Білім беру мониторингінің шеңберінде әкімшілік деректер нысандарын бекіту туралы

Жаңартылған

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2012 жылғы 27 желтоқсандағы № 570 Бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2013 жылы 11 наурызда № 8369 тіркелді

      «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 19 наурыздағы Заңының 16-бабының 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:
      1. Осы бұйрыққа 1-151-қосымшаларға сәйкес Білім беру мониторингінің шеңберінде Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің (бұдан әрі – Министрлік) әкімшілік деректер нысандары бекітілсін.
      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 01.09.2016 № 541 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
      2. Стратегиялық жоспарлау және ақпараттық технологиялар департаменті (Э.М. Төлеков):
      1) осы бұйрықты заңнамада белгіленген тәртіп бойынша Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткізуді және одан әрі оның бұқаралық ақпарат құралдарында ресми жариялануын;
      2) білім беру мониторингінің барлық рәсімдерін салалық үйлестіруді;
      3) «Ұлттық білім беру статистикасы және бағалау орталығы» Республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорнымен (бұдан әрі - ҰБСБО) (А.Ж. Құлтуманова) бірлесіп, ҰБСБО-ның бар ақпараттық жүйелері мен Министрліктің электрондық оқыту жүйесін интеграциялауды қамтамасыз етсін.
      3. Министрліктің құрылымдық бөлімшелері осы бұйрықты Министрліктің ведомстволық бағынысты ұйымдарына, меншік нысанына қарамастан жоғары оқу орындарына, республикалық білім беру ұйымдарына, білім және ғылым саласындағы бақылау департаменттеріне, облыстық, Астана және Алматы қалаларының білім басқармаларына жеткізсін.
      4. Министрлікке бағынысты ұйымдардың, меншік нысанына қарамастан жоғары оқу орындарының, республикалық білім беру ұйымдарының және білім және ғылым саласындағы бақылау департаменттерінің басшылары, Астана және Алматы қалаларының және облыстық білім беру басқармаларының бастықтары әкімшілік деректердің сапалылығын, дұрыстығын және уақытылы электронды түрде ұсынылуын жыл сайын нысандарда белгіленген мерзімдерге сәйкес қамтамасыз етсін.
      5. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау вице-министр С.Б. Шаяхметовке жүктелсін.
      6. Осы бұйрық алғаш рет ресми жарияланғананнан кейін он күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Министр                                            Б. Жұмағұлов

            "КЕЛІСІЛДІ"
      Қазақстан Республикасы
      Статистика агенттігінің
              төрағасы
       __________ Ә. Смайылов
        2013 жылғы 12 ақпан

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы № 570 бұйрығына 1-қосымша
Приложение 1 к приказу Министра образования и науки
Республики Казахстан от 27 декабря 2012 года № 570 

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан
Форма предназначена для сбора административных данных

Мектепке дейінгі ұйымдардың желісі және балалардың контингенті
туралы мәліметтер Сведения о сети и контингенте детей дошкольных организаций

      Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 01.09.2016 № 541 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Есепті кезең 20 __ - 20__ оқу жылы
Отчетный период 20 __ - 20__ учебный год

Индексі: № 1-МҰ нысан
Индекс: форма № ДО-1

Кезеңділігі: жылдық
Периодичность: годовая

Респонденттер: Облыстардың, Астана, Алматы қалалары әкімдіктерінің білім басқармалары
Респонденты: Управления образования акиматов областей, городов Астана, Алматы

Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Мектепке дейінгі және орта білім департаментіне
Куда представляется: в Департамент дошкольного и среднего образования Министерства образования и науки Республики Казахстан

Тапсыру мерзімі: қазан
Срок представления: октябрь

Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың атауы
Наименование области, города республиканского значения, столицы

ӘАОЖ* коды
код КАТО*

мектепке дейінгі ұйымдардын саны, бірлік
количество дошкольных организаций, ед.

ондағы орындар, бірлік
в них мест, ед.

ондағы балалар саны, адам
в них детей, чел.

барлық 1-6(7) жастағы балалар, адам
всего детей от 1-6(7) лет, чел.

МТББ қамтылған 1-6(7) жастағы балалар, адам
детей от 1-6 (7) лет охваченных ДВО*, чел.

барлық 3-6 (7) жастағы балалар, адам всего детей от 3-6(7) лет, чел.

МТББ қамтылған 3-6(7) жастағы балалар, адам
детей от 3-6(7) лет охваченных ДВО*, чел.

соның ішінде
в том числе

қалалық жерде
в городской местности

ауылдық жерде
в сельской местности

барлығы
всего

%

барлығы
всего

%

мектепке дейінгі ұйымдардын саны, бірлік
количество дошкольных организаций, ед.

ондағы балалар саны, адам
в них детей, чел.

мектепке дейінгі ұйымдардың саны, бірлік
количество дошкольных организаций, ед.

ондағы балалар саны, адам
в них детей, чел.

A

Б

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Облыс/ республикалық маңызы бар қала, астана бойынша барлығы
Итого по области/ по городу республиканского значения, столице

      Білім басқармасының басшысы
      Руководитель Управления образования ___________ қолы ____
                                            подпись

      М.О.            Тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
      М.П             Фамилия, имя, отчество (при наличии)
                      телефон

№ 1-МҰ «Мектепке дейінгі ұйымдардың желісі және балалардың
контингенті туралы мәліметтер» әкімшілік есеп нысанын толтыру
бойынша түсініктеме

      «Мектепке дейінгі ұйымдардың желісі және балалардың контингенті туралы мәліметтер» әкімшілік есеп беру нысандарының деректері электронды түрде ұсынылады. Әкімшілік есеп беру нысандарын электронды түрде толтыру www.e.edu.kz сайтында орналасқан «Ұлттық білім беру деректер қоры» ақпараттық жүйе қолдану арқылы жүзеге асады.

      ӘАОЖ – Әкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуішіне;
      МТББ – мектепке дейінгі тәрбие және білім беру.

Пояснение по заполнению формы административной отчетности
«Сведения о сети и контингенте детей дошкольных организаций»
№ ДО-1

      Представление данных формы административной отчетности «Сведения о сети и контингенте детей дошкольных организаций» осуществляется в электронном формате. Заполнение формы административной отчетности в электронном формате осуществляется посредством использования информационная система «Национальной образовательной базы данных», размещенной на сайте www.e.edu.kz.

      КАТО – Классификатор административно-территориальных объектов;
      ДВО – дошкольное воспитание и обучение.

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы № 570 бұйрығына 2-қосымша
Приложение 2 к приказу Министра образования и науки
Республики Казахстан от 27 декабря 2012 года № 570

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан
Форма предназначена для сбора административных данных

Шағын орталықтардан басқа мектепке дейінгі ұйымдар желісі және
ондағы балалардың контингенті туралы мәліметтер Сведения о сети и контингенте детей в дошкольных организациях
за исключением мини-центров

      Ескерту. 2-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 01.09.2016 № 541 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Есепті кезең 20 __ - 20__ оқу жылы
Отчетный период 20 __ - 20__ учебный год

Индексі: № 2-МҰ нысан
Индекс: форма № ДО-2

Кезеңділігі: жылдық
Периодичность: годовая

Респонденттер: Облыстардың, Астана, Алматы қалалары әкімдіктерінің білім басқармалары
Респонденты: Управления образования акиматов областей, городов Астана, Алматы

Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Мектепке дейінгі және орта білім департаментіне
Куда представляется: в Департамент дошкольного и среднего образования Министерства образования и науки Республики Казахстан

Тапсыру мерзімі: қазан
Срок представления: октябрь

Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың атауы
Наименование области, города республиканского значения, столицы

ӘАОЖ* коды
код КАТО*

барлығы
всего

соның ішінде
в том числе

балабақшалар саны, бірлік
количество детских садов, ед.

ондағы орындар, бірлік
в них мест, ед.

ондағы балалар саны, адам
в них детей, чел.

қалалық жерде
в городской местности

ауылдық жерде
в сельской местности

санаторлық балабақшала, бірлік
санаторных детских садов, ед.

ондағы топтар, бірлік
в них групп, ед.

ондағы балалар саны, адам
в них детей, чел.

балабақшалар саны, бірлік
количество детских садов, ед.

ондағы балалар саны, адам
в них детей, чел.

балабақшалар саны, бірлік
количество детских садов, ед.

ондағы балалар саны, адам
в них детей, чел.

А

Б

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Облыс/ республикалық маңызы бар қала, астана бойынша барлығы
Итого по области/ по городу республиканского значения, столице      Білім басқармасының басшысы
      Руководитель Управления образования ___________ қолы ____
                                            подпись

      М.О.            Тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
      М.П             Фамилия, имя, отчество (при наличии)
                      телефон

№ 2-МҰ «Шағын орталықтардан басқа мектепке дейінгі ұйымдар
желісі және ондағы балалардың контингенті туралы мәліметтер»
әкімшілік есептілік нысанын толтыру бойынша түсініктеме

      «Балабақшалардың желісі және балалардың контингенті туралы мәліметтер» әкімшілік есеп беру нысандарының деректері электронды түрде ұсынылады. Әкімшілік есеп беру нысандарын электронды түрде толтыру www.e.edu.kz сайтында орналасқан «Ұлттық білім беру деректер қоры» ақпараттық жүйе қолдану арқылы жүзеге асады.

      Ектепке дейінгі шағын-орталықтар – бөлек тұрған ғимараттарда, көп пәтерлі түрғын үйлерде, сондай-ақ жапсарлас-жанаса салынған үй-жайларда ораластырылатын 50-ге дейін орны бар мектепке дейнгі ұйым;

      ӘАОЖ – Әкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуіші.

