Еңбекті қорғау қызметтерінің жұмыскерлері санының салааралық үлгілік нормативтерін бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2020 жылғы 2 қыркүйектегі № 349 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2020 жылғы 3 қыркүйекте № 21164 болып тіркелді.

      2015 жылғы 23 қарашадағы Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің 16-бабының 41-3) тармақшасына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:

      1. Қоса беріліп отырған Еңбекті қорғау қызметтерінің жұмыскерлері санының салааралық үлгілік нормативтері бекітілсін.

      2. Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің Еңбек және әлеуметтік әріптестік департаменті заңнамада белгіленген тәртіппен:

      1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

      2) осы бұйрық ресми жарияланғаннан кейін оны Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің ресми интернет-ресурсында орналастыруды;

      3) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің Заң қызметтері департаментіне осы тармақтың 1) және 2) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтер ұсынуды қатамасыз етсін.

      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау бірінші вице-министрі А.Ә. Сарбасовқа жүктелсін.

      4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі
Б. Нурымбетов

  Қазақстан Республикасының
Еңбек және халықты
әлеуметтік қорғау министрінің
2020 жылғы 2 қыркүйегі
№ 349 бұйрығымен
бекітілген

Еңбекті қорғау қызметтерінің жұмыскерлері санының салааралық үлгілік нормативтері

      Ескерту. Үлгілік норматив жаңа редакцияда – ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 31.03.2022 № 108 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін он күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Р/с

Ұйым жұмыскерлерінің орташа жылдық саны, бірлік

Сан нормативтері, бірлік

1

50-ге дейін

0,5

2

51-100

1

3

101-150

1,5

4

151-200

2

5

201-250

2,5

6

251-300

3

7

301-350

3,5

8

351-400

4

9

401-450

4,5

10

451-500

5

11

500-1000

5,5

12

1001-1500

6

13

1501-2000

6,5

14

2001-2500

7

15

2501-3000

7,5

16

3001-3500

8

17

3501-4000

8,5

18

4001-4500

9

19

4501-5000

9,5

20

5001 және одна көп

10

      Ескертпе:

      Бүтін емес мәні бар сан нормативтері көрсетілген шекті мәннен кем емес санды анықтайды.

      0,5 мәні еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғауды қамтамасыз ету жөніндегі міндетті басқа маманға жүктеуді немесе қызмет ерекшелігін ескере отырып, жеке бір маманды бекітуді білдіреді. Мәні 1,5, 2,5, 3,5, 4,5, 5,5, 6,5, 7,5, 8,5, және 9,5 жұмыс берушінің қызметтің ерекшелігін ескере отырып, қажеттілікті толығымен дөңгелектеу арқылы өз бетінше анықтау мүмкіндігін білдіреді.

      Еңбекті қорғау қызметі жұмыскерлерінің саны (Ч) мына формула бойынша есептеледі:      мұндағы Ч – жұмыскерлердің саны, адам;

      Фn - бір жұмыскердің бір жылдағы жұмыс уақытының пайдалы қоры. Бір жылдағы жұмыс күндерінің оның орташа ұзақтығына туындысы ретінде айқындалады.

      Tн – нормаланатын жұмыстың жылдық еңбек сыйымдылығы, адам-сағ.;

      Нормаланатын жұмыстардың жылдық еңбек сыйымдылығы (Тн) орындалатын жұмыстың әр түрінің көлемін ескере отырып мынадай формула бойынша айқындалады:      мұндағы Нврi – жұмыстың нақты нормаланатын түрін орындаудың уақыт нормалары, адам-сағ.;

      Vi – жыл ішінде орындалатын нақты жұмыс түрінің көлемі i = 1, 2, ..., n - орындалған жұмыс түрлері.

