Қазақстан Республикасының Еңбек Кодексі

Жаңартылған

Қазақстан Республикасының Кодексі 2015 жылғы 23 қарашадағы № 414-V ҚРЗ.

      МАЗМҰНЫ

      ЖАЛПЫ БӨЛІК

      1-БӨЛІМ. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

      1-тарау. НЕГІЗГІ ЕРЕЖЕЛЕР

      1-бап. Осы Кодексте пайдаланылатын негізгі ұғымдар

      2-бап. Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасы

      3-бап. Қазақстан Республикасы еңбек заңнамасының мақсаты мен міндеттері

      4-бап. Қазақстан Республикасы еңбек заңнамасының қағидаттары

      5-бап. Еңбек бостандығы

      6-бап. Еңбек саласындағы кемсітушілікке тыйым салу

      7-бап. Мәжбүрлі еңбекке тыйым салу

      8-бап. Осы Кодекстің қолданылу аясы

      9-бап. Еңбек саласындағы ең төмен әлеуметтік стандарттар

      10-бап. Еңбек шарттары, әлеуметтік әріптестік тараптарының келісімдері, ұжымдық шарттар, жұмыс берушінің еңбек саласындағы актілері

      11-бап. Жұмыс берушінің актілері

      12-бап. Жұмыс берушінің актілерін шығару кезінде жұмыскерлер өкілдерінің пікірін ескеру тәртібі

      13-бап. Осы Кодексте белгіленген мерзімдерді есептеу

      14-бап. Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасын бұзғаны үшін жауаптылық

      2-тарау. ЕҢБЕК ҚАТЫНАСТАРЫ САЛАСЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК РЕТТЕУ

      15-бап. Қазақстан Республикасы Үкіметінің еңбек қатынастарын реттеу саласындағы құзыреті

      16-бап. Еңбек жөніндегі уәкілетті мемлекеттік органның еңбек қатынастарын реттеу саласындағы құзыреті

      17-бап. Еңбек инспекциясы жөніндегі жергілікті органның құзыреті

      18-бап. Жергілікті атқарушы органдардың еңбек қатынастарын реттеу саласындағы құзыреті

      3-тарау. ЕҢБЕК ҚАТЫНАСТАРЫ СУБЪЕКТІЛЕРІ. ЕҢБЕК ҚАТЫНАСТАРЫНЫҢ ТУЫНДАУ НЕГІЗДЕРІ

      19-бап. Еңбек қатынастары субъектілері

      20-бап. Жұмыскерлердің өкілдері және олардың өкілеттіктері

      20-1-бап. Жұмыс берушілердің бірлестіктері (қауымдастықтары, одақтары) және олардың өкілеттіктері

      21-бап. Еңбек қатынастарының туындау негіздері

      22-бап. Жұмыскердің негізгі құқықтары мен міндеттері

      23-бап. Жұмыс берушінің негізгі құқықтары мен міндеттері

      ЕРЕКШЕ БӨЛІК

      2-БӨЛІМ. ЕҢБЕК ҚАТЫНАСТАРЫ

      4-тарау. ЕҢБЕК ШАРТЫ

      24-бап. Еңбек шартының нысанасы

      25-бап. Еңбек шартын жасасу кезіндегі құқықтар мен мүмкіндіктер теңдігінің кепілдіктері

      26-бап. Еңбек шартын жасасуға және жұмысқа орналасуға салынатын тыйымдар және қойылатын шектеулер

