Отдельные вопросы дополнительной эмиссии акций акционерных обществ

Постановление Правительства Республики Казахстан от 7 июня 1999 года N 707. Утратило силу - постановлением Правительства РК от 9 февраля 2005 г. N 124 (P050124)

      В соответствии со статьей 40 Закона Республики Казахстан от 10 июля 1998 года Z980281_ "Об акционерных обществах" Правительство Республики Казахстан постановляет:
      1. Определить, что:
      Министерство государственных доходов Республики Казахстан является государственным органом, уполномоченным обращаться в судебные органы на предмет выпуска дополнительной эмиссии акций акционерных обществ, имеющих задолженность по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, а также любые другие задолженности перед государственным бюджетом;
      обращения в судебные органы в целях выпуска дополнительной эмиссии акций акционерных обществ, имеющих перед государственным бюджетом такие задолженности, осуществляются на условиях правил, утвержденных Правительством Республики Казахстан.
      2. Министерству государственных доходов Республики Казахстан в месячный срок разработать и в установленном порядке внести на утверждение в Правительство Республики Казахстан правила, предусмотренные пунктом 1 настоящего постановления.

     3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

          Премьер-Министр
     Республики Казахстан

Акционерлік қоғамдар акцияларының қосымша эмиссиясының жекелеген мәселелері

Қазақстан Республикасы Үкіметінің Қаулысы 1999 жылғы 7 маусым N 707. Қаулының күші жойылды - 2005 жылғы 9 ақпандағы N 124 қаулысымен

      "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 10 шілдедегі Заңының 40-бабына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді: 
      1. Мыналар: 
      Қазақстан Республикасының Мемлекеттік кіріс министрлігі бюджетке салықтар және басқа да міндетті төлемдер бойынша берешектері, сондай- ақ мемлекеттік бюджет алдында кез келген басқа да берешегі бар акционерлік қоғамдар акцияларының қосымша эмиссиясын шығару нысанасына сот органдарына өтініш жасауға уәкілетті мемлекеттік орган болып табылады; 
      мемлекеттік бюджет алдында Қазақстан Республикасының Үкіметі бекіткен ережелердің шартында жүзеге асырылатын берешектері бар акционерлік қоғамдар акцияларының қосымша эмиссиясын шығару мақсатында сот органдарына өтініш жасайды деп белгіленсін. 
      2. Қазақстан Республикасының Мемлекеттік кіріс министрлігі бір ай мерзімде осы қаулының 1-тармағында көзделген ережені әзірлеп, белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасы Үкіметінің бекітуіне енгізсін.
      3. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.

       Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі