"Нотариат туралы" Қазақстан Республикасының Заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 26 желтоқсандағы № 516-IV Заңы

      1-бап. «Нотариат туралы» 1997 жылғы 14 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1997 ж., № 13-14, 206-құжат; 1998 ж., № 22, 307-құжат; 2000 ж., № 3-4, 66-құжат; 2001 ж., № 15-16, 236-құжат; № 24, 338-құжат; 2003 ж., № 10, 48-құжат; № 12, 86-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; 2006 ж., № 11, 55-құжат; 2007 ж., № 2, 18-құжат; 2009 ж., № 8, 44-құжат; № 17, 81-құжат; № 19, 88-құжат; № 23, 100-құжат; 2010 ж., № 17-18, 111-құжат; 2011 ж., № 11, 102-құжат) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      1) 1-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «1. Қазақстан Республикасындағы нотариат – бұл нотариаттық iс-әрекеттер жасау арқылы жеке, заңды тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерiн қорғауды қамтамасыз ететін білікті заң көмегін көрсету жөніндегі құқықтық институт.»;

      2) 3-бапта:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «1. Нотариаттық қызмет – бұл нотариустың осы Заңда және Қазақстан Республикасының өзге де заңнамалық актілерінде көзделген нотариаттық iс-әрекеттердi жасауы.
      Осы Заңда белгіленген жағдайларда және шектерде жекелеген нотариаттық iс-әрекеттерді арнайы уәкілетті лауазымды адамдар жасай алады.
      Қазақстан Республикасындағы нотариаттық қызмет нотариаттық іс-әрекеттердің заңдылығы, тәуелсіздігі, құпиялылығы қағидаттарына негізделеді.
      Нотариаттық қызмет кәсіпкерлік қызмет болып табылмайды.»;
      мынадай мазмұндағы 4-1-тармақпен толықтырылсын:
      «4-1. Нотариаттық iс-әрекеттердiң құпиялылығын сақтауға мiндеттiлік нотариустың тағылымдамадан өтушілері мен көмекшiлерiне қолданылады.»;

      3) 4-бапта:
      1-тармақта:
      «келісу арқылы» деген сөздерден кейін «Республикалық нотариаттық палатаның қатысуымен» деген сөздермен толықтырылсын;
      «нұсқаулыққа», «Нұсқаулық» деген сөздер тиісінше «қағидаға», «Қағида» деген сөздермен ауыстырылсын;
      2-тармақтағы «Нұсқаулық» деген сөз «Қағида» деген сөзбен ауыстырылсын;

      4) 6-бапта:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «1. Егер осы Заңда өзгеше көзделмесе, жасы жиырма беске толған, жоғары заң білімі, заңгер мамандығы бойынша кемінде екі жыл жұмыс өтілі бар, нотариуста кемінде бір жыл мерзіммен тағылымдамадан, әділет аттестаттау комиссиясында аттестаттаудан өткен және нотариаттық қызметпен айналысу құқығына лицензия алған Қазақстан Республикасының азаматы нотариус бола алады.
      Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет туралы заңнамасында белгіленген тәртіппен қызмет атқаратын әкімшілік мемлекеттік қызметші мемлекеттік нотариус болып табылады.
      Нотариаттық қызметпен айналысу құқығына лицензия алуды қоспағанда, мемлекеттік нотариусқа осы баптың бірінші бөлігінде көрсетілген талаптар қолданылады.
      Заңда белгіленген тәртіппен соттылығы өтелмеген немесе алынбаған, белгiленген тәртіппен іс-әрекет жасауға қабiлетсіз не iс-әрекет жасауға қабілеттілігі шектеулi деп танылған адам нотариус бола алмайды.
      Өзiне қатысты ақталмайтын негiздер бойынша қылмыстық iс тоқтатылған, лицензиясынан айырылғандықтан не нотариаттық iс-әрекет жасау кезiнде Қазақстан Республикасы заңнамасының бұзылуына жол бергенi үшiн мемлекеттiк нотариус қызметiнен босатылғандықтан нотариаттық қызметтi тоқтатқан адам да осындай оқиға болғаннан кейiн бес жыл бойы нотариус бола алмайды.»;
      3-тармақ «осы Заңның» деген сөздердің алдынан «мемлекеттік нотариусты және» деген сөздермен толықтырылсын;
      мынадай мазмұндағы 4-тармақпен толықтырылсын:
      «4. Аумақтық әділет органы мемлекеттік нотариустың нотариаттық iс-әрекеттері үшін мүліктік жауапкершілікте болады.»;

      5) 7-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      «7-бап. Нотариустың көмекшілері мен тағылымдамадан өтушілері

      1. Нотариустың көмекшілері мен тағылымдамадан өтушілері болуы мүмкін.
      2. Қазақстан Республикасының азаматы ғана нотариустың көмекшісі бола алады.
      3. Нотариустың көмекшісі жеке практикамен айналысатын нотариуста еңбек шартының негізінде жұмыс істей алады немесе мемлекеттiк нотариат кеңсесінің құрамында бола алады.
      4. Жоғары заң білімі бар Қазақстан Республикасының азаматтары нотариустың тағылымдамадан өтушілері бола алады.
      Тағылымдамадан өтушілер тағылымдамадан өту туралы шарт негізінде жеке практикамен айналысатын нотариустарда немесе мемлекеттік нотариустарда тағылымдамадан өтеді.
      Нотариаттық қызметпен айналысу құқығына үміткер адам аумақтық әділет органымен немесе аумақтық нотариаттық палатамен тағылымдамадан өту туралы шарт жасасады.
      5. Көмекші мен тағылымдамадан өтуші нотариустың нұсқауымен және жауапкершілігімен оның нотариаттық қызметті алмастыруға тиісті емес және нотариаттық іс жүргізу бойынша көмекші сипатта болуы мүмкін тапсырмаларын орындауға құқылы.
      6. Заң мамандығы бойынша кемiнде бес жыл өтілі бар адамдар үшiн аумақтық әдiлет органы мен нотариаттық палатаның бiрлескен шешiмiмен тағылымдаманың мерзiмi қысқартылуы мүмкiн. Тағылымдаманың ұзақтығы үш айдан кем болмауы керек.
      7. Тағылымдамадан өтушінің нотариаттық іс-әрекеттерді жасауы және нотариустың жұмысын ұйымдастыру жөніндегі кәсіби білім мен практикалық дағдыларды алуы тағылымдамадан өтудің мақсаты болып табылады.
      8. Бір нотариустан бір мезгілде екеуден аспайтын тағылымдамадан өтуші тағылымдамадан өте алады.
      9. Тағылымдамадан өту Республикалық нотариаттық палатамен келісім бойынша Қазақстан Республикасы Әділет министрінің бұйрығымен бекітілетін тағылымдамадан өтушілерді кәсіптік даярлаудың бірыңғай бағдарламасы бойынша жүзеге асырылады.
      Тағылымдамадан өтушілерді кәсіптік даярлау бағдарламасы барлық тағылымдамадан өтушілер үшін міндетті болып табылады және нотариустың кәсіби және этикалық мінез-құлық нормаларын зерделеуді, нотариустар немесе тағылымдамадан өтушілер үшін арнайы ұйымдастырылатын семинар сабақтарына қатысуды қоса алғанда, тағылымдамадан өтушінің арнайы теориялық білімдер, нотариаттық іс-әрекеттерді жасау және нотариустың жұмысын ұйымдастыру жөнінде практикалық дағдыларды алуына бағытталған іс-шаралар тізбесін қамтуға тиіс.
      Тағылымдама мерзімін қысқарту тағылымдамадан өтушіні тағылымдамадан өту бағдарламасын меңгеру міндетінен босатпайды.
      10. Тағылымдамадан өту аяқталған соң нотариус тағылымдамадан өтушінің кәсіптік даярлау бағдарламасын орындағанын көрсететін қорытынды дайындайды, ол он жұмыс күні ішінде аумақтық әділет органы мен нотариаттық палатаның бірлескен шешімімен бекітіледі. Тағылымдамадан өтушілерді кәсіптік даярлау бағдарламасын тағылымдамадан өтуші толық меңгермеген жағдайда оған қосымша уақыт беріледі.
      11. Тағылымдамадан өтушілерді кәсіптік даярлау бағдарламасын толық меңгеру тағылымдамадан өтудің міндетті талабы болып табылады.
      12. Терiс себептермен атқарып жүрген қызметінен босатылғандарды қоспағанда, осы баптың талаптары мемлекеттік нотариустың жұмыс өтілі бар адамдарға қолданылмайды.»;

      6) мынадай мазмұндағы 7-1 және 7-2-баптармен толықтырылсын:

      «7-1-бап. Нотариаттық қызметпен айналысу құқығына әділет
                аттестаттау комиссиясы