      Жұмысты орындау уақытының нормативі (Нвр) мынадай формула бойынша айқындалады:      Мұндағы Нвр – нақты бір жұмыс түрін (функцияны) орындау уақыты, адам-сағ.;

      Ton – норматив бойынша белгіленген нормаланатын жұмысты орындау уақытының нормативі, адам-сағ.;

      К – жұмыс орнына ұйымдық-техникалық қызмет көрсетуге, демалысқа (жұмысты орындау кезінде мәжбүрлі үзілістерді, гимнастикалық жаттығуларды қосқанда) және жеке қажеттіліктерге, сондай-ақ дайындық-қорытынды жұмыстарға кететін уақытты жедел уақыттың пайыздық қатысынан ескеретін коэффициент. Жұмыскерлердің жұмыс уақытын хронометражды қадағалауды талдау нәтижелері бойынша К жедел уақыт көлемінің 10%-ына тең болып қабылданады.

Об утверждении Межотраслевых типовых нормативов численности работников служб охраны труда

Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 2 сентября 2020 года № 349. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 3 сентября 2020 года № 21164.

      В соответствии с подпунктом 41-3) статьи 16 Трудового кодекса Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года ПРИКАЗЫВАЮ:

      1. Утвердить прилагаемые Межотраслевые типовые нормативы численности работников служб охраны труда.

      2. Департаменту труда и социального партнерства Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить:

      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) размещение настоящего приказа на официальном интернет-ресурсе Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан после его официального опубликования;

      3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа представление в Департамент юридической службы Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1) и 2) настоящего пункта.

      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого вице-министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан Сарбасова А.А.

      4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Министр труда и социальной защиты населения
Республики Казахстан
Б. Нурымбетов

  Утверждены приказом
Министра труда и социальной
защиты населения
Республики Казахстан
от 2 сентября 2020 года № 349

Межотраслевые типовые нормативы численности работников служб охраны труда

      Сноска. Межотраслевые типовые нормативы - в редакции приказа Министра труда и социальной защиты населения РК от 31.03.2022 № 108 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

№ пп

Среднегодовая численность работников организации, единиц

Нормативы численности, единиц

1

до 50

0,5

2

51-100

1

3

101-150

1,5

4

151-200

2

5

201-250

2,5

6

251-300

3

7

301-350

3,5

8

351-400

4

9

401-450

4,5

10

451-500

5

11

500-1000

5,5

12

1001-1500

6

13

1501-2000

6,5

14

2001-2500

7

15

2501-3000

7,5

16

3001-3500

8

17

3501-4000

8,5

18

4001-4500

9

19

4501-5000

9,5

20

5001 и свыше

10

      Примечание:

      Нормативы численности с не целым значением определяют численность не менее указанного предельного значения.

      Значение 0,5 означает возложение обязанности по обеспечению безопасности и охраны труда на другого специалиста либо закрепление отдельного одного специалиста с учетом специфики деятельности. Значение 1,5, 2,5, 3,5, 4,5, 5,5, 6,5, 7,5, 8,5, и 9,5 означает возможность у работодателя самостоятельно определять потребность, округляя с избытком до целого с учетом специфики деятельности.

      Расчет численности работников службы охраны труда (Ч), осуществляется по формуле:

     


      где Ч – численность работников, чел.;

      Фn – полезный фонд рабочего времени одного работника за год, час. Определяется как произведение количества рабочих дней в году на его среднюю продолжительность.

      Tн – годовая трудоемкость нормируемых работ, чел.-час.

      Годовая трудоемкость нормируемых работ (Tн) определяется с учетом объема каждого вида выполняемых работ по формуле:

     


      где Hврi - нормы времени на выполнение конкретного нормируемого вида работы, чел.-час;

      Vi - объем конкретного вида работы, выполняемой за год, i = 1, 2, ..., n- виды выполняемых работ.

      Норматив времени на выполнение работы (Нвр) определяется по формуле:

     


      где Нвр - норма времени на выполнение конкретного вида работы (функций), чел.-час;

      Тон - норматив времени на выполнение нормируемой работы, установленный по нормативу, чел.-час;

      К - коэффициент, учитывающий затраты времени на организационно-техническое обслуживание рабочего места, отдых (включая вынужденные паузы при выполнении работы, гимнастические упражнения) и личные потребности, а также подготовительно-заключительные работы, в процентном соотношении от оперативного времени. По результатам анализа хронометражных наблюдений рабочего времени работников К принимается равным 10% от объема оперативного времени.