Мемлекеттiк қызметшiлердi аттестациядан өткiзудiң тәртiбi мен шарттары туралы ереженi бекiту туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Президентiнiң Жарлығы 1996 жылғы 20 тамыздағы N 3088. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Президентінің 2000.01.21. N 327 Жарлығымен. ~U000327


   "Мемлекеттiк қызмет туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң
Заң күшi бар Жарлығын 

U952730_

 атқару мақсатында қаулы етемiн:
   1. Мемлекеттiк қызметшiлердi аттестациядан өткiзудiң тәртiбi мен
шарттары туралы қоса берiлiп отырған ереже бекiтiлсiн.
   2. Осы Жарлық қол қойылған күнiнен бастап күшiне енедi.

   Қазақстан Республикасының
      Президентi

                    Қазақстан Республикасы
                      Президентiнiң
                    1996 жылғы 20 тамыздағы
                     N 3088 Жарлығымен
                       бекiтiлген

     Мемлекеттiк қызметшiлердi аттестациядан өткiзудiң
          тәртiбi мен шарттары туралы
                ЕРЕЖЕ

             Жалпы ережелер      1. Мемлекеттiк қызметшiлердi аттестациялау олардың атқаратын лауазымына сәйкестiгi мен қызметтегi перспективасын анықтау, олардың кәсiптiк даярлығының, құқықтық мәдениетiнiң деңгейiн, азаматтармен жұмыс iстеу қабiлетiн бағалау мақсатымен жүргiзiледi.
      2. Жоғары, бiрiншi және екiншi санаттағы мемлекеттiк лауазымдардағы мемлекеттiк қызметшiлер аттестациялаудан өткiзiлмейдi.
      3. Аттестация мемлекеттiк қызметшiнiң бастамашылығымен кейiн басқа қызметке ауыстырмастан оған аттестациялау нәтижесi бойынша кезектi бiлiктiлiк сыныбын беру үшiн өткiзiлуi мүмкiн.
      4. Мемлекеттiк қызметшiлер кемiнде үш жылда бiр рет

аттестациялаудан өтедi. Жүктi әйелдер, жас мамандар мен атқарып
отырған қызметiнде бiр жылдан аз уақыт жұмыс iстеген адамдар кезектi
аттестациялаудан босатылады. Баланы күтуге байланысты демалыста жүрген
әйелдер, сондай-ақ белгiлi себептерге байланысты орнында болмаған
адамдар жұмысқа шыққаннан кейiн аттестациялаудан өтедi.

      Аттестациялауды дайындау мен өткiзу тәртiбi

   5. Аттестациялауды өткiзуге дайындықты тиiстi мемлекеттiк
органдардың басшылығы ұйымдастырады.
   Ол мынадай шараларды қамтиды:
   аттестациялаудан өтетiн адамдарға қажеттi құжаттарды дайындау;
   аттестациялау өткiзу кестелерiн әзiрлеу;
   аттестациялық комиссияның құрамын белгiлеу;
   аттестация өткiзудiң мақсаты мен тәртiбi туралы түсiнiк жұмысын
ұйымдастыру.


      6. Аттестациялаудан өтуге тиiс әрбiр қызметшiге аттестация өткiзiлетiннен кемiнде екi апта бұрын қызметшiнiң тiкелей басшысы ұсыныс әзiрлейдi, онда қызметшiнiң кәсiби даярлығының қызметi бойынша бiлiктiлiк талаптарға сәйкестiгiне, оның кәсiптiк құзыретiне, жұмысқа және қызметтiк мiндеттерiн орындауға деген көзқарасына, өткен кезеңдегi еңбек көрсеткiштерiне баға беру қамтылады.
      7. Аттестациялаудан өтетiн мемлекеттiк қызметшi аттестациялауға дейiн кемiнде екi апта бұрын ұсыныспен тапсырылуға тиiс.
      8. Аттестациялық комиссия ұсынысты қарайды, қажет болған жағдайда аттестациялаудан өтетiн адамды және ол жұмыс iстейтiн бөлiмшенiң бастығын тыңдайды. Аттестациялаудан өтетiн адамның жұмысын талқылау субъективизмге жол бермейтiн талапшылдық, объективтiлiк пен тiлектестiк жағдайында жүргiзiлуге тиiс.
      9. Аттестациялау өткiзудiң нақты мерзiмдерiн, сондай-ақ кестесi мен аттестациялық комиссияның құрамын тиiстi мемлекеттiк органның басшысы бекiтедi, ол туралы аттестациялаудан өтетiн қызметкерлерге аттестация басталардан кемiнде екi апта бұрын хабарланады.
      Аттестация өткiзу кестесiнде аттестациялаудан өтетiн адам iстейтiн бөлiмшенiң атауы, оның тегi, лауазымы, аттестациялау өткiзiлетiн және аттестациялық комиссияға қажеттi құжаттар ұсынылатын мезгiл, сондай-ақ оларды әзiрлеуге жауапты қызметкерлердiң лауазымдары мен тегi көрсетiледi.
      Әдетте, бiрiншi кезекте бөлiмше бастықтары, содан кейiн олардың қол астындағы қызметкерлер аттестациялаудан өткiзiледi. Аттестациялық комиссия мүшелерiн аттестациялаудан өткiзу жалпы негiздерде жүргiзiледi.