      27-бап. Еңбек шартының шарттардың өзге түрлерінен ерекшелігі

      28-бап. Еңбек шартының мазмұны

      29-бап. Бейбәсекелестік туралы шарт

      30-бап. Еңбек шартының мерзімі

      31-бап. Еңбек шартын жасасуға жол берілетін жас мөлшері

      32-бап. Еңбек шартын жасасу үшін қажетті құжаттар

      33-бап. Еңбек шартын жасасу, өзгерту және толықтыру тәртібі

      34-бап. Жұмысқа қабылдауды ресімдеу

      35-бап. Жұмыскердің еңбек қызметін растайтын құжаттар

      36-бап. Еңбек шартындағы сынақ мерзімі туралы талап

      37-бап. Жұмысқа қабылдау кезіндегі сынақ нәтижесі

      38-бап. Жұмыскерді басқа жұмысқа ауыстыру

      39-бап. Жұмыскерді жұмыс берушімен бірге басқа жерге ауыстыру

      40-бап. Жұмыскерді іссапарға жіберу

      41-бап. Өндірістік қажеттілік жағдайында басқа жұмысқа уақытша ауыстыру

      42-бап. Бос тұрып қалу жағдайында басқа жұмысқа уақытша ауыстыру

      43-бап. Денсаулық жағдайына байланысты басқа жұмысқа уақытша ауыстыру

      44-бап. Жүкті әйелдерді басқа жұмысқа уақытша ауыстыру

      45-бап. Жұмыскерді басқа жұмыс орнына ауыстыру. Лауазым (жұмыс) атауының өзгеруі

      46-бап. Еңбек жағдайларының өзгеруі

      47-бап. Жұмыс берушінің атауы, ведомстволық тиесілілігі өзгерген, заңды тұлға акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) меншік иесі ауысқан, жұмыс беруші заңды тұлға қайта ұйымдастырылған кездегі еңбек қатынастары

      48-бап. Жұмыстан шеттету

      49-бап. Еңбек шартын тоқтату негіздері

      50-бап. Еңбек шартын тараптардың келісімі бойынша бұзу тәртібі

      51-бап. Еңбек шартын мерзiмi өткеннен кейін тоқтату тәртібі

      52-бап. Еңбек шартын жұмыс берушінің бастамасы бойынша бұзу негіздері

      53-бап. Еңбек шартын жұмыс берушінің бастамасы бойынша бұзу тәртібі

      54-бап. Еңбек шартын жұмыс берушінің бастамасы бойынша бұзу мүмкіндігін шектеу

      55-бап. Еңбек шартын жұмыскердің басқа заңды тұлғаға ауысуына байланысты тоқтату негізі және тәртібі

      56-бап. Еңбек шартын жұмыскердің бастамасы бойынша бұзу тәртібі

      57-бап. Еңбек шартын тараптардың еркінен тыс мән-жайлар бойынша тоқтату негіздері

      58-бап. Еңбек шартын жұмыскер еңбек қатынастарын жалғастырудан бас тартқан кезде тоқтату негіздері

      59-бап. Еңбек шартын жұмыскердің сайланбалы жұмысқа (лауазымға) ауысуына немесе оның лауазымға тағайындалуына байланысты бұзу тәртібі

      60-бап. Еңбек шартын жасасу талаптарының бұзылуы салдарынан еңбек шартын тоқтату негіздері

      61-бап. Еңбек шартының тоқтатылуын ресімдеу

      62-бап. Еңбек қызметін растайтын құжаттарды, сондай-ақ еңбек қызметіне байланысты өзге де құжаттарды беру

      5-тарау. ЕҢБЕК ТӘРТІПТЕМЕСІ. ЕҢБЕК ТӘРТІБІ

      63-бап. Еңбек тәртіптемесінің қағидалары

      64-бап. Тәртіптік жазалар

      65-бап. Тәртіптік жазаларды қолдану тәртібі

      66-бап. Тәртіптік жазаларды белгілеу және қолдану мерзімі

      6-тарау. ЖҰМЫС УАҚЫТЫ

      67-бап. Жұмыс уақыты және оның түрлері

      68-бап. Жұмыс уақытының қалыпты ұзақтығы

      69-бап. Жұмыскерлердің жекелеген санаттары үшін жұмыс уақытының қысқартылған ұзақтығы

