Об установлении публичного сервитута

Постановление акимата района Беимбета Майлина Костанайской области от 14 марта 2022 года № 92

      В соответствии со статьями 17, 69 Земельного кодекса Республики Казахстан, статьей 31 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", постановления правительства Республики Казахстан от 25 июля 2016 года № 439 "Об утверждении Правил ведения Государственного реестра нормативных правовых актов Республики Казахстан, Эталонного контрольного банка нормативных правовых актов Республики Казахстан", согласно заявления 11 октября 2021 года № 60/01 товарищества с ограниченной ответственностью "Надеждинское" (БИН 150140016792) акимат района Беимбета Майлина ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Установить публичный сервитут товариществу с ограниченной ответственностью "Надеждинское" на земельном участке с кадастровым номером 12-189-054-025 для проведения операций по разведке твердых полезных ископаемых, расположенные на территории района Беимбета Майлина общей площадью 686,3986 гектаров.

      2. Государственному учреждению "Отдел земельных отношений акимата района Беимбета Майлина" со дня подписания настоящего постановления направить электронную версию данного акта в Региональное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан" в течение двадцати календарных дней на казахском и русском языках посредством системы электронного документооборота.

      3. Государственному учреждению "Отдел земельных отношений акимата района Беимбета Майлина" обеспечить размещение настоящего постановления на интернет – ресурсе акимата района Беимбета Майлина со дня его подписания.

      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на курирующего заместителя акима района Ахметова Мираса Ермухановича.

      5. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Аким района К. Муржакупов

Қауымдық сервитут белгілеу туралы

Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданы әкімдігінің 2022 жылғы 14 наурыздағы № 92 қаулысы

      Қазақстан Республикасы Жер кодексінің 17, 69 баптарына, "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 31 бабына, "Қазақстан Республикасы нормативтiк құқықтық актілерiнiң мемлекеттiк тiзiлiмiн, Қазақстан Республикасы нормативтiк құқықтық актілерiнiң эталондық бақылау банкiн жүргiзу қағидаларын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 25 шілдедегі № 439 қаулысына сәйкес, "Надеждинское" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің (БСН 150140016792) 2021 жылғы 11 қазандағы № 60/01 өтініші бойынша Бейімбет Майлин ауданының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. "Надеждинское" жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне жалпы көлемі 686,3986 гектар Бейімбет Майлин ауданы аумағында орналасқан пайдалы қатты қазбаларды барлау жөніндегі операцияларды жүргізу мақсатында жер қойнау участкесін пайдалану үшін, кадастрлық нөмірі 12-189-054-025 жер учаскесінде қауымдық сервитут белгілесін.

      2. "Бейімбет Майлин ауданы әкімдігінің жер қатынастары бөлімі" мемлекеттік мекемесі осы қаулыға қол қойылған күннен бастап осы актінің электрондық нұсқасын "Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты" шаруашылық жүргізу құқығындағы Өңірлік мемлекеттік кәсіпорнына күнтізбелік жиырма күн ішінде қазақ және орыс тілдерінде электрондық құжат айналымы жүйесі арқылы жіберсін.

      3. "Бейімбет Майлин ауданы әкімдігінің жер қатынастары бөлімі" мемлекеттік мекемесі осы қаулыны оған қол қойылған күннен бастап Бейімбет Майлин ауданы әкімдігінің интернет – ресурсында орналастыруды қамтамасыз етсін.

      4. Осы қаулының орындалуын бақылау аудан әкімінің жетекшілік ететін орынбасарына Мирас Ермұханұлы Ахметовке жүктелсін.

      5. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Бейімбет Майлин ауданының әкімі Қ. Мыржақыпов