Пояснение по заполнению формы административной отчетности
«Сведения о сети и контингенте детей в дошкольных организациях
за исключением мини-центров» № ДО-2

      Представление данных формы административной отчетности «Сведения о сети и контингенте детей детских садов» осуществляется в электронном формате. Заполнение формы административной отчетности в электронном формате осуществляется посредством использования информационной системы «Национальная образовательная база данных», размещенной на сайте www.e.edu.kz.

      Дошкольные мини-центры – дошкольные организации с количеством мест до 50, размещаемые в отдельно стоящем здании, в многоквартирном жилом доме, а также во встроено-пристроенных помещениях;

      КАТО – Классификатор административно-территориальных объектов.

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы № 570 бұйрығына 3-қосымша
Приложение 3 к приказу Министра образования и науки
Республики Казахстан от 27 декабря 2012 года № 570

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан
Форма предназначена для сбора административных данных

Ағымдағы жылдың 1 қыркүйегінде 1, 2, 3 және 4, 5, 6 жасқа
толған 0 жастан 7 жасқа дейінгі балалардың жас мөлшері туралы
мәліметтер Сведения о возрастном составе детей от 0 до 7 лет,
которым на 1 сентября текущего года исполнилось 1, 2, 3, 4 года
и 5, 6, 7 лет

      Ескерту. 3-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 01.09.2016 № 541 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Есепті кезең 20 __ - 20__ оқу жылы
Отчетный период 20 __ - 20__ учебный год

Индексі: № 3-МҰ нысан
Индекс: форма № ДО-3

Кезеңділігі: жылдық
Периодичность: годовая

Респонденттер: Астана, Алматы қалалары, облыстар әкімдіктерінің Білім басқармалары
Респонденты: Управления образования акиматов областей, городов Астана, Алматы

Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Мектепке дейінгі және орта білім департаментіне
Куда представляется: в Департамент дошкольного и среднего образования Министерства образования и науки Республики Казахстан

Тапсыру мерзімі: қазан
Срок представления: октябрь

      1 - тарау                                           раздел 1

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей

0-7 жасқа дейінгі барлық балалар, адам
в возрасте от 0 до 7 лет, чел.

соның ішінде мектепке дейінгі ұйымдарында, адам
в том числе в дошкольных организациях, чел.

оның ішінде, адам (1 графадан)
из них, чел. (из графы 1):

0-1 жасқа дейінгі балалар
детей в возрасте от 0 до 1 года

1 жастан 2 жасқа дейінгі балалар
детей в возрасте от 1 до 2 лет

2 жастағы балалар двухлетних детей

3 жастағы балалар
трехлетних детей

4 жастағы балалар четырехлетних детей

барлығы
всего

оның ішінде қыздар
из них девочек

барлығы
всего

оның ішінде қыздар
из них девочек

барлығы
всего

оның ішінде қыздар
из них девочек

барлығы
всего

оның ішінде қыздар
из них девочек

барлығы
всего

оның ішінде қыздар
из них девочек

барлығы
всего

оның ішінде қыздар
из них девочек

барлығы
всего

оның ішінде қыздар
из них девочек

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

Облыс/ республикалық маңызы бар қала, астана бойынша барлығы
Итого по области/ по городу республиканского значения, столице

1.1

оның ішінде балабақшаларда
в том числе в детских садах

1.2

оның ішінде ауылдық жерде
из них в сельской местности

1.3

оның ішінде мектепке дейінгі шағын орталықтарда
в том числе в дошкольных мини-центрах

1.4

оның ішінде ауылдық жерде
из них в сельской местности

1.5

Ата-анасының қалауы бойынша мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуды отбасында алатын балалар саны
Количество детей, получающих дошкольное воспитание и обучение в семье по желанию родителей

1.6

оның ішінде ауылдық жерде
из них в сельской местности

      2- тарау                                         раздел 2

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей

5-6 жастағы барлық балалар, адам
всего 5-7 летних детей, чел.

оның ішінде қыздар, адам из них девочек, чел.

5 жастағы балалар, адам
пятилетних детей, чел,

6 жастағы балалар, адам
шестилетних детей, чел.

7 жастағы балалар, адам
семилетних детей, чел.

барлығы
всего

оның ішінде қыздар
из них девочек

барлығы
всего

оның ішінде қыздар
из них девочек

барлығы
всего

оның ішінде қыздар
из них девочек

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Облыс/ республикалық маңызы бар қала, астана бойынша барлығы
Итого по области/ по городу республиканского значения, столице

1.1

балабақшаның мектепке дейінгі топтарында
в дошкольных группах детского сада

1.2

оның ішінде ауылдық жерде
из них в сельской местности

1.3

мектепке дейінгі шағын орталықтарда
в дошкольных мини-центрах

1.4

оның ішінде ауылдық жерде
из них в сельской местности

1.5

мектептердегі мектепалды сыныптарда
в предшкольных классах школ

1.6

оның ішінде ауылдық жерде
из них в сельской местности

1.7

мектептердің бастауыш сыныптарында
в начальных классах школ

1.8

оның ішінде ауылдық жерде
из них в сельской местности

1.9

Ата-анасының қалауы бойынша мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуды отбасында алатын балалар саны
Количество детей, получающих дошкольное воспитание и обучение в семье по желанию родителей

1.10

оның ішінде ауылдық жерде
из них в сельской местности

      Білім басқармасының басшысы
      Руководитель Управления образования ___________ қолы ____
                                            подпись

      М.О.            Тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
      М.П             Фамилия, имя, отчество (при наличии)
                      телефон

№ 3-МҰ «Ағымдағы жылдың 1 қыркүйегінде 1, 2, 3 және
4, 5, 6 жасқа толған 0 жастан 7 жасқа дейінгі балалардың жас
мөлшері туралы мәліметтер» әкімшілік есеп нысанын толтыру
бойынша түсініктеме

      «Ағымдағы жылдың 1 қыркүйегінде 1, 2, 3 және 4, 5, 6 жасқа толған 0 жастан 7 жасқа дейінгі балалардың жас мөлшері туралы мәліметтер» әкімшілік есеп беру нысандарының деректері электронды түрде ұсынылады. Әкімшілік есеп беру нысандарын электронды түрде толтыру www.e.edu.kz сайтында орналасқан «Ұлттық білім беру деректер қоры» Ақпараттық жүйе қолдану арқылы жүзеге асады.

Пояснение по заполнению формы административной отчетности
«Сведения о возрастном составе детей от 0 до 7 лет,
которым на 1 сентября текущего года исполнилось 1, 2, 3, 4 года
и 5, 6, 7 лет» № ДО-3

      Представление данных формы административной отчетности «Сведения о возрастном составе детей от 0 до 7 лет, которым на 1 сентября текущего года исполнилось 1, 2, 3, 4 года и 5, 6, 7 лет» осуществляется в электронном формате. Заполнение формы административной отчетности в электронном формате осуществляется посредством использования Информационной системы «Национальная образовательная база данных», размещенной на сайте www.e.edu.kz.

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы № 570 бұйрығына 4-қосымша
Приложение 4 к приказу Министра образования и науки
Республики Казахстан от 27 декабря 2012 года № 570

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан
Форма предназначена для сбора административных данных

Оқыту тілі бойынша мектепке дейінгі ұйымдар (топтар) туралы
мәліметтер Сведения о дошкольных организациях (группах) по языкам обучения

      Ескерту. 4-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 01.09.2016 № 541 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Есепті кезең 20 __ - 20__ оқу жылы
Отчетный период 20 __ - 20__ учебный год

Индексі: № 4- МҰ нысан
Индекс: форма № ДО-4

Кезеңділігі: жылдық
Периодичность: годовая

Респонденттер: Облыстардың, Астана, Алматы қалалары әкімдіктерінің білім басқармалары
Респонденты: Управления образования акиматов областей, городов Астана, Алматы

Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Мектепке дейінгі және орта білім, ақпараттық технологиялар департаментіне
Куда представляется: в Департамент дошкольного и среднего образования, информационных технологий Министерства образования и науки Республики Казахстан

Тапсыру мерзімі: қазан
Срок представления: октябрь

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей

бір ғана тілде білім және тәрбие беретін мектепке дейінгі барлық ұйымдар, бірлік
всего дошкольных организаций на одном языке воспитания и обучения, ед.

екі тілде білім және тәрбие беретін мектепке дейінгі барлық ұйымдар, бірлік
всего дошкольных организаций на двух языках воспитания и обучения, ед.

соның ішінде, бірлік
в том числе, ед.

көп тілді енгізген барлық мектепке дейінгі білім беру ұйымдары, бірлік
всего дошкольных организаций с полиязычным обучением, ед.

қазақша
на казахском

орысша
на русском

қазақ тілінде
на казахском языке

орыс тілінде
на русском языке

ұйғыр тілінде
на уйгурском языке

өзбек тілінде
на узбекском языке

кәріс тілінде
на корейском языке

неміс тілінде
на немецком языке

басқа тілдерде
на других языках

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Облыс/ республикалық маңызы бар қала, астана бойынша барлығы
Итого по области/ по городу республиканского значения, столице1.1

ондағы топ саны
в них групп1.2

ондағы балалар саны
в них детей      Білім басқармасының басшысы
      Руководитель Управления образования ___________ қолы ____
                                            подпись

      М.О.            Тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
      М.П             Фамилия, имя, отчество (при наличии)
                      телефон

№ 4-МҰ «Оқыту тілі бойынша мектепке дейінгі ұйымдар (топтар)
туралы мәліметтер» әкімшілік есеп нысанын толтыру бойынша
түсініктеме

      «Оқыту тілі бойынша мектепке дейінгі ұйымдар (топтар) туралы мәліметтер» әкімшілік есеп беру нысандарының деректері электронды түрде ұсынылады. Әкімшілік есеп беру нысандарын электронды түрде толтыру www.e.edu.kz сайтында орналасқан «Ұлттық білім беру деректер қоры» ақпараттық жүйе қолдану арқылы жүзеге асады.

