Бағалы металдарға байланысты қатынастарды реттеу мәселелерi бойынша Қазақстан Республикасының кейбiр заң актiлерiне өзгерiстер енгiзу туралы

Қазақстан Республикасының Заңы 1998 жылғы 9 шiлде N 277

      Қазақстан Республикасының мынадай заң актiлерiне өзгерiстер енгiзiлсiн:
      1. Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Лицензиялау туралы" 1995

жылғы 17 сәуiрдегi N 2200 

Z952200_

 Заң күшi бар Жарлығына (Қазақстан
Республикасы Жоғары Кеңесiнiң Жаршысы, 1995 ж., N 3-4, 37-құжат; N 12,
88-құжат; N 14, 93-құжат; N 15-16, 109-құжат; N 24, 162-құжат Қазақстан
Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1996 ж., N 8-9, 236-құжат; 1997
ж., N 1-2, 8-құжат; N 7, 80-құжат; N 11, 144, 149-құжаттар; N 12,
184-құжат; N 13-14, 195, 205-құжаттар; N 22, 333-құжат):
   9-баптың 1-тармағының 27) және 33) тармақшалары алып тасталсын.
   2. "Валюталық реттеу туралы" 1996 жылғы 24 желтоқсандағы
Қазақстан Республикасының Заңына 

Z960054_

 (Қазақстан Республикасы
Парламентiнiң Жаршысы, 1996 ж., N 20-21, 404-құжат; 1997 ж., N 13-14,
205-құжат):
   13-бапта:
   2-тармақтағы "Құйма түрiндегi алтынды қоспағанда, басқа" деген
сөздер алып тасталсын;
   3-тармақ алып тасталсын.
   3. 1997 жылғы 16 шiлдедегi 

K970167_

 Қазақстан Республикасының 
Қылмыстық кодексiне (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 
1997 ж., N 15-16, 211-құжат):
   210, 211 және 212-баптар алып тасталсын.

   Қазақстан Республикасының
       Президентi 
   
   Мамандар:
    Багарова Ж.
    Икебаева А. 
   
   
   


О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования отношений, связанных с драгоценными металлами

Закон Республики Казахстан от 9 июля 1998 г. № 277

 
      Внести изменения в следующие законодательные акты Республики Казахстан: 
      1. В  Указ  Президента Республики Казахстан, имеющий силу Закона, от 17 апреля 1995 г. № 2200 "О лицензировании" (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1995 г., № 3-4, ст. 37; № 12, ст. 88; № 14, ст. 93; № 15-16, ст. 109: № 24, ст. 162; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., № 8-9, ст. 236; 1997 г., № 1-2, ст. 8; № 7, ст. 80; № 11, ст. 144, 149; № 12, ст. 184; № 13-14, ст. 195, 205; № 22, ст. 333): 
      подпункты 27) и 33) пункта 1 статьи 9 исключить. 
      2. В  Закон  Республики Казахстан от 24 декабря 1996 г. "О валютном регулировании" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., № 20-21, ст. 404; 1997 г., № 13-14, ст. 205): 
      в статье 13: 
      в пункте 2 слова "за исключением аффинированного золота в слитках" исключить; 
      пункт 3 исключить. 
      3. В  Уголовный  кодекс Республики Казахстан от 16 июля 1997 г. (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., № 15-16, ст. 211): 
      статьи 210, 211 и 212 исключить. 

      Президент
Республики Казахстан