О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 3 апреля 2001 года N 440

Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 июля 2001 года N 962

      В целях обеспечения своевременного возврата денежных средств, выделенных на закуп зерна урожая 2000 года в республиканский бюджет, Правительство Республики Казахстан постановляет:
      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 3 апреля 2001 года N 440 P010440_ "О мерах по стабилизации внутреннего рынка зерна" следующее изменение:
      в пункте 1 слова "150 000 (сто пятьдесят тысяч)" заменить словами "до 120 000 (сто двадцать тысяч)".
      2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
 

     Премьер-Министр

     Республики Казахстан     (Специалисты: Мартина Н.А.,

                   Абрамова Т.М.)Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы 3 сәуірдегі N 440 қаулысына өзгеріс енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы 2001 жылғы 16 шілде N 962

      2000 жылғы егіннің астығын сатып алуға бөлінген ақшалай қаражаттың

 

республикалық бюджетке уақтылы қайтарылуын қамтамасыз ету мақсатында

Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді:

     1. "Астықтың ішкі рыногын тұрақтандыру жөніндегі шаралар туралы"

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы 3 сәуірдегі N 440 


P010440_қаулысына мынадай өзгеріс енгізілсін:

     1-тармақта "150 000 (бір жүз елу мың)" деген сөздер "120 000 (бір жүз

жиырма мың) тоннаға дейінгі" деген сөздермен ауыстырылсын.

     2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.     Қазақстан Республикасының

         Премьер-Министрі     Мамандар:

       Қасымбеков Б.А.

       Икебаева Ә.Ж.