О проведении охоты на дрофу-красотку

Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 октября 2018 года № 643

      В соответствии с Законом Республики Казахстан от 9 июля 2004 года "Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира" Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Разрешить проведение соколиной охоты на дрофу-красотку с собственными соколами в период с 10 октября по 15 ноября 2018 года:

      1) шейху Халифу Бин Заед Аль Нахаяну (Объединенные Арабские Эмираты) на 28 (двадцать восемь) особей дрофы-красотки на территориях Арысской и Карактауской государственной заповедной зоны республиканского значения в Туркестанской области и 46 (сорок шесть) особей дрофы-красотки на территории Южно-Казахстанской государственной заповедной зоны республиканского значения в Жамбылской, Кызылординской и Туркестанской областях;

      2) шейху Суруру Бин Мухаммеду Аль Нахаяну (Объединенные Арабские Эмираты) на 14 (четырнадцать) особей дрофы-красотки на территории Кендерли-Каясанской государственной заповедной зоны республиканского значения в Мангистауской области;

      3) шейху Сеифу Бин Мухаммеду Аль Нахаяну (Объединенные Арабские Эмираты) на 13 (тринадцать) особей дрофы-красотки на территории Кендерли-Каясанской государственной заповедной зоны республиканского значения в Мангистауской области;

      4) шейху Джасем Бин Хамад Бин Халифа Аль Тани (Катар) на 10 (десять) особей дрофы-красотки на территории Андасайского государственного природного заказника республиканского значения в Жамбылской области и 20 (двадцать) особей дрофы-красотки на территории Жусандалинской государственной заповедной зоны республиканского значения в Алматинской и Жамбылской областях.

      2. Ставку платы за добывание одной особи дрофы-красотки установить в размере 260 месячных расчетных показателей.

      3. Министерству сельского хозяйства Республики Казахстан, административному органу СИТЕС в Республике Казахстан обеспечить ввоз в Республику Казахстан и вывоз из Республики Казахстан хищных ловчих птиц для проведения соколиной охоты с соблюдением процедур Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.

      4. Акимам Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Мангистауской и Туркестанской областей оказать необходимое содействие в организации указанных мероприятий.

      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан Б. Сагинтаев

Жек дуадақтарды аулауды жүргізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 16 қазандағы № 643 қаулысы

      "Жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану туралы" 2004 жылғы 9 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. 2018 жылғы 10 қазан – 15 қараша кезеңінде:

      1) шейх Халифа Бин Заед Әл Нахаянға (Біріккен Араб Әмірліктері) Түркістан облысындағы республикалық маңызы бар Арыс және Қарақтау мемлекеттік қорығы аймақтары аумағында 28 (жиырма сегіз) дарақ жек дуадақ және Жамбыл, Қызылорда және Түркістан облыстарындағы республикалық маңызы бар Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік қорығы аймағы аумағында 46 (қырық алты) дарақ жек дуадаққа;

      2) шейх Сурур Бин Мұхаммед Әл Нахаянға (Біріккен Араб Әмірліктері) Маңғыстау облысындағы республикалық маңызы бар Кендірлі-Қаясан мемлекеттік қорығы аймағының аумағында 14 (он төрт) дарақ жек дуадаққа;

      3) шейх Сеиф Бин Мұхаммед Әл Нахаянға (Біріккен Араб Әмірліктері) Маңғыстау облысындағы республикалық маңызы бар Кендірлі-Қаясан мемлекеттік қорығы аймағының аумағында 13 (он үш) дарақ жек дуадаққа;

      4) шейх Джасем Бин Хамад Бин Халифа Әл Таниға (Қатар) Жамбыл облысындағы республикалық маңызы бар Аңдасай мемлекеттік табиғи қаумалы аумағында 10 (он) дарақ жек дуадақ және Алматы және Жамбыл облыстарындағы республикалық маңызы бар Жусандала мемлекеттік қорығы аймағының аумағында 20 (жиырма) дарақ жек дуадаққа өз ителгілерімен саятшылық жүргізуге рұқсат етілсін.

      2. Жек дуадақтың бір дарағын аулау ақысының мөлшерлемесі 260 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде белгіленсін.

      3. Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі, Қазақстан Республикасындағы СИТЕС әкімшілік органы саятшылық жүргізу үшін жыртқыш қыран құстарды Қазақстан Республикасына әкелуді және Қазақстан Республикасынан әкетуді Жойылып кету қаупі төнген жабайы фауна мен флора түрлерімен халықаралық сауда туралы конвенцияның рәсімдерін сақтай отырып қамтамасыз етсін.

      4. Алматы, Жамбыл, Қызылорда, Маңғыстау және Түркістан облыстарының әкімдері көрсетілген іс-шараларды ұйымдастыруда қажетті жәрдем көрсетсін.

      5. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі
Б. Сағынтаев