      Көп тілді білім беру – үш және оданда көп тілде білім беру.

Пояснение по заполнению формы административной отчетности
«Сведения о дошкольных организациях (группах) по языкам
обучения» № ДО-4

      Представление данных формы административной отчетности «Сведения о дошкольных организациях (группах) по языкам обучения» осуществляется в электронном формате. Заполнение формы административной отчетности в электронном формате осуществляется посредством использования информационной системы «Национальная образовательная база данных», размещенной на сайте www.e.edu.kz.

      Полиязычное обучение - обучение, которое ведется на трех и более языках.

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы № 570 бұйрығына 5-қосымша
Приложение 5 к приказу Министра образования и науки
Республики Казахстан от 27 декабря 2012 года № 570

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан
Форма предназначена для сбора административных данных

Шет тілдер үйретілетін мектепке дейінгі ұйымдардың желісі мен
контингенті туралы мәліметтер Сведения о сети и контингенте дошкольных организаций, в которых
изучаются иностранные языки

      Ескерту. 5-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 01.09.2016 № 541 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Есепті кезең 20 __ - 20__ оқу жылы
Отчетный период 20 __ - 20__ учебный год

Индексі: № 5- МҰ нысан
Индекс: форма № ДО-5

Кезеңділігі: жылдық
Периодичность: годовая

Респонденттер: Облыстардың, Астана, Алматы қалалары әкімдіктерінің білім басқармалары
Респонденты: Управления образования акиматов областей, городов Астана, Алматы

Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Мектепке дейінгі және орта білім департаментіне
Куда представляется: Министерство образования и науки Республики Казахстан Департамент дошкольного и среднего образования

Тапсыру мерзімі: қазан
Срок представления: октябрь

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей

неміс тілінде оқитын топтары бар мектепке дейінгі ұйымдар
дошкольные организации, имеющие группы с изучением немецкого языка, ед.

неміс тілінде оқитын топтар саны, бірлік
число групп с изучением немецкого, ед.

ондағы балалар саны, адам
в них детей, чел.

ағылшын тілінде оқитын топтары бар мектепке дейінгі ұйымдар
дошкольные организации, имеющие группы с изучением английского языка, ед.

ағылшын тілін үйрететін топтар саны, бірлік
число групп с изучением английского, ед.

ондағы балалар саны, адам
в них детей, чел.

ұйғыр тілінде оқитын топтары бар мектепке дейінгі ұйымдар
дошкольные организации, имеющие группы с изучением уйгурского языка, ед.

ұйғыр тілін үйрететін топтар саны, бірлік
число групп с изучением уйгурского, ед.

ондағы балалар саны, адам
в них детей, чел.

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Облыс/ республикалық маңызы бар қала, астана бойынша барлығы
Итого по области/ по городу республиканского значения, столице1.1

ана тілі ретінде как родной язык1.2

шет тілі ретінде как иностранный      Жалғасы                                            Продолжение

өзбек тілінде оқитын топтары бар мектепке дейінгі ұймдар
дошкольные организации, имеющие группы с изучением узбекского языка, ед.

өзбек тілін үйрететін топтар саны, бірлік
число групп с изучением узбекского, ед.

ондағы балалар саны, адам
в них детей, чел.

корей тілінде оқитын топтары бар мектепке дейінгі ұймдар
дошкольные организации, имеющие группы с изучением корейского языка, ед.

корей тілін үйрететін топтар саны, бірлік
число групп с изучением корейского, ед.

ондағы балалар саны, адам
в них детей, чел.

түрік тілінде оқитын топтары бар мектепке дейінгі ұймдар
дошкольные организации, имеющие группы с изучением турецкого языка, ед.

түрік тілін үйрететін топтар саны, бірлік
число групп с изучением турецкого, ед.

ондағы балалар саны, адам
в них детей, чел.

басқа тілінде оқитын топтары бар мектепке дейінгі ұймдар
дошкольные организации, имеющие группы с изучением других языков, ед.

басқа тілдерді үйрететін топтар саны, бірлік
число групп с изучением других языков, ед.

ондағы балалар саны, адам
в них детей, чел.

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

      Білім басқармасының басшысы
      Руководитель Управления образования ___________ қолы ____
                                            подпись

      М.О.            Тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
      М.П             Фамилия, имя, отчество (при наличии)
                      телефон

№ 5-МҰ «Шет тілдер үйретілетін мектепке дейінгі ұйымдардың
желісі мен контингенті туралы мәліметтер» әкімшілік есеп
нысанын толтыру бойынша түсініктеме

      «Неміс, ағылшын, ұйғыр, өзбек, корей, түрік және басқа да тілдер ана тілі ретінде және шет тілі ретінде үйретілетін мектепке дейінгі ұйымдардың желісі мен контингенті туралы мәліметтер» әкімшілік есеп беру нысандарының деректері электронды түрде ұсынылады. Әкімшілік есеп беру нысандарын электронды түрде толтыру www.e.edu.kz сайтында орналасқан «Ұлттық білім беру деректер қоры» ақпараттық жүйе қолдану арқылы жүзеге асады.

Пояснение по заполнению формы административной отчетности
«Сведения о сети и контингенте дошкольных организаций,
в которых изучаются иностранные языки» № ДО-5

      Представление данных формы административной отчетности «Сведения о сети и контингенте дошкольных организаций, в которых изучаются немецкий, английский, уйгурский, узбекский, корейский, турецкий и другие языки как родной и как иностранный» осуществляется в электронном формате. Заполнение формы административной отчетности в электронном формате осуществляется посредством использования информационной системы «Национальная образовательная база данных», размещенной на сайте www.e.edu.kz.

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы № 570 бұйрығына 6-қосымша
Приложение 6 к приказу Министра образования и науки
Республики Казахстан от 27 декабря 2012 года № 570

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан
Форма предназначена для сбора административных данных

0 жастан 7 жасқа дейінгі балалардың ұлттық құрамы туралы
мәліметтер Сведения о национальном составе детей в возрасте от 0 до 7 лет

      Ескерту. 6-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 01.09.2016 № 541 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Есепті кезең 20 __ - 20__ оқу жылы
Отчетный период 20 __ - 20__ учебный год

Индексі: № 6 - МҰ нысан
Индекс: форма № ДО-6

Кезеңділігі: жылдық
Периодичность: годовая

Респонденттер: Облыстардың, Астана, Алматы қалалары әкімдіктерінің білім басқармалары
Респонденты: Управления образования акиматов областей, городов Астана, Алматы

Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Мектепке дейінгі және орта білім департаментіне
Куда представляется: в Департамент дошкольного и среднего образования Министерства образования и науки Республики Казахстан

Тапсыру мерзімі: қазан
Срок представления: октябрь

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей

барлық балалар саны (0-7 жас), адам
всего детей от 0 до 7 лет, чел.

мектепке дейінгі ұйымдарында 0-7 жастағы балалар саны, адам
количество детей от 0 до 7 лет в дошкольных организациях, чел.

оның ішінде, адам
из них, чел.

қазақ ұлтынан
казахской национальности

орыс ұлтынан
русской национальности

басқа ұлттардан
другой национальности

А

Б

1

2

3

4

5

1

Облыс/ республикалық маңызы бар қала, астана бойынша барлығы
Итого по области/ по городу республиканского значения, столице1.1

қалалық жерде
в городской местности1.2

ауылдық жерде
в сельской местности      Жалғасы                                            Продолжение

соның ішінде, адам
в том числе, чел.

немістер
немцы

украиндар
украинцы

татарлар
татары

белорустар
белорусы

өзбектер
узбеки

ұйғырлар
уйгуры

кәрістер
корейцы

шешендер
чеченцы

әзірбайжандар
азербайджане

еврейлер
евреи

түріктер
турки

сығандар
цыгане

қырғыздар
киргизы

тәжіктер
таджики

литвалықтар
литовцы

грузиндер
грузины

дүңгендер
дунгане

башқұрттар
башкиры

молдавандар
молдаване

удмурттар
удмурты

мордвалықтар
мордвинцы

гагауздар
гагаузы

чуваштар
чувашы

поляктар
поляки

эстондар
эстонец

марийлер
марийцы

болгарлар
болгары

аварлар
аварцы

ингуштар
ингушы

армяндар
армяне

гректер
греки

басқа ұлттар
другие

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

      Білім басқармасының басшысы
      Руководитель Управления образования ___________ қолы ____
                                            подпись

      М.О.            Тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
      М.П             Фамилия, имя, отчество (при наличии)
                      телефон

№ 6-МҰ «0 жастан 7 жасқа дейінгі балалардың ұлттық құрамы
туралы мәліметтер» әкімшілік есеп нысанын толтыру бойынша
түсініктеме

      «0 жастан 7 жасқа дейінгі балалардың ұлттық құрамы туралы мәліметтер» әкімшілік есеп беру нысандарының деректері электронды түрде ұсынылады. Әкімшілік есеп беру нысандарын электронды түрде толтыру www.e.edu.kz сайтында орналасқан «Ұлттық білім беру деректер қоры» ақпараттық жүйе қолдану арқылы жүзеге асады.

Пояснение по заполнению формы административной отчетности
«Сведения о национальном составе детей
в возрасте от 0 до 7 лет» № ДО-6

      Представление данных формы административной отчетности «Сведения о национальном составе детей в возрасте от 0 до 7 лет» осуществляется в электронном формате. Заполнение формы административной отчетности в электронном формате осуществляется посредством использования информационной системы «Национальной образовательной базы данных», размещенной на сайте www.e.edu.kz.

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы № 570 бұйрығына 7-қосымша
Приложение 7 к приказу Министра образования и науки
Республики Казахстан от 27 декабря 2012 года № 570

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан
Форма предназначена для сбора административных данных

Мектепке дейінгі ұйымдардың педагог кадрларының білім
деңгейлері туралы мәліметтер Сведения о качественном составе педагогических кадров
дошкольных организаций

      Ескерту. 7-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 01.09.2016 № 541 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Есепті кезең 20 __ - 20__ оқу жылы
Отчетный период 20 __ - 20__ учебный год

Индексі: № 7 - МҰ нысан
Индекс: форма № ДО-7

Кезеңділігі: жылдық
Периодичность: годовая

Респонденттер: Облыстардың, Астана, Алматы қалалары әкімдіктерінің білім басқармалары
Респонденты: Управления образования акиматов областей, городов Астана, Алматы

Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Мектепке дейінгі және орта білім департаментіне
Куда представляется: в Департамент дошкольного и среднего образования Министерства образования и науки Республики Казахстан

Тапсыру мерзімі: қазан
Срок представления: октябрь

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей

педгогтар саны, адам
количество педагогов, чел.

білімі бойынша, адам
по образованию, чел.

ағылшын тілін меңгеретін педагогикалық карлардың саны
количество педагогических кадров владеющих английским языком

басқа педагогтар, адам
другие педагоги, чел.

жоғары білімі бар
высшим образованием

соның ішінде мектепке дейінгі жоғары білімі бар
в том числе с высшим дошкольным образованием

техникалық және кәсіби білімімен
с техническим и профессиональным образованием

соның ішінде мектепке дейінгі техникалық және кәсіби білімімен
в том числе с техническим и профессиональным дошкольным образованием

жалпы орта білімі бар
с общим средним образованием

соның ішінде педсыныпты аяқтағандар
в том числе окончивших педкласс

меңгерушілер
заведующих

психологтар
психологов

музыкалық қызметкер
музыкальных работников

дене шынықтыру нұсқаушылары
инструкторов по физкультуре

басқа тар көзді мамандар
других узких специалистов

барлығы
всего

%

барлығы
всего

%

барлығы
всего

%

барлығы
всего

%

барлығы
всего

%

А

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

Облыс/ республикалық маңызы бар қала, астана бойынша барлығы
Итого по области/ по городу республиканского значения, столице

1.1

оның ішінде ауылдық жерде
из них в сельской местности

1.2

оның ішінде әйелдер (1қатардан)
из них женщин (из строки 1)

1.3

оның ішінде жеке меншікте (1 қатардан)
из них в частных (из строки 1)

1.4

оның ішінде әйелдер (4 қатардан)
из них женщин (из строки 4)

1.5

оның ішінде шағын орталықтарда
из них в мини-центрах

1.6

оның ішінде ауылдық жерде
из них в сельской местности

1.7

оның ішінде әйелдер (6 қатардан)
из них женщин (из строки 6)

1.8

оның ішінде жеке меншікте (6 қатардан)
из них в частных (из строки 6)

1.9

оның ішінде әйелдер (9 қатардан)
из них женщин (из строки 9)

      Жалғасы                                            Продолжение

санаты бойынша, адам
по категории, чел.

ғылыми дәрежесі бар
имеют ученую степень

барлық келген жас мамандар
всего прибыло молодых специалистов

келісім-шарт мерзімі
срок договора

жасы бойынша, адам
по возрасту, чел

зейнеткерлік жас
пенсионный возраст

белгілінбеген
неопределенный

белгіленген
определенный

жоғары высшую

бірінші
первую

екінші
вторую

санаты жоқ
без категории

30 жасқа дейін
до 30 лет

соның ішінде бейіндік білімімен
в том числе с профильным образованием

30 жастан 39 жасқа дейін
от 30 до 39 лет

соның ішінде бейіндік білімімен
в том числе с профильным образованием

40 жастан 49 жасқа дейін
от 40 до 49 лет

соның ішінде бейіндік білімімен
в том числе с профильным образованием

50 жастан 59 жасқа дейін
от 50 до 59 лет

соның ішінде бейіндік білімімен
в том числе с профильным образованием

59-дан жоғары
свыше 59

соның ішінде бейіндік білімімен
в том числе с профильным образованием
соның ішінде бейіндік білімімен
в том числе с профильным образованием

барлығы
всего

%

барлығы
всего

%

барлығы
всего

%

барлығы
всего

%

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41      Жалғасы                                            Продолжение

жұмыс өтілі, адам
стаж работы, чел.

мамандарға деген сұраныс, адам
потребность в кадрах, чел.

5 жас және одан төмен
5 лет и менее

келісім-шарт мерзімі
срок договора

6 жастан 10 жасқа дейін
с 6 до 10 лет

келісім-шарт мерзімі
срок договора

11-ден 15 жылға дейін
с 11 до 15 лет

келісім-шарт мерзімі
срок договора

16 жас және жән одан да көп
16 лет и более

келісім-шарт мерзімі
срок договора

белгілінбеген
неопределенный

белгіленген
определенный

белгілінбеген
неопределенный

белгіленген
определенный

белгілінбеген
неопределенный

белгіленген
определенный

белгілінбеген
неопределенный

белгіленген
определенный

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

      Білім басқармасының басшысы
      Руководитель Управления образования ___________ қолы ____
                                            подпись

      М.О.            Тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
      М.П             Фамилия, имя, отчество (при наличии)
                      телефон

№ 7-МҰ «Мектепке дейінгі ұйымдардың педагог кадрларының білім
деңгейлері туралы мәліметтер» әкімшілік есеп нысанын толтыру
бойынша түсініктеме

      1. «Мектепке дейінгі ұйымдардың педагог кадрларының білім деңгейлері туралы мәліметтер» әкімшілік есеп беру нысандарының деректері электронды түрде ұсынылады. Әкімшілік есеп беру нысандарын электронды түрде толтыру www.e.edu.kz сайтында орналасқан «Ұлттық білім беру деректер қоры» ақпараттық жүйе қолдану арқылы жүзеге асады.
      2. Аталған әкімшілік есеп нысанын толтыру мақсатында төмендегідей анықтамалар қолданылады:
      санат- жұмыстың орындалуының нәтижелілігін көрсететін қызметкердің біліктілігіне қойылатын талаптардың деңгейі;
      кадрлардың қажеттілігі – мектепке дейінгі ұйымдар қызметтерін қамтамасыз ету үшін педагог қызметкерлердің қажетті саны;
      белгіленбеген шарт мерзімі – еңбек шартының мерзімінің аяқталуы жоқ;
      белгіленген шарт мерзімі – уақытша келісім-шарттың мысалы болып, бір жолғы немесе мерзімдік еңбек-шарттары және мезгілдік келісім-шарттардың нақты жойылу мерзімі бар.

Пояснение по заполнению формы административной отчетности
«Сведения о качественном составе педагогических кадров
дошкольных организаций» № ДО-7

      1. Представление данных формы административной отчетности «Сведения о качественном составе педагогических кадров дошкольных организаций» осуществляется в электронном формате. Заполнение формы административной отчетности в электронном формате осуществляется посредством использования информационной системы «Национальная образовательная база данных», размещенной на сайте www.e.edu.kz.
      2. Следующие определения применяются в целях заполнения данной формы административной отчетности:
      категория - уровень требований к квалификации работника, отражающий результативность выполнения работ;
      потребность в кадрах – необходимое количество педагогических работников для обеспечения деятельности дошкольных организаций;
      неопределенный срок договор – это трудовой договор без срока его окончания;
      определенный срок договор – определенный срок действия, периодические, разовые или сезонные трудовые договоры являются примерами временных договоров.

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы № 570 бұйрығына 8-қосымша
Приложение 8 к приказу Министра образования и науки
Республики Казахстан от 27 декабря 2012 года № 570

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан
Форма предназначена для сбора административных данных

Мемлекеттік емес меншік түріндегі мектепке дейінгі ұйымдардың
желісі мен контингенті туралы мәліметтер Сведения о сети и контингенте дошкольных организаций
негосударственной формы собственности

      Ескерту. 8-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 01.09.2016 № 541 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Есепті кезең 20 __ - 20__ оқу жылы
Отчетный период 20 __ - 20__ учебный год

Индексі: № 8 - МҰ нысан
Индекс: форма № ДО-8

Кезеңділігі: жылдық
Периодичность: годовая

Респонденттер: Облыстардың, Астана, Алматы қалалары әкімдіктерінің білім басқармалары
Респонденты: Управления образования акиматов областей, городов Астана, Алматы

Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Мектепке дейінгі және орта білім департаментіне
Куда представляется: в Департамент дошкольного и среднего образования Министерства образования и науки Республики Казахстан

Тапсыру мерзімі: қазан
Срок представления: октябрь

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей

мектепке дейінгі ұйымдардың барлығы, бірлік
всего дошкольных организаций, ед.

оның ішінде жеке меншік мектепке дейінгі ұйымдардар бірлік
из них частных дошкольных организаций, ед.

ондағы орындар, бірлі
в них мест, ед.

ондағы балалар саны, адам
в них детей, чел.

оның ішінде жеке меншік балабақшалар, бірлік
в том числе частных детских садов, ед,

ондағы балалар саны, адам
в них детей, чел.

оның ішінде жеке меншік шағын орталықтар, бірлік
в том числе частных мини-центров, ед,

ондағы балалар саны, адам
в них детей, чел.

