О внесении дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 22 декабря 2004 года N 1354

Постановление Правительства Республики Казахстан от 15 декабря 2005 года N 509ж

      Правительство Республики Казахстан  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Внести в  постановление  Правительства Республики Казахстан от 22 декабря 2004 года N 1354 "Об утверждении паспортов республиканских бюджетных программ на 2005 год" следующие дополнения:
      в  приложении 337  к указанному постановлению:
      графу 5 таблицы пункта 6 "План мероприятий по реализации бюджетной программы" дополнить абзацем следующего содержания:
      "Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, вызванных изъятием сельскохозяйственных угодий для использования их в целях, не связанных с ведением сельского хозяйства.";
      пункт 7 дополнить абзацем следующего содержания:
      " - возмещение потерь сельскохозяйственного производства, вызванных изъятием сельскохозяйственных угодий для использования их в целях, не связанных с ведением сельского хозяйства.".

      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 22 желтоқсандағы N 1354 қаулысына толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 15 желтоқсандағы N 509ж Қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкіметі  ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. "2005 жылға арналған республикалық бюджеттік бағдарламалардың паспорттарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 22 желтоқсандағы N 1354  қаулысына  мынадай толықтырулар енгізілсін:
      көрсетілген қаулыға  337-қосымшада :
      "Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары" деген 6-тармақ кестесінің 5-бағаны мынадай мазмұндағы абзацпен толықтырылсын:
      "Ауыл шаруашылығы алқаптарын ауыл шаруашылығын жүргізуге байланысты емес мақсатта пайдалану үшін алып қоюдан туындаған ауыл шаруашылығы өндірісінің шығындарын өтеу.";
      7-тармақ мынадай мазмұндағы абзацпен толықтырылсын:
      "- ауыл шаруашылығы алқаптарын ауыл шаруашылығын жүргізуге байланысты емес мақсатта пайдалану үшін алып қоюдан туындаған ауыл шаруашылығы өндірісінің шығындарын өтеу.".

      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі