Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Америка Құрама Штаттарының Үкіметі арасындағы Ауғанстан Ислам Республикасының тұрақтылығы және қайта қалпына келтіру жөніндегі іс-қимылға Америка Құрама Штаттарының қатысуына байланысты Қазақстан Республикасының аумағы арқылы арнайы жүктің коммерциялық теміржол транзитін қамтамасыз ету туралы келісімге өзгеріс енгізу туралы хаттаманы ратификациялау туралы

Қазақстан Республикасының Заңы 2018 жылғы 4 мамырдағы № 152-VІ ҚРЗ.

      2017 жылғы 21 қыркүйекте Нью-Йоркте жасалған Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Америка Құрама Штаттарының Үкіметі арасындағы Ауғанстан Ислам Республикасының тұрақтылығы және қайта қалпына келтіру жөніндегі іс-қимылға Америка Құрама Штаттарының қатысуына байланысты Қазақстан Республикасының аумағы арқылы арнайы жүктің коммерциялық теміржол транзитін қамтамасыз ету туралы келісімге өзгеріс енгізу туралы хаттама ратификациялансын.

      Қазақстан Республикасының
Президенті
Н. НАЗАРБАЕВ

Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Америка Құрама Штаттарының Үкіметі арасындағы Ауғанстан Ислам Республикасының тұрақтылығы және қайта қалпына келтіру жөніндегі іс-қимылға Америка Құрама Штаттарының қатысуына байланысты Қазақстан Республикасының аумағы арқылы арнайы жүктің коммерциялық теміржол транзитін қамтамасыз ету туралы келісімге өзгеріс енгізу туралы хаттама

      (2018 жылғы 21 мамырда күшіне енді - Қазақстан Республикасының халықаралық шарттары бюллетені, 2018 ж., № 4, 51-құжат)

      Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Америка Құрама Штаттарының Үкіметі

      2010 жылғы 20 маусымда Астана қаласында қол қойылған Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Америка Құрама Штаттарының Үкіметі арасындағы Ауғанстан Ислам Республикасының тұрақтылығы және қайта қалпына келтіру жөніндегі іс-қимылға Америка Құрама Штаттарының қатысуына байланысты Қазақстан Республикасының аумағы арқылы арнайы жүктің коммерциялық теміржол транзитін қамтамасыз ету туралы келісімнің (бұдан әрі - Келісім) 13-бабының 2 және 3-тармақтарына сәйкес

      Келісімге мынадай өзгеріс енгізуге келісті:

1-бап

      Келісімнің 3-бабының 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Арнайы жүктің және бірге жүретін персоналдың коммерциялық теміржол транзиті мынадай өткізу пункттері арқылы өтуге тиіс:

      а) Ресей Федерациясынан/Ресей Федерациясына: Илецк/Жайсаң;

      б) Өзбекстан Республикасынан/Өзбекстан Республикасына: Сарыағаш/Келес және/немесе Бейнеу/Қарақалпақстан;

      в) Қазақстан Республикасынан/Қазақстан Республикасына: Ақтау порты;

      г) Қазақстан Республикасынан/Қазақстан Республикасына: Құрық порты.".

2-бап

      Осы Хаттама қол қойылған кезден бастап уақытша қолданылады және Келісімнің 13-бабында көзделген тәртіппен күшіне енеді.

      2017 жылғы 21 қыркүйекте Нью-Йорк қаласында қазақ, ағылшын және орыс тілдерінде екі данада жасалды әрі барлық мәтіндердің күші бірдей.

      Қазақстан Республикасының
Үкіметі үшін
Америка Құрама ШтаттарыныңҮкіметі үшін

      РҚАО-ның ескертпесі!
      Бұдан әрі Хаттаманың ағылшын тіліндегі мәтіні берілген.

О ратификации Протокола о внесении изменения в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Соединенных Штатов Америки об обеспечении коммерческого железнодорожного транзита специального груза через территорию Республики Казахстан в связи с участием Соединенных Штатов Америки в усилиях по стабилизации и восстановлению Исламской Республики Афганистан

Закон Республики Казахстан от 4 мая 2018 года № 152-VІ ЗРК.

      Ратифицировать Протокол о внесении изменения в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Соединенных Штатов Америки об обеспечении коммерческого железнодорожного транзита специального груза через территорию Республики Казахстан в связи с участием Соединенных Штатов Америки в усилиях по стабилизации и восстановлению Исламской Республики Афганистан, совершенный в Нью-Йорке 21 сентября 2017 года.

      Президент
Республики Казахстан
Н. НАЗАРБАЕВ

Протокол
о внесении изменения в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Соединенных Штатов Америки об обеспечении коммерческого железнодорожного транзита специального груза через территорию Республики Казахстан в связи с участием Соединенных Штатов Америки в усилиях по стабилизации и восстановлению Исламской Республики Афганистан

      Правительство Республики Казахстан и Правительство Соединенных Штатов Америки,

      в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 13 Соглашения между Правительством Соединенных Штатов Америки и Правительством Республики Казахстан об обеспечении коммерческого железнодорожного транзита специального груза через территорию Республики Казахстан в связи с участием Соединенных Штатов Америки в усилиях по стабилизации и восстановлению Исламской Республики Афганистан, подписанного 20 июня 2010 г. в г. Астана (далее - Соглашение),

      согласились внести в Соглашение следующее изменение:

Статья 1

      Пункт 2 статьи 3 Соглашения изложить в следующей редакции:

      "2. Коммерческий железнодорожный транзит специального груза и сопровождающего персонала должен проходить через следующие пункты пропуска:

      а) Из Российской Федерации/в Российскую Федерацию: Илецк/Жайсан;

      б) Из Республики Узбекистан/в Республику Узбекистан: Сары-Агач/Келес и/или Бейнеу/Каракалпакия;

      в) Из Республики Казахстан/в Республику Казахстан: порт Актау;

      г) Из Республики Казахстан/в Республику Казахстан: порт Курык.".

Статья 2

      Настоящий Протокол временно применяется с момента подписания и вступает в силу в порядке, предусмотренном статьей 13 Соглашения.

      Совершено в городе Нью-Йорке 21 сентября 2017 года в двух экземплярах, на казахском, английском и русском языках, причем все тексты имеют одинаковую силу.

      За Правительство
Республики Казахстан
За ПравительствоСоединенных Штатов Америки