      70-бап. Толық емес жұмыс уақыты

      71-бап. Жұмыс уақыты режимі

      72-бап. Күнделікті жұмысты (жұмыс ауысымын) бөліктерге бөлу

      73-бап. Ауысымдық жұмыс

      74-бап. Икемді жұмыс уақыты режиміндегі жұмыс

      75-бап. Жұмыс уақытының жиынтық есебі

      76-бап. Түнгі уақыттағы жұмыс

      77-бап. Үстеме жұмыс

      78-бап. Үстеме жұмыстардың шекті саны

      79-бап. Жұмыс уақытын есепке алуды жүргізу тәртібі

      7-тарау. ТЫНЫҒУ УАҚЫТЫ

      80-бап. Тынығу уақытының түрлері

      81-бап. Тынығуға және тамақтануға арналған үзіліс

      82-бап. Ауысымішілік және арнайы үзілістер

      83-бап. Күнделікті (ауысымаралық) тынығудың ұзақтығы

      84-бап. Демалыс күндері

      85-бап. Демалыс және мереке күндеріндегі жұмыс

      86-бап. Жұмыскердің келісімінсіз демалыс және мереке күндері жұмысқа тартудың айрықша жағдайлары

      87-бап. Демалыс түрлері

      88-бап. Жыл сайынғы ақы төленетін негізгі еңбек демалысының ұзақтығы

      89-бап. Жыл сайынғы ақы төленетін қосымша еңбек демалыстары

      90-бап. Жыл сайынғы ақы төленетін еңбек демалысының ұзақтығын есептеу

      91-бап. Жыл сайынғы ақы төленетін еңбек демалысы берілген кезде еңбек өтілін есептеу

      92-бап. Жыл сайынғы ақы төленетін еңбек демалыстарының кезеңін айқындау және оларды беру тәртібі

      93-бап. Жыл сайынғы ақы төленетін еңбек демалыстарын берудің кезектілігі

      94-бап. Жыл сайынғы ақы төленетін еңбек демалысын ауыстырудың жағдайлары мен тәртібі

      95-бап. Жыл сайынғы ақы төленетін еңбек демалысынан кері шақыртып алу

      96-бап. Жыл сайынғы ақы төленетін еңбек демалысы құқығын іске асыру және еңбек шарты тоқтатылған кезде өтемақы төлеу

      97-бап. Жалақы сақталмайтын демалыс

      98-бап. Оқу демалысы

      99-бап. Жүктілікке және бала (балаларды) тууға, жаңа туған баланы (балаларды) асырап алуға байланысты демалыстар

      100-бап. Бала үш жасқа толғанға дейін оның күтіміне байланысты жалақы сақталмайтын демалыс

      8-тарау. ЕҢБЕКТІ НОРМАЛАУ ЖӘНЕ ЕҢБЕККЕ АҚЫ ТӨЛЕУ

      101-бап. Еңбекті нормалау

      102-бап. Еңбекке ақы төлеу саласындағы мемлекеттік кепілдіктер

      103-бап. Жалақының мөлшері

      104-бап. Жалақының ең төмен мөлшерін белгілеу

      105-бап. Ауыр жұмыстарда, еңбек жағдайлары зиянды және (немесе) қауіпті жұмыстарда істейтін жұмыскерлердің еңбегіне ақы төлеу

      106-бап. Еңбекке сағат бойынша ақы төлеу

      107-бап. Еңбекке ақы төлеу жүйесі

      108-бап. Үстеме жұмысқа ақы төлеу

      109-бап. Мереке және демалыс күндеріндегі жұмысқа ақы төлеу

      110-бап. Түнгі уақыттағы еңбекке ақы төлеу

      111-бап. Лауазымдарды қоса атқару, қызмет көрсету аймағының кеңеюі және уақытша болмаған жұмыскердің міндеттерін атқару (алмастыру) кезінде еңбекке ақы төлеу

      112-бап. Бос тұрып қалу уақытына ақы төлеу

      113-бап. Жалақы төлеудің тәртібі мен мерзімдері

      114-бап. Жұмыскердің орташа жалақысын есептеу

      115-бап. Жалақыдан ұстап қалулар

      9-тарау. КӘСІПТІК ДАЯРЛАУ, ҚАЙТА ДАЯРЛАУ ЖӘНЕ БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ

      116-бап. Осы тарауда пайдаланылатын ұғымдар

      117-бап. Кәсіби стандарттар және біліктілік жүйесі

      118-бап. Кәсіптік даярлау, қайта даярлау және біліктілікті арттыру

      119-бап. Дуальдық оқыту

      10-тарау. ЕҢБЕК ШАРТЫ ТАРАПТАРЫНЫҢ МАТЕРИАЛДЫҚ ЖАУАПТЫЛЫҒЫ

      120-бап. Еңбек шарты тарапының келтірілген нұқсанды (зиянды) өтеу жөніндегі міндеті

      121-бап. Жұмыскерді еңбек ету мүмкіндігінен заңсыз айыру арқылы оған келтірілген нұқсан үшін жұмыс берушінің материалдық жауаптылығы

      122-бап. Жұмыскердің өміріне және (немесе) денсаулығына келтірілген зиян үшін жұмыс берушінің материалдық жауаптылығы

      123-бап. Жұмыс берушіге нұқсан келтіргені үшін жұмыскердің материалдық жауаптылығы

      11-тарау. КЕПІЛДІКТЕР МЕН ӨТЕМАҚЫ ТӨЛЕМДЕРІ

      124-бап. Жұмыскерлер мемлекеттік немесе қоғамдық міндеттерді орындаған кезде берілетін кепілдіктер

      125-бап. Медициналық қарап тексеруге жіберілетін жұмыскерлер үшін кепілдіктер

      126-бап. Донор болып табылатын жұмыскерлер үшін кепілдіктер

      127-бап. Іссапарларға жіберілетін жұмыскерлер үшін кепілдіктер мен өтемақы төлемдері

      127-1-бап. Экологиялық апат пен радиациялық қатер аймақтарында еңбек қызметін жүзеге асыратын жұмыскерлер үшін кепілдіктер

      127-2-бап. Бітімгершілік операцияға қатысқан жұмыскерлер, қызметкерлер үшін кепілдіктер

      128-бап. Жұмыскерді жұмыс берушімен бірге басқа жерге ауыстыру кезіндегі өтемақы төлемдері

      129-бап. Жұмыскердің жеке мүлкін жұмыс берушінің мүддесіне пайдалануына байланысты өтемақы төлемдері

      130-бап. Жұмысы жолда өтетін немесе жүріп-тұру сипаты бар не қызмет көрсету учаскелері, елді мекендер шегіндегі қызметтік сапарлармен байланысты болатын жағдайларда жұмыскерлерге берілетін өтемақы төлемдері

      131-бап. Жұмысынан айырылуына байланысты берілетін өтемақы төлемдері

      132-бап. Далалық жабдықталым ақшасын төлеудің тәртібі мен шарттары

      133-бап. Жұмыскерлерге жұмыс берушінің қаражаты есебінен еңбекке уақытша қабілетсіздігіне байланысты әлеуметтік жәрдемақы төлеу

      12-тарау. ЖҰМЫСКЕРЛЕРДІҢ ЖЕКЕЛЕГЕН САНАТТАРЫНЫҢ ЕҢБЕГІН РЕТТЕУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

      134-бап. Маусымдық жұмыстар

      135-бап. Вахталық жұмыс әдісі

      136-бап. Үй жұмыскерлері

      137-бап. Үйде жұмыс істейтін жұмыскерлер

      138-бап. Қашықтықтан жұмыс істеу

      139-бап. Азаматтық қызмет

      140-бап. Заңды тұлғаның атқарушы органы басшысының және заңды тұлғаның алқалы атқарушы органының басқа да мүшелерінің, сондай-ақ ішкі аудит қызметі жұмыскерлерінің және корпоративтік хатшының еңбегін реттеу ерекшеліктері

      141-бап. Азаматтық авиацияның авиация персоналына жататын жұмыскерлердің еңбегін реттеу ерекшеліктері

      142-бап. Теңiз кемелерi экипаждарының (жүзу құрамы) мүшелерiне жататын жұмыскерлердің еңбегін реттеу

      143-бап. Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшілерінің, Парламенті мен мәслихаттары депутаттарының, судьяларының еңбегін реттеу