      1. Нотариаттық қызметпен айналысу құқығына үміткер адамдар облыстардың, республикалық маңызы бар қаланың және астананың аумақтық әділет органдарында құрылатын нотариаттық қызметпен айналысу құқығына әділет аттестаттау комиссияларында аттестаттаудан өтеді.
      Нотариаттық қызметпен айналысу құқығына әділет аттестаттау комиссиясы жеті мүшеден – нотариаттық палатаның төрағасын қоса алғанда екі нотариустан, аумақтық әділет органының екі өкілінен, құқықтанушы-ғалымнан және мәслихаттың екі депутатынан тұрады.
      Нотариаттық қызметпен айналысу құқығына әділет аттестаттау комиссияларының дербес құрамы және олардың жұмыс регламенті Қазақстан Республикасы Әділет министрінің бұйрығымен бекітіледі.
      2. Нотариаттық қызметпен айналысу құқығына әділет аттестаттау комиссиясының негізгі міндеттері:
      1) нотариаттық қызметпен айналысуға лицензия алуға үміткерлерді сапалы іріктеуді қамтамасыз ету;
      2) отырыстардың ашықтығы мен жариялылығын қамтамасыз ету болып табылады.
      3. Нотариаттық қызметпен айналысу құқығына әділет аттестаттау комиссиясының отырысына бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері қатысуға құқылы.
      4. Нотариаттық қызметпен айналысу құқығына әділет аттестаттау комиссиясы отырысының ашықтығы мен жариялылығын қамтамасыз ету мақсатында аудиожазба және (немесе) бейнежазба не стенографиялау жүзеге асырылады. Отырыс барысында алынған стенограмма, аудиожазба және (немесе) бейнежазба отырыстың хаттамасына тігіледі және нотариаттық қызметпен айналысу құқығына әділет аттестаттау комиссиясының материалдарымен бірге сақталады.

      7-2-бап. Аттестаттауды өткізу тәртібі мен шарттары

      1. Тағылымдамадан өткен және нотариаттық қызметпен айналысуға үміткер адамдарды аттестаттаудан өткізу тәртібі мен шарттары Қазақстан Республикасының Үкіметі бекіткен қағидалармен айқындалады.
      2. Нотариаттық қызметпен айналысу құқығына үміткер адам тағылымдамадан өткеннен кейін Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген құжаттарын қоса тіркей отырып, облыстардың, республикалық маңызы бар қаланың және астананың аумақтық әділет органдары арқылы оны аттестаттауға жіберу туралы өтінішін тұрғылықты жері бойынша тиісті нотариаттық қызметпен айналысу құқығына әділет аттестаттау комиссиясына жолдайды.
      3. Құжаттар тиісінше ресімделмеген не олардың толық топтамасы табыс етілмеген жағдайда, облыстардың, республикалық маңызы бар қаланың және астананың аумақтық әділет органдары қайтару себебі туралы жазбаша хабарламамен ол түскен күннен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірмейтін мерзімде үміткерге өзі ұсынған құжаттарымен бірге өтінішті қарамастан қайтарады.
      4. Егер үміткер осы Заңда белгіленген талаптарға сәйкес келмесе, оны аттестаттауға жіберуден бас тартылады.
      Аттестаттауға жіберуден бас тартылған жағдайда, облыстардың, республикалық маңызы бар қаланың және астананың аумақтық әділет органдары өтініш түскен күннен бастап он бес жұмыс күнінен кешіктірмей дәлелді шешімді үміткерге жібереді.
      Аттестаттауға жіберуден бас тартуға заңда белгіленген тәртіппен сотқа шағым жасалуы мүмкін.
      5. Аттестаттауға жіберілген үміткерді аттестаттаудың өтетін орны, күні, уақыты, тәртібі туралы оны өткізгенге дейін күнтізбелік он күннен кешіктірмей облыстардың, республикалық маңызы бар қаланың және астананың аумақтық әділет органдары жазбаша хабардар етеді.
      6. Нотариаттық қызметпен айналысу құқығына әділет аттестаттау комиссиясы аттестаттауды қажеттілігіне қарай, бірақ тоқсанына кемінде бір рет өткізеді.
      7. Аттестаттау мынадай екі кезеңнен тұрады:
      1) Қазақстан Республикасының заңнамасын білуден компьютерлік тест тапсыру;
      2) емтихан билеттері бойынша ауызша тапсырманы орындау.
      8. Үміткер өз таңдауы бойынша тестілеуден қазақ немесе орыс тілінде өтуге құқылы.
      Тестілеу компьютер техникасын пайдалана отырып өткізіледі.
      9. Аттестаттау нәтижесі бойынша нотариаттық қызметпен айналысу құқығына әділет аттестаттау комиссиясы аттестатталғаны туралы не аттестатталмағаны туралы дәлелді шешімді аттестаттау өткен күннен кейінгі келесі күннен кешіктірмей шығарады.
      Аттестатталғаны туралы комиссия шешімі ол шығарылған кезден бастап үш жыл бойы жарамды болып табылады.
      Әдiлет аттестаттау комиссиясының шешіміне заңда белгіленген тәртіппен сотқа шағым жасалуы мүмкін.
      10. Аттестаттаудан өту кезінде үміткердің анықтамалық, арнаулы және басқа да әдебиетті, байланыс құралдарын, сондай-ақ қандай да бір жазбаларды пайдалануына жол берілмейді.
      Аталған талаптар бұзылған жағдайда нотариаттық қызметпен айналысу құқығына әділет аттестаттау комиссиясы үміткерді аттестаттаудан шеттетеді.
      Аттестаттаудан шеттетілген үміткер нотариаттық қызметпен айналысу құқығына әділет аттестаттау комиссиясы шешім шығарған күннен бастап үш ай өткен соң осы Заңда көзделген тәртіппен аттестаттауға жіберу туралы қайта өтініш беруге құқылы.
      11. Дәлелді себеппен аттестаттауға келмеген үміткер осы баптың 5-тармағында көзделген тәртіппен нотариаттық қызметпен айналысу құқығына әділет аттестаттау комиссиясының келесі отырысына шақырылады.
      Үміткер тағы да келмей қалған жағдайда оның өтініші қараусыз қалдырылады және оның тапсырған құжаттарымен қоса қайтарылады.»;

      7) 8-баптың 6-1-тармағы алып тасталсын;

      8) 10-бапта:
      1-тармақтағы «, сондай-ақ салық қызметiнiң» деген сөздер алып тасталсын;
      2-тармақта:
      бірінші абзацындағы «тоқтатыла тұруы мүмкiн» деген сөздер «тоқтатыла тұрады» деген сөздермен ауыстырылсын;
      3) тармақшасындағы «, сондай-ақ оның үй-жайының орналасқан орны өзгергенi» деген сөздер алып тасталсын;
      5) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «5) нотариус мемлекеттің, жеке және заңды тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерінің бұзылуына әкеп соққан нотариаттық iс-әрекеттер жасаған кезде Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзғанда;»;
      мынадай мазмұндағы 6), 7), 8) және 9) тармақшалармен толықтырылсын:
      «6) әділет органдарында есептік тіркеу кезінде көрсетілген мекенжай бойынша нотариустың нақты үй-жайы болмағанда;
      7) нотариус осы Заңның 15-бабы 4-тармағының талаптарын сақтамағанда;
      8) осы Заңның 19-бабында көзделген шектеулер сақталмағанда;
      9) егер нотариусты есептік тіркеуге қойған күннен бастап үш ай өткен соң нотариус практикалық нотариаттық қызметіне кіріспегенде тоқтатыла тұрады.»;
      3-тармақ «лицензиар» деген сөзден кейін «үш күн мерзімде» деген сөздермен толықтырылсын;
      мынадай мазмұндағы 7-тармақпен толықтырылсын:
      «7. Аумақтық әділет органы мен нотариаттық палата лицензиясының қолданылуы тоқтатыла тұрған нотариустың іс жүргізуінде жатқан құжаттарын Нотариаттық іс жүргізу жөніндегі қағидада көзделген тәртіппен басқа нотариусқа беру жөнінде шаралар қолдануға міндетті.»;

      9) 11-бапта:
      бірінші абзацындағы «Әдiлет аттестаттау комиссиясының не прокуратура» деген сөздер «Прокуратура» деген сөзбен ауыстырылсын;
      7) тармақша алып тасталсын;
      мынадай мазмұндағы 8) тармақшамен толықтырылсын:
      «8) нотариус кәсіптік қызметін аумақтық әділет органдарында тиісті есептік тіркелусіз жүзеге асырғанда нотариус лицензиясы керi қайтарылып алынады.»;

      10) 13-бап алып тасталсын;

      11) 15-бапта:
      4-тармақта:
      «жарамды» деген сөзден кейін «бір» деген сөзбен толықтырылсын;
      «азаматтар» деген сөз «жеке тұлғалар» деген сөздермен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы екінші және үшінші бөліктермен толықтырылсын:
      «Нотариустың үй-жайы оның есептік тіркелген орны болып табылады.
      Нотариустың үй-жайының орналасқан жері оған белгіленіп берілген аумақ шегінде өзгерген кезде қайтадан есептік тіркелу талап етілмейді. Аумақтық әділет органы нотариустың үй-жайының орналасқан жерін оған белгіленіп берілген аумақ шегінде өзгерту туралы оның өтініші келіп түскен күннен бастап бес жұмыс күні ішінде осы үй-жайдың Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкестігіне тексеру жүргізуге міндетті.»;
      мынадай мазмұндағы 7-тармақпен толықтырылсын:
      «7. Олар осы баптың 4-тармағының талаптарын сақтаған жағдайда бір үй-жайда бір немесе бірнеше нотариус жұмыс істей алады.»;

