"Қазақстан Республикасы Парламентінің комитеттері мен комиссиялары туралы" Қазақстан Республикасының Заңына өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы

Қазақстан Республикасының Заңы 1999 жылғы N 19 мамыр N 384

      "Қазақстан Республикасы Парламентінің комитеттері мен комиссиялары туралы" 1997 жылғы 7 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1997 ж., N 9, 94-құжат) мынадай өзгерістер мен толықтыру енгізілсін:
      1. 2,40-баптардағы "Қазақстан Республикасы Президентінің" деген

сөздер алып тасталсын және "Конституциялық заң күші бар Жарлығымен" 
деген сөздер "Қазақстан Республикасының Конституциялық заңымен" деген 
сөздермен ауыстырылсын.
   2. Мынадай мазмұндағы 29-1-баппен толықтырылсын:
   "29-1-бап. Республика Президентінің ұсынысы бойынша Парламент 
Сенатының және (немесе) Мәжілісінің тұрақты комитеттері өзге де 
мәселелерді қарайды және мемлекет Басшысына тиісті қорытындыларды табыс 
етеді.".
   
   Қазақстан Республикасының
     Президенті

 Оқығандар:
 Қобдалиева Н.
 Омарбекова А.      
   
   


О внесении изменений и дополнения в Закон Республики Казахстан "О комитетах и комиссиях Парламента Республики Казахстан"

Закон Республики Казахстан от 19 мая 1999 года № 384-I

      Внести в Закон Республики Казахстан от 7 мая 1997 г. Z970101_ "О комитетах и комиссиях Парламента Республики Казахстан" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., N 9, ст.94) следующие изменения и дополнение:
      1. В статьях 2, 40 слова "Указом Президента Республики Казахстан, имеющим силу Конституционного закона," заменить словами "Конституционным законом Республики Казахстан".
      2. Дополнить статьей 29-1 следующего содержания:
      "Статья 29-1. По предложению Президента Республики постоянные комитеты Сената и (или) Мажилиса Парламента рассматривают иные вопросы и представляют Главе государства соответствующие заключения.".
   Президент 
 Республики Казахстан