Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне зияткерлік меншік және мемлекет кепілдік берген заң көмегін көрсету салаларындағы заңнаманы жетілдіру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасының Заңы 2022 жылғы 20 маусымдағы № 128-VII ҚРЗ.

      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      Заңның қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз.

      1-бап. Қазақстан Республикасының мына заңнамалық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      1. 1999 жылғы 1 шілдедегі Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне (Ерекше бөлім):

      1) 961-баптың 3-тармағы:

      мынадай мазмұндағы 2-1) тармақшамен толықтырылсын:

      "2-1) географиялық нұсқамалар;";

      3) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "3) тауарлар шығарылған жерлердің атаулары;";

      2) 999-баптың 1-тармағының 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "3) өнеркәсiптiк үлгiге патент – он жыл бойы күшiн сақтайды. Патенттің қолданылу мерзімін сараптама ұйымы патент иеленушінің өтінішхаты бойынша әр жолы бес жылға ұзартуы мүмкін. Бұл ретте патенттің жалпы қолданылу мерзімі өтінім берілген күннен бастап жиырма бес жылдан аспауға тиіс.";

      3) 1027-баптың 1-тармағындағы "таңбалары, қызмет көрсету таңбалары және тауар" деген сөздер "белгілері, қызмет көрсету белгілері, географиялық нұсқамалар және тауарлар" деген сөздермен ауыстырылсын;

      4) 1031-баптың үшінші бөлігіндегі "таңбалары, қызмет көрсету таңбалары және тауар" деген сөздер "белгілері, қызмет көрсету белгілері, географиялық нұсқамалар және тауарлар" деген сөздермен ауыстырылсын;

      5) 56-тараудың 3-параграфы мынадай редакцияда жазылсын:

      "Параграф 3. Географиялық нұсқама және тауар шығарылған жердiң атауы

      1033-бап. Географиялық нұсқаманы және тауар шығарылған жердiң атауын құқықтық қорғау шарттары

      1. Географиялық нұсқаманы және тауар шығарылған жердің атауын құқықтық қорғау оларды "Тауар белгілері, қызмет көрсету белгілері, географиялық нұсқамалар және тауарлар шығарылған жерлердің атаулары туралы" Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген тәртіппен тіркеу негізінде, сондай-ақ Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарына орай беріледі.

      2. Географиялық объектінің аумағынан шығарылатын, белгілі бір сапасы, репутациясы немесе басқа да сипаттамалары едәуір дәрежеде оның географиялық шығу тегіне байланысты болатын тауарды сәйкестендіретін белгілеме географиялық нұсқама болып табылады. Осы географиялық объектінің аумағында тауар өндірудің оның сипаттамаларының қалыптасуына елеулі әсер ететін кем дегенде бір сатысы жүзеге асырылуға тиіс.

      3. Елдің, елді мекеннің, жергілікті жердің немесе басқа да географиялық объектінің қазіргі немесе тарихи, ресми немесе бейресми, толық немесе қысқартылған атауын білдіретін не атауы бар, осындай атауды қамтитын немесе осындай атаудан шыққан және ерекше қасиеттері тек қана немесе басты түрде осы географиялық объектіге тән табиғи жағдайлармен және (немесе) адами факторлармен айқындалатын тауарға қатысты пайдаланылуы нәтижесінде белгілі болған белгілеме тауар шығарылған жердің атауы болып табылады. Осы географиялық объектінің аумағында тауар өндірудің тауардың ерекше қасиеттерінің қалыптасуына елеулі әсер ететін барлық сатысы жүзеге асырылуға тиіс.

      4. Тауар өндірілетін географиялық объектінің шекаралары, сондай-ақ белгіленуі үшін географиялық нұсқама және тауар шығарылған жердің атауы пайдаланылатын тауардың ерекше қасиеттері Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген талаптарға сәйкес келуге тиіс. Көрсетілген талаптардың сақталуын бақылау Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жүзеге асырылады.

      5. Географиялық объектiнiң атауын білдіргенімен немесе атауы болғанымен Қазақстан Республикасында белгiлi бiр тауар түрінің өндірілген жеріне байланысты емес белгiлемесi ретiнде жалпыға бірдей қолдануға енген белгiлеме осы параграфтың қағидаларына сәйкес географиялық нұсқама және тауар шығарылған жердiң атауы болып танылмайды және ол құқықтық қорғау мақсаты үшiн тiркелуге жатпайды. Көрсетілген мән-жай мұндай атауды жосықсыз пайдалану арқылы құқықтары бұзылған тұлғаны оларды Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген өзге де тәсілдермен, оның iшiнде жосықсыз бәсекелестік туралы қағидалардың негiзiнде қорғау мүмкiндiгiнен айырмайды.

      6. Географиялық нұсқама және тауар шығарылған жердің атауы ретінде құқықтық қорғау берілмейтін белгілемелер Қазақстан Республикасының заңдарында айқындалады.

      1034-бап. Географиялық нұсқаманы және тауар шығарылған жердiң атауын пайдалану құқығы

      1. Географиялық нұсқаманы және тауар шығарылған жердің атауын пайдалану құқығын иеленушi тұлға осы нұсқама мен атауды тауарға, қаптамаға, жарнамада, анықтамалықтарда, шоттарда орналастыруға және оларды осы тауарды азаматтық айналымға енгiзуге байланысты өзгеше түрде пайдалануға құқылы.

      2. Осы Кодекстiң 1033-бабының 2 және 3-тармақтарында көрсетілген талаптарға сай келетiн тауардың белгiлемесі үшiн географиялық нұсқаманы және тауар шығарылған жердiң атауын бiрнеше тұлға бiрлесiп те, бiр-бiрiне тәуелсiз де тiркетуi мүмкiн. Географиялық нұсқаманы және тауар шығарылған жердiң атауын пайдалану құқығы мұндай тұлғалардың әрқайсысына тиесілі болады.

      3. Тіркелген географиялық нұсқамамен және тауар шығарылған жердiң атауымен бірдей немесе ұқсас географиялық белгiлемені алғаш тiркелген күніне дейiн кемiнде алты ай бұрын адал ниетпен пайдаланған тұлға көрсетілген географиялық нұсқама және тауар шығарылған жердiң атауы тіркелген күннен бастап жетi жыл бойы оны одан әрi пайдалану құқығын сақтайды.

      4. Географиялық нұсқаманы және тауар шығарылған жердiң атауын пайдалану құқығын иелiктен шығаруға, оны басқаға беру туралы өзге де мәмiлелерге, оларды лицензия негізінде пайдалануға беруге жол берілмейді.

      1035-бап. Географиялық нұсқаманы және тауар шығарылған жердiң атауын құқықтық қорғаудың қолданылу саласы

      1. Қазақстан Республикасында республика аумағындағы географиялық нұсқамаларға және тауарлар шығарылған жерлердің атауларына құқықтық қорғау берiледi.

      2. Егер басқа мемлекеттегi географиялық нұсқама және тауар шығарылған жердiң атауы тауар шығарылған елде, сондай-ақ Қазақстан Республикасында тіркелген болса, оларға Қазақстан Республикасында заңда белгіленген тәртіппен құқықтық қорғау берiледi.

      1036-бап. Географиялық нұсқаманы және тауар шығарылған жердiң атауын пайдалану құқығының қолданылу мерзімі

      Географиялық нұсқаманы және тауар шығарылған жердiң атауын пайдалану құқығы сараптама ұйымына өтiнiм берілген күннен бастап есептегенде он жыл бойы қолданылады.

      Географиялық нұсқаманы және тауар шығарылған жердiң атауын пайдалану құқығының қолданылу мерзiмi географиялық нұсқаманы және тауар шығарылған жердiң атауын пайдалану құқығын беретiн шарттар сақталған кезде оның иесiнің соңғы қолданылу жылы iшiнде берген өтiнiші бойынша он жылға ұзартылуы мүмкiн. Ұзартылу шектеусiз рет жүргiзiлуi мүмкiн.

      1037-бап. Географиялық нұсқаманы және тауар шығарылған жердiң атауын құқыққа сыйымсыз пайдалануға байланысты әрекеттер үшін жауаптылық

      1. Географиялық нұсқаманы және тауар шығарылған жердiң атауын пайдалану құқығын бұзған тұлға бұзушылықты дереу тоқтатуға және географиялық нұсқаманы және тауар шығарылған жердiң атауын пайдалану құқығының иесіне оның шеккен залалдарын өтеуге міндетті.

      2. Географиялық нұсқаманы және тауар шығарылған жердiң атауын не оларға айырғысыз дәрежеге дейін ұқсас белгілемелерді пайдаланудың құқыққа сыйымдылығын айқындауға байланысты дауларды сот Қазақстан Республикасының азаматтық процестік заңнамасында белгіленген тәртіппен қарайды.

      3. Географиялық нұсқама және тауар шығарылған жердiң атауы не оларға айырғысыз дәрежеге дейiн ұқсас белгілемелер құқық иеленушінің келісімінсіз орналастырылған тауар және оның қаптамасы, жарнама, анықтамалықтар, шоттар контрафактілік деп танылады. Контрафактілік тауарлар және олардың қаптамалары, сондай-ақ оларды жасау үшін пайдаланылған сайман, жабдық немесе өзге де құралдар мен материалдар осындай тауарларды айналымға енгізу қоғамдық мүдделер үшін қажет болатын және Қазақстан Республикасының тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы заңнамасының талаптарын бұзбайтын жағдайларды қоспағанда, соттың заңды күшіне енген шешімі негізінде айналымнан алып қойылуға және бұзушының есебінен жойылуға жатады.

      4. Құқық иеленуші осы баптың 3-тармағында көрсетілген жағдайларда, контрафактілік тауарлардан және олардың қаптамаларынан заңсыз орналастырылған географиялық нұсқаманы және тауар шығарылған жердiң атауын не оларға айырғысыз дәрежеге дейін ұқсас белгілемелерді алып тастауды талап етуге құқылы.

      5. Жұмыстарды орындау немесе қызметтерді көрсету кезінде географиялық нұсқаманы және тауар шығарылған жердiң атауын пайдалану құқығын бұзған тұлға жұмыстарды орындаумен немесе қызметтерді көрсетумен бірге жүретін материалдардан, оның ішінде құжаттамадан, жарнамадан, маңдайшалардан географиялық нұсқаманы және тауар шығарылған жердiң атауын не оларға айырғысыз дәрежеге дейін ұқсас белгілемелерді алып тастауға міндетті.

      6. Құқық иеленуші құқық бұзу фактісі дәлелденген кезде залалдарды өтеудің орнына бұзушыдан сот бұзушылықтың сипатын, географиялық нұсқама және тауар шығарылған жердiң атауы не оларға айырғысыз дәрежеге дейiн ұқсас белгілемелер құқық иеленушінің келісімімен орналастырылған біртектес (түпнұсқа) тауарлардың нарықтық құнын негізге ала отырып айқындайтын мөлшерде өтемақы төлеуді талап етуге құқылы.

      7. "Тауар белгілері, қызмет көрсету белгілері, географиялық нұсқамалар және тауарлар шығарылған жерлердің атаулары туралы" Қазақстан Республикасының Заңында көзделген жағдайларда, құқық иеленушінің тауар өндірілетін географиялық объектінің шекараларына және белгіленуі үшін географиялық нұсқама және тауар шығарылған жердің атауы пайдаланылатын тауардың ерекше қасиеттеріне қатысты Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын бұзуы, сондай-ақ жергілікті атқарушы органдар мен уәкілетті органдардың лауазымды адамдарының олар туралы көрінеу жалған мәліметтер беруі Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жауаптылыққа алып келеді.".

      2. 2014 жылғы 3 шілдедегі Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексіне:

      222-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "222-бап. Тауар белгісін, қызмет көрсету белгісін, фирмалық атауды, географиялық нұсқаманы және тауар шығарылған жердің атауын заңсыз пайдалану

      1. Бөтен тауар белгісін, қызмет көрсету белгісін, фирмалық атауды, географиялық нұсқаманы және тауар шығарылған жердің атауын немесе бiртектес тауарларға немесе көрсетілетін қызметтерге арналған соларға ұқсас белгілемелерді заңсыз пайдалану, егер бұл іс-әрекет iрi залал келтiрсе, –

      сексен айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына, не сексен сағатқа дейiнгi мерзiмге қоғамдық жұмыстарға тартуға, не жиырма тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады.

      2. Қазақстан Республикасында тiркелмеген тауар белгісіне, қызмет көрсету белгісіне, географиялық нұсқамаға және тауар шығарылған жердің атауына қатысты ескертпе таңбалауды заңсыз пайдалану, егер бұл іс-әрекет iрi залал келтiрсе, –

      сексен айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына, не сексен сағатқа дейiнгi мерзiмге қоғамдық жұмыстарға тартуға, не жиырма тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады.

      Ескертпе. Осы бапта көзделген іс-әрекетті алғаш рет жасаған адам залалды өз еркімен өтеген жағдайда қылмыстық жауаптылықтан босатылады.".

      3. 2015 жылғы 31 қазандағы Қазақстан Республикасының Азаматтық процестік кодексіне:

      1) 60-баптың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Осы Кодекстің 58-бабы бірінші бөлігінің 1) және 6) тармақшаларында көрсетілген тапсырма бойынша өкілдер осы баптың бірінші бөлігінде көзделген құқықтармен қатар мемлекеттік органдардан, қоғамдық бірлестіктерден, заңды тұлғалардан анықтамаларды немесе өзге де құжаттарды сұратуға, сондай-ақ Қазақстан Республикасының адвокаттық қызмет және заң көмегі туралы заңнамасында белгіленген тәртіппен заң көмегін көрсету үшін өзге де әрекеттерді жасауға құқылы.";

      2) 112-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "112-бап. Тегін заң көмегін көрсету

      1. Судья істі сот талқылауына дайындаған кезде немесе сот істі қараған кезде мына адамдардың:

      1) асыраушысының қайтыс болуынан келтірілген зиянды өтеу туралы даулар бойынша талап қоюшылардың;

      2) жұмысына байланысты денсаулығының зақымдануынан келтірілген не қылмыстық құқық бұзушылықпен келтірілген зиянды өтеу туралы даулар бойынша талап қоюшылардың;

      3) ата-анасының қамқорлығынсыз қалған кәмелетке толмағандардың құқықтары мен заңды мүдделерін қамтамасыз етуге және қорғауға байланысты даулар бойынша талап қоюшылар мен жауапкерлердің;

      4) алименттерді өндіріп алу туралы атқарушылық іс жүргізу шеңберінде өндіріп алушылар болып табылатын көпбалалы отбасылардағы балаларды күтіп-бағуға алименттерді өндіріп алу туралы даулар бойынша талап қоюшылар мен жауапкерлердің;

      5) Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы заңнамасына сәйкес тұрмыстық зорлық-зомбылықтан жәбірленушілердің құқықтары мен заңды мүдделерін қамтамасыз етуге және қорғауға байланысты даулар бойынша талап қоюшылар мен жауапкерлердің;

      6) кәсіпкерлік қызметке байланысты емес даулар бойынша Ұлы Отан соғысына қатысушылар, жеңілдіктер бойынша Ұлы Отан соғысына қатысушыларға теңестірілген адамдар, сондай-ақ басқа мемлекеттердің аумағындағы ұрыс қимылдарының ардагерлері, мерзімді қызметтегі әскери қызметшілер, бірінші және екінші топтардағы мүгедектігі бар адамдар, жасына байланысты зейнеткерлер болып табылатын талап қоюшылар мен жауапкерлердің;

      7) заңға сәйкес ақталған адамдарға зиянды өтеу туралы даулар бойынша талап қоюшылардың істерін қараған кезде оларды заң көмегіне ақы төлеуден және өкілдік етуге байланысты шығыстарды өтеуден толық босатуға және оларды бюджет қаражаты есебіне жатқызуға міндетті.

      2. Адвокат, заң консультанты көрсететін заң көмегіне ақы төлеу және қорғау мен өкілдік етуге байланысты шығыстарды өтеу мөлшерін Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілейді.

      Адвокат, заң консультанты көрсететін заң көмегіне ақы төлеу және қорғау мен өкілдік етуге байланысты шығыстарды өтеу тәртібі Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі бекіткен заң көмегіне ақы төлеу қағидаларында белгіленеді.

      3. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген жағдайларда, адамның заң көмегіне ақы төлеуден және өзінің атынан өкілдік етуге байланысты шығыстарды өтеуден босату туралы өтінішхатына осы адамның бюджет қаражаты есебінен заң көмегін алу құқығын растайтын құжаттар мен басқа да дәлелдемелер қоса тіркелуге тиіс.

      4. Сот адамды заң көмегіне ақы төлеуден және оның атынан өкілдік етуге байланысты шығыстарды өтеуден босату туралы немесе өтінішхатты қанағаттандырудан бас тарту туралы ұйғарым шығарады, ол шағым жасалуға, прокурордың өтінішхаты бойынша қайта қаралуға жатпайды. Шығарылған ұйғарыммен келіспейтіні туралы дәлелдер апелляциялық шағымға, прокурордың өтінішхатына енгізілуі мүмкін.

      5. Адамды заң көмегіне ақы төлеуден және оның атынан өкілдік етуге байланысты шығыстарды өтеуден босату туралы сот ұйғарымы азаматтық істі қарайтын соттың тұрған жеріндегі аумақтық адвокаттар алқасына және тиісті заң консультанттары палатасына жазбаша түрде немесе заң көмегінің бірыңғай ақпараттық жүйесі арқылы электрондық құжат нысанында дереу жіберіледі, олар сот белгілеген мерзімде адвокаттың немесе заң консультантының сотқа қатысуын қамтамасыз етуге міндетті.".

      4. "Авторлық құқық және сабақтас құқықтар туралы" 1996 жылғы 10 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына:

      1) бүкіл мәтін бойынша "I тарау", "II тарау", "III тарау", "IV тарау" және "V тарау" деген сөздер тиісінше "1-тарау", "2-тарау", "3-тарау", "4-тарау" және "5-тарау" деген сөздермен ауыстырылсын;

      2) 9-1-баптың 2-тармағының екінші бөлігіндегі "бастапқы кодын (бастапқы мәтінді), негізгі техникалық сипаттамаларын, бағдарламалау тілін, іске асырушы ЭЕМ-нің типін" деген сөздер "негізгі техникалық сипаттамаларын, бағдарламалау тілін, іске асырушы ЭЕМ-нің типін, сондай-ақ бастапқы кодын (бастапқы мәтінді)" деген сөздермен ауыстырылсын;

      3) 19-бап мынадай мазмұндағы 8) тармақшамен толықтырылсын:

      "8) меншік нысанына қарамастан білім беру ұйымдарының жинақтарда, газеттерде және басқа да мерзімді баспа басылымдарында құқыққа сыйымды түрде жарияланған жекелеген мақалалар мен көлемі шағын туындыларды, өзге де құқыққа сыйымды түрде жарияланған жазбаша шығармалардан қысқаша үзінділерді (иллюстрациялармен немесе иллюстрацияларсыз) кіріс алмай қайта шығаруы және олардың көшірмелерін білім алушылар мен педагогтерге емтихандар, аудиториялық сабақтар өткізу және өз бетінше дайындалу үшін осыған қажетті мөлшерде беру.";

      4) 43-баптың 4-тармағында:

      "шарттар негізінде" деген сөздер "шарттардың негізінде" деген сөздермен ауыстырылсын;

      мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:

      "Мүліктік құқықтарды ұжымдық негізде басқаратын бірнеше ұйымға мүліктік құқықтарды ұжымдық басқаруға өкілеттіктер берілген жағдайда, берілген өкілеттіктер көлемі және (немесе) аумағы және (немесе) басқару салалары бойынша ерекшеленуге тиіс.";

      5) 44-бапта:

      1-тармақтағы "III тарауына" деген сөздер "2 және 3-тарауларына" деген сөздермен ауыстырылсын;

      2-1-тармақ "құжаттарды" деген сөзден кейін "жазбаша түрде не электрондық құжат нысанында" деген сөздермен толықтырылсын;

      6) 45-бапта:

      1) тармақша "пайдаланушылармен" деген сөзден кейін "жазбаша түрде не электрондық құжат нысанында" деген сөздермен толықтырылсын;

      4) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "4) "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) 166-бабы 1-тармағының талаптарын сақтай отырып, лицензиялық шартта көзделген сыйақыны және (немесе) осы баптың 3) тармақшасында көзделген сыйақыны жинауға;";

      7) 46-бапта:

      1-тармақта:

      1) тармақшадағы "есептер беріп тұруға" деген сөздер "есептерді ұйымның интернет-ресурсындағы жеке кабинет арқылы беріп тұруға" деген сөздермен ауыстырылсын;

      2) тармақшада:

      мынадай мазмұндағы екінші сөйлеммен толықтырылсын:

      "Сыйақыны бөлу және төлеу құқық иеленушінің азаматтық белгісі, тұратын елі, санаты және өзге де негіздер бойынша кемсітусіз, әділ жүзеге асырылуға тиіс.";

      үшінші сөйлем "арналған" деген сөзден кейін ", сондай-ақ арнаулы қорларға жіберілетін" деген сөздермен толықтырылсын;

      5), 6), 7) және 9) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:

      "5) мүліктік құқықтарды ұжымдық негізде басқаратын ұйымның қызметі туралы хабар беру мақсатында интернет-ресурс құруға, интернет-ресурстың тәулік бойғы режимде қолжетімділігін, онда орналастырылатын ақпараттың ашықтығын, сондай-ақ осындай ақпараттың өтеусіз негізде берілуін қамтамасыз етуге;

      6) авторлық немесе сабақтас құқықтар объектісінің атауын, автордың немесе өзге құқық иеленушінің атын, ал мүліктік құқықтарды ұжымдық негізде басқаратын ұйыммен өзара мүдделілік білдіру туралы шарттар бойынша құқықтар берілген жағдайда – осындай ұйымның атауын қоса алғанда, өзіне басқаруға берілген құқықтар, сыйақы мөлшерлемелері туралы ақпаратты интернет-ресурста орналастыруға;

      7) ұйым өкілдері туралы ақпаратты өзінің интернет-ресурсында орналастыруға;";

      "9) пайдаланушының атауын және оның тұрған жерін, сондай-ақ осындай шарттың жасалған күнін қоса алғанда, пайдаланушылармен жасалған шарттар туралы ақпаратты өзінің интернет-ресурсында орналастыруға;";

      мынадай мазмұндағы 10) және 11) тармақшалармен толықтырылсын:

      "10) Қазақстан Республикасының аумағында мүліктік құқықтарды ұжымдық негізде басқаратын ұйымдармен өзара мүдделілік білдіру туралы шарттар жасасуға;

      11) уәкілетті органды жалпы жиналыс өткізілетін күнге дейін он жұмыс күнінен кешіктірмей жалпы жиналыстың өткізілетін уақыты мен орны туралы жазбаша түрде немесе электрондық құжат нысанында хабардар етуге, сондай-ақ оған қолжетімділікті қамтамасыз етуге міндетті.";

      мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықтырылсын:

      "1-1. Мүліктік құқықтарды ұжымдық негізде басқаратын ұйым өзінің бухгалтерлік (қаржылық) есептілігіне аудит жүргізу, сондай-ақ сыйақыны жинауды, бөлуді және төлеуді жүзеге асыру кезінде ақшамен операциялардың жүргізілуін және құжаттамалық ресімделуін, жиналған сыйақыны бөлудің осындай ұйым бекіткен әдістемеде көзделген талаптарға сәйкестігін, арнайы қорлардан жүзеге асырылған нысаналы түсімдер мен төлемдердің есепке алынуын, осындай ұйымның қызметіне қойылатын және осы бапта белгіленген өзге де талаптардың сақталуын тексеру үшін екі жылда кемінде бір рет тәуелсіз аудиторлық ұйымды тартуға міндетті.

      Мүліктік құқықтарды ұжымдық негізде басқаратын ұйым аудиторлық қорытындыны және тексеру нәтижелерін тиісті бухгалтерлік (қаржылық) есептілікпен бірге бекітілген (қол қойылған) күннен бастап бір ай мерзімде өзінің интернет-ресурсында жариялауға міндетті, олар құқық иеленушілер үшін бес жыл бойы ашық қолжетімділікте болуға тиіс.

      Аудитке және тексерілуге жататын бухгалтерлік (қаржылық) есептілік және осы тармақтың бірінші бөлігінде көзделген өзге де ақпарат құпия сипаттағы мәліметтерді қамтитын ақпаратқа, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияға жатқызылмайды.

      Аудит және тексеру жүргізуге арналған шығыстар мүліктік құқықтарды ұжымдық негізде басқаратын ұйым шығыстарының құрамына енгізіледі.";

      2-тармақтың үшінші бөлігіндегі "көрсетілген мерзім" деген сөздер "осы тармақтың екінші бөлігінде көрсетілген мерзім" деген сөздермен ауыстырылсын;

      8) 46-2-бапта:

      4-тармақтағы "жазбаша түрде" деген сөздер алып тасталсын;

      7-тармақта:

      4) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "4) басқа мемлекеттердің мүліктік құқықтарды ұжымдық негізде басқаратын осындай ұйымдарымен өзара мүдделілік білдіру туралы қолданыстағы шарттардың болуын;";

      мынадай мазмұндағы бесінші бөлікпен толықтырылсын:

      "Уәкілетті орган ұйымның осы Заңның 46-бабында көзделген міндеттерді орындамауына және (немесе) тиісінше орындамауына байланысты аккредиттеуден бас тарту туралы шешім қабылдаған жағдайда, ұйым осы Заңның 43-бабының 3-тармағында белгіленген ұжымдық басқару салаларындағы қызметті жүзеге асыруға уәкілетті органда аккредиттеу туралы куәлікті уәкілетті орган аккредиттеуден бас тарту туралы шешім қабылдаған күннен бастап екі жыл ішінде алуға құқылы емес.";

      9) 47-1-бап 8) тармақшасындағы "тартылған жағдайларда кері қайтарып алуы мүмкін." деген сөздер "тартылған;" деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 9) тармақшамен толықтырылсын:

      "9) авторларға, орындаушыларға және фонограмма шығарушыларға Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген ең төменгі сыйақы мөлшерлемелерінен төмен сыйақы мөлшерлемелері қолданылған жағдайларда кері қайтарып алуы мүмкін.".

      5. "Селекциялық жетістіктерді қорғау туралы" 1999 жылғы 13 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына:

      1) 3-1-баптың 2-тармағының 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "4) патенттік сенім білдірілген өкіл қызметімен айналысуға үміткер адамдарды аттестаттау, оларды патенттік сенім білдірілген өкілдердің тізілімінде тіркеу, патенттік сенім білдірілген өкілдердің тізілімінен шығару, патенттік сенім білдірілген өкілдің куәлігін жарамсыз деп тану және патенттік сенім білдірілген өкілдердің тізілімінде мәліметтердің күшін жою;";

      2) 5-баптың 3-тармағы екінші бөлігінің екінші сөйлемі алып тасталсын;

      3) 8-бапта:

      1-тармақта:

      бірінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Өтінім бергені үшін ақы төленген жағдайда өтінім берілген күннен бастап бір ай ішінде сараптама ұйымы ол бойынша алдын ала сараптама жүргiзедi. Алдын ала сараптама жүргiзу барысында өтiнiмге басымдық берiлген күн белгiленедi, қажеттi құжаттардың бар-жоғы және олардың өздеріне белгіленген талаптарға сәйкестігі тексеріледі.";

      төртінші бөліктегі "өтінім берушінің атауын" деген сөздер "өтініш беруші – заңды тұлғаның атауын не жеке тұлғаның тегін, атын, әкесінің атын (егер ол жеке басты куәландыратын құжатта көрсетілсе)" деген сөздермен ауыстырылсын;

      бесінші бөліктегі "екі ай" деген сөздер "үш ай" деген сөздермен ауыстырылсын;

      мынадай мазмұндағы алтыншы бөлікпен толықтырылсын:

      "Өтініш беруші жоқ құжаттарды немесе түзетілген материалдарды белгіленген мерзімде ұсынбаған жағдайда, өтінім бойынша іс жүргізу тоқтатылады.";

      3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Алдын ала сараптаманың оң нәтижесі болған кезде сараптама ұйымы өтінімді одан әрі қарау туралы шешім қабылдайды, бұл жөнінде өтініш беруші шешім қабылданған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде хабардар етіледі. Осымен бір мезгілде өтiнiмнiң және селекциялық жетiстiк сауалнамасының көшiрмелерi мемлекеттiк комиссияға жiберiледi.";

      4-тармақтағы "бiр ай мерзiмде" деген сөздер "бес жұмыс күні ішінде" деген сөздермен ауыстырылсын;

      6-тармақтағы "бір ай" деген сөздер "бес жұмыс күні" деген сөздермен ауыстырылсын;

      4) 10-бапта:

      4-тармақтың екінші бөлігінде:

      "сараптама ұйымы он" деген сөздер "сараптама ұйымы бес" деген сөздермен ауыстырылсын;

      "өтінім берушіге он" деген сөздер "өтініш берушіге бес" деген сөздермен ауыстырылсын;

      5-тармақтың бірінші бөлігінде:

      "негiзiнде он" деген сөздер "негiзiнде бес" деген сөздермен ауыстырылсын;

      "өтiнiм берушiге он" деген сөздер "өтiнiш берушiге бес" деген сөздермен ауыстырылсын;

      5) 20-2-баптың 3-тармағы 3) тармақшасындағы "мәліметтерге сәйкес келмеуі тіркеуге уақытша кедергі келтіретін негіздер болып табылады." деген сөздер "мәліметтерге сәйкес келмеуі;" деген сөздермен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 4) тармақшамен толықтырылсын:

      "4) шартта Қазақстан Республикасының заңнамасына және Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарға қайшы келетін ережелердің болуы тіркеуге уақытша кедергі келтіретін негіздер болып табылады.";

      6) 22-3-бапта:

      3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Қарсылықты қарау мерзімі үш айға дейін, оның ішінде өтініш берушінің жазбаша өтінішхаты бойынша ұзартылуы мүмкін.";

      4-тармақ 2) тармақшасындағы "берген жағдайда, отырыс өткізілетін күнді ауыстыруға құқылы." деген сөздер "берген;" деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 3) тармақшамен толықтырылсын:

      "3) өтініш берушінің дәлелдерін және (немесе) қарсылыққа байланысты мән-жайларды қосымша зерделеу қажет болған жағдайда, отырыс өткізілетін күнді ауыстыруға құқылы.";

      7) 22-4, 22-5 және 22-6-баптар мынадай редакцияда жазылсын:

      "22-4-бап. Патенттік сенім білдірілген өкілдер

      1. Қазақстан Республикасының аумағында тұрақты тұратын, жоғары бiлiмi бар, аттестаттаудан өткен және патенттік сенім білдірілген өкілдердің тізілімінде тiркелген оның әрекетке қабiлеттi азаматы патенттiк сенiм білдірілген өкiл болуға құқылы.

