О признании утратившим силу приказа Председателя Агентства Республики Казахстан по информатизации и связи от 4 декабря 2009 года № 491 "Об утверждении Инструкции по осуществлению транзакционных сервисов "электронного правительства" Республики Казахстан"

Приказ и.о. Министра информации и коммуникаций Республики Казахстан от 12 августа 2016 года № 87

      В соответствии с пунктом 2 статьи 27 Закона Республики Казахстан от 6 апреля 2016 года «О правовых актах» ПРИКАЗЫВАЮ:
      Признать утратившим силу приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по информатизации и связи от 4 декабря 2009 года № 491 «Об утверждении Инструкции по осуществлению транзакционных сервисов «электронного правительства» Республики Казахстан» (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5982, опубликованный в собрании актов центральных исполнительных и иных центральных государственных органов Республики Казахстан № 8, 2010 года).
      2. Департаменту по развитию государственных услуг Министерства информации и коммуникаций Республики Казахстан (Хатиев А.Н.) обеспечить:
      1) в недельный срок направление копии настоящего приказа в Министерство юстиции Республики Казахстан;
      2) направление настоящего приказа на официальное опубликование в периодических печатных изданиях и информационно-правовой системе «Әділет»;
      3) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства информации и коммуникаций Республики Казахстан.
      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра информации и коммуникаций Республики Казахстан.
      4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

      Исполняющий обязанности
      Министра                                   С. Сарсенов

      «СОГЛАСОВАН»
      Председатель Национального банка
      Республики Казахстан
      ________________Д. Акишев
      24 августа 2016 года

"Қазақстан Республикасы "электрондық үкімет" транзакциялық сервистерін жүзеге асыру бойынша Нұсқаулықты бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ақпараттандыру және байланыс агенттігі Төрағасының 2009 жылғы 4 желтоқсандағы № 491 бұйрықтың күшін жою туралы

Қазақстан Республикасы Ақпарат және коммуникациялар министрінің м.а. 2016 жылғы 12 тамыздағы № 87 бұйрығы

      "Құқықтық актілер туралы" 2016 жылғы 6 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңы 27-бабының 2-тармағына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:

      1. "Қазақстан Республикасы "электрондык үкімет" транзакциялық сервистерін жүзеге асыру бойынша Нұсқаулықты бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ақпараттандыру және байланыс агенттігі Төрағасының 2009 жылғы 4 желтоқсандағы № 491 бұйрығының (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5982 тіркелген және 2010 жылғы № 8 Қазақстан Республикасының орталық атқарушы және өзге де орталық мемлекеттік органдарының актілер жинағында жарияланған) күші жойылды деп танылсын.

      2. Қазақстан Республикасы Ақпарат және коммуникациялар министрлігінің Мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді дамыту департаменті (А.Н. Хатиев):

      1) бір апталық мерзімде осы бұйрықтың көшірмесін Қазақстан Республикасы Әділет министрлігіне жіберуді;

      2) осы бұйрықты мерзімді баспа басылымдарында және "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жариялауға жіберуді;

      3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Ақпарат және коммуникациялар министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының Ақпарат және коммуникациялар вице-министріне жүктелсін.

      4. Осы бұйрық қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.

      Министрдің
міндетін атқарушы
С. Сарсенов

      "КЕЛІСІЛГЕН
Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Төрағасы
_________ Д. Ақышев
2016 жылғы 24 тамыз