Қазақстан Республикасының кейбір заң актілеріне жекелеген қару түрлерінің айналымына мемлекеттік бақылау жасау және күзет қызметі мәселелері бойынша өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасының Заңы 2002 жылғы 22 ақпан N 297-ІІ

      1-бап. Қазақстан Республикасының мына заң актілеріне өзгерістер енгізілсін:
      1. "Жекелеген қару түрлерінің айналымына мемлекеттік бақылау жасау туралы" 1998 жылғы 30 желтоқсандағы Z980339_ Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1998., N 24, 448-құжат):
      1) 6-бапта:
      бірінші бөлікте "мемлекеттік органдардың мемлекеттік қызмет туралы заңға сәйкес қызметі мемлекеттік қызметшілердің жоғары және бірінші санаттарына жатқызылған лауазымды адамдарының" деген сөздер "Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес қызметтік қару иемденіп алуға (алуға) құқығы бар мемлекеттік саяси қызметшілердің" деген сөздермен ауыстырылсын, "судьялардың," деген сөз алып тасталсын;
      төртінші бөліктегі "Ерекше жарғылық міндеттері бар, Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын заңды тұлғалар пайдаланатын қаруды қоспағанда," деген сөздер алып тасталып, "қызметтік" деген сөз бас әріппен жазылсын;
      2) 14-баптың 1-тармағындағы "азаматтық және" деген сөздер алып тасталсын;
      3) 15-баптың 2-тармағының екінші бөлігіндегі екінші сөйлем "Рұқсаттың нысанын және оның қолданылу мерзімін ұзарту тәртібін қару айналымын бақылау саласындағы уәкілетті орган айқындайды." деген мазмұндағы сөйлеммен ауыстырылсын;
      4) 29-баптың 1-тармағы 3) тармақшасының төртінші абзацындағы "жоғары және бірінші санаттардағы мемлекеттік қызметшілердің" деген сөздер "Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес қызметтік қару иемденіп алуға (алуға) құқығы бар мемлекеттік саяси қызметшілердің" деген сөздермен ауыстырылсын, "Қазақстан Республикасы Жоғарғы соты судьяларының," деген сөздер алып тасталсын.
      2. "Күзет қызметі туралы" 2000 жылғы 19 қазандағы Z000085_ Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2000 ж., N 14-15, 281-құжат):
      1) 5-бапта:
      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Жеке күзетшіні, жеке күзет ұйымында, жеке кәсіпкерлер мен заңды тұлғалардың күзет бөлімшесінде, мемлекеттік органдардың ведомстволық күзет бөлімшесінде күзетші қызметін атқаратын қызметкерлерді даярлау мен қайта даярлау (арнаулы оқыту курсы) Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын мамандандырылған оқу орталықтарында жүргізіледі.";
      4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "4. Шетелдік заңды тұлғалардың, шетел қатысатын заңды тұлғалардың,

шетелдіктердің, сондай-ақ азаматтығы жоқ адамдардың: 
   1) күзет қызметінің барлық түрін жүзеге асыруға; 
   2) жеке күзет ұйымдарын құруға немесе олардың құрылтайшылары 
(қатысушылары) болуға; 
   3) сенімгерлік басқарудағы жеке күзет ұйымын ұстауға; 
   4) жеке кәсіпкерлер мен заңды тұлғалардың күзет бөлімшелерін құруға 
құқығы жоқ."; 
   2) 9-бапта: 
   1-тармақтағы "Заңдарға сәйкес" деген сөздер алып тасталып, 
"мемлекеттік" деген сөз бас әріппен жазылсын; 
   3-тармақтағы "көрсете алады." деген сөздер "көрсетуге құқылы." деген 
сөздермен ауыстырылсын; 
   3) 10-баптың 4-тармағындағы "кәмелетке толған" деген сөздер "21 жасқа 
толған" деген сөздермен ауыстырылсын; 
   4) 14-бапта: 
   3) тармақшадағы ", оқыту" деген сөз алып тасталсын; 
   4) тармақша алып тасталсын; 
   5) 18-баптың 2-тармағындағы "және қызметтік қару" деген сөздер 
"немесе Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес қызметтік қару" деген 
сөздермен ауыстырылсын; 
   6) 21-баптағы "және мемлекеттік емес оқу орындарын" деген сөздер 
"білім беру ұйымдарын" деген сөздермен ауыстырылсын. 
   2-бап. Осы Заң ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа 
енгізіледі. 
   
