О внесении изменений в Указы Президента Республики Казахстан, имеющие силу конституционных законов, "О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов" и "О судах и статусе судей в Республике Казахстан"

Закон Республики Казахстан от 12 марта 1999 года № 348-1

      Внести изменения в следующие Указы Президента Республики Казахстан, имеющие силу конституционных законов:
      1. В Указ Президента Республики Казахстан, имеющий силу конституционного закона, от 16 октября 1995 года № 2529 Z952529_ "О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов" (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1995 г., № 21, ст.124; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., № 78, ст.76):
      в пункте 2 статьи 30:
      в части первой предложение "При этом коммунальные услуги оплачиваются депутатами в размере пятидесяти процентов от установленных тарифов в порядке и пределах норм, установленных Правительством Республики Казахстан." исключить;

   часть вторую исключить.
   2. В Указ Президента Республики Казахстан, имеющий силу 
конституционного закона, от 20 декабря 1995 года № 2694 

U952694_

 "О 
судах и статусе судей в Республике Казахстан" (Ведомости Верховного 
Совета Республики Казахстан, 1995 г., № 23, ст.147; Ведомости 
Парламента Республики Казахстан, 1997 г., № 7, ст.78; № 11, ст.156; № 13-14, 
ст.194):
   1) подпункт 1) статьи 66 исключить;
   2) пункты 5 и 6 статьи 67 исключить;
   3) пункт 6 статьи 69 изложить в следующей редакции:
   "6. Семье погибшего или его иждивенцам назначается социальное 
пособие в соответствии с законодательством Республики Казахстан.".
   
   
   Президент
Республики Казахстан   
   
   


Қазақстан Республикасы Президентінің "Қазақстан Республикасының Парламенті және оның депутаттарының мәртебесі туралы" және "Қазақстан Республикасындағы соттар және судьялардың мәртебесі туралы" конституциялық заң күші бар Жарлықтарына өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасының Заңы 1999 жылғы 12 наурыз N 348-I

      Қазақстан Республикасы Президентінің мынадай конституциялық заң күші бар Жарлықтарына өзгерістер енгізілсін:
      1. Қазақстан Республикасы Президентінің "Қазақстан Республикасының Парламенті және оның депутаттарының мәртебесі туралы" 1995 жылғы 16 қазандағы N 2529 Z952529_ конституциялық заң күші бар Жарлығына (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің Жаршысы, 1995 ж., N 21, 124-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1997 ж., N 7, 78-құжат):

   30-баптың 2-тармағында:
   бірінші бөліктегі "Бұл ретте депутаттар коммуналдық қызмет үшін 
белгіленген тарифтердің елу проценті мөлшерінде Қазақстан 
Республикасының Үкіметі белгілеген тәртіппен және нормалар шегінде 
төлейді." деген сөйлем алып тасталсын;
   екінші бөлік алып тасталсын.
   2. Қазақстан Республикасы Президентінің "Қазақстан 
Республикасындағы соттар және судьялардың мәртебесі туралы" 1995 жылғы 
20 желтоқсандағы N 2694 

U952694_

 конституциялық заң күші бар Жарлығына 
(Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің Жаршысы, 1995 ж., N 23, 
147-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1997 ж., N 7, 
78-құжат; N 11, 156-құжат; N 13-14, 194-құжат):
   1) 66-баптың 1) тармақшасы алып тасталсын;
   2) 67-баптың 5 және 6-тармақтары алып тасталсын;
   3) 69-баптың 6-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
   "6. Қаза тапқан адамның отбасына немесе оның асырауындағы 
адамдарға Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес әлеуметтік жәрдемақы 
тағайындалады.".
   
   Қазақстан Республикасының 
      Президенті 
   
   Оқығандар:
     (Қасымбеков Б.А.) 
     (Нарбаев Е.Ә.)