Қазақстан Республикасының кейбір заң актілеріне статистикалық есеп мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 11 наурыздағы N 395-II заңы

      Қазақстан Республикасының мына заң актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      1. "Банкроттық туралы" 1997 жылғы 21 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1997 ж., N  1-2, 7-құжат; N 13-14, 205-құжат; 1998 ж., N 14, 198-құжат; N 17-18, 225-құжат; 2000 ж., N 22, 408-құжат; 2001 ж., N 8, 52-құжат; N 17-18, 240-құжат; N 24, 338-құжат; 2002 ж., N 17, 155-құжат):
      1) 70-бап мынадай мазмұндағы 1-3) тармақшамен толықтырылсын:
      "1-3) уәкілетті орган оны тағайындаған күннен бастап бір апта мерзімде статистика жөніндегі уәкілетті мемлекеттік органның аумақтық бөлімшесіне заңды тұлғаны банкрот деп тану туралы сот шешімінің көшірмесін табыс етеді;";
      2) 87-баптың 2-тармағының үшінші бөлігі "уәкілетті органға" деген сөздерден кейін ", статистика жөніндегі уәкілетті мемлекеттік органның аумақтық бөлімшесіне" деген сөздермен толықтырылсын;
      3) 94-баптың 4-тармағы ", сондай-ақ сот шешімінің көшірмесін статистика жөніндегі уәкілетті мемлекеттік органның аумақтық бөлімшесіне жібереді." деген сөздермен толықтырылсын.

      2. "Шағын кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау туралы" 1997 жылғы 19 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1997 ж., N 12, 182-құжат; 1998 ж., N 17-18, 225-құжат; 1999 ж., N 21, 778-құжат; N 23, 931-құжат; 2001 ж., N 4, 23-құжат; N 8, 52-құжат; N 24, 338-құжат; 2002 ж., N 15, 150-құжат):
      10-баптың 2-тармағы алып тасталсын.

      3. "Шаруа (фермер) қожалығы туралы" 1998 жылғы 31 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1998 ж., N 2-3, 26-құжат; 2001 ж., N 24, 338-құжат; 2003 ж., N 1-2, 6-құжат):
      18-баптың 1-тармағының 4) тармақшасындағы "және статистикалық есептерді" деген сөздер "есептілікті" деген сөзбен ауыстырылсын.

      Қазақстан Республикасының
      Президенті

     

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам статистического учета

Закон Республики Казахстан от 13 марта 2003 года N 395

      Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

      1. В Закон  Республики Казахстан от 21 января 1997 г. "О банкротстве" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., N 1-2, ст. 7; N 13-14, ст. 205; 1998 г., N 14, ст. 198; N 17-18, ст. 225; 2000 г., N 22, ст. 408; 2001 г., N 8, ст. 52; N 17-18, ст. 240; N 24, ст. 338; 2002 г., N 17, ст. 155):
      1) статью 70 дополнить подпунктом 1-3) следующего содержания:
      "1-3) в недельный срок со дня его назначения уполномоченным органом представляет территориальному подразделению уполномоченного государственного органа по статистике копию решения суда о признании юридического лица банкротом;";
      2) часть третью пункта 2 статьи 87 после слов "уполномоченному органу" дополнить словами ", территориальному подразделению уполномоченного государственного органа по статистике";
      3) пункт 4 статьи 94 дополнить словами ", а также направляет копию решения суда в территориальное подразделение уполномоченного государственного органа по статистике".

      2. В Закон  Республики Казахстан от 19 июня 1997 г. "О государственной поддержке малого предпринимательства" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., N 12, ст. 182; 1998 г., N 17-18, ст. 225; 1999 г., N 21, ст. 778; N 23, ст. 931; 2001 г., N 4, ст. 23; N 8, ст. 52; N 24, ст. 338; 2002 г., N 15, ст. 150):
      пункт 2 статьи 10 исключить.

      3. В Закон  Республики Казахстан от 31 марта 1998 г. "О крестьянском (фермерском) хозяйстве" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1998 г., N 2-3, ст. 26; 2001 г., N 24, ст. 338; 2003 г., N 1-2, ст. 6):
      в подпункте 4) пункта 1 статьи 18 слова "и статистическую отчетности" заменить словом "отчетность".

      Президент
      Республики Казахстан