Қазақстан Республикасының азаматтары мен заңды тұлғаларының жер участогiн өмiр бойы мұраға қалдырып иелену құқын, пайдалану құқын немесе жалға алу құқын сатып алу сату

Қазақстан Республикасы жер қатынастары және жерге орналастыру жөнiндегi мемлекеттiк комитетiнiң төрағасы 1994 жылғы 24 тамыздағы. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 1994 жылғы 24 тамызда тіркелді. Тіркеу N 5. Қолданылуы тоқтатылды - ҚР Үкіметінің 2005 жылғы 9 ақпандағы N 124 қаулысымен.

          Қазақстан Республикасының азаматтары мен заңды
      тұлғаларының жер участогiн өмiр бойы мұраға қалдырып
      иелену құқын, пайдалану құқын немесе жалға алу құқын
                         сатып алу сату
                          Үлгi шарты

_________________________облысы,___________________________________
қала (поселок, село). Мың тоғыз жүз тоқсан_________________________
____________________жылдың_______________________________"______"
                                   (айы)                 (күнi)
    Бiз, төменде қол қоюшылар_____________________________________
                              ( сатушы азаматтың фамилиясы, аты
___________________________________________________________________
әкесiнiң аты, тұратын жерi, паспорт мәлiметтерi немесе заңды
___________________________________________________________________
тұлғаның атауы мен мекен-жайы
бұдан әрi "Сатушы" деп саналатын,__________________________________
                                 (жер участогiне құқығын
___________________________________________________________________
куәландыратын құжаттың атауы, оның нөмiрi, кiмнiң және қашан бергенi)
негiзiнде iс-қимыл жасайтын және __________________________________
                                ( сатып алушы ретiнде саналатын
___________________________________________________________________
азаматтың фамилиясы, аты, әкесiнiң аты, паспорт мәлiметтерi
__________________________________________________________________
немесе заңды тұлғаның атауы мен мекен-жайы)
бұдан әрi "Сатып алушы" деп саналатын, төмендегiлер жайында осы
Шартты жасасты:
    1. _________________________________________________________
        (сатушының фамилиясы, аты, әкесiнiң аты немесе мекеменiң
__________сатты, ал________________________________________________
атауы)             (сатып алушының фамилиясы,аты, әкесiнiң аты,
________________________сатып алды_________________________________
немесе мекеменiң атауы)           (өмiр бойы  мұраға қалдырып
_______________________________________құқығын_____________________
иелену, пайдалану немесе жалға алу)            (орналасқан
___________________________________________________________________
                         жерi)
орналасқан, жалпы көлемi _____________га, оның iшiнде ауыл
шаруашылық алаптары_________________га, оның: егiндiк жерi_________
__________________га, көп жылдық екпелерi ___________га, құрылыс
астында жатқаны____________________га, осы шартпен бiрге берiлiп
отырған планға (сызбаға) сәйкес шекарада,__________________________
                                        (атқарушы өкiметтiң атауы)
___________________________________________________________________
қарамағындағы жер участогi_________________________________________
___________________________________________________________________
(жер участогiн пайдалану мақсаты)
үшiн берiлген.
    2. ___________________________________________________________
        (өмiр бойы қалдырып иелену, пайдалану, жалға алу)
құқығының бағаланған құны _________________________________________
                         (белгiленген базалық төлем ставкасы,
___________________________________________________________________
аукцион, конкурс бойынша)
анықталған бағасы__________________________________________________
                    (теңге сомасы жазба түрде)
теңге құрайды.
    3. Құқығы ____________________________________________________
                          (құқығының атауы)
______________________сатылды______________________________________
                             (шарт сомасы жазба түрде)
________________________теңгенi, "Сатып алушы" ____________________
                                               (төлем мерзiмi)
төлейтiн болады.
    4. Осы шарт жасалмай тұрып, жер учаскесiнiң құқығы ешкiмге
сатылмады, кепiлдiкке берiлмедi, таласта тыйым салынған (арест
салуда) жоқ.
    5. Шарт жасасу шығындарын төленуi_____________________________
                                      (сатып алушы, сатушының
___________________________________
екi жақтың бiрдей төлеуi)
    6. Қазақстан Республикасының Жер кодексiнiң___________________
____39-42___________________статьясының мазмұнын нотариус екi жаққа
түсiндiрдi.
    7. Шарт 2 дана жасалды: бiреуi-нотариат iс қағаздарында
қалады, екiншiсi-"Сатып алушыға" берiледi.
    Осы шарт Қазақстан Республикасының Жер қатынастары және
жерге орналастыру жөнiндегi комитеттiң аумақтық органында тiркеудi
қажет етедi.
            Екi жақтың қолдары:
Сатушы _________________________
Сатып алушы_____________________