1 жастан 3 жасқа дейін
от 1 до 3-х лет

3 жастан 6(7) жасқа дейін
от 3-х до 6(7) лет

1 жастан 3 жасқа дейін
от 1 до 3-х лет

3 жастан 6(7) жасқа дейін
от 3-х до 6(7) лет

1 жастан 3 жасқа дейін
от 1 до 3-х лет

3 жастан 6(7) жасқа дейін
от 3-х до 6(7) лет

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Облыс/ республикалық маңызы бар қала, астана бойынша барлығы
Итого по области/ по городу республиканского значения, столице1.1

қалалық жерде
в городской местности1.2

ауылдық жерде
в сельской местности      Білім басқармасының басшысы
      Руководитель Управления образования ___________ қолы ____
                                            подпись

      М.О.            Тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
      М.П             Фамилия, имя, отчество (при наличии)
                      телефон

№ 8-МҰ «Мемлекеттік емес меншік түріндегі мектепке дейінгі
ұйымдардың желісі мен контингенті туралы мәліметтер» әкімшілік
есеп нысанын толытру бойынша түсініктеме

      «Мемлекеттік емес меншік түріндегі мектепке дейінгі ұйымдардың желісі мен контингенті туралы мәліметтер» әкімшілік есеп беру нысандарының деректері электронды түрде ұсынылады. Әкімшілік есеп беру нысандарын электронды түрде толтыру www.e.edu.kz сайтында орналасқан «Ұлттық білім беру деректер қоры» ақпараттық жүйе қолдану арқылы жүзеге асады.

Пояснение по заполнению формы административной отчетности
«Сведения о сети и контингенте дошкольных организаций
негосударственной формы собственности» № ДО-8

      Представление данных формы административной отчетности «Сведения о сети и контингенте дошкольных организаций негосударственной формы собственности» осуществляется в электронном формате. Заполнение формы административной отчетности в электронном формате осуществляется посредством использования информационной системы «Национальная образовательная база данных», размещенной на сайте www.e.edu.kz.

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы № 570 бұйрығына 9-қосымша
Приложение 9 к приказу Министра образования и науки
Республики Казахстан от 27 декабря 2012 года № 570

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан
Форма предназначена для сбора административных данных

Мектепке дейінгі ұйымдардың материалдық базасы туралы
мәліметтер Сведения о материальной базе дошкольных организаций

      Ескерту. 9-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 01.09.2016 № 541 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Есепті кезең 20 __ - 20__ оқу жылы
Отчетный период 20 __ - 20__ учебный год

Индексі: № 9 - МҰ нысан
Индекс: форма № ДО-9

Кезеңділігі: жылдық
Периодичность: годовая

Респонденттер: Облыстардың, Астана, Алматы қалалары әкімдіктерінің білім басқармалары
Респонденты: Управления образования акиматов областей, городов Астана, Алматы

Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Мектепке дейінгі және орта білім департаментіне
Куда представляется: в Департамент дошкольного и среднего образования Министерства образования и науки Республики Казахстан

Тапсыру мерзімі: қазан
Срок представления: октябрь

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей

барлығы МҰ*, бірлік
всего ДО*, ед.

оның ішінде орналасқан
из них расположенных в

апат жағдайындағы
аварийные

ыстық сусыз
без горячей воды

суды шеттен әкелу
с привозной водой

жеке жылытумен
с индивидуальным отоплением

канализациясыз
без канализации

жылу есептегіші орнатумен
с установленным тепло счетчиком

су өлшеуішімен
с водомерами

автономды жылытумен
с автономным отоплением

кедергісіз қол жетімдлікпен қамтылған мектепке дейінгі ұйымдардың саны
количество дошкольных организаций, имеющих безбарьерный доступ

АҚТ құрал-жабдықтарымен қамтылған мектепке дейінгі ұйымдардың саны (жеке компьютерлер, мультимедиялық проекторлар, сенсорлы интерактивті тақталар және компьютерлық дамыту ойындары)
количество дошкольных организаций, оснащенных ИКТ оборудованием (персональные компьютеры, мультимедийные проекторы, сенсорные интерактивные доски и развивающие компьютерные игры)

типтік
типовых

бейімделген
приспособленных

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Облыс/ республикалық маңызы бар қала, астана бойынша барлығы
Итого по области/ по городу республиканского значения, столице1.1

қалалық жерде
в городской местности1.2

ауылдық жерде
в сельской местности1.3

қазақ тілінен оқитын (1 жолға)
с казахским языком обучения (к строке 1)1.4

оның ішінде балалар саны
в них детей      Білім басқармасының басшысы
      Руководитель Управления образования ___________ қолы ____
                                            подпись

      М.О.            Тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
      М.П             Фамилия, имя, отчество (при наличии)
                      телефон

№ 9-МҰ «Мектепке дейінгі ұйымдардың материалдық базасы туралы
мәліметтер» әкімшілік есеп нысанын толытру бойынша түсініктеме

      1. «Мектепке дейінгі ұйымдардың материалдық базасы туралы мәліметтер» әкімшілік есеп беру нысандарының деректері электронды түрде ұсынылады. Әкімшілік есеп беру нысандарын электронды түрде толтыру www.e.edu.kz сайтында орналасқан «Ұлттық білім беру деректер қоры» ақпараттық жүйе қолдану арқылы жүзеге асады.
      2. Аталған әкімшілік есеп нысанын толтыру мақсатында төмендегідей анықтамалар қолданылады:
      МҰ – мектепке дейінгі ұйымдар. Мектепке дейінгі ұйым – бұл бiр жастан бастап мектеп жасына жеткенге дейінгі балаларды тәрбиелеуді, оқытуды, дамытуды, қарауды, бағуды және сауықтыруды қамтамасыз ететін білім беру ұйымы.
      АҚТ – ақпаратты-коммуникациялық технологиялар.

Пояснение по заполнению формы административной отчетности
«Сведения о материальной базе дошкольных организаций» № ДО-9

      1. Представление данных формы административной отчетности «Сведения о материальной базе дошкольных организаций» осуществляется в электронном формате. Заполнение формы административной отчетности в электронном формате осуществляется посредством использования информационная система «Национальная образовательная база данных», размещенной на сайте www.e.edu.kz.
      2. Следующие определения применяются в целях заполнения данной формы административной отчетности:
      ДО – дошкольные организации. Дошкольная организация – это организация образования, обеспечивающая воспитание, обучение, развитие, присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте с одного года до достижения школьного возраста.
      ИКТ – информационно-коммуникационные технологии.

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 
2012 жылғы «27» желтоқсандағы № 570 бұйрығына 10-қосымша
Приложение 1 к приказу Министра образования и науки 
Республики Казахстан от «27» декабря 2012 года № 570 

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан
Форма предназначена для сбора административных данных

Туберкулезбен уланған балаларға арналған санаториялық мектепке
дейінгі ұйымдар және жалпы мектепке дейінгі ұйымдардағы топтар
туралы мәліметтер

Сведения о санаторных дошкольных организациях и группах в
дошкольных организациях общего назначения для детей с
туберкулезной интоксикацией

      Ескерту. 10-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 17.06.2015 № 390 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Есепті кезең 20 __ - 20__ оқу жылы
Отчетный период 20 __ - 20__ учебный год

Индексі: № 10 - МҰ нысан
Индекс: форма № ДО-10

Кезеңділігі: жылдық
Периодичность: годовая

Респонденттер: Астана, Алматы қалаларының, облыстар әкімдіктерінің Білім басқармалары
Респонденты: Управления образования акиматов областей, городов Астана, Алматы

Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Мектепке дейінгі және орта білім, ақпараттық технологиялар департаментіне
Куда представляется: в Департамент дошкольного и среднего образования, информационных технологий Министерства образования и науки Республики Казахстан

Тапсыру мерзімі: қазан
Срок представления: октябрь

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей

таза санаторлық мектепке дейінгі ұйымдардың саны, бірлік
количество санаторных дошкольных организаций, ед.

оның ішінде қазақ тілінде оқитын мектепке дейінгі ұйымдар, бірлік
из них дошкольных организаций с казахским языком обучения, ед.

санаториялық топтары бар жалпы типті мектепке дейінгі ұйымдардың саны, бірлік
количество дошкольных организаций общего типа, имеющих санаторные группы, ед.

оның ішінде қазақ тілінде оқитын мектепке дейінгі ұйымдар, бірлік
из них дошкольных организаций с казахским языком обучения, ед.

А

В

1

2

3

4

1

Облыс бойынша барлығы
Итого по области

2

оның ішінде
из них:

3

(санаторлық) топтар саны, бірлік
количество групп (санаторных), ед.

4

балалар саны, адам
численность детей, чел.

Білім басқармасының басшысы                          
Руководитель Управления образования ________ қолы ____
подпись  

М.О.        Тегі, Аты және Әкесінің аты
М.П         Фамилия, Имя и Отчество   
телефон                   

«Туберкулезбен уланған балаларға арналған санаториялық мектепке
дейінгі ұйымдар және жалпы мектепке дейінгі ұйымдардағы топтар
туралы мәліметтер» әкімшілік есеп нысанын толтыру
бойынша түсініктеме

      1. Аталған әкімшілік есеп нысанын толтыру мақсатында
      төмендегідей анықтамалар қолданылады:
      Санаторлық ясли-бақшасының қызметі - мектепке дейінгі 1 ден 6
      (7) жасқа дейін жастағы әлсіз және ұзақ уақыт бойы ауыратын
      мектепке дейінгі жастағы балаларға арналған сауықтыру,
      емдік-профилактикалық қызметін атқарады. Санаторлық
      ясли-бақшаларда ауру диагнозына байланысты медикаментозды және
      физиотерапевтік емдеу, шынықтыру, емдік денешынықтыру және
      уқалау жүргізіледі.
      «Мектепке дейінгі ұйымдар түрлері қызметінің үлгілік
      қағидалары» 2013 жылғы 29 мамырдағы № 206 бұйрығымен
      бекітілген.

