Геодезия, картография және кеңістіктік деректер туралы

Қазақстан Республикасының Заңы 2022 жылғы 21 желтоқсандағы № 166-VII ҚРЗ.

      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      Қолданушыларға ыңғайлы болуы үшін ЗҚАИ мазмұнды жасады.

      МАЗМҰНЫ

      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      Осы заңның қолданысқа енгізілу тәртібін 32-б. қараңыз.

1-тарау. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1-бап. Осы Заңның қолданылу саласы

      Осы Заң кеңістіктік деректерді іздеуді, жинауды, сақтауды, өңдеуді, беруді және таратуды қоса алғанда, геодезиялық және картографиялық қызметті жүзеге асыру кезінде туындайтын қоғамдық қатынастарды реттейді.

2-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар

      Осы Заңда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:

      1) атлас – жалпы бағдарламамен біріктірілген көптеген карталардан тұратын картографиялық туынды;

      2) биіктік есептеу жүйесі – жер беті нүктелерінің бастапқы деңгейлік бетіне қатысты биіктіктерін айқындауға арналған есептеу жүйесі;

      3) бірыңғай цифрлық картографиялық негіз – Ұлттық кеңістіктік деректер инфрақұрылымының құрамдас картографиялық бөлігі және Қазақстан Республикасының аумағы туралы базалық кеңістіктік деректердің жүйеленген жиынтығы болып табылатын электрондық ақпараттық ресурс;

      4) географиялық ақпараттық жүйе – Жер туралы, жер бетінің объектілері, табиғи, техногендік және қоғамдық процестер туралы кеңістіктік ақпаратты жинауды, өңдеуді, талдауды, модельдеуді, сақтауды, таратуды және өзгеше пайдалануды қамтамасыз ететін ақпараттық жүйе;

      5) географиялық ақпараттық ресурстар – кеңістіктік деректер мен метадеректердің электрондық базаларының жиынтығы;

      6) геодезия – карталар мен жоспарларды жасау мақсатында, сондай-ақ жер бетіндегі әртүрлі инженерлік міндеттерді шешуді қамтамасыз ету үшін жүзеге асырылатын Жердің пішінін, өлшемдері мен сыртқы гравитациялық өрісін, жер беті нүктелерінің координаттары мен биіктіктерін және олардың уақыт ішіндегі өзгерістерін айқындау жөніндегі ғылыми, техникалық және өндірістік қызмет процесінде туындайтын қатынастар саласы;

      7) геодезия, картография және кеңістіктік деректер саласындағы уәкілетті орган (бұдан әрі – уәкілетті орган) – геодезия, картография және кеңістіктік деректер саласындағы басшылық пен салааралық үйлестіруді жүзеге асыратын орталық атқарушы орган;

      8) геодезиялық және картографиялық қызмет – геодезия, картография және кеңістіктік деректер саласындағы жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету жөніндегі, сондай-ақ геодезиялық және картографиялық материалдар мен кеңістіктік деректерді алу жөніндегі ғылыми-техникалық, өндірістік, басқарушылық және өзге де қызмет;

      9) геодезиялық желі – жер бетіндегі орналасуы геодезиялық координаттарды есептеудің өздеріне арналған ортақ жүйесіндегі геодезиялық өлшемдер негізінде айқындалған геодезиялық пункттердің жиынтығы;

      10) геодезиялық пункт – жер бетінің нүктесін белгілі бір координаттармен және (немесе) биіктіктермен және (немесе) ауырлық күшінің мәндерімен бекітетін инженерлік конструкция;

      11) геопортал – телекоммуникация құралдары арқылы кеңістіктік деректерге және кеңістіктік деректердің геосервистеріне қол жеткізуді қамтамасыз ететін ақпараттық жүйе;

      12) гидрографиялық жұмыстар – су объектілеріндегі жағдай туралы егжей-тегжейлі ақпаратты алу, сондай-ақ олардың рельефі мен су беті туралы деректерді жинау үшін жүргізілетін жұмыстар кешені;

      13) гравиметриялық есептеу жүйесі – ауырлық күші үдеуінің абсолютті немесе салыстырмалы өлшемдерін айқындауға арналған есептеу жүйесі;

      14) гравиметриялық желі – гравиметриялық есептеудің өздеріне арналған ортақ жүйесінде ауырлық күші үдеуінің белгілі мәндері бар геодезиялық пункттердің жиынтығы;

      15) датум – белгілі бір уақыт кезінде тіркелген эллипсоид немесе квазигеоид параметрлерінің жинағы;

      16) жергілікті координаттық есептеу жүйесі – шектеулі аумаққа қатысты белгіленетін проекцияның координаттық есептеу жүйесі;

      17) Жерді қашықтан зондтау – ғарыш және әуе кеңістігінен құрлық, мұхит және атмосфера элементтерінің өзіндік және шағылысқан сәулеленуін байқау және өлшеу арқылы Жер беті туралы ақпарат алу процесі;

      18) Жердің геодинамикалық зерттеулері – жер қыртысының қазіргі қозғалыстары мен деформацияларын зерделеу;

      19) жоспар – жазықтықта белгілі бір жергілікті жерді, құрылысжайды түзу көлденең проекциялау әдісімен кескіндейтін сызба;

      20) интероперабельділік – кеңістіктік деректердің, метадеректердің, техникалық және бағдарламалық құралдардың функционалдық және ақпараттық өзара іс-қимыл жасауға қабілеттілігін білдіретін өзара үйлесімділік қағидаты;

      21) карта – жер бетінің, басқа да табиғи аспан денелерінің немесе олардың бөліктерінің белгіленген талаптарға сәйкес белгілі бір проекцияда, сондай-ақ шартты белгілерді пайдалана отырып алынған, жазықтықтағы кішірейтілген жинақталған кескіні;

      22) карта-схема – оңайлатылып жинақталған картографиялық кескін;

      23) картография – картографиялық туындыларды зерделеу, жасау және пайдалану жөніндегі ғылыми, техникалық және өндірістік қызмет процесінде туындайтын қатынастар саласы;

      24) картографиялық материалдар – карталарды жасау үшін пайдаланылатын картографиялық туындылар және басқа да графикалық, цифрлық, мәтіндік құжаттар;

      25) картографиялық өнім – картографиялық қызмет нәтижесiнде алынған, Жер бетiнің және аспан денелерiнiң қағаз және электрондық жеткізгіштердегі, белгiлi бiр математикалық заңдар бойынша және шартты белгiлердiң қабылданған жүйесiнде құрылып, кiшiрейтiлген, өлшенетiн және жинақталған кескіндерi;

      26) картографиялық проекция – Жер бетін бейнелеудің математикалық айқындалған тәсілі;

      27) квазигеоид – жерүсті геодезиялық өлшемдер және массаларды бөлу жөніндегі деректерді қолданбай, ауырлық күші әлеуеттерінің мәндері негізінде есептелген, беті Жердің физикалық бетіне жуықтайтын математикалық қатаң модель;

      28) кеңістіктік деректер – жергілікті жер объектілерінің орналасқан жері туралы мәліметтер қамтылатын, белгілі бір нысанда және координаттық есептеу жүйесінде ұсынылған ақпарат;

      29) кеңістіктік деректердің геосервистері (бұдан әрі – геосервистер) – пайдаланушыға кеңістіктік деректермен және (немесе) метадеректермен операцияларды жүзеге асыру үшін құралдар беретін және дербес өнім немесе қосылатын сервис түрінде болатын электрондық ақпараттық ресурс;

      30) кеңістіктік деректер инфрақұрылымы – кеңістіктік деректерді жинауға, өңдеуге, талдауға, модельдеуге, сақтауға, таратуға, беруге және тиімді пайдалануға арналған технология, стандарттар және географиялық ақпараттық ресурстар;

      31) кеңістіктік объект – шынайы әлемнің объектісін орналасқан жерімен немесе географиялық салаға тиесілігімен қоса абстрактілі түсіну;

      32) координаттарды өзгерту – бірдей датумдарға негізделген бір координаттық есептеу жүйесінен басқа координаттық есептеу жүйесіне ауысу;

      33) координаттарды трансформациялау – бір датумға байланысты бір координаттық есептеу жүйесінен басқа датумы бар басқа координаттық есептеу жүйесіне ауысу;

      34) координаттық есептеу жүйесі – Жермен датумның көмегі арқылы байланысқан геодезиялық координаттар жүйесі;

      35) Қазақстан Республикасының кезекші анықтамалық картасы – жергілікті жердің геодезиялық және картографиялық тұрғыдан зерделенгенін, ашық және шектеулі пайдаланылатын үшөлшемді кеңістіктік деректерді көрсететін, Қазақстан Республикасы аумағының жаңартылатын және жаңадан жасалатын карталары мен жоспарларында есепке алынуға және көрсетілуге жататын әкімшілік-аумақтық бірліктер шекараларының болып жатқан өзгерістерін, сондай-ақ географиялық объектілер мен олардың атауларының өзгерістерін есепке алатын географиялық ақпараттық ресурс;

      36) масштаб – картадағы немесе жоспардағы сызық ұзындығының оның жергілікті жердегі көлденең проекциясына қатынасы;

      37) межелеу – Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шартта ресімделген және осы халықаралық шартқа қоса берілетін карталарда графика түрінде кескінделген, Қазақстан Республикасы Мемлекеттік шекарасының орналасуы мен бағытын шектес жатқан мемлекеттер арасындағы келісім бойынша айқындау;

      38) мемлекеттік геодезиялық желі – мемлекеттік координаттық есептеу жүйесін белгілеу және (немесе) тарату мақсатында пайдаланылатын геодезиялық желі;

      39) мемлекеттік гравиметриялық желі – бірыңғай гравиметриялық негізді белгілеу және (немесе) тарату мақсатында пайдаланылатын гравиметриялық желілер;

      40) мемлекеттік есептеу жүйесі – мемлекеттік координаттық, биіктік және гравиметриялық есептеу жүйелерінің жиынтығы;

      41) мемлекеттік нивелирлік желі – мемлекеттік биіктіктерді есептеу жүйесін белгілеу және (немесе) тарату мақсатында пайдаланылатын нивелирлік желі;

      42) метадеректер – кеңістіктік деректер мен геосервистердің жинақтарын сипаттайтын ақпарат;

      43) нивелирлік желі – биіктіктерді есептеудің өздеріне арналған ортақ жүйесінде биіктіктері айқындалған геодезиялық пункттердің жиынтығы;

      44) тақырыптық карта, жоспар, атлас, карта-схема – негізгі мазмұны нақты тақырыппен, сюжетпен, табиғи немесе қоғамдық құбылыстармен не олардың үйлесімімен айқындалатын картографиялық туындылар;

      45) топографиялық жоспар – шегінде деңгейлік бетінің қисықтығы есепке алынбайтын, жергілікті жердің шектелген учаскесінің жазықтықта белгілі бір масштабта ортогоналды проекцияда картографиялық бейнеленуі;

      46) топографиялық карта – жер беті нүктелерінің жоспарлы түрдегі, сол сияқты биіктіктегі орналасуын айқындауға мүмкіндік беретін, жергілікті жердің сыныптауыштар мен шартты белгілер қолданыла отырып, белгілі бір масштабта егжей-тегжейлі картографиялық кескінделуі;

      47) тұрақты жұмыс істейтін референциялы станция – белгілі кеңістіктік координаттары бар нүктеде орналасқан радиоэлектрондық және техникалық құралдардың кешені, олардың көмегімен жаһандық навигациялық спутниктік жүйелердің сигналдарын кейіннен өңдеу және пайдаланушыларға түзетуші ақпаратты беру үшін қабылдау жүзеге асырылады;

      48) Ұлттық кеңістіктік деректер қоры – геодезиялық және картографиялық қызмет субъектілерінің одан әрі пайдалануы мақсатында есепке алынуға, ұзақ сақталуға жататын цифрлық және (немесе) аналогтық түрдегі кеңістіктік деректердің жалпымемлекеттік, салааралық маңызы, арнаулы және (немесе) салалық маңызы бар жиынтығы;

      49) шегендеу – Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шартта ресімделген, жергілікті жерде Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасын айқындау және белгілеу.

3-бап. Қазақстан Республикасының геодезия, картография және кеңістіктік деректер саласындағы заңнамасы

      1. Қазақстан Республикасының геодезия, картография және кеңістіктік деректер саласындағы заңнамасы Қазақстан Республикасының Конституциясына негізделеді және осы Заң мен Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерінен тұрады.

      2. Егер Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шартта осы Заңда қамтылғаннан өзгеше қағидалар белгіленсе, онда халықаралық шарттың қағидалары қолданылады.

4-бап. Геодезиялық және картографиялық қызметтің объектілері мен субъектілері

      1. Қазақстан Республикасының аумағы, жер шарының аумағы, табиғи аспан денелері мен Жердiң жасанды спутниктерін қоса алғанда, әуе және ғарыш кеңістіктері геодезиялық және картографиялық қызметтің объектілері болып табылады.

      2. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген құзыреттері шегінде Қазақстан Республикасының орталық мемлекеттік органдары мен жергілікті атқарушы органдары, сондай-ақ жеке және заңды тұлғалар геодезиялық және картографиялық қызметтің субъектілері болып табылады.