      12) 17-баптың 6) тармақшасындағы «, соның ішінде жалдау шарты бойынша айналысуға» деген сөздер алып тасталсын;

      13) 18-баптың 1-тармағының 6) тармақшасындағы «беруге мiндеттi.» деген сөздер «беруге;» деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 7), 8) және 9) тармақшалармен толықтырылсын:
      «7) өз лицензиясының қолданылуы тоқтатыла тұрған жағдайда Нотариаттық іс жүргізу жөніндегі қағидада көзделген тәртіппен іс жүргізуіндегі құжаттарды басқа нотариусқа беруге;
      8) өз лицензиясының қолданылуы осы Заңның 12-бабы 1-тармағының 1), 2), 4), 4-1) және 6) тармақшаларында көзделген негіздер бойынша тоқтатылған жағдайларда, сақтауындағы барлық нотариаттық құжаттарды жекеше нотариаттық мұрағатқа беруге;
      9) өз тегінің, атының, әкесінің атының және өз үй-жайы орналасқан жерінің өзгеруі жөніндегі мәліметтерді бір ай ішінде аумақтық әділет органына ұсынуға міндетті.»;

      14) 19-бапта:
      1-тармақтың 3) тармақшасындағы «орындауға құқығы жоқ.» деген сөздер «орындауға;» деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 4), 5) және 6) тармақшалармен толықтырылсын:
      «4) жекеше нотариустың азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру шартын жасамай өз міндеттерін орындауға;
      5) нотариустың жеке мөрін оның лицензиясының қолданылуы тоқтатыла тұрған кезеңге аумақтық әділет органына тапсыруын қоспағанда, факсимилені пайдалануға және жеке мөрін басқа адамға беруге;
      6) осы Заңда көзделген жағдайларды қоспағанда, есептік тіркеу орнынан тыс жерде қызметін жүзеге асыруға құқығы жоқ.»;
      2-тармақтағы «Жеке» деген сөз «Егер осы Заңда өзгеше көзделмесе, жеке» деген сөздермен ауыстырылсын;

      15) 21-баптың 2 және 5-тармақтары мынадай редакцияда жазылсын:
      «2. Жекеше нотариустың нотариаттық округ шегiндегі қызмет ету аумағын аумақтық әдiлет органы нотариаттық палатамен бiрлесе отырып белгiлейдi.
      Нотариус үй-жайын өзіне белгіленіп берілген аумақтың шегінен тыс жерде орналастыруға құқылы емес.
      Нотариустың үй-жайына қойылатын талаптарды Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі Республикалық нотариаттық палатаның ұсынысы бойынша белгiлейдi.
      Аумақтық әдiлет органы халыққа мемлекеттiк және жекеше нотариустардың қызмет ету аумағы туралы үнемi хабарлап отырады.»;
      «5. Нотариаттық iс-әрекеттер мемлекеттiк нотариат кеңсесiнiң үй-жайынан тыс және жекеше нотариустың үй-жайынан тыс жерлерде жасалуы мүмкін.
      Көшпелі нотариаттық iс-әрекеттер мүдделі адамның өтініші негізінде нақты адамға қатысты жасалады және тұрақты сипатта болмайды.
      Егер нотариаттық iс-әрекет мемлекеттiк нотариат кеңсесiнiң үй-жайынан тыс немесе жекеше нотариустың үй-жайынан тыс жерлерде жасалса, онда құжаттың куәландыру жазбасында және нотариаттық iс-әрекеттерді тіркеу тізілімінде оның мекенжайы мен уақыты көрсетіліп, нотариаттық іс-әрекеттің жасалған орны жазылады.»;

      16) мынадай мазмұндағы 21-1-баппен толықтырылсын:

      «21-1-бап. Нотариаттық округтегі нотариустардың ең аз санын 
                 айқындау критерийлері

      1. Нотариаттық округтегі нотариустардың ең аз санын Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі аумақтық әділет органының аумақтық нотариаттық палатамен бірлесіп берген ұсынымы бойынша мынадай критерийлерге:
      1) нотариаттық округтегі халықтың саны мен тығыздығына;
      2) өңірдің экономикалық дамуына, географиялық орналасуына, инфрақұрылымы мен басқа да ерекшеліктерінің болуына сүйене отырып бекітеді.
      2. Бос орын пайда болған және ол екі айдың ішінде жекеше нотариустармен толықтырылмаған кезде аумақтық әділет органы тиісті нотариаттық округте штат санының шегінде мемлекеттік нотариус бірлігін енгізуге құқылы.
      3. Егер кейіннен көрсетілген бос орынға жекеше нотариус орналасқан жағдайда, аумақтық әділет органы бір ай ішінде мемлекеттік нотариус бірлігін қысқартуға міндетті.
      Бұл ретте аумақтық әділет органы:
      1) жасалған нотариаттық іс-әрекеттердің заңдылығын тексеру және мемлекеттік нотариустың анықталған бұзушылықтарды жоюы;
      2) мемлекеттік нотариустың іс жүргізуінде жатқан құжаттарды жекеше нотариусқа қабылдап алу-тапсыру;
      3) мемлекеттiк нотариустың мөрiн алып қою және жою жөнінде шаралар қолдануға міндетті.»; 

      17) 22-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      «22-бап. Нотариустың жеке мөрi, мөртабандары мен бланкiлерi

      1. Нотариустың өзiнiң тегi, аты, әкесiнiң аты, сондай-ақ мемлекеттiк нотариат кеңсесiнiң атауы (мемлекеттiк нотариустың мөрi) не нотариус лицензиясының нөмiрi мен берiлген күнi көрсетiлген (жекеше нотариустың мөрi) жеке мөрi, куәландыру жазбаларының мөртабандары мен жеке бланкiлерi болады.
      Мемлекеттiк нотариустың жеке мөрiнде Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк елтаңбасының бейнесі орналастырылады.
      2. Нотариустардың жеке мөрінің бедерлері мен қолының үлгілері Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде, аумақтық әділет органында, сондай-ақ нотариаттық палатада сақталады.
      3. Нотариаттық іс-әрекеттер жасау үшін жеке мөрге тапсырысты және оны нотариустарға беруді жүзеге асыруды аумақтық әділет органы жүргізеді.
      Жекеше нотариустың жеке мөрін дайындау – оның өз қаражаты есебінен, ал мемлекеттік нотариустерге бюджет қаражаты есебінен жүргізіледі.»;

      18) 26-бапта:
      4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «4. Республикалық нотариаттық палата аумақтық нотариаттық палаталарды біріктіретін, коммерциялық емес кәсiптiк өзiн-өзi қаржыландыратын ұйым болып табылады.»;
      мынадай мазмұндағы 5-тармақпен толықтырылсын:
      «5. Осы Заңның 6-бабының талаптарына адамның сәйкес келмеген жағдайларынан басқа, нотариаттық қызметпен айналысу құқығына лицензиясы бар адамды нотариаттық палатаға мүше етуден бас тартуға болмайды.
      Нотариаттық палаталардың кіру жарнасын алуына жол берілмейді.»;

      19) мынадай мазмұндағы 26-1 және 26-2-баптармен толықтырылсын:

      «26-1-бап. Нотариаттық палатаның басқару органдары

      1. Нотариаттық палата мүшелерінің жалпы жиналысы нотариаттық палатаның жоғары басқару органы болып табылады.
      Жалпы жиналыстың айрықша құзыретіне:
      1) нотариаттық палатаның жарғысын қабылдау, оған өзгерістер мен толықтырулар енгізу;
      2) нотариаттық палата төрағасын, басқарманың және тексеру комиссиясының мүшелерін сайлау;
      3) нотариаттық палата қызметінің негізгі бағыттарын айқындау;
      4) нотариаттық палатаның бюджетін бекіту жатады.
      Нотариаттық палатаның жарғысында шешімдер қабылдау бойынша жалпы жиналыстың айрықша құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер көзделуі мүмкін.
      2. Нотариаттық палатаға басшылықты нотариаттық палата мүшелерінің жалпы жиналысында сайланған нотариаттық палатаның басқармасы мен төрағасы жүзеге асырады. Нотариаттық палата мүшелері жалпы жиналысының, нотариаттық палата басқармасының және нотариаттық палата төрағасының құзыреті нотариаттық палатаның жарғысымен регламенттеледі.
      3. Басқарма мүшелері төрт жыл мерзімге жасырын дауыс беру арқылы сайланады.
      4. Құрамына кемінде бес адам кіретін басқарма нотариаттық палатаның басқару органы болып табылады.
      5. Нотариаттық палата мүшелерінің жиналысын шақыру тәртібі мен мерзімі, сондай-ақ нотариаттық палатаның төрағасы мен басқару органдарының өкілеттіктері нотариаттық палатаның жарғысында айқындалады.