      Патенттік сенім білдірілген өкіл қызметімен айналысуға үміткер адамдарды аттестаттау зияткерлік меншік саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамасын және Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарды білуге арналған тестілеу нысанында өткізіледі.

      Уәкілетті органның жанынан құрылатын аттестаттау комиссиясы уәкілетті орган қызметкерлерінің тақ санынан тұрады.

      Патенттік сенім білдірілген өкіл қызметімен айналысуға үміткер адамдарды аттестаттаудан өткізу, патенттік сенім білдірілген өкілдердің тізілімінде тіркеу және оған өзгерістер енгізу тәртібін уәкілетті орган айқындайды.

      Патенттік сенім білдірілген өкілдердің тізілімі уәкілетті органның интернет-ресурсында орналастырылады.

      2. Аттестаттауға мынадай:

      1) Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес кәсіпкерлік қызметпен айналысуға тыйым салынатын;

      2) уәкілетті органның және оның ведомстволық бағынысты ұйымдарының қызметкерлері, сондай-ақ олардың жақын туыстары, жұбайы (зайыбы) болып табылатын;

      3) қылмыс жасағаны үшін заңда белгіленген тәртіппен жойылмаған немесе алынбаған сотталғандығы бар;

      4) осы Заңға сәйкес патенттік сенім білдірілген өкілдердің тізілімінен шығарылған адамдар жiберiлмейдi.

      3. Аттестаттауға зияткерлік меншік құқықтарын сақтау және қорғау саласында кемінде төрт жыл жұмыс тәжірибесі бар не патенттік сенім білдірілген өкілдер палатасында кемінде бір жыл тағылымдамадан өткен адамдар жіберіледі.

      4. Патенттік сенім білдірілген өкілдің қызметі аттестаттау комиссиясының хаттамалық шешімімен:

      1) патенттік сенім білдірілген өкілдің аттестаттау комиссиясына берілген өтініші негізінде;

      2) Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес кәсіпкерлік қызметпен айналысуға тыйым салынатын адамдарға, уәкілетті органның және оның ведомстволық бағынысты ұйымдарының қызметкерлеріне жатқызу кезеңіне;

      3) осы Заңның 22-6-бабының 1-тармағында көзделген мән-жайларды анықтау мақсатында тоқтатыла тұрады.

      Осы тармақтың бірінші бөлігінің 3) тармақшасында көрсетілген жағдайда патенттік сенім білдірілген өкілдің қызметі аттестаттау комиссиясы тиісті шешім қабылдағанға дейін үш ай бойы тоқтатыла тұрады.

      Патенттік сенім білдірілген өкілдің қызметі оның қызметін тоқтата тұруға себеп болған негіздер жойылған жағдайда, аттестаттау комиссиясының хаттамалық шешімімен қайта басталады.

      Патенттік сенім білдірілген өкіл сенім білдірушіден оның тапсырмасын орындауға байланысты алатын ақпарат Қазақстан Республикасының заңдарында құпия ақпаратқа немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияға қойылатын талаптар сақталған кезде құпия деп танылады.

      22-5-бап. Патенттік сенiм білдірілген өкілдің құқықтары мен міндеттері

      1. Патенттік сенім білдірілген өкіл мыналарға құқылы:

      1) зияткерлік меншік құқықтарын қорғау, зияткерлік меншік құқықтарын иелену немесе беру мәселелері бойынша консультация беру;

      2) тапсырыс берушінің, сенім білдірушінің, жұмыс берушінің атынан және тапсырмасы бойынша селекциялық жетістіктерге арналған өтінімдерді ресімдеу және жасау жөніндегі жұмыстарды жүзеге асыру;

      3) селекциялық жетістіктерге құқықтарды қорғау мәселелері бойынша уәкілетті органмен және (немесе) сараптама ұйымымен өзара іс-қимыл жасау, оның ішінде хат-хабар алысу, сараптама шешімдеріне қарсылықтарды дайындау және жіберу;

      4) лицензиялық (қосалқы лицензиялық) шарттарды және (немесе) басқаға беру шарттарын жасауға, қарауға, сондай-ақ сараптама ұйымында құқықтарды беруді және ұсынуды кейіннен тіркеуге жәрдемдесу;

      5) патенттік сенім білдірілген өкілдер палатасының мүшесі болу;

      6) Қазақстан Республикасының заңдарында тыйым салынбаған, зияткерлік меншікті сақтау және қорғау мәселелерімен байланысты басқа да қызмет түрлерін жүзеге асыру.

      2. Патенттік сенім білдірілген өкілдің өкілеттіктері сенімхатпен куәландырылады.

      Апелляциялық кеңеске қарсылық беруге байланысты істерді жүргізу кезінде патенттік сенім білдірілген өкіл уәкілетті органға сенімхаттың түпнұсқасын ұсынуға міндетті.

      3. Егер сенімхат шет тілінде жасалса, онда қарсылық берілген тілге байланысты сенімхаттың қазақ немесе орыс тіліне нотариус куәландырған аудармасы міндетті түрде ұсынылуға тиіс.

      4. Патенттік сенім білдірілген өкіл, егер бұрын осы іс бойынша мүдделері іс жүргізу туралы өтінішпен жүгінген адамның мүдделеріне қайшы келетін адамдардың атынан өкiлдiк етсе немесе оларға консультация берсе немесе оны қарауға өзгеше қатысса, сондай-ақ егер істі қарауға патенттік сенім білдірілген өкілдің жақын туысы, жұбайы (зайыбы) немесе жекжаты болып табылатын лауазымды адам қатысса, тапсырманы қабылдамауға міндетті.

      22-6-бап. Патенттік сенім білдірілген өкілдердің тізілімінен шығару, патенттік сенім білдірілген өкілдің куәлігін жарамсыз деп тану және патенттік сенім білдірілген өкілдердің тізіліміндегі мәліметтердің күшін жою

      1. Патенттік сенiм білдірілген өкіл патенттік сенім білдірілген өкілдердің тізілімінен аттестаттау комиссиясының шешімімен:

      1) патенттік сенім білдірілген өкілдің аттестаттау комиссиясына берілген жеке өтініші негізінде;

      2) Қазақстан Республикасының азаматтығы тоқтатылған кезде немесе Қазақстан Республикасының шегінен тыс тұрақты тұрғылықты жерге кеткен кезде;

      3) патенттік сенiм білдірілген өкілдің кәсіптік қызметінде бес жылдан астам үзіліс болған жағдайда;

      4) патенттік сенiм білдірілген өкіл қылмыс жасағаны үшін сотталып, соттың айыптау үкімі күшіне енген кезде;

      5) патенттік сенiм білдірілген өкіл қайтыс болған немесе ол хабарсыз кетті деп танылған не қайтыс болды деп жарияланған жағдайда;

      6) патенттік сенiм білдірілген өкіл әрекетке қабілетсіз немесе әрекет қабілеті шектеулі деп танылған жағдайда;

      7) жеке және (немесе) заңды тұлғалардың шағымдарын, сондай-ақ патенттік сенім білдірілген өкілдер палатасының ұсынуын қарау нәтижелері бойынша шығарылады.

      2. Аттестаттау комиссиясының шешімі немесе соттың заңды күшіне енген шешімі не айыптау үкімі негізінде патенттік сенім білдірілген өкілдің куәлігі жарамсыз деп танылады және тиісті мәліметтер патенттік сенім білдірілген өкілдердің тізіліміне енгізіледі.

      3. Патенттік сенiм білдірілген өкілдердің тізілімінен шығарылған патенттік сенім білдірілген өкіл бұл жөнінде мәліметтер енгізілген күннен бастап патенттік сенiм білдірілген өкілдің қызметін жүзеге асыру құқығынан айырылады, ал оны патенттік сенім білдірілген өкіл ретінде тіркеу туралы куәліктің күші жойылады.

      4. Уәкілетті орган патенттік сенім білдірілген өкілдің әрекеттеріне жеке және (немесе) заңды тұлғаның шағымы не патенттік сенім білдірілген өкілдер палатасының ұсынуы келіп түскен жағдайда уәкілетті орган қызметкерлерінің тақ санынан апелляциялық комиссия құрады. Жеке және (немесе) заңды тұлғаның шағымын не патенттік сенім білдірілген өкілдер палатасының ұсынуын қарау кезеңінде патенттік сенім білдірілген өкіл куәлігінің қолданылуы тоқтатыла тұрады, бұл туралы патенттік сенім білдірілген өкілдердің тізіліміне белгі қойылады.

      Жеке және (немесе) заңды тұлғаның шағымын не патенттік сенім білдірілген өкілдер палатасының ұсынуын қарау нәтижелері бойынша мынадай шешімдердің бірі қабылданады:

      1) патенттік сенім білдірілген өкілдің куәлігін кері қайтарып алу және патенттік сенім білдірілген өкілдердің тізіліміне тиісті жазба енгізу;

      2) жеке және (немесе) заңды тұлғаның шағымын не патенттік сенім білдірілген өкілдер палатасының ұсынуын қанағаттандырудан бас тарту.

      Апелляциялық комиссияның шешімі жай көпшілік дауыспен қабылданады, хаттамамен ресімделеді және оған сотқа шағым жасалуы мүмкін.";

      8) 26-баптың 1-тармағының 1) тармақшасындағы "өтінім берушінің атын (атауын)" деген сөздер "өтініш беруші – заңды тұлғаның атауын не жеке тұлғаның тегін, атын, әкесінің атын (егер ол жеке басты куәландыратын құжатта көрсетілсе)" деген сөздермен ауыстырылсын.

      6. "Қазақстан Республикасының Патент Заңы" 1999 жылғы 16 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына:

      1) 1-бапта:

      2-1) және 2-2) тармақшалар "конвенциясына" деген сөзден кейін "немесе 1994 жылғы 9 қыркүйектегі Еуразиялық патент конвенциясына Өнеркәсіптік үлгілерді қорғау туралы хаттамаға" деген сөздермен толықтырылсын;

      3) тармақшадағы "зияткерлік қызмет" деген сөздер "зияткерлік шығармашылық қызмет" деген сөздермен ауыстырылсын;

      2) 3-баптың 1-тармағындағы "уәкiлеттi орган" деген сөздер "сараптама ұйымы" деген сөздермен ауыстырылсын;

      3) 4-баптың 2-тармағының 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "4) патенттік сенім білдірілген өкіл қызметімен айналысуға үміткер адамдарды аттестаттау, оларды патенттік сенім білдірілген өкілдердің тізілімінде тіркеу, патенттік сенім білдірілген өкілдердің тізілімінен шығару, патенттік сенім білдірілген өкілдің куәлігін жарамсыз деп тану және патенттік сенім білдірілген өкілдердің тізіліміндегі мәліметтердің күшін жою;";

      4) 5-баптың 3-тармағының бесінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Өнеркәсiптiк үлгiге патент өтiнiм берiлген күннен бастап он жыл бойы қолданылады. Оның қолданылу мерзімі патент иеленушінің өтінішхаты бойынша әр жолы бес жылға ұзартылуы мүмкін. Бұл ретте патенттің жалпы қолданылу мерзімі өтінім берілген күннен бастап жиырма бес жылдан аспауға тиіс.";

      5) 6-бап мынадай мазмұндағы 3-1-тармақпен толықтырылсын:

      "3-1. Патенттер мыналарға:

      1) адамды клондау тәсілдеріне және оның клонына;

      2) адамның ұрықтық желісі жасушаларының генетикалық тұтастығын өзгерту тәсілдеріне;

      3) адами эмбриондарды коммерциялық, әскери және өнеркәсіптік мақсаттарда пайдалануға берілмейді.";

      6) 7-бапта:

      1-тармақтың бірінші бөлігіндегі "диагностикалық," деген сөз алып тасталсын;

      3-тармақтағы "3-тармағында" деген сөздер "3 және 3-1-тармақтарында" деген сөздермен ауыстырылсын;

      7) 14-1-баптың 3-тармағы 3) тармақшасындағы "мәліметтерге сәйкес келмеуі тіркеуге уақытша кедергі келтіретін негіздер болып табылады." деген сөздер "мәліметтерге сәйкес келмеуі;" деген сөздермен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 4) тармақшамен толықтырылсын:

      "4) шартта Қазақстан Республикасының заңнамасына және Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарға қайшы келетін ережелердің болуы тіркеуге уақытша кедергі келтіретін негіздер болып табылады.";

      8) 17-баптың 2-тармағының екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Өтінім беруге белгіленген мөлшерде ақы төленгенін растайтын құжат және оның мөлшерін азайту негізін растайтын құжат өтініммен бірге немесе өтінім келіп түскен күннен бастап екі ай ішінде ұсынылады.";

      9) 18-баптың 2-тармағы екінші бөлігінің екінші сөйлемі алып тасталсын;

      10) 19-баптың 2-тармағы екінші бөлігінің екінші сөйлемі алып тасталсын;

      11) 30-бапта:

      тақырып мынадай редакцияда жазылсын:

      "30-бап. Қорғау құжатын және (немесе) еуразиялық патентті жарамсыз деп тану және олардың қолданылуын мерзiмiнен бұрын тоқтату";

      1-тармақтың бірінші және екінші бөліктері мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Қорғау құжаты және (немесе) еуразиялық патент сот шешiмiнiң негiзiнде толық немесе iшiнара жарамсыз деп танылады.

      Патент иеленуші қорғау құжатына және (немесе) еуразиялық патентке өнертабыстың, пайдалы модельдің немесе өнеркәсіптік үлгінің патентке қабілеттілігін қамтамасыз ететін формулаға, сипаттамаға, сызбаларға немесе бейнеге өзгерістер енгізген жағдайда, қорғау құжаты және (немесе) еуразиялық патент ішінара жарамсыз деп танылады. Өзгерістер енгізілген қорғау құжаты және (немесе) еуразиялық патент сол нөмірмен қолданылуын жалғастырады.";

      12) 32-2-бапта:

      3-тармақтағы "өтініш берушінің жазбаша өтінішхаты бойынша үш айға дейін" деген сөздер "үш айға дейін, оның ішінде өтініш берушінің жазбаша өтінішхаты бойынша" деген сөздермен ауыстырылсын;

      4-тармақ 2) тармақшасындағы "берген жағдайда, отырыс өткізілетін күнді ауыстыруға құқылы." деген сөздер "берген;" деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 3) тармақшамен толықтырылсын:

      "3) өтініш берушінің дәлелдерін және (немесе) қарсылыққа байланысты мән-жайларды қосымша зерделеу қажет болған жағдайда, отырыс өткізілетін күнді ауыстыруға құқылы.";

      13) 33-баптың 1-тармағының 2-1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2-1) қорғау құжатын және (немесе) еуразиялық патентті жарамсыз деп тану туралы;";

      14) 7-тарау мынадай мазмұндағы 34-1-баппен толықтырылсын:

      "34-1-бап. Тіркелмеген өнеркәсіптік үлгі

      1. Жаңашылдық және бірегейлік талаптарына сәйкес келетін өнеркәсіптік үлгі Қазақстан Республикасында өнеркәсіптік үлгі алғаш рет жария етілген (ашылған) күннен бастап үш жыл бойы тіркеусіз және қорғау құжатын берусіз қорғалуы мүмкін.

      Егер тіркелмеген өнеркәсіптік үлгі алғаш рет жария етілген (ашылған) күнге дейін ешқандай бірдей өнеркәсіптік үлгі жария етілмесе (ашылмаса), тіркелмеген өнеркәсіптік үлгі жаңа болып саналады.

      Тіркелмеген өнеркәсіптік үлгінің бірегейлігі осы Заңның 8-бабы 1-тармағының талаптарына сәйкес келуге тиіс.

      Тіркелмеген өнеркәсіптік үлгіге құқықты қорғау сот тәртібімен жүзеге асырылады.

      2. Тіркелмеген өнеркәсіптік үлгі, егер ол көрмеде жария етілсе, көрмеге қойылса, саудада пайдаланылса немесе Қазақстан Республикасында жұмыс істейтін кәсіпкерлік қызметтің осы секторында маманданған орталарда дұрыс хабарланса, алғаш рет жария етілген (ашылған) болып саналады.

      Құпиялылықтың ескертілген немесе топшыланған шарттарында үшінші тұлғаға ғана ашылған тіркелмеген өнеркәсіптік үлгі жария етілген болып саналмайды.

      3. Тіркелмеген өнеркәсіптік үлгінің авторлық құқығы осы Заңның 9-бабының 1, 2 және 3-тармақтарында көрсетілген негіздерде айқындалады.

      4. Тіркелмеген өнеркәсіптік үлгіге құқық мыналарға:

      1) өнеркәсіптік меншік объектісінің авторына (авторларына);

      2) егер жұмыс беруші мен жұмыскер арасындағы шартта өзгеше көзделмесе, жұмыс берушіге;

      3) құқықтық мирасқорға (құқықтық мирасқорларға), оның ішінде басқаға беру тәртібімен тиісті құқық алған адамға (адамдарға);

      4) осы тармақта көзделген адамдардың арасында келісім болған жағдайда, оларға бірге тиесілі болады.

      5. Тіркелмеген өнеркәсіптік үлгінің иесі осы Заңның 11-бабының 2-тармағында көрсетілген пайдалану әрекеттеріне, егер дау айтылып отырған пайдалану оның тіркелмеген өнеркәсіптік үлгісін көшірудің салдары болып табылған жағдайда ғана кедергі жасауға құқылы.

      Дау айтылып отырған пайдалану, егер ол жария етілген өнеркәсіптік үлгі туралы мәліметтерді білмеген адам болып негізді түрде саналуы мүмкін автордың басқа өнеркәсіптік үлгіні жасау жөніндегі тәуелсіз жұмысының нәтижесінде пайда болса, тіркелмеген өнеркәсіптік үлгіні көшірудің салдары болып есептелмеуге тиіс.";

      15) 36, 36-1 және 36-2-баптар мынадай редакцияда жазылсын:

      "36-бап. Патенттік сенім білдірілген өкілдер

      1. Қазақстан Республикасының аумағында тұрақты тұратын, жоғары бiлiмi бар, аттестаттаудан өткен және патенттік сенім білдірілген өкілдердің тізілімінде тiркелген оның әрекетке қабiлеттi азаматы патенттiк сенiм білдірілген өкiл болуға құқылы.

      Патенттік сенім білдірілген өкіл қызметімен айналысуға үміткер адамдарды аттестаттау зияткерлік меншік саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамасын және Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарды білуге арналған тестілеу нысанында өткізіледі.

      Уәкілетті органның жанынан құрылатын аттестаттау комиссиясы уәкілетті орган қызметкерлерінің тақ санынан тұрады.

      Патенттік сенім білдірілген өкіл қызметімен айналысуға үміткер адамдарды аттестаттаудан өткізу, патенттік сенім білдірілген өкілдердің тізілімінде тіркеу және оған өзгерістер енгізу тәртібін уәкілетті орган айқындайды.

      Патенттік сенім білдірілген өкілдердің тізілімі уәкілетті органның интернет-ресурсында орналастырылады.

      2. Аттестаттауға мынадай:

      1) Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес кәсіпкерлік қызметпен айналысуға тыйым салынатын;

      2) уәкілетті органның және оның ведомстволық бағынысты ұйымдарының қызметкерлері, сондай-ақ олардың жақын туыстары, жұбайы (зайыбы) болып табылатын;

      3) қылмыс жасағаны үшін заңда белгіленген тәртіппен жойылмаған немесе алынбаған сотталғандығы бар;

      4) осы Заңға сәйкес патенттік сенім білдірілген өкілдердің тізілімінен шығарылған адамдар жiберiлмейдi.

      3. Зияткерлік меншік құқықтарын сақтау және қорғау саласында кемінде төрт жыл жұмыс тәжірибесі бар не патенттік сенім білдірілген өкілдер палатасында кемінде бір жыл тағылымдамадан өткен адамдар аттестаттауға жіберіледі.

      4. Патенттік сенім білдірілген өкілдің қызметі аттестаттау комиссиясының хаттамалық шешімімен:

      1) патенттік сенім білдірілген өкілдің аттестаттау комиссиясына берілген өтініші негізінде;

      2) Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес кәсіпкерлік қызметпен айналысуға тыйым салынатын адамдарға, уәкілетті органның және оның ведомстволық бағынысты ұйымдарының қызметкерлеріне жатқызу кезеңіне;

      3) осы Заңның 36-2-бабының 1-тармағында көзделген мән-жайларды анықтау мақсатында тоқтатыла тұрады.

      Осы тармақтың бірінші бөлігінің 3) тармақшасында көрсетілген жағдайда патенттік сенім білдірілген өкілдің қызметі аттестаттау комиссиясы тиісті шешім қабылдағанға дейін үш ай бойы тоқтатыла тұрады.

      Патенттік сенім білдірілген өкілдің қызметі оның қызметін тоқтата тұруға себеп болған негіздер жойылған жағдайда, аттестаттау комиссиясының хаттамалық шешімімен қайта басталады.

      5. Өтініш берушінің, патент иеленушінің өкілі ретінде патенттік сенім білдірілген өкіл уәкілетті органмен және сараптама ұйымымен зияткерлік меншік объектілерін құқықтық қорғау мәселелері бойынша істерді жүргізуге байланысты қызметті жүзеге асырады. Уәкілетті органмен және сараптама ұйымымен істерді жүргізуді өтініш беруші де және (немесе) патент иеленуші де дербес жүзеге асыра алады.

      Қазақстан Республикасының шегінен тысқары жерде тұратын жеке тұлғалар немесе шетелдік заңды тұлғалар өзінің өтініш беруші, патент иеленуші құқықтарын, сондай-ақ уәкілетті органдағы және оның ұйымдарындағы мүдделі тұлға құқықтарын патенттік сенім білдірілген өкілдер арқылы жүзеге асырады.

      Қазақстан Республикасында тұрақты тұратын, бірақ оның шегінен тысқары жерде уақытша жүрген жеке тұлғалар Қазақстан Республикасының шегінде хат алмасу үшін мекенжайын көрсеткен кезде патенттік сенім білдірілген өкілсіз өзінің өтініш беруші, патент иеленуші құқықтарын, сондай-ақ мүдделі тұлға құқықтарын жүзеге асыра алады.

      Патенттік сенім білдірілген өкіл сенім білдірушіден оның тапсырмасын орындауға байланысты алатын ақпарат Қазақстан Республикасының заңдарында құпия ақпаратқа немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияға қойылатын талаптар сақталған кезде құпия деп танылады.

      36-1-бап. Патенттік сенiм білдірілген өкілдің құқықтары мен міндеттері

      1. Патенттік сенім білдірілген өкіл мыналарға құқылы:

      1) зияткерлік меншік құқықтарын қорғау, зияткерлік меншік құқықтарын иелену немесе беру мәселелері бойынша консультация беру;

      2) тапсырыс берушінің, сенім білдірушінің, жұмыс берушінің атынан және тапсырмасы бойынша өнертабыстарға, пайдалы модельдерге және өнеркәсіптік үлгілерге арналған өтінімдерді ресімдеу және жасау жөніндегі жұмыстарды жүзеге асыру;

      3) өнертабыстарға, пайдалы модельдерге және өнеркәсіптік үлгілерге құқықтарды қорғау мәселелері бойынша уәкілетті органмен және (немесе) сараптама ұйымымен өзара іс-қимыл жасау, оның ішінде хат-хабар алысу, сараптама шешімдеріне қарсылықтарды дайындау және жіберу;

      4) лицензиялық (қосалқы лицензиялық) шарттарды және (немесе) басқаға беру шарттарын жасауға, қарауға, сондай-ақ сараптама ұйымында құқықтарды беруді және ұсынуды кейіннен тіркеуге жәрдемдесу;

      5) патенттік сенім білдірілген өкілдер палатасының мүшесі болу;

      6) Қазақстан Республикасының заңдарында тыйым салынбаған, зияткерлік меншікті сақтау және қорғау мәселелерімен байланысты басқа да қызмет түрлерін жүзеге асыру.

      2. Патенттік сенім білдірілген өкілдің өкілеттіктері сенімхатпен куәландырылады.

      Апелляциялық кеңеске қарсылық беруге байланысты істерді жүргізу кезінде патенттік сенім білдірілген өкіл уәкілетті органға сенімхаттың түпнұсқасын ұсынуға міндетті.

      3. Егер сенімхат шет тілінде жасалса, онда қарсылық берілген тілге байланысты сенімхаттың қазақ немесе орыс тіліне нотариус куәландырған аудармасы міндетті түрде ұсынылуға тиіс.

      4. Патенттік сенім білдірілген өкіл, егер бұрын осы іс бойынша мүдделері іс жүргізу туралы өтінішпен жүгінген адамның мүдделеріне қайшы келетін адамдардың атынан өкiлдiк етсе немесе оларға консультация берсе немесе оны қарауға өзгеше қатысса, сондай-ақ егер істі қарауға патенттік сенім білдірілген өкілдің жақын туысы, жұбайы (зайыбы) немесе жекжаты болып табылатын лауазымды адам қатысса, тапсырманы қабылдамауға міндетті.

      36-2-бап. Патенттік сенім білдірілген өкілдердің тізілімінен шығару, патенттік сенім білдірілген өкілдің куәлігін жарамсыз деп тану және патенттік сенім білдірілген өкілдердің тізіліміндегі мәліметтердің күшін жою

      1. Патенттік сенiм білдірілген өкіл патенттік сенім білдірілген өкілдердің тізілімінен аттестаттау комиссиясының шешімімен:

      1) патенттік сенім білдірілген өкілдің аттестаттау комиссиясына берілген жеке өтініші негізінде;

      2) Қазақстан Республикасының азаматтығы тоқтатылған кезде немесе Қазақстан Республикасының шегінен тысқары тұрақты тұрғылықты жерге кеткен кезде;

      3) патенттік сенiм білдірілген өкілдің кәсіптік қызметінде бес жылдан астам үзіліс болған жағдайда;

      4) патенттік сенiм білдірілген өкіл қылмыс жасағаны үшін сотталып, соттың айыптау үкімі күшіне енген кезде;

      5) патенттік сенiм білдірілген өкіл қайтыс болған немесе ол хабарсыз кетті деп танылған не қайтыс болды деп жарияланған жағдайда;

      6) патенттік сенiм білдірілген өкіл әрекетке қабілетсіз немесе әрекет қабілеті шектеулі деп танылған жағдайда;

      7) жеке және (немесе) заңды тұлғалардың шағымдарын, сондай-ақ патенттік сенім білдірілген өкілдер палатасының ұсынуын қарау нәтижелері бойынша шығарылады.

      2. Аттестаттау комиссиясының шешімі немесе соттың заңды күшіне енген шешімі не айыптау үкімі негізінде патенттік сенім білдірілген өкілдің куәлігі жарамсыз деп танылады және тиісті мәліметтер патенттік сенім білдірілген өкілдердің тізіліміне енгізіледі.

      3. Патенттік сенiм білдірілген өкілдердің тізілімінен шығарылған патенттік сенім білдірілген өкіл бұл жөнінде мәліметтер енгізілген күннен бастап патенттік сенiм білдірілген өкілдің қызметін жүзеге асыру құқығынан айырылады, ал оны патенттік сенім білдірілген өкіл ретінде тіркеу туралы куәліктің күші жойылады.

      4. Уәкілетті орган патенттік сенім білдірілген өкілдің әрекеттеріне жеке және (немесе) заңды тұлғаның шағымы не патенттік сенім білдірілген өкілдер палатасының ұсынуы келіп түскен жағдайда уәкілетті орган қызметкерлерінің тақ санынан апелляциялық комиссия құрады. Жеке және (немесе) заңды тұлғаның шағымын не патенттік сенім білдірілген өкілдер палатасының ұсынуын қарау кезеңінде патенттік сенім білдірілген өкіл куәлігінің қолданылуы тоқтатыла тұрады, бұл туралы патенттік сенім білдірілген өкілдердің тізілімінде белгі қойылады.

      Жеке және (немесе) заңды тұлғаның шағымын не патенттік сенім білдірілген өкілдер палатасының ұсынуын қарау нәтижелері бойынша мынадай шешімдердің бірі қабылданады:

      1) патенттік сенім білдірілген өкілдің куәлігін кері қайтарып алу және патенттік сенім білдірілген өкілдердің тізіліміне тиісті жазба енгізу;

      2) жеке және (немесе) заңды тұлғаның шағымын не патенттік сенім білдірілген өкілдер палатасының ұсынуын қанағаттандырудан бас тарту.

