"Оқулықтарды, оқу-әдістемелік кешендер мен құралдарды әзірлеу, сараптама жасау және басып шығару жөніндегі жұмысты ұйымдастыру ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2010 жылғы 17 қарашадағы № 527 бұйрығына өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2011 жылғы 20 қыркүйектегі № 398 Бұйрығы. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2011 жылы 6 қазанда № 7242 тіркелді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2012 жылғы 24 шілдедегі № 344 Бұйрығымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Білім және ғылым министрінің 2012.07.24 № 344 (алғаш рет ресми жарияланғаннан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Бұйрығымен.

      БҰЙЫРАМЫН:
      1. «Оқулықтарды, оқу-әдістемелік кешендер мен құралдарды әзірлеу, сараптама жасау және басып шығару жөніндегі жұмысты ұйымдастыру ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2010 жылғы 17 қарашадағы № 527 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6653 тіркелді, Жариялануы: «Егемен Қазақстан» 2011 жылғы 11 қаңтар № 6-7 (26409)) мынадай өзгерістер мен толықтыру енгізілсін:
      Осы бұйрықпен бекітілген Оқулықтарды, оқу-әдістемелік кешендер мен құралдарды әзірлеу, сараптама жасау және басып шығару жөніндегі жұмысты ұйымдастыру ережесінде:
      16-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «16. Сараптаманы «Оқулық» республикалық ғылыми-практикалық орталығы (бұдан әрі - «Оқулық» орталығы) жүргізеді.»;
      20-тармақ алынып тасталсын;
      21-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «21. «Оқулық» орталығы бір оқулықтың, оқу-әдістемелік кешен мен құралдың сараптамасын осы Ереженің 18-тармағында көрсетілген материалдардың сараптамаға түскен күнінен бастап күнтізбелік алпыс күннен аспайтын мерзімде өткізеді.»;
      25-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «25. Оқулық» орталығы теріс сараптамалық нәтиже ұсынған жағдайда уәкілетті орган оқулықтардың, оқу-әдістемелік кешендер мен құралдардың әзірлеушісін күнтізбелік он бес күннің ішінде хабардар етеді.
      Қайта сараптама күнтізбелік отыз күннің ішінде өткізіледі.
      Қайтадан теріс сараптамалық нәтиже алған оқулық, оқу-әдістемелік кешен мен құрал ағымдағы жылы сараптамаға қабылданбайды.»;
      47-тармақ мынадай мазмұндағы абзацпен толықтырылсын:
      «Тізбе келесі 4 оқу жылы бойы қолданыста болады.».
      2. Мектепке дейінгі және орта білім департаменті (Б.С.Кәрімжанов) осы бұйрықты белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасы Әділет министрлігіне мемлекеттік тіркеуге ұсынсын.
      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау вице-министр М.Н.Сарыбековке жүктелсін.
      4. Осы бұйрық алғаш рет ресми жарияланған күннен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Министр                                     Б. Жұмағұлов

О внесении изменений и дополнения в приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 ноября 2010 года № 527 "Об утверждении Правил организации работы по подготовке, экспертизе и изданию учебников, учебно-методических комплексов и пособий"

Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 20 сентября 2011 года № 398. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 6 октября 2011 года № 7242. Утратил силу приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 24 июля 2012 года № 344

      Сноска. Утратил силу приказом Министра образования и науки РК от 24.07.2012 № 344 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня его первого официального опубликования).

      ПРИКАЗЫВАЮ:
      1. Внести в приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 ноября 2010 года № 527 «Об утверждении Правил организации работы по подготовке, экспертизе и изданию учебников, учебно-методических комплексов и пособий» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6653, опубликован: «Казахстанская правда» от 21 декабря 2010 г. № 344-345 (26405-26406) следующие изменения и дополнение:
      в Правилах организации работы по подготовке, экспертизе и изданию учебников, учебно-методических комплексов и пособий, утвержденны указанным приказом:
      пункт 16 изложить в следующей редакции:
      «16. Экспертиза проводится Республиканским научно-практическим центром «Учебник» (далее - Центр «Учебник»).»;
      пункт 20 исключить;
      пункт 21 изложить в следующей редакции:
      «21. Центр «Учебник» экспертизу одного учебника, учебно-методического комплекса и пособия проводит в срок, не превышающий шестидесяти календарных дней со дня поступления на экспертизу материалов, указанных в пункте 18 настоящих Правил.»;
      пункт 25 изложить в следующей редакции:
      «25. При предоставлении Центром «Учебник» отрицательного результата экспертизы уполномоченный орган уведомляет разработчика учебника, учебно-методического комплекса и пособия в течение пятнадцати календарных дней.
      Повторная экспертиза проводится в течение тридцати календарных дней.
      Повторно отклоненные учебник, учебно-методический комплекс и пособие не принимаются на экспертизу в течение текущего календарного года.»;
      пункт 47 дополнить абзацем следующего содержания:
      «Перечень действует в течение последующих 4 учебных лет.».
      2. Департаменту дошкольного и среднего образования (Каримжанов Б.С.) представить настоящий приказ на государственную регистрацию в
Министерство юстиции Республики Казахстан в установленном порядке.
      3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на вице-министра Сарыбекова М.Н.
      4. Настоящий приказ вводится в действие со дня его первого
официального опубликования.

      Министр                                    Б. Жумагулов