5-бап. Геодезиялық және картографиялық қызметті жүзеге асыру қағидаттары

      Геодезия, картография және кеңістіктік деректер саласындағы қоғамдық қатынастарды мемлекеттік реттеу мынадай қағидаттарға негізделеді:

      1) геодезиялық және картографиялық қызметті жүзеге асырудың жүйелілігі мен үздіксіздігі;

      2) кеңістіктік деректер жинақтарының толықтығы, анықтығы және өзектілігі;

      3) геодезиялық, картографиялық, топографиялық және гравиметриялық жұмыстарды орындау кезіндегі өлшемдердің бірлігі;

      4) бірыңғай стандарттарды пайдалану;

      5) мемлекеттік құпияларды құрайтын мәліметтерді, таратылуы шектелген қызметтік ақпаратты және заңмен қорғалатын өзге де ақпаратты қоспағанда, кеңістіктік деректердің қолжетімділігі мен ашықтығы;

      6) бекітілген есептеу жүйелерін пайдалану;

      7) интероперабельділік;

      8) геодезия, картография және кеңістіктік деректер саласын дамытуды ынталандыру.

6-бап. Геодезиялық және картографиялық қызметтің бағыттары

      1. Орындалатын жұмыстардың мақсатына қарай геодезиялық және картографиялық қызмет:

      1) нәтижелерінің жалпымемлекеттік және салааралық маңызы болатын мемлекеттік мақсаттағы қызмет;

      2) жүргізілу қажеттігі геодезиялық және картографиялық қызмет субъектілерінің қажеттіліктерімен айқындалатын арнаулы және (немесе) салалық мақсаттағы қызмет болып бөлінеді.

      2. Мемлекеттік мақсаттағы геодезиялық және картографиялық қызмет мыналарды қамтиды:

      1) Жердің пішінін, өлшемдері мен сыртқы гравитациялық өрісін айқындау;

      2) мемлекеттік есептеу жүйелерінің, топографиялық карталар мен жоспарлардың картографиялық проекцияларының параметрлерін айқындау;

      3) Жерді геодинамикалық зерттеу;

      4) тығыздығы мен дәлдігі топографиялық карталар мен жоспарларды, квазигеоид карталарын жасауды, қорғаныстық, ғылыми-зерттеу және өзге де міндеттерді шешуді қамтамасыз ететін, іргелі астрономиялық-геодезиялық желінің, дәлдігі жоғары геодезиялық желінің, спутниктік геодезиялық желінің, астрономиялық-геодезиялық желінің, геодезиялық жиілету желісінің, барлық сыныптағы нивелирлік желілердің, іргелі гравиметриялық желі мен бірінші сыныпты гравиметриялық желілердің пункттері жататын мемлекеттік геодезиялық желілерді құру, дамыту, сақталуын қамтамасыз ету және жұмыс істейтін жағдайда ұстау;

      5) дәлдігі мен мазмұны жалпымемлекеттік, салааралық, қорғаныстық, ғылыми-зерттеу және өзге де міндеттерді шешуді қамтамасыз ететін топографиялық карталар мен жоспарларды, оның ішінде елді мекендердің жоспарларын графикалық, цифрлық, фотографиялық, электрондық және өзге де нысандарда жасау, жаңарту және басып шығару;

      6) Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасын межелеуді, шегендеуді және оның сызығының өтуін тексеруді, сондай-ақ Қазақстан Республикасы теңіз кеңістіктерінің межеленуін геодезиялық, картографиялық, топографиялық және гидрографиялық жағынан қамтамасыз ету;

      7) теңіздердің, көлдердің, өзендердің, су қоймаларының қайраңын картографиялау және топографиялық, навигациялық теңіз карталарын, құралдарын, теңіздердің, кеме жүзетін өзендер мен су айдындарының лоцияларын жасау;

      8) мемлекеттің, оның қорғанысы мен ұлттық қауіпсіздігінің мүддесі, сондай-ақ теңіздерде, кеме жүзетін өзендер мен су айдындарында жалпы теңізде жүзу қауіпсіздігін қамтамасыз ету мүддесі үшін геодезиялық, картографиялық, топографиялық және гидрографиялық жұмыстар жүргізу;

      9) жалпымемлекеттік, салааралық, қорғаныстық және ғылыми-зерттеу міндеттерін шешу үшін Жерді, оның ішінде шет мемлекеттер мен Дүниежүзілік мұхиттың аумағын қашықтан зондтау;

      10) Ұлттық кеңістіктік деректер қорын қалыптастыру және жүргізу;

      11) мемлекеттік функциялар мен міндеттерді орындауға бағытталған географиялық ақпараттық жүйелер мен ресурстарды, геопорталдарды, геосервистерді жасау, дамыту және қолдап отыру;

      12) салааралық мақсаттағы жалпыгеографиялық, саяси-әкімшілік, ғылыми-анықтамалық және басқа да тақырыптық карталарды, жоспарлар мен атластарды, карта-схемаларды, картографиялық оқу құралдарын жасау және басып шығару;

      13) географиялық атауларды стандарттау, есепке алу және қолданылуын ретке келтіру, Қазақстан Республикасы географиялық атауларының дерекқорын жасау және жүргізу;

      14) ғылыми-зерттеу, тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарды жүргізу және қазіргі заманғы технологияларды ендіру;

      15) геодезия, картография және кеңістіктік деректер саласындағы нормативтік құқықтық актілер мен нормативтік техникалық құжаттарды әзірлеу және бекіту;

      16) геодезиялық, картографиялық және гравиметриялық жұмыстарды метрологиялық жағынан қамтамасыз ету;

      17) Ұлттық кеңістіктік деректер инфрақұрылымын құру және дамыту;

      18) жергілікті координаттық есептеу жүйелерін жасау және жаңартып отыру.

      3. Арнаулы және (немесе) салалық мақсаттағы геодезиялық және картографиялық қызмет мыналарды қамтиды:

      1) әртүрлі объектілердің, жерүсті және жерасты құрылысжайлары мен желілерінің құрылыс учаскелерінің бас жоспарларын жасауға, ғимараттар мен құрылысжайларды құрылыс учаскелеріне байланыстыруға, сондай-ақ өзге де арнаулы жұмыстарды орындауға арналған топографиялық жоспарларды жасау және жаңартып отыру;

      2) графикалық, цифрлық, фотографиялық, электрондық және өзге де нысандарда тақырыптық карталарды, жоспарларды, атластарды, карта-схемаларды жасау және басып шығару;

      3) арнаулы және (немесе) салалық міндеттерді орындауға бағытталған географиялық ақпараттық жүйелер мен ресурстарды, геопорталдарды, геосервистерді жасау, дамыту және қолдап отыру;

      4) Жерді қашықтан зондтау, желілік және алаңдық типтегі инженерлік құрылысжайларды, жерасты құрылысжайлары мен желілерін жобалау және ізденістер, салу және пайдалану кезіндегі геодезиялық, картографиялық және басқа да арнаулы жұмыстар, кадастрлар мен өзге де ізденістерді және арнаулы жұмыстарды жүргізу;

      5) осы тармақта көрсетілген бағыттар бойынша ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарды жүргізу;

      6) инженерлік-геодезиялық жұмыстар;

      7) тақырыптық кеңістіктік деректерді жасау және дамыту.

7-бап. Қазақстан Республикасының қорғанысы мен ұлттық қауіпсіздігін қамтамасыз ету мүддесіндегі геодезиялық және картографиялық қызмет

      Қазақстан Республикасының қорғанысы мен ұлттық қауіпсіздігін қамтамасыз ету мүддесіндегі геодезиялық және картографиялық қызметті Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлігі және уәкілетті орган келісілген жұмыс жоспарына сәйкес жүзеге асырады.

8-бап. Геодезиялық және картографиялық қызметті метрологиялық жағынан қамтамасыз ету

      1. Уәкілетті орган өз құзыреті шегінде Қазақстан Республикасының өлшем бірлігін қамтамасыз ету туралы заңнамасына сәйкес геодезиялық өлшем құралдарының бірлігі мен дәлдігін қамтамасыз ету жөніндегі қызметті жүзеге асырады.

      2. Геодезиялық және картографиялық қызметті метрологиялық жағынан қамтамасыз ету геодезиялық өлшемдердің бірлігін қамтамасыз ететін және геодезиялық және картографиялық қызметтің барлық субъектілері үшін міндетті болып табылатын стандарттар, эталондар, әдістемелер жүйесін қамтиды.

9-бап. Геодезия, картография және кеңістіктік деректер саласындағы хабарлама

      1. Геодезиялық, картографиялық жұмыстарды және аэротүсірілім жұмыстарын жүргізу "Рұқсаттар және хабарламалар туралы" Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген тәртіппен хабардар ету арқылы жүзеге асырылады.

      2. Геодезиялық және (немесе) картографиялық жұмыстарды жүргізу туралы хабарламаға:

      1) геодезиялық және (немесе) картографиялық жұмыстарды орындауға мүмкіндік беретін меншікті немесе жалға алынған салыстырып-тексерілген аспаптар, жабдықтар мен құралдар жиынтығының бар-жоғын растайтын құжаттың не зауыттық нөмірлері көрсетілген, салыстырып-тексерілген аспаптар, жабдықтар мен құралдар жиынтығы бар тұлғалармен жасалған геодезия, картография және кеңістіктік деректер саласында қызметтер көрсетуге арналған шарттың көшірмесі;

      2) штаттағы маманның геодезия, картография және кеңістіктік деректер саласындағы жоғары немесе орта білімнен кейінгі білімі туралы дипломының көшірмесі қоса беріледі.

      3. Геодезиялық және картографиялық қызмет субъектілері аэротүсірілім жұмыстарын жүзеге асыру үшін хабарламаға аэротүсірілім жұмыстарын жүргізу жоспарланатын аумақтың географиялық координаттарын, масштабын және аэротүсірілім жұмыстарының тапсырыс берушісін көрсете отырып, аумақтың картограммасын қоса беруге міндетті.

      Аэротүсірілім жұмыстары Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген талаптар ескеріле отырып жүзеге асырылады.

10-бап. Геодезиялық және картографиялық қызметті қаржыландыру

      1. Мемлекеттік мақсаттағы геодезиялық және картографиялық қызмет бюджет қаражатының есебінен қаржыландырылады.

      2. Арнаулы және (немесе) салалық мақсаттағы геодезиялық және картографиялық қызмет Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес бюджет қаражатының, сондай-ақ жеке және заңды тұлғалар қаражатының есебінен жүзеге асырылады.

      3. Бюджет қаражатының есебінен қаржыландырылатын жұмыстардың тапсырыс берушілері және (немесе) орындаушылары болып табылатын геодезиялық және картографиялық қызмет субъектілері бұрын жасалған кеңістіктік деректерді пайдалануға міндетті.

      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      4-тармақ 01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі - осы Заңның 32-бап 1-тармақтың 2) тармақшасын қараңыз.

      4. Бюджет қаражатының есебінен қаржыландырылатын мемлекеттік ақпараттық жүйелерді, дерекқорларды, кадастрларды, географиялық ақпараттық жүйелер мен ресурстарды, геопорталдарды, геосервистерді жүргізуді жүзеге асыратын геодезиялық және картографиялық қызмет субъектілері бірыңғай цифрлық картографиялық негізді пайдалануға міндетті.

11-бап. Геодезия, картография және кеңістіктік деректер саласындағы мемлекеттік меншік

      Мемлекеттік геодезиялық желілердің, мемлекеттік нивелирлік желілердің, мемлекеттік гравиметриялық желілердің пункттері, геодезиялық және картографиялық өнімдер, сондай-ақ бюджет қаражатының есебінен жүзеге асырылатын геодезиялық және картографиялық қызметтің нәтижесінде алынған гидрографиялық, аэроғарыштық түсірілім және гравиметриялық материалдар мен деректер Қазақстан Республикасының мемлекеттік меншігі болып табылады.

