О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Казахстан от 1 апреля 1996 года № 2922 "Об утверждении Положения о Комитете национальной безопасности Республики Казахстан"

Указ Президента Республики Казахстан от 6 марта 2018 года № 647

      ПОСТАНОВЛЯЮ:

      1. Внести в Указ Президента Республики Казахстан от 1 апреля 1996 года № 2922 "Об утверждении Положения о Комитете национальной безопасности Республики Казахстан" следующие изменения и дополнения:

      в Положении о Комитете национальной безопасности Республики Казахстан, утвержденном вышеназванным Указом:

      пункт 11 дополнить подпунктом 3-1) следующего содержания:

      "3-1) координация и осуществление деятельности по противодействию техническим разведкам в отношении сведений, составляющих государственные секреты;";

      в пункте 12:

      подпункт 27-2) изложить в следующей редакции:

      "27-2) секретно;";

      подпункты 64-20) и 64-21) изложить в следующей редакции:

      "64-20) осуществляет развитие единого шлюза доступа к Интернету и единого шлюза электронной почты "электронного правительства";

      64-21) осуществляет межведомственную координацию по вопросам функционирования единого шлюза доступа к Интернету и единого шлюза электронной почты "электронного правительства";";

      пункт 16 дополнить подпунктом 51-5) следующего содержания:

      "51-5) определяет удостоверяющий центр информационной безопасности;".

      2. Комитету национальной безопасности Республики Казахстан:

      1) привести ведомственные правовые акты в соответствие с настоящим Указом;

      2) в установленном законодательством порядке принять иные меры, вытекающие из настоящего Указа.

      3. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

      Президент
Республики Казахстан
Н. Назарбаев

"Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік комитеті туралы ережені бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 1996 жылғы 1 сәуірдегі № 2922 Жарлығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Президентінің 2018 жылғы 6 наурыздағы № 647 Жарлығы

      ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:

      1. "Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік комитеті туралы ережені бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 1996 жылғы 1 сәуірдегі № 2922 Жарлығына мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      жоғарыда аталған Жарлықпен бекітілген Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік комитеті туралы ережеде:

      11-тармақ мынадай мазмұндағы 3-1) тармақшамен толықтырылсын:

      "3-1) мемлекеттік құпияларды құрайтын мәліметтерге қатысты техникалық барлауларға қарсы іс-қимыл бойынша қызметтерді үйлестіру және жүзеге асыру;";

      12-тармақта:

      27-2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "27-2) құпия;";

      64-20) және 64-21) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:

      "64-20) Интернетке қол жеткізудің бірыңғай шлюзін және "электрондық үкіметтің" электрондық поштасының бірыңғай шлюзін дамытуды жүзеге асырады;

      64-21) Интернетке қол жеткізу бірыңғай шлюзінің және "электрондық үкіметтің" электрондық поштасы бірыңғай шлюзінің жұмыс істеуі мәселелері бойынша ведомствоаралық үйлестіруді жүзеге асырады;";

      16-тармақ мынадай мазмұндағы 51-5) тармақшамен толықтырылсын:

      "51-5) ақпараттық қауіпсіздіктің куәландырушы орталығын айқындайды;".

      2. Қазақстан РеспубликасыныңҰлттық қауіпсіздік комитеті:

      1) ведомстволық құқықтық актілерді осы Жарлыққа сәйкес келтірсін;

      2) заңнамада белгіленген тәртіпте осы Жарлықтан туындайтын өзге де шараларды қабылдасын.

      3. Осы Жарлық қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Президенті
Н. Назарбаев