О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 28 сентября 2011 года № 1103 "Об утверждении Правил приобретения государством прав на имущество по договору дарения"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 23 мая 2016 года № 297

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 28 сентября 2011 года № 1103 «Об утверждении Правил приобретения государством прав на имущество по договору дарения» (САПП Республики Казахстан, 2011 г., № 55, ст. 784) следующее изменение:
      в Правилах приобретения государством прав на имущество по договору дарения, утвержденных указанным постановлением:
      часть вторую пункта 15 изложить в следующей редакции:
      «Перечисление указанных денежных средств, являющихся неналоговыми поступлениями в бюджет, производится собственником в соответствующий бюджет на соответствующие коды Единой бюджетной классификации, утверждаемой центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию, в течение двадцати календарных дней после принятия решения, предусмотренного пунктом 7 настоящих Правил. Перечисление денежных средств по договору дарения, содержащему обещание собственника безвозмездно передать права на имущество в государственную собственность в будущем, осуществляется в срок, установленный договором дарения.».
      2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан                   К. Масимов

"Cыйға тарту шарты бойынша мемлекеттің мүлік құқығына ие болу қағидасын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 28 қыркүйектегі № 1103 қаулысына өзгеріс енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 23 мамырдағы № 297 қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. «Сыйға тарту шарты бойынша мемлекеттің мүлік құқығына ие болу қағидасын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 28 қыркүйектегі № 1103 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2011 ж., № 55, 784-құжат) мынадай өзгеріс енгізілсін:
      көрсетілген қаулымен бекітілген Сыйға тарту шарты бойынша мемлекеттің мүлік құқығына ие болу қағидасында:
      15-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «Бюджетке салықтық емес түсімдер болып табылатын көрсетілген ақшалай қаражатты тиісті бюджетке аударуды меншік иесі осы Қағиданың 7-тармағында көзделген шешім қабылданғаннан кейін күнтізбелік жиырма күн ішінде бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган бекітетін Бірыңғай бюджеттік сыныптаманың тиісті кодтарына жүргізеді. Меншік иесінің болашақта мүлік құқығын мемлекеттік меншікке өтеусіз беру уәдесін қамтитын сыйға тарту шарты бойынша ақшалай қаражатты аудару сыйға тарту шартында белгіленген мерзімде жүзеге асырылады.».
      2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                                    К. Мәсімов