О присвоении Кызылординскому гидроузлу на реке Сырдарья республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан имени Сабыра Арыстанбаева и внесении изменений в постановления Правительства Республики Казахстан от 21 декабря 2004 года № 1344 "Об утверждении перечня водохозяйственных сооружений, находящихся в республиканской собственности" и от 29 декабря 2017 года № 933 "О перечне водохозяйственных сооружений, имеющих особое стратегическое значение, в том числе которые могут быть переданы в аренду и доверительное управление"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 18 февраля 2022 года № 71.

      В соответствии с подпунктом 4-1) статьи 10 Закона Республики Казахстан "Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан" и постановлением Правительства Республики Казахстан от 5 марта 1996 года № 281 "Об утверждении Правил присвоения наименования аэропортам, портам, железнодорожным вокзалам, железнодорожным станциям, станциям метрополитена, автовокзалам, автостанциям, физико-географическим и другим объектам государственной собственности на территории Республики Казахстан, а также переименования, уточнения и изменения транскрипции их наименований и присвоения собственных имен лиц государственным юридическим лицам, юридическим лицам с участием государства" Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Присвоить Кызылординскому гидроузлу на реке Сырдарья республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан имя Сабыра Арыстанбаева.

      2. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 21 декабря 2004 года № 1344 "Об утверждении перечня водохозяйственных сооружений, находящихся в республиканской собственности" следующее изменение:

      в перечне водохозяйственных сооружений, находящихся в республиканской собственности, утвержденном указанным постановлением:

      в пункте 2:

      подпункт 1) изложить в следующей редакции:

      "1) Кызылординский гидроузел имени Сабыра Арыстанбаева".

      3. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2017 года № 933 "О перечне водохозяйственных сооружений, имеющих особое стратегическое значение, в том числе которые могут быть переданы в аренду и доверительное управление" следующее изменение:

      в пункте 2:

      подпункт 1) изложить в следующей редакции:

      "1) Кызылординский гидроузел имени Сабыра Арыстанбаева;".

      4. Настоящее постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

      Премьер-Министр
Республики Казахстан
А. Смаилов

Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігінің Су ресурстары комитеті "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Сырдария өзеніндегі Қызылорда гидроторабына Сабыр Арыстанбаевтың есімін беру және Қазақстан Республикасы Үкіметінің "Республикалық меншіктегі су шаруашылығы құрылыстарының тізбесін бекіту туралы" 2004 жылғы 21 желтоқсандағы № 1344 және "Ерекше стратегиялық маңызы бар, оның ішінде жалға және сенімгерлік басқаруға берілуі мүмкін су шаруашылығы құрылыстарының тізбесі туралы" 2017 жылғы 29 желтоқсандағы № 933 қаулыларына өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2022 жылғы 18 ақпандағы № 71 қаулысы.

      "Қазақстан Республикасының әкiмшiлiк-аумақтық құрылысы туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 10-бабының 4-1) тармақшасына және "Қазақстан Республикасының аумағындағы әуежайларға, порттарға, теміржол вокзалдарына, теміржол стансаларына, метрополитен стансаларына, автовокзалдарға, автостансаларға, физикалық-географиялық және мемлекет меншігіндегі басқа да объектілерге атау беру, сондай-ақ оларды қайта атау, олардың атауларының транскрипциясын нақтылау мен өзгерту және мемлекеттік заңды тұлғаларға, мемлекет қатысатын заңды тұлғаларға жеке адамдардың есімін беру қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1996 жылғы 5 наурыздағы № 281 қаулысына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігінің Су ресурстары комитеті "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Сырдария өзеніндегі Қызылорда гидроторабына Сабыр Арыстанбаевтың есімі берілсін.

      2. "Республикалық меншіктегі су шаруашылығы құрылыстарының тізбесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 21 желтоқсандағы № 1344 қаулысына мынадай өзгеріс енгізілсін:

      көрсетілген қаулымен бекітілген республикалық меншіктегі су шаруашылығы құрылыстарының тізбесінде:

      2-тармақта:

      1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "1) Сабыр Арыстанбаев атындағы Қызылорда су торабы".

      2. "Ерекше стратегиялық маңызы бар, оның ішінде жалға және сенімгерлік басқаруға берілуі мүмкін су шаруашылығы құрылыстарының тізбесі туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 29 желтоқсандағы № 933 қаулысына мынадай өзгеріс енгізілсін:

      2-тармақта:

      1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "1) Сабыр Арыстанбаев атындағы Қызылорда су торабы;".

      3. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі
Ә. Смайылов