      26-2-бап. Нотариаттық палатаның төрағасы

      1. Нотариаттық палатаның төрағасы болып оны сайлаған күнге дейін тікелей кемінде бес жыл нотариаттық палатаның мүшесі болған нотариус сайланады.
      Нотариаттық палатаның төрағасы жасырын дауыс беру арқылы төрт жыл мерзімге сайланады.
      2. Нотариаттық палатаның төрағасы:
      1) нотариаттық палатаның жұмысын ұйымдастырады, нотариаттық палатаға жүктелген міндеттердің орындалуын бақылауды жүзеге асырады;
      2) нотариаттық палатаның жұмысына басшылық жасайды, нотариаттық палатаның қызметкерлерін жұмысқа қабылдауды және жұмыстан босатуды жүзеге асырады;
      3) мемлекеттік органдарда, қоғамдық бірлестіктерде, басқа да ұйымдарда нотариаттық палатаның мүддесін білдіреді;
      4) нотариаттық палата жарғысында көзделген, Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.»;

      20) 27-баптың 1-тармағының 6) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «6) нотариаттық қызметпен айналысу құқығына үміткер адамдардың тағылымдамадан өтуін және жекеше нотариустарды оқытуды ұйымдастырады;»;

      21) 29-бап мынадай мазмұндағы 4-тармақпен толықтырылсын:
      «4. Республикалық нотариаттық палатаның төрағасы болып оны сайлаған күнге дейін тікелей кемінде бес жыл нотариаттық палатаның мүшесі болған нотариус сайланады.
      Республикалық нотариаттық палатаның төрағасы жасырын дауыс беру арқылы төрт жыл мерзімге сайланады.
      Республикалық нотариаттық палатаның төрағасын сайлау тәртібі және оның өкілеттіктері осы Заңда және Республикалық нотариаттық палатаның жарғысында айқындалады.»;

      22) мынадай мазмұндағы 30-1-баппен толықтырылсын:

      «30-1-бап. Жекеше нотариус нотариаттық іс-әрекеттер жасаған 
                 кезде құқықтық және техникалық сипаттағы қызметтер
                 көрсетуге ақы төлеу

      1. Жекеше нотариус нотариаттық іс-әрекеттер жасаған кезде техникалық және құқықтық сипаттағы қосымша қызметтер көрсеткені үшін осы бапта көзделген мөлшерде мынадай төлемақы алады:
      1) қалалық жерлердегі жылжымайтын мүлікті (жер учаскелерін, тұрғын үйлерді, пәтерлерді, саяжайларды, гараждарды, құрылыстар мен өзге де жылжымайтын мүлікті) иеліктен шығару туралы шарттарды куәландырған кезде:
      егер тараптардың бірі заңды тұлға болып табылса – 7 айлық есептік көрсеткіш;
      балаларына, жұбайына, ата-аналарына, туған аға-інілері мен апа-қарындастарына, сіңлілеріне, немерелеріне – 2 айлық есептік көрсеткіш;
      басқа адамдарға – 5 айлық есептік көрсеткіш;
      егер мәміле жылжымайтын мүлікті ипотекалық тұрғын үй заемы бойынша алынған қаражат есебінен сатып алу мақсатында жасалатын болса – 2 айлық есептік көрсеткіш;
      2) ауылдық жерлердегі жылжымайтын мүлікті (жер учаскелерін, тұрғын үйлерді, пәтерлерді, саяжайларды, гараждарды, құрылыстар мен өзге де жылжымайтын мүлікті) иеліктен шығару туралы шарттарды куәландырған кезде:
      егер тараптардың бірі заңды тұлға болып табылса – 2 айлық есептік көрсеткіш;
      балаларына, жұбайына, ата-аналарына, туған аға-інілері мен апа-қарындастарына, сіңлілеріне, немерелеріне – 1 айлық есептік көрсеткіш;
      басқа адамдарға – 2 айлық есептік көрсеткіш;
      3) автомотокөлік құралдарын иеліктен шығару туралы шарттарды куәландырған кезде:
      егер тараптардың бірі заңды тұлға болып табылса – 5 айлық есептік көрсеткіш;
      балаларына, жұбайына, ата-аналарына, туған аға-інілері мен апа-қарындастарына, сіңлілеріне, немерелеріне – 2 айлық есептік көрсеткіш;
      басқа адамдарға – 5 айлық есептік көрсеткіш;
      4) жалға беру, заем (ипотекалық тұрғын үй заемы шартын қоспағанда), кепілақы, лизинг, мердігерлік шарттарын, неке келісімшарттарын, ортақ меншіктегі мүлікті бөлу, мұрагерлік мүлікті бөлу шарттарын, алименттерді төлеу жөніндегі келісімдерді, құрылтай шарттарын куәландырған кезде – 5 айлық есептік көрсеткіш;
      5) ипотекалық тұрғын үй заемы шарттарын куәландырған кезде – 2 айлық есептік көрсеткіш;
      6) өсиеттерді куәландырған кезде – 2 айлық есептік көрсеткіш;
      7) мұрагерлікке құқық туралы куәлікті бергені үшін – берілген әрбір куәлік үшін 3 айлық есептік көрсеткіш;
      8) ерлі-зайыптылардың ортақ мүлкіндегі үлеске және бірлескен ортақ меншік құқығында мүлкі бар өзге де адамдардың меншік құқығы туралы куәлікті берген кезде – 4 айлық есептік көрсеткіш;
      9) мүлікті пайдалану және иелік ету құқығына сенімхаттарды куәландырған кезде – 2 айлық есептік көрсеткіш;
      10) сату құқығынсыз автокөлік құралдарын пайдалану және басқару құқығына сенімхаттарды куәландырған кезде – 1 айлық есептік көрсеткіш;
      11) автокөлік құралдарын сатуға, сыйға тартуға, айырбастауға сенімхаттарды куәландырған кезде – 2 айлық есептік көрсеткіш;
      12) басқа сенімхаттарды куәландырған кезде:
      жеке тұлғалар үшін – 1 айлық есептік көрсеткіш;
      заңды тұлғалар үшін – 2 айлық есептік көрсеткіш;
      13) теңіздік наразылық жасаған кезде – 5 айлық есептік көрсеткіш;
      14) құжаттардың көшірмелері мен құжаттардың үзінді көшірмелерін куәландырған кезде (әр беті үшін):
      жеке тұлғалар үшін – 0,05 айлық есептік көрсеткіш;
      заңды тұлғалар үшін – 0,07 айлық есептік көрсеткіш;
      15) құжаттардағы қойылған қолдың, сондай-ақ құжаттардың бір тілден басқа тілге аудармасының дұрыстығын куәландырған кезде (әрбір құжат үшін):
      жеке тұлғалар үшін – 0,5 айлық есептік көрсеткіш;
      заңды тұлғалар үшін – 1 айлық есептік көрсеткіш;
      16) жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін басқа жеке және заңды тұлғаларға берген кезде – 0,5 айлық есептік көрсеткіш;
      17) құжаттардың нотариат куәландырған көшірмелерін берген кезде – 0,5 айлық есептік көрсеткіш;
      18) телнұсқаны берген кезде – 2 айлық есептік көрсеткіш;
      19) банктерде шот ашқан кезде қойылған қолдардың растығын куәландырған кезде (әрбір құжат үшін):
      жеке тұлғалар үшін – 0,3 айлық есептік көрсеткіш;
      заңды тұлғалар үшін – 0,5 айлық есептік көрсеткіш;
      20) жылжымайтын мүліктің кепілзат шарттарын, ипотекалық тұрғын үй заемдары бойынша талап ету құқықтары мен ипотекалық куәліктерді куәландырған кезде – 2 айлық есептік көрсеткіш;
      өзге де кепілзат шарттарын куәландырған кезде – 3 айлық есептік көрсеткіш;
      21) вексель наразылығын жасаған кезде және чектің төленбегенін куәландырған кезде – 1 айлық есептік көрсеткіш;
      22) құжаттарды және бағалы қағаздарды сақтаған кезде – әр айға 0,5 айлық есептік көрсеткіш;
      23) кепілгерлік пен кепілдік шарттарын куәландырған кезде – 1 айлық есептік көрсеткіш;
      24) осы Заңда және Қазақстан Республикасының өзге де заңнамалық актілерінде көзделген басқа да нотариаттық іс-әрекеттерді жасаған кезде – 7 айлық есептік көрсеткіш.
      2. Жекеше нотариустың нотариаттық іс-әрекеттер жасаған кезде құқықтық және техникалық сипаттағы қызметтер көрсеткеніне ақы төлеуден мыналар:
      1) нотариаттық куәландыруға жататын құжаттың жобасын өздері дайындаған жеке және заңды тұлғалар;
      2) Қазақстан Республикасы Салық кодексінің 542-бабының 4), 8) және 9) тармақшаларында көрсетілген адамдар;
      3) қарттар мен мүгедектерге арналған жалпы үлгідегі медициналық-әлеуметтік мекемелерде тұратын қарттар мен мүгедектер;
      4) ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар мен жетім балалар;
      5) 1 және 2-топтағы мүгедектер;
      6) жасына байланысты зейнеткерлер босатылады.»;