      Апелляциялық комиссияның шешімі жай көпшілік дауыспен қабылданады, хаттамамен ресімделеді және оған сотқа шағым жасалуы мүмкін.".

      7. "Тауар таңбалары, қызмет көрсету таңбалары және тауар шығарылған жерлердің атаулары туралы" 1999 жылғы 26 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына:

      1) тақырып мынадай редакцияда жазылсын:

      "Тауар белгілері, қызмет көрсету белгілері, географиялық нұсқамалар және тауарлар шығарылған жерлердің атаулары туралы";

      2) кіріспедегі "тауар таңбаларын, қызмет көрсету таңбаларын және тауар шығарылған жерлердің атауларын" деген сөздер "тауар белгілерін, қызмет көрсету белгілерін, географиялық нұсқамаларды және тауар шығарылған жерлердің атауларын" деген сөздермен ауыстырылсын;

      3) 1-баптың 3), 5), 9), 10) және 11) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:

      "3) географиялық нұсқама – географиялық объектінің аумағынан шығарылатын, белгілі бір сапасы, репутациясы немесе басқа да сипаттамалары едәуір дәрежеде оның географиялық шығу тегімен байланысты тауарды сәйкестендіретін белгілеме. Осы географиялық объектінің аумағында тауардың сипаттамаларының қалыптасуына елеулі әсер ететін, оны өндірудің кем дегенде бір сатысы жүзеге асырылуға тиіс;";

      "5) өтініш беруші – тауар белгісін тіркеуге немесе географиялық нұсқаманы және тауар шығарылған жердің атауын пайдалану құқығын тіркеуге және беруге арналған өтінімді берген заңды немесе жеке тұлға;";

      "9) тауар белгісін, географиялық нұсқаманы және тауар шығарылған жердің атауын пайдалану – тауар белгісін, географиялық нұсқаманы және тауар шығарылған жердің атауын олар қорғалатын тауарларда және қызметтер көрсету кезінде олардың қаптамаларында орналастыру, тауар белгісінің, географиялық нұсқаманың және тауар шығарылған жердің атауының белгiлемесi бар тауарды жасау, қолдану, әкелу, сақтау, сатуға ұсыну, сату, маңдайшажазуларда, жарнамада, баспа өнiмiнде немесе өзге де iскерлiк құжаттамада қолдану, сондай-ақ оларды айналымға өзгеше енгiзу;

      10) тауар белгісінің иесі (құқық иеленуші) немесе географиялық нұсқаманы және тауар шығарылған жердің атауын пайдалану құқығының иесі – осы Заңға сәйкес тауар белгісіне айрықша құқыққа немесе географиялық нұсқаманы және тауар шығарылған жердің атауын пайдалануға айрықша құқыққа ие жеке немесе заңды тұлға;

      11) тауар шығарылған жердің атауы – елдің, елді мекеннің, жергілікті жердің немесе басқа да географиялық объектінің қазіргі немесе тарихи, ресми немесе бейресми, толық немесе қысқартылған атауын білдіретін не атауы бар, осындай атауды қамтитын немесе осындай атаудан шыққан және ерекше қасиеттері тек қана немесе негізінен осы географиялық объектіге тән табиғи жағдайлармен және (немесе) адами факторлармен айқындалатын тауарға қатысты оны пайдалану нәтижесінде белгілі болған белгілеме. Осы географиялық объектінің аумағында тауар өндірудің тауардың ерекше қасиеттерінің қалыптасуына елеулі әсер ететін барлық сатысы жүзеге асырылуға тиіс;";

      4) 2-баптың тақырыбы және 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2-бап. Қазақстан Республикасының тауар белгілері, қызмет көрсету белгілері, географиялық нұсқамалар және тауарлар шығарылған жерлердің атаулары туралы заңнамасы

      1. Қазақстан Республикасының тауар белгілері, қызмет көрсету белгілері, географиялық нұсқамалар және тауарлар шығарылған жерлердің атаулары туралы заңнамасы Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінен, осы Заңнан және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерінен тұрады.";

      5) 3-бапта:

      тақырып және 1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "3-бап. Тауар белгілерін, қызмет көрсету белгілерін, географиялық нұсқамаларды және тауарлар шығарылған жерлердiң атауларын қорғау саласындағы уәкiлеттi мемлекеттiк орган

      1. Уәкiлеттi мемлекеттiк орган (бұдан әрi – уәкiлеттi орган) –Қазақстан Республикасының Үкiметi айқындайтын және тауар белгілерін, қызмет көрсету белгілерін, географиялық нұсқамаларды және тауарлар шығарылған жерлердiң атауларын қорғау саласында мемлекеттiк реттеудi жүзеге асыратын мемлекеттiк орган.";

      2-тармақта:

      1) тармақша "тауар белгілерін және тауар" деген сөздер "тауар белгілерін, географиялық нұсқамаларды және тауарлар" деген сөздермен ауыстырылсын;

      2) тармақшаның екінші, үшінші және бесінші абзацтары мынадай редакцияда жазылсын:

      "тауар белгілеріне, географиялық нұсқамаларға және тауарлар шығарылған жерлердің атауларына арналған өтінімдерге сараптама жүргізу қағидаларын;

      тауар белгілерін, географиялық нұсқамаларды және тауарлар шығарылған жерлердің атауларын Тауар белгілерінің мемлекеттік тізілімінде, Географиялық нұсқамалардың мемлекеттік тізілімінде және Тауарлар шығарылған жерлер атауларының мемлекеттік тізілімінде тіркеу және қорғау құжаттары мен олардың телнұсқаларын беру, тіркеудің қолданысын тоқтату және оны жарамсыз деп тану қағидаларын;";

      "Тауар белгілерінің мемлекеттік тізілімінен, Географиялық нұсқамалардың мемлекеттік тізілімінен және Тауарлар шығарылған жерлер атауларының мемлекеттік тізілімінен үзінді көшірмелер беру қағидаларын;";

      3) және 4) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:

      "3) тауар белгілерін, географиялық нұсқамаларды және тауарлар шығарылған жерлердің атауларын тіркеуге қатысты мәліметтерді бюллетеньде жариялау тәртібін айқындау;

      4) патенттік сенім білдірілген өкіл қызметімен айналысуға үміткер адамдарды аттестаттау, оларды патенттік сенім білдірілген өкілдердің тізілімінде тіркеу, патенттік сенім білдірілген өкілдердің тізілімінен шығару, патенттік сенім білдірілген өкілдің куәлігін жарамсыз деп тану және патенттік сенім білдірілген өкілдердің тізіліміндегі мәліметтердің күшін жою;";

      6) 6-баптың 1-тармағында:

      бірінші бөліктің бірінші абзацындағы "Ажыратылатын реңкi жоқ белгiлерден ғана тұратын:" деген сөздер "Ажыратылатын реңкi жоқ немесе тек мынадай:" деген сөздермен ауыстырылып, 6) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "6) тауарларды немесе көрсетiлген қызметтердi белгiлеу үшiн пайдаланылатын олармен тiкелей сипаттамалық байланысы бар элементтерден тұратын белгілемелерді тауар белгілері ретінде тіркеуге жол берілмейді.";

      мынадай мазмұндағы үшінші бөлікпен толықтырылсын:

      "Егер өтінім берілген күнге белгілеме пайдалану нәтижесінде ажыратылатын реңкке ие болса, көрсетілген белгілемелер тауар белгісі ретінде тіркелуі мүмкін. Ажыратылатын реңк деп бір жеке және (немесе) заңды тұлғалардың тауарларын (көрсетілетін қызметтерін) басқа жеке және (немесе) заңды тұлғалардың біртектес тауарларынан (көрсетілетін қызметтерінен) ажыратуға мүмкіндік беретін белгілемелердің сипаттамалары түсініледі.";

      7) 9-баптың 4-тармағындағы "бір ай мерзімде" деген сөздер "екі ай ішінде" деген сөздермен ауыстырылсын;

      8) 11-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "11-бап. Өтінімге сараптама жүргізу тәртібі

      1. Өтінімге сараптама кезең-кезеңімен:

      1) алдын ала сараптама – өтінім берілген күннен бастап бір ай ішінде;

      2) барысында мәлімделетін белгілеменің осы Заңның 6 және 7-баптарында белгіленген талаптарға сәйкестігі тексерілетін толық сараптама өтінім берілген күннен бастап жеті ай ішінде жүргізіледі.

      2. Сараптаманың кез келген кезеңінде сараптама ұйымы қосымша материалдарды сұратуға құқылы, олар өтініш берушіге сұрау салу жіберілген күннен бастап үш ай ішінде ұсынылуға тиіс.

      Өтініш беруші белгіленген мерзімде қосымша материалдарды не көрсетілген мерзімді ұзарту туралы өтінішхатты ұсынбаған жағдайда іс жүргізу тоқтатылады және өтінім кері қайтарып алынған деп есептеледі.

      3. Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жағдайларды қоспағанда, өтінімді қарау барысы туралы ақпарат үшінші тұлғаларға берілмейді.";

      9) мынадай мазмұндағы 11-2-баппен толықтырылсын:

      "11-2-бап. Белгілемені тауар белгісі ретінде тіркеуге қарсы қарсылықтар

      1. Кез келген мүдделі тұлға өтінім туралы мәліметтер жарияланған күннен бастап бір ай ішінде сараптама ұйымына осы Заңның 6 және 7-баптарында көзделген негіздер бойынша мәлімделген белгілемені тауар белгісі ретінде тіркеуге қарсы қарсылық беруге құқылы.

      2. Сараптама ұйымы келіп түскен қарсылық (қарсылықтар) туралы хабарламаны берілген қарсылықтың (қарсылықтардың) көшірмесін қоса бере отырып, ол (олар) келіп түскен күннен бастап бес жұмыс күні ішінде өтініш берушіге жібереді.

      3. Өтініш берушінің мәлімделген белгілемені тауар белгісі ретінде тіркеуге қарсы берілген қарсылыққа (қарсылықтарға) қатысты өзінің жазбаша ұстанымын өзіне осы баптың 2-тармағында көзделген хабарлама жіберілген күннен бастап үш ай ішінде білдіруге құқығы бар.

      4. Сараптама ұйымы мүдделі тұлғаның (мүдделі тұлғалардың) қарсылығын (қарсылықтарын) және өтініш берушінің ұстанымын назарға ала отырып, тиісті сараптама қорытындысын шығарады.

      5. Осы баптың 3-тармағында көзделген мерзімге осы Заңның 13-бабы 4) және 5) тармақшаларының ережелері қолданылмайды.";

      10) 12-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Алдын ала сараптама нәтижелерi бойынша өтiнiш берушiге өтінім берілген күннен бастап бір айдан кешіктірілмей өтiнiмнiң қарауға қабылданғаны туралы немесе іс жүргізудің тоқтатылғаны туралы хабарлама жіберіледі.";

      11) 14-баптың 4-тармағында:

      бірінші бөліктегі "бір ай" деген сөздер "он жұмыс күні" деген сөздермен ауыстырылсын;

      екінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:

      "Тауар белгілерінің мемлекеттік тізіліміне өзгерістер енгізілген күннен бастап бес жұмыс күні ішінде өтініш берушіге бұл туралы хабарлама жіберіледі.";

      12) 16-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "16-бап. Тiркеу туралы мәлiметтердi жариялау

      Ұжымдық тауар белгісін қоса алғанда, Тауар белгілерінің мемлекеттік тізіліміне енгізілген, тауар белгісін тіркеуге қатысты мәліметтерді сараптама ұйымы апта сайын бюллетеньде жариялайды, сондай-ақ интернет-ресурсында орналастырады.";

      13) 19-баптың 4-тармағының екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Тауар белгісі тіркелген тауарларда және (немесе) олардың қаптамасында тауар белгісі иесiнiң немесе осындай құқық осы Заңның 21-бабының 1 және 2-тармақтарына сәйкес шарт негiзiнде берiлген немесе ұсынылған тұлғаның тауар белгісін қолдануы оны пайдаланудың дәлелi болып есептеледi. Тауар белгісімен белгiленген тауарды жасау, әкелу, сақтау, сатуға ұсыну, сату, оны жарнамада, маңдайшажазуларда, баспа басылымдарында, ресми бланкiлерде, өзге де iскерлiк құжаттамада, сондай-ақ домендік атауда қолдану, тауар белгісіне құқықты беру, оның ішінде Қазақстан Республикасында өткiзiлетiн көрмелерде тауарлардың көрсетiлуi кезiнде қолдану, сондай-ақ оны айналымға өзгеше енгiзу тауар белгісін пайдалану болып танылуы мүмкiн.";

      14) 25-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "25-бап. Географиялық нұсқаманы және тауар шығарылған жердің атауын құқықтық қорғау

      1. Қазақстан Республикасында географиялық нұсқаманы және тауар шығарылған жердің атауын құқықтық қорғау осы Заңда белгіленген тәртіппен оларды тіркеу негізінде, сондай-ақ Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарына орай беріледі.

      2. Географиялық нұсқаманы пайдаланудың айрықша құқығы осы географиялық объектіде белгілі бір сапасы, репутациясы немесе басқа да сипаттамалары едәуір дәрежеде оның географиялық шығу тегімен айқындалатын тауарды бірлесіп те, бір-біріне тәуелсіз де өндіретін бірнеше тұлғаға берілуі мүмкін.

      Тауар шығарылған жердің атауын пайдаланудың айрықша құқығы осы географиялық объектіде ерекше қасиеттері тек қана немесе негізінен осы географиялық объектіге тән табиғи жағдайлармен және (немесе) адами факторлармен айқындалатын тауарды бірлесіп те, бір-біріне тәуелсіз де өндіретін бірнеше тұлғаға берілуі мүмкін.

      3. Шет мемлекеттегі географиялық нұсқаманы және тауар шығарылған жердің атауын тіркеуге, егер көрсетілген белгілемелер тауар шығарылған елде осындайлар ретінде қорғалса, жол беріледі. Көрсетілген географиялық нұсқаманы және тауар шығарылған жердің атауын пайдаланудың айрықша құқығына тауар шығарылған елде оларды пайдалану құқықтары қорғалатын тұлғалар ғана ие бола алады.";

      15) 26-бапта:

      тақырыптағы "Тауарлар шығарылған жердiң атауы ретінде тіркелетін белгілер" деген сөздер "Географиялық нұсқамалар және тауарлар шығарылған жерлердiң атаулары ретінде тіркелетін белгілемелер" деген сөздермен ауыстырылсын;

      1-тармақтағы "Тауар шығарылған" деген сөздер "Географиялық нұсқама және тауар шығарылған" деген сөздермен ауыстырылсын;

      2-тармақ алып тасталсын;

      16) 27, 28 және 29-баптар мынадай редакцияда жазылсын:

      "27-бап. Географиялық нұсқамалар және тауарлар шығарылған жерлердің атаулары ретінде тіркелмейтін белгілемелер

      1. Географиялық нұсқамалар және тауарлар шығарылған жерлердiң атаулары ретiнде мынадай:

      1) тауар өндірілген жерге қатысты жаңылысуға алып келуі мүмкін географиялық объектiлердiң атауларын білдіретін;

      2) тауар өндiрiлген нақты жердi формальды түрде көрсететiн, бiрақ тауардың басқа аумақтан шығарылғаны жөнiнде қате түсiнiк беретiн;

      3) географиялық объектiлердiң тауарлардың өндірілген жерiмен байланысты емес атауын қамтитын;

      4) сол түрдегі тауарға қатысты географиялық нұсқама және тауар шығарылған жердің атауы ретінде бұрын тіркелген;

      5) егер осындай географиялық нұсқаманы және тауар шығарылған жердің осындай атауын пайдалану тұтынушыны тауарға, оны дайындаушыға қатысты жаңылысуға алып келетіндей болса, басқа тұлғаның атына бұрын тіркелген белгілемемен бірдей немесе оған ұқсас белгілемелер тiркелмейдi.

      2. Географиялық объектінің атауын білдіргенімен немесе қамтығанымен, бірақ Қазақстан Республикасында белгілі бір тауар түрінің өндірілген жерімен байланысты емес оның белгілемесі ретінде жалпыға бірдей қолдануға енген белгілеме географиялық нұсқама және тауар шығарылған жердің атауы болып танылмайды және ол құқықтық қорғау мақсаттары үшін тіркелуге жатпайды.

      28-бап. Географиялық нұсқаманы және тауар шығарылған жердің атауын тіркеуге және (немесе) оларды пайдалану құқығын беруге арналған өтінімді беру және оны кері қайтарып алу

      1. Өтінім сараптама ұйымына:

      географиялық нұсқаманы тіркеуге және (немесе) географиялық нұсқаманы пайдалану құқығын беруге (бұдан әрі – географиялық нұсқамаға арналған өтінім);

      тауар шығарылған жердің атауын тіркеуге және (немесе) тауар шығарылған жердің атауын пайдалану құқығын беруге (бұдан әрі – тауар шығарылған жердің атауына арналған өтінім) беріледі.

      2. Өтініш беруші (өтініш берушілер) географиялық нұсқамаға арналған өтінімді, тауар шығарылған жердің атауына арналған өтінімді Географиялық нұсқамалардың мемлекеттік тізіліміне, Тауарлар шығарылған жерлер атауларының мемлекеттік тізіліміне енгізілгенге дейін оларды қараудың кез келген кезеңінде кері қайтарып алуы мүмкін.

      29-бап. Географиялық нұсқамаға арналған өтінімге, тауар шығарылған жердің атауына арналған өтінімге қойылатын талаптар

      1. Географиялық нұсқамаға арналған өтінім бір географиялық нұсқамаға қатысты болуға тиіс.

      Тауар шығарылған жердің атауына арналған өтінім тауар шығарылған бір жерге қатысты болуға тиіс.

      2. Географиялық нұсқамаға арналған өтінім үлгілік бланкіде ұсынылуға және онда мыналар қамтылуға тиіс:

      1) өтініш берушіні (өтініш берушілерді), сондай-ақ оның (олардың) тұрған жерін немесе тұрғылықты жерін көрсете отырып, географиялық нұсқаманы мемлекеттік тіркеу туралы және (немесе) осындай географиялық нұсқамаға құқық беру туралы өтініш;

      2) мәлімделетін белгілеме;

      3) өзіне қатысты географиялық нұсқаманы мемлекеттік тіркеу сұралатын тауар түрі;

      4) тауар шығарылған (өндірілген) жердің нұсқамасы (географиялық объектінің шекаралары);

      5) тауар сипаттамаларының оның шығарылған (өндірілген) жерімен байланысына қатысты мәліметтер;

      6) тауардың географиялық шығу тегімен едәуір дәрежеде айқындалатын, оның сапасының, репутациясының және (немесе) өзге де сипаттарының сипаттамасы (оны өндіру үшін пайдаланылатын бастапқы материалды, физикалық, химиялық, микробиологиялық, органолептикалық немесе өзге де сипаттамаларын қоса алғанда);

      7) егер бұл тауардың сипаттамаларын қалыптастыруға және сақтауға елеулі әсер етсе, тауарды өндіру тәсілінің сипаттамасы, сондай-ақ оны сақтау мен тасу шарттары туралы ақпарат;

      8) егер бұл Қазақстан Республикасының заңдарында көзделсе, тауар өндіру жөніндегі қызметті жүзеге асыру құқығын растайтын мәліметтер.

      3. Егер атауы географиялық нұсқама ретінде мәлімделетін географиялық объект Қазақстан Республикасының аумағында болса, өтінімге осы географиялық объектінің шекараларында өтініш берушінің тауардың ерекше қасиеттерінің қалыптасуына елеулі әсер ететін, тауар өндірісінің кем дегенде бір сатысын жүзеге асыратыны туралы жергілікті атқарушы органның қорытындысы қоса беріледі. Сондай-ақ өтінімге мәлімделген тауардың белгілі бір сапасы, репутациясы және (немесе) басқа да сипаттамалары едәуір дәрежеде оның географиялық шығу тегімен айқындалатынын растайтын құжат немесе құжаттар қоса беріледі.

      4. Тауар шығарылған жердің атауына арналған өтінім үлгілік бланкіде ұсынылуға және онда осы баптың 2-тармағында көрсетілген мәліметтер, сондай-ақ тек қана немесе негізінен осы географиялық объектіге тән табиғи жағдайлармен және (немесе) адами факторлармен айқындалатын тауардың ерекше қасиеттерінің және басқа да сипаттарының сипаттамасы (оны өндіру үшін пайдаланылатын бастапқы материалды, физикалық, химиялық, микробиологиялық, органолептикалық немесе өзге де сипаттамаларын қоса алғанда) қамтылуға тиіс.

      5. Егер атауы тауар шығарылған жердің атауы ретінде мәлімделетін географиялық объект Қазақстан Республикасының аумағында болса, өтінімге жергілікті атқарушы органның мәлімделген тауарды өтініш берушінің осы географиялық объектінің шекараларында өндіретіні туралы қорытындысы қоса беріледі. Сондай-ақ өтінімге мәлімделген тауардың ерекше қасиеттері тек қана немесе негізінен осы географиялық объектіге тән табиғи жағдайлармен және (немесе) адами факторлармен айқындалатынын растайтын құжат немесе құжаттар қоса беріледі.

      6. Бұрын тіркелген географиялық нұсқамаға және Қазақстан Республикасының аумағындағы тауар шығарылған жердің атауына құқық беруге арналған өтінімге жергілікті атқарушы органның тауарды өтініш берушінің осы географиялық объектінің шекараларында өндіретіні туралы қорытындысы, сондай-ақ мәлімделген тауар саласына жататын уәкілетті орган берген, Географиялық нұсқамалардың мемлекеттік тізілімінде және Тауарлар шығарылған жерлер атауларының мемлекеттік тізілімінде көрсетілген тауардың сипаттамалары мен ерекше қасиеттерінің болуын растайтын құжат қоса беріледі.

      7. Географиялық нұсқамаға арналған өтінімге, тауар шығарылған жердің атауына арналған өтінімге сараптама ұйымының сараптама жүргізу жөніндегі көрсетілетін қызметтеріне ақы төленгенін растайтын құжаттар қоса беріледі. Іс өкіл арқылы жүргізілген жағдайда өтінімге сенімхаттың көшірмесі қоса беріледі.

      8. Географиялық нұсқамаға арналған өтінім, тауар шығарылған жердің атауына арналған өтінім және оларға қоса берілетін құжаттар қазақ немесе орыс тілінде ұсынылады. Егер құжаттар басқа тілде ұсынылса, онда өтініш беруші өтінім берілген күннен бастап бір ай мерзімде олардың қазақ немесе орыс тіліне аудармасын ұсынуға тиіс.";

      17) 8-тараудың тақырыбындағы "Тауар шығарылған жер" деген сөздер "Географиялық нұсқамаға және тауар шығарылған жердің" деген сөздермен ауыстырылсын;

      18) 30-бапта:

      1-тармақта:

      "Өтінім" деген сөз "Географиялық нұсқамаға арналған өтінім, тауар шығарылған жердің атауына арналған өтінім" деген сөздермен ауыстырылсын;

      "отыз жұмыс күні" деген сөздер "үш ай" деген сөздермен ауыстырылсын;

      "оның осы Заңның" деген сөздер "олардың осы Заңның" деген сөздермен ауыстырылсын;

      2-тармақ мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:

      "Өтініш берушінің өтінішхаты бойынша бұл мерзім өтінішхат сұрау салуға жауап ұсыну мерзімі өткенге дейін келіп түскен жағдайда, алты айдан аспайтын мерзімге ұзартылуы мүмкін.";

      19) мынадай мазмұндағы 30-1 және 30-2-баптармен толықтырылсын:

      "30-1-бап. Географиялық нұсқамаға арналған өтінім, тауар шығарылған жердің атауына арналған өтінім туралы мәліметтерді жариялау

      1. Географиялық нұсқамаға арналған өтінім, тауар шығарылған жердің атауына арналған өтінім берілген күннен бастап бес жұмыс күні өткеннен кейін олар туралы мәліметтер апта сайын бюллетеньде жарияланады.

      Шет тілінде материалдары бар, географиялық нұсқамаға арналған өтінімді, тауар шығарылған жердің атауына арналған өтінімді жариялау олардың қазақ немесе орыс тіліне аудармасы болған кезде жүргізіледі.

      2. Берілген географиялық нұсқамаға арналған өтінім, тауар шығарылған жердің атауына арналған өтінім туралы мәліметтер мыналарды қамтуға тиіс:

      1) мәлімделетін белгілеме;

      2) өтініш беруші туралы деректер, оның ішінде өтініш берушінің және оның өкілінің мекенжайы;

      3) тауардың түрі;

      4) тауар шығарылған жерді көрсету (географиялық объектінің шекаралары).

      30-2-бап. Географиялық нұсқаманы және тауар шығарылған жердің атауын тіркеуге және (немесе) оларды пайдалану құқығын беруге қарсы қарсылықтар

      1. Кез келген мүдделі тұлға географиялық нұсқамаға арналған өтінім, тауар шығарылған жердің атауына арналған өтінім туралы мәліметтер жарияланған күннен бастап бір ай ішінде сараптама ұйымына осы Заңның 26 және 27-баптарында көзделген негіздер бойынша мәлімделген белгілемені тіркеуге қарсы қарсылық беруге құқылы.

      2. Сараптама ұйымы келіп түскен қарсылық (қарсылықтар) туралы хабарламаны берілген қарсылықтың (қарсылықтардың) көшірмесін қоса бере отырып, ол (олар) келіп түскен күннен бастап бес жұмыс күні ішінде өтініш берушіге жібереді.

      3. Өтініш берушінің берілген қарсылыққа (қарсылықтарға) қатысты өз ұстанымын өзіне осы баптың 2-тармағында көзделген хабарлама жіберілген күннен бастап бір ай ішінде білдіруге құқығы бар.

      4. Сараптама ұйымы осы баптың 1 және 3-тармақтарында көрсетілген, мүдделі тұлғаның (мүдделі тұлғалардың) қарсылығын (қарсылықтарын) және өтініш берушінің ұстанымын назарға ала отырып, тиісті сараптама қорытындысын шығарады.

      5. Осы баптың 3-тармағында көзделген мерзімге осы Заңның 13-бабы 4) және 5) тармақшаларының ережелері қолданылмайды.";

      20) 31 және 32-баптар мынадай редакцияда жазылсын:

      "31-бап. Сараптама нәтижелері бойынша шешімдер

      1. Сараптама нәтижелері бойынша мынадай:

      1) географиялық нұсқаманы тіркеу және (немесе) географиялық нұсқаманы пайдалану құқығын беру туралы;

      2) географиялық нұсқаманы тіркеуден және (немесе) географиялық нұсқаманы пайдалану құқығын беруден бас тарту туралы;

      3) тауар шығарылған жердің атауын тіркеу және (немесе) тауар шығарылған жердің атауын пайдалану құқығын беру туралы;

      4) тауар шығарылған жердің атауын тіркеуден және (немесе) тауар шығарылған жердің атауын пайдалану құқығын беруден бас тарту туралы шешім қабылданады.

      2. Өтініш берушіге осы баптың 1-тармағында көзделген шешім туралы хабарлама жіберіледі.

      Осы баптың 1-тармағының 2) және 4) тармақшаларында көрсетілген жағдайларда өтініш берушіге тиісті сараптама қорытындылары да жіберіледі.

      3. Өтініш беруші өзіне тіркеуден бас тарту туралы сараптама қорытындысы жіберілген күннен бастап үш ай мерзімде уәжді қарсылық беруге құқылы, оны қарау нәтижелері бойынша сараптама ұйымы қарсылық келіп түскен күннен бастап үш ай ішінде түпкілікті қорытынды шығарады.

      Сараптама ұйымы түпкілікті қорытындының негізінде осы баптың 1-тармағында көзделген шешімді қабылдайды.

      4. Өтініш беруші географиялық нұсқаманы және (немесе) географиялық нұсқаманы пайдалану құқығын тіркегені, тауар шығарылған жердің атауын және (немесе) тауар шығарылған жердің атауын пайдалану құқығын тіркегені үшін сараптама ұйымының көрсетілетін қызметіне ақы төлеуді өзіне тіркеу туралы қабылданған шешім туралы хабарлама жіберілген күннен бастап үш ай ішінде жүргізеді. Аталған көрсетілетін қызметке ақы төленгені туралы құжат ұсынылмаған кезде географиялық нұсқамаға арналған өтінім, тауар шығарылған жердің атауына арналған өтінім кері қайтарып алынды деп танылады және олар бойынша іс жүргізу тоқтатылады.

      5. Түпкілікті қорытындымен келіспеген кезде өтініш беруші осы Заңның 12-бабының 5-тармағында көзделген тәртіппен қарсылық бере алады.

      32-бап. Өтініш берушінің құқықтары

      1. Географиялық нұсқамаға арналған өтінімге, тауар шығарылған жердің атауына арналған өтінімге сараптама жүргізу кезінде өтініш берушіге осы Заңның 13-бабының 1), 2), 3), 4), 5) және 7) тармақшаларында көрсетілген құқықтар беріледі.

      2. Өтінім берушінің осы Заңның талаптары сақталған жағдайда, өтінім бойынша шешім қабылданғанға дейін географиялық нұсқамаға арналған өтінімді тауар шығарылған жердің атауына арналған өтінімге және керісінше өзгертуге құқығы бар.";

      21) 9-тараудың тақырыбындағы "Тауар шығарылған жер" деген сөздер "Географиялық нұсқаманы және тауар шығарылған жердің" деген сөздермен ауыстырылсын;

      22) 33, 34, 35 және 36-баптар мынадай редакцияда жазылсын:

      "33-бап. Географиялық нұсқамалардың мемлекеттік тізілімін, Тауарлар шығарылған жерлер атауларының мемлекеттік тізілімін жүргізу тәртібі

      1. Сараптама ұйымы Географиялық нұсқамалардың мемлекеттік тізіліміне, Тауарлар шығарылған жерлер атауларының мемлекеттік тізіліміне мыналарды:

      географиялық нұсқаманы не тауар шығарылған жердің атауын;

      олардың тіркелген нөмірі мен күнін;

      тауардың ерекше қасиеттерінің, сапасының, репутациясының және басқа да сипаттарының сипаттамасын;

      тұрғылықты жерін (тұрған жерін) көрсете отырып, географиялық нұсқаманы және тауар шығарылған жердің атауын пайдалану құқығының барлық иелері туралы мәліметтерді;

      өтінімдердің нөмірі мен берілген күнін;

      көрсетілген мәліметтердің барлық кейінгі өзгерістерін, сондай-ақ тіркеуге қатысты басқа да мәліметтерді енгізеді.

      2. Географиялық нұсқаманы және тауар шығарылған жердің атауын пайдалану құқығының иесі тіркеу туралы мәліметтерге қатысты өзгерістер туралы сараптама ұйымын хабардар етуге міндетті. Өзгерістер туралы жазбаны сараптама ұйымы тиісінше Географиялық нұсқамалардың мемлекеттік тізіліміне және Тауарлар шығарылған жерлер атауларының мемлекеттік тізіліміне енгізеді.

      3. Географиялық нұсқамалардың мемлекеттік тізілімі және Тауарлар шығарылған жерлер атауларының мемлекеттік тізілімі жалпыға бірдей қолжетімді болып табылады. Мүдделі тұлғалардың өтінішхаты бойынша сараптама ұйымы Географиялық нұсқамалардың мемлекеттік тізілімінен және Тауарлар шығарылған жерлер атауларының мемлекеттік тізілімінен үзінді көшірме береді.

      34-бап. Географиялық нұсқаманы және тауар шығарылған жердің атауын тіркеудің, географиялық нұсқаманы және тауар шығарылған жердің атауын пайдалану құқығының қолданылу мерзімдері

      1. Мыналарды:

      географиялық нұсқаманы тіркеу оның географиялық шығу тегімен едәуір дәрежеде байланысты тауардың белгілі бір сапасы, репутациясы немесе басқа да сипаттамалары сақталған жағдайда мерзімсіз қолданылады;

      тауар шығарылған жердің атауын тіркеу көрсетілген географиялық объектінің аумағында өндірілетін тауардың ерекше қасиеттері сақталған жағдайда мерзімсіз қолданылады.

      2. Географиялық нұсқаманы және тауар шығарылған жердің атауын пайдалану құқығы сараптама ұйымына өтінім берілген күннен бастап он жыл бойы қолданылады.

      3. Географиялық нұсқаманы және тауар шығарылған жердің атауын пайдалану құқығының қолданылу мерзімі:

      тауардың географиялық шығу тегімен едәуір дәрежеде байланысты оның белгілі бір сапасы, репутациясы немесе басқа да сипаттамалары;

      өзіне қатысты тауар шығарылған жердің атауы тіркелген тауардың ерекше қасиеттері сақталған жағдайда, иесінің оның қолданылуының соңғы жылы ішінде берілген өтінішхаты бойынша әр жолы он жылға ұзартылып отырады.

      4. Географиялық нұсқаманы немесе тауар шығарылған жердің атауын пайдалану құқығының қолданылу мерзімін ұзарту туралы өтінішхат осы Заңның 29-бабының 6-тармағында көзделген құжаттармен бір мезгілде ұсынылады. Тіркеудің қолданылу мерзімін ұзарту туралы мәліметтер Географиялық нұсқамалардың мемлекеттік тізіліміне, Тауарлар шығарылған жерлер атауларының мемлекеттік тізіліміне енгізіледі.

      5. Осы баптың 3-тармағында белгіленген өтінішхатты беру мерзімі тіркеудің қолданылу мерзімі өткеннен кейін алты ай ішінде иесінің берген өтініші бойынша қайта басталады.

      35-бап. Тіркеу туралы мәліметтерді жариялау

      Географиялық нұсқамаларды және тауарлар шығарылған жерлердің атауларын тіркеуге қатысты, Географиялық нұсқамалардың мемлекеттік тізіліміне және Тауарлар шығарылған жерлер атауларының мемлекеттік тізіліміне енгізілген мәліметтерді сараптама ұйымы апта сайын өзінің интернет-ресурсында орналастырады.

      36-бап. Географиялық нұсқаманы және тауар шығарылған жердің атауын пайдалану құқығы

      1. Географиялық нұсқаманы және тауар шығарылған жердің атауын пайдалану құқығы куәлікпен куәландырылады және Географиялық нұсқамалардың мемлекеттік тізілімінен және Тауарлар шығарылған жерлер атауларының мемлекеттік тізілімінен үзінді көшірмемен расталады.

      Куәліктің нысанын уәкілетті орган белгілейді.

      2. Географиялық нұсқамалардың мемлекеттік тізілімінен және Тауарлар шығарылған жерлер атауларының мемлекеттік тізілімінен үзінді көшірме географиялық нұсқаманың және тауар шығарылған жер атауының тіркелу фактісін және Географиялық нұсқамалардың мемлекеттік тізілімінде және Тауарлар шығарылған жерлер атауларының мемлекеттік тізілімінде көрсетілген тауарға қатысты оларды пайдаланудың айрықша құқығын растайды.

      Үзінді көшірменің нысанын уәкілетті орган белгілейді.";

      23) 10-тараудың тақырыбындағы "Тауар шығарылған жер" деген сөздер "Географиялық нұсқаманы және тауар шығарылған жердің" деген сөздермен ауыстырылсын;

      24) 37-бапта:

      тақырып және 1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "37-бап. Географиялық нұсқаманы және тауар шығарылған жердің атауын пайдалану шарттары

      1. Географиялық нұсқаманы және тауар шығарылған жердің атауын пайдалану құқығының иесiне оларды пайдалану құқығы тиесілі болады. Географиялық нұсқаманы және тауар шығарылған жердің атауын пайдалану құқығы оның иесінде Географиялық нұсқамалардың мемлекеттiк тiзiлiмiнде және Тауарлар шығарылған жерлер атауларының мемлекеттiк тiзiлiмiнде оларды пайдалану құқығы тіркелген күннен бастап туындайды.";

      2-тармақтағы "тауар шығарылған жер" деген сөздер "географиялық нұсқамамен және тауар шығарылған жердің" деген сөздермен ауыстырылсын;

      3-тармақтағы "тауарлар" деген сөз "географиялық нұсқамаларды және тауарлар" деген сөздермен ауыстырылсын;

      4-тармақтағы "Тауар шығарылған жер", "тауар шығарылған жер" деген сөздер тиісінше "Географиялық нұсқаманы, тауар шығарылған жердің", "географиялық нұсқаманы және тауар шығарылған жердің" деген сөздермен ауыстырылсын;

      25) 38-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "38-бап. Ескертпе таңбалау

      Географиялық нұсқаманы және тауар шығарылған жердің атауын пайдалану құқығының иесi географиялық нұсқамаға және тауар шығарылған жердің атауына қатар тұстан латынның R әрпi түрiндегi ескертпе таңбалауды, "тіркелген географиялық нұсқама", "тiркелген тауар шығарылған жердің атауы", "зарегистрированное географическое указание", "зарегистрированное наименование места происхождения товара" немесе "тірк. ГН", "тiрк. ТШЖА", "рег. ГУ", "рег. НМПТ" деген сөз белгiлемелерін соға алады.";

      26) 11-тараудың тақырыбындағы "Тауар шығарылған жер" деген сөздер "Географиялық нұсқаманы және тауар шығарылған жердің" деген сөздермен ауыстырылсын;

      27) 39-бапта:

      тақырып мынадай редакцияда жазылсын:

      "39-бап. Географиялық нұсқаманы және тауар шығарылған жердің атауын және (немесе) оларды пайдалану құқығының ұсынылуын тіркеуге дау айту";

      1-тармақтағы "тауар шығарылған жердің атауын тiркеу және (немесе) тауар шығарылған жердің атауын пайдалану құқығын беру" деген сөздер "географиялық нұсқаманы және тауар шығарылған жердің атауын және (немесе) оларды пайдалану құқығының ұсынылуын тiркеу" деген сөздермен ауыстырылсын;

      2-тармақта:

      "Егер тауар" деген сөздер "Егер географиялық нұсқаманы және тауар" деген сөздермен ауыстырылсын;

      "тауар шығарылған жердiң атауын тiркеуге және (немесе) тауар шығарылған жердiң атауын пайдалану құқығын беруге" деген сөздер "географиялық нұсқаманы және тауар шығарылған жердің атауын және (немесе) оларды пайдалану құқығының ұсынылуын тiркеуге" деген сөздермен ауыстырылсын;

      "тауар шығарылған жердiң атауын мемлекеттiк тiркеу" деген сөздер "географиялық нұсқаманы және тауар шығарылған жердiң атауын мемлекеттiк тiркеу" деген сөздермен ауыстырылсын;

      3-тармақтың бірінші бөлігінде:

      "тауар шығарылған жер атауының тiркелуiне және (немесе) тауар шығарылған жердің атауын пайдалану құқығының берiлуiне" деген сөздер "географиялық нұсқаманы және тауар шығарылған жер атауын және (немесе) оларды пайдалану құқығының ұсынылуын тіркеуге қарсы" деген сөздермен ауыстырылсын;

      мынадай мазмұндағы екінші сөйлеммен толықтырылсын:

      "Қарсылық берген адамның, сондай-ақ пайдалану құқығы иесінің дауды қарауға қатысуға құқығы бар.";

      28) 40-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "40-бап. Географиялық нұсқаманы және тауар шығарылған жердің атауын құқықтық қорғауды тоқтату және оларды жарамсыз деп тану

      1. Қазақстан Республикасында географиялық нұсқаманы және тауар шығарылған жердің атауын құқықтық қорғау мынадай:

      1) осы географиялық объектіге тән жағдайлар жойылған және осы географиялық нұсқамаға және тауар шығарылған жердің атауына қатысты Географиялық нұсқамалардың мемлекеттік тізілімінде және Тауарлар шығарылған жерлер атауларының мемлекеттік тізілімінде көрсетілген сипаттамалары бар тауарды өндіру мүмкін болмаған;

      2) тауар шығарылған елде географиялық нұсқаманы және тауар шығарылған жердің атауын құқықтық қорғау тоқтатылған жағдайларда тоқтатылады.

      2. Географиялық нұсқаманы және тауар шығарылған жердің атауын пайдалану құқығының қолданылуы мынадай:

      1) осы Заңның 34-бабында белгiленген мерзімі өткен;

      2) тауар Географиялық нұсқамалардың мемлекеттік тізілімінде және Тауарлар шығарылған жерлер атауларының мемлекеттік тізілімінде өзіне қатысты көрсетілген ерекше қасиеттерін, сапасын, репутациясын және басқа да сипаттамаларын жоғалтқан;

      3) сараптама ұйымына географиялық нұсқаманы және тауар шығарылған жердің атауын пайдалану құқығы иесінің тиісті өтініші берілген;

      4) географиялық нұсқаманы және тауар шығарылған жердің атауын пайдалану құқығының иесі – заңды тұлға таратылған немесе жеке тұлғаның кәсіпкерлік қызметі тоқтатылған;

      5) құқық иеленуші Географиялық нұсқамалардың мемлекеттік тізілімінде және Тауарлар шығарылған жерлер атауларының мемлекеттік тізілімінде өзіне қатысты көрсетілген ерекше қасиеттері, сапасы, репутациясы және басқа да сипаттамалары бар тауарды өндіру жөніндегі қызметті жүзеге асыру құқығынан айырылған;

      6) осы баптың 1-тармағында көрсетілген негіздер бойынша географиялық нұсқаманы және тауар шығарылған жердің атауын құқықтық қорғау тоқтатылған;

      7) шетелдік заңды тұлға, шетелдік немесе азаматтығы жоқ адам тауар шығарылған елде осы географиялық нұсқамаға және тауар шығарылған жердің атауына құқығын жоғалтқан жағдайларда тоқтатылады.

      3. Географиялық нұсқаманы және тауар шығарылған жердің атауын тіркеу және (немесе) оларды пайдалану құқығын ұсыну осы Заңның 26, 27 және 29-баптарында көрсетілген негіздер бойынша апелляциялық кеңестің немесе соттың шешімі бойынша жарамсыз деп танылады.

      4. Сараптама ұйымы Географиялық нұсқамалардың мемлекеттік тізіліміне және Тауарлар шығарылған жерлер атауларының мемлекеттік тізіліміне географиялық нұсқаманы және тауар шығарылған жердің атауын және (немесе) оларды пайдалану құқығының ұсынылуын тіркеудің қолданылуын тоқтату туралы жазба енгізеді және бұл туралы мәліметтерді өзінің интернет-ресурсында орналастырады.";

      29) 12-тараудың тақырыбындағы "Тауар таңбаларын иелерінің құқықтарын және тауарлар шығарылатын" деген сөздер "Тауар белгілері иелерінің құқықтарын және географиялық нұсқамалар мен тауарлар шығарылған" деген сөздермен ауыстырылсын;

      30) 41-бапта:

      2-тармақта:

      2) тармақшадағы "тауар шығарылған жердің атауын пайдалану құқығын тіркеуден және (немесе) табыстаудан" деген сөздер "географиялық нұсқаманы және тауар шығарылған жердің атауын пайдалану құқығын тіркеуден және (немесе) беруден" деген сөздермен ауыстырылсын;

      4) тармақшадағы "тауар шығарылған жердің атауын пайдалану құқығын тіркеуге және (немесе) табыстауға" деген сөздер "географиялық нұсқаманы және тауар шығарылған жердің атауын пайдалану құқығын тіркеуге және (немесе) беруге" деген сөздермен ауыстырылсын;

      3-тармақтағы "тауар шығарылған" деген сөздер "географиялық нұсқамаларды және тауарлар шығарылған" деген сөздермен ауыстырылсын;

      31) 41-2-баптың 3 және 4-тармақтары мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Қарсылықты қарау мерзімі үш айға дейін, оның ішінде өтініш берушінің жазбаша өтінішхаты бойынша ұзартылуы мүмкін.

      4. Апелляциялық кеңес отырыс өткізілетін күнді мынадай:

      1) тараптар, оның ішінде қарсылықты өзінің қатысуынсыз қарау туралы өтінішхатын берген жағдайды қоспағанда, қарсылықты мәлімдеуші келмеген;

      2) өтініш беруші қосымша дәлелдемелерді ұсыну үшін уақыттың қажеттігі туралы өтінішхат берген;

      3) тараптардың дәлелдерін және (немесе) қарсылыққа байланысты мән-жайларды қосымша зерделеу қажет болған жағдайларда ауыстыруға құқылы.";

      32) 42-бапта:

      1-тармақта:

      1) тармақшадағы "тауар шығарылған" деген сөздер "географиялық нұсқамаға және тауар шығарылған" деген сөздермен ауыстырылсын;

      3) тармақша "құқығын немесе" деген сөздерден кейін "географиялық нұсқаманы және" деген сөздермен толықтырылсын;

      2-тармақтағы "және Тауар шығарылған жерлердің атауларының мемлекеттік тізіліміне" деген сөздер ", Географиялық нұсқамалардың мемлекеттік тізіліміне және Тауарлар шығарылған жерлер атауларының мемлекеттік тізіліміне" деген сөздермен ауыстырылсын;

      33) 43-бапта:

      тақырып мынадай редакцияда жазылсын:

      "43-бап. Қазақстан Республикасының тауар белгілері, қызмет көрсету белгілері, географиялық нұсқамалар және тауарлар шығарылған жерлердің атаулары туралы заңнамасын бұзғаны үшін жауаптылық";

      1-тармақта:

      бірінші бөлікте:

      "келісімінсіз немесе" деген сөздер "келісімінсіз немесе географиялық нұсқама және" деген сөздермен ауыстырылсын;

      "құқықты немесе" деген сөздерден кейін "географиялық нұсқаманы және" деген сөздермен толықтырылсын;

      екінші бөлікте:

      "Тауар белгісін немесе" деген сөздерден кейін "географиялық нұсқаманы және" деген сөздермен толықтырылсын;

      "(құқық иеленушінің) немесе" деген сөздер "(құқық иеленушінің) немесе географиялық нұсқаманы және" деген сөздермен ауыстырылсын;

      2-тармақ "құқықты немесе" деген сөздерден кейін "географиялық нұсқаманы және" деген сөздермен толықтырылсын;

      34) 44-бапта:

      тақырып "(құқық иеленушінің) немесе" деген сөздерден кейін "географиялық нұсқаманы және" деген сөздермен толықтырылсын;

      1-тармақта:

      "(құқық иеленушінің) немесе" деген сөздерден кейін "географиялық нұсқаманы және" деген сөздермен толықтырылсын;

      "(құқық иеленушіге) немесе" деген сөздер "(құқық иеленушіге) немесе географиялық нұсқаманы және" деген сөздермен ауыстырылсын;

      2-тармақтағы "тауар шығарылған" деген сөздер "географиялық нұсқаманы және тауар шығарылған" деген сөздермен ауыстырылсын;

      3-тармақтағы "тауар шығарылған" деген сөздер "географиялық нұсқама және тауар шығарылған" деген сөздермен ауыстырылсын;

      4-тармақтағы "тауар шығарылған" деген сөздер "географиялық нұсқаманы және тауар шығарылған" деген сөздермен ауыстырылсын;

      5-тармақта:

      "(құқық иеленушінің) немесе" деген сөздерден кейін "географиялық нұсқаманы және" деген сөздермен толықтырылсын;

      "тауар белгісін немесе" деген сөздерден кейін "географиялық нұсқаманы және" деген сөздермен толықтырылсын;

      6-тармақтағы "тауар шығарылған" деген сөздер "географиялық нұсқама және тауар шығарылған" деген сөздермен ауыстырылсын;

      35) 45-баптағы "тауар шығарылған" деген сөздер "географиялық нұсқамаларды және тауарлар шығарылған" деген сөздермен ауыстырылсын;

      36) 46, 46-1 және 46-2-баптар мынадай редакцияда жазылсын:

      "46-бап. Патенттік сенім білдірілген өкілдер

      1. Қазақстан Республикасының аумағында тұрақты тұратын, жоғары бiлiмi бар, аттестаттаудан өткен және патенттік сенім білдірілген өкілдердің тізілімінде тiркелген оның әрекетке қабiлеттi азаматы патенттiк сенiм білдірілген өкiл болуға құқылы.

      Патенттік сенім білдірілген өкіл қызметімен айналысуға үміткер адамдарды аттестаттау зияткерлік меншік саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамасын және Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарды білуге арналған тестілеу нысанында өткізіледі.

      Уәкілетті органның жанынан құрылатын аттестаттау комиссиясы уәкілетті орган қызметкерлерінің тақ санынан тұрады.

      Патенттік сенім білдірілген өкіл қызметімен айналысуға үміткер адамдарды аттестаттаудан өткізу, патенттік сенім білдірілген өкілдердің тізілімінде тіркеу және оған өзгерістер енгізу тәртібін уәкілетті орган айқындайды.

      Патенттік сенім білдірілген өкілдердің тізілімі уәкілетті органның интернет-ресурсында орналастырылады.

      2. Аттестаттауға мынадай:

      1) Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес кәсіпкерлік қызметпен айналысуға тыйым салынатын;

      2) уәкілетті органның және оның ведомстволық бағынысты ұйымдарының қызметкерлері, сондай-ақ олардың жақын туыстары, жұбайы (зайыбы ) болып табылатын;

      3) қылмыс жасағаны үшін заңда белгіленген тәртіппен жойылмаған немесе алынбаған сотталғандығы бар;

      4) осы Заңға сәйкес патенттік сенім білдірілген өкілдердің тізілімінен шығарылған адамдар жiберiлмейдi.

      3. Зияткерлік меншік құқықтарын сақтау және қорғау саласында кемінде төрт жыл жұмыс тәжірибесі бар не патенттік сенім білдірілген өкілдер палатасында кемінде бір жыл тағылымдамадан өткен адамдар аттестаттауға жіберіледі.

      4. Патенттік сенім білдірілген өкілдің қызметі аттестаттау комиссиясының хаттамалық шешімімен:

      1) патенттік сенім білдірілген өкілдің аттестаттау комиссиясына берілген өтініші негізінде;

      2) Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес кәсіпкерлік қызметпен айналысуға тыйым салынатын адамдарға, уәкілетті органның және оның ведомстволық бағынысты ұйымдарының қызметкерлеріне жатқызу кезеңіне;

      3) осы Заңның 46-2-бабының 1-тармағында көзделген мән-жайларды анықтау мақсатында тоқтатыла тұрады.

      Осы тармақтың бірінші бөлігінің 3) тармақшасында көрсетілген жағдайда патенттік сенім білдірілген өкілдің қызметі аттестаттау комиссиясы тиісті шешім қабылдағанға дейін үш ай бойы тоқтатыла тұрады.

      Патенттік сенім білдірілген өкілдің қызметі оның қызметін тоқтата тұру үшін себеп болған негіздер жойылған жағдайда, аттестаттау комиссиясының хаттамалық шешімімен қайта басталады.

      5. Өтініш берушінің, құқық иеленушінің өкілі ретінде патенттік сенім білдірілген өкіл зияткерлік меншік объектілерін құқықтық қорғау мәселелері бойынша уәкілетті органмен және сараптама ұйымымен іс жүргізуге байланысты қызметті жүзеге асырады. Уәкілетті органмен және сараптама ұйымымен іс жүргізуді өтініш беруші және (немесе) құқық иеленуші де дербес жүзеге асыра алады.

      Қазақстан Республикасының шегінен тысқары жерде тұратын жеке тұлғалар немесе шетелдік заңды тұлғалар уәкілетті органда және оның ұйымдарында өзінің өтініш беруші, тауар белгісінің, қызмет көрсету белгісінің иесі құқықтарын және географиялық нұсқаманы және тауар шығарылған жердің атауын пайдалану құқықтарын, сондай-ақ мүдделі тұлға құқықтарын патенттік сенім білдірілген өкілдер арқылы жүзеге асырады.

      Қазақстан Республикасында тұрақты тұратын, бірақ оның шегінен тысқары жерде уақытша жүрген жеке тұлғалар Қазақстан Республикасының шегінде хат алмасу үшін мекенжайын көрсеткен кезде патенттік сенім білдірілген өкілсіз өзінің өтініш беруші, тауар белгісінің, қызмет көрсету белгісінің иесі құқықтарын және географиялық нұсқаманы және тауар шығарылған жердің атауын пайдалану құқықтарын, сондай-ақ мүдделі тұлға құқықтарын жүзеге асыра алады.

      Патенттік сенім білдірілген өкіл сенім білдірушіден оның тапсырмасын орындауға байланысты алатын ақпарат Қазақстан Республикасының заңдарында құпия ақпаратқа немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияға қойылатын талаптар сақталған кезде құпия деп танылады.

      46-1-бап. Патенттік сенiм білдірілген өкілдің құқықтары мен міндеттері

      1. Патенттік сенім білдірілген өкіл мыналарға құқылы:

      1) зияткерлік меншік құқықтарын қорғау, зияткерлік меншік құқықтарын иелену немесе беру мәселелері бойынша консультация беру;

      2) тапсырыс берушінің, сенім білдірушінің, жұмыс берушінің атынан және оның тапсырмасы бойынша тауар белгілерін, қызмет көрсету белгілерін, географиялық нұсқамалар мен тауарлар шығарылған жерлердің атауларын тіркеуге арналған өтінімдерді ресімдеу және жасау жөніндегі жұмыстарды жүзеге асыру;

      3) тауар белгілеріне, қызмет көрсету белгілеріне, географиялық нұсқамаларға және тауарлар шығарылған жерлердің атауларына құқықтарды қорғау мәселелері бойынша уәкілетті органмен және (немесе) сараптама ұйымымен өзара іс-қимыл жасау, оның ішінде хат-хабар алысу, сараптама шешімдеріне қарсылықтарды дайындау және жіберу;

      4) лицензиялық (қосалқы лицензиялық) шарттарды және (немесе) басқаға беру шарттарын жасауға, қарауға, сондай-ақ сараптама ұйымында құқықтарды беруді және ұсынуды кейіннен тіркеуге жәрдемдесу;

      5) патенттік сенім білдірілген өкілдер палатасының мүшесі болу;

      6) Қазақстан Республикасының заңдарында тыйым салынбаған, зияткерлік меншікті сақтау және қорғау мәселелерімен байланысты басқа да қызмет түрлерін жүзеге асыру.

      2. Патенттік сенім білдірілген өкілдің өкілеттіктері сенімхатпен куәландырылады.

      Апелляциялық кеңеске қарсылық беруге байланысты істерді жүргізу кезінде патенттік сенім білдірілген өкіл уәкілетті органға сенімхаттың түпнұсқасын ұсынуға міндетті.

      3. Егер сенімхат шет тілінде жасалса, онда қарсылық берілген тілге байланысты сенімхаттың қазақ немесе орыс тіліне нотариус куәландырған аудармасы міндетті түрде ұсынылуға тиіс.

      4. Патенттік сенім білдірілген өкіл, егер бұрын осы іс бойынша мүдделері іс жүргізу туралы өтінішпен жүгінген адамның мүдделеріне қайшы келетін адамдардың атынан өкiлдiк етсе немесе оларға консультация берсе немесе оны қарауға өзгеше қатысса, сондай-ақ егер істі қарауға патенттік сенім білдірілген өкілдің жақын туысы, жұбайы (зайыбы) немесе жекжаты болып табылатын лауазымды адам қатысса, тапсырманы қабылдамауға міндетті.

      46-2-бап. Патенттік сенім білдірілген өкілдердің тізілімінен шығару, патенттік сенім білдірілген өкілдің куәлігін жарамсыз деп тану және патенттік сенім білдірілген өкілдердің тізіліміндегі мәліметтердің күшін жою

      1. Патенттік сенiм білдірілген өкіл патенттік сенім білдірілген өкілдердің тізілімінен аттестаттау комиссиясының шешімімен:

      1) патенттік сенім білдірілген өкілдің аттестаттау комиссиясына берілген жеке өтініші негізінде;

      2) Қазақстан Республикасының азаматтығы тоқтатылған кезде немесе Қазақстан Республикасының шегінен тыс тұрақты тұрғылықты жерге кеткен кезде;

      3) патенттік сенiм білдірілген өкілдің кәсіптік қызметінде бес жылдан астам үзіліс болған жағдайда;

      4) патенттік сенiм білдірілген өкіл қылмыс жасағаны үшін сотталып, соттың айыптау үкімі күшіне енген кезде;

      5) патенттік сенiм білдірілген өкіл қайтыс болған немесе ол хабарсыз кетті деп танылған не қайтыс болды деп жарияланған жағдайда;

      6) патенттік сенiм білдірілген өкіл әрекетке қабілетсіз немесе әрекет қабілеті шектеулі деп танылған жағдайда;

      7) жеке және (немесе) заңды тұлғалардың шағымдарын, сондай-ақ патенттік сенім білдірілген өкілдер палатасының ұсынуын қарау нәтижелері бойынша шығарылады.

      2. Аттестаттау комиссиясының шешімі немесе соттың заңды күшіне енген шешімі не айыптау үкімі негізінде патенттік сенім білдірілген өкілдің куәлігі жарамсыз деп танылады және тиісті мәліметтер патенттік сенім білдірілген өкілдердің тізіліміне енгізіледі.

      3. Патенттік сенiм білдірілген өкілдердің тізілімінен шығарылған патенттік сенім білдірілген өкіл бұл жөнінде мәліметтер енгізілген күннен бастап патенттік сенiм білдірілген өкілдің қызметін жүзеге асыру құқығынан айырылады, ал оны патенттік сенім білдірілген өкіл ретінде тіркеу туралы куәліктің күші жойылады.

      4. Уәкілетті орган патенттік сенім білдірілген өкілдің әрекеттеріне жеке және (немесе) заңды тұлғаның шағымы не патенттік сенім білдірілген өкілдер палатасының ұсынуы келіп түскен жағдайда уәкілетті орган қызметкерлерінің тақ санынан апелляциялық комиссия құрады. Жеке және (немесе) заңды тұлғаның шағымын не патенттік сенім білдірілген өкілдер палатасының ұсынуын қарау кезеңінде патенттік сенім білдірілген өкіл куәлігінің қолданылуы тоқтатыла тұрады, бұл туралы патенттік сенім білдірілген өкілдердің тізіліміне белгі қойылады.

      Жеке және (немесе) заңды тұлғаның шағымын не патенттік сенім білдірілген өкілдер палатасының ұсынуын қарау нәтижелері бойынша мынадай шешімдердің бірі қабылданады:

      1) патенттік сенім білдірілген өкілдің куәлігін кері қайтарып алу және патенттік сенім білдірілген өкілдердің тізіліміне тиісті жазба енгізу;

      2) жеке және (немесе) заңды тұлғаның шағымын не патенттік сенім білдірілген өкілдер палатасының ұсынуын қанағаттандырудан бас тарту.

      Апелляциялық комиссияның шешімі жай көпшілік дауыспен қабылданады, хаттамамен ресімделеді және оған сотқа шағым жасалуы мүмкін.".

      8. "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" 2001 жылғы 23 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына:

      1) 27-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы 38) тармақшамен толықтырылсын:

      "38) "Тауар белгілері, қызмет көрсету белгілері, географиялық нұсқамалар және тауарлар шығарылған жерлердің атаулары туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 29-бабының 3, 5 және 6-тармақтарында көзделген жағдайларда қорытынды береді.";

      2) 31-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы 30-2) тармақшамен толықтырылсын:

      "30-2) "Тауар белгілері, қызмет көрсету белгілері, географиялық нұсқамалар және тауарлар шығарылған жерлердің атаулары туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 29-бабының 3, 5 және 6-тармақтарында көзделген жағдайларда қорытынды береді;".

      9. "Интегралдық микросхемалар топологияларын құқықтық қорғау туралы" 2001 жылғы 29 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына:

      1) 4-баптың 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "4) патенттік сенім білдірілген өкіл қызметімен айналысуға үміткер адамдарды аттестаттау, оларды патенттік сенім білдірілген өкілдердің тізілімінде тіркеу, патенттік сенім білдірілген өкілдердің тізілімінен шығару, патенттік сенім білдірілген өкілдің куәлігін жарамсыз деп тану және патенттік сенім білдірілген өкілдердің тізілімінде мәліметтердің күшін жою;";

      2) 11-баптың 1-тармағының екінші бөлігінде:

      "қазақ және орыс тілдерінде" деген сөздер "қазақ немесе орыс тілінде" деген сөздермен ауыстырылсын;

      "екi айдан кешiктiрiлмей" деген сөздер "екi ай ішінде" деген сөздермен ауыстырылсын;

      3) 15, 15-1 және 15-2-баптар мынадай редакцияда жазылсын:

      "15-бап. Патенттiк сенiм бiлдiрiлген өкiлдер

      1. Қазақстан Республикасының аумағында тұрақты тұратын, жоғары бiлiмi бар, аттестаттаудан өткен және патенттік сенім білдірілген өкілдердің тізілімінде тiркелген Қазақстан Республикасының әрекетке қабiлеттi азаматы патенттiк сенiм білдірілген өкiл болуға құқылы.

      Патенттік сенім білдірілген өкіл қызметімен айналысуға үміткер адамдарды аттестаттау зияткерлік меншік саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамасын және Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарды білуге арналған тестілеу нысанында өткізіледі.

      Уәкілетті органның жанынан құрылатын аттестаттау комиссиясы уәкілетті орган қызметкерлерінің тақ санынан тұрады.

      Патенттік сенім білдірілген өкіл қызметімен айналысуға үміткер адамдарды аттестаттаудан өткізу, патенттік сенім білдірілген өкілдердің тізілімінде тіркеу және оған өзгерістер енгізу тәртібін уәкілетті орган айқындайды.

      Патенттік сенім білдірілген өкілдердің тізілімі уәкілетті органның интернет-ресурсында орналастырылады.

      2. Аттестаттауға мынадай:

      1) Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес кәсіпкерлік қызметпен айналысуға тыйым салынатын;

      2) уәкілетті органның және оның ведомстволық бағынысты ұйымдарының қызметкерлері, сондай-ақ олардың жақын туыстары, жұбайы (зайыбы) болып табылатын;

      3) қылмыс жасағаны үшін заңда белгіленген тәртіппен жойылмаған немесе алынбаған сотталғандығы бар;

      4) осы Заңға сәйкес патенттік сенім білдірілген өкілдердің тізілімінен шығарылған адамдар жiберiлмейдi.

      3. Аттестаттауға зияткерлік меншік құқықтарын сақтау және қорғау саласында кемінде төрт жыл жұмыс тәжірибесі бар не патенттік сенім білдірілген өкілдер палатасында кемінде бір жыл тағылымдамадан өткен адамдар жіберіледі.

      4. Патенттік сенім білдірілген өкілдің қызметі аттестаттау комиссиясының хаттамалық шешімімен:

      1) патенттік сенім білдірілген өкілдің аттестаттау комиссиясына берілген өтініші негізінде;

      2) Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес кәсіпкерлік қызметпен айналысуға тыйым салынатын адамдарға, уәкілетті органның және оның ведомстволық бағынысты ұйымдарының қызметкерлеріне жатқызу кезеңіне;

      3) осы Заңның 15-2-бабының 1-тармағында көзделген мән-жайларды анықтау мақсатында тоқтатыла тұрады.

      Осы тармақтың бірінші бөлігінің 3) тармақшасында көрсетілген жағдайда патенттік сенім білдірілген өкілдің қызметі аттестаттау комиссиясы тиісті шешім қабылдағанға дейін үш ай бойы тоқтатыла тұрады.

      Патенттік сенім білдірілген өкілдің қызметі оның қызметін тоқтата тұру үшін себеп болған негіздер жойылған жағдайда, аттестаттау комиссиясының хаттамалық шешімімен қайта басталады.

      5. Өтініш берушінің, құқық иеленушінің өкілі ретінде патенттік сенім білдірілген өкіл уәкілетті органмен және сараптама ұйымымен іс жүргізуге байланысты қызметті жүзеге асырады. Уәкілетті органмен және сараптама ұйымымен іс жүргізуді өтініш беруші және (немесе) патент иеленуші де дербес жүзеге асыра алады.

      Қазақстан Республикасының шегінен тысқары жерде тұратын жеке тұлғалар немесе шетелдік заңды тұлғалар уәкілетті органда өзінің өтініш беруші, құқық иеленуші құқықтарын, сондай-ақ мүдделі тұлға құқықтарын патенттік сенім білдірілген өкілдер арқылы жүзеге асырады.

      Қазақстан Республикасында тұрақты тұратын, бірақ оның шегінен тысқары жерде уақытша жүрген жеке тұлғалар Қазақстан Республикасының шегінде хат алмасу үшін мекенжайын көрсеткен кезде патенттік сенім білдірілген өкілсіз өзінің өтініш беруші, құқық иеленуші құқықтарын, сондай-ақ мүдделі тұлға құқықтарын жүзеге асыра алады.

      Патенттік сенім білдірілген өкіл сенім білдірушіден оның тапсырмасын орындауға байланысты алатын ақпарат Қазақстан Республикасының заңдарында құпия ақпаратқа немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияға қойылатын талаптар сақталған кезде құпия деп танылады.

      15-1-бап. Патенттік сенiм білдірілген өкілдің құқықтары мен міндеттері

      1. Патенттік сенім білдірілген өкіл мыналарға құқылы:

      1) интегралдық микросхемалар топологияларын қорғау, интегралдық микросхемалар топологияларына құқықтарды иелену немесе беру мәселелері бойынша консультация беру;

      2) тапсырыс берушінің, сенім білдірушінің, жұмыс берушінің атынан және оның тапсырмасы бойынша интегралдық микросхемалар топологиясын тіркеуге арналған өтінімдерді ресімдеу және жасау жөніндегі жұмыстарды жүзеге асыру;

      3) интегралдық микросхемалар топологияларын тіркеу мәселелері бойынша уәкілетті органмен және (немесе) сараптама ұйымымен өзара іс-қимыл жасау;

      4) лицензиялық (қосалқы лицензиялық) шарттарды және (немесе) басқаға беру шарттарын жасауға, қарауға, сондай-ақ сараптама ұйымында құқықтарды беруді және ұсынуды кейіннен тіркеуге жәрдемдесу;

      5) патенттік сенім білдірілген өкілдер палатасының мүшесі болу;

      6) Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған, зияткерлік меншікті сақтау және қорғау мәселелерімен байланысты басқа да қызмет түрлерін жүзеге асыру.

      2. Патенттік сенім білдірілген өкілдің өкілеттіктері сенімхатпен куәландырылады.

      Апелляциялық кеңеске қарсылық беруге байланысты істерді жүргізу кезінде патенттік сенім білдірілген өкіл уәкілетті органға сенімхаттың түпнұсқасын ұсынуға міндетті.

      3. Егер сенімхат шет тілінде жасалса, онда қарсылық берілген тілге байланысты сенімхаттың қазақ немесе орыс тіліне нотариус куәландырған аудармасы міндетті түрде ұсынылуға тиіс.

      4. Патенттік сенім білдірілген өкіл, егер бұрын осы іс бойынша мүдделері іс жүргізу туралы өтінішпен жүгінген адамның мүдделеріне қайшы келетін адамдардың атынан өкiлдiк етсе немесе оларға консультация берсе немесе оны қарауға өзгеше қатысса, сондай-ақ егер істі қарауға патенттік сенім білдірілген өкілдің жақын туысы, жұбайы (зайыбы) немесе жекжаты болып табылатын лауазымды адам қатысса, тапсырманы қабылдамауға міндетті.

      15-2 бап. Патенттік сенім білдірілген өкілдердің тізілімінен шығару, патенттік сенім білдірілген өкілдің куәлігін жарамсыз деп тану және патенттік сенім білдірілген өкілдердің тізіліміндегі мәліметтердің күшін жою

      1. Патенттік сенiм білдірілген өкіл патенттік сенім білдірілген өкілдердің тізілімінен аттестаттау комиссиясының шешімімен:

      1) патенттік сенім білдірілген өкілдің аттестаттау комиссиясына берілген жеке өтініші негізінде;

      2) Қазақстан Республикасының азаматтығы тоқтатылған кезде немесе Қазақстан Республикасының шегінен тыс тұрақты тұрғылықты жерге кеткен кезде;

      3) патенттік сенiм білдірілген өкілдің кәсіптік қызметінде бес жылдан астам үзіліс болған жағдайда;

      4) патенттік сенiм білдірілген өкіл қылмыс жасағаны үшін сотталып, соттың айыптау үкімі күшіне енген кезде;

      5) патенттік сенiм білдірілген өкіл қайтыс болған немесе ол хабарсыз кетті деп танылған не қайтыс болды деп жарияланған жағдайда;

      6) патенттік сенiм білдірілген өкіл әрекетке қабілетсіз немесе әрекет қабілеті шектеулі деп танылған жағдайда;

      7) жеке және (немесе) заңды тұлғалардың шағымдарын, сондай-ақ патенттік сенім білдірілген өкілдер палатасының ұсынуын қарау нәтижелері бойынша шығарылады.

      2. Аттестаттау комиссиясының шешімі немесе соттың заңды күшіне енген шешімі не айыптау үкімі негізінде патенттік сенім білдірілген өкілдің куәлігі жарамсыз деп танылады және тиісті мәліметтер патенттік сенім білдірілген өкілдердің тізіліміне енгізіледі.

      3. Патенттік сенiм білдірілген өкілдердің тізілімінен шығарылған патенттік сенім білдірілген өкіл бұл жөнінде мәліметтер енгізілген күннен бастап патенттік сенiм білдірілген өкілдің қызметін жүзеге асыру құқығынан айырылады, ал оны патенттік сенім білдірілген өкіл ретінде тіркеу туралы куәліктің күші жойылады.

      4. Уәкілетті орган патенттік сенім білдірілген өкілдің әрекеттеріне жеке және (немесе) заңды тұлғаның шағымы не патенттік сенім білдірілген өкілдер палатасының ұсынуы келіп түскен жағдайда уәкілетті орган қызметкерлерінің тақ санынан апелляциялық комиссия құрады. Жеке және (немесе) заңды тұлғаның шағымын не патенттік сенім білдірілген өкілдер палатасының ұсынуын қарау кезеңінде патенттік сенім білдірілген өкіл куәлігінің қолданылуы тоқтатыла тұрады, бұл туралы патенттік сенім білдірілген өкілдердің тізіліміне белгі қойылады.

      Жеке және (немесе) заңды тұлғаның шағымын не патенттік сенім білдірілген өкілдер палатасының ұсынуын қарау нәтижелері бойынша мынадай шешімдердің бірі қабылданады:

      1) патенттік сенім білдірілген өкілдің куәлігін кері қайтарып алу және патенттік сенім білдірілген өкілдердің тізіліміне тиісті жазба енгізу;

      2) жеке және (немесе) заңды тұлғаның шағымын не патенттік сенім білдірілген өкілдер палатасының ұсынуын қанағаттандырудан бас тарту.

      Апелляциялық комиссияның шешімі жай көпшілік дауыспен қабылданады, хаттамамен ресімделеді және оған сотқа шағым жасалуы мүмкін.".

      10. "Әділет органдары туралы" 2002 жылғы 18 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңына:

      21-баптың 7), 8), 9) және 11) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:

      "7) авторлық құқықты ресми тізілімдерде тіркеу жөніндегі қызметті ұйымдастыру;

      8) өнеркәсiптiк меншiк объектiлерiне, селекциялық жетiстiктерге, интегралдық микросхемалар топологияларына, тауар белгілеріне, қызмет көрсету белгілеріне, географиялық нұсқамаларға және тауарлар шығарылған жерлердің атауларына қорғау құжаттарын беруге арналған өтiнiмдердi тiркеу жөніндегі қызметті, оның ішінде Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарына сәйкес ұйымдастыру;

      9) өнеркәсіптік меншік объектілеріне, селекциялық жетістіктерге, интегралдық микросхемалар топологияларына, тауар белгілеріне, қызмет көрсету белгілеріне, географиялық нұсқамаларға және тауарлар шығарылған жерлердің атауларына қорғау құжаттарын беруге арналған өтінімдерге сараптама жүргізу жөніндегі қызметті ұйымдастыру, тиісті мемлекеттік тізілімдерді жүргізу, қорғау құжаттарын беру және оларды күшінде ұстап тұру жөніндегі шараларды жүзеге асыру, оның ішінде Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарына сәйкес;";

      "11) өнеркәсiптiк меншiк объектiлерiн, селекциялық жетiстiктердi, интегралдық микросхемалар топологияларын пайдалануға арналған лицензиялық шарттарды, ашық лицензияларды және қорғау құжаттарын басқаға беру шарттарын тiркеу жөніндегі қызметті ұйымдастыру;".

      11. "Ең төмен әлеуметтік стандарттар және олардың кепілдіктері туралы" 2015 жылғы 19 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңына:

      37-бапта:

      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Мемлекет кепілдік берген заң көмегін көрсету саласындағы ең төмен әлеуметтік стандарттар құқықтық ақпарат беруге, құқықтық консультация беруге, адвокаттардың, заң консультанттарының жеке тұлғалардың мүдделерін қорғауы мен білдіруіне әлеуметтік кепілдіктер мен әлеуметтік құқықтардың іске асырылуын қамтамасыз етеді.";

      2-тармақтың 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "3) "Адвокаттардың, заң консультанттарының жеке тұлғалардың мүдделерін қорғауы мен білдіруі" ең төмен әлеуметтік стандарты болып табылады.";

      4 және 5-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "4. "Құқықтық консультация беру" ең төмен әлеуметтік стандарты "Адвокаттық қызмет және заң көмегі туралы" Қазақстан Республикасының Заңында және Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында көзделген жағдайларда адвокаттардың, заң консультанттарының құқықтық консультация беру тәртібін белгілейтін нормаларды қамтиды.

      5. "Адвокаттардың, заң консультанттарының жеке тұлғалардың мүдделерін қорғауы мен білдіруі" ең төмен әлеуметтік стандарты Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жағдайларда адвокаттардың, заң консультанттарының соттарда, қылмыстық қудалау органдарында, өзге де мемлекеттік органдарда және мемлекеттік емес ұйымдарда жеке тұлғалардың мүдделерін қорғауы мен білдіруі тәртібін белгілейтін нормаларды қамтиды.".

      12. "Адвокаттық қызмет және заң көмегі туралы" 2018 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына:

      1) 22-баптың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2) адвокат, заң консультанты көрсеткен мемлекет кепілдік берген заң көмегіне ақы төлеудің, құқықтық консультация беруге, қорғауға және өкілдік етуге, сондай-ақ татуластыру рәсімдерін жүргізуге байланысты шығыстарды өтеу мөлшерлерін белгілейді;";

      2) 23-баптың 12) және 13) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:

      "12) адвокат, заң консультанты көрсеткен, мемлекет кепілдік берген заң көмегін есепке алу тәртібін әзірлейді және бекітеді;

      13) адвокат, заң консультанты көрсететін, мемлекет кепілдік берген заң көмегіне ақы төлеу және құқықтық консультация беруге, қорғауға және өкілдік етуге, сондай-ақ татуластыру рәсімдерін жүргізуге байланысты шығыстарды өтеу қағидаларын бекітеді;";

      3) 25-бап мынадай мазмұндағы 2-1) тармақшамен толықтырылсын:

      "2-1) заң консультанттары осы Заңда белгіленген тәртіппен;";

      4) 26-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "26-бап. Мемлекет кепілдік берген заң көмегін алуға құқығы бар тұлғалар

      1. Құқықтық ақпарат беру түріндегі мемлекет кепілдік берген заң көмегін тегін алуға барлық жеке және (немесе) заңды тұлғалардың құқығы бар.

      2. Құқықтық консультация беру түріндегі мемлекет кепілдік берген заң көмегі:

      1) алименттер өндіріп алу, зейнетақы мен жәрдемақылар тағайындау, ақтау, босқын немесе қандас мәртебесін алу мәселелері бойынша жеке тұлғаларға, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған кәмелетке толмағандарға;

      2) мәртебесіне немесе жағдайына байланысты құқықтары мен заңды мүдделерін қамтамасыз ету және қорғау мәселелері бойынша сексуалдық зорлық-зомбылық, адам саудасы, терроризм актісі құрбандарына не азаптауларға ұшыраған құрбандарға;

      3) асыраушысының қайтыс болуынан келтірілген зиянды өтеу мәселелері бойынша жеке тұлғаларға;

      4) жұмысына байланысты денсаулығының зақымдануынан келтірілген не қылмыстық құқық бұзушылықпен келтірілген зиянды өтеу мәселелері бойынша жеке тұлғаларға;

      5) Ұлы Отан соғысына қатысушылар, жеңілдіктер бойынша Ұлы Отан соғысына қатысушыларға теңестірілген адамдар, сондай-ақ басқа мемлекеттердің аумағындағы ұрыс қимылдарының ардагерлері, мерзімді қызметтегі әскери қызметшілер, бірінші және екінші топтағы мүгедектігі бар адамдар, жасы бойынша зейнеткерлер болып табылатын, кәсіпкерлік қызметпен байланысты емес мәселелер бойынша жеке тұлғаларға;

      6) кәсіпкерлік қызметпен байланысты емес мәселелер бойынша көпбалалы отбасыларға;

      7) кәсіпкерлік қызметпен байланысты емес мәселелер бойынша жан басына шаққандағы орташа айлық кірістері облыстарда, республикалық маңызы бар қалаларда, астанада белгіленген кедейлік шегінен төмен табысы аз адамдарға (отбасыларға) осы Заңда және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен көрсетіледі.

      3. Соттарда, қылмыстық қудалау органдарында, өзге де мемлекеттік органдарда және мемлекеттік емес ұйымдарда жеке тұлғалардың мүдделерін қорғау және білдіру түріндегі мемлекет кепілдік берген заң көмегі:

      1) Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы заңнамасына сәйкес әкімшілік жауаптылыққа тартылатын адамға;

      2) Қазақстан Республикасының азаматтық процестік заңнамасына сәйкес талап қоюшыға не жауапкерге және Қазақстан Республикасының әкімшілік сот ісін жүргізу туралы заңнамасына сәйкес талап қоюшыға;

      3) Қазақстан Республикасының қылмыстық-процестік заңнамасына сәйкес күдіктіге, айыпталушыға, сотталушыға, сотталған адамға, ақталған адамға, жәбірленушіге осы Заңда және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен көрсетіледі.

      4. Осы баптың 1, 2 және 3-тармақтарында көрсетілген тұлғалар Қазақстан Республикасының аумағында мемлекет кепілдік берген заң көмегін тұрғылықты жеріне және тұрған жеріне қарамастан алуға құқылы.

      5. Мемлекет кепілдік берген заң көмегіне мұқтаж тұлғаның мүддесіне орай оның өкілі заңдарда белгіленген тәртіппен осындай көмек көрсету туралы өтінішхатпен жүгіне алады.";

      5) 28-баптың 6-тармағының бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "6. Аумақтық әділет органы жыл сайын жиырма бесінші желтоқсаннан кешіктірмей мемлекет кепілдік берген заң көмегін көрсету жүйесіне қатысатын адвокаттардың тізімін өзінің интернет-ресурсына орналастырады.";

      6) мынадай мазмұндағы 28-1-баппен толықтырылсын:

      "28-1-бап. Заң консультанттарының мемлекет кепілдік берген заң көмегін көрсету тәртібі

      Заң консультанттарының мемлекет кепілдік берген заң көмегін көрсетуге қатысуын заң консультанттарының палаталары уәкілетті орган айқындаған тәртіппен ұйымдастырады.";

      7) 29-баптың 2-тармағының 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1) өтініш иесі мемлекет кепілдік берген заң көмегін алуға құқығы бар, осы Заңның 26-бабының 2 және 3-тармақтарында көзделген тұлғалар санатына жатпаса;";

      8) 80-бап мынадай мазмұндағы 7-1) тармақшамен толықтырылсын:

      "7-1) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мемлекет кепілдік берген заң көмегін көрсету жөніндегі жұмысты ұйымдастырады;";

      9) мынадай мазмұндағы 86-1-баппен толықтырылсын:

      "86-1-бап. Заң консультанты көрсететін мемлекет кепілдік берген заң көмегіне ақы төлеу

      1. Заң консультанты көрсететін мемлекет кепілдік берген заң көмегіне ақы төлеу бюджет қаражаты есебінен жүргізіледі.

      2. Заң консультанты көрсететін мемлекет кепілдік берген заң көмегіне ақы төлеу және құқықтық консультация беруге, қорғауға және өкілдік етуге, сондай-ақ татуластыру рәсімдерін жүргізуге байланысты шығыстарды өтеу мөлшерлерін Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілейді.

      3. Заң консультанты көрсететін заң көмегіне ақы төлеу және құқықтық консультация беруге, қорғауға және өкілдік етуге, сондай-ақ татуластыру рәсімдерін жүргізуге байланысты шығыстарды өтеу тәртібі уәкілетті орган бекітетін, мемлекет кепілдік берген заң көмегіне ақы төлеу қағидаларында белгіленеді.

      4. Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда, заң консультанты көрсететін мемлекет кепілдік берген заң көмегіне, іссапар, көлік шығыстарына ақы төлеу және оның құқықтық консультация беруге, қорғауға және өкілдік етуге байланысты басқа да шығыстарын өтеу соттардың ұйғарымдары бойынша жүргізіледі.".

      2-бап. Осы Заң алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Президенті
Қ. ТОҚАЕВ

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования законодательства в сферах интеллектуальной собственности и оказания гарантированной государством юридической помощи

Закон Республики Казахстан от 20 июня 2022 года № 128-VII ЗРК.

      Примечание ИЗПИ!
Порядок введения в действие настоящего Закона см. ст. 2

      Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

      1. В Гражданский кодекс Республики Казахстан (Особенная часть) от 1 июля 1999 года:

      1) в пункте 3 статьи 961:

      дополнить подпунктом 2-1) следующего содержания:

      "2-1) географические указания;";

      подпункт 3) изложить в следующей редакции:

      "3) наименования мест происхождения товаров;";

      2) подпункт 3) пункта 1 статьи 999 изложить в следующей редакции:

      "3) патент на промышленный образец – в течение десяти лет. Срок действия патента может быть продлен каждый раз экспертной организацией по ходатайству патентообладателя на пять лет. При этом общий срок действия патента не должен превышать двадцать пять лет с даты подачи заявки.";

      3) в пункте 1 статьи 1027 слова "и наименованиях" заменить словами ", географических указаниях и наименованиях";

      4) в части третьей статьи 1031 слова "и наименованиях" заменить словами ", географических указаниях и наименованиях";

      5) параграф 3 главы 56 изложить в следующей редакции:

      "Параграф 3. Географическое указание и наименование места происхождения товара

      Статья 1033. Условия правовой охраны географического указания и наименования места происхождения товара

      1. Правовая охрана географического указания и наименования места происхождения товара предоставляется на основании их регистрации в порядке, установленном Законом Республики Казахстан "О товарных знаках, знаках обслуживания, географических указаниях и наименованиях мест происхождения товаров", а также в силу международных договоров Республики Казахстан.

      2. Географическим указанием является обозначение, идентифицирующее происходящий с территории географического объекта товар, определенное качество, репутация или другие характеристики которого в значительной степени связаны с его географическим происхождением. На территории данного географического объекта должна осуществляться хотя бы одна из стадий производства товара, оказывающая существенное влияние на формирование его характеристик.

      3. Наименованием места происхождения товара является обозначение, представляющее собой либо содержащее современное или историческое, официальное или неофициальное, полное или сокращенное наименование страны, населенного пункта, местности или другого географического объекта, включающее такое наименование или производное от такого наименования и ставшее известным в результате его использования в отношении товара, особые свойства которого исключительно или главным образом определяются характерными для данного географического объекта природными условиями и (или) людскими факторами. На территории данного географического объекта должны осуществляться все стадии производства товара, оказывающие существенное влияние на формирование особых свойств товара.

      4. Границы географического объекта производства товара, а также особые свойства товара, для обозначения которого используются географическое указание и наименование места происхождения товара, должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан. Контроль за соблюдением указанных требований осуществляется в соответствии с законами Республики Казахстан.

      5. Не признается географическим указанием и наименованием места происхождения товара и не подлежит регистрации для целей его правовой охраны в соответствии с правилами настоящего параграфа обозначение, хотя и представляющее собой или содержащее название географического объекта, но вошедшее в Республике Казахстан во всеобщее употребление как обозначение товара определенного вида, не связанное с местом его производства. Указанное обстоятельство не лишает лицо, чьи права нарушены недобросовестным использованием такого наименования, возможности их защиты иными способами, предусмотренными законами Республики Казахстан, в том числе на основании правил о недобросовестной конкуренции.

      6. Обозначения, которым не может быть предоставлена правовая охрана в качестве географического указания и наименования места происхождения товара, определяются законами Республики Казахстан.

      Статья 1034. Право пользования географическим указанием и наименованием места происхождения товара

      1. Лицо, обладающее правом пользования географическим указанием и наименованием места происхождения товара, вправе помещать это указание и наименование на товаре, упаковке, в рекламе, проспектах, счетах и использовать их иным образом в связи с введением данного товара в гражданский оборот.

      2. Географическое указание и наименование места происхождения товара могут быть зарегистрированы несколькими лицами как совместно, так и независимо друг от друга для обозначения товара, отвечающего требованиям, указанным в пунктах 2 и 3 статьи 1033 настоящего Кодекса. Право пользования географическим указанием и наименованием места происхождения товара принадлежит каждому из таких лиц.

      3. Лицо, добросовестно использовавшее географическое обозначение, тождественное или сходное с зарегистрированными географическим указанием и наименованием места происхождения товара, не менее чем за шесть месяцев до даты его первой регистрации, сохраняет право на его дальнейшее использование в течение семи лет с даты регистрации указанного географического указания и наименования места происхождения товара.

      4. Отчуждение, иные сделки об уступке права пользования географическим указанием и наименованием места происхождения товара, предоставление пользования ими на основании лицензии не допускаются.

      Статья 1035. Сфера действия правовой охраны географического указания и наименования места происхождения товара

      1. В Республике Казахстан предоставляется правовая охрана географическим указаниям и наименованиям мест происхождения товаров, находящимся на территории республики.

      2. Правовая охрана географического указания и наименования места происхождения товара, находящихся в другом государстве, предоставляется в Республике Казахстан, если они зарегистрированы в стране происхождения товара, а также в Республике Казахстан, в порядке, установленном законом.

      Статья 1036. Срок действия права пользования географическим указанием и наименованием места происхождения товара

      Право пользования географическим указанием и наименованием места происхождения товара действует в течение десяти лет, считая с даты подачи заявки в экспертную организацию.

      Срок действия права пользования географическим указанием и наименованием места происхождения товара может быть продлен по заявлению его владельца, поданному в течение последнего года действия, на десять лет при сохранении условий, дающих право пользования географическим указанием и наименованием места происхождения товара. Продление возможно неограниченное число раз.

      Статья 1037. Ответственность за действия, связанные с неправомерным пользованием географическим указанием и наименованием места происхождения товара

      1. Лицо, нарушившее право пользования географическим указанием и наименованием места происхождения товара, обязано немедленно прекратить нарушение и возместить владельцу права пользования географическим указанием и наименованием места происхождения товара понесенные им убытки.

      2. Споры, связанные с определением правомерности использования географического указания и наименования места происхождения товара либо обозначений, сходных с ними до степени смешения, рассматриваются судом в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Республики Казахстан.

      3. Товар и его упаковка, реклама, проспекты, счета, на которых размещены без согласия правообладателя географическое указание и наименование места происхождения товара либо обозначения, сходные с ними до степени смешения, признаются контрафактными. Контрафактные товары и их упаковки, а также орудие, оборудование или иные средства и материалы, использованные для их изготовления, подлежат изъятию из оборота и уничтожению за счет нарушителя на основании вступившего в законную силу решения суда, за исключением случаев, когда введение в оборот таких товаров необходимо в общественных интересах и не нарушает требований законодательства Республики Казахстан о защите прав потребителей.

      4. Правообладатель вправе требовать удаления с контрафактных товаров и их упаковок незаконно размещенных географического указания и наименования места происхождения товара либо обозначений, сходных с ними до степени смешения, в случаях, указанных в пункте 3 настоящей статьи.

      5. Лицо, нарушившее право пользования географическим указанием и наименованием места происхождения товара при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить географическое указание и наименование места происхождения товара либо обозначения, сходные с ними до степени смешения, с материалов, которыми сопровождается выполнение работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок.

