Қазақстан Республикасының кейбiр заң актiлерiне валюталық реттеу мәселелерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы

Қазақстан Республикасының Заңы 2001 жылғы 30 қаңтар N 154-ІІ

      1-бап. Қазақстан Республикасының мынадай заң актiлерiне өзгерiстер мен толықтырулар енгiзiлсiн:
      1. "Валюталық реттеу туралы" 1996 жылғы 24 желтоқсандағы Z960054_ Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1996 ж., N 20-21, 404-құжат; 1997 ж., N 13-14, 205-құжат; 1998 ж., N 16, 219-құжат; 1999 ж., N 20, 722-құжат):
      1) 1-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "1-бап. Қазақстан Республикасының валюта заңдары
      Қазақстан Республикасының валюта заңдары Қазақстан Республикасының Конституциясына K951000_ негiзделедi және осы Заңнан, Қазақстан Республикасының өзге де заң актiлерiнен және валюталық реттеу органдарының нормативтiк құқықтық актiлерiнен тұрады.";
      2) мынадай мазмұндағы 1-1, 1-2-баптармен толықтырылсын:
      "1-1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негiзгi ұғымдар
      Осы Заңда мынадай ұғымдар пайдаланылады:
      1) валюталық реттеу - уәкiлеттi мемлекеттiк органдардың (валюталық реттеу органдарының) елдiң төлем балансын нығайту, ұлттық валютаның тұрақтылығын, iшкi валюта рыногын дамытуды қамтамасыз ету мақсатында валюталық операциялар жүргiзу тәртiбiн белгiлеу және оның сақталуын бақылау жөнiндегi қызметi;
      2) валюта - мемлекеттердiң заңды төлем құралы ретiнде қабылдаған ақша бiрлiгi немесе банкноттар, қазынашылық билеттер мен тиындар, соның iшiнде қымбат металдардан жасалған тиындар (айналымнан алынған немесе алынатын, бiрақ айналымда жүрген ақша белгiсiмен айырбастауға жататынын қоса алғанда) түрiндегi қолма-қол және аударым нысандарындағы құнының ресми стандарттары, сондай-ақ шоттардағы, соның iшiнде халықаралық ақша немесе есеп айырысу бiрлiктерiндегi қаражат;
      3) ұлттық валюта - Қазақстан Республикасының валютасы;
      4) шетел валютасы - шет мемлекеттердiң валютасы;
      5) резиденттер:
      Қазақстан Республикасында тұрақты тұратын жерi бар, соның iшiнде шетелде уақытша тұратын немесе Қазақстан Республикасының мемлекеттiк қызметiнде оның шегiнен тыс жерлерде жүрген жеке тұлғалар;
      Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес құрылған, Қазақстан Республикасының аумағында орналасқан жерi бар барлық заңды тұлғалар, сондай-ақ олардың Қазақстан Республикасында және оның шегiнен тыс жерлерде орналасқан жерi бар филиалдары мен өкiлдiктерi;
      Қазақстан Республикасының шегiнен тыс жерлердегi Қазақстан Республикасының дипломатиялық, сауда және өзге де ресми өкiлдiктерi;
      6) резидент еместер - барлық заңды тұлғалар, олардың өкiлдiктерi мен филиалдары, сондай-ақ "резиденттер" ұғымында аталмаған жеке тұлғалар;
      7) валюталық құндылықтар:
      шетел валютасы;
      номиналы шетел валютасымен көрсетiлген бағалы қағаздар және төлем құжаттары;
      тазартылған құйма алтын;
      ұлттық валюта, резиденттер мен резидент еместер арасында олармен операциялар жасалған жағдайда құны ұлттық валютамен көрсетiлген бағалы қағаздар және төлем құжаттары;
      8) инвестициялар:
      ақшаны, бағалы қағаздарды, заттарды, мүлiктiк құқықтарды, оның iшiнде интеллектуалдық шығармашылық қызмет нәтижелерiне құқықты және өзге де мүлiктi;
      инвестициялау объектiсiнiң жарғылық капиталына қатысуды қамтамасыз ету;
      бағалы қағаздарды сатып алу мақсатында беру;
      9) экспорт-импорт мәмiлелерi:
      тауарға меншiк құқығының резиденттен резидент емеске (резидент еместен резидентке) ауысуын көздейтiн мәмiлелер (инвестицияларға жатқызылған мәмiлелерден басқа);
      резиденттiң резидент емеске (резидент еместiң резидентке) қызмет көрсетуiн (жұмысты орындауын), сондай-ақ резиденттiң резидент емеске (резидент еместiң резидентке) интеллектуалдық шығармашылық қызметтiң нәтижелерiн пайдалану құқығын берудi көздейтiн мәмiлелер;
      10) уәкiлеттi банктер - валюта операцияларын, оның iшiнде клиенттердiң тапсырмалары бойынша операцияларды жүзеге асыратын банк заңдарында көзделген операцияларды жүргiзуге Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң лицензиясы бар банктер;