2-тарау. ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ ЖӘНЕ КЕҢІСТІКТІК ДЕРЕКТЕР САЛАСЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК БАСҚАРУ

12-бап. Қазақстан Республикасы Үкіметінің геодезия, картография және кеңістіктік деректер саласындағы құзыреті

      Қазақстан Республикасы Үкіметінің геодезия, картография және кеңістіктік деректер саласындағы құзыретіне мыналар жатады:

      1) геодезия, картография және кеңістіктік деректер саласындағы мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттарын әзірлеу;

      2) мемлекеттік есептеу жүйелерін және картографиялық проекцияларды белгілеу;

      3) Ұлттық кеңістіктік деректер инфрақұрылымына кеңістіктік деректерді ұсыну қағидаларын бекіту;

      4) алып тасталды - ҚР 19.04.2023 № 223-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.
      Ескерту. 12-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 19.04.2023 № 223-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

13-бап. Уәкілетті органның құзыреті

      Уәкілетті органның құзыретіне мыналар жатады:

      1) геодезия, картография және кеңістіктік деректер саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру;

      2) геодезиялық пункттерді қорғау, бұзу немесе қайта салу (орнын ауыстыру) туралы қағидаларды әзірлеу және бекіту;

      3) мемлекеттік геодезиялық, нивелирлік және гравиметриялық желілерді жасау мен дамытуды ұйымдастыру;

      4) топографиялық карталар мен жоспарларды жасау және жаңартып отыру;

      5) геодезиялық және картографиялық қызмет субъектілерінің қызметін үйлестіру;

      6) мемлекеттік мақсаттағы геодезиялық және картографиялық жұмыстарды орындауды ұйымдастыру;

      7) Ұлттық кеңістіктік деректер инфрақұрылымын құру және дамыту;

      8) құзыреті шегінде стандарттау жөніндегі құжаттардың жобаларын қарау, сондай-ақ стандарттау саласындағы уәкілетті органға енгізу үшін ұлттық, мемлекетаралық стандарттарды, ұлттық техникалық-экономикалық ақпарат сыныптауыштарын әзірлеу, өзгерістер енгізу, қайта қарау және күшін жою жөнінде ұсыныстар және стандарттау жөнінде ұсынымдар дайындау;

      9) бюджет қаражатының есебінен орындалатын аэротүсірілім жұмыстарының, геодезиялық және картографиялық жұмыстардың құнын айқындау әдістемесін әзірлеу және бекіту;

      10) жергілікті координаттық есептеу жүйелерін белгілеу;

      11) мемлекеттік, халықаралық, жергілікті координаттық есептеу жүйелері арасындағы трансформациялау мен өзгерту параметрлерін әзірлеу және бекіту;

      12) Ұлттық кеңістіктік деректер қорының мәліметтерін қалыптастыру, жинау, сақтау, пайдалану және беру қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      13) жергілікті координаттық есептеу жүйелерін белгілеу мен пайдалану қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      14) Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік комитетімен келісу бойынша Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасын межелеу мен шегендеуді жүргізуді техникалық жағынан қамтамасыз ету туралы қағидаларды әзірлеу және бекіту;

      15) бюджет қаражатының есебінен жасалатын картографиялық өнімді жаңартып отыру кезеңділігін әзірлеу және бекіту;

      16) бюджет қаражатының есебінен картографиялық өнімді жасау жөніндегі нұсқаулықты әзірлеу және бекіту;

      17) Ұлттық кеңістіктік деректер инфрақұрылымын құру және жаңартып отыру жөніндегі нұсқаулықты әзірлеу және бекіту;

      18) Ұлттық кеңістіктік деректер инфрақұрылымын пайдалану жөніндегі қағидаларды әзірлеу және бекіту;

      19) салалық көтермелеу жүйесін әзірлеу және бекіту;

      20) геодезия, картография және кеңістіктік деректер саласындағы рұқсаттар мен хабарламалардың мемлекеттік электрондық тізілімін жүргізу;

      21) Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздігінің мүдделерін ескере отырып, геодезиялық, картографиялық жұмыстардың және аэроғарыштық түсірілім жұмыстарының деректері мен материалдарын есепке алу, сақтау, көбейту және пайдалану қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      22) бюджет қаражатының есебінен орындалатын геодезиялық, картографиялық жұмыстардың және аэроғарыштық түсірілім жұмыстарының тізбесін әзірлеу және бекіту;

      23) Ұлттық кеңістіктік деректер инфрақұрылымының мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерімен өзара іс-қимыл жасау қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      24) мемлекеттік, халықаралық, жергілікті координаттық есептеу жүйелерінің арасындағы трансформациялау және өзгерту параметрлерін айқындау және пайдалану қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      25) тұрақты жұмыс істейтін референциялы станцияларды орнату қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      26) тұрақты жұмыс істейтін референциялы станцияларды мемлекеттік геодезиялық желілерге жатқызу және қолдану қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      27) ғылыми-зерттеу, тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарды жүргізу және қазіргі заманғы технологияларды ендіру;

      28) нивелирлеу жөніндегі нұсқаулықты әзірлеу және бекіту;

      29) мемлекеттік геодезиялық, нивелирлік және гравиметриялық желілерді жасау және дамыту жөніндегі нұсқаулықты әзірлеу және бекіту;

      30) Ұлттық кеңістіктік деректер инфрақұрылымына кеңістіктік деректерді ұсыну қағидаларын әзірлеу;

      31) мемлекеттік есептеу жүйелері мен картографиялық проекцияларды әзірлеу;

      32) базалық кеңістіктік деректердің тізбесін әзірлеу және бекіту;

      33) осы Заңда, Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентінің және Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерінде көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асыру.

      Ескерту. 13-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 19.04.2023 № 223-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

14-бап. Республикалық маңызы бар қалалардың, астананың, облыстық маңызы бар қалалардың, аудандардың жергілікті атқарушы органының геодезия, картография және кеңістіктік деректер саласындағы құзыреті

      Республикалық маңызы бар қалалардың, астананың, облыстық маңызы бар қалалардың, аудандардың жергілікті атқарушы органының геодезия, картография және кеңістіктік деректер саласындағы құзыретіне мыналар жатады:

      1) уәкілетті органмен келісу бойынша елді мекендердің картографиялық өнімін жасау және жаңартып отыру жөніндегі жұмыстарды картографиялық өнімді жаңартып отырудың бекітілген кезеңділігіне сәйкес ұйымдастыру;

      2) елді мекендердің картографиялық өнімінің сақталуын және бір данасының Ұлттық кеңістіктік деректер қорына берілуін қамтамасыз ету;

      3) Қазақстан Республикасының заңнамасында жергілікті атқарушы органдарға жүктелетін өзге де өкілеттіктерді жергілікті мемлекеттік басқару мүддесінде жүзеге асыру.

15-бап. Геодезия, картография және кеңістіктік деректер саласындағы халықаралық ынтымақтастық

      1. Қазақстан Республикасы өзара тиімді қарым-қатынастарды дамытуға ұмтылуды негізге ала отырып, геодезия, картография және кеңістіктік деректер саласындағы халықаралық ынтымақтастықты жүзеге асырады.

      2. Уәкілетті орган өз құзыреті шегінде халықаралық ұйымдарда Қазақстан Республикасының атынан өкілдік етеді.

16-бап. Геодезия, картография және кеңістіктік деректер саласындағы нормативтік құжаттардың мемлекеттік жүйесі

      1. Қазақстан Республикасының аумағында жүзеге асырылатын геодезиялық және картографиялық қызметті мемлекеттік реттеу осы Заңның қолданылуымен, сондай-ақ геодезия, картография және кеңістіктік деректер саласындағы нормативтік құжаттардың мемлекеттік жүйесімен қамтамасыз етіледі.

      2. Геодезия, картография және кеңістіктік деректер саласындағы нормативтік құжаттардың мемлекеттік жүйесі мыналарды қамтиды:

      1) нормативтік құқықтық актілер;

      2) орындалатын геодезиялық, топографиялық және картографиялық жұмыстардың дәлдігіне қойылатын міндетті талаптарды белгілейтін нормативтік техникалық құжаттар мен ерікті түрде қолданылатын нормативтік техникалық құжаттар:

      геодезиялық, картографиялық нұсқаулықтар, нормалар мен қағидалар;

      карталар мен жоспарлардың шартты белгілері, сыныптауыштар;

      3) геодезия, картография және кеңістіктік деректер саласындағы стандарттау жөніндегі ерікті түрде қолданылатын нормативтік техникалық құжаттар;

      4) халықаралық шарттарға сәйкес Қазақстан Республикасының аумағында қолданысқа енгізілген геодезия, картография және кеңістіктік деректер саласындағы мемлекетаралық стандарттар мен қағидалар.

      3. Геодезия, картография және кеңістіктік деректер саласындағы нормативтік құжаттардың мемлекеттік жүйесінің объектілері:

      1) мемлекеттік топографиялық карталардың 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000, 1:200000, 1:500000, 1:1000000 масштабтық қатары;

      2) мемлекеттік топографиялық жоспарлардың 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 масштабтық қатары;

      3) мемлекеттік геодезиялық желі болып табылады.

3-тарау. ГЕОДЕЗИЯЛЫҚ ЖӘНЕ КАРТОГРАФИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТІҢ ЖҮЗЕГЕ АСЫРЫЛУЫН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ

17-бап. Координаттық есептеу жүйесі, биіктік есептеу жүйесі және гравиметриялық есептеу жүйесі

      1. Геодезиялық және картографиялық жұмыстар мемлекеттік, жергілікті координаттық есептеу жүйелері, биіктік есептеу жүйелері және гравиметриялық есептеу жүйелері пайдаланыла отырып орындалады.

      2. Жердің пішіні мен гравитациялық өрісінің параметрлері, өзге де параметрлер мемлекеттік координаттық, биіктік, гравиметриялық есептеу жүйелерін белгілеу шеңберінде айқындалады.

      3. Геодезиялық және картографиялық қызметтің барлық субъектілері мемлекеттік және жергілікті координаттық есептеу жүйелері арасындағы өзгертудің бекітілген параметрлерін қолдануға міндетті.

      Орталық мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдардың кеңістіктік деректері мен картографиялық материалдарын алдыңғы мемлекеттік және жергілікті координаттар жүйелерінен жаңадан қабылданатын координаттық есептеу жүйелеріне көшіруді жүзеге асыруды кеңістіктік деректер мен картографиялық материалдардың иелері орындайды.

18-бап. Кеңістіктік деректер

      1. Кеңістіктік деректер базалық кеңістіктік деректер мен тақырыптық кеңістіктік деректерден тұрады.

      Географиялық ақпараттық жүйелерде интеграциялау және бірлесіп пайдалану үшін біріздендірілген негіз ретінде жалпыға бірдей қолжетімді стандартталған кеңістіктік деректердің жиынтығы базалық кеңістіктік деректер болып табылады.

      Геодезиялық және картографиялық қызмет субъектілері ғылыми, өндірістік немесе өзге де қызмет процесінде жасайтын кеңістіктік деректер тақырыптық кеңістіктік деректерге жатады.

      2. Базалық кеңістіктік деректер геодезиялық және картографиялық қызмет субъектілерінің пайдалануы үшін бастапқы деректер болып табылады.

19-бап. Жергілікті жер объектілері туралы ақпаратты беру

      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      1-тармақ 01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі - осы Заңның 32-бап 1-тармақтың 2) тармақшасын қараңыз.


      1. Бюджет қаражатының есебінен жасалатын кеңістіктік деректер мен геосервистердің метадеректері Ұлттық кеңістіктік деректер инфрақұрылымының мемлекеттік геопорталында орналастырылуға тиіс.

      2. Арнаулы, топографиялық карталар мен жоспарларда бейнеленуге жататын жергілікті жер объектілері туралы кеңістіктік деректердің иелері болып табылатын орталық мемлекеттік органдар мен жергілікті атқарушы органдар тиісті аумақтың геодезиялық және картографиялық жұмыстарын бюджет қаражаты есебінен орындайтын геодезиялық және картографиялық қызмет субъектілерінің сұрау салулары бойынша картографиялық және геодезиялық материалдардың көшірмелерін уәкілетті орган айқындайтын тәртіппен береді.

20-бап. Ұлттық кеңістіктік деректер қоры

      1. Ұлттық кеңістіктік деректер қоры уәкілетті органның қарамағында болады және оны мемлекеттік кәсіпорын жүргізеді.

      2. Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің Кеңістіктік деректер қоры Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің қарамағында болады.

      3. Ұлттық кеңістіктік деректер қорын жүргізу кезінде мемлекеттік кәсіпорын:

      1) жоспарланатын жұмыс учаскелерінде жергілікті жердің геодезиялық және картографиялық жағынан зерделенуі туралы мәліметтерді геодезиялық және картографиялық қызмет субъектілеріне беруді;

      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      2) тармақша 01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі - осы Заңның 32-бап 1-тармақтың 2) тармақшасын қараңыз.

      2) кеңістіктік деректерді, метадеректерді қабылдау мен интероперабельділігі тұрғысынан тексеруді және оларды Ұлттық кеңістіктік деректер инфрақұрылымының мемлекеттік геопорталында орналастыруды;

      3) Қазақстан Республикасының кезекші анықтамалық картасын жүргізуді;

      4) геодезиялық пункттерді есепке алуды, тұрақты жұмыс істейтін референциялы станциялар желісінің тұтастығын бақылауды;

      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      5) тармақша 01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі - осы Заңның 32-бап 1-тармақтың 2) тармақшасын қараңыз.

      5) мемлекеттік геодезиялық желілердің тұрақты жұмыс істейтін референциялы станциялар арқылы дәлдігі жоғары спутниктік позициялау мәліметтерін геодезиялық және картографиялық қызмет субъектілеріне беруді;

      6) Қазақстан Республикасы географиялық атауларының дерекқорын жүргізуді;

      7) Ұлттық кеңістіктік деректер қорының құрамына жатқызылған материалдар мен деректерді есепке алуды, жинауды, сақтауды және олардың сақталуын қамтамасыз етуді;

      8) әкімшілік-аумақтық бірліктер шекараларының дерекқорын жүргізуді жүзеге асырады.

      Орталық мемлекеттік органдар мен жергілікті атқарушы органдар әкімшілік-аумақтық бірліктер мен географиялық объектілердің шекараларын, атауын өзгерту туралы шешімдердің көшірмелерін Ұлттық кеңістіктік деректер қорына ұсынуға міндетті.

      4. Ұлттық кеңістіктік деректер қорының геодезиялық және картографиялық қызмет субъектілерімен өзара іс-қимыл жасауы және мәліметтерді ұсыну географиялық ақпараттық жүйе арқылы және (немесе) қағаз түрінде жүзеге асырылады.

      5. Белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасы Ұлттық архив қорының құрамына жатқызылған, Ұлттық кеңістіктік деректер қорының цифрлық және (немесе) аналогтық түрдегі кеңістіктік деректері "Ұлттық архив қоры және архивтер туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес сақталады.

      6. Бюджет қаражатының есебінен геодезиялық және картографиялық қызмет нәтижесінде алынған және Ұлттық кеңістіктік деректер қорының құрамына жатқызылған, цифрлық және (немесе) аналогтық түрдегі кеңістіктік деректер мемлекеттік меншікте болады және иеліктен шығаруға жатпайды, сондай-ақ оларды басқа мемлекеттерге тұрақты сақтауға әкетуге болмайды.

      7. Ұлттық кеңістіктік деректер қорының мәліметтерін ұсыну жөніндегі көрсетілетін қызметтердің бағаларын уәкілетті орган монополияға қарсы органмен келісу бойынша Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексінде көзделген тәртіппен белгілейді.

      Орталық мемлекеттік органдар мен жергілікті атқарушы органдарға аталған қызметтер тегін көрсетіледі.

      8. Геодезиялық және картографиялық қызметті жүзеге асыратын субъектілер өздері бюджет қаражаты есебінен жасаған материалдар мен деректер көшірмелерінің бір данасын Қазақстан Республикасының авторлық құқық және сабақтас құқықтар туралы заңнамасына сәйкес Ұлттық кеңістіктік деректер қорына өтеусіз ұсынуға міндетті.

      Материалдар мен деректердің тізбесі, оларды Ұлттық кеңістіктік деректер қорына ұсынудың тәртібі Ұлттық кеңістіктік деректер қорының мәліметтерін қалыптастыру, жинау, сақтау, пайдалану және беру қағидаларында белгіленеді.

      9. Ұлттық кеңістіктік деректер қорының мемлекеттік құпияларды құрайтын мәліметтерді қамтитын материалдарымен және деректерімен жұмыс Қазақстан Республикасының мемлекеттік құпиялар туралы заңнамасы сақтала отырып жүзеге асырылады.

      10. Геодезиялық және картографиялық қызмет субъектілері алынған, мемлекеттік құпияларды құрайтын мәліметтердің сақталуын қамтамасыз етуге, оларды жария етпеуге және уәкілетті орган белгілеген мерзімдерде қайтаруға міндетті.

      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      21-бап 01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі - осы Заңның 32-бап 1-тармақтың 2) тармақшасын қараңыз.

21-бап. Ұлттық кеңістіктік деректер инфрақұрылымы

      1. Ұлттық кеңістіктік деректер инфрақұрылымы мыналарды қамтиды:

      1) базалық және тақырыптық кеңістіктік деректерді, оның ішінде ақпараттық жүйелерді пайдалана отырып жасаудың, жинаудың, сақтаудың, сәйкестендірудің, ұсыну мен таратудың жалпы қағидаларын белгілейтін нормативтік техникалық құжаттар, мемлекетаралық стандарттар;

      2) мемлекеттік геодезиялық, нивелирлік және гравиметриялық желілер;

      3) кеңістіктік деректердің жинақтары;

      4) метадеректер;

      5) геодезиялық және картографиялық қызмет субъектілері үшін тұрақты жұмыс істейтін референциялы станциялардың деректеріне қол жеткізуді қамтамасыз ететін мемлекеттік геодезиялық қамтамасыз етудің ақпараттық жүйесі;

      6) бірыңғай цифрлық картографиялық негіз;

      7) Ұлттық кеңістіктік деректер инфрақұрылымының мемлекеттік геопорталы.

      2. Ұлттық кеңістіктік деректер инфрақұрылымы Ұлттық кеңістіктік деректер инфрақұрылымына кеңістіктік деректерді ұсыну қағидаларына сәйкес кеңістіктік деректердің жинақтарын алмасудың және ұсынудың бірыңғай форматтарын қолдану арқылы интероперабельділікті қамтамасыз ету талаптары ескеріле отырып қалыптастырылады.

      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      22-бап 01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі - осы Заңның 32-бап 1-тармақтың 2) тармақшасын қараңыз.

22-бап. Кеңістіктік деректердің жинақтары

      1. Кеңістіктік деректердің жинақтары Ұлттық кеңістіктік деректер инфрақұрылымына кеңістіктік деректерді ұсыну қағидаларында белгіленген тәртіппен Ұлттық кеңістіктік деректер инфрақұрылымына енгізіледі. Кеңістіктік деректердің әрбір жинағына және осы жинақтарға арналған сервистерге міндетті түрде метадеректер қоса беріледі.

      2. Кеңістіктік деректердің жинақтарына қол жеткізу геосервистер арқылы не пайдаланушыға уәкілетті орган айқындаған тәртіппен кеңістіктік деректерді беру арқылы қамтамасыз етіледі.

      3. Бюджет қаражатының есебінен қалыптастырылатын базалық кеңістіктік деректердің жинақтары мен тақырыптық кеңістіктік деректердің жинақтары Ұлттық кеңістіктік деректер инфрақұрылымының негіз қалаушы құрауыштары болып табылады.

      4. Тақырыптық кеңістіктік деректердің жинақтары базалық кеңістіктік деректердің жинақтары ескеріле отырып жасалады және жаңартылып отырады.

      Ұлттық кеңістіктік деректер инфрақұрылымына енгізілетін тақырыптық кеңістіктік деректердің жинақтары мемлекеттік электрондық ақпараттық ресурстардың мәліметтерінен, мемлекеттік кадастрлардың, тіркелімдердің, тізілімдердің, дерекқорлардың, оның ішінде мемлекеттік географиялық ақпараттық жүйелер мен ресурстардың құрамынан қалыптастырылады.

      5. Ұлттық кеңістіктік деректер инфрақұрылымына енгізілген базалық және тақырыптық кеңістіктік деректер жинақтарының мемлекеттік географиялық ақпараттық жүйелер мен ресурстарды жасау және (немесе) жаңарту кезінде пайдаланылуы міндетті болып табылады.

      6. Өзге ақпараттық көздердің мәліметтерінен қалыптастырылған базалық және тақырыптық кеңістіктік деректердің жинақтары осындай жинақтар иелерінің Ұлттық кеңістіктік деректер қорына жіберілетін өтінімдері бойынша Ұлттық кеңістіктік деректер инфрақұрылымының құрамына енгізілуі мүмкін.

      7. Ұлттық кеңістіктік деректер қорына мәліметтер ұсынған геодезиялық және картографиялық қызметтің субъектілері Ұлттық кеңістіктік деректер инфрақұрылымына енгізілген кеңістіктік деректер жинақтарының толықтығы, анықтығы және өзектілігі үшін жауапты болады.

      Ұлттық кеңістіктік деректер қорын жүргізуге уәкілеттік берілген мемлекеттік кәсіпорын кеңістіктік деректердің интероперабельділігі мен оларды Ұлттық кеңістіктік деректер инфрақұрылымының мемлекеттік геопорталында орналастыру үшін жауапты болады.

      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      23-бап 01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі - осы Заңның 32-бап 1-тармақтың 2) тармақшасын қараңыз.

23-бап. Метадеректер

      1. Метадеректер Ұлттық кеңістіктік деректер инфрақұрылымының құрамына енгізілген кеңістіктік деректердің жинақтары мен осы жинақтарға арналған геосервистерге қалыптастырылады.

      2. Ұлттық кеңістіктік деректер инфрақұрылымының мемлекеттік геопорталында метадеректерді орналастыруды және оларға қол жеткізуді Ұлттық кеңістіктік деректер қорын жүргізуге уәкілеттік берілген мемлекеттік кәсіпорын қамтамасыз етеді.

      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      24-бап 01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі - осы Заңның 32-бап 1-тармақтың 2) тармақшасын қараңыз.

24-бап. Ұлттық кеңістіктік деректер инфрақұрылымының мемлекеттік геопорталы

      1. Ұлттық кеңістіктік деректер инфрақұрылымының мемлекеттік геопорталын жүргізуді, бағдарламалық-техникалық жағынан қолдап отыруды және бағдарламалық-техникалық құралдарының кешенін жаңғыртуды уәкілетті орган қамтамасыз етеді.

      2. Ұлттық кеңістіктік деректер инфрақұрылымының құрамына енгізілген кеңістіктік деректер жинақтарының меншік иелері геосервистердің және Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін өзге де тәсілдердің көмегімен кеңістіктік деректердің жинақтарын өздерінің веб-порталдарында орналастыруға, сондай-ақ оларға пайдаланушылар мен Ұлттық кеңістіктік деректер қорының қол жеткізуін қамтамасыз етуге міндетті. Кеңістіктік деректер жинақтарының меншік иесінің өз веб-порталы болмаған жағдайда, ол өзі қалыптастырған кеңістіктік деректер жинақтарын орналастыру және осы жинақтармен басқа да іс-қимылдарды орындау үшін уәкілетті органға өтініш жасауға құқылы.

      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      25-бап 01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі - осы Заңның 32-бап 1-тармақтың 2) тармақшасын қараңыз.

25-бап. Кеңістіктік деректердің сервистері

      Геопорталдардың құрамында кеңістіктік деректердің мынадай сервистері жасалады және оларға қызмет көрсетіледі:

      1) ақпараттық желілерде кеңістіктік деректер мен кеңістіктік деректердің сервистерін анықтауды қамтамасыз ететін іздеу сервистері;

      2) кеңістіктік деректер мен метадеректердің көрсетілуін қамтамасыз ететін қарау сервистері;

      3) кеңістіктік деректерге тікелей қол жеткізуді немесе олардың көшірмелерін алуды қамтамасыз ететін қол жеткізу сервистері;

      4) кеңістіктік деректердің координаттарын бір координаттар жүйесінен немесе картографиялық проекциядан екіншісіне трансформациялау мен өзгертуді қамтамасыз ететін координаттық операциялардың сервистері;

      5) басқа сервистермен интероперабельденген деректерді геосервистердің осы Заңға сәйкес пайдаланылуы мүмкін болатындай етіп трансформациялау сервистері.

      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      26-бап 01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі - осы Заңның 32-бап 1-тармақтың 2) тармақшасын қараңыз.

26-бап. Бірыңғай цифрлық картографиялық негіз

      1. Уәкілетті орган бірыңғай цифрлық картографиялық негіздің жасалуы мен жаңартылып отыруын қамтамасыз етеді.

      2. Бірыңғай цифрлық картографиялық негізге қойылатын талаптарды уәкілетті орган белгілейді.

      3. Бірыңғай цифрлық картографиялық негіз орталық мемлекеттік органдарға, жергілікті атқарушы органдарға, жеке және заңды тұлғаларға ақпараттандыру объектілері арқылы беріледі.

      4. Бірыңғай цифрлық картографиялық негіз мемлекеттік органдардың барлық ақпараттық жүйелерінің, оған қоса олардың кадастрларының, географиялық ақпараттық жүйелері мен ресурстарының, геопорталдарының, геосервистерінің міндетті картографиялық негізі болып табылады.

      5. Бірыңғай цифрлық картографиялық негіздің мәліметтерін жаңартып отыру мақсатында мемлекеттік органдардың барлық ақпараттық жүйелерінде, оған қоса олардың кадастрларында, географиялық ақпараттық жүйелері мен ресурстарында, геопорталдарында, геосервистерінде қамтылған мәліметтер де пайдаланылуы мүмкін.

      6. Бірыңғай цифрлық картографиялық негіздің мәліметтерін жаңартып отыру мақсатында бірыңғай цифрлық картографиялық негізді жүргізу кезінде мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерімен, оған қоса олардың кадастрларымен, географиялық ақпараттық жүйелерімен және ресурстарымен, геопорталдарымен, геосервистерімен өзара іс-қимыл жасау тәртібін уәкілетті орган айқындайды.

27-бап. Картографиялық өнімге авторлық құқық

      Геодезия, картография және кеңістіктік деректер саласына жататын картографиялық өнімге авторлық құқық және оған байланысты туындайтын қатынастар Қазақстан Республикасының авторлық құқық және сабақтас құқықтар туралы заңнамасында реттеледі.

4-тарау. ГЕОДЕЗИЯЛЫҚ ЖӘНЕ КАРТОГРАФИЯЛЫҚ БАҚЫЛАУ

28-бап. Геодезиялық және картографиялық қызметті мемлекеттік бақылау

      1. Геодезиялық және картографиялық қызмет субъектілерінің Қазақстан Республикасының геодезия, картография және кеңістіктік деректер саласындағы заңнамасын сақтауын қамтамасыз ету мақсатында уәкілетті орган және республикалық маңызы бар қалалардың, астананың, облыстық маңызы бар қалалардың, аудандардың жергілікті атқарушы органдары өз құзыреті шегінде Қазақстан Республикасында геодезиялық және картографиялық қызметті мемлекеттік бақылауды жүзеге асырады.

