О некоторых вопросах по внедрению единой системы дистрибуции лекарственных средств в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи

Постановление Правительства Республики Казахстан от 11 февраля 2009 года № 134.

      В целях внедрения единой системы дистрибуции лекарственных средств в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ :

      1. Рекомендовать акционерному обществу "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" (далее - Фонд):

      1) создать юридическое лицо для осуществления функций Единого дистрибьютора по закупу и обеспечению лекарственными средствами в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (далее - Единый дистрибьютор), с долей участия Фонда в уставном капитале в размере не менее пятидесяти одного процента в срок до 1 марта 2009 года;

      2) определить основным предметом деятельности Единого дистрибьютора организацию и проведение закупок, выбор поставщиков и заключение с ними договоров поставки лекарственных средств, реализацию заказчикам лекарственных средств по списку лекарственных средств в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, утверждаемого в установленном порядке;

      3) принять меры по исключению аффилиированности Единого дистрибьютора с субъектами оптовой фармацевтической деятельности и производителями лекарственных средств.

      2. Министерству здравоохранения Республики Казахстан:

      1) утвердить список лекарственных средств в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, подлежащих закупу у Единого дистрибьютора в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

      2) обеспечить внесение в установленном законодательством порядке соответствующих изменений и дополнений в нормативные правовые акты, регламентирующие порядок организации и проведения закупа лекарственных средств для оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

      3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство здравоохранения Республики Казахстан.

      4. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

Премьер-Министр


Республики Казахстан

К. Масимов


Тегін медициналық көмектің кепілді көлемі шеңберінде дәрілік заттар дистрибуциясының бірыңғай жүйесін енгізу жөніндегі кейбір мәселелер туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 11 ақпандағы N 134 Қаулысы

      Тегін медициналық көмектің кепілді көлемі шеңберінде дәрілік заттар дистрибуциясының бірыңғай жүйесін енгізу мақсатында Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамына (бұдан әрі - Қор):
      1) 2009 жылғы 1 наурызға дейін мерзімде жарғылық капиталында Қордың қатысу үлесі кемінде елу бір пайыз мөлшерінде болатын Тегін медициналық көмектің кепілді көлемі шеңберінде дәрілік заттарды сатып алу мен қамтамасыз ету бойынша бірыңғай дистрибьютордың (бұдан әрі - Бірыңғай дистрибьютор) функцияларын жүзеге асыру үшін заңды тұлға құру;
      2) Бірыңғай дистрибьютор қызметінің негізгі мәнін дәрілік заттарды сатып алуды ұйымдастыру және өткізу, өнім берушілерді таңдау және олармен дәрілік заттарды жеткізу шарттарын жасасу, тапсырыс берушілерге белгіленген тәртіппен бекітілетін тегін медициналық көмектің кепілді көлемі шеңберінде дәрілік заттардың тізімі бойынша дәрілік заттарды сату деп белгілеу;
      3) Бірыңғай дистрибьютордың көтерме фармацевтикалық қызмет субъектілерімен және дәрілік заттарды өндірушілермен аффилиирлендірілуін болдырмау жөнінде шаралар қолдану ұсынылсын.
      2. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі:
      1) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Бірыңғай дистрибьютордан сатып алынуы тиіс тегін медициналық көмектің кепілді көлемі шеңберіндегі дәрілік заттардың тізімін бекітсін;
      2) тегін медициналық көмектің кепілді көлемін көрсету үшін дәрілік заттарды сатып алуды ұйымдастыру мен өткізу тәртібін регламенттейтін нормативтік құқықтық актілерге тиісті өзгерістер мен толықтырулар енгізуді қамтамасыз етсін.
      3. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігіне жүктелсін.
      4. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                               К. Мәсімов