199__ж. "____" __________________________ Осы шарт менiмен
мемлекеттiк нотариуспен куәландырылды. Шартқа екi жақ менiң
қатысуымда қолдарын қойды, олардың заң жолымен iс-әрекет жасауға,
iс-қылығына жауапты болатындығы, және азамат_______________________
құқықтың___________________________________________________________
тиiстiлiгi тексерiлдi.
    Реестрге тiркелдi, N _________________________________________       Мемлекеттiк баж салығы алынды ___________________________теңге
                                   (сомасы жазба түрде)
         М.О.                 Нотариус _____________________   
                                             (қолы)
    Шарт өмiр бойы мұраға қалдырып иелену құқығын, пайдалану
немесе жалға алу құқығын сатып алу-сату шарттарын тiркейтiн
Кiтапта тiркелдi, нөмiрi (N) ______________________

199___ж. "____" ___________________
    Аудандық (қалалық) жер қатынастары және жерге
    орналастыру жөнiндегi комитеттiң төрағасы:

    М.О.  ____________________   _________________________________
                (қолы)              (фамилиясы, аты-жөнi)

Типовой договор купли-продажи гражданами и юридическими лицами Республики Казахстан права пожизненного наследуемого владения, права пользования либо права аренды на земельный участок

Утвержден приказом Председателя Государственного комитета Республики Казахстан по земельным отношениям и землеустройству от 23 августа 1994 г. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 24.08.1994 г. N 5. Отменен - постановлением Правительства РК от 9 февраля 2005 года N 124 (P050124)

 

     Город (поселок, село)____________области

     "__" ________ тысяча девятьсот девяносто__года
    (число) (месяц)

     Мы нижеподписавшиеся,__________________________________________
                          (Ф.И.О., местожительство, паспортные
____________________________________________________________________
     данные гражданина или наименование и адрес юридического
________________________________выступающего в качестве продавца,
         лица)
именуемый в дальнейшем "Продавец", действующий на основании_________
____________________________________________________________________
(наименование документа, удостоверяющего права на земельный
____________________________________________________________________
участок, его номер, кем и когда выдан)
и___________________________________________________________________
(Ф.И.О., местожительство, паспортные данные гражданина или
_______________________________________выступающего в качестве
наименование и адрес юридического лица)
покупателя, именуемый в дальнейшем "Покупатель" заключил настоящий
договор о нижеследующем:

1. ___________________________________________________продал, а
    (Ф.И.О. или наименование продавца)
______________________________________________________________купил
(Ф.И.О. или наименование покупателя)  
право ______________________________________________________________
      пожизненного наследуемого владения, пользования либо аренды на
земельный участок расположенный_____________________________________
____________________________________________________________________
                   (место расположения)
____________________________________________________________________
общей площадью____________га, т.ч. сельхозугодий________________га,
из них пашни______________га, многолетних насаждений____________га
под постройками___________га в границах плана (чертежа) прилагаемого
к настоящему договору, расположенного на землях, находящихся в
ведении ____________________________________________________________
          (наименование исполнительной власти)
____________________________________________________________________
представленный для__________________________________________________
                     цель использования земельного участка

2. Оценочная стоимость права________________________________________
                              пожизненного наследуемого владения,
____________________________________________________________________
пользования, аренды, определенная по (базовым ставкам,аукциону,конкурсу
составляет____________________________________________тенге.
                              (сумма прописью)

3. Право___________________________________________________продано
                 (наименование права)
за____________________________________________________________тенге
         сумма договора, прописью

уплачиваемых Покупателем____________________________________________
                                        (срок оплаты)

4. До совершения настоящего договора, право на земельный участок,
никому не продано, не заложено, в споре и под арестом не состоит.

5. Отчуждаемое право принадлежит продавцу на основании______________
____________________________________________________________________

6. Расходы по заключению настоящего договора уплачивает_____________
7. Содержание ст.39-42, 48 ч.III Земельного Кодекса Республики
Казахстан нотариусом сторонам разъяснено.
8. Договор составлен в двух экземплярах, один из которых остается
в делах нотариата, второй выдается покупателю.

     Настоящий договор подлежит обязательной регистрации в
территориальном органе Республики Казахстан по земельным отношениям
и землеустройству.

     Подписи сторон
     Продавец____________________
     Покупатель__________________

"_____"____________199  г. настоящий договор удостоверен мной
государственным нотариусом____________________. Договор подписан
сторонами в моем присутствии. Личность сторон удостоверена, их
дееспособность, а также принадлежность гр.____________отчуждаемого
права_______________________проверено.
          название

             Зарегистрировано в реестре за N____________________
             Взыскана государственная пошлина___________________
                Государственный нотариус

     Договор зарегистрирован в Книге регистрации договоров купли-
продажи права пожизненного наследуемого владения (пользования,
аренды) за N_____________________от______________________199  г.
 
       Председатель ______________районного (городского) комитета по
земельным отношениям и землеустройству.

М.П.
_________________                          __________________
    подпись                                     Ф.И.О.

                                              Утверждено:
                                     Председатель Госкомитета по
                                        земельным отношениям и
                                           землеустройству

                       Д О Г О В О Р
            купли-продажи права пожизненного
                   наследуемого владения

     Город (поселок, село)__________________________________________
____________________________области,________________________________
тысяча девятьсот девяносто____________________года.

     Мы нижеподписавшиеся,__________________________________________
________________________проживающий_________________________________
____________________________________________________________________
________________________именуемый в дальнейшем "Продавец" и гр______
_________________________________________________________проживающий
____________________________________________________________________
_________________________________________________________именуемый в
дальнейшем "Покупатель", заключили настоящий договор о нижеследующем:
     1. Продавец продал, а покупатель купил права пожизненного
наследуемого владения на земельный участок расположенный____________
____________________________________________________________________
общей площадью_______________га, в том числе
сельхозугодий________га,
из них пашни_________________га, многолетних насаждений___________га,
под постройками______________га в границах плана (чертежа)
прилагаемого к настоящему договору, расположенного на землях,
находящихся в ведении_______________________________________________
____________________________________________________________________
предоставленный для_________________________________________________

     2. Оценочная стоимость права пожизненного наследуемого владения
по акту N____________от "______"__________________ 199____года
Государственного комитета Республики Казахстан по земельным
отношениям и землеустройству составляет__________________тенге.

     3. Право пожизненного наследуемого владения продано за_________
______________________тенге уплачиваемых покупателем________________
____________________________________________________________________

     4. До совершения настоящего договора, право на земельный
участок, никому не продано, не заложено, в споре и под арестом не
состоит.
     5. Отчуждаемое право принадлежит продавцу на основании_________
____________________________________________________________________
     6. Расходы по заключению настоящего договора уплачивает________
____________________________________________________________________

     7. Содержание ст. 48 ч. III Земельного Кодекса Республики
Казахстан нотариусом сторонам разъяснено.

     8. Договор составлен в двух экземплярах из которых, один
экземпляр остается в делах нотариальной конторы, а второй - выдается
покупателю__________________________________________________________
____________________________________________________________________

                      Подписи: 1. ______________
                               2. ______________

"____"___________199____года настоящий договор удостоверен мною
________________________________государственным нотариусом__________
______________государственной нотариальной конторы__________________
_________________________________________области. Договор подписан
в моем присутствии собственноручно. Личность сторон установлена, их
дееспособность, а также принадлежность гр.__________________________
____________________________________________________________________
отчуждаемого права пожизненного наследуемого владения установлена.

     Настоящий договор подлежит регистрации в территориальном органе
Государственного комитета Республики Казахстан по земельным
отношениям и землеустройству.

              Зарегистрировано в реестре за N_______________
              Взыскано государственная пошлина______________

              Государственный нотариус "_____"___________

     Договор зарегистрирован в Книге регистрации договоров
купли-продажи права пожизненного наследуемого владения за N_________
от "_____"______________199____года.
 
       Председатель ________________ районного (городского) комитета
по земельным отношениям и землеустройству.

      М.П.
     ________________                      _____________________
        подпись                                  Ф.И.О.


                           Договор
             купли-продажи права пользования /аренда/
                       на земельный участок

     Город /поселок, село/____________________________________________
____________________________________области___________________________
________________________тысяча девятьсот девяносто________________года
     Мы, нижеподписавшиеся,___________________________________________
_________________________проживающий__________________________________
_________________________именуемый в дальнейшем "Продавец" и гр._____
___________________________________проживающий________________________
_______________________________________________именуемый в дальнейшем
"Покупатель", заключили настоящий договор о нижеследующем:____________
     I. Продавец продал, а покупатель купил право пользования /аренды/
на земельный участок, расположенный___________________________________
______________________________________________________________________
общей площадью____________га, в том числе сельхозугодий____________га,
из них пашни______________га, многолетних насаждений_______________га,
под постройками___________га, в границах плана /чертежа/, прилагаемого
к настоящему договору, расположенного на землях, находящихся в ведении
______________________________________________________________________
предоставленный для___________________________________________________
     2. Оценочная стоимость права  пользования /аренды/ на земельный
участок по акту N___________от "_______"________________199_____года
Государственного комитета Республики Казахстан по земельным
отношениям и землеустройству составляет_________________________тенге
     3. Право пользования /аренды/ на земельный участок продано за____
______________________________тенге уплачиваемых покупателем__________
______________________________________________________________________
     4. До совершения настоящего договора, право пользования /аренды/
на земельный участок никому не продано, не заложено, в споре и под
арестом не состоит.
     5. Отчуждаемое право принадлежит продавцу на основании___________
______________________________________________________________________
     6. Расходы по заключению настоящего договора уплачивает__________
______________________________________________________________________

     7. Содержание ст. 39-42, 48 ч. III Земельного кодекса Республики
Казахстан нотариусом сторонам разъяснено.
     8. Договор составлен в двух экземплярах, из которых один
остается в делах нотариальной конторы, а второй выдается покупателю___
______________________________________________________________________
                                     Подписи: I.
                                              2.
от "_____"___________"199_____года настоящий договор, удостоверенный
мной, _______________________________, государственным нотариусом_____
_________________________________государственной нотариальной конторы
______________________________________________________________________
__________области. Договор подписан в моем присутствии
собственноручно.
Личность сторон установлена, их дееспособность, а также принадлежность
гр.___________________________________________________________________
отчуждаемое право пользования /аренды/ установлена.
     Настоящий договор подлежит регистрации в нотариальном органе
Государственного комитета Республики Казахстан по земельным отношениям
и землеустройству._______________"________"___________________________
 
                          Зарегистрировано в реестре за N_______________
                        Взыскана государственная пошлина______________
                        Государственный нотариус______________________
______________________________________________________________________
     Договор зарегистрирован в Книге регистрации договоров
купли-продажи права пользования /аренды/ за N________от________"______
199_____года.
 
         Председатель_________________________районного /городского/
комитета по земельным отношениям и землеустройству.

       М. П.________________                   _______________________
                подпись                             Ф. И. О.