О дополнительных мерах по защите прав граждан и юридических лиц на свободу предпринимательской деятельности

Распоряжение Президента Республики Казахстан от 28 мая 1999 года № 49. Утратило силу Указом Президента Республики Казахстан от 18 июня 2009 года № 829

       Сноска. Утратило силу Указом Президента РК от 18.06.2009 № 829 .

      1. В целях дальнейшего совершенствования государственной политики в области поддержки и развития предпринимательства, укрепления законности в деятельности государственных органов, осуществляющих надзорные и контролирующие функции, защиты прав и интересов субъектов предпринимательства от необоснованных проверок контролирующими и надзорными органами:
      1) Правительству Республики Казахстан в месячный срок внести в Мажилис Парламента Республики Казахстан законопроекты, предусматривающие порядок, согласно которому запрещение или приостановление деятельности хозяйствующих субъектов может производиться, как правило, только судом по заявлению контролирующих или надзорных органов. Запрещение или приостановление деятельности хозяйствующего субъекта без судебного решения может быть допущено в исключительных случаях и на минимальные сроки, устанавливаемые законодательством;
      2) Правительству Республики Казахстан и Генеральной Прокуратуре Республики Казахстан совместно с контролирующими и надзорными органами ввести единый статистический учет всех проверок хозяйствующих субъектов и утвердить Правила регистрации актов о назначении проверок субъектов предпринимательства государственными органами.
      2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан.
Президент Республики Казахстан
 

Азаматтар мен заңды тұлғалардың кәсіпкерлік қызмет бостандығына құқығын қорғау жөніндегі қосымша шаралар туралы

Қазақстан Респубикасы Президентінің 1999 жылғы 28 мамырдағы N 49 Өкімі. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Президентінің 2009 жылғы 18 маусымдағы N 829 Жарлығымен

       Ескерту. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Президентінің 2009.06.18 N 829 Жарлығымен.

      1. Кәсіпкерлікті қолдау және дамыту саласында мемлекеттік саясатты одан әрі жетілдіру, қадағалау мен бақылау функцияларын жүзеге асыратын мемлекеттік органдар қызметінде заңдылықты нығайту, кәсіпкерлік субъектілерінің құқықтары мен мүдделерін бақылаушы және қадағалаушы органдардың негізсіз тексерулерінен қорғау мақсатында:
      1) Қазақстан Республикасының Үкіметі бір ай мерзімде Қазақстан Республикасы Парламентінің Мәжілісіне шаруашылық жүргізуші субъектілердің қызметіне тыйым салуды немесе оны тоқтата тұруды, әдетте, бақылаушы немесе қадағалаушы органдардың мәлімдеуі бойынша тек қана сот іске асыра алатын тәртіп көзделетін заң жобаларын енгізсін. Шаруашылық жүргізуші субъектінің қызметіне сот шешімінсіз тыйым салу немесе оны тоқтата тұруға ерекше жағдайларда және заңда белгіленген ең қысқа мерзімге жол беріледі;
      2) Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Қазақстан Республикасының Бас Прокуратурасы бақылаушы және қадағалаушы органдармен бірлесіп шаруашылық жүргізуші субъектілерге барлық тексерулердің бірыңғай статистикалық есебін енгізсін және Мемлекеттік органдардың кәсіпкерлік субъектілеріне тексерулер тағайындауы туралы актілерді тіркеу ережелерін бекітсін.
      2. Осы өкімнің орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігіне жүктелсін.

       Қазақстан Республикасының
      Президенті