      6. Правообладатель при доказанности факта правонарушения вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации в размере, определяемом судом, исходя из характера нарушения, рыночной стоимости однородных (оригинальных) товаров, на которых географическое указание и наименование места происхождения товара либо обозначения, сходные с ними до степени смешения, размещены с согласия правообладателя.

      7. Нарушение правообладателем требований законодательства Республики Казахстан в отношении границ географического объекта производства товара и особых свойств товара, для обозначения которого используется географическое указание и наименование места происхождения товара, а также представление заведомо ложных сведений о них должностными лицами местных исполнительных органов и уполномоченных органов в случаях, предусмотренных Законом Республики Казахстан "О товарных знаках, знаках обслуживания, географических указаниях и наименованиях мест происхождения товаров", влекут ответственность, предусмотренную законами Республики Казахстан.".

      2. В Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года:

      статью 222 изложить в следующей редакции:

      "Статья 222. Незаконное использование товарного знака, знака обслуживания, фирменного наименования, географического указания и наименования места происхождения товара

      1. Незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, фирменного наименования, географического указания и наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров или услуг, если это деяние причинило крупный ущерб, –

      наказывается штрафом в размере до восьмидесяти месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмидесяти часов, либо арестом на срок до двадцати суток.

      2. Незаконное использование предупредительной маркировки в отношении не зарегистрированного в Республике Казахстан товарного знака, знака обслуживания, географического указания и наименования места происхождения товара, если это деяние причинило крупный ущерб, –

      наказывается штрафом в размере до восьмидесяти месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмидесяти часов, либо арестом на срок до двадцати суток.

      Примечание. Лицо, впервые совершившее деяние, предусмотренное настоящей статьей, освобождается от уголовной ответственности в случае добровольного возмещения ущерба.".

      3. В Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан от 31 октября 2015 года:

      1) часть вторую статьи 60 изложить в следующей редакции:

      "2. Представители по поручению, указанные в подпунктах 1) и 6) части первой статьи 58 настоящего Кодекса, наряду с правами, предусмотренными частью первой настоящей статьи, вправе запрашивать справки или иные документы от государственных органов, общественных объединений, юридических лиц, а также совершать иные действия для оказания юридической помощи в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан об адвокатской деятельности и юридической помощи.";

      2) статью 112 изложить в следующей редакции:

      "Статья 112. Оказание бесплатной юридической помощи

      1. Судья при подготовке дела к судебному разбирательству или суд при рассмотрении дела обязан освободить полностью от оплаты юридической помощи и возмещения расходов, связанных с представительством, и отнести их за счет бюджетных средств при рассмотрении дел следующих лиц:

      1) истцов по спорам о возмещении вреда, причиненного смертью кормильца;

      2) истцов по спорам о возмещении вреда, причиненного повреждением здоровья, связанным с работой, либо причиненного уголовным правонарушением;

      3) истцов и ответчиков по спорам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей;

      4) истцов и ответчиков по спорам о взыскании алиментов на содержание детей в многодетных семьях, которые являются взыскателями в рамках исполнительного производства о взыскании алиментов;

      5) истцов и ответчиков по спорам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов потерпевших от бытового насилия в соответствии с законодательством Республики Казахстан об административных правонарушениях;

      6) истцов и ответчиков по спорам, не связанным с предпринимательской деятельностью, являющихся участниками Великой Отечественной войны, лицами, приравненными по льготам к участникам Великой Отечественной войны, а также ветеранами боевых действий на территории других государств, военнослужащими срочной службы, лицами с инвалидностью первой и второй групп, пенсионерами по возрасту;

      7) истцов по спорам о возмещении вреда реабилитированным в соответствии с законом.

      2. Размер оплаты юридической помощи, оказываемой адвокатом, юридическим консультантом, и возмещения расходов, связанных с защитой и представительством, устанавливается Правительством Республики Казахстан.

      Порядок оплаты юридической помощи, оказываемой адвокатом, юридическим консультантом, и возмещения расходов, связанных с защитой и представительством, устанавливается правилами оплаты юридической помощи, утвержденными Министерством юстиции Республики Казахстан.

      3. К ходатайству лица об освобождении от оплаты юридической помощи и возмещении расходов, связанных с его представительством, в случаях, предусмотренных частью первой настоящей статьи, должны быть приобщены документы и другие доказательства, подтверждающие право данного лица на получение юридической помощи за счет бюджетных средств.

      4. Суд выносит определение об освобождении лица от оплаты юридической помощи и возмещения расходов, связанных с его представительством, или об отказе в удовлетворении ходатайства, которое обжалованию, пересмотру по ходатайству прокурора не подлежит. Доводы о несогласии с вынесенным определением могут быть включены в апелляционные жалобу, ходатайство прокурора.

      5. Определение суда об освобождении лица от оплаты юридической помощи и возмещения расходов, связанных с представительством, незамедлительно направляется в письменном виде или в форме электронного документа через единую информационную систему юридической помощи в территориальную коллегию адвокатов и соответствующую палату юридических консультантов по месту нахождения суда, рассматривающего гражданское дело, которые в установленный судом срок обязаны обеспечить участие адвоката или юридического консультанта в суде.".

      4. В Закон Республики Казахстан от 10 июня 1996 года "Об авторском праве и смежных правах":

      1) по всему тексту слова "Глава I", "Глава II", "Глава III", "Глава Ⅳ" и "Глава Ⅴ" заменить соответственно словами "Глава 1", "Глава 2", "Глава 3", "Глава 4" и "Глава 5";

      2) в части второй пункта 2 статьи 9-1 слова "исходный код (исходный текст), основные технические характеристики, язык программирования, тип реализующей ЭВМ" заменить словами "основные технические характеристики, язык программирования, тип реализующей ЭВМ, а также исходный код (исходный текст)";

      3) статью 19 дополнить подпунктом 8) следующего содержания:

      "8) воспроизведение без получения дохода организациями образования независимо от форм собственности отдельных статей и малообъемных произведений, правомерно опубликованных в сборниках, газетах и других периодических печатных изданиях, коротких отрывков из иных правомерно опубликованных письменных произведений (с иллюстрациями или без иллюстраций) и предоставление их копий обучающимся и педагогам для проведения экзаменов, аудиторных занятий и самостоятельной подготовки в необходимых для этого количествах.";

      4) в пункте 4 статьи 43:

      слово "основе" заменить словом "основании";

      дополнить частью второй следующего содержания:

      "В случае передачи полномочий на коллективное управление имущественными правами нескольким организациям, управляющим имущественными правами на коллективной основе, переданные полномочия должны отличаться по объему и (или) территории, и (или) сферам управления.";

      5) в статье 44:

      в пункте 1 слова "главой III" заменить словами "главами 2 и 3";

      пункт 2-1 дополнить словами ", в письменном виде либо в форме электронного документа";

      6) в статье 45:

      подпункт 1) дополнить словами ", в письменном виде либо в форме электронного документа";

      подпункт 4) изложить в следующей редакции:

      "4) собирать предусмотренное лицензионным договором вознаграждение и (или) вознаграждение, предусмотренное подпунктом 3) настоящей статьи, с соблюдением требований пункта 1 статьи 166 Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс);";

      7) в статье 46:

      в пункте 1:

      подпункт 1) после слова "представлять" дополнить словами "через личный кабинет на интернет-ресурсе организации";

      в подпункте 2):

      дополнить предложением вторым следующего содержания:

      "Распределение и выплата вознаграждения должны осуществляться справедливо, без дискриминации по признаку гражданства, страны проживания, категории правообладателя и иным основаниям.";

      предложение третье после слов "выплате вознаграждения" дополнить словами ", а также направляемые в специальные фонды,";

      подпункты 5), 6), 7) и 9) изложить в следующей редакции:

      "5) создать интернет-ресурс в целях информирования о деятельности организации, управляющей имущественными правами на коллективной основе, обеспечить доступность интернет-ресурса в круглосуточном режиме, открытость информации, размещаемой на нем, а также предоставление такой информации на безвозмездной основе;

      6) размещать на интернет-ресурсе информацию о правах, переданных ей в управление, включая наименование объекта авторских или смежных прав, имя автора или иного правообладателя, а в случае передачи прав по договорам о взаимном представительстве интересов с организацией, управляющей имущественными правами на коллективной основе, – наименование такой организации, ставках вознаграждения;

      7) размещать на своем интернет-ресурсе информацию о представителях организации;";

      "9) размещать на своем интернет-ресурсе информацию о договорах, заключенных с пользователями, включая наименование пользователя и его место нахождения, а также дату заключения такого договора;";

      дополнить подпунктами 10) и 11) следующего содержания:

      "10) заключать договоры о взаимном представительстве интересов с организациями, управляющими имущественными правами на коллективной основе на территории Республики Казахстан;

      11) уведомить в письменном виде или в форме электронного документа уполномоченный орган о времени и месте проведения общего собрания не позднее чем за десять рабочих дней до даты проведения общего собрания, а также обеспечить доступ к нему.";

      дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:

      "1-1. Организация, управляющая имущественными правами на коллективной основе, обязана не реже одного раза в два года привлекать независимую аудиторскую организацию для проведения аудита ее бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также проверки ведения и документального оформления операций с деньгами при осуществлении сбора, распределения и выплаты вознаграждения, соответствия распределения собранного вознаграждения требованиям, предусмотренным утвержденной такой организацией методикой, учета целевых поступлений и выплат, осуществленных из специальных фондов, соблюдения иных требований, предъявляемых к деятельности такой организации и установленных настоящей статьей.

      Организация, управляющая имущественными правами на коллективной основе, обязана опубликовывать на своем интернет-ресурсе в месячный срок с даты утверждения (подписания) аудиторское заключение и результаты проверки вместе с соответствующей бухгалтерской (финансовой) отчетностью, которые должны находиться в открытом доступе для правообладателей в течение пяти лет.

      Бухгалтерская (финансовая) отчетность и иная информация, предусмотренная частью первой настоящего пункта, подлежащие аудиту и проверке, не могут быть отнесены к информации, содержащей сведения конфиденциального характера, коммерческой или иной охраняемой законом тайне.

      Расходы на проведение аудита и проверки включаются в состав расходов организации, управляющей имущественными правами на коллективной основе.";

      в части третьей пункта 2 слова "указанного срока" заменить словами "срока, указанного в части второй настоящего пункта,";

      8) в статье 46-2:

      в пункте 4 слова "в письменном виде" исключить;

      в пункте 7:

      подпункт 4) изложить в следующей редакции:

      "4) наличие действующих договоров о взаимном представительстве интересов с аналогичными организациями, управляющими имущественными правами на коллективной основе, других государств;";

      дополнить частью пятой следующего содержания:

      "В случае принятия уполномоченным органом решения об отказе в аккредитации в связи с невыполнением и (или) ненадлежащим исполнением организацией обязанностей, предусмотренных статьей 46 настоящего Закона, организация не вправе получить в уполномоченном органе свидетельство об аккредитации на осуществление деятельности в сферах коллективного управления, установленных пунктом 3 статьи 43 настоящего Закона, в течение двух лет с даты принятия уполномоченным органом решения об отказе в аккредитации.";

      9) статью 47-1 дополнить подпунктом 9) следующего содержания:

      "9) применения ставок вознаграждения авторам, исполнителям и производителям фонограмм ниже минимальных ставок вознаграждения, установленных Правительством Республики Казахстан.".

      5. В Закон Республики Казахстан от 13 июля 1999 года "Об охране селекционных достижений":

      1) подпункт 4) пункта 2 статьи 3-1 изложить в следующей редакции:

      "4) аттестация лиц, претендующих на занятие деятельностью патентного поверенного, их регистрация в реестре патентных поверенных, исключение из реестра патентных поверенных, признание недействительным свидетельства патентного поверенного и аннулирование сведений в реестре патентных поверенных;";

      2) предложение второе части второй пункта 3 статьи 5 исключить;

      3) в статье 8:

      в пункте 1:

      часть первую изложить в следующей редакции:

      "1. В течение одного месяца с даты подачи заявки при условии оплаты за подачу заявки экспертная организация проводит по ней предварительную экспертизу. В ходе проведения предварительной экспертизы устанавливается дата приоритета заявки, проверяется наличие необходимых документов и их соответствие установленным к ним требованиям.";

      в части четвертой слова "наименования заявителя" заменить словами "наименования юридического лица либо фамилии, имени, отчества (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) физического лица – заявителя";

      в части пятой слово "двухмесячный" заменить словом "трехмесячный";

      дополнить частью шестой следующего содержания:

      "В случае непредставления заявителем в установленный срок отсутствующих документов или откорректированных материалов делопроизводство по заявке прекращается.";

      пункт 3 изложить в следующей редакции:

      "3. При положительном результате предварительной экспертизы экспертной организацией принимается решение о дальнейшем рассмотрении заявки, о чем заявитель уведомляется в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения. Одновременно с этим копии заявки и анкеты селекционного достижения направляются в государственную комиссию.";

      в пункте 4 слова "месячный срок" заменить словами "течение пяти рабочих дней";

      в пункте 6 слово "месяца" заменить словами "пяти рабочих дней";

      4) в статье 10:

      в части второй пункта 4:

      слова "организация в течение десяти" заменить словами "организация в течение пяти";

      слова "уведомление в течение десяти" заменить словами "уведомление в течение пяти";

      в части первой пункта 5:

      слова "комиссии в течение десяти" заменить словами "комиссии в течение пяти";

      слова "уведомление в течение десяти" заменить словами "уведомление в течение пяти";

      5) пункт 3 статьи 20-2 дополнить подпунктом 4) следующего содержания:

      "4) наличие в договоре положений, противоречащих законодательству Республики Казахстан и международным договорам, ратифицированным Республикой Казахстан.";

      6) в статье 22-3:

      пункт 3 изложить в следующей редакции:

      "3. Срок рассмотрения возражения может быть продлен до трех месяцев, в том числе по письменному ходатайству заявителя.";

      пункт 4 дополнить подпунктом 3) следующего содержания:

      "3) необходимости дополнительного изучения доводов заявителя и (или) обстоятельств, связанных с возражением.";

      7) статьи 22-4, 22-5 и 22-6 изложить в следующей редакции:

      "Статья 22-4. Патентные поверенные

      1. Патентным поверенным вправе быть дееспособный гражданин Республики Казахстан, постоянно проживающий на ее территории, имеющий высшее образование, прошедший аттестацию и зарегистрированный в реестре патентных поверенных.

      Аттестация лиц, претендующих на занятие деятельностью патентного поверенного, проводится в форме тестирования на знание законодательства Республики Казахстан и международных договоров, ратифицированных Республикой Казахстан, в сфере интеллектуальной собственности.

      Аттестационная комиссия, создаваемая при уполномоченном органе, состоит из нечетного числа сотрудников уполномоченного органа.

      Порядок проведения аттестации лиц, претендующих на занятие деятельностью патентного поверенного, регистрации в реестре патентных поверенных и внесения в него изменений определяется уполномоченным органом.

      Реестр патентных поверенных размещается на интернет-ресурсе уполномоченного органа.

      2. Не допускаются к аттестации лица:

      1) которым в соответствии с законами Республики Казахстан запрещается заниматься предпринимательской деятельностью;

      2) являющиеся сотрудниками уполномоченного органа и его подведомственных организаций, а также их близкими родственниками, супругом (супругой);

      3) имеющие непогашенную или неснятую в установленном законом порядке судимость за совершение преступления;

      4) исключенные из реестра патентных поверенных в соответствии с настоящим Законом.

      3. К аттестации допускаются лица, имеющие опыт работы в сфере охраны и защиты прав интеллектуальной собственности не менее четырех лет либо прошедшие стажировку в палате патентных поверенных не менее одного года.

      4. Деятельность патентного поверенного приостанавливается протокольным решением аттестационной комиссии:

      1) на основании заявления патентного поверенного, поданного в аттестационную комиссию;

      2) на период отнесения к лицам, которым в соответствии с законами Республики Казахстан запрещается заниматься предпринимательской деятельностью, к сотрудникам уполномоченного органа и его подведомственных организаций;

      3) в целях выяснения обстоятельств, предусмотренных пунктом 1 статьи 22-6 настоящего Закона.

      В случае, указанном в подпункте 3) части первой настоящего пункта, деятельность патентного поверенного приостанавливается до принятия соответствующего решения аттестационной комиссией в течение трех месяцев.

      Деятельность патентного поверенного возобновляется протокольным решением аттестационной комиссии в случае устранения оснований, послуживших для приостановления его деятельности.

      Информация, которую патентный поверенный получает от доверителя в связи с выполнением его поручения, признается конфиденциальной при соблюдении требований, предъявляемых законами Республики Казахстан к конфиденциальной информации или иной охраняемой законом тайне.

      Статья 22-5. Права и обязанности патентного поверенного

      1. Патентный поверенный вправе:

      1) консультировать по вопросам охраны прав интеллектуальной собственности, приобретения или передачи прав интеллектуальной собственности;

      2) осуществлять работы по оформлению и составлению заявок на селекционные достижения от имени и по поручению заказчика, доверителя, работодателя;

      3) взаимодействовать с уполномоченным органом и (или) экспертной организацией по вопросам охраны прав на селекционные достижения, в том числе вести переписку, готовить и направлять возражения на решения экспертизы;

      4) содействовать в составлении, рассмотрении лицензионных (сублицензионных) договоров и (или) договоров уступки, а также в последующей регистрации передачи и предоставления прав в экспертной организации;

      5) быть членом палаты патентных поверенных;

      6) осуществлять другие виды деятельности, связанные с вопросами охраны и защиты интеллектуальной собственности, не запрещенные законами Республики Казахстан.

      2. Полномочия патентного поверенного удостоверяются доверенностью.

      При ведении дел, связанных с подачей возражения в апелляционный совет, патентный поверенный обязан представить в уполномоченный орган оригинал доверенности.

      3. Если доверенность составлена на иностранном языке, то в обязательном порядке должен быть представлен засвидетельствованный нотариусом перевод доверенности на казахский или русский язык в зависимости от языка, на котором подано возражение.

      4. Патентный поверенный обязан не принимать поручение в случаях, если ранее по данному делу представлял или консультировал лиц, интересы которых противоречат интересам лица, обратившегося с просьбой о ведении дела, или принимал иное участие в его рассмотрении, а также если в рассмотрении дела участвует должностное лицо, являющееся близким родственником патентного поверенного, супругом (супругой) или свойственником.

      Статья 22-6. Исключение из реестра патентных поверенных, признание недействительным свидетельства патентного поверенного и аннулирование сведений в реестре патентных поверенных

      1. Патентный поверенный исключается из реестра патентных поверенных решением аттестационной комиссии:

      1) на основании личного заявления патентного поверенного, поданного в аттестационную комиссию;

      2) при прекращении гражданства Республики Казахстан или при выезде на постоянное место жительства за пределы Республики Казахстан;

      3) в случае перерыва в профессиональной деятельности патентного поверенного более пяти лет;

      4) при вступлении в силу обвинительного приговора суда, которым патентный поверенный осужден за совершение преступления;

      5) в случае смерти патентного поверенного или признания его безвестно отсутствующим либо объявления умершим;

      6) в случае признания патентного поверенного недееспособным или ограниченно дееспособным;

      7) по результатам рассмотрения жалоб физических и (или) юридических лиц, а также представления палаты патентных поверенных.

      2. На основании решения аттестационной комиссии или вступившего в законную силу решения либо обвинительного приговора суда свидетельство патентного поверенного признается недействительным и соответствующие сведения вносятся в реестр патентных поверенных.

      3. Патентный поверенный, исключенный из реестра патентных поверенных, теряет право на осуществление деятельности патентного поверенного с даты внесения сведений об этом, а свидетельство о его регистрации в качестве патентного поверенного аннулируется.

      4. В случае поступления жалобы физического и (или) юридического лица либо представления палаты патентных поверенных на действия патентного поверенного уполномоченным органом образуется апелляционная комиссия из нечетного числа сотрудников уполномоченного органа. На период рассмотрения жалобы физического и (или) юридического лица либо представления палаты патентных поверенных действие свидетельства патентного поверенного приостанавливается, о чем делается отметка в реестре патентных поверенных.

      По результатам рассмотрения жалобы физического и (или) юридического лица либо представления палаты патентных поверенных принимается одно из следующих решений:

      1) отозвать свидетельство патентного поверенного и внести соответствующую запись в реестр патентных поверенных;

      2) отказать в удовлетворении жалобы физического и (или) юридического лица либо представления палаты патентных поверенных.

      Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов, оформляется протоколом и может быть обжаловано в суд.";

      8) в подпункте 1) пункта 1 статьи 26 слова "имени (наименования) заявителя" заменить словами "наименования юридического лица либо фамилии, имени, отчества (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) физического лица – заявителя".

      6. В Закон Республики Казахстан от 16 июля 1999 года "Патентный закон Республики Казахстан":

      1) в статье 1:

      подпункты 2-1) и 2-2) дополнить словами "или Протоколом об охране промышленных образцов к Евразийской патентной конвенции от 9 сентября 1994 года";

      подпункт 3) после слов "результаты интеллектуальной" дополнить словом "творческой";

      2) в пункте 1 статьи 3 слова "уполномоченным органом" заменить словами "экспертной организацией";

      3) подпункт 4) пункта 2 статьи 4 изложить в следующей редакции:

      "4) аттестация лиц, претендующих на занятие деятельностью патентного поверенного, их регистрация в реестре патентных поверенных, исключение из реестра патентных поверенных, признание недействительным свидетельства патентного поверенного и аннулирование сведений в реестре патентных поверенных;";

      4) часть пятую пункта 3 статьи 5 изложить в следующей редакции:

      "Патент на промышленный образец действует в течение десяти лет с даты подачи заявки. Срок его действия может быть продлен каждый раз по ходатайству патентообладателя на пять лет. При этом общий срок действия патента не должен превышать двадцать пять лет с даты подачи заявки.";

      5) статью 6 дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:

      "3-1. Патенты не выдаются на:

      1) способы клонирования человека и его клон;

      2) способы изменения генетической целостности клеток зародышевой линии человека;

      3) использование человеческих эмбрионов в коммерческих, военных и промышленных целях.";

      6) в статье 7:

      в части первой пункта 1 слово "диагностических," исключить;

      в пункте 3 слова "пункте 3" заменить словами "пунктах 3 и 3-1";

      7) пункт 3 статьи 14-1 дополнить подпунктом 4) следующего содержания:

      "4) наличие в договоре положений, противоречащих законодательству Республики Казахстан и международным договорам, ратифицированным Республикой Казахстан.";

      8) часть вторую пункта 2 статьи 17 изложить в следующей редакции:

      "Документ, подтверждающий оплату подачи заявки в установленном размере, и документ, подтверждающий основания для уменьшения ее размера, представляются вместе с заявкой или в течение двух месяцев с даты поступления заявки.";

      9) предложение второе части второй пункта 2 статьи 18 исключить;

      10) предложение второе части второй пункта 2 статьи 19 исключить;

      11) в статье 30:

      заголовок изложить в следующей редакции:

      "Статья 30. Признание охранного документа и (или) евразийского патента недействительными и досрочное прекращение их действия";

      части первую и вторую пункта 1 изложить в следующей редакции:

      "1. Охранный документ и (или) евразийский патент признаются недействительными полностью или частично на основании решения суда.

      В случае внесения патентообладателем в охранный документ и (или) евразийский патент изменений в формулу, описание, чертежи или изображение, которые обеспечат патентоспособность изобретения, полезной модели или промышленного образца, охранный документ и (или) евразийский патент признаются недействительными частично. Охранный документ и (или) евразийский патент, в которые внесены изменения, продолжают свое действие под теми же номерами.";

      12) в статье 32-2:

      пункт 3 после слов "трех месяцев" дополнить словами ", в том числе";

      пункт 4 дополнить подпунктом 3) следующего содержания:

      "3) необходимости дополнительного изучения доводов заявителя и (или) обстоятельств, связанных с возражением.";

      13) подпункт 2-1) пункта 1 статьи 33 изложить в следующей редакции:

      "2-1) о признании охранного документа и (или) евразийского патента недействительными;";

      14) главу 7 дополнить статьей 34-1 следующего содержания:

      "Статья 34-1. Незарегистрированный промышленный образец

      1. Промышленный образец, соответствующий требованиям новизны и оригинальности, может охраняться без регистрации и выдачи охранного документа в течение трех лет с даты, когда промышленный образец впервые был обнародован (раскрыт) в Республике Казахстан.

      Незарегистрированный промышленный образец считается новым, если никакой идентичный промышленный образец не был обнародован (раскрыт) до даты, когда был впервые обнародован (раскрыт) незарегистрированный промышленный образец.

      Оригинальность незарегистрированного промышленного образца должна соответствовать требованиям пункта 1 статьи 8 настоящего Закона.

      Защита права на незарегистрированный промышленный образец осуществляется в судебном порядке.

      2. Незарегистрированный промышленный образец считается впервые обнародованным (раскрытым), если он был опубликован, экспонирован на выставке, использован в торговле или корректно сообщен кругам, специализирующимся в данном секторе предпринимательской деятельности, функционирующим в Республике Казахстан.

      Не считается обнародованным незарегистрированный промышленный образец, раскрытый только третьему лицу на оговоренных или подразумеваемых условиях конфиденциальности.

      3. Право авторства незарегистрированного промышленного образца определяется на основаниях, указанных в пунктах 1, 2 и 3 статьи 9 настоящего Закона.

      4. Право на незарегистрированный промышленный образец принадлежит:

      1) автору (авторам) объекта промышленной собственности;

      2) работодателю в случаях, если иное не предусмотрено в договоре между ним и работником;

      3) правопреемнику (правопреемникам), в том числе лицу (лицам), получившему (получившим) соответствующее право в порядке уступки;

      4) совместно лицам, предусмотренным настоящим пунктом, при условии согласия между ними.

      5. Владелец незарегистрированного промышленного образца вправе препятствовать действиям использования, указанным в пункте 2 статьи 11 настоящего Закона, только в том случае, если оспариваемое использование является следствием копирования его незарегистрированного промышленного образца.

      Оспариваемое использование не должно считаться следствием копирования незарегистрированного промышленного образца, если оно возникло в результате независимой работы по созданию другого промышленного образца автора, который может обоснованно считаться лицом, не владевшим сведениями об обнародованном промышленном образце.";

      15) статьи 36, 36-1 и 36-2 изложить в следующей редакции:

      "Статья 36. Патентные поверенные

      1. Патентным поверенным вправе быть дееспособный гражданин Республики Казахстан, постоянно проживающий на ее территории, имеющий высшее образование, прошедший аттестацию и зарегистрированный в реестре патентных поверенных.

      Аттестация лиц, претендующих на занятие деятельностью патентного поверенного, проводится в форме тестирования на знание законодательства Республики Казахстан и международных договоров, ратифицированных Республикой Казахстан, в сфере интеллектуальной собственности.

      Аттестационная комиссия, создаваемая при уполномоченном органе, состоит из нечетного числа сотрудников уполномоченного органа.

      Порядок проведения аттестации лиц, претендующих на занятие деятельностью патентного поверенного, регистрации в реестре патентных поверенных и внесения в него изменений определяется уполномоченным органом.

      Реестр патентных поверенных размещается на интернет-ресурсе уполномоченного органа.

      2. Не допускаются к аттестации лица:

      1) которым в соответствии с законами Республики Казахстан запрещается заниматься предпринимательской деятельностью;

      2) являющиеся сотрудниками уполномоченного органа и его подведомственных организаций, а также их близкими родственниками, супругом (супругой);

      3) имеющие непогашенную или неснятую в установленном законом порядке судимость за совершение преступления;

      4) исключенные из реестра патентных поверенных в соответствии с настоящим Законом.

      3. К аттестации допускаются лица, имеющие опыт работы в сфере охраны и защиты прав интеллектуальной собственности не менее четырех лет либо прошедшие стажировку в палате патентных поверенных не менее одного года.

      4. Деятельность патентного поверенного приостанавливается протокольным решением аттестационной комиссии:

      1) на основании заявления патентного поверенного, поданного в аттестационную комиссию;

      2) на период отнесения к лицам, которым в соответствии с законами Республики Казахстан запрещается заниматься предпринимательской деятельностью, к сотрудникам уполномоченного органа и его подведомственных организаций;

      3) в целях выяснения обстоятельств, предусмотренных пунктом 1 статьи 36-2 настоящего Закона.

      В случае, указанном в подпункте 3) части первой настоящего пункта, деятельность патентного поверенного приостанавливается до принятия соответствующего решения аттестационной комиссией в течение трех месяцев.

      Деятельность патентного поверенного возобновляется протокольным решением аттестационной комиссии в случае устранения оснований, послуживших для приостановления его деятельности.

      5. Патентный поверенный в качестве представителя заявителя, патентообладателя осуществляет деятельность, связанную с ведением дел с уполномоченным органом и экспертной организацией по вопросам правовой охраны объектов интеллектуальной собственности. Ведение дел с уполномоченным органом и экспертной организацией может также осуществляться заявителем и (или) патентообладателем самостоятельно.

      Физические лица, проживающие за пределами Республики Казахстан, или иностранные юридические лица осуществляют свои права заявителя, патентообладателя, а также права заинтересованного лица в уполномоченном органе и его организациях через патентных поверенных.

      Физические лица, постоянно проживающие в Республике Казахстан, но временно находящиеся за ее пределами, могут осуществлять свои права заявителя, патентообладателя, а также права заинтересованного лица без патентного поверенного при указании адреса для переписки в пределах Республики Казахстан.