                 Аттестациялық комиссияның құрамы және
                         оның жұмыс регламентi

      10. Аттестациялық комиссияны мемлекеттiк органның басшысы сол органның кадр қызметiнiң ұсынуы бойынша құрады.
      11. Аттестациялық комиссия төрағадан (әдетте, тиiстi мемлекеттiк орган басшысының орынбасары), хатшы мен комиссия мүшелерiнен тұрады. Комиссия құрамына бөлiмше басшылары, заңгерлер және басқа да бiлiктiлiгi жоғары мамандар енгiзiледi.
      Қажет болған жағдайда бiрнеше аттестациялық комиссия құрылуы мүмкiн.
      12. Қызметшiнiң қызметiн бағалау мен комиссия ұсыныстары аттестациялаудан өткiзiлетiн адамның қатысуынсыз ашық дауыс беру арқылы қабылданады. Аттестациялау және дауыс беру мәжiлiске аттестациялық комиссия құрамының кемiнде үштен екiсi қатысқанда жүргiзiледi. Дауыс беру нәтижесi дауыстың көптiгiмен айқындалады. Дауыстар тең түскен жағдайда, қызметшi белгiлi бiр лауазымға берiлген немесе берiлетiн сыныпқа лайықты деп танылады.
      Аттестациялық комиссияның мүшесi болып отырған қызметшi аттестациялаудан өткiзiлген жағдайда, аттестациялаудан өтушi адам дауыс беруге қатыспайды.
      Аттестациялау қорытындысы дауыс беруден соң қызметшiге бiрден хабарланады.
      13. Аттестациялық комиссия:
      мемлекеттiк қызметшiнiң атқарып отырған лауазымына сәйкестiгi туралы;
      комиссия ұсыныстарын мiндеттi түрде орындаған жағдайда, мемлекеттiк қызметшiнiң комиссия белгiлеген мерзiм өткеннен кейiн қайта аттестациялаудан өткеннен кейiнгi сәйкестiгi туралы;
      атқарып отырған лауазымына сәйкес еместiгi туралы шешiм қабылдайды.
      14. Аттестациялық комиссия мемлекеттiк қызметшiнi атқарып отырған мемлекеттiк лауазымына сәйкес келмейдi деп тапқан жағдайда ол кәсiптiк қайта даярлауға жiберiлуi немесе оның лауазымы не бiлiктiлiк сыныбы төмендетiлуi мүмкiн.
      Аттестациялық комиссияның қорытындысын ескере отырып кемiнде бiр ай мерзiм iшiнде тиiстi мемлекеттiк органның басшысы түпкiлiктi шешiм қабылдайды.
      15. Аттестациялау нәтижелерi (баға мен ұсыныстар), аттестациялық

параққа (қоса берiледi) енгiзiледi, ол бiр данада жасалады және оған
аттестациялық комиссияның төрағасы, хатшысы мен дауыс беруге қатысқан
мүшелерi қол қояды.
   Аттестациялық парақ пен аттестациялаудан өткен қызметкер туралы
ұсыныс оның жеке iс қағазында сақталады.
   16. Мемлекеттiк қызметшiлердi бағыныстылығына қарай
аттестациялаудан өткiзу тәртiбiнiң сақталуына жоғары тұрған тиiстi
мемлекеттiк орган бақылау жасайды.
   17. Аттестациялаудан өткiзуге байланысты даулар қолданылып
жүрген заңдарға сәйкес шешiледi.

                          Қосымша

            Аттестациялық парақ
   1. Тегi, аты, әкесiнiң аты ___________________________________
   2. Туған жылы ________________________________________________
   3. Бiлiм мен бiлiктiлiгiн көтергенi туралы мәлiметтер ________
   ______________________________________________________________
   (қай оқу орнын және қашан бiтiрдi, бiлiмi бойынша мамандығы мен
       бiлiктiлiгi, ғылыми дәрежесi, ғылыми атағы )
   4. Аттестациялау сәтiндегi атқарып отырған лауазымы және осы
   лауазымға тағайындалған (сайланған, бекiтiлген) күнi__________
   ______________________________________________________________
   5. Жалпы еңбек стажы _________________________________________
   6. Аттестациялаудан өтушi адамға қойылған сұрақтар мен
   қайтарған жауаптары __________________________________________
   ______________________________________________________________
   7. Аттестациялық комиссия мүшелерi айтқан ескертулер мен
   ұсыныстар ____________________________________________________
   8. Аттестациялаудан өтушi қызметшi айтқан ескертулер мен
   ұсыныстар ____________________________________________________
   9. Дауыс беру нәтижесi бойынша қызметшi жұмысына берiлген баға:
      Лауазымына сәйкестiгi __________________________________
      сынып беру жөнiндегi ұсыныстар _________________________
      Жақтап дауыс бергендер _________
      Қарсы дауыс бергендер _________
   10. Ескертулер _______________________________________________

   Аттестациялық комиссия төрағасы
   Аттестациялық комиссия хатшысы
   Аттестациялық комиссияның мүшелерi
   Аттестациялау мезгiлi ________________________________________
   Аттестациялық парақпен таныстым ______________________________
                    (аттестациялаудан өткен
                   адамның қолы мен аттестациялық
                    парақпен танысқан мезгiлi) 
   
   
   


Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады