Қазақстан Республикасы мен Халықаралық Қайта Құру және Даму Банкі арасындағы Қарыз туралы келісімді (ҚАЗСТАТ: Ұлттық статистика жүйесін нығайту жөніндегі жоба) ратификациялау туралы

Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 27 желтоқсандағы № 520-IV Заңы

      2011 жылғы 26 тамызда Астанада жасалған Қазақстан Республикасы мен Халықаралық Қайта Құру және Даму Банкі арасындағы Қарыз туралы келісім (ҚАЗСТАТ: Ұлттық статистика жүйесін нығайту жөніндегі жоба) ратификациялансын.

      Қазақстан Республикасының
      Президенті                                 Н. НАЗАРБАЕВ

ҚАРЫЗ НӨМІРІ 8020-KZ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
мен
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАЙТА ҚҰРУ ЖӘНЕ ДАМУ БАНКІ
арасындағы
Қарыз туралы келісім
(ҚАЗСТАТ: Ұлттық статистика жүйесін нығайту жөніндегі жоба) Күні: 2011 жылғы 26 тамыз

ҚАРЫЗ ТУРАЛЫ КЕЛІСІМ

      2011 жылғы 26 тамыздағы ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ (Қарыз алушы) мен ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАЙТА ҚҰРУ ЖӘНЕ ДАМУ БАНКІ (Банк) арасындағы Келісім. Осы арқылы Қарыз алушы және Банк мыналар туралы уағдаласады:

I БАП - ЖАЛПЫ ШАРТТАР; АНЫҚТАМАЛАР

      1.01. Жалпы шарттар (осы Келісімге Толықтыруда айқындалған) осы Келісімнің ажырамас бөлігі болып табылады.
      1.02. Егер мәнмәтінде өзгеше туындамаса, Келісімде пайдаланылатын бас әріптен басталатын терминдер Жалпы шарттарда немесе осы Келісімге Толықтыруда оларға бекітілген мағыналарына ие болады.

II БАП - ҚАРЫЗ

      2.01. Банк Қарыз алушыға осы Келісімге 1-қосымшада сипатталған Жобаны (Жоба) қаржыландыруды қолдау үшін осы Келісімде жазылған немесе көрсетілген мерзімде және шарттарда жиырма миллион АҚШ доллары ($20,000,000) сомасын (Қарыз) береді.
      2.02. Қарыз алушы Қарыз қаражатын осы Келісімге 2-қосымшаның IV бөліміне сәйкес алуға құқылы.
      2.03. Қарыз алушы Банкке Қарыз қаражатын резервте ұстағаны үшін Қарыз сомасының бір пайызының төрттен біріне (0,25%) тең комиссия төлейді.
      2.04. Қарыз алушы әрбір Пайыздық кезең ішінде Қарыз Валютасы үшін референттік мөлшерлемеге Құбылмалы спрэдті қосқанға тең мөлшерлеме бойынша сыйақы төлейді; Қарыздың негізгі сомасының барлық немесе кез келген бөлігін Конверсиялау кезінде Қарыз алушы осындай сомаға Конверсиялау кезеңі уақытында төлеуге тиісті сыйақы Жалпы шарттардың IV бабының шарттарына сәйкес анықталуға тиіс. Жоғарыда айтылғандарға қарамастан, егер алынған Қарыз қаражатының сомасы бөліктерінің кез келгені уақтылы төленбей қалған және отыз күннің ішінде төленбеген жағдайда, Қарыз алушы төлеуге жататын сыйақы мөлшері Жалпы ережелердің 3.02 (е) бөлімінің ережелеріне сәйкес есептелуге тиіс.
      2.05. Төлем күндері - әр жылдың 15 сәуірі және 15 қазаны.
      2.06. Қарыз алушы Қарыздың Негізгі сомасын осы Келісімге 3-қосымшада көрсетілген өтеу кестесіне сәйкес төлейді.
      2.07. (а) Қарыз алушы кез келген уақытта борышты ұтымды басқаруды қамтамасыз ету үшін Қарыз шартының кез келген мынадай Конверсияларын сұрата алады: (і) Мақұлданған Валютаға алынған да, алынбаған да Қарыз Валютасының барлық немесе Қарыздың негізгі сомасының кез келген бөлігін өзгерту; (іі) Құбылмалы пайыздық мөлшерлемеден Тіркелген пайыздық мөлшерлемеге және керісінше немесе Құбылмалы спрэдке негізделген Құбылмалы пайыздық мөлшерлемеден тіркелген спрэдке негізделген Құбылмалы пайыздық мөлшерлемеге Қарыздың алынған және өтелмеген негізгі сомасының барлық немесе кез келген бөлігіне қолданылатын пайыздық мөлшерлеменің базисін өзгерту, және (ііі) Пайыздық Мөлшерлеменің Жоғарғы Шегін немесе Құбылмалы мөлшерлеменің Пайыздық Мөлшерлемесінің Жоғарғы және Төменгі Шектерін белгілеу арқылы Қарыздың алынған және өтелмеген негізгі сомасының барлық немесе кез келген бөлігіне қолданылатын Құбылмалы пайыздық мөлшерлеме шектерін анықтау.
      (b) Осы тармақтың (а) тармақшасына сәйкес сұратылған, Банк қабылдаған кез келген өзгеріс Жалпы шарттарда айқындалғандай, «Конверсия» болып саналады және Жалпы шарттардың IV бабының және Конверсия жөніндегі нұсқаудың ережелеріне сәйкес күшіне енеді.

III БАП - ЖОБА

      3.01. Қарыз алушы Жоба мақсаттарын өзінің жақтайтыны туралы мәлімдейді және осы мақсатта Жобаны Жалпы шарттардың V бабының ережелеріне сәйкес Қазақстан Республикасының Статистика агенттігі арқылы іске асырады.
      3.02. Осы Келісімнің 3.01-тармағының ережелері үшін шектелмей және егер Қарыз алушы мен Банк арасында өзгеше келісілмесе, Қарыз алушы осы Келісімге 2-қосымшаның ережелеріне сәйкес Жобаны іске асыруды қамтамасыз етеді.

IV БАП - ҚАРЫЗДЫҢ КҮШІНЕ ЕНУІ; БҰЗЫЛУЫ

      4.01. Күшіне енудің қосымша шарттары мынада:
      (а) ЖІТ-ті Қарыз алушы ҚРСА арқылы құрған, оның құрамы, ресурстары мен техникалық тапсырмалары Банк үшін қолайлы болып табылады.
      (b) ҮЖН-ні Қарыз алушы құрған, оның құрамы, ресурстары мен техникалық тапсырмалары Банк үшін қолайлы болып табылады.
      (с) Қарыз алушы Банк үшін қанағаттанарлық Жобаны іске асыру жөніндегі нұсқауды қабылдаған болса.
      4.02. Осы Келісімнің күнінен кейін 180 (бір жүз сексен) күн өткен соң басталатын күн күшіне енудің соңғы мерзімі болып табылады.

V БАП - ҚАРЫЗ АЛУШЫНЫҢ ӨКІЛІ; МЕКЕНЖАЙЛАР

      5.01. Қаржы министрі Қарыз алушының өкілі болып табылады.
      5.02. Қарыз алушының мекенжайы:

      Қаржы министрлігі
      Жеңіс даңғылы, 11
      Астана, 010000
      Қазақстан Республикасы

      Телекс:             Факс:
      265126 (FILIN)      7-7172-717785

      5.03. Банктің мекенжайы:

      Халықаралық Қайта Құру және Даму Банкі
      1818 Н Street, N.W.