      11) банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын уәкiлеттi ұйымдар - шетел валютасымен банк операцияларын жүргiзуге Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң лицензиясы бар заңды тұлғалар;
      12) айырбастау пункттерi - Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң лицензиясына сәйкес қолма-қол шетел валютасымен жүзеге асырылатын айырбастау операцияларын жүргiзу үшiн арнайы жабдықталған орындар.
      1-2-бап. Валюталық операциялар
      1. Валюталық операциялар:
      1) меншiк құқығының және өзге де құқықтардың валюталық құндылықтарға ауысуына байланысты операциялар;
      2) валюталық құндылықтарды кез келген тәсiлмен Қазақстан Республикасына әкелу және жөнелту, сондай-ақ Қазақстан Республикасынан әкету және жөнелту болып табылады.
      2. Валюталық операциялар ағымдағы операциялар және капитал қозғалысына байланысты операциялар болып бөлiнедi.
      3. Ағымдағы операциялар:
      1) тауарлар, жұмыстар және қызметтер үшiн төлемнiң не аванс төлемiнiң мерзiмiн 120 күннен аспайтын мерзiмге ұзартуды көздейтiн экспорт-импорт мәмiлелерi бойынша есеп айырысуларды жүзеге асыруға арналған аударымдар;
      2) 120 күннен аспайтын мерзiмге кредиттер беру және алу;
      3) салымдар (депозиттер), инвестициялар, заем және өзге операциялар бойынша дивидендтердi, сыйақыларды және өзге кiрiстердi аудару және алу;
      4) гранттарды қоса алғанда, сауда сипатына жатпайтын аударымдар, мұрагерлiк соманы, жалақыны, зейнетақыны, алименттерді және басқа сомаларды аудару;
      5) осы Заңмен капитал қозғалысына байланысты операцияларға жатқызылмайтын барлық өзге де валюталық операциялар болып табылады.
      4. Капитал қозғалысына байланысты операциялар:
      1) инвестицияларды жүзеге асыру;
      2) интеллектуалдық меншiк объектiлерiне ерекше құқықты толық берудi көздейтiн мәмiлелер бойынша есеп айырысуды жүргiзуге арналған аударымдар;
      3) жылжымайтын мүлiкке мүлiктiк құқықтарды төлеуге аударымдар;
      4) тауарлар, жұмыстар және қызметтер үшiн төлемнiң не аванс төлемiнiң мерзiмiн 120 күннен аспайтын мерзiмге ұзартуды көздейтiн экспорт-импорт мәмiлелерi бойынша есеп айырысуларды жүзеге асыруға арналған аударымдар;
      5) 120 күннен аспайтын мерзiмге кредиттер беру және алу;
      6) өздерi тiркелген мемлекеттердiң заңдары бойынша банк операцияларын жүзеге асыруға құқығы бар шетел банкiлерiнде және өзге де қаржылық ұйымдарда салымдарды (депозиттердi) жүзеге асыру;
      7) зейнетақы активтерiн жинақтауға байланысты мәмiлелер бойынша халықаралық аударымдар;
      8) жинақтау сипатындағы сақтандыру және қайта сақтандыру шарттары бойынша халықаралық аударымдар болып табылады.
      5. Егер Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң лицензиясында өзгеше мерзiм белгiленбесе, резиденттер тауарлар (жұмыстар, қызметтер) экспорты төлемiнiң валютасын алуға және тауарлар (жұмыстар, қызметтер) экспорты күнiнен бастап 120 күн iшiнде олардың уәкiлеттi банктердегi шоттарына есептелуге тиiс.
      Резиденттердiң тауарлар (жұмыстар, қызметтер) экспортының төлемi ретiнде алған валютасын Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң лицензиясы негiзiнде өздерi тiркелген мемлекеттiң заңдары бойынша тиiстi құқығы бар шетел банктерiндегi немесе өзге де қаржы институттарындағы олардың шоттарына есептеуге жол берiледi.";
      3) 2-бап мынадай мазмұндағы 2-1-тармақпен толықтырылсын:
      "2-1. Валюталық реттеу органдары әзiрлеген валюталық реттеу мәселелерi бойынша нормативтiк құқықтық актiлер Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкiмен мiндеттi түрде келiсiлуi тиiс.";
      4) 3-бап мынадай мазмұндағы 2-1-тармақпен толықтырылсын:
      "2-1. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi мемлекеттiң экономикалық қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету мақсатында жекелеген экспорт-импорт мәмiлелерi бойынша есеп айырысулар нысанына шектеулер белгiлеуге құқылы.";
      5) 4, 5-баптар мынадай редакцияда жазылсын:
      "4-бап. Валюталық құндылықтарды пайдалануға байланысты операцияларды лицензиялау
      1. Валюталық құндылықтарды пайдалануға байланысты операцияларды жасауға лицензиялар берудi, олардың қолданылуын тоқтата тұруды және керi қайтарып алуды Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi заңдарға сәйкес жүзеге асырады.
      2. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi валюталық құндылықтарды пайдалануға байланысты "Лицензиялау туралы" Z952200_ Қазақстан Республикасының Заңында айқындалған операцияларды лицензиялайды.
      3. Валюталық құндылықтарды пайдалануға байланысты операцияларды жүзеге асыруға лицензиялар барлық қажеттi құжаттар тапсырылған күннен бастап бiр ай мерзiмнен кешiктiрiлмей берiледi.
      4. Лицензияларды керi қайтарып алуға не қолданылуын тоқтата тұруға:
      1) лицензиаттың Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкiнiң нормативтiк құқықтық актiлерiне сәйкес талап етiлетiн ақпаратты бермеуi немесе көрiнеу жалған ақпарат беруi;
      2) лицензиаттың валюта заңдарын бұзуы;
      3) "Лицензиялау туралы" Z952200_ Қазақстан Республикасының Заңында көзделген өзге де негiздемелер негiз болып табылады.".
      5-бап. Валюталық операциялар туралы есеп және ақпарат беру
      Валюталық операциялар бойынша есепке алу мен есеп берудiң нысандарын уәкiлеттi мемлекеттiк органдардың келiсiмi бойынша олардың құзыретiне сәйкес Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi белгiлейдi және оны барлық резиденттер, сондай-ақ Қазақстан Республикасының аумағында қызметiн жүзеге асыратын резидент еместер орындауға мiндеттi.
      Қазақстан Республикасының барлық резиденттерi, сондай-ақ Қазақстан Республикасының аумағында қызметiн жүзеге асыратын резидент еместер ақпараттар мен құжаттарды:
      осы Заңның талаптарын орындау мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң және басқа валюталық бақылау органдарының сұратуы бойынша;
      уәкiлеттi банктерге және банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын уәкiлеттi ұйымдарға олар арқылы жүргiзiлетiн валюта операциялары бойынша берiп тұруға мiндеттi.";
      6) 6-баптың 3-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "3. Банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын уәкiлеттi банктер мен уәкiлеттi ұйымдар, сондай-ақ алған лицензияларына сәйкес олар операциялар жүргiзген кезде валюта заңдарының сақталуын бақылау мiндетi жүктелген басқа да ұйымдар валюталық бақылау агенттерi болып табылады.
      Валюталық бақылау агенттерi:
      1) операциялар, оның iшiнде клиенттердiң тапсырмалары бойынша операциялар жүргiзген кезде валюта заңдарының талаптарын сақтауға;
      2) валюта операциялары бойынша есепке алу мен есеп берудiң толымдылығы мен объективтiлiгiн қамтамасыз етуге;
      3) валюта заңдарын клиенттерiнiң бұзуының өздерiне мәлiм болған фактiлерi туралы құқық қорғау органдарына және Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкiне хабарлауға мiндеттi.";
      7) 7-баптың 1-тармағындағы "барлық төлемдер" деген сөздер "және аударымдар" деген сөздермен толықтырылсын;
      8) 13-баптың 1-тармағындағы "шектеусiз" деген сөз "Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес" деген сөздермен ауыстырылсын.
      2. "Мемлекеттiк статистика туралы" 1997 жылғы 7 мамырдағы Z970098_ Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1997 ж., N 9, 91-құжат):
      1-бап "ұйымдық-құқықтық нысандарына қарамастан," деген сөздерден кейiн "өз қызметiн Қазақстан Республикасының аумағында жүзеге асыратын шетелдiк заңды тұлғалардың филиалдары мен өкiлдiктерiне (бұдан әрi - заңды тұлғалар)," деген сөздермен толықтырылсын.
      3. "Шағын кәсiпкерлiктi мемлекеттiк қолдау туралы" 1997 жылғы 19 маусымдағы Z970131_ Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1997 ж., N 12, 182-құжат; 1998 ж., N 17-18, 225-құжат; 1999 ж., N 21, 778-құжат; N 23, 931-құжат):
      3-баптың 7-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "Ойын бизнесi мен шоу-бизнес саласындағы қызметтi, банк қызметi мен сақтандыру рыногындағы қызметтi (сақтандыру агентiнiң қызметiнен басқасын) жүзеге асыратын коммерциялық ұйымдар шағын кәсiпкерлiк субъектiлерi болып танылуға тиiс емес."