      Геодезиялық және картографиялық қызметті мемлекеттік бақылау:

      1) Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне сәйкес тексеру және мемлекеттік бақылау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылау;

      2) осы Заңға және Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне сәйкес мемлекеттік бақылау субъектісіне (объектісіне) бармай профилактикалық бақылау нысанында жүзеге асырылады.

      2. Уәкілетті орган:

      1) геодезиялық және картографиялық жұмыстарды орындауға және олардың нәтижелеріне қойылатын нормативтік техникалық құжаттар талаптарының сақталуына;

      2) картографиялық материалдарда Қазақстан Республикасы Мемлекеттік шекарасының бейнеленуіне;

      3) Қазақстан Республикасының географиялық объектілердің атаулары туралы заңнамасында белгіленген құжаттарда, картографиялық және өзге де материалдарда географиялық объектілердің атауларын қолдану қағидаларының сақталуына;

      4) бюджет қаражатының есебінен жасалған материалдар мен деректер көшірмелерінің бір данасының Ұлттық кеңістіктік деректер қорына уақтылы ұсынылуына;

      5) геодезиялық, картографиялық жұмыстардың, аэроғарыштық түсірілім жұмыстарының деректері мен материалдарын есепке алу, сақтау, көбейту және пайдалану тәртібінің сақталуына мемлекеттік бақылауды ұйымдастырады және жүргізеді.

      3. Республикалық маңызы бар қалалардың, астананың, облыстық маңызы бар қалалардың, аудандардың жергілікті атқарушы органдары геодезиялық пункттердің сақталуын қамтамасыз етуді бақылауды жүзеге асырады.

29-бап. Мемлекеттік бақылау субъектісіне (объектісіне) бармай профилактикалық бақылау жүргізу тәртібі

      1. Уәкілетті орган, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың, облыстық маңызы бар қалалардың, аудандардың жергілікті атқарушы органдары геодезиялық және картографиялық қызмет субъектілеріне қатысты мемлекеттік бақылау субъектісіне (объектісіне) бармай профилактикалық бақылауды жүргізеді.

      2. Мемлекеттік бақылау субъектісіне (объектісіне) бармай профилактикалық бақылаудың мақсаттары геодезиялық және картографиялық қызмет субъектілеріне белгіленген талаптарды бұзушылықтардың дер кезінде жолын кесу, мемлекеттік бақылау субъектісіне (объектісіне) бармай профилактикалық бақылау нәтижелері бойынша уәкілетті орган, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың, облыстық маңызы бар қалалардың, аудандардың жергілікті атқарушы органдары анықтаған бұзушылықтарды өз бетінше жою құқығын мемлекеттік бақылау субъектілеріне беру және оларға түсетін әкімшілік жүктемені азайту болып табылады.

      3. Мемлекеттік бақылау субъектісіне (объектісіне) бармай профилактикалық бақылау Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген, оның ішінде Ұлттық кеңістіктік деректер қорынан алынған материалдарды талдау және жинау арқылы жүргізіледі.

      Мемлекеттік бақылау субъектісіне (объектісіне) бармай профилактикалық бақылау нәтижелері бойынша бұзушылықтар анықталған жағдайда, мемлекеттік бақылау субъектісіне (объектісіне) бармай профилактикалық бақылауды жүзеге асыратын уәкілетті органның, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың, облыстық маңызы бар қалалардың, аудандардың жергілікті атқарушы органдарының лауазымды адамдары бұзушылықтар анықталған күннен бастап он жұмыс күні ішінде әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс қозғамай, бірақ мемлекеттік бақылау субъектісіне оларды жою тәртібін міндетті түрде түсіндіре отырып, мемлекеттік бақылау субъектісіне бұзушылықтарды жою туралы ұсыным жібереді.

      Төменде санамаланған тәсілдердің бірімен жіберілген, мемлекеттік бақылау субъектісіне (объектісіне) бармай профилактикалық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы ұсыным мынадай жағдайларда:

      1) қолма-қол тәсілмен – алғаны туралы белгі қойыла отырып;

      2) поштамен – хабарламасы бар тапсырысты хатпен;

      3) электрондық тәсілмен – уәкілетті органның, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың, облыстық маңызы бар қалалардың, аудандардың жергілікті атқарушы органдарының мемлекеттік бақылау субъектісі бұрын ұсынған құжаттарда көрсетілген мемлекеттік бақылау субъектісінің электрондық мекенжайына жіберуі арқылы;

      4) мәтіндік хабарламамен – ұялы байланыс абоненттік құрылғысы арқылы табыс етілді (алынды) деп есептеледі.

      4. Мемлекеттік бақылау субъектісіне (объектісіне) бармай профилактикалық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы ұсынымды алған мемлекеттік бақылау субъектісі оны алған күннен кейінгі күннен бастап он жұмыс күні ішінде уәкілетті органға, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың, облыстық маңызы бар қалалардың, аудандардың жергілікті атқарушы органдарына Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзушылықтарды жою жөніндегі ақпаратты оның нақты орындалу мерзімдерін көрсете отырып, беруге міндетті.

      Мемлекеттік бақылау субъектісі бұзушылықтарды жою туралы ұсынымның орындалу мерзімі өткеннен кейін үш жұмыс күні ішінде уәкілетті органға, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың, облыстық маңызы бар қалалардың, аудандардың жергілікті атқарушы органдарына бұзушылықтардың жойылғаны туралы ақпаратты жазбаша түрде беруге міндетті.

      5. Мемлекеттік бақылау субъектісіне (объектісіне) бармай профилактикалық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы ұсынымды белгіленген мерзімде орындамау мемлекеттік бақылау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылау жүргізудің жартыжылдық тізіміне енгізу жолымен мемлекеттік бақылау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылауды тағайындауға алып келеді.

      6. Мемлекеттік бақылау субъектісіне (объектісіне) бармай профилактикалық бақылау жылына екі реттен артық жүргізілмейді.

30-бап. Мемлекеттік геодезиялық, нивелирлік және гравиметриялық желілердің пункттерін қорғау

      1. Мемлекеттік геодезиялық, нивелирлік және гравиметриялық желілердің пункттері, оның ішінде осы пункттердің жерүсті белгілері мен орталықтары мемлекеттік меншік болып табылады және мемлекеттің қорғауында болады.

      Геодезиялық пункттерді бұзу немесе қайта салу (орнын ауыстыру) уәкілетті органның рұқсатымен ғана жүргізіледі.

      Геодезиялық пункттердің тығыздығы, қазіргі бар геодезиялық желіні дамыту және жаңарту перспективалары болмаған кезде уәкілетті орган геодезиялық пункттерді бұзудан немесе қайта салудан (орнын ауыстырудан) бас тартуға міндетті.

      2. Геодезиялық пункттерді орналастыру үшін жер учаскелерін беру Қазақстан Республикасының жер заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

      3. Аумағында геодезиялық пункттер орналасқан жер учаскелерінің меншік иелері мен жер пайдаланушылары:

      1) геодезиялық пункттердің бүліну немесе жойылу жағдайлары туралы уәкілетті органға және республикалық маңызы бар қалалардың, астананың, облыстық маңызы бар қалалардың, аудандардың жергілікті атқарушы органдарына уәкілетті орган айқындайтын тәртіппен хабарлауға;

      2) геодезиялық және картографиялық жұмыстарды жүргізу кезінде геодезиялық пункттерге көлікпен (жаяу) кіруге мүмкіндік беруге міндетті.

      4. Геодезиялық және картографиялық қызмет субъектілері геодезиялық және картографиялық жұмыстарды орындау кезінде геодезиялық пункттердің сақталуын қамтамасыз етуге міндетті.

      5. Геодезиялық пункттерді, тұрақты жұмыс істейтін референциялы станцияларды жою немесе бүлдіру Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жауаптылыққа алып келеді.

      6. Мемлекеттік геодезиялық, нивелирлік және гравиметриялық желілердің пункттеріне келтірілген зиянды өтеуді зиян келтірген тұлғалар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырады.

5-тарау. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

31-бап. Қазақстан Республикасының геодезия, картография және кеңістіктік деректер саласындағы заңнамасын бұзғаны үшін жауаптылық

      Қазақстан Республикасының геодезия, картография және кеңістіктік деректер саласындағы заңнамасын бұзу Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жауаптылыққа алып келеді.

32-бап. Осы Заңды қолданысқа енгізу тәртібі

      1. Осы Заң:

      1) алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізілетін осы Заңның аэротүсірілім жұмыстарын жүргізу туралы хабарлама бөлігіндегі 9-бабының 1-тармағын және 9-бабының 3-тармағын;

      2) 2025 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін осы Заңның 10-бабының 4-тармағын, 19-бабының 1-тармағын, 20-бабы 3-тармағының 2) және 5) тармақшаларын, 21, 22, 23, 24, 25 және 26-баптарын қоспағанда, алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      2. "Геодезия және картография туралы" 2002 жылғы 3 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының күші жойылды деп танылсын.

      Қазақстан Республикасының
Президенті
Қ. ТОҚАЕВ

О геодезии, картографии и пространственных данных

Закон Республики Казахстан от 21 декабря 2022 года № 166-VII ЗРК.

      Примечание ИЗПИ!
Порядок введения в действие настоящего Закона см. ст. 32

      Вниманию пользователей!
Для удобства пользования ИЗПИ создано СОДЕРЖАНИЕ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Cтатья 1. Сфера действия настоящего Закона

      Настоящий Закон регулирует общественные отношения, возникающие при осуществлении геодезической и картографической деятельности, включая поиск, сбор, хранение, обработку, предоставление и распространение пространственных данных.

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

      В настоящем Законе используются следующие основные понятия:

      1) атлас – картографическое произведение, состоящее из многих карт, объединенных общей программой;

      2) высотная система отсчета – система отсчета для определения высот точек земной поверхности относительно исходной уровненной поверхности;

      3) единая цифровая картографическая основа – электронный информационный ресурс, который является составной картографической частью Национальной инфраструктуры пространственных данных и систематизированной совокупностью базовых пространственных данных о территории Республики Казахстан;

      4) географическая информационная система – информационная система, обеспечивающая сбор, обработку, анализ, моделирование, хранение, распространение и иное использование пространственной информации о Земле, об объектах земной поверхности, природных, техногенных и общественных процессах;

      5) географические информационные ресурсы – совокупность электронных баз пространственных данных и метаданных;

      6) геодезия – область отношений, возникающих в процессе научной, технической и производственной деятельности по определению фигуры, размеров и внешнего гравитационного поля Земли, координат и высот точек земной поверхности и их изменений во времени, осуществляемой в целях составления карт и планов, а также для обеспечения решения различных инженерных задач на земной поверхности;

      7) уполномоченный орган в сфере геодезии, картографии и пространственных данных (далее – уполномоченный орган) – центральный исполнительный орган, осуществляющий руководство и межотраслевую координацию в сфере геодезии, картографии и пространственных данных;

      8) геодезическая и картографическая деятельность – научно-техническая, производственная, управленческая и иная деятельность по выполнению работ, оказанию услуг в сфере геодезии, картографии и пространственных данных, а также по получению геодезических и картографических материалов и пространственных данных;

      9) геодезическая сеть – совокупность геодезических пунктов, положение которых на земной поверхности определено на основании геодезических измерений в общей для них системе отсчета геодезических координат;

      10) геодезический пункт – инженерная конструкция, закрепляющая точку земной поверхности с определенными координатами и (или) высотами, и (или) значениями силы тяжести;

      11) геопортал – информационная система, обеспечивающая доступ к пространственным данным и геосервисам пространственных данных посредством средств телекоммуникаций;

      12) гидрографические работы – комплекс работ, проводимый для получения детальной информации о ситуации на водных объектах, а также сбора данных об их рельефе и водной поверхности;

      13) гравиметрическая система отсчета – система отсчета для определения абсолютных или относительных измерений ускорения силы тяжести;

      14) гравиметрическая сеть – совокупность геодезических пунктов с известными значениями ускорения силы тяжести в общей для них гравиметрической системе отсчета;

      15) датум – набор параметров эллипсоида или квазигеоида, зафиксированный в определенный момент времени;

      16) местная координатная система отсчета – координатная система отсчета проекции, устанавливаемая в отношении ограниченной территории;

      17) дистанционное зондирование Земли – процесс получения информации о поверхности Земли путем наблюдения и измерения из космического и воздушного пространства собственного и отраженного излучения элементов суши, океана и атмосферы;

      18) геодинамические исследования Земли – изучение современных движений и деформаций земной коры;

      19) план – чертеж, изображающий на плоскости определенную местность, сооружения методом прямой горизонтальной проекции;

      20) интероперабельность – принцип взаимосовместимости, выражающий способность пространственных данных, метаданных, технических и программных средств к функциональному и информационному взаимодействию;

      21) карта – уменьшенное обобщенное изображение земной поверхности, других естественных небесных тел или их частей на плоскости, полученное в соответствии с установленными требованиями в определенной проекции, а также с использованием условных знаков;

      22) карта-схема – упрощенно-обобщенное картографическое изображение;

      23) картография – область отношений, возникающих в процессе научной, технической и производственной деятельности по изучению, созданию и использованию картографических произведений;

      24) картографические материалы – картографические произведения и другие графические, цифровые, текстовые документы, используемые для составления карт;

      25) картографическая продукция – полученные в результате картографической деятельности уменьшенные, измеримые и обобщенные изображения на бумажных и электронных носителях поверхности Земли и небесных тел, построенные по определенным математическим законам и в принятой системе условных знаков;

      26) картографическая проекция – математически определенный способ отображения поверхности Земли;

      27) квазигеоид – математическая строгая модель, вычисленная на основе наземных геодезических измерений и значений потенциалов силы тяжести без привлечения данных по распределению масс, поверхность которой аппроксимирует физическую поверхность Земли;

      28) пространственные данные – информация, содержащая сведения о местоположении объектов местности, предоставленная в определенной форме и координатной системе отсчета;

      29) геосервисы пространственных данных (далее – геосервисы) – электронный информационный ресурс, предоставляющий пользователю инструменты для осуществления операций с пространственными данными и (или) метаданными и существующий в виде самостоятельного продукта или подключаемого сервиса;

      30) инфраструктура пространственных данных – технология, стандарты и географические информационные ресурсы, предназначенные для сбора, обработки, анализа, моделирования, хранения, распространения, предоставления и эффективного использования пространственных данных;

      31) пространственный объект – абстрактное представление объекта реального мира с его местоположением или принадлежностью к географической области;

      32) преобразование координат – переход из одной координатной системы отсчета в другую координатную систему отсчета, которые основаны на одинаковых датумах;

      33) трансформирование координат – переход из одной координатной системы отсчета, связанной с одним датумом, в другую координатную систему отсчета с другим датумом;

      34) координатная система отсчета – геодезическая система координат, связанная с Землей с помощью датума;

      35) дежурная справочная карта Республики Казахстан – географический информационный ресурс, отображающий геодезическую и картографическую изученность местности, трехмерные пространственные данные открытого и ограниченного пользования, учитывающий происходящие изменения границ административно-территориальных единиц, а также изменения географических объектов и их наименований, подлежащие учету и отображению на обновляемых и вновь создаваемых картах и планах территории Республики Казахстан;

      36) масштаб – отношение длины линии на карте или плане к горизонтальной ее проекции на местности;

      37) делимитация – определение положения и направления Государственной границы Республики Казахстан по соглашению между сопредельными государствами, оформленное международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан, и графически изображенное на картах, прилагаемых к данному международному договору;

      38) государственная геодезическая сеть – геодезическая сеть, используемая в целях установления и (или) распространения государственной координатной системы отсчета;

      39) государственная гравиметрическая сеть – гравиметрические сети, используемые в целях установления и (или) распространения единой гравиметрической основы;

      40) государственная система отсчета – совокупность государственных координатных, высотных и гравиметрических систем отсчета;

      41) государственная нивелирная сеть – нивелирная сеть, используемая в целях установления и (или) распространения государственной системы отсчета высот;

      42) метаданные – информация, описывающая наборы пространственных данных и геосервисов;

      43) нивелирная сеть – совокупность геодезических пунктов, высоты которых определены в общей для них системе отсчета высот;

      44) тематические карта, план, атлас, карта-схема – картографические произведения, основное содержание которых определяется конкретной темой, сюжетом, природными или общественными явлениями либо их сочетанием;

      45) топографический план – картографическое отображение на плоскости в ортогональной проекции в определенном масштабе ограниченного участка местности, в пределах которого кривизна уровненной поверхности не учитывается;

      46) топографическая карта – подробное картографическое изображение местности в определенном масштабе с применением классификаторов и условных знаков, позволяющее определять как плановое, так и высотное положение точек земной поверхности;

      47) постоянно действующая референцная станция – расположенный в точке с известными пространственными координатами комплекс радиоэлектронных и технических средств, с помощью которых осуществляется прием сигналов глобальных навигационных спутниковых систем для последующей обработки и передачи корректирующей информации пользователям;

      48) Национальный фонд пространственных данных – совокупность пространственных данных в цифровом и (или) аналоговом виде, подлежащих учету, длительному хранению в целях их дальнейшего использования субъектами геодезической и картографической деятельности, имеющая общегосударственное, межотраслевое значение, специальное и (или) отраслевое значение;

      49) демаркация – определение и обозначение Государственной границы Республики Казахстан на местности, оформленные международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан.

Статья 3. Законодательство Республики Казахстан в сфере геодезии, картографии и пространственных данных

      1. Законодательство Республики Казахстан в сфере геодезии, картографии и пространственных данных основывается на Конституции Республики Казахстан и состоит из настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан.

      2. Если международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан, установлены иные правила, чем те, которые содержатся в настоящем Законе, то применяются правила международного договора.

Статья 4. Объекты и субъекты геодезической и картографической деятельности

      1. Объектами геодезической и картографической деятельности являются территория Республики Казахстан, территория земного шара, воздушное и космическое пространства, включая естественные небесные тела и искусственные спутники Земли.

      2. Субъектами геодезической и картографической деятельности являются центральные государственные органы и местные исполнительные органы Республики Казахстан в пределах их компетенции, установленной законодательством Республики Казахстан, а также физические и юридические лица.

Статья 5. Принципы осуществления геодезической и картографической деятельности

      Государственное регулирование общественных отношений в сфере геодезии, картографии и пространственных данных основывается на следующих принципах:

      1) системности и непрерывности осуществления геодезической и картографической деятельности;

      2) полноты, достоверности и актуальности наборов пространственных данных;

      3) единства измерений при выполнении геодезических, картографических, топографических и гравиметрических работ;

      4) использования единых стандартов;

      5) доступности и открытости пространственных данных, за исключением сведений, составляющих государственные секреты, служебной информации ограниченного распространения и иной охраняемой законом информации;

      6) использования утвержденных систем отсчета;

      7) интероперабельности;

      8) стимулирования развития сферы геодезии, картографии и пространственных данных.

Статья 6. Направления геодезической и картографической деятельности

      1. В зависимости от назначения выполняемых работ геодезическая и картографическая деятельность подразделяется на:

      1) деятельность государственного назначения, результаты которой имеют общегосударственное и межотраслевое значение;

      2) деятельность специального и (или) отраслевого назначения, необходимость проведения которой определяется потребностями субъектов геодезической и картографической деятельности.

      2. Геодезическая и картографическая деятельность государственного назначения включает в себя:

      1) определение фигуры, размеров и внешнего гравитационного поля Земли;

      2) определение параметров государственных систем отсчета, картографических проекций топографических карт и планов;

      3) геодинамическое исследование Земли;

      4) создание, развитие, обеспечение сохранности и поддержание в рабочем состоянии государственных геодезических сетей, к которым относятся пункты фундаментальной астрономо-геодезической сети, высокоточной геодезической сети, спутниковой геодезической сети, астрономо-геодезической сети, геодезической сети сгущения, нивелирных сетей всех классов, фундаментальной гравиметрической сети и гравиметрических сетей первого класса, плотность и точность которых обеспечивают создание топографических карт и планов, карт квазигеоида, решение оборонных, научно-исследовательских и иных задач;

      5) создание, обновление и издание топографических карт и планов, в том числе планов населенных пунктов, в графической, цифровой, фотографической, электронной и иных формах, точность и содержание которых обеспечивают решение общегосударственных, межотраслевых, оборонных, научно-исследовательских и иных задач;

      6) геодезическое, картографическое, топографическое и гидрографическое обеспечение делимитации, демаркации и проверки прохождения линии Государственной границы Республики Казахстан, а также делимитации морских пространств Республики Казахстан;

      7) картографирование шельфа морей, озер, рек, водохранилищ и создание топографических, морских навигационных карт, пособий, лоций морей, судоходных рек и водоемов;

      8) проведение геодезических, картографических, топографических и гидрографических работ в интересах государства, его обороны и национальной безопасности, а также обеспечения безопасности общего мореплавания на морях, судоходных реках и водоемах;

      9) дистанционное зондирование Земли, в том числе территории иностранных государств и Мирового океана, для решения общегосударственных, межотраслевых, оборонных и научно-исследовательских задач;

      10) формирование и ведение Национального фонда пространственных данных;

      11) создание, развитие и сопровождение географических информационных систем и ресурсов, геопорталов, геосервисов, направленных на выполнение государственных функций и задач;

      12) составление и издание общегеографических, политико-административных, научно-справочных и других тематических карт, планов и атласов межотраслевого назначения, карт-схем, учебных картографических пособий;

      13) стандартизацию, учет и упорядочение употребления географических названий, создание и ведение базы данных географических названий Республики Казахстан;

      14) проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и внедрение современных технологий;

      15) разработку и утверждение нормативных правовых актов и нормативных технических документов в сфере геодезии, картографии и пространственных данных;

      16) метрологическое обеспечение геодезических, картографических и гравиметрических работ;

      17) создание и развитие Национальной инфраструктуры пространственных данных;

      18) создание и обновление местных координатных систем отсчета.

      3. Геодезическая и картографическая деятельность специального и (или) отраслевого назначения включает в себя:

      1) создание и обновление топографических планов, предназначенных для составления генеральных планов участков строительства различных объектов, надземных и подземных сооружений и сетей, привязки зданий и сооружений к участкам строительства, а также для выполнения иных специальных работ;

      2) создание и издание тематических карт, планов, атласов, карт-схем в графической, цифровой, фотографической, электронной и иных формах;

      3) создание, развитие и сопровождение географических информационных систем и ресурсов, геопорталов, геосервисов, направленных на выполнение специальных и (или) отраслевых задач;

      4) дистанционное зондирование Земли, геодезические, картографические и другие специальные работы при проектировании и изысканиях, строительстве и эксплуатации инженерных сооружений линейного и площадного типа, подземных сооружений и сетей, ведение кадастров и иных изысканий и специальных работ;

      5) проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по направлениям, указанным в настоящем пункте;

      6) инженерно-геодезические работы;

      7) создание и развитие тематических пространственных данных.

Статья 7. Геодезическая и картографическая деятельность в интересах обеспечения обороны и национальной безопасности Республики Казахстан

      Геодезическая и картографическая деятельность в интересах обеспечения обороны и национальной безопасности Республики Казахстан осуществляется Министерством обороны Республики Казахстан и уполномоченным органом в соответствии с согласованным планом работ.

Статья 8. Метрологическое обеспечение геодезической и картографической деятельности

      1. Уполномоченный орган в пределах своей компетенции осуществляет деятельность по обеспечению единства и точности средств геодезических измерений в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений.

      2. Метрологическое обеспечение геодезической и картографической деятельности включает систему стандартов, эталонов, методик, которые обеспечивают единство геодезических измерений и являются обязательными для всех субъектов геодезической и картографической деятельности.

Статья 9. Уведомление в сфере геодезии, картографии и пространственных данных

      1. Производство геодезических, картографических и аэросъемочных работ осуществляется путем уведомления в порядке, установленном Законом Республики Казахстан "О разрешениях и уведомлениях".

      2. К уведомлению о производстве геодезических и (или) картографических работ прилагаются:

      1) копия подтверждающего документа о наличии собственного или арендованного комплекта поверенных приборов, оборудования и инструментов, позволяющих выполнять геодезические и (или) картографические работы, либо договора на оказание услуг в сфере геодезии, картографии и пространственных данных с лицами, имеющими комплект поверенных приборов, оборудования и инструментов, с указанием заводских номеров;

      2) копия диплома о высшем или послесреднем образовании в сфере геодезии, картографии и пространственных данных специалиста, состоящего в штате.

      3. Субъекты геодезической и картографической деятельности для осуществления аэросъемочных работ обязаны приложить к уведомлению картограмму территории, на которой планируется проведение аэросъемочных работ, с указанием ее географических координат, масштаба и заказчика аэросъемочных работ.

      Аэросъемочные работы осуществляются с учетом требований, установленных законами Республики Казахстан.

Статья 10. Финансирование геодезической и картографической деятельности

      1. Геодезическая и картографическая деятельность государственного назначения финансируется за счет бюджетных средств.

      2. Геодезическая и картографическая деятельность специального и (или) отраслевого назначения осуществляется за счет бюджетных средств, а также средств физических и юридических лиц в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      3. Субъекты геодезической и картографической деятельности, являющиеся заказчиками и (или) исполнителями работ, финансируемых за счет бюджетных средств, обязаны использовать ранее созданные пространственные данные.

      Примечание ИЗПИ!
      Пункт 4 действует с 01.01.2025 в соответствии с Законом РК от 21.12.2022 № 166-VII

      4. Субъекты геодезической и картографической деятельности, осуществляющие ведение государственных информационных систем, баз данных, кадастров, географических информационных систем и ресурсов, геопорталов, геосервисов, финансируемых за счет бюджетных средств, обязаны использовать единую цифровую картографическую основу.

Статья 11. Государственная собственность в сфере геодезии, картографии и пространственных данных

      Пункты государственных геодезических сетей, государственных нивелирных сетей, государственных гравиметрических сетей, геодезическая и картографическая продукция, а также гидрографические, аэрокосмосъемочные и гравиметрические материалы и данные, полученные в результате геодезической и картографической деятельности, осуществляемой за счет бюджетных средств, являются государственной собственностью Республики Казахстан.