      23) 31-бапта:
      2-тармақтың екінші бөлігі алып тасталсын;
      5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «5. Нотариус қызметін бақылау «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау туралы» Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген тәртіппен жүзеге асырылады.»;

      24) мынадай мазмұндағы 31-1-баппен толықтырылсын:

      «31-1-бап. Аумақтық нотариаттық палаталардың қызметін бақылау

      1. Аумақтық нотариаттық палаталардың қызметін бақылауды «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау туралы» Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген тәртіппен аумақтық әділет органдары жүзеге асырады.
      2. Аумақтық нотариаттық палаталардың:
      1) жекеше нотариаттық мұрағаттарды құру, олардың нотариаттық құжаттарды жинақтау, сақтау және пайдалану жөніндегі функцияларын ұйымдастыру жөніндегі;
      2) жекеше нотариустардың азаматтық-құқықтық жауапкершілікті сақтандыруды ұйымдастыруы жөніндегі;
      3) нотариаттық қызметпен айналысу құқығына үміткер адамдардың тағылымдамадан өтуін және жекеше нотариустарды оқытуды ұйымдастыру жөніндегі қызметінің Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкестігіне бақылауды жүзеге асырады.
      3. Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзушылықтар анықталған жағдайда аумақтық әділет органы аумақтық нотариаттық палатаға бұзушылықтарды жою туралы ұсыныс жібереді. Бұзушылықтар белгіленген мерзімде жойылмаған жағдайда, аумақтық әділет органы анықталған Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзушылықтарды жоюға мәжбүр ету туралы сотқа талап-арызбен жүгінуге құқылы.»;

      25) 32-бапта:
      2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «2) Нотариустардың нотариаттық iс-әрекеттердi жасау қағидасын бекітедi;»;
      3) тармақшада:
      «келісу арқылы» деген сөздерден кейін «Республикалық нотариаттық палатаның қатысуымен» деген сөздермен толықтырылсын;
      «нұсқаулық әзiрлейдi және бекiтедi» деген сөздер «қағиданы бекiтедi» деген сөздермен ауыстырылсын;
      4) тармақшадағы «ереже әзiрлейдi және» деген сөздер «ережені» деген сөзбен ауыстырылсын;
      5) тармақша алып тасталсын;
      мынадай мазмұндағы 5-1) тармақшамен толықтырылсын:
      «5-1) Республикалық нотариаттық палатаның келісімі бойынша тағылымдамадан өтушілердің кәсіптік даярлығының бірыңғай бағдарламасын бекітеді;»;
      6) тармақшадағы «әзiрлеп,» деген сөз алып тасталсын;
      7) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «7) Жекеше нотариустардың есептік тiркеуден өту қағидасын бекiтедi;»;
      7-1) тармақша «нотариустардың» деген сөзден кейін «ең аз» деген сөздермен толықтырылсын;
      мынадай мазмұндағы 14-1) тармақшамен толықтырылсын:
      «14-1) тәуекелдер дәрежесін бағалау критерийлерін бекiтедi;»;
      13), 14) және 15) тармақшалар алып тасталсын;

      26) 33-бапта:
      1-тармақта:
      2) тармақшадағы «мемлекеттік» және «қызметтік» деген сөздер алып тасталсын;
      4) тармақшадағы «мемлекеттік» деген сөз алып тасталсын;
      7) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «7) нотариустың таңдаған үй-жайының болуын және оның заңнама талаптарына сәйкестігін тексереді және осыдан кейін жекеше нотариустың есепке тұруын тiркеуді жүзеге асырады. Тiркеу нотариустың үй-жайы орналасқан жер бойынша жүзеге асырылады;»;
      11) тармақша алып тасталсын;
      2-тармақта:
      1) тармақша алып тасталсын;
      2) тармақша «нотариустардың» деген сөзден кейін «ең аз» деген сөздермен толықтырылсын;
      3), 7), 8) және 9) тармақшалар алып тасталсын;

      27) 39-баптағы «тәртiбi туралы нұсқаулықпен» деген сөздер «қағидаларымен» деген сөзбен ауыстырылсын;

      28) 54-бап мынадай мазмұндағы 3-тармақпен толықтырылсын:
      «3. Жылжымайтын мүлiктi иелiктен шығару шарттарын куәландыру кезінде нотариус иелiктен шығарылған жылжымайтын объектілер орналасқан жер учаскесінің құқықтық режимін белгілеуге тиіс.
      Жылжымайтын мүлiктi иелiктен шығару шарттарын куәландыру кезінде нотариус жер учаскесіне құқықты белгілейтін құжаттарды талап етеді және жер учаскесі меншік иесінің (жер пайдаланушының) өзіне тиесілі құқықтарын иелiктен шығару жөніндегі өкілеттіктерін айқындайды.
      Жер учаскесіне құқықты белгілейтін құжаттар кондоминиум құрамындағы тұрғын және тұрғын емес үй-жайларды иелiктен шығарған кезде талап етілмейді.»;

      29) 57-баптағы «хабарлама», «хабарламаны» деген сөздер тиісінше «өтініш», «өтінішті» деген сөздермен ауыстырылсын;

      30) 105-баптың 4-тармағы алып тасталсын.

      2-бап. Осы Заң алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Президенті                                 Н. НАЗАРБАЕВ

О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан "О нотариате"

Закон Республики Казахстан от 26 декабря 2011 года № 516-IV

      Статья 1. Внести в Закон Республики Казахстан от 14 июля 1997 года «О нотариате» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., № 13-14, ст. 206; 1998 г., № 22, ст. 307; 2000 г., № 3-4, ст. 66; 2001 г., № 15-16, ст. 236; № 24, ст. 338; 2003 г., № 10, ст. 48; № 12, ст. 86; 2004 г., № 23, ст. 142; 2006 г., № 11, ст. 55; 2007 г., № 2, ст. 18; 2009 г., № 8, ст. 44; № 17, ст. 81; № 19, ст. 88; № 23, ст. 100; 2010 г., № 17-18, ст. 111; 2011 г., № 11, ст. 102) следующие изменения и дополнения:
      1) пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
      «1. Нотариат в Республике Казахстан - это правовой институт по оказанию квалифицированной юридической помощи, обеспечивающий защиту прав и законных интересов физических, юридических лиц путем совершения нотариальных действий.»;
      2) в статье 3:
      пункт 1 изложить в следующей редакции:
      «1. Нотариальная деятельность - это совершение нотариусом нотариальных действий, предусмотренных настоящим Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан.
      В случаях и пределах, установленных настоящим Законом, отдельные нотариальные действия могут совершать специально уполномоченные должностные лица.
      Нотариальная деятельность в Республике Казахстан основывается на принципах законности, независимости, тайны нотариальных действий.
      Нотариальная деятельность не является предпринимательской деятельностью.»;
      дополнить пунктом 4-1 следующего содержания:
      «4-1. Обязанность соблюдения тайны нотариальных действий распространяется на стажеров и помощников нотариусов.»;
      3) в статье 4:
      в пункте 1:
      слова «Инструкцией», «Инструкция», «утверждаемой» заменить соответственно словами «Правилами», «Правила», «утверждаемыми»;
      дополнить словами «с участием Республиканской нотариальной палаты»;
      в пункте 2 слово «Инструкции» заменить словом «Правил»;
      4) в статье 6:
      пункт 1 изложить в следующей редакции:
      «1. Нотариусом может быть гражданин Республики Казахстан, достигший возраста двадцати пяти лет, имеющий высшее юридическое образование, стаж работы по юридической специальности не менее двух лет, прошедший стажировку у нотариуса сроком не менее одного года, аттестацию в аттестационной комиссии юстиции и получивший лицензию на право занятия нотариальной деятельностью, если иное не предусмотрено настоящим Законом.
      Государственным нотариусом является административный государственный служащий, занимающий должность в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан о государственной службе.
      На государственного нотариуса распространяются требования, указанные в части первой настоящей статьи, за исключением получения лицензии на право занятия нотариальной деятельностью.
      Нотариусом не может быть лицо, имеющее не погашенную или не снятую в установленном законом порядке судимость, признанное в установленном порядке недееспособным либо ограниченно дееспособным.
      Нотариусом также не может быть лицо, в отношении которого прекращено уголовное дело по нереабилитирующим основаниям, прекратившее нотариальную деятельность ввиду лишения лицензии либо увольнения с должности государственного нотариуса за допущенные им нарушения законодательства Республики Казахстан при совершении нотариального действия, в течение пяти лет после наступления таких событий.»;
      пункт 3 после слов «за исключением» дополнить словами «государственного нотариуса и»;
      дополнить пунктом 4 следующего содержания:
      «4. Имущественную ответственность за нотариальные действия государственного нотариуса несет территориальный орган юстиции.»;
      5) статью 7 изложить в следующей редакции:
      «Статья 7. Помощники и стажеры нотариуса

      1. Нотариус может иметь помощников и стажеров.
      2. Помощником нотариуса может быть только гражданин Республики Казахстан.
      3. Помощник нотариуса может работать на основе трудового договора у нотариуса, занимающегося частной практикой, или находиться в составе государственной нотариальной конторы.
      4. Стажерами нотариуса могут быть граждане Республики Казахстан, имеющие высшее юридическое образование.
      Стажеры проходят стажировку у нотариусов, занимающихся частной практикой, или у государственных нотариусов на основании договора о стажировке.
      Лицо, претендующее на право занятия нотариальной деятельностью, заключает договор о прохождении стажировки с территориальным органом юстиции или территориальной нотариальной палатой.
      5. Помощник и стажер вправе по указанию и под ответственность нотариуса выполнять его поручения, которые не должны подменять нотариальную деятельность и могут носить вспомогательный характер по ведению нотариального делопроизводства.
      6. Срок стажировки может быть сокращен совместным решением территориального органа юстиции и нотариальной палаты для лиц, имеющих стаж по юридической специальности не менее пяти лет. Продолжительность стажировки не может быть менее трех месяцев.
      7. Целью прохождения стажировки является приобретение стажером профессиональных знаний и практических навыков по совершению нотариальных действий и организации работы нотариуса.
      8. Стажировку у одного нотариуса могут проходить не более двух стажеров одновременно.
      9. Прохождение стажировки осуществляется по единой программе профессиональной подготовки стажеров, утверждаемой приказом Министра юстиции Республики Казахстан по согласованию с Республиканской нотариальной палатой.
      Программа профессиональной подготовки стажеров является обязательной для всех стажеров и должна содержать перечень мероприятий, направленных на приобретение стажером специальных теоретических знаний, практических навыков по совершению нотариальных действий и организации работы нотариуса, включая изучение профессиональных и этических норм поведения нотариуса, посещение семинарских занятий, организуемых для нотариусов или специально для стажеров.
      Сокращение срока стажировки не освобождает стажера от обязанности освоить программу стажировки.
      10. По окончании стажировки нотариус готовит заключение, в котором отражается исполнение программы профессиональной подготовки стажером, которое в течение десяти рабочих дней утверждается совместным решением территориального органа юстиции и нотариальной палаты. В случае неполного освоения стажером программы профессиональной подготовки стажеров ему предоставляется дополнительное время.
      11. Полное освоение программы профессиональной подготовки стажеров является обязательным условием прохождения стажировки.
      12. Требования настоящей статьи не распространяются на лиц, имеющих стаж работы государственным нотариусом, за исключением освобожденных от занимаемой должности по отрицательным мотивам.»;
      6) дополнить статьями 7-1 и 7-2 следующего содержания:
      «Статья 7-1. Аттестационная комиссия юстиции на право занятия
                   нотариальной деятельностью

      1. Лица, претендующие на право занятия нотариальной деятельностью, проходят аттестацию в аттестационных комиссиях юстиции на право занятия нотариальной деятельностью, создаваемых в территориальных органах юстиции областей, города республиканского значения и столицы.
      Аттестационная комиссия юстиции на право занятия нотариальной деятельностью состоит из семи членов - двух нотариусов, включая председателя нотариальной палаты, двух представителей территориального органа юстиции, ученого-правоведа и двух депутатов маслихата.
      Персональный состав аттестационных комиссий юстиции на право занятия нотариальной деятельностью и регламент их работ утверждаются приказами Министра юстиции Республики Казахстан.
      2. Основными задачами аттестационной комиссии юстиции на право занятия нотариальной деятельностью являются:
      1) обеспечение качественного отбора претендентов на получение лицензии на занятие нотариальной деятельностью;
      2) обеспечение открытости и гласности заседаний.
      3. На заседании аттестационной комиссии юстиции на право занятия нотариальной деятельностью вправе присутствовать представители средств массовой информации.
      4. В целях обеспечения открытости и гласности заседания аттестационной комиссии юстиции на право занятия нотариальной деятельностью осуществляются аудио- и (или) видеозапись либо стенографирование. Стенограмма, аудио- и (или) видеозапись, полученные в ходе заседания, приобщаются к протоколу заседания и хранятся вместе с материалами аттестационной комиссии юстиции на право занятия нотариальной деятельностью.

      Статья 7-2. Порядок и условия проведения аттестации

      1. Порядок и условия проведения аттестации лиц, прошедших стажировку и претендующих на занятие нотариальной деятельностью, определяются Правилами, утвержденными Правительством Республики Казахстан.
      2. Лицо, претендующее на право занятия нотариальной деятельностью, после прохождения стажировки направляет заявление по месту жительства в соответствующую аттестационную комиссию юстиции на право занятия нотариальной деятельностью о допуске его к аттестации через территориальные органы юстиции областей, города республиканского значения и столицы с приложением документов, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.
      3. В случае ненадлежащего оформления либо представления неполного пакета документов заявление вместе с представленными им документами возвращается территориальными органами юстиции областей, города республиканского значения и столицы претенденту без рассмотрения в срок не позднее пяти рабочих дней со дня его поступления с письменным уведомлением о причине возврата.
      4. В допуске к аттестации отказывается, если претендент не соответствует требованиям, установленным настоящим Законом.
      В случае отказа в допуске к аттестации территориальные органы юстиции областей, города республиканского значения и столицы направляют претенденту мотивированное решение не позднее пятнадцати рабочих дней со дня поступления заявления.
      Отказ в допуске к аттестации может быть обжалован в суде в установленном законом порядке.
      5. Претендент, допущенный к аттестации, письменно уведомляется территориальными органами юстиции областей, города республиканского значения и столицы о месте, дате, времени, порядке проведения аттестации не позднее чем за десять календарных дней до ее проведения.
      6. Аттестация проводится аттестационной комиссией юстиции на право занятия нотариальной деятельностью по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
      7. Аттестация состоит из двух этапов:
      1) сдача компьютерного теста на знание законодательства Республики Казахстан;
      2) выполнение устного задания по экзаменационным билетам.
      8. Претендент вправе по своему выбору пройти тестирование на казахском или русском языке.
      Тестирование проводится с использованием компьютерной техники.
      9. По результатам аттестации аттестационная комиссия юстиции на право занятия нотариальной деятельностью выносит мотивированное решение об аттестации либо о неаттестации не позднее следующего дня после проведения аттестации.
      Решение комиссии об аттестации является действительным в течение трех лет с момента вынесения.
      Решение аттестационной комиссии юстиции может быть обжаловано в суде в установленном законом порядке.
      10. При прохождении аттестации не допускается использование претендентом справочной, специальной и прочей литературы, средств связи, а также каких-либо записей.
      В случае нарушения указанных требований претендент отстраняется от аттестации аттестационной комиссией юстиции на право занятия нотариальной деятельностью.
      Претендент, отстраненный от аттестации, вправе повторно подать заявление о допуске к аттестации в порядке, предусмотренном настоящим Законом, по истечении трех месяцев со дня вынесения решения аттестационной комиссией юстиции на право занятия нотариальной деятельностью.
      11. Претендент, не явившийся на аттестацию по уважительной причине, вызывается на следующее заседание аттестационной комиссии юстиции на право занятия нотариальной деятельностью в порядке, предусмотренном пунктом 5 настоящей статьи.
      В случае повторной неявки претендента его заявление остается без рассмотрения и возвращается вместе с представленными им документами.»;
      7) пункт 6-1 статьи 8 исключить;
      8) в статье 10:
      в пункте 1 слова «, а также налоговых служб» исключить;
      в пункте 2:
      в абзаце первом слова «может быть приостановлено» заменить словом «приостанавливается»;
      в подпункте 3) слова «, а также местонахождения его помещения» исключить;
      подпункт 5) изложить в следующей редакции:
      «5) нарушения нотариусом законодательства Республики Казахстан при совершении нотариальных действий, повлекшие нарушение прав и законных интересов государства, физических и юридических лиц;»;
      дополнить подпунктами 6), 7), 8) и 9) следующего содержания:
      «6) фактического отсутствия помещения нотариуса по адресу, указанному при учетной регистрации в органах юстиции;
      7) несоблюдения нотариусом требований пункта 4 статьи 15 настоящего Закона;
      8) несоблюдения ограничений, предусмотренных статьей 19 настоящего Закона;
      9) если нотариус не приступил к практической нотариальной деятельности по истечении трех месяцев со дня постановки нотариуса на учетную регистрацию.»;
      пункт 3 после слова «лицензиаром» дополнить словами «в трехдневный срок»;
      дополнить пунктом 7 следующего содержания:
      «7. Территориальный орган юстиции и нотариальная палата обязаны принять меры по передаче документов, находящихся в производстве нотариуса, у которого приостановлено действие лицензии, другому нотариусу в порядке, предусмотренном Правилами по нотариальному делопроизводству.»;
      9) в статье 11:
      в абзаце первом слова «аттестационной комиссии юстиции, либо» исключить;
      подпункт 7) исключить;
      дополнить подпунктом 8) следующего содержания:
      «8) осуществления нотариусом профессиональной деятельности без соответствующей учетной регистрации в территориальных органах юстиции.»;
      10) статью 13 исключить;
      11) в статье 15:
      в пункте 4:
      после слова «иметь» дополнить словом «одно»;
      слово «граждан» заменить словами «физических лиц»;
      дополнить частями второй и третьей следующего содержания:
      «Помещение нотариуса является местом его учетной регистрации.
      При изменении местонахождения помещения нотариуса в пределах определенной ему территории повторной учетной регистрации не требуется. Территориальный орган юстиции в течение пяти рабочих дней со дня поступления заявления нотариуса об изменении местонахождения его помещения в пределах определенной ему территории обязан провести проверку на предмет соответствия данного помещения требованиям законодательства Республики Казахстан.»;
      дополнить пунктом 7 следующего содержания:
      «7. В одном помещении могут работать один или несколько нотариусов в случае соблюдения ими требований пункта 4 настоящей статьи.»;
      12) в подпункте 6) статьи 17 слова «, в том числе по договору найма» исключить;
      13) пункт 1 статьи 18 дополнить подпунктами 7), 8) и 9) следующего содержания:
      «7) передать документы, находящиеся в производстве, другому нотариусу в случае приостановления действия его лицензии в порядке, предусмотренном Правилами по нотариальному делопроизводству;
      8) передать все находящиеся на хранении нотариальные документы в частный нотариальный архив в случаях прекращения действия его лицензии по основаниям, предусмотренным подпунктами 1)2)4)4-1) и 6) пункта 1 статьи 12 настоящего Закона;
      9) предоставлять в течение месяца сведения по изменению его фамилии, имени, отчества и местонахождения его помещения территориальному органу юстиции.»;
      14) в статье 19:
      пункт 1 дополнить подпунктами 4), 5) и 6) следующего содержания:
      «4) выполнять свои обязанности без заключения договора обязательного страхования гражданско-правовой ответственности частного нотариуса;
      5) пользоваться факсимиле и передавать личную печать другому лицу, за исключением сдачи нотариусом личной печати в территориальный орган юстиции на период приостановления действия его лицензии;
      6) осуществлять деятельность вне места учетной регистрации, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Законом.»;
      пункт 2 дополнить словами «, если иное не предусмотрено настоящим Законом»;
      15) пункты 2 и 5 статьи 21 изложить в следующей редакции:
      «2. Территория деятельности частного нотариуса в пределах нотариального округа определяется территориальным органом юстиции совместно с нотариальной палатой.
      Нотариус не вправе размещать помещение за пределами определенной ему территории.
      Требования к помещению нотариуса устанавливаются Министерством юстиции Республики Казахстан по предложению Республиканской нотариальной палаты.
      Территориальный орган юстиции регулярно информирует население о территории деятельности государственных и частных нотариусов.»;
      «5. Нотариальные действия могут совершаться вне помещения государственных нотариальных контор и вне помещения частного нотариуса.
      Нотариальные действия с выездом совершаются в отношении конкретного лица на основании заявления заинтересованного лица и не носят постоянный характер.
      Если нотариальное действие совершается вне помещения государственной нотариальной конторы или помещения частного нотариуса, то в удостоверительной надписи на документе и в реестре для регистрации нотариальных действий записывается место совершения нотариального действия с указанием его адреса и времени.»;
      16) дополнить статьей 21-1 следующего содержания:
      «Статья 21-1. Критерии определения минимального количества
                    нотариусов в нотариальном округе

      1. Минимальное количество нотариусов в нотариальном округе утверждается Министерством юстиции Республики Казахстан по представлению территориального органа юстиции совместно с территориальной нотариальной палатой исходя из следующих критериев:
      1) численности и плотности населения в нотариальном округе;
      2) экономического развития, географического расположения, наличия инфраструктуры и других особенностей региона.
      2. При образовании вакансии и ее незаполнении частными нотариусами в течение двух месяцев территориальный орган юстиции вправе в пределах штатной численности ввести в соответствующем нотариальном округе единицу государственного нотариуса.
      3. В случае, если в последующем указанная вакансия замещается частным нотариусом, территориальный орган юстиции обязан в течение месяца упразднить единицу государственного нотариуса.
      При этом территориальный орган юстиции обязан принять меры по:
      1) проверке законности совершенных нотариальных действий и устранению государственным нотариусом выявленных нарушений;
      2) приему-передаче документов, находящихся в производстве государственного нотариуса, частному нотариусу;
      3) изъятию и уничтожению печати государственного нотариуса.»;
      17) статью 22 изложить в следующей редакции:
      «Статья 22. Личная печать, штампы и бланки нотариуса

      1. Нотариус имеет личную печать с указанием своей фамилии, имени, отчества, а также наименования государственной нотариальной конторы (печать государственного нотариуса) либо номера и даты выдачи лицензии нотариуса (печать частного нотариуса), штампы удостоверительных надписей и личные бланки.
      На личной печати государственного нотариуса размещается изображение Государственного Герба Республики Казахстан.
      2. Оттиски личной печати и образцы подписи нотариусов хранятся в Министерстве юстиции Республики Казахстан, в территориальном органе юстиции, а также в нотариальной палате.
      3. Осуществление заказа и выдачи нотариусам личной печати для совершения нотариальных действий производится территориальным органом юстиции.
      Изготовление личной печати частного нотариуса производится за счет его средств, а государственного нотариуса – за счет бюджетных средств.»;
      18) в статье 26:
      пункт 4 изложить в следующей редакции:
      «4. Республиканская нотариальная палата является некоммерческой профессиональной самофинансируемой организацией, объединяющей территориальные нотариальные палаты.»;
      дополнить пунктом 5 следующего содержания:
      «5. Лицу, имеющему лицензию на право занятия нотариальной деятельностью, не может быть отказано в членстве нотариальной палаты, кроме случаев несоответствия лица требованиям статьи 6 настоящего Закона.
      Взимание вступительных взносов нотариальными палатами не допускается.»;
      19) дополнить статьями 26-1 и 26-2 следующего содержания:
      «Статья 26-1. Органы управления нотариальной палаты

      1. Высшим органом управления нотариальной палаты является общее собрание членов нотариальной палаты.
      К исключительной компетенции общего собрания относятся:
      1) принятие устава нотариальной палаты, внесение в него изменений и дополнений;
      2) избрание председателя нотариальной палаты, членов правления и ревизионной комиссии;
      3) определение основных направлений деятельности нотариальной палаты;
      4) утверждение бюджета нотариальной палаты.
      Уставом нотариальной палаты могут быть предусмотрены иные вопросы, принятие решений по которым отнесено к исключительной компетенции общего собрания.
      2. Руководство нотариальной палатой осуществляют правление и председатель нотариальной палаты, избранные общим собранием членов нотариальной палаты. Компетенция общего собрания членов нотариальной палаты, правления нотариальной палаты и председателя нотариальной палаты регламентируется уставом нотариальной палаты.
      3. Члены правления избираются тайным голосованием сроком на четыре года.
      4. Правление является органом управления нотариальной палаты, в состав которого входит не менее пяти человек.
      5. Порядок и сроки созыва собрания членов нотариальной палаты, а также полномочия председателя и органов управления нотариальной палаты определяются уставом нотариальной палаты.

      Статья 26-2. Председатель нотариальной палаты

      1. Председателем нотариальной палаты избирается нотариус, который непосредственно до дня его избрания состоял членом нотариальной палаты не менее пяти лет.
      Председатель нотариальной палаты избирается тайным голосованием сроком на четыре года.
      2. Председатель нотариальной палаты:
      1) организует работу нотариальной палаты, осуществляет контроль за выполнением возложенных на нотариальную палату задач;
      2) руководит работой нотариальной палаты, осуществляет прием и увольнение работников нотариальной палаты;
      3) представляет интересы нотариальной палаты в государственных органах, общественных объединениях, других организациях;
      4) осуществляет иные полномочия, предусмотренные уставом нотариальной палаты, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.»;
      20) подпункт 6) пункта 1 статьи 27 изложить в следующей редакции:
      «6) организует стажировку лиц, претендующих на право занятия нотариальной деятельностью, и обучение частных нотариусов;»;
      21) статью 29 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
      «4. Председателем Республиканской нотариальной палаты избирается нотариус, который непосредственно до дня его избрания состоял членом нотариальной палаты не менее пяти лет.
      Председатель Республиканской нотариальной палаты избирается тайным голосованием сроком на четыре года.
      Порядок избрания и полномочия председателя Республиканской нотариальной палаты определяются настоящим Законом и уставом Республиканской нотариальной палаты.»;
      22) дополнить статьей 30-1 следующего содержания:
      «Статья 30-1. Оплата услуг правового и технического характера
                    при совершении нотариальных действий частным
                    нотариусом