      Washington, D.С. 20433
      United States of America

      Телеграф:        Телекс:          Факс:

      INTBAFRAD        248423(МCI)      1-202-477-6391
      Washington, D.С. 64145(МСІ)

      Жоғарыда көрсетілген күні мен жылы Қазақстан Республикасы, Астана қаласында КЕЛІСІЛДІ.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҮШІН

Уәкілетті өкіл            

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАЙТА ҚҰРУ    
ЖӘНЕ ДАМУ БАНКІ ҮШІН      

Уәкілетті өкіл            

1-ҚОСЫМША

Жобаның сипаттамасы

      Халықаралық әдістемелер мен үздік тәжірибеге сәйкес қажетті, уақтылы және нақты деректермен қамтамасыз ету мақсатында ұлттық статистика жүйесінің тиімділігі мен нәтижелілігін арттыру Жобаның мақсаты болып табылады.
      Жоба мынадай компоненттерден тұрады:

1-компонент: Статистика жүйесінің институционалдық ортасын және операциялық қамтамасыз етілуін жетілдіру

      Мынадай мақсаттар үшін тауарларды беру, консультациялық қызметтер көрсету, оқыту бағдарламаларын ұсыну: (а) статистикалық деректерді шығарумен айналысатын үкіметтік мекемелер арасында өзара іс-қимылды үйлестіретін заңнамалық базаны жақсарту; (b) ҚРСА институционалдық құрылымын ұтымды ету; (с) стратегиялық жоспарлау рәсімдерін және әдіснамасын жақсарту; (d) персоналға жүктемені есепке алу жүйесін әзірлеу және енгізу; (е) сапаны басқару бағдарламасын енгізу; (f) жиһаздың және жабдықтың жай-күйін жақсарту.

2-компонент: Ақпараттық-коммуникациялық жүйелерді және физикалық инфрақұрылымды жақсарту

      Мынадай мақсаттар үшін тауарларды беру, консультациялық қызметтер көрсету, оқыту бағдарламаларын ұсыну: (а) деректерді өңдеудің интеграцияланған жүйесін жақсарту; (b) АКТ департаменті персоналының біліктілігін арттыру; (с) деректерді өңдеу процесін жылдамдату мақсатында ҚРСА компьютерлік жабдығын және бағдарламалық қамтымын жаңарту; және (d) ҚРСА қолданыстағы коммуникацияларының корпоративтік желісін жақсарту.

3-компонент: Кадр әлеуетін дамыту

      Мынадай мақсаттар үшін тауарларды беру, консультациялық қызметтер көрсету, оқыту бағдарламаларын ұсыну: (а) ҚРСА-да басқарудың, мансапты дамытудың және лауазымға тағайындау тәжірибесінің жаңа әдістерін енгізу; (b) ҚРСА-да оқыту стратегиясын әзірлеу және енгізу; (с) ҚРСА өзінің персоналын шет елдерде оқыту бағдарламасын әзірлеу және енгізу; және (d) ҚРСА-да қолданыстағы жалдау рәсімдері мен саясатын қайта қарау.

4-компонент: Статистикалық инфрақұрылымды, стандарттарды және әдіснамаларды жақсарту

      Мынадай мақсаттар үшін тауарларды беру, консультациялық қызметтер көрсету, оқыту бағдарламаларын ұсыну: (а) Бизнес тіркелімді өзекті ету; (b) халық тіркелімін жақсарту; (с) тұрғын үй қоры объектілерінің тіркелімін жетілдіру; (d) ауыл шаруашылығы тіркелімін жақсарту; (е) жіктеуіштер мен стандарттарды жетілдіру; (f) статистикалық құралдарды дамыту; (g) зерттеулер үшін іріктеуді қалыптастыру әдістерін жетілдіру; (h) уақытша қатарларды қалыптастыру мен маусымдық деңгейлестіру әдістерін енгізу; және (і) ҚРСА талдамалық функцияларын күшейту.

5-компонент: Пайдаланушылармен және респонденттермен жұмысты жетілдіру

      Мынадай мақсаттар үшін тауарларды беру, консультациялық қызметтер көрсету, оқыту бағдарламаларын ұсыну: (а) пайдаланушылармен өзара қарым-қатынастар саясатын жетілдіру; (b) статистикалық ақпаратты таратуды және оның маркетингін жетілдіру; (с) респонденттермен жұмыс жасау саясатын жақсарту; және (d) ҚРСА web-порталын жақсарту.

6-компонент: Статистиканың нақты салаларында әдіснаманы және тәжірибені жетілдіру

      Мынадай мақсаттар үшін тауарларды беру, консультациялық қызметтер көрсету, оқыту бағдарламаларын ұсыну: (а) макроэкономикалық статистиканы жетілдіру; (b) өнеркәсіп, энергетика, құрылыс, инвестициялар, сыртқы және ішкі сауда-саттық статистикасын және көрсетілетін қызметтер статистикасын қоса алғанда, макроэкономикалық; статистиканы жетілдіру; (с) ауыл шаруашылығы статистикасын жетілдіру; (d) әлеуметтік статистиканы жетілдіру; (е) еңбек статистикасын жетілдіру; және (f) қоршаған орта статистикасын жетілдіру.

7-компонент: Жобаны басқару

      Жобаны басқару, іске асыру, мониторингілеу және бағалау бойынша ҚРСА-ның тауарларын, консультациялық қызметтерін, оқыту бағдарламаларын және операциялық шығыстарын ұсыну.

2-ҚОСЫМША

Жобаны іске асыру

I бөлім. Іске асыру тетіктері

А. Ұйымдастыру іс-шаралары

      Қарыз алушы Жобаны мынадай ұйымдастыру және басқа да шараларға сәйкес іске асырады:

      1. ҮЖТ Жобаны іске асыру жөніндегі нұсқауда көрсетілген талаптарға, өлшемдерге, ұйымдастыру тетіктеріне және операциялық рәсімдерге сәйкес Жобаны қадағалауға, ведомствоаралық үйлестіруге және стратегиялық басқаруға жалпы жауапты болады.

      2. Қарыз алушы Жобаны іске асыру жөніндегі нұсқауда көрсетілген талаптарға, өлшемдерге, ұйымдастыру тетіктеріне және операциялық рәсімдерге сәйкес ҚРСА арқылы және ЖІК-тің қолдауымен Жобаны іске асырады және Банктің алдын ала мақұлдауынсыз Жобаны іске асыру жөніндегі нұсқаудың қандай да бір ережелерін бермеуге, өзгерістер енгізбеуге, жоймауға немесе олардан бас тартпауға тиіс. ЖІК Жоба шеңберінде есептілік, сатып алу және қаржылық басқаруға жауапкершілікті қоса алғанда, Жобаның іс-шараларын күнделікті үйлестіріп отырады.

      3. Жобаның іске асырылуының бүкіл кезеңінде Қарыз алушы ҚРСА, ЖІТ және ҮЖТ-ті Банк үшін қанағаттанарлық құраммен, ресурстармен және техникалық тапсырмалармен қамтамасыз етеді.

      4. Қарыз алушы Жобаны іске асырудың әрбір жылының 20 желтоқсанынан кешіктірмей және 2011 жылғы 20 желтоқсаннан бастап Банкке компоненттер мен кіші компоненттер жөніндегі жобалау іс-шараларын анықтайтын келесі жылға арналған Жобаны іске асырудың жылдық жоспарын, сондай-ақ онымен байланысты шығыстар мен қаржылық ресурстарды ұсынады және Банкпен Жоба бойынша келесі жылға жоспарланатын іс-шараларды және тиісті бюджетті келіседі.

      5. Қарыз алушы 2011 жылғы 31 желтоқсаннан кешіктірмей Банк үшін қолайлы Техникалық тапсырманың негізінде тәуелсіз аудиторды іріктейді және жалдайды.

В. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы шаралар

      Қарыз алушы Жобаны Банктің Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі нұсқауының ережелеріне сәйкес іске асыруды қамтамасыз етеді.

II бөлім. Мониторинг бойынша есептілік және Жобаны бағалау

А. Жоба бойынша есептер

      1. Қарыз алушы мониторингті жүзеге асырады және Жобаның іске асырылу барысын бағалайды және Жалпы шарттардың 5.08-бөлімінің ережелеріне сәйкес және Банкпен келісілген индикаторлар негізінде Жоба бойынша Есептерді дайындайды. Жоба бойынша әрбір Есеп бір күнтізбелік жарты жылдық кезеңді қамтуға және Банкке аталған есепті қамтитын кезең аяқталғаннан кейін қырық бес (45) күннен кешіктірілмей тапсырылуға тиіс.

      2. Жалпы шарттардың 5.08-бөліміне (с) сәйкес осы бөлімде көзделген Жобаны іске асыру туралы есеп және тиісті жоспар Жобаның жабылу күнінен кейін 6 (алты) айдан кешіктірілмей Банкке жіберілетін болады.

      3. Жоба күшіне енген күннен бастап 30 айдан кешіктірмей Қарыз алушы Банкпен бірлесіп орта мерзімді шолу жүргізеді, ол өзгелерден басқа Жобаны іске асырудың жалпы табыстылығын бағалайды.

      4. Қарыз алушы Орта мерзімді шолуға дейін кемінде 6 (алты) апта бұрын Банкке Жобаның әрбір компонентінің іске асырылу барысын сипаттай отырып, жеке есепті және Жобаның жалпы іске асырылуы туралы жиынтық есепті береді.

В. Қаржылық басқару, қаржылық есептілік және аудит

      1. Қарыз алушы Жалпы шарттардың 5.09-бөлімінің ережелеріне сәйкес қаржылық басқару жүйесін жүргізуге немесе оның жүргізілуін қадағалауға міндетті.

      2. Осы бөлімнің А бөлігінің ережелеріне шектеу қоймай Қарыз алушы әрбір күнтізбелік тоқсан аяқталғаннан кейін 45 (қырық бес) күннен кешіктірмей Банк үшін қолайлы нысанда және мазмұнда тоқсан үшін Жоба бойынша аудиттелмеген аралық қаржылық есептерді дайындайды және Банкке ұсынады.

      3. Қарыз алушы өзінің Қаржылық есептіліктің аудитін Жалпы шарттардың 5.09 (b) бөлімінің ережелеріне сәйкес жүргізеді. Қаржылық есептіліктің әрбір аудиті Қарыз алушының 1 (бір) қаржы жылындағы кезеңін қамтуға тиіс. Әрбір осындай кезең үшін аудиторлық тексеруден өткен қаржылық есептілік әрбір осындай кезең аяқталғаннан кейін 6 (алты) айдан кешіктірілмей Банкке ұсынылады.

      4. Жобаны іске асыру басталғанға дейін Қарыз алушы бас бухгалтерге көмек көрсету және Жобаны қаржылық басқаруға жауаптылықта болу үшін біліктілігі және Банк үшін қолайлы техникалық тапсырмасы бар қаржылық басқару жөніндегі консультантты іріктейді және жалдайды.

III бөлім. Сатып алулар

А. Жалпы ережелер

      1. Тауарлар. Жоба үшін қажетті және Қарыз қаражатынан қаржыландырылатын барлық тауарлар Сатып алу жөніндегі нұсқаулықтың I Бөліміндегі немесе оларға сілтеме жасалған талаптарға сәйкес, сондай-ақ осы Қосымшаның ережелеріне сәйкес сатып алынады.
      2. Консультанттардың қызметтері. Жоба үшін қажетті және Қарыз қаражатынан қаржыландырылатын консультанттардың барлық қызметтері Дүниежүзілік банк қарыз алушылары консультанттарды іріктеу және жалдау жөніндегі нұсқаулықтың (Консультанттар жөніндегі нұсқаулық) I және IV Бөліміндегі немесе оларға сілтеме жасалған талаптарға сәйкес, сондай-ақ осы Бөлімнің ережелеріне сәйкес сатып алынады.
      3. Анықтамалар. Сатып алудың белгілі бір әдістерін немесе Банктің белгілі бір келісімшарттарды қарау әдістерін сипаттау үшін осы Бөлімде төменде пайдаланылған бас әріптерден басталатын терминдер нақты жағдайға қарай оларға Сатып алу жөніндегі нұсқауда немесе Консультанттар жөніндегі нұсқауда берілген анықтамаларға сәйкес келеді.

В. Тауарлар сатып алудың ерекше әдістері

      1. Халықаралық конкурстық сауда-саттық. Егер төмендегі 2-тармақта өзгеше көзделмесе, тауарларды сатып алу Халықаралық конкурстық сауда-саттық рәсімдеріне сәйкес жасалған келісімшарттар бойынша жүзеге асырылады.

      2. Тауарларды сатып алудың басқа да әдістері. Төмендегі кестеде Халықаралық конкурстық сауда-саттықтан басқа тауарларға қатысты қолданылуы мүмкін сатып алу әдістері берілген. Сатып алу жоспарында қандай да бір әдіс пайдаланылуы мүмкін болатын мән-жайлар қамтылуға тиіс.

Сатып алу әдісі

(а) Осы 2-қосымшаға Қосымшаның ережелері сақталған кездегі ұлттық конкурстық сауда-саттық

(b) Еркін саудадағы сатып алулар (Шопинг)

(с) Келісімшарттарды тікелей жасасу

С. Консультанттардың қызметтерін сатып алудың ерекше әдістері

      1. Сапа және құн негізіндегі іріктеу. Егер төмендегі 2-тармақта өзгеше көзделмесе, консультациялық қызметтерді сатып алу Сапа және құн негізінде іріктеу рәсіміне сәйкес жасалған келісімшарттар шеңберінде жүзеге асырылады.

      2. Консультанттар қызметін сатып алудың басқа да әдістері. Төмендегі кестеде Сапа және күн негізінде іріктеуден басқа консультанттардың қызметтерін сатып алу кезінде пайдаланылуы мүмкін сатып алудың әдістері берілген. Сатып алу жоспарында қандай да бір әдіс пайдаланылуы мүмкін болатын мән-жайлар қамтылуға тиіс.

Сатып алу әдісі

(а) Сапа негізінде іріктеу

(b) Неғұрлым төменгі құн кезінде іріктеу

(c) Тіркелген бюджет кезінде іріктеу

(d) Консультанттардың біліктілігі негізінде іріктеу

(e) Бір көзден сатып алу

(f) Жеке консультанттарды іріктеу үшін Консультанттар жөніндегі нұсқаудың 5.2, 5.3 және 5.4-параграфтарында белгіленген рәсімдер

D. Банктің сатып алу жөніндегі шешімдерді қарауы

      Сатып алу жоспарында Банктің алдын ала қарауына жататын келісімшарттар тізбесі көрсетіледі. Барлық басқа келісімшарттар Банктің Кейіннен қарау мәні болып табылады.

IV бөлім. Қарыз қаражатын шоттан алу

А. Жалпы ережелер

      1. Қарыз алушы Қарыз қаражатын Жалпы шарттардың II бабының, осы Бөлімнің және Қарыз алушыға хабарламада Банк көрсететін қосымша нұсқаулардың ережелеріне сәйкес белгіленген (осындай нұсқауларға сәйкес Банк кезең-кезеңімен қайта қарап отыратын және осы Келісімде қолданылатын, уақыты 2006 жылғы мамыр деп қойылған «Дүниежүзілік банктің жобалардың қаражатын игеру жөніндегі нұсқауын» қоса алғанда) төмендегі 2-тармақтың кестесіне сәйкес Заңды шығыстарды қаржыландыру үшін ала алады.
      2. Төмендегі кестеде Қарыз қаражатынан қаржыландырылуы мүмкін болатын Заңды шығыстар санаты («Санат»), әрбір Санат бойынша Қарыздың бөлінген сомасы және әрбір Санат бойынша Заңды шығыстар ретінде қаржыландыруға жататын шығыстардың пайыздық үлесі айқындалған.

Санат Қарыздың бөлінген сомасы (долларлық баламада) Қаржыландыруға жататын шығыстар үлесі (салықтарды қоса алғанда)

(1) Тауарлар, консультанттардың қызметтері, операциялық шығыстар және Жоба бойынша оқыту

20,000,000

100%

Жалпы сомасы

$20,000,000

      Кестеге түсініктеме:
      (а) «Операциялық шығыстар» деген термин ҚРСА Жобаны іске асыру бойынша байланысқа, аудармаларға, кеңсе тауарларына, хабарландыруларға, ксерокөшірмеге, почтаға және жол жүруге жұмсалатын негізді шығындарын білдіреді. Шығыстардың осы түрі Банк мақұлдаған жылдық жоспарға және Банк үшін қолайлы ҚРСА әкімшілік рәсімдеріне сәйкес Қарыз қаражатынан қаржыландырылатын болады. Операциялық шығыстарға Қарыз алушының мемлекеттік қызметкерлерінің жалақысы кірмейді.
      (b) «Оқыту» таныстыру мақсатындағы жол жүрулерді, оқыту курстарын, семинарларды, тренингтерді және тауарлар мен қызметтерді сатып алуға арналған келісімшарттар тізіміне енгізілмеген басқа да оқу іс-шараларын қоса алғанда, оқу материалдарына, үй-жайлары мен жабдықтарды жалдауға ел ішіндегі жол жүруге, білім алушылардың тәулікақылары мен оқытушылардың қызмет ақыларын, сондай-ақ ауызша және жазбаша аударма қызметтеріне төлеуге жұмсалатын шығындарды қоса алғанда, ҚРСА даярлаған және Банк мақұлдаған жылдық оқыту жоспарына сәйкес өткізілетін Жобаға қатысы бар тренингтер мен семинарларды білдіреді.