Глава 2. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ В СФЕРЕ ГЕОДЕЗИИ, КАРТОГРАФИИ И ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ДАННЫХ

Статья 12. Компетенция Правительства Республики Казахстан в сфере геодезии, картографии и пространственных данных

      К компетенции Правительства Республики Казахстан в сфере геодезии, картографии и пространственных данных относятся:

      1) разработка основных направлений государственной политики в сфере геодезии, картографии и пространственных данных;

      2) установление государственных систем отсчета и картографических проекций;

      3) утверждение правил представления пространственных данных в Национальную инфраструктуру пространственных данных;

      4) исключен Законом РК от 19.04.2023 № 223-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
      Сноска. Статья 12 с изменением, внесенным Законом РК от 19.04.2023 № 223-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 13. Компетенция уполномоченного органа

      К компетенции уполномоченного органа относятся:

      1) формирование и реализация государственной политики в сфере геодезии, картографии и пространственных данных;

      2) разработка и утверждение правил об охране, сносе или перезакладке (переносе) геодезических пунктов;

      3) организация создания и развития государственных геодезических, нивелирных и гравиметрических сетей;

      4) создание и обновление топографических карт и планов;

      5) координация деятельности субъектов геодезической и картографической деятельности;

      6) организация выполнения геодезических и картографических работ государственного назначения;

      7) создание и развитие Национальной инфраструктуры пространственных данных;

      8) рассмотрение проектов документов по стандартизации в пределах компетенции, а также подготовка предложений по разработке, внесению изменений, пересмотру и отмене национальных, межгосударственных стандартов, национальных классификаторов технико-экономической информации и рекомендаций по стандартизации для внесения в уполномоченный орган в сфере стандартизации;

      9) разработка и утверждение методики определения стоимости аэросъемочных, геодезических и картографических работ, выполняемых за счет бюджетных средств;

      10) установление местных координатных систем отсчета;

      11) разработка и утверждение параметров трансформирования и преобразования между государственной, международными, местными координатными системами отсчета;

      12) разработка и утверждение правил формирования, сбора, хранения, использования и выдачи сведений Национального фонда пространственных данных;

      13) разработка и утверждение правил установления и использования местных координатных систем отсчета;

      14) разработка и утверждение правил о техническом обеспечении проведения делимитации и демаркации Государственной границы Республики Казахстан по согласованию с Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан;

      15) разработка и утверждение периодичности обновления картографической продукции, создаваемой за счет бюджетных средств;

      16) разработка и утверждение инструкции по созданию картографической продукции за счет бюджетных средств;

      17) разработка и утверждение инструкции по созданию и обновлению Национальной инфраструктуры пространственных данных;

      18) разработка и утверждение правил по использованию Национальной инфраструктуры пространственных данных;

      19) разработка и утверждение отраслевой системы поощрения;

      20) ведение государственного электронного реестра разрешений и уведомлений в сфере геодезии, картографии и пространственных данных;

      21) разработка и утверждение правил учета, хранения, размножения и использования данных и материалов геодезических, картографических и аэрокосмосъемочных работ с учетом интересов национальной безопасности Республики Казахстан;

      22) разработка и утверждение перечня геодезических, картографических и аэрокосмосъемочных работ, выполняемых за счет бюджетных средств;

      23) разработка и утверждение правил взаимодействия Национальной инфраструктуры пространственных данных с информационными системами государственных органов;

      24) разработка и утверждение правил определения и использования параметров трансформирования и преобразования между государственной, международными, местными координатными системами отсчета;

      25) разработка и утверждение правил установки постоянно действующих референцных станций;

      26) разработка и утверждение правил отнесения к государственным геодезическим сетям и применения постоянно действующих референцных станций;

      27) проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и внедрение современных технологий;

      28) разработка и утверждение инструкции по нивелированию;

      29) разработка и утверждение инструкции по созданию и развитию государственных геодезических, нивелирных и гравиметрических сетей;

      30) разработка правил представления пространственных данных в Национальную инфраструктуру пространственных данных;

      31) разработка государственных систем отсчета и картографических проекций;

      32) разработка и утверждение перечня базовых пространственных данных;

      33) осуществление иных полномочий, предусмотренных настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

      Сноска. Статья 13 с изменением, внесенным Законом РК от 19.04.2023 № 223-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 14. Компетенция местного исполнительного органа городов республиканского значения, столицы, городов областного значения, районов в сфере геодезии, картографии и пространственных данных

      К компетенции местного исполнительного органа городов республиканского значения, столицы, городов областного значения, районов в сфере геодезии, картографии и пространственных данных относятся:

      1) организация работ по созданию и обновлению картографической продукции населенных пунктов по согласованию с уполномоченным органом согласно утвержденной периодичности обновления картографической продукции;

      2) обеспечение сохранности картографической продукции населенных пунктов и передачи экземпляра в Национальный фонд пространственных данных;

      3) осуществление в интересах местного государственного управления иных полномочий, возлагаемых на местные исполнительные органы законодательством Республики Казахстан.

Статья 15. Международное сотрудничество в сфере геодезии, картографии и пространственных данных

      1. Республика Казахстан осуществляет международное сотрудничество в сфере геодезии, картографии и пространственных данных исходя из стремления к развитию взаимовыгодных отношений.

      2. Уполномоченный орган представляет Республику Казахстан в международных организациях в пределах своей компетенции.

Статья 16. Государственная система нормативных документов в сфере геодезии, картографии и пространственных данных

      1. Государственное регулирование геодезической и картографической деятельности, осуществляемой на территории Республики Казахстан, обеспечивается действием настоящего Закона, а также государственной системой нормативных документов в сфере геодезии, картографии и пространственных данных.

      2. Государственная система нормативных документов в сфере геодезии, картографии и пространственных данных включает:

      1) нормативные правовые акты;

      2) нормативные технические документы, устанавливающие обязательные требования и нормативные технические документы добровольного применения к точности выполняемых геодезических, топографических и картографических работ:

      геодезические, картографические инструкции, нормы и правила;

      условные знаки карт и планов, классификаторы;

      3) нормативные технические документы добровольного применения по стандартизации в сфере геодезии, картографии и пространственных данных;

      4) введенные в действие на территории Республики Казахстан в соответствии с международными договорами межгосударственные стандарты и правила в сфере геодезии, картографии и пространственных данных.

      3. Объектами государственной системы нормативных документов в сфере геодезии, картографии и пространственных данных являются:

      1) масштабный ряд государственных топографических карт 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000, 1:200000, 1:500000, 1:1000000;

      2) масштабный ряд государственных топографических планов 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000;

      3) государственная геодезическая сеть.

Глава 3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ И КАРТОГРАФИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Статья 17. Координатная система отсчета, высотная система отсчета и гравиметрическая система отсчета

      1. Геодезические и картографические работы выполняются с использованием государственных, местных координатных систем отсчета, высотных систем отсчета и гравиметрических систем отсчета.

      2. Параметры фигуры и гравитационного поля Земли, иные параметры определяются в рамках установления государственных координатной, высотной, гравиметрической систем отсчета.

      3. Все субъекты геодезической и картографической деятельности обязаны применять утвержденные параметры преобразования между государственной и местными координатными системами отсчета.

      Осуществление перевода пространственных данных и картографических материалов центральных государственных и местных исполнительных органов из предшествующих государственной и местных систем координат во вновь принимаемые координатные системы отсчета выполняется владельцами пространственных данных и картографических материалов.

Статья 18. Пространственные данные

      1. Пространственные данные состоят из базовых пространственных данных и тематических пространственных данных.

      Базовыми пространственными данными является совокупность общедоступных стандартизированных пространственных данных как унифицированной основы для интеграции и совместного использования в географических информационных системах.

      К тематическим пространственным данным относятся пространственные данные, создаваемые субъектами геодезической и картографической деятельности в процессе научной, производственной или иной деятельности.

      2. Базовые пространственные данные являются исходными данными для использования субъектами геодезической и картографической деятельности.

Статья 19. Передача информации об объектах местности

      Примечание ИЗПИ!
      Пункт 1 действует с 01.01.2025 в соответствии с Законом РК от 21.12.2022 № 166-VII

      1. Метаданные пространственных данных и геосервисов, создаваемых за счет бюджетных средств, должны размещаться на государственном геопортале Национальной инфраструктуры пространственных данных.

      2. Центральные государственные органы и местные исполнительные органы, являющиеся владельцами пространственных данных об объектах местности, подлежащих отображению на специальных, топографических картах и планах, передают копии картографических и геодезических материалов по запросам субъектов геодезической и картографической деятельности, выполняющих геодезические и картографические работы соответствующей территории за счет бюджетных средств, в порядке, определяемом уполномоченным органом.

Статья 20. Национальный фонд пространственных данных

      1. Национальный фонд пространственных данных находится в ведении уполномоченного органа и ведется государственным предприятием.

      2. Фонд пространственных данных Министерства обороны Республики Казахстан находится в ведении Министерства обороны Республики Казахстан.

      3. При ведении Национального фонда пространственных данных государственное предприятие осуществляет:

      1) выдачу субъектам геодезической и картографической деятельности сведений о геодезической и картографической изученности местности на участках планируемых работ;

      Примечание ИЗПИ!
      Подпункт 2) действует с 01.01.2025 в соответствии с Законом РК от 21.12.2022 № 166-VII

      2) прием и проверку на интероперабельность пространственных данных, метаданных и их размещение на государственном геопортале Национальной инфраструктуры пространственных данных;

      3) ведение дежурной справочной карты Республики Казахстан;

      4) учет геодезических пунктов, контроль целостности сети постоянно действующих референцных станций;

      Примечание ИЗПИ!
      Подпункт 5) действует с 01.01.2025 в соответствии с Законом РК от 21.12.2022 № 166-VII

      5) выдачу субъектам геодезической и картографической деятельности сведений высокоточного спутникового позиционирования посредством постоянно действующих референцных станций государственных геодезических сетей;

      6) ведение базы данных географических названий Республики Казахстан;

      7) учет, сбор, хранение и обеспечение сохранности материалов и данных, отнесенных к составу Национального фонда пространственных данных;

      8) ведение базы данных границ административно-территориальных единиц.

      Центральные государственные органы и местные исполнительные органы обязаны представлять копии решений об изменении границ, переименовании административно-территориальных единиц и географических объектов в Национальный фонд пространственных данных.

      4. Взаимодействие Национального фонда пространственных данных с субъектами геодезической и картографической деятельности и представление сведений осуществляются через географическую информационную систему и (или) в бумажном виде.

      5. Пространственные данные в цифровом и (или) аналоговом виде Национального фонда пространственных данных, отнесенные в установленном порядке к составу Национального архивного фонда Республики Казахстан, хранятся в соответствии с Законом Республики Казахстан "О национальном архивном фонде и архивах".

      6. Пространственные данные в цифровом и (или) аналоговом виде, полученные в результате геодезической и картографической деятельности за счет бюджетных средств и отнесенные к составу Национального фонда пространственных данных, находятся в государственной собственности и не подлежат отчуждению, а также не могут быть вывезены на постоянное хранение в другие государства.

      7. Цены на услуги по представлению сведений Национального фонда пространственных данных устанавливаются уполномоченным органом по согласованию с антимонопольным органом в порядке, предусмотренном Предпринимательским кодексом Республики Казахстан.

      Центральным государственным органам и местным исполнительным органам указанные услуги предоставляются бесплатно.

      8. Субъекты, осуществляющие геодезическую и картографическую деятельность, обязаны безвозмездно представлять один экземпляр копий материалов и данных, созданных ими за счет бюджетных средств, в Национальный фонд пространственных данных в соответствии с законодательством Республики Казахстан об авторском праве и смежных правах.

      Перечень материалов и данных, порядок их представления в Национальный фонд пространственных данных устанавливаются правилами формирования, сбора, хранения, использования и выдачи сведений Национального фонда пространственных данных.

      9. Работа с материалами и данными Национального фонда пространственных данных, содержащими сведения, составляющие государственные секреты, осуществляется с соблюдением законодательства Республики Казахстан о государственных секретах.

      10. Субъекты геодезической и картографической деятельности обязаны обеспечивать сохранность полученных сведений, составляющих государственные секреты, не разглашать и возвращать их в сроки, установленные уполномоченным органом.

      Примечание ИЗПИ!
      Статья 21 действует с 01.01.2025 в соответствии с Законом РК от 21.12.2022 № 166-VII

Статья 21. Национальная инфраструктура пространственных данных

      1. Национальная инфраструктура пространственных данных включает в себя:

      1) нормативные технические документы, межгосударственные стандарты, устанавливающие общие правила создания, сбора, хранения, идентификации, представления и распространения базовых и тематических пространственных данных, в том числе с использованием информационных систем;

      2) государственные геодезические, нивелирные и гравиметрические сети;

      3) наборы пространственных данных;

      4) метаданные;

      5) информационную систему государственного геодезического обеспечения, обеспечивающую доступ к данным постоянно действующих референцных станций для субъектов геодезической и картографической деятельности;

      6) единую цифровую картографическую основу;

      7) государственный геопортал Национальной инфраструктуры пространственных данных.