   Қазақстан Республикасының 
       Президенті 
   
   Мамандар:
    Қасымбеков Б.А. 
    Багарова Ж.А. 
   
   
   


О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственного контроля за оборотом отдельных видов оружия и охранной деятельности

Закон Республики Казахстан от 22 февраля 2002 года № 297.

      Статья 1. Внести изменения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

      1. В Закон Республики Казахстан от 30 декабря 1998 г. Z980339_ "О государственном контроле за оборотом отдельных видов оружия" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1998 г., № 24, ст. 448):
      1) в статье 6:
      в части первой слова "должностными лицами государственных органов, должности которых в соответствии с законодательством о государственной службе отнесены к высшей и первой категориям государственных служащих" заменить словами "политическими государственными служащими, имеющими право приобретать (получать) служебное оружие в соответствии с законодательством Республики Казахстан", слово "судьями," исключить;
      в части четвертой слова ", за исключением оружия, используемого юридическими лицами с особыми уставными задачами, определяемыми Правительством Республики Казахстан" исключить;
      2) в пункте 1 статьи 14 слова "гражданское и" исключить;
      3) в части второй пункта 2 статьи 15 второе предложение заменить предложением следующего содержания: "Форма разрешения и порядок продления срока его действия определяются уполномоченным органом в сфере контроля за оборотом оружия.";
      4) в абзаце четвертом подпункта 3) пункта 1 статьи 29 слова "государственным служащим высшей и первой категорий" заменить словами "политическим государственным служащим, имеющим право приобретать (получать) служебное оружие в соответствии с законодательством Республики Казахстан", слова "судьям Верховного суда Республики Казахстан," исключить.

      2. В Закон Республики Казахстан от 19 октября 2000 г. Z000085_ "Об охранной деятельности" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2000 г., № 14—15, ст. 281):
      1) в статье 5:
      пункт 2 изложить в следующей редакции:
      "2. Подготовка и переподготовка (специальный курс обучения) частного охранника, работников, занимающих должность охранника в частной охранной организации, охранном подразделении индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, ведомственном охранном подразделении государственных органов, производятся в специализированных учебных центрах, определяемых

Правительством Республики Казахстан.";
   пункт 4 изложить в следующей редакции:
   "4. Иностранные юридические лица, юридические лица с иностранным 
участием, иностранцы, а также лица без гражданства не вправе:
   1) осуществлять все виды охранной деятельности;
   2) учреждать или быть учредителями (участниками) частных охранных 
организаций;
   3) иметь в доверительном управлении частную охранную организацию;
   4) создавать охранные подразделения индивидуальных предпринимателей и 
юридических лиц.";
   2) в статье 9:
   в пункте 1 слова "в соответствии с законодательством" исключить;
   в пункте 3 слова "специализированными охранными подразделениями 
органов внутренних дел могут оказываться" заменить словами 
"специализированные охранные подразделения органов внутренних дел имеют 
право оказывать";
   3) в пункте 4 статьи 10 слова ", достигшие совершеннолетия" заменить 
словами "не моложе 21 года";
   4) в статье 14:
   в подпункте 3) слово ", обучения" исключить;
   подпункт 4) исключить;
   5) в пункте 2 статьи 18 слова "и служебное оружие" заменить словами 
"или служебное оружие в соответствии с законодательством Республики 
Казахстан";
   6) в статье 21 слова "и негосударственных учебных заведений" заменить 
словами "организаций образования".
   Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие со дня его официального 
опубликования.
   Президент 
   Республики Казахстан