      Информация, которую патентный поверенный получает от доверителя в связи с выполнением его поручения, признается конфиденциальной при соблюдении требований, предъявляемых законами Республики Казахстан к конфиденциальной информации или иной охраняемой законом тайне.

      Статья 36-1. Права и обязанности патентного поверенного

      1. Патентный поверенный вправе:

      1) консультировать по вопросам охраны прав интеллектуальной собственности, приобретения или передачи прав интеллектуальной собственности;

      2) осуществлять работы по оформлению и составлению заявок на изобретения, полезные модели и промышленные образцы от имени и по поручению заказчика, доверителя, работодателя;

      3) взаимодействовать с уполномоченным органом и (или) экспертной организацией по вопросам охраны прав на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, в том числе вести переписку, готовить и направлять возражения на решения экспертизы;

      4) содействовать в составлении, рассмотрении лицензионных (сублицензионных) договоров и (или) договоров уступки, а также в последующей регистрации передачи и предоставления прав в экспертной организации;

      5) быть членом палаты патентных поверенных;

      6) осуществлять другие виды деятельности, связанные с вопросами охраны и защиты интеллектуальной собственности, не запрещенные законами Республики Казахстан.

      2. Полномочия патентного поверенного удостоверяются доверенностью.

      При ведении дел, связанных с подачей возражения в апелляционный совет, патентный поверенный обязан представить в уполномоченный орган оригинал доверенности.

      3. Если доверенность составлена на иностранном языке, то в обязательном порядке должен быть представлен засвидетельствованный нотариусом перевод доверенности на казахский или русский язык в зависимости от языка, на котором подано возражение.

      4. Патентный поверенный обязан не принимать поручение в случаях, если ранее по данному делу представлял или консультировал лиц, интересы которых противоречат интересам лица, обратившегося с просьбой о ведении дела, или принимал иное участие в его рассмотрении, а также если в рассмотрении дела участвует должностное лицо, являющееся близким родственником патентного поверенного, супругом (супругой) или свойственником.

      Статья 36-2. Исключение из реестра патентных поверенных, признание недействительным свидетельства патентного поверенного и аннулирование сведений в реестре патентных поверенных

      1. Патентный поверенный исключается из реестра патентных поверенных решением аттестационной комиссии:

      1) на основании личного заявления патентного поверенного, поданного в аттестационную комиссию;

      2) при прекращении гражданства Республики Казахстан или при выезде на постоянное место жительства за пределы Республики Казахстан;

      3) в случае перерыва в профессиональной деятельности патентного поверенного более пяти лет;

      4) при вступлении в силу обвинительного приговора суда, которым патентный поверенный осужден за совершение преступления;

      5) в случае смерти патентного поверенного или признания его безвестно отсутствующим либо объявления умершим;

      6) в случае признания патентного поверенного недееспособным или ограниченно дееспособным;

      7) по результатам рассмотрения жалоб физических и (или) юридических лиц, а также представления палаты патентных поверенных.

      2. На основании решения аттестационной комиссии или вступившего в законную силу решения либо обвинительного приговора суда свидетельство патентного поверенного признается недействительным и соответствующие сведения вносятся в реестр патентных поверенных.

      3. Патентный поверенный, исключенный из реестра патентных поверенных, теряет право на осуществление деятельности патентного поверенного с даты внесения сведений об этом, а свидетельство о его регистрации в качестве патентного поверенного аннулируется.

      4. В случае поступления жалобы физического и (или) юридического лица либо представления палаты патентных поверенных на действия патентного поверенного уполномоченным органом образуется апелляционная комиссия из нечетного числа сотрудников уполномоченного органа. На период рассмотрения жалобы физического и (или) юридического лица либо представления палаты патентных поверенных действие свидетельства патентного поверенного приостанавливается, о чем делается отметка в реестре патентных поверенных.

      По результатам рассмотрения жалобы физического и (или) юридического лица либо представления палаты патентных поверенных принимается одно из следующих решений:

      1) отозвать свидетельство патентного поверенного и внести соответствующую запись в реестр патентных поверенных;

      2) отказать в удовлетворении жалобы физического и (или) юридического лица либо представления палаты патентных поверенных.

      Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов, оформляется протоколом и может быть обжаловано в суд.".

      7. В Закон Республики Казахстан от 26 июля 1999 года "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров":

      1) заголовок изложить в следующей редакции:

      "О товарных знаках, знаках обслуживания, географических указаниях и наименованиях мест происхождения товаров";

      2) преамбулу после слова "обслуживания" дополнить словами ", географических указаний";

      3) подпункты 3), 5), 9), 10) и 11) статьи 1 изложить в следующей редакции:

      "3) географическое указание – обозначение, идентифицирующее происходящий с территории географического объекта товар, определенное качество, репутация или другие характеристики которого в значительной степени связаны с его географическим происхождением. На территории данного географического объекта должна осуществляться хотя бы одна из стадий производства товара, оказывающая существенное влияние на формирование его характеристик;";

      "5) заявитель – юридическое или физическое лицо, подавшее заявку на регистрацию товарного знака или регистрацию и предоставление права пользования географическим указанием и наименованием места происхождения товара;";

      "9) использование товарного знака, географического указания и наименования места происхождения товара – размещение товарного знака, географического указания и наименования места происхождения товара на товарах и при оказании услуг, в отношении которых они охраняются, на их упаковках, изготовление, применение, ввоз, хранение, предложение к продаже, продажа товара с обозначением товарного знака, географического указания и наименования места происхождения товара, применение в вывесках, рекламе, печатной продукции или иной деловой документации, а также иное введение их в оборот;

      10) владелец (правообладатель) товарного знака или владелец права пользования географическим указанием и наименованием места происхождения товара – физическое или юридическое лицо, обладающее исключительным правом на товарный знак или исключительным правом пользования географическим указанием и наименованием места происхождения товара в соответствии с настоящим Законом;

      11) наименование места происхождения товара – обозначение, представляющее собой либо содержащее современное или историческое, официальное или неофициальное, полное или сокращенное наименование страны, населенного пункта, местности или другого географического объекта, включающее такое наименование или производное от такого наименования и ставшее известным в результате его использования в отношении товара, особые свойства которого исключительно или главным образом определяются характерными для данного географического объекта природными условиями и (или) людскими факторами. На территории данного географического объекта должны осуществляться все стадии производства товара, оказывающие существенное влияние на формирование особых свойств товара;";

      4) заголовок и пункт 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:

      "Статья 2. Законодательство Республики Казахстан о товарных знаках, знаках обслуживания, географических указаниях и наименованиях мест происхождения товаров

      1. Законодательство Республики Казахстан о товарных знаках, знаках обслуживания, географических указаниях и наименованиях мест происхождения товаров состоит из Гражданского кодекса Республики Казахстан, настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан.";

      5) в статье 3:

      заголовок и пункт 1 изложить в следующей редакции:

      "Статья 3. Уполномоченный государственный орган в сфере охраны товарных знаков, знаков обслуживания, географических указаний и наименований мест происхождения товаров

      1. Уполномоченный государственный орган (далее – уполномоченный орган) – государственный орган, определяемый Правительством Республики Казахстан и осуществляющий государственное регулирование в области охраны товарных знаков, знаков обслуживания, географических указаний и наименований мест происхождения товаров.";

      в пункте 2:

      подпункт 1) после слова "знаков" дополнить словами ", географических указаний";

      абзацы второй, третий и пятый подпункта 2) изложить в следующей редакции:

      "правил проведения экспертизы заявок на товарные знаки, географические указания и наименования мест происхождения товаров;

      правил регистрации товарных знаков, географических указаний и наименований мест происхождения товаров в Государственном реестре товарных знаков, Государственном реестре географических указаний и Государственном реестре наименований мест происхождения товаров и выдачи охранных документов и их дубликатов, прекращения действия регистрации и признания ее недействительной;";

      "правил предоставления выписок из Государственного реестра товарных знаков, Государственного реестра географических указаний и Государственного реестра наименований мест происхождения товаров;";

      подпункты 3) и 4) изложить в следующей редакции:

      "3) определение порядка опубликования в бюллетене сведений, относящихся к регистрации товарных знаков, географических указаний и наименований мест происхождения товаров;

      4) аттестация лиц, претендующих на занятие деятельностью патентного поверенного, их регистрация в реестре патентных поверенных, исключение из реестра патентных поверенных, признание недействительным свидетельства патентного поверенного и аннулирование сведений в реестре патентных поверенных;";

      6) в пункте 1 статьи 6:

      абзац первый части первой изложить в следующей редакции:

      "1. Не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:";

      дополнить частью третьей следующего содержания:

      "Указанные обозначения могут быть зарегистрированы в качестве товарного знака, если на дату подачи заявки обозначение в результате использования приобрело различительную способность. Под различительной способностью понимаются характеристики обозначений, позволяющие отличать товары (услуги) одних физических и (или) юридических лиц от однородных товаров (услуг) других физических и (или) юридических лиц.";

      7) в пункте 4 статьи 9 слова "в месячный срок" заменить словами "в течение двух месяцев";

      8) статью 11 изложить в следующей редакции:

      "Статья 11. Порядок проведения экспертизы заявки

      1. Экспертиза заявки проводится поэтапно:

      1) предварительная экспертиза – в течение одного месяца с даты подачи заявки;

      2) полная экспертиза, в ходе которой проверяется соответствие заявляемого обозначения требованиям, установленным статьями 6 и 7 настоящего Закона, – в течение семи месяцев с даты подачи заявки.

      2. На любом этапе экспертизы экспертная организация вправе запросить дополнительные материалы, которые должны быть представлены в течение трех месяцев с даты направления запроса заявителю.

      В случае непредставления заявителем в установленный срок дополнительных материалов либо ходатайства о продлении указанного срока делопроизводство прекращается и заявка считается отозванной.

      3. Информация о ходе рассмотрения заявки не предоставляется третьим лицам, за исключением случаев, установленных законами Республики Казахстан.";

      9) дополнить статьей 11-2 следующего содержания:

      "Статья 11-2. Возражения против регистрации обозначения в качестве товарного знака

      1. Любое заинтересованное лицо в течение одного месяца с даты публикации сведений о заявке вправе подать в экспертную организацию возражение против регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по основаниям, предусмотренным статьями 6 и 7 настоящего Закона.

      2. Экспертная организация направляет заявителю уведомление о поступившем (поступивших) возражении (возражениях) в течение пяти рабочих дней с даты его (их) поступления с приложением копии поданного (поданных) возражения (возражений).

      3. Заявитель имеет право выразить свою письменную позицию в отношении поданного (поданных) возражения (возражений) против регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в течение трех месяцев с даты направления ему уведомления, предусмотренного пунктом 2 настоящей статьи.

      4. Экспертная организация, принимая во внимание возражение (возражения) заинтересованного лица (заинтересованных лиц) и позицию заявителя, выносит соответствующее экспертное заключение.

      5. К сроку, предусмотренному пунктом 3 настоящей статьи, не применяются положения подпунктов 4) и 5) статьи 13 настоящего Закона.";

      10) пункт 1 статьи 12 изложить в следующей редакции:

      "1. По результатам предварительной экспертизы заявителю не позднее одного месяца с даты подачи заявки направляется уведомление о принятии заявки к рассмотрению или о прекращении делопроизводства.";

      11) в пункте 4 статьи 14:

      в части первой слова "одного месяца" заменить словами "десяти рабочих дней";

      часть вторую изложить в следующей редакции:

      "В течение пяти рабочих дней со дня внесения изменения в Государственный реестр товарных знаков заявителю направляется уведомление об этом.";

      12) статью 16 изложить в следующей редакции:

      "Статья 16. Публикация сведений о регистрации

      Сведения, относящиеся к регистрации товарного знака, внесенные в Государственный реестр товарных знаков, включая коллективный товарный знак, публикуются экспертной организацией еженедельно в бюллетене, а также размещаются на интернет-ресурсе.";

      13) часть вторую пункта 4 статьи 19 изложить в следующей редакции:

      "Доказательством использования товарного знака считается его применение на товарах, для которых он зарегистрирован, и (или) их упаковке владельцем товарного знака или лицом, которому такое право передано или предоставлено на основании договора в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 21 настоящего Закона. Использованием товарного знака может признаваться изготовление, ввоз, хранение, предложение к продаже, продажа товара с обозначением товарного знака, применение его в рекламе, вывесках, печатных изданиях, на официальных бланках, в иной деловой документации, а также в доменном имени, передача права на товарный знак, в том числе при демонстрации товаров на выставках, проводимых в Республике Казахстан, а также иное введение его в оборот.";

      14) статью 25 изложить в следующей редакции:

      "Статья 25. Правовая охрана географического указания и наименования места происхождения товара

      1. Правовая охрана географического указания и наименования места происхождения товара в Республике Казахстан предоставляется на основании их регистрации в порядке, установленном настоящим Законом, а также в силу международных договоров Республики Казахстан.

      2. Исключительное право пользования географическим указанием может быть предоставлено нескольким лицам, как совместно, так и независимо друг от друга производящим в данном географическом объекте товар, определенное качество, репутация или другие характеристики которого в значительной степени определяются его географическим происхождением.

      Исключительное право пользования наименованием места происхождения товара может быть предоставлено нескольким лицам, как совместно, так и независимо друг от друга производящим в данном географическом объекте товар, особые свойства которого исключительно или главным образом определяются характерными для данного географического объекта природными условиями и (или) людскими факторами.

      3. Регистрация географического указания и наименования места происхождения товара, которые находятся в иностранном государстве, допускается, если указанные обозначения охраняются в качестве таковых в стране происхождения товара. Обладать исключительным правом использования указанного географического указания и наименования места происхождения товара могут только лица, права которых на использование таковых охраняются в стране происхождения товара.";

      15) в статье 26:

      в заголовке слово "наименований" заменить словами "географических указаний и наименований";

      в пункте 1 слово "наименования" заменить словами "географического указания и наименования";

      пункт 2 исключить;

      16) статьи 27, 28 и 29 изложить в следующей редакции:

      "Статья 27. Обозначения, не регистрируемые в качестве географических указаний и наименований мест происхождения товаров

      1. Не регистрируются в качестве географических указаний и наименований мест происхождения товаров обозначения:

      1) представляющие собой наименования географических объектов, способные ввести в заблуждение относительно места производства товара;

      2) формально указывающие на истинное место производства товара, но дающие ошибочное представление о том, что товар происходит с другой территории;

      3) содержащие наименования географических объектов, не связанные с местом производства товаров;

      4) ранее зарегистрированные в качестве географического указания и наименования места происхождения товара в отношении товара того же вида;

      5) тождественные или сходные с ранее зарегистрированным на имя другого лица обозначением, если использование такого географического указания и такого наименования места происхождения товара способно ввести потребителя в заблуждение относительно товара, его изготовителя.

      2. Не признается географическим указанием и наименованием места происхождения товара и не подлежит регистрации для целей его правовой охраны обозначение, хотя и представляющее собой или содержащее название географического объекта, но вошедшее в Республике Казахстан во всеобщее употребление как обозначение товара определенного вида, не связанное с местом его производства.

      Статья 28. Подача и отзыв заявки на регистрацию географического указания и наименования места происхождения товара и (или) предоставление права пользования ими

      1. Заявка подается в экспертную организацию на:

      регистрацию географического указания и (или) предоставление права пользования географическим указанием (далее – заявка на географическое указание);

      регистрацию наименования места происхождения товара и (или) предоставление права пользования наименованием места происхождения товара (далее – заявка на наименование места происхождения товара).

      2. Заявка на географическое указание, заявка на наименование места происхождения товара могут быть отозваны заявителем (заявителями) на любом этапе их рассмотрения до внесения в Государственный реестр географических указаний, Государственный реестр наименований мест происхождения товаров.

      Статья 29. Требования к заявке на географическое указание, заявке на наименование места происхождения товара

      1. Заявка на географическое указание должна относиться к одному географическому указанию.

      Заявка на наименование места происхождения товара должна относиться к одному месту происхождения товара.

      2. Заявка на географическое указание должна быть представлена на типовом бланке и содержать:

      1) заявление о государственной регистрации географического указания и (или) о предоставлении права на такое географическое указание с указанием заявителя (заявителей), а также его (их) места нахождения или места жительства;

      2) заявляемое обозначение;

      3) вид товара, в отношении которого испрашивается государственная регистрация географического указания;

      4) указание места происхождения (производства) товара (границ географического объекта);

      5) сведения, касающиеся связи характеристик товара с местом его происхождения (производства);

      6) описание качества, репутации и (или) иных характеристик товара (включая исходный материал, используемый для его производства, физические, химические, микробиологические, органолептические или иные характеристики), которые в значительной степени определяются его географическим происхождением;

      7) описание способа производства товара, а также информацию об условиях его хранения и транспортировки, если это оказывает существенное влияние на формирование и сохранение характеристик товара;

      8) сведения, подтверждающие право осуществлять деятельность по производству товара, если это предусмотрено законами Республики Казахстан.

      3. Если географический объект, наименование которого заявляется в качестве географического указания, находится на территории Республики Казахстан, к заявке прилагается заключение местного исполнительного органа о том, что в границах данного географического объекта заявитель осуществляет хотя бы одну из стадий производства товара, оказывающую существенное влияние на формирование особых свойств товара. Также к заявке прилагается документ или документы, подтверждающие, что определенное качество, репутация и (или) другие характеристики заявленного товара в значительной степени определяются его географическим происхождением.

      4. Заявка на наименование места происхождения товара должна быть представлена на типовом бланке и содержать сведения, указанные в пункте 2 настоящей статьи, а также описание особых свойств товара и других характеристик (включая исходный материал, используемый для его производства, физические, химические, микробиологические, органолептические или иные характеристики), которые исключительным или главным образом определяются характерными для данного географического объекта природными условиями и (или) людскими факторами.

      5. Если географический объект, наименование которого заявляется в качестве наименования места происхождения товара, находится на территории Республики Казахстан, к заявке прилагается заключение местного исполнительного органа о том, что заявитель производит заявленный товар в границах данного географического объекта. Также к заявке прилагается документ или документы, подтверждающие, что особые свойства заявленного товара исключительным или главным образом определяются характерными для данного географического объекта природными условиями и (или) людскими факторами.

      6. К заявке на предоставление права на ранее зарегистрированное географическое указание и наименование места происхождения товара, находящегося на территории Республики Казахстан, прилагаются заключение местного исполнительного органа о том, что заявитель производит товар в границах данного географического объекта, а также документ, подтверждающий наличие особых характеристик и свойств товара, указанных в Государственном реестре географических указаний и Государственном реестре наименований мест происхождения товаров, выданный уполномоченным органом, к отрасли которого относится заявленный товар.

      7. К заявке на географическое указание, заявке на наименование места происхождения товара прилагаются документы, подтверждающие оплату услуг экспертной организации по проведению экспертизы. В случае ведения делопроизводства через представителя к заявке прилагается копия доверенности.

      8. Заявка на географическое указание, заявка на наименование места происхождения товара и прилагаемые к ним документы представляются на казахском или русском языке. Если документы представлены на другом языке, то заявитель в месячный срок с даты подачи заявки должен представить их перевод на казахский или русский язык.";

      17) заголовок главы 8 после слова "Экспертиза" дополнить словами "географического указания и";

      18) в статье 30:

      в пункте 1:

      слова "тридцати рабочих дней" заменить словами "трех месяцев";

      слово "заявки" заменить словами "заявки на географическое указание, заявки на наименование места происхождения товара";

      слово "ее" заменить словом "их";

      пункт 2 дополнить частью второй следующего содержания:

      "По ходатайству заявителя этот срок может быть продлен не более чем на шесть месяцев при условии, что ходатайство поступило до истечения срока представления ответа на запрос.";

      19) дополнить статьями 30-1 и 30-2 следующего содержания:

      "Статья 30-1. Публикация сведений о заявке на географическое указание, заявке на наименование места происхождения товара

      1. По истечении пяти рабочих дней с даты подачи заявки на географическое указание, заявки на наименование места происхождения товара сведения о них публикуются еженедельно в бюллетене.

      Публикация заявки на географическое указание, заявки на наименование места происхождения товара, содержащих материалы на иностранном языке, производится при наличии их перевода на казахский или русский язык.

      2. Сведения о поданной заявке на географическое указание, заявке на наименование места происхождения товара должны включать:

      1) заявляемое обозначение;

      2) данные о заявителе, в том числе адрес заявителя и его представителя;

      3) вид товара;

      4) указание места производства товара (границы географического объекта).

      Статья 30-2. Возражения против регистрации географического указания и наименования места происхождения товара и (или) предоставления права пользования ими

      1. Любое заинтересованное лицо в течение одного месяца с даты публикации сведений о заявке на географическое указание, заявке на наименование места происхождения товара вправе подать в экспертную организацию возражение против регистрации заявленного обозначения по основаниям, предусмотренным статьями 26 и 27 настоящего Закона.

      2. Экспертная организация направляет заявителю уведомление о поступившем (поступивших) возражении (возражениях) в течение пяти рабочих дней с даты его (их) поступления с приложением копии поданного (поданных) возражения (возражений).

      3. Заявитель имеет право выразить свою позицию в отношении поданного (поданных) возражения (возражений) в течение одного месяца с даты направления ему уведомления, предусмотренного пунктом 2 настоящей статьи.

      4. Экспертная организация, принимая во внимание возражение (возражения) заинтересованного лица (заинтересованных лиц) и позицию заявителя, указанных в пунктах 1 и 3 настоящей статьи, выносит соответствующее экспертное заключение.

      5. К сроку, предусмотренному пунктом 3 настоящей статьи, не применяются положения подпунктов 4) и 5) статьи 13 настоящего Закона.";

      20) статьи 31 и 32 изложить в следующей редакции:

      "Статья 31. Решения по результатам экспертизы

      1. По результатам экспертизы принимается решение:

      1) о регистрации географического указания и (или) предоставлении права пользования географическим указанием;

      2) об отказе в регистрации географического указания и (или) предоставлении права пользования географическим указанием;

      3) о регистрации наименования места происхождения товара и (или) предоставлении права пользования наименованием места происхождения товара;

      4) об отказе в регистрации наименования места происхождения товара и (или) предоставлении права пользования наименованием места происхождения товара.

      2. Заявителю направляется уведомление о решении, предусмотренном пунктом 1 настоящей статьи.

      В случаях, указанных в подпунктах 2) и 4) пункта 1 настоящей статьи, заявителю направляются также соответствующие экспертные заключения.

      3. Заявитель вправе в трехмесячный срок со дня направления ему экспертного заключения об отказе в регистрации представить мотивированное возражение, по результатам рассмотрения которого экспертная организация в течение трех месяцев со дня поступления возражения выносит окончательное заключение.

      На основании окончательного заключения экспертной организацией принимается решение, предусмотренное пунктом 1 настоящей статьи.

      4. Заявитель производит оплату услуги экспертной организации за регистрацию географического указания и (или) права пользования географическим указанием, регистрацию наименования места происхождения товара и (или) права пользования наименованием места происхождения товара в течение трех месяцев с даты направления ему уведомления о принятом решении о регистрации. При непредставлении документа об оплате указанной услуги заявка на географическое указание, заявка на наименование места происхождения товара признаются отозванными и делопроизводство по ним прекращается.

      5. При несогласии с окончательным заключением заявитель может подать возражение в порядке, предусмотренном пунктом 5 статьи 12 настоящего Закона.

      Статья 32. Права заявителя

      1. При проведении экспертизы заявки на географическое указание, заявки на наименование места происхождения товара заявителю предоставляются права, указанные в подпунктах 1), 2), 3), 4), 5) и 7) статьи 13 настоящего Закона.

      2. Заявитель имеет право до принятия решения по заявке преобразовать заявку на географическое указание в заявку на наименование места происхождения товара и наоборот при условии соблюдения требований настоящего Закона.";

      21) заголовок главы 9 после слова "пользования" дополнить словами "географическим указанием и";

      22) статьи 33, 34, 35 и 36 изложить в следующей редакции:

      "Статья 33. Порядок ведения Государственного реестра географических указаний и Государственного реестра наименований мест происхождения товаров

      1. В Государственный реестр географических указаний и Государственный реестр наименований мест происхождения товаров экспертной организацией вносятся:

      географическое указание либо наименование места происхождения товара;

      номер и дата их регистрации;

      описание особых свойств, качества, репутации и другие характеристики товара;

      сведения о всех владельцах права пользования географическим указанием и наименованием места происхождения товара с указанием их места жительства (места нахождения);

      номера и даты подачи заявок;

      все последующие изменения указанных сведений, а также другие сведения, относящиеся к регистрации.

      2. Владелец права пользования географическим указанием и наименованием места происхождения товара обязан уведомлять экспертную организацию об изменениях, касающихся сведений о регистрации. Запись об изменениях вносится экспертной организацией в Государственный реестр географических указаний и Государственный реестр наименований мест происхождения товаров соответственно.

      3. Государственный реестр географических указаний и Государственный реестр наименований мест происхождения товаров являются общедоступными. По ходатайству заинтересованных лиц экспертная организация предоставляет выписку из Государственного реестра географических указаний и Государственного реестра наименований мест происхождения товаров.

      Статья 34. Сроки действия регистрации географического указания и наименования места происхождения товара, права пользования географическим указанием и наименованием места происхождения товара

      1. Регистрация:

      географического указания действует бессрочно при условии сохранения определенного качества, репутации или других характеристик товара, которые в значительной степени связаны с его географическим происхождением;

      наименования места происхождения товара действует бессрочно при условии сохранения особых свойств товара, производимого на территории указанного географического объекта.

      2. Право пользования географическим указанием и наименованием места происхождения товара действует в течение десяти лет с даты подачи заявки в экспертную организацию.

      3. Срок действия права пользования географическим указанием и наименованием места происхождения товара продлевается каждый раз на десять лет по ходатайству владельца, поданному в течение последнего года его действия, при условии сохранения:

      определенного качества, репутации или других характеристик товара, которые в значительной степени связаны с его географическим происхождением;

      особых свойств товара, в отношении которого зарегистрировано наименование места происхождения товара.

      4. Ходатайство о продлении срока действия права пользования географическим указанием или наименованием места происхождения товара представляется одновременно с документами, предусмотренными пунктом 6 статьи 29 настоящего Закона. Сведения о продлении срока действия регистрации вносятся в Государственный реестр географических указаний, Государственный реестр наименований мест происхождения товаров.

      5. Срок подачи ходатайства, установленный пунктом 3 настоящей статьи, восстанавливается по заявлению владельца, поданному в течение шести месяцев после истечения срока действия регистрации.

      Статья 35. Публикация сведений о регистрации

      Сведения, относящиеся к регистрации географических указаний и наименований мест происхождения товаров, внесенные в Государственный реестр географических указаний и Государственный реестр наименований мест происхождения товаров, еженедельно размещаются экспертной организацией на ее интернет-ресурсе.

      Статья 36. Право пользования географическим указанием и наименованием места происхождения товара

      1. Право пользования географическим указанием и наименованием места происхождения товара удостоверяется свидетельством и подтверждается выпиской из Государственного реестра географических указаний и Государственного реестра наименований мест происхождения товаров.

      Форму свидетельства устанавливает уполномоченный орган.

      2. Выписка из Государственного реестра географических указаний и Государственного реестра наименований мест происхождения товаров подтверждает факт регистрации географического указания и наименования места происхождения товара и исключительное право пользования ими в отношении товара, указанного в Государственном реестре географических указаний и Государственном реестре наименований мест происхождения товаров.

      Форму выписки устанавливает уполномоченный орган.";

      23) заголовок главы 10 после слова "Использование" дополнить словами "географического указания и";

      24) в статье 37:

      заголовок и пункт 1 изложить в следующей редакции:

      "Статья 37. Условия использования географического указания и наименования места происхождения товара

      1. Владельцу права пользования географическим указанием и наименованием места происхождения товара принадлежит право их использования. Право пользования географическим указанием и наименованием места происхождения товара возникает у его владельца с даты регистрации права пользования ими в Государственном реестре географических указаний и Государственном реестре наименований мест происхождения товаров.";

      в пункте 2 слова "зарегистрированным наименованием" заменить словами "зарегистрированными географическим указанием и наименованием";

      в пункте 3 слово "наименований" заменить словами "географических указаний и наименований";

      в пункте 4 слово "наименованием" заменить словами "географическим указанием и наименованием";

      25) статью 38 изложить в следующей редакции:

      "Статья 38. Предупредительная маркировка

      Владелец права пользования географическим указанием и наименованием места происхождения товара может производить рядом с географическим указанием и наименованием места происхождения товара предупредительную маркировку в виде латинской буквы R, словесных обозначений "тіркелген географиялық нұсқама", "тiркелген тауар шығарылған жердің атауы", "зарегистрированное географическое указание", "зарегистрированное наименование места происхождения товара" или "тірк. ГН", "тірк. ТШЖА", "рег. ГУ", "рег. НМПТ".";

      26) заголовок главы 11 после слова "охраны" дополнить словами "географического указания и";

      27) в статье 39:

      заголовок изложить в следующей редакции:

      "Статья 39. Оспаривание регистрации географического указания и наименования места происхождения товара и (или) предоставления права пользования ими";

      в пункте 1 слова "наименования места происхождения товара и (или) предоставления права пользования наименованием места происхождения товара" заменить словами "географического указания и наименования места происхождения товара и (или) предоставления права пользования ими";

      в пункте 2:

      слова "наименования места происхождения товара и (или) предоставления права пользования наименованием места происхождения товара" заменить словами "географического указания и наименования места происхождения товара и (или) предоставления права пользования ими";

      слова "регистрации наименования" заменить словами "регистрации географического указания и наименования";

      слова "использование наименования" заменить словами "использование географического указания и наименования";

      в части первой пункта 3:

      слова "наименования места происхождения товара и (или) предоставления права пользования наименованием места происхождения товара" заменить словами "географического указания и наименования места происхождения товара и (или) предоставления права пользования ими";

      дополнить предложением вторым следующего содержания:

      "Лицо, подавшее возражение, а также владелец права пользования имеют право участвовать в рассмотрении спора.";

      28) статью 40 изложить в следующей редакции:

      "Статья 40. Прекращение правовой охраны географического указания и наименования места происхождения товара и признание их недействительными

      1. Правовая охрана географического указания и наименования места происхождения товара в Республике Казахстан прекращается в случаях:

      1) исчезновения характерных для данного географического объекта условий и невозможности производить товар, обладающий характеристиками, указанными в Государственном реестре географических указаний и Государственном реестре наименований мест происхождения товаров в отношении данного географического указания и наименования места происхождения товара;

      2) прекращения правовой охраны географического указания и наименования места происхождения товара в стране происхождения товара.