      2. Национальная инфраструктура пространственных данных формируется с учетом требований обеспечения интероперабельности посредством применения единых форматов обмена и представления наборов пространственных данных в соответствии с правилами представления пространственных данных в Национальную инфраструктуру пространственных данных.

      Примечание ИЗПИ!
      Статья 22 действует с 01.01.2025 в соответствии с Законом РК от 21.12.2022 № 166-VII

Статья 22. Наборы пространственных данных

      1. Наборы пространственных данных включаются в Национальную инфраструктуру пространственных данных в порядке, установленном правилами представления пространственных данных в Национальную инфраструктуру пространственных данных. К каждому набору пространственных данных и сервисам для этих наборов обязательно прилагаются метаданные.

      2. Доступ к наборам пространственных данных обеспечивается посредством геосервисов либо путем передачи пространственных данных пользователю в порядке, определенном уполномоченным органом.

      3. Наборы базовых пространственных данных и наборы тематических пространственных данных, формируемые за счет бюджетных средств, являются основополагающими компонентами Национальной инфраструктуры пространственных данных.

      4. Наборы тематических пространственных данных создаются и обновляются с учетом наборов базовых пространственных данных.

      Наборы тематических пространственных данных, включаемые в Национальную инфраструктуру пространственных данных, формируются из сведений государственных электронных информационных ресурсов, состава государственных кадастров, регистров, реестров, баз данных, в том числе государственных географических информационных систем и ресурсов.

      5. Наборы базовых и тематических пространственных данных, включенные в Национальную инфраструктуру пространственных данных, являются обязательными к использованию при создании и (или) обновлении государственных географических информационных систем и ресурсов.

      6. Наборы базовых и тематических пространственных данных, сформированные из сведений иных информационных источников, могут включаться в состав Национальной инфраструктуры пространственных данных по заявкам владельцев таких наборов, направляемым Национальному фонду пространственных данных.

      7. Ответственность за полноту, достоверность и актуальность наборов пространственных данных, включенных в Национальную инфраструктуру пространственных данных, несут cубъекты геодезической и картографической деятельности, представившие сведения в Национальный фонд пространственных данных.

      Ответственность за интероперабельность пространственных данных и их размещение на государственном геопортале Национальной инфраструктуры пространственных данных несет государственное предприятие, уполномоченное на ведение Национального фонда пространственных данных.

      Примечание ИЗПИ!
      Статья 23 действует с 01.01.2025 в соответствии с Законом РК от 21.12.2022 № 166-VII

Статья 23. Метаданные

      1. Метаданные формируются на наборы пространственных данных, включенные в состав Национальной инфраструктуры пространственных данных, и геосервисы для этих наборов.

      2. Размещение метаданных на государственном геопортале Национальной инфраструктуры пространственных данных и доступ к ним обеспечивает государственное предприятие, уполномоченное на ведение Национального фонда пространственных данных.

      Примечание ИЗПИ!
      Статья 24 действует с 01.01.2025 в соответствии с Законом РК от 21.12.2022 № 166-VII

Статья 24. Государственный геопортал Национальной инфраструктуры пространственных данных

      1. Ведение, программно-техническое сопровождение и модернизацию комплекса программно-технических средств государственного геопортала Национальной инфраструктуры пространственных данных обеспечивает уполномоченный орган.

      2. Собственники наборов пространственных данных, включенных в состав Национальной инфраструктуры пространственных данных, обязаны разместить наборы пространственных данных с помощью геосервисов и иных способов, не противоречащих законодательству Республики Казахстан, на своих веб-порталах, а также обеспечить к ним доступ пользователей и Национального фонда пространственных данных. В случае отсутствия у собственника наборов пространственных данных своего веб-портала он вправе обратиться в уполномоченный орган для размещения сформированных им наборов пространственных данных и выполнения других действий с этими наборами.

      Примечание ИЗПИ!
      Статья 25 действует с 01.01.2025 в соответствии с Законом РК от 21.12.2022 № 166-VII

Статья 25. Сервисы пространственных данных

      В составе геопорталов создаются и обслуживаются следующие сервисы пространственных данных:

      1) сервисы поиска, которые обеспечивают выявление пространственных данных и сервисов пространственных данных в информационных сетях;

      2) сервисы просмотра, которые обеспечивают отображение пространственных данных и метаданных;

      3) сервисы доступа, которые обеспечивают непосредственный доступ к пространственным данным или получение их копий;

      4) сервисы координатных операций, которые обеспечивают трансформирование и преобразование координат пространственных данных из одной системы координат или картографической проекции в другую;

      5) сервисы трансформирования данных, которые интероперабельны с другими сервисами таким образом, чтобы геосервисы могли эксплуатироваться в соответствии с настоящим Законом.

      Примечание ИЗПИ!
      Статья 26 действует с 01.01.2025 в соответствии с Законом РК от 21.12.2022 № 166-VII

Статья 26. Единая цифровая картографическая основа

      1. Уполномоченный орган обеспечивает создание и обновление единой цифровой картографической основы.

      2. Требования к единой цифровой картографической основе устанавливаются уполномоченным органом.

      3. Единая цифровая картографическая основа предоставляется центральным государственным органам, местным исполнительным органам, физическим и юридическим лицам посредством объектов информатизации.

      4. Единая цифровая картографическая основа является обязательной картографической основой всех информационных систем государственных органов, включая их кадастры, географические информационные системы и ресурсы, геопорталы, геосервисы.

      5. В целях обновления сведений единой цифровой картографической основы также могут использоваться сведения, содержащиеся во всех информационных системах государственных органов, включая их кадастры, географические информационные системы и ресурсы, геопорталы, геосервисы.

      6. Порядок взаимодействия при ведении единой цифровой картографической основы с информационными системами государственных органов, включая их кадастры, географические информационные системы и ресурсы, геопорталы, геосервисы, в целях обновления сведений единой цифровой картографической основы определяется уполномоченным органом.

Статья 27. Авторское право на картографическую продукцию

      Авторское право на картографическую продукцию, относящуюся к сфере геодезии, картографии и пространственных данных, и отношения, возникающие в связи с ним, регулируются законодательством Республики Казахстан об авторском праве и смежных правах.

Глава 4. ГЕОДЕЗИЧЕСКИЙ И КАРТОГРАФИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ

Статья 28. Государственный контроль за геодезической и картографической деятельностью

      1. Государственный контроль за геодезической и картографической деятельностью в Республике Казахстан осуществляется уполномоченным органом и местными исполнительными органами городов республиканского значения, столицы, городов областного значения, районов в пределах своей компетенции в целях обеспечения соблюдения субъектами геодезической и картографической деятельности законодательства Республики Казахстан в сфере геодезии, картографии и пространственных данных.

      Государственный контроль за геодезической и картографической деятельностью осуществляется в форме:

      1) проверки и профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) государственного контроля в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан;

      2) профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) государственного контроля в соответствии с настоящим Законом и Предпринимательским кодексом Республики Казахстан.

      2. Уполномоченный орган организует и проводит государственный контроль за:

      1) соблюдением требований нормативных технических документов к выполнению геодезических и картографических работ и их результатам;

      2) отображением Государственной границы Республики Казахстан на картографических материалах;

      3) соблюдением установленных законодательством Республики Казахстан о наименованиях географических объектов правил употребления наименований географических объектов в документах, картографических и иных материалах;

      4) своевременным представлением одного экземпляра копий материалов и данных, созданных за счет бюджетных средств, в Национальный фонд пространственных данных;

      5) соблюдением порядка учета, хранения, размножения и использования данных и материалов геодезических, картографических, аэрокосмосъемочных работ.

      3. Местные исполнительные органы городов республиканского значения, столицы, городов областного значения, районов осуществляют контроль за обеспечением сохранности геодезических пунктов.

Статья 29. Порядок проведения профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) государственного контроля

      1. Профилактический контроль без посещения субъекта (объекта) государственного контроля проводится уполномоченным органом, местными исполнительными органами городов республиканского значения, столицы, городов областного значения, районов в отношении субъектов геодезической и картографической деятельности.

      2. Целями профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) государственного контроля являются своевременное пресечение нарушений установленных требований к субъектам геодезической и картографической деятельности, предоставление субъектам государственного контроля права самостоятельного устранения нарушений, выявленных уполномоченным органом, местными исполнительными органами городов республиканского значения, столицы, городов областного значения, районов по результатам профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) государственного контроля, и снижение административной нагрузки на них.

      3. Профилактический контроль без посещения субъекта (объекта) государственного контроля проводится путем анализа и сбора материалов, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, в том числе из Национального фонда пространственных данных.

      В случае выявления нарушений по результатам профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) государственного контроля должностные лица уполномоченного органа, местных исполнительных органов городов республиканского значения, столицы, городов областного значения, районов, осуществляющих профилактический контроль без посещения субъекта (объекта) государственного контроля, в течение десяти рабочих дней со дня выявления нарушений направляют рекомендацию об устранении нарушений субъекту государственного контроля без возбуждения дела об административном правонарушении, но с обязательным разъяснением субъекту государственного контроля порядка их устранения.

      Рекомендация об устранении нарушений, выявленных по результатам профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) государственного контроля, направленная одним из нижеперечисленных способов, считается врученной (полученной) в следующих случаях:

      1) нарочно – с отметкой о получении;

      2) почтой – заказным письмом с уведомлением;

      3) электронным способом – посредством отправки уполномоченным органом, местными исполнительными органами городов республиканского значения, столицы, городов областного значения, районов на электронный адрес субъекта государственного контроля, указанный в документах, ранее представленных субъектом государственного контроля;

      4) текстовым сообщением – на абонентское устройство сотовой связи.

      4. Субъект государственного контроля, получивший рекомендацию об устранении нарушений, выявленных по результатам профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) государственного контроля, обязан в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем ее получения, предоставить в уполномоченный орган, местные исполнительные органы городов республиканского значения, столицы, городов областного значения, районов информацию по устранению нарушений законодательства Республики Казахстан с указанием конкретных сроков ее исполнения.

      Субъект государственного контроля после истечения срока исполнения рекомендации об устранении нарушений обязан в течение трех рабочих дней в письменном виде предоставить в уполномоченный орган, местные исполнительные органы городов республиканского значения, столицы, городов областного значения, районов информацию об устранении нарушений.

      5. Неисполнение в установленный срок рекомендации об устранении нарушений, выявленных по результатам профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) государственного контроля, влечет назначение профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) государственного контроля путем включения в полугодовой список проведения профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) государственного контроля.

      6. Профилактический контроль без посещения субъекта (объекта) государственного контроля проводится не чаще двух раз в год.

Статья 30. Охрана пунктов государственных геодезических, нивелирных и гравиметрических сетей

      1. Пункты государственных геодезических, нивелирных и гравиметрических сетей, в том числе наземные знаки и центры этих пунктов, являются государственной собственностью и находятся под охраной государства.

      Снос или перезакладка (перенос) геодезических пунктов проводится только с разрешения уполномоченного органа.

      Уполномоченный орган обязан отказать в сносе или перезакладке (переносе) геодезических пунктов при отсутствии плотности геодезических пунктов, перспектив развития и обновления существующей геодезической сети.

      2. Предоставление земельных участков для размещения на них геодезических пунктов осуществляется в соответствии с земельным законодательством Республики Казахстан.

      3. Собственники и землепользователи земельных участков, на территории которых размещены геодезические пункты, обязаны:

      1) сообщать в уполномоченный орган и местные исполнительные органы городов республиканского значения, столицы, городов областного значения, районов о случаях повреждения или уничтожения геодезических пунктов в порядке, определяемом уполномоченным органом;

      2) предоставлять возможность подъезда (подхода) к геодезическим пунктам при проведении геодезических и картографических работ.

      4. Субъекты геодезической и картографической деятельности при выполнении геодезических и картографических работ обязаны обеспечить сохранность геодезических пунктов.

      5. Уничтожение или повреждение геодезических пунктов, постоянно действующих референцных станций влечет за собой ответственность, установленную законами Республики Казахстан.

      6. Возмещение вреда, причиненного пунктам государственных геодезических, нивелирных и гравиметрических сетей, осуществляется лицами, причинившими вред, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Глава 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 31. Ответственность за нарушение законодательства Республики Казахстан в сфере геодезии, картографии и пространственных данных

      Нарушение законодательства Республики Казахстан в сфере геодезии, картографии и пространственных данных влечет ответственность, установленную законами Республики Казахстан.

Статья 32. Порядок введения в действие настоящего Закона

      1. Настоящий Закон вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, за исключением:

      1) пункта 1 статьи 9 в части уведомления о производстве аэросъемочных работ и пункта 3 статьи 9 настоящего Закона, которые вводятся в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования;

      2) пункта 4 статьи 10, пункта 1 статьи 19, подпунктов 2) и 5) пункта 3 статьи 20, статей 21, 22, 23, 24, 25 и 26 настоящего Закона, которые вводятся в действие с 1 января 2025 года.

      2. Признать утратившим силу Закон Республики Казахстан от 3 июля 2002 года "О геодезии и картографии".

      Президент Республики Казахстан К. ТОКАЕВ