О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1193 "О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 24 декабря 2018 года № 870.

      Примечание РЦПИ!
      Вводится в действие с 01.01.2019.

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1193 "О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий" (САПП Республики Казахстан, 2015 г., № 87-88, ст. 631) следующие изменения:

      в приложении 4 к указанному постановлению:

      в строке, порядковый номер 2, подпункт 11) изложить в следующей редакции:

      "

11)

Учителям организаций образования, реализующим учебные программы начального, основного и общего среднего образования по обновленному содержанию образования


30% от ДО

Порядок и условия установления указанной доплаты определяются уполномоченным органом в области образования. Данная доплата устанавливается к должностному окладу с учетом фактической нагрузки

  ";

      строку, порядковый номер 7, изложить в следующей редакции:

      "

7

Учителям, реализующим образовательные программы начального, основного и общего среднего образования и имеющим квалификацию педагогического мастерства:
- педагог-мастер
- педагог-исследователь
- педагог-эксперт
- педагог-модератор

Доплата за квалификацию педагогического мастерства

50% от ДО
40% от ДО
35% от ДО
30% от ДО

Порядок и условия установления указанной доплаты определяются уполномоченным органом в области образования. Данная доплата устанавливается к должностному окладу с учетом фактической нагрузки.

  ".

      2. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2019 года и подлежит официальному опубликованию.

      Премьер-Министр
Республики Казахстан
Б. Сагинтаев

"Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 31 желтоқсандағы № 1193 қаулысына өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 24 желтоқсандағы № 870 қаулысы.

      РҚАО-ның ескертпесі!
      Осы қаулы 2019 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.


      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. "Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 31 желтоқсандағы № 1193 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2015 ж., № 87-88, 631-құжат) мынадай өзгерістер енгізілсін:

      көрсетілген қаулыға 4-қосымшада:

      реттік нөмірі 2-жолдағы 11) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "

11)

Жаңартылған білім беру мазмұны бойынша бастауыш, негізгі және жалпы орта білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарының мұғалімдеріне


ЛА-дан 30 %

Көрсетілген қосымша ақыны белгілеу тәртібі мен шарттарын білім беру саласындағы уәкілетті орган айқындайды. Аталған қосымша ақы лауазымдық айлықақыға нақты жүктемені ескере отырып белгіленеді.

  ";

      реттік нөмірі 7-жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "

7

Бастауыш, негізгі және жалпы орта білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын және педагогикалық шеберлік біліктілігі бар мұғалімдерге:
- педагог-шебер
- педагог-зерттеуші
- педагог-сарапшы
- педагог-модератор

Педагогика-лық шеберлік біліктілігі үшін қосымша ақы

ЛА-дан 50 %
ЛА-дан 40 %
ЛА-дан 35 %
ЛА-дан 30 %

Көрсетілген қосымша ақыны белгілеу тәртібі мен шарттарын білім беру саласындағы уәкілетті орган айқындайды. Аталған қосымша ақы лауазымдық айлықақыға нақты жүктемені ескере отырып белгіленеді.

  ".

      2. Осы қаулы 2019 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.

      Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі
Б. Сағынтаев