Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне онлайн-платформалар және онлайн-жарнама мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасының Заңы 2023 жылғы 10 шiлдедегi № 19-VIII ҚРЗ

      1-бап. Қазақстан Республикасының мына заңнамалық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      1. 2014 жылғы 3 шілдедегі Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексіне:

      1) 174-баптың бірінші бөлігіндегі "бұқаралық ақпарат құралдарын немесе телекоммуникациялар желілерін" деген сөздер "бұқаралық ақпарат құралдарын, телекоммуникация желілерін және онлайн-платформаларды" деген сөздермен ауыстырылсын;

      2) 274-баптың екінші бөлігінің 3) тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "3) бұқаралық ақпарат құралдарын, телекоммуникация желілерін және онлайн-платформаларды пайдалана отырып жасалған дәл сол іс-әрекет –".

      2. 2015 жылғы 29 қазандағы Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне:

      138-бап 117) тармақшасындағы "саласында жүзеге асырылады." деген сөздер "саласында;" деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 118) тармақшамен толықтырылсын:

      "118) Қазақстан Республикасының онлайн-платформалар және онлайн-жарнама туралы заңнамасының сақталуына жүзеге асырылады.".

      3. "Қазақстан Республикасындағы баланың құқықтары туралы" 2002 жылғы 8 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңына:

      1-баптың 4-1) тармақшасы "телекоммуникация желілері" деген сөздерден кейін "және (немесе) онлайн-платформалар" деген сөздермен толықтырылсын.

      4. "Жарнама туралы" 2003 жылғы 19 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына:

      2-бап мынадай мазмұндағы 3-тармақпен толықтырылсын:

      "3. Онлайн-жарнаманы реттеу ерекшеліктері "Онлайн-платформалар және онлайн-жарнама туралы" Қазақстан Республикасының Заңында белгіленеді.".

      5. "Білім туралы" 2007 жылғы 27 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына:

      1-баптың 4-2) тармақшасы "телекоммуникация желілері" деген сөздерден кейін "және (немесе) онлайн-платформалар" деген сөздермен толықтырылсын.

      6. "Ақпараттандыру туралы" 2015 жылғы 24 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңына:

      1) 1-баптың 47-2), 51-1) және 51-2) тармақшалары алып тасталсын;

      2) 18-2-бап алып тасталсын.

      2-бап. Осы Заң алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Президенті
Қ. ТОҚАЕВ

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам онлайн-платформ и онлайн-рекламы

Закон Республики Казахстан от 10 июля 2023 года № 19-VIII ЗРК

      Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

      1. В Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года:

      1) в части первой статьи 174 слова "средств массовой информации или сетей телекоммуникаций" заменить словами "средств массовой информации, сетей телекоммуникаций и онлайн-платформ";

      2) пункт 3) части второй статьи 274 изложить в следующей редакции:

      "3) с использованием средств массовой информации, сетей телекоммуникаций и онлайн-платформ, –".

      2. В Предпринимательский кодекс Республики Казахстан от 29 октября 2015 года:

      статью 138 дополнить подпунктом 118) следующего содержания:

      "118) за соблюдением законодательства Республики Казахстан об онлайн-платформах и онлайн-рекламе.".

      3. В Закон Республики Казахстан от 8 августа 2002 года "О правах ребенка в Республике Казахстан":

      подпункт 4-1) статьи 1 после слов "сетей телекоммуникаций" дополнить словами ", и (или) онлайн-платформ".

      4. В Закон Республики Казахстан от 19 декабря 2003 года "О рекламе":

      статью 2 дополнить пунктом 3 следующего содержания:

      "3. Особенности регулирования онлайн-рекламы устанавливаются Законом Республики Казахстан "Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе".".

      5. В Закон Республики Казахстан от 27 июля 2007 года "Об образовании":

      подпункт 4-2) статьи 1 после слов "сетей телекоммуникаций" дополнить словами ", и (или) онлайн-платформ".

      6. В Закон Республики Казахстан от 24 ноября 2015 года "Об информатизации":

      1) подпункты 47-2), 51-1) и 51-2) статьи 1 исключить;

      2) статью 18-2 исключить.

      Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Президент Республики Казахстан К. ТОКАЕВ