   2-бап. Осы Заң жарияланған күнiнен бастап қолданысқа енгiзiледi.
   Тараптардың мiндеттемелердi орындауы осы Заң қолданысқа енгiзiлетiн 
кезге қарай аяқталмаған ағымдағы валюта операциялары үшiн бұл 
операцияларды аяқтауға лицензия немесе Қазақстан Республикасы Ұлттық 
Банкiнiң тіркеу куәлiгiн алмай-ақ осы Заң қолданысқа енгiзiлген күнiнен 
бастап 60 күнтiзбелiк күн мерзiм белгiленедi.
   
   
   Қазақстан Республикасының
       Президенті 
   
   
   Мамандар:
    Қасымбеков Б.А. 
    Багарова Ж.А. 
   
   
   


О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам валютного регулирования

Закон Республики Казахстан от 30 января 2001 года N 154

      Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:
      1. В Закон Республики Казахстан от 24 декабря 1996 г. Z960054_ "О валютном регулировании" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., N 20-21, ст. 404; 1997 г., N 13-14, ст. 205; 1998 г., N 16, ст. 219; 1999 г., N 20, ст. 722):
      1) статью 1 изложить в следующей редакции:
      "Статья 1. Валютное законодательство Республики Казахстан
      Валютное законодательство Республики Казахстан основывается на K951000_ Конституции Республики Казахстан и состоит из настоящего Закона, иных законодательных актов Республики Казахстан и нормативных правовых актов органов валютного регулирования.";
      2) дополнить статьями 1-1, 1-2 следующего содержания:
      "Статья 1-1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе
      В настоящем Законе используются следующие понятия:
      1) валютное регулирование - деятельность уполномоченных государственных органов (органов валютного регулирования) по установлению порядка проведения валютных операций в целях обеспечения укрепления платежного баланса страны, устойчивости национальной валюты, развития внутреннего валютного рынка и контролю за его соблюдением;
      2) валюта - денежные единицы, принятые государствами как законное платежное средство или официальные стандарты стоимости в наличной и безналичной формах, в виде банкнот, казначейских билетов и монет, в том числе из драгоценных металлов (включая изъятые или изымаемые из обращения, но подлежащие обмену на находящиеся в обращении денежные знаки), а также средства на счетах, в том числе в международных денежных или расчетных единицах;
      3) национальная валюта - валюта Республики Казахстан;
      4) иностранная валюта - валюта иностранных государств;
      5) резиденты:
      физические лица, имеющие постоянное место жительства в Республике Казахстан, в том числе временно находящиеся за границей или находящиеся на государственной службе Республики Казахстан за ее пределами;
      все юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Республики Казахстан, с местонахождением на территории Республики Казахстан, а также их филиалы и представительства с местонахождением в Республике Казахстан и за ее пределами;
      дипломатические, торговые и иные официальные представительства Республики Казахстан, находящиеся за пределами Республики Казахстан;
      6) нерезиденты - все юридические лица, их представительства и филиалы, а также физические лица, не указанные в понятии "резиденты";
      7) валютные ценности:
      иностранная валюта;
      ценные бумаги и платежные документы, номинал которых выражен в иностранной валюте;
      аффинированное золото в слитках;
      национальная валюта, ценные бумаги и платежные документы, номинал которых выражен в национальной валюте, в случае совершения с ними операций между резидентами и нерезидентами;
      8) инвестиции:
      передача денег, ценных бумаг, вещей, имущественных прав, включая права на результаты интеллектуальной творческой деятельности, и иного имущества в целях:
      обеспечения участия в уставном капитале объекта инвестирования;
      приобретения ценных бумаг;
      9) экспортно-импортные сделки:
      сделки, предусматривающие переход от резидента к нерезиденту (от нерезидента к резиденту) права собственности на товары (кроме сделок, относимых к инвестициям);
      сделки, предусматривающие оказание услуг (выполнение работ) резидентом нерезиденту (нерезидентом резиденту), а также передачу резидентом нерезиденту (нерезидентом резиденту) права пользования результатами интеллектуальной творческой деятельности;
      10) уполномоченные банки - банки, имеющие лицензию Национального Банка Республики Казахстан на проведение операций, предусмотренных банковским законодательством, осуществляющие валютные операции, в том числе по поручениям клиентов;
      11) уполномоченные организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, - юридические лица, имеющие лицензию Национального Банка Республики Казахстан на проведение банковских операций в иностранной валюте;
      12) обменные пункты - специально оборудованные места проведения обменных операций с наличной иностранной валютой, осуществляемых в соответствии с лицензией Национального Банка Республики Казахстан.