      143-1-бап. "Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы" Қазақстан Республикасы Заңының талаптары қолданылатын адамдардың еңбегін реттеу

      144-бап. Әскери қызметтегі адамдардың, арнаулы мемлекеттік, құқық қорғау органдары мен мемлекеттік фельдъегерлік қызмет жұмыскерлерінің еңбегін реттеу

      145-бап. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі және оның ведомстволары жұмыскерлерінің еңбегін реттеу

      145-1-бап. Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті орган жұмыскерлерінің еңбегін реттеу

      146-бап. Кәсіптік одақтың кәсіподақ органдарының құрамына кіретін жұмыскерлердiң еңбегiн реттеу

      3-БӨЛІМ. ЕҢБЕК САЛАСЫНДАҒЫ ӘЛЕУМЕТТІК ӘРІПТЕСТІК ЖӘНЕ ҰЖЫМДЫҚ ҚАТЫНАСТАР

      13-тарау. ЕҢБЕК САЛАСЫНДАҒЫ ӘЛЕУМЕТТІК ӘРІПТЕСТІК

      147-бап. Әлеуметтік әріптестік органдары, қағидаттары және міндеттері

      148-бап. Әлеуметтік әріптестікті ұйымдастыру

      149-бап. Келісімдерді дайындау жөнінде келіссөздер жүргізу құқығы

      150-бап. Келіссөздер жүргізу, келісімдерді әзірлеу және жасасу тәртібі

      151-бап. Келісімдерді тіркеу

      152-бап. Әлеуметтік әріптестік келісімдерінің тараптары, түрлері

      153-бап. Әлеуметтік әріптестік келісімдерінің мазмұны

      154-бап. Әлеуметтік әріптестік келісімдерінің қолданылуы, олардың орындалуын бақылау және тараптардың жауаптылығы

      155-бап. Қазақстан Республикасы еңбек заңнамасының сақталуын қоғамдық бақылау

      14-тарау. ҰЖЫМДЫҚ ШАРТ

      156-бап. Ұжымдық шарттың тараптары. Ұжымдық келіссөздер жүргізу, ұжымдық шартты әзірлеу және жасасу тәртібі

      157-бап. Ұжымдық шарттың мазмұны мен құрылымы

      158-бап. Ұжымдық шарттың қолданылу мерзімдері, аясы және тараптардың жауаптылығы

      15-тарау. ЖЕКЕ ЕҢБЕК ДАУЛАРЫН ҚАРАУ

      159-бап. Жеке еңбек дауын қарау тәртібі

      160-бап. Жеке еңбек дауларын қарау бойынша жүгіну мерзімдері

      161-бап. Жұмыскерді жұмысына қайта алу

      16-тарау. ҰЖЫМДЫҚ ЕҢБЕК ДАУЛАРЫН ҚАРАУ

      162-бап. Осы тарауда пайдаланылатын ұғымдар

      163-бап. Ұжымдық еңбек дауының туындауы

      164-бап. Ұжымдық еңбек дауларын қарау жөніндегі органдар және жұмыскерлердің талаптарын ресімдеу мен қарау тәртібі

      165-бап. Татуластыру комиссиясы

      166-бап. Еңбек төрелігі

      167-бап. Ұжымдық еңбек дауын делдалдың қатысуымен қарау

      168-бап. Тараптардың ұжымдық еңбек дауы бойынша келісімге қол жеткізуінің салдарлары

      169-бап. Ұжымдық еңбек дауының шешілуімен байланысты кепілдіктер

      170-бап. Тараптардың және татуластыру органдарының ұжымдық еңбек дауларын реттеу жөніндегі міндеттері

      171-бап. Ереуіл өткізу құқығы

      172-бап. Ереуілдің басталуы туралы жариялау

      173-бап. Ереуілді басқаратын органның өкілеттіктері

      174-бап. Ұжымдық еңбек дауы тараптарының ереуіл барысындағы міндеттері

      175-бап. Жұмыскерлерге ереуіл өткізуге байланысты берілетін кепілдіктер

      176-бап. Заңсыз ереуілдер

      177-бап. Ереуілді заңсыз деп танудың салдарлары

      178-бап. Локаутқа тыйым салу

      4-БӨЛІМ. ЕҢБЕК ҚАУІПСІЗДІГІ ЖӘНЕ ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ

      17-тарау. ЕҢБЕК ҚАУІПСІЗДІГІ ЖӘНЕ ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ САЛАСЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК РЕТТЕУ

      179-бап. Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы мемлекеттік реттеу

      180-бап. Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі талаптар және іс-шараларды қаржыландыру

      18-тарау. ЖҰМЫСКЕРЛЕРДІҢ ЖӘНЕ ЖҰМЫС БЕРУШІНІҢ ЕҢБЕК ҚАУІПСІЗДІГІ ЖӘНЕ ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ САЛАСЫНДАҒЫ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

      181-бап. Жұмыскердің еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы құқықтары мен міндеттері

      182-бап. Жұмыс берушінің еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы құқықтары мен міндеттері

      19-тарау. ЕҢБЕК ҚАУІПСІЗДІГІН ЖӘНЕ ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ

      183-бап. Өндірістік объектілерді еңбек жағдайлары бойынша аттестаттау

      184-бап. Жұмыс орындарының қауіпсіздік талаптары

      185-бап. Жұмыскерлерді міндетті медициналық қарап тексеру

      20-тарау. ЕҢБЕК ҚЫЗМЕТІНЕ БАЙЛАНЫСТЫ ЖАЗАТАЙЫМ ОҚИҒАЛАРДЫ ТЕРГЕП-ТЕКСЕРУ ЖӘНЕ ЕСЕПКЕ АЛУ

      186-бап. Еңбек қызметіне байланысты жазатайым оқиғаларды тергеп-тексерудің жалпы ережелері және оларды есепке алу

      187-бап. Еңбек қызметіне байланысты жазатайым оқиғаларды тергеп-тексеру кезіндегі жұмыс берушінің міндеттері

      188-бап. Еңбек қызметіне байланысты жазатайым оқиғаларды тергеп-тексеру жөніндегі комиссияны құру тәртібі және оның құрамы

      189-бап. Еңбек қызметіне байланысты жазатайым оқиғаларды тергеп-тексеру тәртібі

      190-бап. Еңбек қызметіне байланысты жазатайым оқиғаларды тергеп-тексеру материалдарын ресімдеу тәртібі және оларды есепке алу

      5-БӨЛІМ. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЕҢБЕК ЗАҢНАМАСЫНЫҢ САҚТАЛУЫН БАҚЫЛАУ

      21-тарау. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЕҢБЕК ЗАҢНАМАСЫНЫҢ САҚТАЛУЫН МЕМЛЕКЕТТІК БАҚЫЛАУ

      191-бап. Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасының сақталуын мемлекеттік бақылауды жүзеге асыру

      192-бап. Мемлекеттік еңбек инспекциясы қызметінің қағидаттары мен негізгі міндеттері

      193-бап. Мемлекеттік еңбек инспекторларының құқықтары

      194-бап. Мемлекеттік еңбек инспекторларының міндеттері

      195-бап. Мемлекеттік еңбек инспекторының актілері

      196-бап. Мемлекеттік еңбек инспекциясының басқа мемлекеттік органдармен және ұйымдармен өзара іс-қимыл жасасуы

      197-бап. Алып тасталды - ҚР 24.05.2018 № 156-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      198-бап. Мемлекеттік бақылауды жүзеге асыратын мемлекеттік еңбек инспекторының шешімдеріне, әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағым жасау тәртібі

      199-бап. Алып тасталды - ҚР 24.05.2018 № 156-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      200-бап. Жұмыс берушінің қызметін декларациялау

      22-тарау. ІШКІ БАҚЫЛАУ

      201-бап. Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі ішкі бақылау

      202-бап. Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі ішкі бақылауды жүзеге асыру тетігі

      203-бап. Ұйымдардағы еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау жөніндегі өндірістік кеңес

      23-тарау. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

      204-бап. Осы Кодексті қолданысқа енгiзу тәртiбi

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз