О пенитенциарной системе Республики Казахстан

Указ Президента Республики Казахстан от 26 июля 2011 года № 129

Подлежит опубликованию в Собрании
актов Президента и Правительства
Республики Казахстан    

      В целях совершенствования пенитенциарной системы Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЮ:
      1. Правительству Республики Казахстан обеспечить:
      1) передачу Министерству внутренних дел Республики Казахстан функций и полномочий Министерства юстиции Республики Казахстан в сфере уголовно-исполнительной деятельности, в том числе по содержанию лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, и исполнению уголовных наказаний в отношении осужденных, отбывающих наказания в следственных изоляторах;
      2) образование Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан;
      3) упразднение Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Республики Казахстан;
      4) передачу Министерству внутренних дел Республики Казахстан штатной численности указанного в подпункте 3) пункта 1 настоящего Указа государственного органа;
      5) разработку и внесение в Мажилис Парламента Республики Казахстан проектов законов, вытекающих из настоящего Указа;
      6) принятие иных мер по реализации настоящего Указа.
      2. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан.
      3. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

      Президент
      Республики Казахстан                       Н. Назарбаев

Қазақстан Республикасының пенитенциарлық жүйесі туралы

Қазақстан Республикасы Президентінің 2011 жылғы 26 шілдедегі № 129 Жарлығы

Қазақстан Республикасы Президенті
мен Үкіметі актілерінің жинағында
жариялануға тиіс       

      Қазақстан Республикасының пенитенциарлық жүйесін жетілдіру мақсатында ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:
      1. Қазақстан Республикасының Үкіметі:
      1) Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің қылмыстық-атқару қызметі, оның ішінде қылмыс жасағаны үшін сезікті және айыпталушыларды ұстау және тергеу изоляторларында жазасын өтеп жатқан сотталғандарға қатысты қылмыстық жазаны орындау саласындағы функциялары мен өкілеттіктерін Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігіне беруді;
      2) Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Қылмыстық-атқару жүйесі комитетін құруды;
      3) Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Қылмыстық-атқару жүйесі комитетін таратуды;
      4) осы Жарлықтың 1-тармағының 3) тармақшасында көрсетілген мемлекеттік органның штат санын Қазақстан Республикасы Ішкі Істер министрлігіне беруді;
      5) осы Жарлықтан туындайтын заң жобаларын әзірлеуді және Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісіне енгізуді;
      6) осы Жарлықты іске асыру жөніндегі өзге де қажетті шараларды қабылдауды қамтамасыз етсін.
      2. Осы Жарлықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігіне жүктелсін.
      3. Осы Жарлық қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Президенті                                 Н. Назарбаев