      1. Частный нотариус при совершении нотариальных действий взимает оплату за предоставление дополнительных услуг технического и правового характера в размерах, предусмотренных настоящей статьей:
      1) при удостоверении договоров об отчуждении недвижимого имущества (земельных участков, жилых домов, квартир, дач, гаражей, сооружений и иного недвижимого имущества) в городской местности:
      если одной из сторон является юридическое лицо – 7 месячных расчетных показателей;
      детям, супругу, родителям, родным братьям и сестрам, внукам – 2 месячных расчетных показателя;
      другим лицам – 5 месячных расчетных показателей;
      если сделка совершается в целях приобретения недвижимого имущества за счет средств, полученных по ипотечному жилищному займу, – 2 месячных расчетных показателя;
      2) при удостоверении договоров об отчуждении недвижимого имущества (земельных участков, жилых домов, квартир, дач, гаражей, сооружений и иного недвижимого имущества) в сельской местности:
      если одной из сторон является юридическое лицо – 2 месячных расчетных показателя;
      детям, супругу, родителям, родным братьям и сестрам, внукам – 1 месячный расчетный показатель;
      другим лицам – 2 месячных расчетных показателя;
      3) при удостоверении договоров отчуждения автомототранспортных средств:
      если одной из сторон является юридическое лицо – 5 месячных расчетных показателей;
      детям, супругу, родителям, родным братьям и сестрам, внукам – 2 месячных расчетных показателя;
      другим лицам – 5 месячных расчетных показателей;
      4) при удостоверении договоров аренды, займа (за исключением договоров ипотечного жилищного займа), задатка, лизинга, подряда, брачных контрактов, раздела имущества, находящегося в общей собственности, раздела наследственного имущества, соглашений по уплате алиментов, учредительных договоров – 5 месячных расчетных показателей;
      5) при удостоверении договоров ипотечного жилищного займа – 2 месячных расчетных показателя;
      6) при удостоверении завещаний – 2 месячных расчетных показателя;
      7) при выдаче свидетельств о праве на наследство – 3 месячных расчетных показателя за каждое выданное свидетельство;
      8) при выдаче свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов и иных лиц, имеющих имущество на праве общей совместной собственности, – 4 месячных расчетных показателя;
      9) при удостоверении доверенностей на право пользования и распоряжения имуществом – 2 месячных расчетных показателя;
      10) при удостоверении доверенностей на право пользования и управления автотранспортными средствами без права продажи – 1 месячный расчетный показатель;
      11) при удостоверении доверенностей на продажу, дарение, мену автотранспортных средств – 2 месячных расчетных показателя;
      12) при удостоверении прочих доверенностей:
      для физических лиц – 1 месячный расчетный показатель;
      для юридических лиц – 2 месячных расчетных показателя;
      13) при совершении морского протеста – 5 месячных расчетных показателей;
      14) при свидетельствовании верности копий документов и выписок из документов (за страницу):
      для физических лиц – 0,05 месячного расчетного показателя;
      для юридических лиц – 0,07 месячного расчетного показателя;
      15) при свидетельствовании подлинности подписи на документах, а также верности перевода документов с одного языка на другой (за каждый документ):
      для физических лиц – 0,5 месячного расчетного показателя;
      для юридических лиц – 1 месячный расчетный показатель;
      16) при передаче заявлений физических и юридических лиц другим физическим и юридическим лицам – 0,5 месячного расчетного показателя;
      17) при выдаче нотариально засвидетельствованных копий документов – 0,5 месячного расчетного показателя;
      18) при выдаче дубликата – 2 месячных расчетных показателя;
      19) при свидетельствовании подлинности подписей при открытии счетов в банках (за каждый документ):
      для физических лиц – 0,3 месячного расчетного показателя;
      для юридических лиц – 0,5 месячного расчетного показателя;
      20) при удостоверении договоров залога недвижимости, прав требования и ипотечных свидетельств по ипотечным жилищным займам – 2 месячных расчетных показателя;
      при удостоверении иных договоров залога – 3 месячных расчетных показателя;
      21) при совершении протеста векселя и за удостоверение неоплаты чека – 1 месячный расчетный показатель;
      22) при хранении документов и ценных бумаг – 0,5 месячного расчетного показателя за каждый месяц;
      23) при удостоверении договоров поручительства и гарантии – 1 месячный расчетный показатель;
      24) при совершении других нотариальных действий, предусмотренных настоящим Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан, – 7 месячных расчетных показателей.
      2. От оплаты услуг правового и технического характера при совершении нотариальных действий частным нотариусом освобождаются:
      1) физические и юридические лица, самостоятельно изготовившие проект документа, подлежащего нотариальному удостоверению;
      2) лица, указанные в подпунктах 4)8) и 9) статьи 542 Налогового кодекса Республики Казахстан;
      3) престарелые и инвалиды, проживающие в медико-социальных учреждениях для престарелых и инвалидов общего типа;
      4) дети, оставшиеся без попечения родителей, и дети-сироты;
      5) инвалиды 1 и 2 групп;
      6) пенсионеры по возрасту.»;
      23) в статье 31:
      часть вторую пункта 2 исключить;
      пункт 5 изложить в следующей редакции:
      «5. Контроль за деятельностью нотариуса осуществляется в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан.»;
      24) дополнить статьей 31-1 следующего содержания:
      «Статья 31-1. Контроль за деятельностью территориальных
                    нотариальных палат

      1. Контроль за деятельностью территориальных нотариальных палат осуществляется территориальными органами юстиции в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан».
      2. Контроль осуществляется на предмет соответствия деятельности территориальных нотариальных палат требованиям законодательства Республики Казахстан:
      1) по созданию частных нотариальных архивов, организации их функций по накоплению, хранению и использованию нотариальных документов;
      2) по организации страхования частными нотариусами гражданско-правовой ответственности;
      3) по организации стажировки лиц, претендующих на право занятия нотариальной деятельностью, и обучения частных нотариусов.
      3. В случае выявления нарушений законодательства Республики Казахстан территориальный орган юстиции направляет в территориальную нотариальную палату представление об устранении нарушений. При неустранении нарушений в установленный срок, территориальный орган юстиции вправе обратиться в суд с иском о понуждении устранить выявленные нарушения законодательства Республики Казахстан.»;
      25) в статье 32:
      подпункт 2) изложить в следующей редакции:
      «2) утверждает Правила совершения нотариальных действий нотариусами;»;
      в подпункте 3):
      слова «разрабатывает и утверждает Инструкцию» заменить словами «утверждает Правила»;
      дополнить словами «с участием Республиканской нотариальной палаты;»;
      в подпункте 4) слова «разрабатывает и» исключить;
      подпункт 5) исключить;
      дополнить подпунктом 5-1) следующего содержания:
      «5-1) утверждает единую программу профессиональной подготовки стажеров по согласованию с Республиканской нотариальной палатой;»;
      в подпункте 6) слова «разрабатывает и» исключить;
      подпункт 7) изложить в следующей редакции:
      «7) утверждает Правила прохождения учетной регистрации частных нотариусов;»;
      подпункт 7-1) после слова «утверждает» дополнить словом «минимальное»;
      дополнить подпунктом 14-1) следующего содержания:
      «14-1) утверждает критерии оценки степени рисков;»;
      подпункты 13)14) и 15) исключить;
      26) в статье 33:
      в пункте 1:
      в подпункте 2) слова «служебные» и «государственных» исключить;
      в подпункте 4) слово «государственными» исключить;
      подпункт 7) изложить в следующей редакции:
      «7) проверяет наличие и соответствие выбранного нотариусом помещения требованиям законодательства и после этого осуществляет учетную регистрацию частного нотариуса. Регистрация осуществляется по месту нахождения помещения нотариуса;»;
      подпункт 11) исключить;
      в пункте 2:
      подпункт 1) исключить;
      подпункт 2) после слов «юстиции о» дополнить словом «минимальной»;
      подпункты 3)7)8) и 9) исключить;
      27) в статье 39 слова «Инструкцией о порядке», «утверждаемой» заменить соответственно словами «Правилами», «утверждаемыми»;
      28) статью 54 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
      «3. При удостоверении договоров отчуждения недвижимого имущества нотариус должен установить правовой режим земельного участка, на котором расположены отчуждаемые объекты недвижимости.
      При удостоверении договоров отчуждения недвижимого имущества нотариус истребует правоустанавливающие документы на земельный участок и определяет полномочия собственника земельного участка (землепользователя) по отчуждению принадлежащих ему прав.
      Правоустанавливающие документы на земельный участок не истребуются при отчуждении жилых и нежилых помещений, находящихся в составе кондоминиума.»;
      29) в статье 57 слова «уведомления», «Уведомление» заменить соответственно словами «заявления», «Заявление»;
      30) пункт 4 статьи 105 исключить.

      Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования.

      Президент
      Республики Казахстан                       Н. НАЗАРБАЕВ