В. Алу шарттары; алу кезеңі

      1. Осы Бөлімнің А бөлігінің ережелеріне қарамастан, қаражат мынадай жағдайларда:
      (а) Банкке Қарыз қаражатын резервте ұстағаны үшін комиссия толық көлемде төленгенінше Қарыз шотынан; не
      (b) осы Келісімнің күніне дейін жасалған төлемдер бойынша алынбауға тиіс.
      2. Жабылу күні - 2017 жылғы 30 сәуір.

2-ҚОСЫМШАҒА
толықтыру

      Қарыз алушының конкурстық сауда-саттығының ұлттық рәсімдері мынадай шарттар орындалған кезде Жобаның шеңберінде тауарларды сатып алу үшін пайдаланылуы мүмкін:
      1. Конкурс қатысушыларына рұқсат беру ХҚДБ қарыздары және ХДҚ кредиттері бойынша сатып алу жөніндегі нұсқаудың I бөліміне сәйкес айқындалады. Осыған байланысты бірде бір қатысушының ХҚДБ қарыздары және ХДҚ кредиттері бойынша сатып алу жөніндегі нұсқаудың I бөлімінде көрсетілмеген шарттардың негізінде Қауымдастық қаржыландыратын келісімшарттарға арналған конкурсқа қатысуынан бас тартылмайды.
      2. Сатып алушы ұйымдар Банк үшін қолайлы стандартты конкурстық құжаттаманы пайдалануға тиіс.
      3. Ерекше жағдайларда Конкурстық өтінімнің қолданылуын ұзарту олардың қолданылу мерзімі аяқталған күнге дейін және ұсыныстарды бағалауды аяқтау және келісімшарт жасасу үшін қажет қысқа мерзімге дейін барлық конкурсқа қатысушылардан жазбаша нысанда сұралады.
      4. Мемлекеттік белгісі бойынша преференция қолданылмайды.
      5. Мемлекеттің басым қатысуы бар ұйымдар егер қаржылық және заңдылық жағынан тәуелсіз және коммерциялық құқық шеңберінде әрекет ететіні дәлелденбегенде ғана, Үкімет өткізетін тендерлерге қатыспайды.
      6. Одан кейінгі біліктілік критерийлері тек қана өткен келісімшарттар тиімділігіне, конкурсқа қатысушылардың қаржылық және техникалық әлеуетіне қатысты қолданылады.
      7. Бірлескен кәсіпорындардың әріптестері бірлескен және жеке жауаптылықта болады.
      8. Конкурстық өтінімдер өтінімдерді қабылдау аяқталған күннен кейін дереу жария түрде ашылады. Өтінімдерді беру мерзімі аяқталғаннан кейін алынғандардан басқа, бірде бір өтінім ашу сатысында қайтарылмайды.
      9. Тендерлік өтінімнің есептік құннан асып түсуі негізінде ғана
қабылдайбауы мүмкін емес.
      10. Өтінімдерді бағалау кезінде біліктілік критерийлер «өтті/өтпеді» қағидаты бойынша пайдаланылады.
      11. Келісімшарттар ең төменгі бағалау құнын ұсынған білікті қатысушыларға беріледі және баға бойынша келіссөздер жүргізілмейді.

3-ҚОСЫМША Өтеу кестесі

      1. Келесі кестеде Негізгі борышты өтеу күндері және Негізгі қарызды өтеудің әрбір күніне арналған өтеуге жататын Қарыздың жалпы сомасының пайызындағы үлесі («Өтеу үлесі») көрсетілген. Егер Қарыз қаражаты Негізгі қарызды өтеудің бірінші күнінде толық алынған болса, онда Негізгі қарызды өтеудің әрбір осындай күніне қарай Қарыз алушы өтеуге жататын Қарыздың негізгі сомасын өндіру жолымен Банк белгілейтін болады: (а) Негізгі қарызды өтеудің бірінші күніне алынатын Қарыз сомасы және (b) Негізгі қарызды өтеудің әрбір күніне төлемнің Өтеу үлесі. Төлеуге тиіс аталған сома осы Қосымшаның 4-тармағында көзделген және Валютаның конверсиясы қолданылатын соманы шегеру мақсатында қажеттілігіне қарай түзетілетін болады.

Негізгі борыш бойынша төлем күні Өтеу үлесі (пайыздық шамада)

2016 жылғы 15 сәуірден бастап, 2025 жылғы 15 қазан аралығындағы әр жылдың 15 сәуірі және 15 қазаны

5.0%

      2. Егер Қарыз қаражаты Негізгі борышты өтеудің бірінші күнінде толығымен алынбаса, онда Негізгі борышты өтеудің әрбір осындай күніне Қарыз алушы өтеуге тиіс Қарыздың негізгі сомасы мынадай түрде айқындалатын болады:
      (а) Негізгі борышты өтеудің бірінші күні алынған Қарыздың кез келген қаражаты көлемінде Қарыз алушы осы Қосымшаның 1-тармағына сәйкес осындай күнге алынған Қарыз сомасын өтеуге тиіс.
      (b) Негізгі борышты өтеудің бірінші Күнінен кейін алынған кез келген сома әрбір осындай алу сомасын осы Қосымшаның 1-тармағының кестесінде көрсетілген төлем үлесінің бастапқы сомасы осы Негізгі борышты өтеу күні үшін алымы болып табылатын (Төлемді өтеу үлесінің бастапқы сомасы), ал бөлшегі осындай күнге немесе одан кейін негізгі борышты өтеу күнінде Төлемдерді өтеу үлесінің бастапқы сомаларының барлық қалған сомаларының сомасы болып табылатын бөлшекке көбейту жолымен Банк анықтаған сомада осындай алу күнінен кейін негізгі борышты өтеудің әрбір Күніне өтелуге тиіс. Төленуі тиіс бұл сома осы Қосымшаның 4-тармағында көзделген және валютаны Конверсиялау қолданылатын сомаларды шегеру мақсатында қажеттілігіне қарай түзетілуге тиіс.
      3. (а) Негізгі борышты өтеудің кез келген күніне төленуге тиіс негізгі борыш сомаларын есептеу мақсатында ғана Негізгі борышты өтеудің кез келген күніне дейін күнтізбелік екі ай ішінде алынған Қарыз сомалары алынған күннен кейін Негізгі борышты өтеудің екінші күніне алынған және өтелмеді деп есептеледі және алынған күннен кейін Негізгі борышты өтеудің екінші күнінен бастап Негізгі борышты өтеудің әрбір күніне өтеуге жататын болады.
      (b) Осы тармақтың (а) тармақшасының ережесіне қарамастан, егер кез келген уақытта Банк төлем мерзімдері бойынша шоттарды шығару жүйесін қабылдаса, бұл ретте шоттар Негізгі борышты өтеудің тиісті күніне немесе одан кейін беріледі, шоттарды шығарудың осындай жүйесі қабылданғаннан кейін жасалған қандай да алуға осы тармақшаның ережесі қолданылмайтын болады.
      4. Осы Қосымшаның 1 және 2-тармақтарының ережелеріне қарамастан, барлық немесе Қарыздың кез келген бөлігінің валютасын конверсиялау кезінде кезеңі ішінде пайда болатын негізгі борышты өтеудің кез келген Күніне өтеуге жататын Мақұлданған валютаға осындай түрде конвертацияланатын Мақұлданған валюта сомасындағы Қарыздың барлық валютадағы немесе алынған соманың кез келген бөлігіндегі Конвертациялаудан кейін осы, тікелей конвертациялау алдында осындай соманы деноминациялау валютасында көбейту жолымен (і) немесе конвертациялауға жататын Валюталық хедждік мәмілелер шеңберінде Банктің төлеуіне жататын немесе (іі) Конверсия бойынша нұсқауға сәйкес мұндай шешімді егер Банк қабылдаса, Экранды ставканың волюталық құрылымы анықталуға тиіс.
      5. Егер Қарыз бір Қарыз валютасынан көбірек номиналданған жағдайда, осы кестенің ережелері Қарыздың әрбір валютасының сомаларына жеке, сондай-ақ сомалардың әрқайсысының жекелеген өтеу кестелерін есептеу үшін қолданылады.