      2. Действие права пользования географическим указанием и наименованием места происхождения товара прекращается в случаях:

      1) истечения срока, установленного статьей 34 настоящего Закона;

      2) утраты товаром особых свойств, качества, репутации и других характеристик, указанных в отношении него в Государственном реестре географических указаний и Государственном реестре наименований мест происхождения товаров;

      3) подачи в экспертную организацию соответствующего заявления владельца права пользования географическим указанием и наименованием места происхождения товара;

      4) ликвидации юридического лица или прекращения предпринимательской деятельности физического лица – владельца права пользования географическим указанием и наименованием места происхождения товара;

      5) утраты правообладателем права осуществлять деятельность по производству товара, обладающего особыми свойствами, качеством, репутацией и другими характеристиками, указанными в отношении него в Государственном реестре географических указаний и Государственном реестре наименований мест происхождения товаров;

      6) прекращения правовой охраны географического указания и наименования места происхождения товара по основаниям, указанным в пункте 1 настоящей статьи;

      7) утраты иностранным юридическим лицом, иностранцем или лицом без гражданства права на данное географическое указание и наименование места происхождения товара в стране происхождения товара.

      3. Регистрация географического указания и наименования места происхождения товара и (или) предоставление права пользования ими признаются недействительными по решению апелляционного совета или суда по основаниям, указанным в статьях 26, 27 и 29 настоящего Закона.

      4. Экспертная организация вносит в Государственный реестр географических указаний и Государственный реестр наименований мест происхождения товаров запись о прекращении действия регистрации географического указания и наименования места происхождения товара и (или) предоставления права пользования ими и размещает сведения об этом на своем интернет-ресурсе.";

      29) заголовок главы 12 после слова "пользования" дополнить словами "географическими указаниями и";

      30) в статье 41:

      в пункте 2:

      подпункт 2) после слова "пользования" дополнить словами "географическим указанием и";

      подпункт 4) после слова "пользования" дополнить словами "географическим указанием и";

      в пункте 3 слово "наименований" заменить словами "географических указаний и наименований";

      31) пункты 3 и 4 статьи 41-2 изложить в следующей редакции:

      "3. Срок рассмотрения возражения может быть продлен до трех месяцев, в том числе по письменному ходатайству заявителя.

      4. Апелляционный совет вправе перенести дату проведения заседания в случаях:

      1) неявки сторон, в том числе заявителя возражения, за исключением случая подачи им ходатайства о рассмотрении возражения без его участия;

      2) ходатайства заявителя о необходимости времени для представления дополнительных доказательств;

      3) необходимости дополнительного изучения доводов сторон и (или) обстоятельств, связанных с возражением.";

      32) в статье 42:

      в пункте 1:

      в подпункте 1) слово "наименование" заменить словами "географическое указание и наименование";

      подпункт 3) после слова "пользования" дополнить словами "географическим указанием и";

      в пункте 2 слова "и Государственный реестр наименований мест происхождения товаров" заменить словами ", Государственный реестр географических указаний и Государственный реестр наименований мест происхождения товаров";

      33) в статье 43:

      заголовок изложить в следующей редакции:

      "Статья 43. Ответственность за нарушение законодательства Республики Казахстан о товарных знаках, знаках обслуживания, географических указаниях и наименованиях мест происхождения товаров";

      в пункте 1:

      в части первой:

      после слова "пользования" дополнить словами "географическим указанием и";

      слова "владельца наименования" заменить словами "владельца географического указания и наименования";

      в части второй:

      после слова "пользования" дополнить словами "географическим указанием и";

      слово "наименования" заменить словами "географического указания и наименования";

      пункт 2 после слова "пользования" дополнить словами "географическим указанием и";

      34) в статье 44:

      заголовок после слова "пользования" дополнить словами "географическим указанием и";

      в пункте 1:

      после слова "пользования" дополнить словами "географическим указанием и";

      слова "владельцу права пользования наименованием" заменить словами "владельцу права пользования географическим указанием и наименованием";

      в пункте 2 слово "наименования" заменить словами "географического указания и наименования";

      в пункте 3 слово "наименование" заменить словами "географическое указание и наименование";

      в пункте 4 слово "наименования" заменить словами "географического указания и наименования";

      в пункте 5:

      после слова "пользования" дополнить словами "географическим указанием и";

      слово "наименование" заменить словами "географическое указание и наименование";

      в пункте 6 слово "наименование" заменить словами "географическое указание и наименование".

      35) в статье 45 слово "наименований" заменить словами "географических указаний и наименований";

      36) статьи 46, 46-1 и 46-2 изложить в следующей редакции:

      "Статья 46. Патентные поверенные

      1. Патентным поверенным вправе быть дееспособный гражданин Республики Казахстан, постоянно проживающий на ее территории, имеющий высшее образование, прошедший аттестацию и зарегистрированный в реестре патентных поверенных.

      Аттестация лиц, претендующих на занятие деятельностью патентного поверенного, проводится в форме тестирования на знание законодательства Республики Казахстан и международных договоров, ратифицированных Республикой Казахстан, в сфере интеллектуальной собственности.

      Аттестационная комиссия, создаваемая при уполномоченном органе, состоит из нечетного числа сотрудников уполномоченного органа.

      Порядок проведения аттестации лиц, претендующих на занятие деятельностью патентного поверенного, регистрации в реестре патентных поверенных и внесения в него изменений определяется уполномоченным органом.

      Реестр патентных поверенных размещается на интернет-ресурсе уполномоченного органа.

      2. Не допускаются к аттестации лица:

      1) которым в соответствии с законами Республики Казахстан запрещается заниматься предпринимательской деятельностью;

      2) являющиеся сотрудниками уполномоченного органа и его подведомственных организаций, а также их близкими родственниками, супругом (супругой);

      3) имеющие непогашенную или неснятую в установленном законом порядке судимость за совершение преступления;

      4) исключенные из реестра патентных поверенных в соответствии с настоящим Законом.

      3. К аттестации допускаются лица, имеющие опыт работы в сфере охраны и защиты прав интеллектуальной собственности не менее четырех лет либо прошедшие стажировку в палате патентных поверенных не менее одного года.

      4. Деятельность патентного поверенного приостанавливается протокольным решением аттестационной комиссии:

      1) на основании заявления патентного поверенного, поданного в аттестационную комиссию;

      2) на период отнесения к лицам, которым в соответствии с законами Республики Казахстан запрещается заниматься предпринимательской деятельностью, к сотрудникам уполномоченного органа и его подведомственных организаций;

      3) в целях выяснения обстоятельств, предусмотренных пунктом 1 статьи 46-2 настоящего Закона.

      В случае, указанном в подпункте 3) части первой настоящего пункта, деятельность патентного поверенного приостанавливается до принятия соответствующего решения аттестационной комиссией в течение трех месяцев.

      Деятельность патентного поверенного возобновляется протокольным решением аттестационной комиссии в случае устранения оснований, послуживших для приостановления его деятельности.

      5. Патентный поверенный в качестве представителя заявителя, правообладателя осуществляет деятельность, связанную с ведением дел с уполномоченным органом и экспертной организацией по вопросам правовой охраны объектов интеллектуальной собственности. Ведение дел с уполномоченным органом и экспертной организацией может также осуществляться заявителем и (или) правообладателем самостоятельно.

      Физические лица, проживающие за пределами Республики Казахстан, или иностранные юридические лица осуществляют свои права заявителя, владельца товарного знака, знака обслуживания и права пользования географическим указанием и наименованием места происхождения товара, а также права заинтересованного лица в уполномоченном органе и его организациях через патентных поверенных.

      Физические лица, постоянно проживающие в Республике Казахстан, но временно находящиеся за ее пределами, могут осуществлять свои права заявителя, владельца товарного знака, знака обслуживания и права пользования географическим указанием и наименованием места происхождения товара, а также права заинтересованного лица без патентного поверенного при указании адреса для переписки в пределах Республики Казахстан.

      Информация, которую патентный поверенный получает от доверителя в связи с выполнением его поручения, признается конфиденциальной при соблюдении требований, предъявляемых законами Республики Казахстан к конфиденциальной информации или иной охраняемой законом тайне.

      Статья 46-1. Права и обязанности патентного поверенного

      1. Патентный поверенный вправе:

      1) консультировать по вопросам охраны прав интеллектуальной собственности, приобретения или передачи прав интеллектуальной собственности;

      2) осуществлять работы по оформлению и составлению заявок на регистрацию товарных знаков, знаков обслуживания, географических указаний и наименований мест происхождения товаров от имени и по поручению заказчика, доверителя, работодателя;

      3) взаимодействовать с уполномоченным органом и (или) экспертной организацией по вопросам охраны прав на товарные знаки, знаки обслуживания, географические указания и наименования мест происхождения товаров, в том числе вести переписку, готовить и направлять возражения на решения экспертизы;

      4) содействовать в составлении, рассмотрении лицензионных (сублицензионных) договоров и (или) договоров уступки, а также в последующей регистрации передачи и предоставления прав в экспертной организации;

      5) быть членом палаты патентных поверенных;

      6) осуществлять другие виды деятельности, связанные с вопросами охраны и защиты интеллектуальной собственности, не запрещенные законами Республики Казахстан.

      2. Полномочия патентного поверенного удостоверяются доверенностью.

      При ведении дел, связанных с подачей возражения в апелляционный совет, патентный поверенный обязан представить в уполномоченный орган оригинал доверенности.

      3. Если доверенность составлена на иностранном языке, то в обязательном порядке должен быть представлен засвидетельствованный нотариусом перевод доверенности на казахский или русский язык в зависимости от языка, на котором подано возражение.

      4. Патентный поверенный обязан не принимать поручение в случаях, если ранее по данному делу представлял или консультировал лиц, интересы которых противоречат интересам лица, обратившегося с просьбой о ведении дела, или принимал иное участие в его рассмотрении, а также если в рассмотрении дела участвует должностное лицо, являющееся близким родственником патентного поверенного, супругом (супругой) или свойственником.

      Статья 46-2. Исключение из реестра патентных поверенных, признание недействительным свидетельства патентного поверенного и аннулирование сведений в реестре патентных поверенных

      1. Патентный поверенный исключается из реестра патентных поверенных решением аттестационной комиссии:

      1) на основании личного заявления патентного поверенного, поданного в аттестационную комиссию;

      2) при прекращении гражданства Республики Казахстан или при выезде на постоянное место жительства за пределы Республики Казахстан;

      3) в случае перерыва в профессиональной деятельности патентного поверенного более пяти лет;

      4) при вступлении в силу обвинительного приговора суда, которым патентный поверенный осужден за совершение преступления;

      5) в случае смерти патентного поверенного или признания его безвестно отсутствующим либо объявления умершим;

      6) в случае признания патентного поверенного недееспособным или ограниченно дееспособным;

      7) по результатам рассмотрения жалоб физических и (или) юридических лиц, а также представления палаты патентных поверенных.

      2. На основании решения аттестационной комиссии или вступившего в законную силу решения либо обвинительного приговора суда свидетельство патентного поверенного признается недействительным и соответствующие сведения вносятся в реестр патентных поверенных.

      3. Патентный поверенный, исключенный из реестра патентных поверенных, теряет право на осуществление деятельности патентного поверенного с даты внесения сведений об этом, а свидетельство о его регистрации в качестве патентного поверенного аннулируется.

      4. В случае поступления жалобы физического и (или) юридического лица либо представления палаты патентных поверенных на действия патентного поверенного уполномоченным органом образуется апелляционная комиссия из нечетного числа сотрудников уполномоченного органа. На период рассмотрения жалобы физического и (или) юридического лица либо представления палаты патентных поверенных действие свидетельства патентного поверенного приостанавливается, о чем делается отметка в реестре патентных поверенных.

      По результатам рассмотрения жалобы физического и (или) юридического лица либо представления палаты патентных поверенных принимается одно из следующих решений:

      1) отозвать свидетельство патентного поверенного и внести соответствующую запись в реестр патентных поверенных;

      2) отказать в удовлетворении жалобы физического и (или) юридического лица либо представления палаты патентных поверенных.

      Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов, оформляется протоколом и может быть обжаловано в суд.".

      8. В Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан":

      1) пункт 1 статьи 27 дополнить подпунктом 38) следующего содержания:

      "38) выдает заключение в случаях, предусмотренных пунктами 3, 5 и 6 статьи 29 Закона Республики Казахстан "О товарных знаках, знаках обслуживания, географических указаниях и наименованиях мест происхождения товаров".";

      2) пункт 1 статьи 31 дополнить подпунктом 30-2) следующего содержания:

      "30-2) выдает заключение в случаях, предусмотренных пунктами 3, 5 и 6 статьи 29 Закона Республики Казахстан "О товарных знаках, знаках обслуживания, географических указаниях и наименованиях мест происхождения товаров";".

      9. В Закон Республики Казахстан от 29 июня 2001 года "О правовой охране топологий интегральных микросхем":

      1) подпункт 4) статьи 4 изложить в следующей редакции:

      "4) аттестация лиц, претендующих на занятие деятельностью патентного поверенного, их регистрация в реестре патентных поверенных, исключение из реестра патентных поверенных, признание недействительным свидетельства патентного поверенного и аннулирование сведений в реестре патентных поверенных;";

      2) в части второй пункта 1 статьи 11:

      слова "казахском и русском языках" заменить словами "казахском или русском языке";

      слова "не позднее" заменить словами "в течение";

      3) статьи 15, 15-1 и 15-2 изложить в следующей редакции:

      "Статья 15. Патентные поверенные

      1. Патентным поверенным вправе быть дееспособный гражданин Республики Казахстан, постоянно проживающий на ее территории, имеющий высшее образование, прошедший аттестацию и зарегистрированный в реестре патентных поверенных.

      Аттестация лиц, претендующих на занятие деятельностью патентного поверенного, проводится в форме тестирования на знание законодательства Республики Казахстан и международных договоров, ратифицированных Республикой Казахстан, в сфере интеллектуальной собственности.

      Аттестационная комиссия, создаваемая при уполномоченном органе, состоит из нечетного числа сотрудников уполномоченного органа.

      Порядок проведения аттестации лиц, претендующих на занятие деятельностью патентного поверенного, регистрации в реестре патентных поверенных и внесения в него изменений определяется уполномоченным органом.

      Реестр патентных поверенных размещается на интернет-ресурсе уполномоченного органа.

      2. Не допускаются к аттестации лица:

      1) которым в соответствии с законами Республики Казахстан запрещается заниматься предпринимательской деятельностью;

      2) являющиеся сотрудниками уполномоченного органа и его подведомственных организаций, а также их близкими родственниками, супругом (супругой);

      3) имеющие непогашенную или неснятую в установленном законом порядке судимость за совершение преступления;

      4) исключенные из реестра патентных поверенных в соответствии с настоящим Законом.

      3. К аттестации допускаются лица, имеющие опыт работы в сфере охраны и защиты прав интеллектуальной собственности не менее четырех лет либо прошедшие стажировку в палате патентных поверенных не менее одного года.

      4. Деятельность патентного поверенного приостанавливается протокольным решением аттестационной комиссии:

      1) на основании заявления патентного поверенного, поданного в аттестационную комиссию;

      2) на период отнесения к лицам, которым в соответствии с законами Республики Казахстан запрещается заниматься предпринимательской деятельностью, к сотрудникам уполномоченного органа и его подведомственных организаций;

      3) в целях выяснения обстоятельств, предусмотренных пунктом 1 статьи 15-2 настоящего Закона.

      В случае, указанном в подпункте 3) части первой настоящего пункта, деятельность патентного поверенного приостанавливается до принятия соответствующего решения аттестационной комиссией в течение трех месяцев.

      Деятельность патентного поверенного возобновляется протокольным решением аттестационной комиссии в случае устранения оснований, послуживших для приостановления его деятельности.

      5. Патентный поверенный в качестве представителя заявителя, правообладателя осуществляет деятельность, связанную с ведением дел с уполномоченным органом и экспертной организацией. Ведение дел с уполномоченным органом и экспертной организацией может также осуществляться заявителем и (или) правообладателем самостоятельно.

      Физические лица, проживающие за пределами Республики Казахстан, или иностранные юридические лица осуществляют свои права заявителя, правообладателя, а также права заинтересованного лица в уполномоченном органе через патентных поверенных.

      Физические лица, постоянно проживающие в Республике Казахстан, но временно находящиеся за ее пределами, могут осуществлять свои права заявителя, правообладателя, а также права заинтересованного лица без патентного поверенного при указании адреса для переписки в пределах Республики Казахстан.

      Информация, которую патентный поверенный получает от доверителя в связи с выполнением его поручения, признается конфиденциальной при соблюдении требований, предъявляемых законами Республики Казахстан к конфиденциальной информации или иной охраняемой законом тайне.

      Статья 15-1. Права и обязанности патентного поверенного

      1. Патентный поверенный вправе:

      1) консультировать по вопросам охраны топологий интегральных микросхем, приобретения или передачи прав на топологии интегральных микросхем;

      2) осуществлять работы по оформлению и составлению заявок на регистрацию топологии интегральных микросхем от имени и по поручению заказчика, доверителя, работодателя;

      3) взаимодействовать с уполномоченным органом и (или) экспертной организацией по вопросам регистрации топологий интегральных микросхем;

      4) содействовать в составлении, рассмотрении лицензионных (сублицензионных) договоров и (или) договоров уступки, а также в последующей регистрации передачи и предоставления прав в экспертной организации;

      5) быть членом палаты патентных поверенных;

      6) осуществлять другие виды деятельности, связанные с вопросами охраны и защиты интеллектуальной собственности, не запрещенные законами Республики Казахстан.

      2. Полномочия патентного поверенного удостоверяются доверенностью.

      При ведении дел, связанных с подачей возражения в апелляционный совет, патентный поверенный обязан представить в уполномоченный орган оригинал доверенности.

      3. Если доверенность составлена на иностранном языке, то в обязательном порядке должен быть представлен засвидетельствованный нотариусом перевод доверенности на казахский или русский язык в зависимости от языка, на котором подано возражение.

      4. Патентный поверенный обязан не принимать поручение в случаях, если ранее по данному делу представлял или консультировал лиц, интересы которых противоречат интересам лица, обратившегося с просьбой о ведении дела, или принимал иное участие в его рассмотрении, а также если в рассмотрении дела участвует должностное лицо, являющееся близким родственником патентного поверенного, супругом (супругой) или свойственником.

      Статья 15-2. Исключение из реестра патентных поверенных, признание недействительным свидетельства патентного поверенного и аннулирование сведений в реестре патентных поверенных

      1. Патентный поверенный исключается из реестра патентных поверенных решением аттестационной комиссии:

      1) на основании личного заявления патентного поверенного, поданного в аттестационную комиссию;

      2) при прекращении гражданства Республики Казахстан или при выезде на постоянное место жительства за пределы Республики Казахстан;

      3) в случае перерыва в профессиональной деятельности патентного поверенного более пяти лет;

      4) при вступлении в силу обвинительного приговора суда, которым патентный поверенный осужден за совершение преступления;

      5) в случае смерти патентного поверенного или признания его безвестно отсутствующим либо объявления умершим;

      6) в случае признания патентного поверенного недееспособным или ограниченно дееспособным;

      7) по результатам рассмотрения жалоб физических и (или) юридических лиц, а также представления палаты патентных поверенных.

      2. На основании решения аттестационной комиссии или вступившего в законную силу решения либо обвинительного приговора суда свидетельство патентного поверенного признается недействительным и соответствующие сведения вносятся в реестр патентных поверенных.

      3. Патентный поверенный, исключенный из реестра патентных поверенных, теряет право на осуществление деятельности патентного поверенного с даты внесения сведений об этом, а свидетельство о его регистрации в качестве патентного поверенного аннулируется.

      4. В случае поступления жалобы физического и (или) юридического лица либо представления палаты патентных поверенных на действия патентного поверенного уполномоченным органом образуется апелляционная комиссия из нечетного числа сотрудников уполномоченного органа. На период рассмотрения жалобы физического и (или) юридического лица либо представления палаты патентных поверенных действие свидетельства патентного поверенного приостанавливается, о чем делается отметка в реестре патентных поверенных.

      По результатам рассмотрения жалобы физического и (или) юридического лица либо представления палаты патентных поверенных принимается одно из следующих решений:

      1) отозвать свидетельство патентного поверенного и внести соответствующую запись в реестр патентных поверенных;

      2) отказать в удовлетворении жалобы физического и (или) юридического лица либо представления палаты патентных поверенных.

      Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов, оформляется протоколом и может быть обжаловано в суд.".

      10. В Закон Республики Казахстан от 18 марта 2002 года "Об органах юстиции":

      подпункты 7), 8), 9) и 11) статьи 21 изложить в следующей редакции:

      "7) организацию деятельности по регистрации авторского права в официальных реестрах;

      8) организацию деятельности по регистрации заявок на выдачу охранных документов на объекты промышленной собственности, селекционные достижения, топологии интегральных микросхем, товарные знаки, знаки обслуживания, географические указания и наименования мест происхождения товаров, в том числе в соответствии с международными договорами Республики Казахстан;

      9) организацию деятельности по проведению экспертизы заявок на выдачу охранных документов на объекты промышленной собственности, селекционные достижения, топологии интегральных микросхем, товарные знаки, знаки обслуживания, географические указания и наименования мест происхождения товаров, ведение соответствующих государственных реестров, выдачу охранных документов и осуществление мер по поддержанию их в силе, в том числе в соответствии с международными договорами Республики Казахстан;";

      "11) организацию деятельности по регистрации лицензионных договоров на использование объектов промышленной собственности, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, открытых лицензий и договоров уступки охранных документов;".

      11. В Закон Республики Казахстан от 19 мая 2015 года "О минимальных социальных стандартах и их гарантиях":

      в статье 37:

      пункт 1 изложить в следующей редакции:

      "1. Минимальные социальные стандарты в сфере оказания гарантированной государством юридической помощи обеспечивают реализацию социальных гарантий и социальных прав на правовое информирование, правовое консультирование, защиту и представительство адвокатами, юридическими консультантами интересов физических лиц.";

      подпункт 3) пункта 2 изложить в следующей редакции:

      "3) минимальный социальный стандарт "Защита и представительство адвокатами, юридическими консультантами интересов физических лиц".";

      пункты 4 и 5 изложить в следующей редакции:

      "4. Минимальный социальный стандарт "Правовое консультирование" содержит нормы, устанавливающие порядок правового консультирования адвокатами, юридическими консультантами в случаях, предусмотренных Законом Республики Казахстан "Об адвокатской деятельности и юридической помощи" и иными законами Республики Казахстан.

      5. Минимальный социальный стандарт "Защита и представительство адвокатами, юридическими консультантами интересов физических лиц" содержит нормы, устанавливающие порядок защиты и представительства адвокатами, юридическими консультантами интересов физических лиц в судах, органах уголовного преследования, иных государственных органах и негосударственных организациях в случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан.".

      12. В Закон Республики Казахстан от 5 июля 2018 года "Об адвокатской деятельности и юридической помощи":

      1) подпункт 2) статьи 22 изложить в следующей редакции:

      "2) устанавливает размеры оплаты гарантированной государством юридической помощи, оказанной адвокатом, юридическим консультантом, и возмещения расходов, связанных с правовым консультированием, защитой и представительством, а также проведением примирительных процедур;";

      2) подпункты 12) и 13) статьи 23 изложить в следующей редакции:

      "12) разрабатывает и утверждает порядок учета гарантированной государством юридической помощи, оказанной адвокатом, юридическим консультантом;

      13) утверждает правила оплаты гарантированной государством юридической помощи, оказываемой адвокатом, юридическим консультантом, и возмещения расходов, связанных с правовым консультированием, защитой и представительством, а также проведением примирительных процедур;";

      3) статью 25 дополнить подпунктом 2-1) следующего содержания:

      "2-1) юридическими консультантами в порядке, установленном настоящим Законом;";

      4) статью 26 изложить в следующей редакции:

      "Статья 26. Лица, имеющие право на получение гарантированной государством юридической помощи

      1. Право на бесплатное получение гарантированной государством юридической помощи в виде правового информирования имеют все физические и (или) юридические лица.

      2. Гарантированная государством юридическая помощь в виде правового консультирования оказывается в порядке, установленном настоящим Законом и законодательством Республики Казахстан:

      1) физическим лицам по вопросам взыскания алиментов, назначения пенсии и пособий, реабилитации, получения статуса беженца или кандаса, несовершеннолетним, оставшимся без попечения родителей;

      2) жертвам сексуального насилия, торговли людьми, акта терроризма либо подвергшимся пыткам по вопросам обеспечения и защиты их прав и законных интересов, связанных с данным статусом или ситуацией;

      3) физическим лицам по вопросам возмещения вреда, причиненного смертью кормильца;

      4) физическим лицам по вопросам возмещения вреда, причиненного повреждением здоровья, связанным с работой, либо причиненного уголовным правонарушением;

      5) физическим лицам, являющимся участниками Великой Отечественной войны, лицами, приравненными по льготам к участникам Великой Отечественной войны, а также ветеранами боевых действий на территории других государств, военнослужащими срочной службы, лицами с инвалидностью первой и второй групп, пенсионерами по возрасту, по вопросам, не связанным с предпринимательской деятельностью;

      6) многодетным семьям по вопросам, не связанным с предпринимательской деятельностью;

      7) малообеспеченным лицам (семьям), имеющим среднедушевые доходы в месяц ниже черты бедности, установленной в областях, городах республиканского значения, столице, по вопросам, не связанным с предпринимательской деятельностью.

      3. Гарантированная государством юридическая помощь в виде защиты и представительства интересов физических лиц в судах, органах уголовного преследования, иных государственных органах и негосударственных организациях оказывается в порядке, установленном настоящим Законом и законодательством Республики Казахстан:

      1) лицу, привлекаемому к административной ответственности в соответствии с законодательством Республики Казахстан об административных правонарушениях;

      2) истцу либо ответчику в соответствии с гражданским процессуальным законодательством Республики Казахстан и истцу в соответствии с законодательством Республики Казахстан об административном судопроизводстве;

      3) подозреваемому, обвиняемому, подсудимому, осужденному, оправданному, потерпевшему в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Республики Казахстан.

      4. Лица, указанные в пунктах 1, 2 и 3 настоящей статьи, вправе получить гарантированную государством юридическую помощь на территории Республики Казахстан независимо от места жительства и места нахождения.

      5. В интересах лица, нуждающегося в гарантированной государством юридической помощи, с ходатайством об оказании такой помощи может обратиться его представитель в порядке, установленном законами.";

      5) часть первую пункта 6 статьи 28 изложить в следующей редакции:

      "6. Территориальный орган юстиции ежегодно не позднее двадцать пятого декабря размещает на своем интернет-ресурсе список адвокатов, участвующих в системе оказания гарантированной государством юридической помощи.";

      6) дополнить статьей 28-1 следующего содержания:

      "Статья 28-1. Порядок оказания гарантированной государством юридической помощи юридическими консультантами

      Участие юридических консультантов в оказании гарантированной государством юридической помощи организуется палатами юридических консультантов в порядке, определенном уполномоченным органом.";

      7) подпункт 1) пункта 2 статьи 29 изложить в следующей редакции:

      "1) заявитель не относится к категории лиц, имеющих право на получение гарантированной государством юридической помощи, предусмотренных пунктами 2 и 3 статьи 26 настоящего Закона;";

      8) статью 80 дополнить подпунктом 7-1) следующего содержания:

      "7-1) организует работу по оказанию гарантированной государством юридической помощи в соответствии с законодательством Республики Казахстан;";

      9) дополнить статьей 86-1 следующего содержания:

      "Статья 86-1. Оплата гарантированной государством юридической помощи, оказываемой юридическим консультантом

      1. Оплата гарантированной государством юридической помощи, оказываемой юридическим консультантом, производится за счет бюджетных средств.

      2. Размеры оплаты гарантированной государством юридической помощи, оказываемой юридическим консультантом, и возмещения расходов, связанных с правовым консультированием, защитой и представительством, а также проведением примирительных процедур, устанавливаются Правительством Республики Казахстан.

      3. Порядок оплаты юридической помощи, оказываемой юридическим консультантом, и возмещения расходов, связанных с правовым консультированием, защитой и представительством, а также проведением примирительных процедур, устанавливается правилами оплаты гарантированной государством юридической помощи, утверждаемыми уполномоченным органом.

      4. В случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, оплата гарантированной государством юридической помощи, оказываемой юридическим консультантом, командировочных, транспортных расходов и возмещение других его расходов, связанных с правовым консультированием, защитой и представительством, производятся по определениям судов.".

      Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Президент Республики Казахстан К. ТОКАЕВ