О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 7 февраля 2008 года № 115 "О дополнительных мерах по совершенствованию системы государственного управления оборонно-промышленного комплекса Республики Казахстан"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2012 года № 1758. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 2 декабря 2016 года № 765

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 02.12.2016 № 765.

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 7 февраля 2008 года № 115 «О дополнительных мерах по совершенствованию системы государственного управления оборонно-промышленного комплекса Республики Казахстан» следующие изменения:
      ввести в состав Комиссии по вопросам оборонно-промышленного комплекса Республики Казахстан:

Кушербаева Крымбека
Елеуовича

-

Заместителя Премьер-Министра
Республики Казахстан, председателем

Досаева
Ерболата Аскарбековича

Министра экономического развития и
торговли Республики Казахстан

Громова
Сергея Николаевича

заместителя Министра обороны
Республики Казахстан

Брекешева
Абая Турегуловича

-

временно исполняющего обязанности
Директора Пограничной службы Комитета
национальной безопасности Республики
Казахстан (по согласованию)

Салимгереева Малика
Жанабаевича

-

управляющего директора акционерного
общества «Фонд национального
благосостояния «Самрук-Казына»
(по согласованию)

строку:

«Исекешев Асет
Орентаевич

-

Министр индустрии и новых технологий
Республики Казахстан»

изложить в следующей редакции:

«Исекешев
Асет Орентаевич

-

Заместитель Премьер-Министра
Республики Казахстан - Министр
индустрии и новых технологий
Республики Казахстан»;

      вывести из указанного состава: Ахметова Серика Ныгметовича, Сагинтаева Бакытжана Абдировича, Мырзалиева Нуржана Кершаизовича, Шукеева Умирзака Естаевича.
      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

         Премьер-Министр
      Республики Казахстан                       С. Ахметов

"Қазақстан Республикасының қорғаныс өнеркәсібі кешенін мемлекеттік басқару жүйесін жетілдіру жөніндегі қосымша шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 7 ақпандағы № 115 қаулысына өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 29 желтоқсандағы № 1758 Қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 2 желтоқсандағы № 765 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 02.12.2016 № 765 қаулысымен.

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. «Қазақстан Республикасының қорғаныс өнеркәсібі кешенін мемлекеттік басқару жүйесін жетілдіру жөніндегі қосымша шаралар туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 7 ақпандағы № 115 қаулысына мынадай өзгерістер енгізілсін:
      Қазақстан Республикасы қорғаныс өнеркәсібі кешенінің мәселелері жөніндегі комиссияның құрамына мыналар енгізілсін:

Көшербаев                   - Қазақстан Республикасы Премьер-
Қырымбек Елеуұлы              Министрінің орынбасары, төраға
Досаев                      - Қазақстан Республикасының Экономикалық
Ерболат Асқарбекұлы           даму және сауда министрі
Громов                      - Қазақстан Республикасы Қорғаныс
Сергей Николаевич             министрінің орынбасары
Брекешев                    - Қазақстан Республикасы Ұлттық
Абай Төреғұлұлы               қауіпсіздік комитетінің Шекара қызметі
                              директорының міндетін уақытша атқарушы
                              (келісім бойынша)
Сәлімгереев                 - «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры»
Мәлік Жанабайұлы              акционерлік қоғамының басқарушы
                              директоры (келісім бойынша)
      мына:
«Исекешев                  - Қазақстан Республикасының Индустрия және
Әсет Өрентайұлы              жаңа технологиялар министрі»
      деген жол мынадай редакцияда жазылсын:
«Исекешев                  - Қазақстан Республикасы Премьер-
Әсет Өрентайұлы              Министрінің орынбасары - Қазақстан
                             Республикасының Индустрия және жаңа
                             технологиялар министрі»;
      көрсетілген құрамнан Серік Нығметұлы Ахметов, Бақытжан Әбдірұлы Сағынтаев, Нұржан Кершайызұлы Мырзалиев, Өмірзақ Естайұлы Шөкеев шығарылсын.
      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                           С.Ахметов