ТОЛЫҚТЫРУ I бөлім. Айқындамалар

      1. «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі нұсқаулық» 2006 жылғы 15 қазандағы «ХҚДБ қарыздары және ХДҚ кредиттері мен гранттары қаражатынан қаржыландырылатын жобалардағы алаяқтық пен сыбайлас жемқорлықтың алдын алу және оларға қарсы күрес жөніндегі нұсқаулық» және 2010 жылғы мамырдағы және 2011 жылғы қаңтардағы оларды жаңарту деген ұғымды білдіреді.
      2. «ҚРСА» ҚР Үкіметінің 2004 жылғы 31 желтоқсандағы № 1460 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Статистика агенттігін не ЖІТ бірге Жобаны іске асыруға жауапты оның кез келген мирасқорын немесе мирасқорлары дегенді білдіреді.
      3. «Консультанттар жөніндегі нұсқаулық» Банктің 2004 жылғы мамырда жариялаған және 2006 жылғы қазанда және 2010 жылғы мамырда қайта қаралған «Дүниежүзілік банк қарыз алушыларының консультанттарын іріктеу және жалдау жөніндегі нұсқаулық» деген мағынаны білдіреді.
      4. «Үйлестіру жұмыс тобы» немесе «ҮЖТ» - қадағалау және Жобаны іске асыру мониторингі мақсатында Келісімнін IV бабы 4.01 бөлімінің (b) тармақшасына сәйкес құрылған ведомствоаралық үйлестіру жұмыс тобы.
      5. «Жалпы шарттар» - 2010 жылғы 31 шілдедегі «Халықаралық Қайта құру және Даму банкінің қарыздарына арналған жалпы шарттар».
      6. «Жобаны іске асыру тобы» немесе «ЖІТ» Жобаны іске асыру және Жобаны күнделікті басқару үшін Келісімнің IV бабы 4.01 бөлімінің (а) тармақшасына сәйкес, ҚР Статистика агенттігі құрған Жобаны іске асыру жөніндегі команданы білдіреді және өзгелерден басқа, (і) Жобаны үйлестірушіден; (іі) қаржылық басқару жөніндегі маманнан; және (ііі) сатып алушыдан тұрады.
      7. «Сатып алу жөніндегі нұсқаулық» Банк 2004 жылғы мамырда жариялаған және 2006 жылғы қазанда және 2010 жылғы мамырда қайта қаралған «ХҚДБ қарыздары және ХДҚ кредиттері шеңберінде сатып алу жөніндегі нұсқаулық» деген мағынаны білдіреді.
      8. «Сатып алу жоспары» көрсетілген тармақтардың ережелеріне сәйкес кезең-кезеңімен түзетілуі мүмкін сатып алулар бойынша нұсқаулықтың 1.16-тармағында және Консультанттар бойынша нұсқаулықтың 1.24-тармағында сілтеме жасалған, 2011 жылғы 16 ақпандағы Жобаға арналған Қарыз алушының сатып алу жоспары деген мағынаны білдіреді.
      9. «Жобаны іске асыру жөніндегі нұсқаулық» осы Келісімнің IV бабы 4.01-тармағының (с) тармақшасына сәйкес Қарыз алушы қабылдаған, қаржы рәсімдері жөніндегі нұсқаулықты қоса алғанда, операциялық және әкімшілік міндеттерді, Жобаны іске асыру рәсімдерін және ережелерін айқындайтын, оған Банктің алдын ала жазбаша келісімімен мерзімді өзгерістер мен толықтырулар енгізілуі мүмкін есепті, аудитті, шығыстарды, қаражаттар қозғалысы мен Жоба бойынша арнаулы шоттарды басқаруды көрсететін нұсқаулық деген мағынаны білдіреді.

      Осымен 2011 жылғы 26 тамызда Астана қаласында жасалған Қазақстан Республикасы мен Халықаралық Қайта Құру және Даму Банкі арасындағы Қарыз туралы келісімнің (ҚАЗСТАТ: Ұлттық статистика жүйесін нығайту жөніндегі жоба) осы аудармасы ағылшын тіліндегі мәтінге сәйкес келетінін куәландырамын.

      Қазақстан Республикасы
      Қаржы министрлігі
      Кадр жұмыстарын үйлестіру
      және бақылау департаментінің
      Басқарма бастығы                           Б. Ахметжанова

      2011 жылғы 26 тамызда Астана қаласында жасалған Қазақстан Республикасы мен Қайта Құру және Даму Банкі арасындағы Қарыз туралы келісімнің (ҚАЗСТАТ: Ұлттық статистика жүйесін нығайту жөніндегі жоба) бұл көшірмесінің дәлдігін куәландырамын.

      Қазақстан Республикасы
      Сыртқы істер министрлігінің
      Халықаралық құқық департаменті
      Директорының орынбасары                    А. Исетов

О ратификации Соглашения о займе (КАЗСТАТ: Проект по укреплению национальной статистической системы) между Республикой Казахстан и Международным Банком Реконструкции и Развития

Закон Республики Казахстан от 27 декабря 2011 года № 520-IV

      Ратифицировать Соглашение о займе (КАЗСТАТ: Проект по укреплению национальной статистической системы) между Республикой Казахстан и Международным Банком Реконструкции и Развития, совершенное 26 августа 2011 года в Астане.

      Президент
      Республики Казахстан                       Н. НАЗАРБАЕВ

Соглашение о займе
(КАЗСТАТ: Проект по укреплению национальной статистической
системы) между РЕСПУБЛИКОЙ КАЗАХСТАН
и МЕЖДУНАРОДНЫМ БАНКОМ РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ

Дата 26 августа 2011 года

СОГЛАШЕНИЕ О ЗАЙМЕ

      Соглашение от 26 августа 2011 года между РЕСПУБЛИКОЙ КАЗАХСТАН (Заемщик) и МЕЖДУНАРОДНЫМ БАНКОМ РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (Банк). Настоящим Заемщик и Банк договариваются о следующем:

СТАТЬЯ I - ОБЩИЕ УСЛОВИЯ; ОПРЕДЕЛЕНИЯ

      1.01. Общие условия (определенные в Дополнении к настоящему Соглашению) являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
      1.02. Если из контекста не следует иного, термины, начинающиеся с заглавных букв, используемые в Соглашении имеют значения, закрепленные за ними в Общих условиях или в Дополнении к настоящему Соглашению.

СТАТЬЯ II - ЗАЕМ

      2.01. Банк предоставляет Заемщику сумму в двадцать миллионов долларов США ($20,000,000) (Заем) на срок и условиях, изложенных или указанных в настоящем Соглашении, для поддержки финансирования Проекта, описанного в Приложении 1 к настоящему Соглашению (Проект).
      2.02. Заемщик вправе снимать средства Займа в соответствии с Разделом IV Приложения 2 к настоящему Соглашению.
      2.03. Заемщик уплачивает Банку комиссию за резервирование средств Займа, равную четверти одного процента (0.25 %) от суммы Займа.
      2.04. Заемщик уплачивает вознаграждение в течение каждого Процентного периода по ставке, равной референтной ставке для Валюты Займа плюс Плавающий спрэд; при условии, что при Конверсии всей или любой части основной суммы Займа вознаграждение, подлежащее выплате Заемщиком во время Периода Конверсии на такую сумму, должно быть определено в соответствии с условиями Статьи IV Общих условий. Несмотря на вышесказанное, в случае, если любая из частей суммы снятых средств Займа остается неуплаченной своевременно, и не выплачивается в течение тридцати дней, то размер вознаграждения, подлежащего выплате Заемщиком должен рассчитываться в соответствии с положениями Раздела 3.02 (е) Общих положений.
      2.05. Даты Платежей: 15 апреля и 15 октября каждого года.
      2.06. Заемщик погашает основную сумму Займа в соответствии с графиком погашения в Приложении 3 к настоящему Соглашению.
      2.07. (a) Заемщик может в любое время запросить любую из следующих Конверсий условий Займа с тем, чтобы обеспечить рациональное управление долгом: (i) изменение Валюты Займа всей или любой части основной суммы Займа, как снятой, так и неснятой, на Одобренную Валюту; (ii) изменение базиса процентной ставки, применяемого ко всей или любой части снятой и непогашенной основной суммы Займа, с Плавающей процентной ставки на Фиксированную процентную ставку, и наоборот, или Плавающей процентной ставки основанной на плавающем спрэде на Плавающую процентную ставку, основанную на фиксированном спрэде, и (iii) определение пределов Плавающей процентной ставки, применимой ко всей или любой части снятой и непогашенной основной суммы Займа посредством установления Верхнего Предела Процентной Ставки или Верхнего и Нижнего Пределов Процентной Ставки Плавающей ставки.
      (b) Любое изменение, запрошенное в соответствии с подпунктом (a) настоящего пункта, которое принято Банком, будет считаться «Конверсией», как определено в Общих условиях, и вступит в силу в соответствии с положениями Статьи IV Общих условий и Руководства по Конверсии.

СТАТЬЯ III - ПРОЕКТ

      3.01. Заемщик заявляет о своей приверженности целям Проекта и с этой целью реализует Проект через Агентство Республики Казахстан по статистике в соответствии с положениями Статьи V Общих условий.
      3.02. Без ограничения для положений пункта 3.01 настоящего Соглашения и, если иное не согласовано между Заемщиком и Банком, Заемщик обеспечивает реализацию Проекта в соответствии с Приложением 2 к настоящему Соглашению.

СТАТЬЯ IV - ВСТУПЛЕНИЕ ЗАЙМА В СИЛУ; РАСТОРЖЕНИЕ

      4.01. Дополнительные условия вступления в силу заключаются в следующем:
      (a) ГРП создана Заемщиком через АРКС, состав, ресурсы и технические задания которой являются приемлемыми для Банка.
      (b) КРГ создана Заемщиком, состав, ресурсы и технические задания которой являются приемлемыми для Банка.
      (с) Заемщиком принято Руководство по реализации Проекта, удовлетворительное для Банка.
      4.02. Последним сроком вступления в силу является дата, наступающая по истечении 180 (ста восьмидесяти) дней после даты настоящего Соглашения.

СТАТЬЯ V - ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАЕМЩИКА; АДРЕСА

      5.01. Представителем заемщика является Министр финансов.
      5.02. Адрес Заемщика:

      Министерство финансов
      Проспект Победы, 11
      Астана, 010000
      Республика Казахстан

      Телекс:             Факс:
      265126 (FILIN)      7-7172-717785

      5.03. Адрес Банка:

      Международный Банк Реконструкции и Развития
      1818 H Street, N.W.
      Washington, D.C. 20433
      United States of America

      Телеграф:        Телекс:             Факс:
      INTBAFRAD        248423(MCI) or      1-202-477-6391
      Washington, D.C. 64145(MCI)

      СОГЛАСОВАНО _____________, __________, в день и год, указанные выше.

ЗА РЕСПУБЛИКУ КАЗАХСТАН Уполномоченный представитель ЗА МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК
РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ Уполномоченный представитель

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Описание Проекта

      Целью Проекта является повышение эффективности и результативности национальной статистической системы с целью обеспечения необходимыми, своевременными и достоверными данными в соответствии с международными методиками и лучшей практикой.

      Проект состоит из следующих компонентов:

Компонент 1: Совершенствование институциональной среды и операционного обеспечения статистической системы

      Предоставление товаров, консультационных услуг, программ обучения для следующих целей: (a) улучшение законодательной базы, координирующей взаимодействие между правительственными учреждениями, занятыми производством статистических данных; (b) рационализация институциональной структуры АРКС; (c) улучшение процедур и методологии стратегического планирования; (d) разработка и внедрение системы учета нагрузки на персонал; (e) внедрение программы управления качеством; (f) улучшение состояния мебели и оборудования.

Компонент 2: Улучшение информационно-коммуникационных систем и физической инфраструктуры

      Предоставление товаров, консультационных услуг, программ обучения для следующих целей: (a) улучшение интегрированной системы обработки данных; (b) повышение квалификации персонала департамента ИКТ; (c) обновление компьютерного оборудования и программного обеспечения АРКС в целях ускорения процесса обработки данных; и (d) улучшение существующей корпоративной сети коммуникаций АРКС.

Компонент 3: Развитие кадрового потенциала

      Предоставление товаров, консультационных услуг, программ обучения для следующих целей: (a) внедрение новых методов управления, развития карьеры и практики назначения на должность в АРКС; (b) разработка и внедрение стратегии обучения в АРКС; (c) разработка и внедрение программы АРКС обучению своего персонала за границей; и (d) пересмотр существующих процедур и политики найма в АРКС.

Компонент 4: Улучшение статистической инфраструктуры, стандартов и методологий

      Предоставление товаров, консультационных услуг, программ обучения для следующих целей: (a) актуализация Бизнес регистра; (b) улучшение регистра населения; (c) совершенствование регистра объектов жилого фонда; (d) улучшение сельскохозяйственного регистра; (e) совершенствование классификаторов и стандартов; (f) развитие статистического инструментария; (g) совершенствование методов формирования выборки для обследований; (h) формирование временных рядов и внедрение методов сезонного сглаживания; и (i) усиление аналитической функции АРКС.

Компонент 5: Совершенствование работы с пользователями и респондентами

      Предоставление товаров, консультационных услуг, программ обучения для следующих целей: (a) совершенствование политики взаимоотношений с пользователями; (b) совершенствование распространения и маркетинга статистической информации; (c) улучшение политики по работе с респондентами; и (d) улучшение web-портала АРКС.

Компонент 6: Совершенствование методологии и практики в конкретных областях статистики

      Предоставление товаров, консультационных услуг, программ обучения для следующих целей: (a) совершенствование макроэкономической статистики; (b) совершенствование микроэкономической статистики, включая статистику промышленности, энергетики, строительства, инвестиций, внешней и внутренней торговли и статистики услуг (c) совершенствование статистики сельского хозяйства; (d) совершенствование социальной статистики; (e) совершенствование статистики труда; и (f) развитие статистики окружающей среды.

Компонент 7: Управление Проектом

      Предоставление товаров, консультационных услуг, программ обучения и операционных расходов АРКС по управлению, реализации, мониторингу и оценке Проекта.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Реализация Проекта

      Раздел I. Механизмы реализации

      A. Организационные мероприятия

      Заемщик реализует Проект в соответствии со следующими организационными и другими мероприятиями:
      1. КРГ будет нести общую ответственность за надзор над Проектом, межведомственную координацию и стратегическое управление в соответствии с требованиями, критериями, организационными механизмами и операционными процедурами, указанными в Руководстве по реализации Проекта.
      2. Заемщик, через АРКС и при поддержке КРП, реализует Проект в соответствии с требованиями, критериями, организационными механизмами и операционными процедурами, указанными в Руководстве по реализации Проекта, и не должен передавать, вносить изменения, отменять или отказываться от каких-либо положений Руководства по реализации Проекта без предварительного одобрения Банком. КРП ежедневно координирует мероприятия Проекта, включая ответственность за отчетность, закупки и финансовое управление в рамках Проекта.
      3. На весь период реализации Проекта Заемщик обеспечивает АРКС, ГРП и КРГ составом, ресурсами и техническими заданиями, удовлетворительными для Банка.
      4. Заемщик, не позднее 20 декабря каждого года реализации Проекта и начиная с 20 декабря 2011 года, предоставляет в Банк Годовой план реализации Проекта на следующий год, определяющий проектные мероприятия по компонентам и подкомпонентам, а также связанные с ними расходы и финансовые ресурсы и согласовывает с Банком планируемые на следующий год мероприятия по Проекту и соответствующий бюджет.
      5. Заемщик не позднее 31 декабря 2011 года осуществляет выбор и нанимает независимого аудитора, на основании Технического задания, приемлемого для Банка.

      B. Антикоррупционные меры

      Заемщик обеспечит реализацию Проекта в соответствии с положениями Руководства Банка по противодействию коррупции.

      Раздел II. Отчетность по мониторингу и оценка Проекта

      A. Отчеты по Проекту

      1. Заемщик осуществляет мониторинг и оценивает ход реализации Проекта, и подготавливает Отчеты по Проекту в соответствиями с положениями Раздела 5.08 Общих условий и на основе индикаторов, согласованных с Банком. Каждый Отчет по Проекту должен охватывать период в одно календарное полугодие, и представлен Банку не позднее чем через сорок пять (45) дней после окончания периода, охватываемого данным отчетом.
      2. В соответствии с Разделом 5.08 (с) Общих условий, отчет о реализации Проекта и соответствующий план, предусмотренные настоящим разделом, будут направлены в Банк не позднее 6 (шести) месяцев после Даты закрытия Проекта.
      3. Не позднее 30 месяцев с Даты вступления в силу Заемщик совместно с Банком произведет среднесрочный обзор, который, кроме всего прочего, оценит общую успешность реализации Проекта.
      4. Заемщик представит Банку, не позднее, чем за 6 (шесть) недель до Среднесрочного обзора, отдельный отчет с описанием хода реализации каждого компонента Проекта и сводный отчет об общей реализации Проекта.

      B. Финансовое управление, финансовая отчетность и аудит

      1. Заемщик обязан вести или следить за ведением системы финансового управления в соответствии с положениями Раздела 5.09 Общих условий.
      2. Без ограничения к положениям Части А настоящего Раздела, Заемщик готовит и представляет в Банк не позднее, чем через 45 (сорок пять) дней после окончания каждого календарного квартала, промежуточные неаудированные финансовые отчеты по Проекту за квартал, по форме и содержанию удовлетворительные для Банка.
      3. Заемщик проводит аудит своей Финансовой отчетности в соответствии с положениями Раздела 5.09 (б) Общих условий. Каждый аудит Финансовой отчетности должен охватывать период в 1 (один) финансовый год Заемщика. Финансовая отчетность за каждый такой период, прошедшая аудиторскую проверку, предоставляются в Банк не позднее 6 (шести) месяцев после окончания каждого такого периода.
      4. До начала реализации Проекта Заемщик осуществляет выбор и нанимает консультанта по финансовому управлению с квалификацией и техническим заданием, приемлемым для Банка, для оказания помощи главному бухгалтеру и несения ответственности за финансовое управление Проекта.

      Раздел III. Закупки

      A. Общие положения

      1. Товары. Все товары, необходимые для Проекта и финансируемые из средств Займа, закупаются в соответствии с требованиями, содержащимися или на которые содержатся ссылки в Разделе I Руководства по закупкам, а также в соответствии с положениями настоящего Приложения.
      2. Услуги консультантов. Все услуги консультантов, необходимые для Проекта и финансируемые из средств Займа, закупаются в соответствии с требованиями, содержащимися или на которые содержатся ссылки в Разделе I и IV Руководства по отбору и найму консультантов заемщиками Всемирного банка» (Руководство по консультантам), а также в соответствии с положениями настоящего Раздела.
      3. Определения. Термины, начинающиеся с заглавных букв, использованные ниже в настоящем Разделе для описания определенных методов закупок или методов рассмотрения Банком определенных контрактов, соответствуют определениям, предписанных им в Руководстве по закупкам или Руководстве по консультантам, в зависимости от конкретного случая.

      B. Специфические методы закупок товаров

      1. Международные конкурсные торги. Если иное не предусмотрено в пункте 2 ниже, закупка товаров осуществляется по контрактам, заключенным в соответствии с процедурами Международных конкурсных торгов.
      2. Прочие методы закупок товаров. В таблице ниже представлены методы закупок, кроме Международных конкурсных торгов, которые могут быть использованы применительно к товарам. План закупок должен содержать обстоятельства, при которых используется тот или иной метод.

Метод закупок

(a) Национальные конкурсные торги, при условии соблюдения
положений Приложения к настоящему Приложению 2

(б) Закупки в свободной торговле (Шопинг)

(с) Прямое заключение контрактов

      C. Специфические методы закупки услуг консультантов

      1. Отбор на основе качества и стоимости. Если в пункте 2 ниже не предусмотрено иное, закупка консультационных услуг осуществляется в рамках контрактов, присужденных в соответствии с процедурой Отбора на основе качества и стоимости.
      2. Прочие методы закупок услуг консультантов. В таблице ниже представлены методы закупок, кроме Отбора на основе качества и стоимости, которые могут быть использованы при закупке услуг консультантов. План закупок должен содержать обстоятельства, при которых использовался тот или иной метод.

Метод закупок

(a) Отбор на основе качества

(b) Отбор при наименьшей стоимости

(c) Отбор при фиксированном бюджете

(d) Отбор на основе квалификации консультантов

(e) Закупки из одного источника

(f) Процедуры, установленные в параграфах 5.2, 5.3 и 5.4
Руководства по консультантам для отбора индивидуальных
консультантов

      D. Рассмотрение Банком решений по закупкам

      В Плане закупок указывается перечень контрактов, которые подлежат Предварительному рассмотрению Банком. Все прочие контракты являются предметом Последующего рассмотрения Банком.

      Раздел IV. Снятие средств Займа со счета

      A. Общие положения

      1. Заемщик может снимать средства Займа в соответствии с положениями Статьи II Общих условий, настоящего Раздела и тех дополнительных инструкций, которые укажет Банк в уведомлении Заемщику (включая «Руководство Всемирного банка по освоению средств проектов», датированное маем 2006 года, периодически пересматриваемое Банком и применимое к настоящему Соглашению согласно таким инструкциям), для финансирования Правомочных расходов, согласно таблице пункта 2 ниже.
      2. В таблице ниже определены категории Правомочных расходов, которые могут быть профинансированы из средств Займа («Категория»), выделенные суммы Займа по каждой Категории и процентная доля расходов, подлежащая финансированию как Правомочные расходы по каждой Категории.

Категория Выделенная сумма
Займа (в
долларовом
эквиваленте)
Доля расходов,
подлежащая
финансированию
(включая налоги)

(1) Товары, услуги
консультантов, операционные
расходы и обучение по Проекту

20,000,000

100 %

Общая сумма

$20,000,000

      Пояснения к таблице:

      (a) Термин «операционные расходы» означает обоснованные затраты АРКС по реализации Проекта на связь, переводы, канцелярские товары, объявления, ксерокопирование, почту и поездки. Данный вид расходов будет финансироваться из средств Займа в соответствии с годовым бюджетом, одобренным Банком и с административными процедурами АРКС, приемлемыми для Банка. Операционные расходы не включают в себя заработную плату государственных служащих Заемщика.
      (b) «Обучение» означает имеющие отношение к Проекту тренинги и семинары, проводимые в соответствии с годовым планом обучения, подготовленным АРКС и одобренным Банком, включая ознакомительные поездки, курсы обучения, семинары, тренинги и другие обучающие мероприятия, не включенные в контракты поставщиков товаров и услуг, включая затраты на учебные материалы, аренду помещений и оборудования, поездки внутри страны, суточные обучаемых сотрудников и оплату преподавателей, а также услуги устного и письменного перевода.

      B. Условия снятия; период снятия

      1. Независимо от положений Части А настоящего Раздела, средства не должны сниматься:
      (a) со счета Займа до тех пор, пока Банку не будет выплачена в полном объеме комиссия за резервирование средств Займа; либо
      (b) по платежам, совершенным до даты настоящего Соглашения.
      2. Дата закрытия – 30 апреля 2017 года.

Дополнение к Приложению 2

      Национальные процедуры конкурсных торгов Заемщика могут быть использованы для закупки товаров в рамках Проекта при условии выполнения следующих условий:
      1. Допуск участников конкурса определяется в соответствии с Разделом I Руководства по закупкам по займам МБРР и кредитам МАР. В связи с чем, ни одному участнику не может быть отказано в участии в конкурсе на контракты, финансируемые Ассоциацией, на основании условий, которые не указаны в Разделе I Руководства по закупкам по займам МБРР и кредитам МАР.
      2. Закупающие организации должны использовать стандартную конкурсную документацию, приемлемую для Банка.
      3. Продление действия Конкурсной заявки, при исключительных обстоятельствах, запрашивается в письменной форме от всех участников конкурса до даты завершения их срока действия, и на минимальный срок, необходимый для завершения оценки предложений и присуждения контракта.
      4. Преференции по государственному признаку не применяются.
      5. Организации с доминирующим участием государства не участвуют в тендерах, проводимых Правительством, если только не будет доказано, что они финансово и юридически независимы и действуют в рамках коммерческого права.
      6. Последующие квалификационные критерии применяются только в отношении эффективности прошлых контрактов, финансового и технического потенциала участников конкурса.
      7. Партнеры совместных предприятий несут ответственность совместно и индивидуально.
      8. Конкурсные заявки вскрываются публично сразу после даты завершения приема заявок. Ни одна заявка не может быть отклонена на стадии вскрытия кроме тех, которые были получены после завершения срока подачи заявок.
      9. Тендерная заявка не может быть отклонена только на основании превышения расчетной стоимости.
      10. При оценке заявок квалификационные критерии используются по принципу «прошел/не прошел».
      11. Контракты присуждаются квалифицированным участникам, предложившим наиболее низкую оцененную стоимость, и переговоры по ценам не проводятся.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

График погашения

      1. В следующей таблице указаны Даты погашения основного долга и доля в процентах от общей основной суммы Займа, подлежащая погашению на каждую Дату погашения основного долга («Доля погашения»). Если средства Займа будут полностью сняты на первую Дату погашения основного долга, то основная сумма Займа, которая будет подлежать погашению Заемщиком на каждую такую Дату погашения основного долга, будет определена Банком путем произведения: (a) Суммы Займа, снятой на первую Дату погашения основного долга, и (b) Доли погашения платежа на каждую Дату погашения основного долга. Данная сумма, подлежащая выплате, будет корректироваться по мере необходимости, с целью вычета сумм, предусмотренных в пункте 4 настоящего Приложения, и к которым применяется Конверсия валюты.

Дата платежа по основному долгу Доля погашения
(в процентном выражении)

15 апреля и 15 октября каждого
года, начиная с 15 апреля 2016
года по 15 октября 2025 года.

5.0 %

      2. Если средства Займа не будут полностью сняты на первую Дату погашения основного долга, то основная сумма Займа, которая будет подлежать погашению Заемщиком на каждую такую Дату погашения основного долга, будет определена следующим образом:
      (a) В той мере, в которой любые средства Займа были сняты на первую Дату погашения основного долга, Заемщик должен погасить Сумму Займа, снятую на такую дату, в соответствии с пунктом 1 данного Приложения.
      (b) Любые суммы, снятые после первой Даты погашения основного долга, должны погашаться на каждую Дату погашения основного долга после даты такого снятия в суммах, определенных Банком путем умножения суммы каждого такого снятия на дробь, числителем которой является первоначальная сумма Доли погашения, указанная в таблице пункта 1 данного Приложения для этой Даты погашения основного долга («Первоначальная сумма Доли погашения платежа»), а знаменателем которой является сумма всех оставшихся Первоначальных сумм Доли погашения платежей на Даты погашения основного долга на такую дату или после нее. Данная сумма, подлежащая выплате, будет корректироваться по мере необходимости, с целью вычета сумм, предусмотренных в пункте 4 настоящего Приложения, и к которым применяется Конверсия валюты.
      3. (a) Суммы Займа, снятые в течение двух календарных месяцев до любой Даты погашения основного долга исключительно для целей расчета сумм основного долга, подлежащих выплате на любую Дату погашения основного долга, будут считаться снятыми и непогашенными на вторую Дату погашения основного долга после даты снятия и будут подлежать погашению на каждую Дату погашения основного долга, начиная со второй Даты погашения основного долга после даты снятия.
      (b) Несмотря на положения подпункта (a) настоящего пункта, если в любое время Банк примет систему выставления счетов по срокам платежей, при которой счета выписываются на соответствующую Дату погашения основного долга или после нее, положения этого подпункта не будут применяться к таким снятиям, совершенным после принятия такой системы выставления счетов.
      4. Несмотря на положения пунктов 1 и 2 настоящего Приложения, при Конверсии валюты всей или любой части Займа на Одобренную валюту, сумма, конвертированная таким образом на Одобренную валюту, которая подлежит погашению на любую Дату погашения основного долга, наступающую в течение Периода конверсии, должна быть определена Банком путем умножения такой суммы в валюте ее деноминации непосредственно перед конвертацией на: (i) обменный курс, который отражает суммы основного долга в Одобренной валюте, подлежащие выплате Банком в рамках Валютных хеджевых сделок, относящихся к Конверсии; или (ii) валютный компонент Экранной ставки, если Банк примет такое решение в соответствии с Руководством по конверсии.
      5. В случае, если Заем номинирован в более чем одной Валюте Займа, положения данного графика применяются отдельно к суммам в каждой из валют Займа, а также для расчета отдельных графиков погашения для каждой из сумм.

ДОПОЛНЕНИЕ

Раздел I. Определения

      1. «Руководство по противодействию коррупции» означает «Руководство по профилактике и борьбе с мошенничеством и коррупцией в проектах, финансируемых из средств займов МБРР и кредитов и грантов МАР» от 15 октября 2006 года и их обновления в мае 2010 и январе 2011 гг.
      2. «АРКС» означает Агентство Республики Казахстан по статистике, утвержденное постановлением Правительства РК № 1460 от 31 декабря 2004 года, либо любой его преемник или преемники, и которое, вместе с ГРП ответственно за реализацию Проекта.
      3. «Руководство по консультантам» означает «Руководство по отбору и найму консультантов Заемщиками Всемирного банка», опубликованное Банком в мае 2004 года и пересмотренное в октябре 2006 года и в мае 2010 года.
      4. «Координационная рабочая группа» или «КРГ» - межведомственная координационная рабочая группа, образованная в соответствии с подпунктом (b) пункта 4.01 статьи IV настоящего Соглашения в целях надзора и мониторинга реализации Проекта.
      5. «Общие условия» - «Общие условия для займов Международного Банка Реконструкции и Развития» от 31 июля 2010 года.
      6. «Группа по реализации проекта» или «ГРП» означает команду по реализации Проекта, созданную Агентством РК по статистике в соответствии с подпунктом (а) пункта 4.01 статьи IV настоящего Соглашения для реализации Проекта и ежедневного управления Проектом, и которая, кроме прочего, состоит из (i) координатора Проекта; (ii) специалиста по финансовому управлению; и (iii) закупщика.
      7. «Руководство по закупкам» означает «Руководство по закупкам в рамках займов МБРР и кредитов МАР», опубликованное Банком в мае 2004 года и пересмотренное в октябре 2006 года и в мае 2010 года.
      8. «План закупок» означает план закупок Заемщика для Проекта от 16 февраля 2011 года, на который имеется ссылка в пункте 1.16 Руководства по закупкам и пункте 1.24 Руководства по консультантам, который может периодически корректироваться в соответствии с положениями указанных пунктов.
      9. «Руководство по реализации Проекта» означает руководство, принятое Заемщиком в соответствии с подпунктом (с) пункта 4.01 статьи IV настоящего Соглашения, определяющее операционные и административные обязанности, процедуры и правила реализации Проекта, включая руководство по процедурам финансового управления, которое излагает процедуры учета, отчетности и аудита, расходов, движения средств и управления специальным счетом по Проекту, в которое периодически могут вноситься изменения по согласованию с Банком.

      Настоящим удостоверяю, что данный перевод соответствует тексту Соглашения о займе (КАЗСТАТ: Проект по укреплению национальной статистической системы) между Республикой Казахстан и Международным Банком Реконструкции и Развития на английском языке, подписанного в городе Астана 26 августа 2011 года.

      Начальник Управления
      Департамента координации
      кадровой работы и контроля
      Министерства финансов
      Республики Казахстан                       Б. Ахметжанова