      Статья 1-2. Валютные операции
      1. Валютными операциями являются:
      1) операции, связанные с переходом права собственности и иных прав на валютные ценности;
      2) ввоз и пересылка в Республику Казахстан, а также вывоз и пересылка из Республики Казахстан валютных ценностей любым способом.
      2. Валютные операции подразделяются на текущие операции и операции связанные с движением капитала.
      3. Текущими операциями являются:
      1) переводы для осуществления расчетов по экспортно-импортным сделкам, предусматривающим отсрочку платежа либо авансовый платеж за товары, работы и услуги на срок не более 120 дней;
      2) предоставление и получение кредитов на срок не более 120 дней;
      3) перевод и получение дивидендов, вознаграждения и иных доходов по вкладам (депозитам), инвестициям, заемным и иным операциям;
      4) переводы неторгового характера, включая гранты, переводы сумм наследства, заработной платы, пенсии, алиментов и другие;
      5) все иные валютные операции, не отнесенные настоящим Законом к операциям, связанным с движением капитала.
      4. Операциями, связанными с движением капитала, являются:
      1) осуществление инвестиций;
      2) переводы для осуществления расчетов по сделкам, предусматривающим полную передачу исключительного права на объекты интеллектуальной собственности;
      3) переводы в оплату имущественных прав на недвижимость;
      4) переводы для осуществления расчетов по экспортно-импортным сделкам, предусматривающим отсрочку платежа либо авансовый платеж за товары, работы и услуги на срок более 120 дней;
      5) предоставление и получение кредитов на срок более 120 дней;
      6) осуществление вкладов (депозитов) в иностранных банках и иных финансовых организациях, имеющих право осуществлять банковские операции по законодательству государств, в которых они зарегистрированы;
      7) международные переводы по сделкам, связанным с накоплением пенсионных активов;
      8) международные переводы по договорам страхования и перестрахования накопительного характера.
      5. Валюта в оплату экспорта товаров (работ, услуг) должна быть получена резидентами и зачислена на их счета в уполномоченных банках в течение 120 дней с даты экспорта товаров (работ, услуг), если иной срок не установлен в лицензии Национального Банка Республики Казахстан.
      На основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан допускается зачисление валюты, полученной резидентами в качестве оплаты за экспорт товаров (работ, услуг), на их счета в иностранных банках или иных финансовых институтах, имеющих соответствующее право по законодательству государств, в которых они зарегистрированы.";
      3) статью 2 дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:
      "2-1. Нормативные правовые акты по вопросам валютного регулирования, разработанные органами валютного регулирования, подлежат обязательному согласованию с Национальным Банком Республики Казахстан.";
      4) статью 3 дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:
      "2-1. В целях обеспечения экономической безопасности государства Национальный Банк Республики Казахстан вправе устанавливать ограничения на форму расчетов по отдельным экспортно-импортным сделкам.";
      5) статьи 4, 5 изложить в следующей редакции:
      "Статья 4. Лицензирование операций, связанных с использованием
                 валютных ценностей
      1. Выдача, приостановление действия и отзыв лицензий на совершение операций, связанных с использованием валютных ценностей, осуществляются Национальным Банком Республики Казахстан в соответствии с законодательством.
      2. Национальный Банк Республики Казахстан лицензирует операции, связанные с использованием валютных ценностей, определенные Законом Республики Казахстан Z952200_ "О лицензировании".
      3. Лицензии на осуществление операций, связанных с использованием валютных ценностей, выдаются не позднее месячного срока со дня представления всех необходимых документов.
      4. Основаниями для отзыва либо приостановления действия лицензии являются:
      1) непредставление лицензиатом информации или представление им заведомо недостоверной информации, требуемой в соответствии с нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан;
      2) нарушение лицензиатом валютного законодательства;
      3) иные основания, предусмотренные Законом Республики Казахстан Z952200_ "О лицензировании".

      Статья 5. Отчетность о валютных операциях и представление информации
      Формы учета и отчетности по валютным операциям устанавливаются Национальным Банком Республики Казахстан по согласованию с уполномоченными государственными органами в соответствии с их компетенцией и обязательны для исполнения всеми резидентами, а также нерезидентами, осуществляющими деятельность на территории Республики Казахстан.
      Все резиденты Республики Казахстан, а также нерезиденты, осуществляющие деятельность на территории Республики Казахстан, обязаны представлять информацию и документы:
      по запросам Национального Банка Республики Казахстан и других органов валютного контроля в целях исполнения требований настоящего Закона;
      уполномоченным банкам и уполномоченным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций, по проводимым через них валютным операциям.";
      6) пункт 3 статьи 6 изложить в следующей редакции:
      "3. Агентами валютного контроля являются уполномоченные банки и уполномоченные организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, а также другие организации, на которые в соответствии с полученными лицензиями возложена обязанность контроля за соблюдением валютного законодательства при проведении ими операций.
      Агенты валютного контроля обязаны:
      1) соблюдать требования валютного законодательства при проведении ими операций, в том числе по поручениям клиентов;
      2) обеспечивать полноту и объективность учета и отчетности по валютным операциям;
      3) сообщать в правоохранительные органы и Национальный Банк Республики Казахстан о ставших им известными фактах нарушения валютного законодательства, допущенных их клиентами.";
      7) пункт 1 статьи 7 после слов "Все платежи" дополнить словами "и переводы";
      8) в пункте 1 статьи 13 слова "без ограничений" заменить словами "в соответствии с законодательством Республики Казахстан".
      2. В Закон Республики Казахстан от 7 мая 1997 г. Z970098_ "О государственной статистике" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., N 9, ст. 91):
      статью 1 после слов "организационно-правовых форм," дополнить словами "филиалы и представительства иностранных юридических лиц, осуществляющие свою деятельность на территории Республики Казахстан (далее - юридические лица),".
      3. В Закон Республики Казахстан от 19 июня 1997 г. Z970131_ "О государственной поддержке малого предпринимательства" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., N 12, ст. 182; 1998 г., N 17-18, ст. 225; 1999 г., N 21, ст. 778; N 23, ст. 931):
      пункт 7 статьи 3 дополнить словами ", банковскую деятельность и деятельность на страховом рынке (кроме деятельности страхового агента)".
      Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие со дня опубликования.
      Для текущих валютных операций, по которым исполнение обязательств

сторонами не было завершено к моменту введения в действие настоящего 
Закона, устанавливается срок для их завершения без получения лицензии или 
регистрационного свидетельства Национального Банка Республики Казахстан в 
60 календарных дней со дня введения настоящего Закона в действие.
   
   Президент
   Республики Казахстан
   
(Специалисты: Умбетова А.М.,
       Склярова И.В.)