"Қазақстан Республикасының мемлекеттік наградалары туралы" Қазақстан Республикасының Заңына өзгеріс пен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 1 желтоқсандағы N 93-IV Заңы

       1-бап. "Қазақстан Республикасының мемлекеттік наградалары туралы" 1995 жылғы 12 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің Жаршысы, 1995 ж., N 23, 143-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1996 ж., N 18, 366-құжат; 1997 ж., N 7, 79-құжат; N 12, 184-құжат; 1999 ж., N 8, 247-құжат; N 21, 782-құжат; 2001 ж., N 10, 121-құжат; 2002 ж., N 15, 147-құжат; 2003 ж., N 15, 131-құжат; 2007 ж., N 10, 69-құжат; N 17, 139-құжат) мынадай өзгеріс пен толықтырулар енгізілсін:
      1) 2-бапта :
      "Халық қаһарманы" деген сөздерден кейін ", "Қазақстанның Еңбек Ері" деген сөздермен толықтырылсын;
      "атағы" деген сөз "атақтары" деген сөзбен ауыстырылсын;
      2) 3-баптың екінші бөлігі "Халық қаһарманы" деген сөздерден кейін ", "Қазақстанның Еңбек Ері" деген сөздермен толықтырылсын;
      3) мынадай мазмұндағы 10-1-баппен толықтырылсын:
      "10-1-бап. "Қазақстанның Еңбек Ері" атағы Қазақстан Республикасын экономикалық, әлеуметтік-гуманитарлық дамытудағы аса үздік жетістіктері үшін беріледі.
      "Қазақстанның Еңбек Ері" атағына ие болған адамдарға айрықша ерекшелік белгісі — Алтын жұлдыз және "Отан" ордені тапсырылады.".
       2-бап. Осы Заң алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

       Қазақстан Республикасының
      Президенті                                         Н. Назарбаев

О внесении изменения и дополнений в Закон Республики Казахстан "О государственных наградах Республики Казахстан"

Закон Республики Казахстан от 1 декабря 2008 года № 93-IV

       Статья 1 . Внести в Закон Республики Казахстан от 12 декабря 1995 года «О государственных наградах Республики Казахстан» (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1995 г., № 23, ст. 143; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., № 18, ст. 366; 1997 г., № 7, ст. 79; № 12, ст. 184; 1999 г., № 8, ст. 247; № 21, ст. 782; 2001 г., № 10, ст. 121; 2002 г., № 15, ст. 147; 2003 г., № 15, ст. 131; 2007 г., № 10, ст. 69; № 17, ст. 139) следующие изменение и дополнения:
      1) в статье 2 :
      слово «звание» заменить словом «звания»;
      после слов «Халық қаһарманы» дополнить словами «, «Қазақстанның Еңбек Epi»;
      2) часть вторую статьи 3 после слов «Халық қаһарманы» дополнить словами «, «Қазақстанның Еңбек Epi»;
      3) дополнить статьей 10-1 следующего содержания:
      «Статья 10-1. Звание «Қазақстанның Еңбек Epi» присваивается за выдающиеся достижения в экономическом, социально-гуманитарном развитии Республики Казахстан.
      Лицам, удостоенным звания «Қазақстанның Еңбек Epi», вручается знак особого отличия — Золотая звезда и орден «Отан».
       Статья 2 . Настоящий Закон вводится в действие со дня его первого официального опубли кования.  

       Президент
      Республики Казахстан                       Н. Назарбаев