Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 13 сәуірдегі N 275 қаулысына толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 17 шілдедегі N 604 Қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 22 желтоқсандағы № 1395 Қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2010.12.22 № 1395 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

      Қазақстан Республикасының Үкіметі  ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. "Пайдалы қазбалар қорларының мемлекеттік теңгерімі жөнінде ақпарат беру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 13 сәуірдегі N 275  қаулысына мынадай толықтырулар енгізілсін:

      1-тармақта:
      екінші абзацта»"Қазақстан Республикасының Үкіметі" деген сөздерден кейін ", Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі" деген сөздермен толықтырылсын;

      мынадай мазмұндағы төртінші абзацпен толықтырылсын:
      "Пайдалы қазбалар қорларының мемлекеттік теңгерімі жөніндегі ақпарат осы қаулыға қосымшаға сәйкес нысан бойынша беріледі.";

      осы қаулыға қосымшаға сәйкес мынадай мазмұндағы қосымшамен толықтырылсын.

      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

       Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

                                            Қазақстан Республикасы
                                                   Үкіметінің
                                            2007 жылғы 17»шілдедегі
                                                N 604 қаулысына
                                                     қосымша

        Пайдалы қазбалар қорларының мемлекеттік теңгерімі
                жөнінде ақпарат беру нысаны

р/
с
N

Пайдалы
қазба

Құрам-
дас
бөлікті
өлшеу
бірлік-
тері

Орташа
құрамы

Теңгерім-
дік қорлар

Теңге-
рімнен
тысқары
қорлар

Өсу/
кему

1

2

3

4

5

6

7

О внесении дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 13 апреля 2006 года N 275

Постановление Правительства Республики Казахстан от 17 июля 2007 года N 604. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 22 декабря 2010 года N 1395

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 22.12.2010 N 1395 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня первого официального опубликования).

      Правительство Республики Казахстан  ПОСТАНОВЛЯЕТ :

      1. Внести в  постановление Правительства Республики Казахстан от 13 апреля 2006 года N 275 "О представлении информации по государственному балансу запасов полезных ископаемых" следующие дополнения:
      в пункте 1:
      в абзаце втором после слов "Правительству Республики Казахстан" дополнить словами ", Агентству Республики Казахстан по статистике";
      дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
      "Информация по государственному балансу запасов полезных ископаемых представляется по форме согласно приложению к настоящему постановлению.";
      дополнить приложением следующего содержания согласно приложению к настоящему постановлению.

      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

       Премьер-Министр
      Республики Казахстан

Приложение           
к постановлению Правительства
Республики Казахстан    
от 17 июля 2007 года N 604 

       Форма предоставления информации по государственному
              балансу запасов полезных ископаемых

N
п/
п

Полезное
ископае-
мое

Единицы
измере-
ния
компо-
нента

Сред-
нее
содер-
жание

Балан-
совые
запасы

Забалан-
совые
запасы

Прирост/
урост

1

2

3

4

5

6

7