Об утверждении предельной цены сжиженного нефтяного газа, реализуемого в рамках плана поставки сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок Республики Казахстан вне электронных торговых площадок

Приказ и.о. Министра энергетики Республики Казахстан от 9 января 2022 года № 4. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 9 января 2022 года № 26410

      В соответствии со статьей 4 и подпунктом 7) статьи 6 Закона Республики Казахстан "О газе и газоснабжении", подпунктом 3) пункта 1 и пунктом 2 статьи 22 Закона Республики Казахстан "О национальной безопасности в Республике Казахстан" ПРИКАЗЫВАЮ:

      1. Утвердить предельную цену сжиженного нефтяного газа, реализуемого в рамках плана поставки сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок Республики Казахстан вне электронных торговых площадок, на период с 1 января по 31 марта 2022 года в размере 28 000,00 тенге (двадцать восемь тысяч тенге) за тонну без учета налога на добавленную стоимость.

      2. Признать утратившим силу приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 24 декабря 2021 года № 404 "Об утверждении предельной цены сжиженного нефтяного газа, реализуемого в рамках плана поставки сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок Республики Казахстан вне электронных торговых площадок" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов 29 декабря 2021 года № 26180).

      3. Департаменту газа и нефтегазохимии Министерства энергетики Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства энергетики Республики Казахстан;

      3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Департамент юридической службы Министерства энергетики Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1) и 2) настоящего пункта.

      4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра энергетики Республики Казахстан.

      5. Настоящий приказ вводится в действие со дня его первого официального опубликования и распространяется на правоотношения возникшие с 1 января 2022 года.

      И.о. Министра М. Журебеков

      "СОГЛАСОВАН"
Министерство национальной экономики
Республики Казахстан

Қазақстан Республикасының ішкі нарығына сұйытылған мұнай газын беру жоспары шеңберінде электрондық сауда алаңдарынан тыс өткізілетін сұйытылған мұнай газының шекті бағасын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің м.а. 2022 жылғы 9 қаңтардағы № 4 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2022 жылғы 9 қаңтарда № 26410 болып тіркелді

      "Газ және газбен жабдықтау туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 4-бабына және 6-бабының 7) тармақшасына, "Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 22-бабы 1-тармағының 3) тармақшасына және 2-тармағына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:

      1. Қазақстан Республикасының ішкі нарығына сұйытылған мұнай газын беру жоспары шеңберінде электрондық сауда алаңдарынан тыс өткізілетін сұйытылған мұнай газының 2022 жылғы 1 қаңтардан бастап 31 наурызды қоса алған кезеңге арналған шекті бағасы қосылған құн салығын есепке алмағанда, бір тоннасы үшін 28 000,00 теңге (жиырма сегіз мың теңге) мөлшерiнде бекітілсін.

      2. "Қазақстан Республикасының ішкі нарығына сұйытылған мұнай газын беру жоспары шеңберінде электрондық сауда алаңдарынан тыс өткізілетін сұйытылған мұнай газының шекті бағаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2021 жылғы 24 желтоқсандағы № 404 бұйрығының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2021 жылғы 29 желтоқсандағы № 26180 болып тіркелген) күші жойылды деп танылсын.

      3. Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің Газ және мұнай-газ-химия департаменті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:

      1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

      2) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды;

      3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркегеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің Заң қызметі департаментіне осы тармақтың 1) және 2) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

      4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының энергетика вице-министріне жүктелсін.

      5. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі және 2022 жылғы 1 қаңтардан бастап туындайтын құқық қатынастарына қолданылады.

      Министрдің м.а. М. Журебеков


      "КЕЛІСІЛДІ"
Қазақстан Республикасының
Ұлттық экономика министрлігі