      2. Нысан төмендегідей түрде толтырылады:
      1-2 бағандарда санаторлық мектепке дейінгі ұйымдардың саны,
      оның ішінде әрбір жол үшін қазақ тілінде білім беретін мектепке
      дейінгі ұйымдар;
      3-4 бағандарда санаториялық топтары бар жалпы типті мектепке
      дейінгі ұйымдардың саны, оның ішінде әрбір жол үшін қазақ
      тілінде білім беретін мектепке дейінгі ұйымдар.

      3. Аталған әкімшілік есеп нысаны электронды түрде ұсынылады.
      Әкімшілік есеп нысанын www.e.edu.kz сайтында орналасқан Ұлттық
      білім беру деректер қорын қолдану арқылы жүзеге асады.

Пояснение по заполнению формы административной отчетности
«Сведения о санаторных дошкольных организациях и группах
в дошкольных организациях общего назначения для детей
с туберкулезной интоксикацией»

      1. Следующие определения применяются в целях заполнения данной
      формы административной отчетности:
      Деятельность санаторного ясли-сада осуществляется в
      соответствии с оздоровительными, лечебно-профилактическими
      программами для ослабленных, часто и продолжительно болеющих
      детей дошкольного возраста от одного года до шести (семи) лет.
      В санаторных ясли-садах проводится медикаментозное и
      физиотерапевтическое лечение, закаливание, лечебная физкультура
      и массаж в зависимости от диагноза заболевания. Приказ № 206 от
      29 мая 2013 года «Об утверждении Типовых правил деятельности
      видов дошкольных организаций».

      2. Форма заполняется следующим образом:
      в графах 1-2 указывается количество санаторных дошкольных
      организаций и из них с казахским языком обучения для каждой
      строки;
      в графе 3-4 указывается количество дошкольных организаций
      общего типа, имеющих санаторные группы и из них с казахским
      языком обучения.

      3. Представление данной формы административной отчетности
      осуществляется в электронном формате. Заполнение формы
      административной отчетности в электронном формате
      осуществляется посредством использования Национальной
      образовательной базы данных, размещенной на сайте
      www.e.edu.kz.

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 
2012 жылғы 27 желтоқсандағы № 570 бұйрығына 11-қосымша
Приложение 11 к приказу Министра образования и науки
Республики Казахстан от 27 декабря 2012 года № 570 

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан
Форма предназначена для сбора административных данных

Даму мүмкіндігі шектелген балаларға арналған арнайы бағыттағы
мектепке дейінгі ұйымдар және жалпы типтегі мектепке дейінгі
білім ұйымдарындағы арнайы топтар туралы мәліметтер.
Арнайы мектепке дейінгі ұйымдардың педагогтарының құрамы туралы
мәліметтер Сведения о специальных дошкольных организациях для детей
с ограниченными возможностями в развитии и специальных группах
в дошкольных организациях общего типа.
Сведения о педагогическом составе специальных дошкольных
организаций

      Ескерту. 11-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 01.09.2016 № 541 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Есепті кезең 20 __ - 20__ оқу жылы
Отчетный период 20 __ - 20__ учебный год

Индексі: № 11-МҰ нысан
Индекс: форма № ДО-11

Кезеңділігі: жылдық
Периодичность: годовая

Респонденттер: Облыстардың, Астана, Алматы қалалары әкімдіктерінің білім басқармалары
Респонденты: Управления образования акиматов областей, городов Астана, Алматы

Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Мектепке дейінгі және орта білім департаментіне
Куда представляется: В Департамент дошкольного и среднего образования Министерства образования и науки Республики Казахстан

Тапсыру мерзімі: қазан
Срок представления: октябрь

      1-тарау                                               1 раздел

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей

барлығы
всего

сөйлеу қабілеті бұзылыстары бар балаларға арналған барлық мектепке дейінгі ұйымдар, бірлік
всего дошкольных организаций для детей с нарушением речи, ед.

есту қабілеті бұзылған балаларға арналған барлық мектепке дейінгі ұйымдар, бірлік
всего дошкольных организаций для детей с нарушением слуха, ед.

көру қабілеті бұзылған балаларға арналған барлық мектепке дейінгі ұйымдар, бірлік
всего дошкольных организаций для детей с нарушением зрения, ед.

тірек-қозғалыс аппаратының функциялары бұзылған балаларға арналған барлық мектепке дейінгі ұйымдар, бірлік
всего дошкольных организаций для детей с нарушениями функции опорно-двигательного аппарата, ед.

ақыл-ойының дамуы кенжелеп қалған барлық мектепке дейінгі ұйымдар, бірлік
всего дошкольных организаций для детей с умственной отсталостью, ед.

Психиқалық дамуының бөгелісі (ПДБ) балаларға арналған барлық мектепке дейінгі ұйымдар, бірлік
всего дошкольных организаций для детей с задержкой психического развития (ЗПР), ед.

эмоциялық-еркі жіне мінез-құлқы бұзылған барлық мектепке дейінгі ұйымдар, бірлік
всего дошкольных организаций для детей с расстройством эмоционально-волевой сферы и поведения, ед.

күрделі бұзылыстары бар, оның ішінде соқыр-саңырау болып қалған балаларға арналған барлық мектепке дейінгі ұйымдар, бірлік
всего дошкольных организаций для детей со сложными нарушениями, в том числе со слепоглухотой

естімейтін
неслышащие

нашар еститін (кейіннен естімей саңырау болып қалған )
слабослышащие (позднооглохшие)

көзі көрмейтін
незрячие

нашар көретін
слабовидящие

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Облыс/ республикалық маңызы бар қала, астана бойынша 0 - 6 жастағы даму мүмкіндігі шектеулі барлық балалардың саны, адам
всего численность детей с ограниченными возможностями в развитии от 0 до 6 лет по области/ по городу республиканского значения, столице чел.2

даму мүмкіндігі шектелген балаларға арналған арнайы бағыттағы мектепке дейінгі ұйымдар саны, бірлік
специальные дошкольные организация для детей с ограниченными возможностями в развитии, ед.2.1

оның ішінде топтар саны, бірлік
из них количество групп, ед.2.2

оның ішінде балалар саны, адам
из них численность детей, чел.      Жалғасы                                            Продолжение

3

ерекше білім беру қажеттіліктері ерекше балаларды тәрбиелеу және оқыту үшін жағдай жасаған мектепке дейінгі ұйымдардың саны
количество дошкольных организаций, создавших условия для воспитания и обучения детей с особыми образовательными потребностями4

жалпы типтегі мектепке дейінгі білім ұйымдарындағы арнайы топтар, бірлік
специальные группы в дошкольных организациях общего типа, ед.4.1

оның ішінде топтар саны, бірлік
из них количество групп, ед4.2

оның ішінде балалар саны, адам
из них численность детей, чел.      2- тарау                                              2 раздел

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей

педагогикалық қызметкерлер, адам
педагогические работники, чел.

арнайы педагогтар, адам
специальные педагоги, чел.

мамандар, адам
специалисты, чел.

кадрлар қажеттілігі, адам
потребность в кадрах, чел.

барлығы
всего

оның ішінде дефектологиялық білімі бар
из них с дефектологическим образованием

ондағы қосымша жұмыс істейтіндер
из них совместителей

дефектолог

логопед

тифлопедагог

сурдопедагог

олигофренопедагог

психолог

әлеуметтік педагог
социальный педагог

ондағы қосымша жұмыс істейтіндер
из них совместителей

дефектолог

логопед

тифлопедагог

сурдопедагог

олигофренопедагог

психолог

әлеуметтік педагог
социальный педагог

педагогикалық қызметкерлер
педагогические работники

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19      Білім басқармасының басшысы
      Руководитель Управления образования ___________ қолы ____
                                            подпись

      М.О.            Тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
      М.П             Фамилия, имя, отчество (при наличии)
                      телефон

№ 11-МҰ «Даму мүмкіндігі шектелген балаларға арналған арнайы
бағыттағы мектепке дейінгі ұйымдар және жалпы типтегі мектепке
дейінгі білім ұйымдарындағы арнайы топтар туралы мәліметтер.
Арнайы мектепке дейінгі ұйымдардың педагогтарының құрамы туралы
мәліметтер» әкімшілік есеп нысанын толытру бойынша түсініктеме

      «Даму мүмкіндігі шектелген балаларға арналған арнайы бағыттағы мектепке дейінгі ұйымдар және жалпы типтегі мектепке дейінгі білім ұйымдарындағы арнайы топтар туралы мәліметтер. Арнайы мектепке дейінгі ұйымдардың педагогтарының құрамы туралы мәліметтер»әкімшілік есеп беру нысандарының деректері электронды түрде ұсынылады.  Әкімшілік есеп беру нысандарын электронды түрде толтыру www.e.edu.kz сайтында орналасқан «Ұлттық білім беру деректер қоры» ақпараттық жүйе қолдану арқылы жүзеге асады.

      ПДБ – психологиялық даму бөгелісі.

Пояснение по заполнению формы административной отчетности
«Сведения о специальных дошкольных организациях для детей
с ограниченными возможностями в развитии и специальных группах
в дошкольных организациях общего типа.
Сведения о педагогическом составе специальных дошкольных
организаций» № ДО-11

      Представление данных формы административной отчетности «Сведения о специальных дошкольных организациях для детей с ограниченными возможностями в развитии и специальных группах в дошкольных организациях общего типа. Сведения о педагогическом составе специальных дошкольных организаций» осуществляется в электронном формате. Заполнение формы административной отчетности в электронном формате осуществляется посредством использования информационной системы «Национальная образовательная база данных», размещенной на сайте www.e.edu.kz.

      ЗПР – задержка психического развития.

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 
2012 жылғы 27 желтоқсандағы № 570 бұйрығына 12-қосымша
Приложение 12 к приказу Министра образования и науки
Республики Казахстан от 27 декабря 2012 года № 570 

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан
Форма предназначена для сбора административных данных

5-6 (7) жастағы балаларды міндетті мектепалды даярлықпен қамту
туралы мәліметтер Сведения об охвате детей 5-6 (7) возраста обязательной
предшкольной подготовкой

      Ескерту. 12-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 01.09.2016 № 541 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Есепті кезең 20 __ - 20__ оқу жылы
Отчетный период 20 __ - 20__ учебный год

Индексі: № 12- МҰ нысан
Индекс: форма № ДО-12

Кезеңділігі: жылдық
Периодичность: годовая

Респонденттер: Облыстардың, Астана, Алматы қалалары әкімдіктерінің білім басқармалары
Респонденты: Управления образования акиматов областей, городов Астана, Алматы

Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Мектепке дейінгі және орта білім департаментіне
Куда представляется: в Департамент дошкольного и среднего образования Министерства образования и науки Республики Казахстан

Тапсыру мерзімі: қазан
Срок представления: октябрь

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей

мектепалды топтары бар балабақшалардың саны, бірлік
количество детских садов с предшкольными группами, ед.

оның ішінде мектепке дейінгі топтар, бірлік
в них предшкольных групп, ед.

мектепалды топтары бар шағын орталықтар саны, бірлік
количество дошкольных мини-центров с предшкольными группами, ед.

оның ішінде мектепке дейінгі топтар, бірлік
в них предшкольных групп, ед.

мектепалды сыныптары бар мектептер саны, бірлік
количество школ с предшкольными классами, ед.

оның ішінде мектепке дейінгі сыныптар, бірлік
в них предшкольных классов, ед.

барлық 5-6(7) жастағы балалар, адам
всего детей 5-6(7) лет, чел.

мектепалды сыныптардағы 5-6(7) жастағы балалар саны, адам
всего детей 5-6(7) лет в предшколе, чел.

мектепалды даярлықпен 5-6(7) жастағы балаларды қамту %
% охвата 5 -6(7) детей предшколой

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Облыс/ республикалық маңызы бар қала, астана бойынша барлығы
Итого по области/ по городу республиканского значения, столице1.1

оның ішінде, балалар саны адам
в них, численность детей чел.:1.2

оның ішінде педагогтар саны,
в них, численность педагогов      Білім басқармасының басшысы
      Руководитель Управления образования ___________ қолы ____
                                            подпись

      М.О.            Тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
      М.П             Фамилия, имя, отчество (при наличии)
                      телефон

№ 12-МҰ «Бес пен алты жастағы балаларды міндетті мектепалды
даярлықпен қамту туралы мәліметтер» әкімшілік есеп нысанын
толтыру бойынша түсініктеме

      «Бес пен алты жастағы балаларды міндетті мектепалды даярлықпен қамту туралы мәліметтер»әкімшілік есеп беру нысандарының деректері электронды түрде ұсынылады. Әкімшілік есеп беру нысандарын электронды түрде толтыру www.e.edu.kz сайтында орналасқан «Ұлттық білім беру деректер қоры» ақпараттық жүйе қолдану арқылы жүзеге асады.

Пояснение по заполнению формы административной отчетности
«Сведения об охвате детей пяти-шестилетнего возраста
обязательной предшкольной подготовкой» № ДО-12

      Представление данных формы административной отчетности «Сведения об охвате детей пяти-шестилетнего возраста обязательной предшкольной подготовкой» осуществляется в электронном формате. Заполнение формы административной отчетности в электронном формате осуществляется посредством использования информационной системы «Национальная образовательная база данных», размещенной на сайте www.e.edu.kz.

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 
2012 жылғы 27 желтоқсандағы № 570 бұйрығына 13-қосымша
Приложение 13 к приказу Министра образования и науки
Республики Казахстан от 27 декабря 2012 года № 570 

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан
Форма предназначена для сбора административных данных

Балабақшалардан басқа балабақшалар желісі және балалардың
контингенті туралы мәліметтер Сведения о сети и контингенте в дошкольных организациях за
исключением детских садов

      Ескерту. 13-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 01.09.2016 № 541 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Есепті кезең 20 __ - 20__ оқу жылы
Отчетный период 20 __ - 20__ учебный год

Индексі: № 13- МҰ нысан
Индекс: форма № ДО-13

Кезеңділігі: жылдық
Периодичность: годовая

Респонденттер: Облыстардың, Астана, Алматы қалалары әкімдіктерінің білім басқармалары
Респонденты: Управления образования акиматов областей, городов Астана, Алматы

Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Мектепке дейінгі және орта білім департаментіне
Куда представляется: в Департамент дошкольного и среднего образования Министерства образования и науки Республики Казахстан

Тапсыру мерзімі: қазан
Срок представления: октябрь

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей

мектепке дейінгі ұйымдардың барлығы, бірлік
всего дошкольных организаций, ед.

оның ішінде шағын орталықтардың саны, бірлік
из них количество дошкольных мини-центров, ед.

мектепке дейінгі ұйымдардың жалпы санынан қамту пайызы
% от общей численности дошкольных организаций

оның ішінде шағын орталықтар, бірлік
из них мини-центров, ед.

мектепке дейінгі ұйымдарда
в дошкольных организациях

мектептерде
в школах

басқа ұйымдардың жанында
при других организациях

жеке меншік
частных

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

1

Облыс/ республикалық маңызы бар қала, астана бойынша барлығы
Итого по области/ по городу республиканского значения, столице1.1

ондағы балалар саны, адам
в них детей, чел.1.2

қалалық жерде, бірлік
в городской местности, ед.1.3

ондағы балалар саны
в них детей, чел.1.4

ауылдық жерде, бірлік
в сельской местности, ед.1.5

ондағы балалар саны, адам
в них детей, чел.1.6

ондағы толық күн қатысумен шағын орталықтары, бірлік
в том числе мини-центры с полным днем пребывания, ед.1.7

ондағы балалар саны, адам
в них детей, чел.1.8

қалалық жерде, бірлік
в городской местности, ед.1.9

ондағы балалар саны, адам
в них детей, чел.1.10

ауылдық жерде, бірлік
в сельской местности, ед.1.11

ондағы балалар саны, адам
в них детей, чел.      Білім басқармасының басшысы
      Руководитель Управления образования ___________ қолы ____
                                            подпись

      М.О.            Тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
      М.П             Фамилия, имя, отчество (при наличии)
                      телефон

№ 13-МҰ «Балабақшалардан басқа балабақшалар желісі және
балалардың контингенті туралы мәліметтер» әкімшілік есеп
нысанын толтыру бойынша түсініктеме

      «Мектепке дейінгі тәрбие беру шағын орталықтарының желісі мен контингенті туралы мәліметтер» әкімшілік есеп беру нысандарының деректері электронды түрде ұсынылады. Әкімшілік есеп беру нысандарын электронды түрде толтыру www.e.edu.kz сайтында орналасқан «Ұлттық білім беру деректер қоры» ақпараттық жүйе қолдану арқылы жүзеге асады.

Пояснение по заполнению формы административной отчетности
«Сведения о сети и контингенте в дошкольных организациях за
исключением детских садов» № ДО-13

      Представление данных формы административной отчетности «Сведения о сети и контингенте дошкольных мини-центров» осуществляется в электронном формате. Заполнение формы административной отчетности в электронном формате осуществляется посредством использования информационной системы «Национальная образовательная база данных», размещенной на сайте www.e.edu.kz.

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 
2012 жылғы 27 желтоқсандағы № 570 бұйрығына 14-қосымша
Приложение 14 к приказу Министра образования и науки
Республики Казахстан от 27 декабря 2012 года № 570 

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан
Форма предназначена для сбора административных данных

Балалардын мемлекеттік мектепке дейінгі білім беру ұйымдарының
кезектілігі туралы мәліметтер Сведения об очередности детей в государственные дошкольные
организации образования

      Ескерту. 14-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 01.09.2016 № 541 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Есепті кезең 20 __ - 20__ оқу жылы
Отчетный период 20 __ - 20__ учебный год

Индексі: № 14 - МҰ нысан
Индекс: форма № ДО-14

Кезеңділігі: жылдық
Периодичность: годовая

Респонденттер: Облыстардың, Астана, Алматы қалалары әкімдіктерінің білім басқармалары
Респонденты: Управления образования акиматов областей, городов Астана, Алматы

Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Мектепке дейінгі және орта білім департаментіне
Куда представляется: в Департамент дошкольного и среднего образования Министерства образования и науки Республики Казахстан

Тапсыру мерзімі: қазан
Срок представления: октябрь

Көрсеткіштердің атауы Наименование показателей

0-6 жастан балабақшаларда кезекте тұрған балалардың саны, адам
количество детей в возрасте от 0-6 лет, состоящих на очереди в дошкольные организации, чел.

соның ішінде 1-6 жастағы балалар саны, адам
в том числе количество детей в возрасте 1-6 лет, чел.

оның ішіндегі 3-6 жастағы балалар саны, адам
из них количество детей в возрасте 3-6 лет, чел.

А

Б

1

2

3

1

Облыс/ республикалық маңызы бар қала, астана бойынша барлығы
Итого по области/ по городу республиканского значения, столице1.1

қалалық жерде
в городской местности1.2

ауылдық жерде
в сельской местности      Білім басқармасының басшысы
      Руководитель Управления образования ___________ қолы ____
                                            подпись

      М.О.            Тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
      М.П             Фамилия, имя, отчество (при наличии)
                      телефон

№ 14-МҰ «Балалардын мемлекеттік мектепке дейінгі білім беру
ұйымдарының кезектілігі туралы мәліметтер» әкімшілік есептілік
нысанын толтыру бойынша түсініктеме

      «Кезектілігі туралы мәліметтер» әкімшілік есеп беру нысандарының деректері электронды түрде ұсынылады. Әкімшілік есеп беру нысандарын электронды түрде толтыру www.e.edu.kz сайтында орналасқан «Ұлттық білім беру деректер қоры» ақпараттық жүйе қолдану арқылы жүзеге асады.

Пояснение по заполнению формы административной отчетности
«Сведения об очередности детей в государственные дошкольные
организации образования» № ДО-14

      Представление данных формы административной «Сведения об очередности» осуществляется в электронном формате. Заполнение формы административной отчетности в электронном формате осуществляется посредством использования информационной системы «Национальная образовательная база данных», размещенной на сайте www.e.edu.kz.

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 
2012 жылғы 27 желтоқсандағы № 570 бұйрығына 15-қосымша
Приложение 15 к приказу Министра образования и науки
Республики Казахстан от 27 декабря 2012 года № 570 

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан
Форма предназначена для сбора административных данных

Мектепке дейінгі ұйымдардың ашылуын және жабылуын мониторинглеу
туралы мәліметтер Сведения о мониторинге открытия и закрытия дошкольных
организаций

      Ескерту. 15-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 01.09.2016 № 541 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Есепті кезең 20 __ - 20__ оқу жылы
Отчетный период 20 __ - 20__ учебный год

Индексі: № 15 - МҰ нысан
Индекс: форма № ДО-15

Кезеңділігі: жылдық
Периодичность: годовая

Респонденттер: Облыстардың, Астана, Алматы қалалары әкімдіктерінің білім басқармалары
Респонденты: Управления образования акиматов областей, городов Астана, Алматы

Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Мектепке дейінгі және орта білім департаментіне
Куда представляется: в Департамент дошкольного и среднего образования Министерства образования и науки Республики Казахстан

Тапсыру мерзімі: қазан
Срок представления: октябрь

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей

МБ құрылғандар
построенных из РБ

ЖБ құрылғандар
построенных из МБ

МЖМӘ
ГЧП

жекешелендіргендер де
из приватизированных

жалға алынған жеке тұрған коммуналдық меншіктегі босатылған ғимараттар
высвобожденных отдельно стоящих зданий коммунальной собственности, находящихся в аренде

мектеп жанында шағын орталықтар, бірлік
мини-центры при школах, ед.

шағын орталықтар, бірлік
мини-центры, ед.

тұрғын үйлердің 1 қабатындағы МҰ
ДО на 1 этажах жилых домов

жеке меншік, бірлік
частные, ед

МҰ ашуға жарамды жаңа берілген ғимараттар мен жайлар
переданных новых зданий и помещений, пригодных для открытия ДО

Мектепке дейінгі ұйымдардағы қосымша орындар
дополнительные места в действующих дошкольных организациях

шағын орталықтар
мини-центры

балабақшалар
детские сады

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Ашылған
Открытые

1.1

оның ішінде орныдар
в них мест

2

жабылған
закрытые

2.1

оның ішінде орныдар
в них мест

      Білім басқармасының басшысы
      Руководитель Управления образования ___________ қолы ____
                                            подпись

      М.О.            Тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
      М.П             Фамилия, имя, отчество (при наличии)
                      телефон

№ 15-МҰ «Мектепке дейінгі ұйымдардың ашылуын және жабылуын
мониторинглеу туралы мәліметтер» әкімшілік есеп нысанын толтыру
бойынша түсініктеме

      1. «Мектепке дейінгі ұйымдардың ашылуын және жабылуын мониторинглеу туралы мәліметтер» әкімшілік есеп беру нысандарының деректері электронды түрде ұсынылады. Әкімшілік есеп беру нысандарын электронды түрде толтыру www.e.edu.kz сайтында орналасқан «Ұлттық білім беру деректер қоры» ақпараттық жүйе қолдану арқылы жүзеге асады.
      2. Аталған әкімшілік есеп нысанын толтыру мақсатында төмендегідей анықтамалар қолданылады:
      МБ – республикалық бюджет;
      ЖБ – жергілікті бюджет;
      МҰ – мектепке дейінгі ұйымдар;
      ББ – балабақшалар;
      ШО – шағын орталықтар;
      МЖМӘ – мемлекеттік жеке-меншік әріптестік.

Пояснение по заполнению формы административной отчетности
«Сведения о мониторинге открытия и закрытия дошкольных
организаций» № ДО-15

      1. Представление данных формы административной отчетности «Сведения о мониторинге открытия и закрытия дошкольных организаций» осуществляется в электронном формате. Заполнение формы административной отчетности в электронном формате осуществляется посредством использования информационной системы «Национальная образовательная база данных», размещенной на сайте www.e.edu.kz.
      2. Следующие определения применяются в целях заполнения данной формы административной отчетности:
      РБ – республиканский бюджет;
      МБ – местный бюджет;
      ДО – дошкольные организации;
      ДС – детские сады;
      МЦ – мини-центры;
      ГЧП – Государственно-частное партнерство.

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 
2012 жылғы «27» желтоқсандағы № 570 бұйрығына 16-қосымша
Приложение 1 к приказу Министра образования и науки 
Республики Казахстан от «27» декабря 2012 года № 570

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан
Форма предназначена для сбора административных данных

Мектепке дейінгі ұйымдардың жабылуын мониторинглеу туралы
мәліметтер

Сведения о мониторинге закрытия дошкольных организаций

      Ескерту. 16-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 17.06.2015 № 390 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Есепті кезең 20 __ - 20__ оқу жылы
Отчетный период 20 __ - 20__ учебный год

Индексі: № 16 - МҰ нысан
Индекс: форма № ДО-16

Кезеңділігі: жылдық
Периодичность: годовая

Респонденттер: Астана, Алматы қалаларының, облыстар әкімдіктерінің Білім басқармалары
Респонденты: Управления образования акиматов областей, городов Астана, Алматы

Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Мектепке дейінгі және орта білім, ақпараттық технологиялар департаментіне
Куда представляется: в Департамент дошкольного и среднего образования, информационных технологий Министерства образования и науки Республики Казахстан

Тапсыру мерзімі: қазан
Срок представления: октябрь

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей

жабық МҰ саны, бұрын, бірлік
количество закрытых ДО, ранее, ед.

МБ* құрылғандар
построенных из РБ*

ЖБ* құрылғандар
построенных из МБ*

жекешелендіргендер де
из приватизированных

жалға алынған жеке тұрған коммуналдық меншіктегі босатылған ғимараттар
высвобожденных отдельно стоящих зданий коммунальной собственности, находящихся в аренде

мектеп жанындағы шағын орталықтар
мини-центров при школах

балабақшалар болып қайта құрылған шағын орталықтар
реорганизованных мини-центров в детские сады

шағын орталықтар
мини-центров

тұрғын үйлердің 1 қабатындағы МҰ*
ДО* на 1 этажах жилых домов

жеке балабақшалар
частных детских садов

МҰ* ашуға жарамды жаңа берілген ғимараттар мен жайлар
переданных новых зданий и помещений, пригодных для открытия ДО*

А

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Облыс бойынша барлығы
Итого по области

2

барлығы аудан бойынша (бірліктер)
всего по району (единиц)

3

ондағы орындар
в них мест

Білім басқармасының басшысы                          
Руководитель Управления образования ________ қолы ____
подпись  

М.О.        Тегі, Аты және Әкесінің аты
М.П         Фамилия, Имя и Отчество   
телефон                   

«Мектепке дейінгі ұйымдардың жабылуын мониторинглеу туралы мәліметтер» әкімшілік есеп нысанын толтыру бойынша түсініктеме

      1. Нысан келесі түрде толтырылады:
      1-10 бағандарында облыстар бойынша жабық мектепке дейінгі
      ұйымдар саны көрсетіледі;
      2 бағанда әрбір баған үшін аудандар бойынша жабық мектепке
      дейінгі ұйымдар саны көрсетіледі;
      3 бағанда орындар саны көрсетіледі.

      2. Аталған әкімшілік есеп нысаны электронды түрде ұсынылады.
      Әкімшілік есеп нысанын www.e.edu.kz сайтында орналасқан Ұлттық
      білім беру деректер қорын қолдану арқылы жүзеге асады.

Пояснение
по заполнению формы административной отчетности
«Сведения о мониторинге закрытия дошкольных организаций»

      1. Форма заполняется следующим образом:
      в графах 1-10 указывается количество закрытых дошкольных
      организаций по области;
      в строке 2 указывается количество закрытых дошкольных
      организаций по району для каждой графы;
      в строке 3 указывается количество мест.

      2. Представление данной формы административной отчетности
      осуществляется в электронном формате. Заполнение формы
      административной отчетности в электронном формате
      осуществляется посредством использования Национальной
      образовательной базы данных, размещенной на сайте www.e.edu.kz.

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 
2012 жылғы 27 желтоқсандағы № 570 бұйрығына 17-қосымша
Приложение 17 к приказу Министра образования и науки
Республики Казахстан от 27 декабря 2012 года № 570 

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан
Форма предназначена для сбора административных данных

Қосымша білім беру ұйымдарының желісі туралы мәліметтер.
Жас санаты және әлеуметтік мәртебесі бойынша оқушылардың
контингенті Сведения о сети организаций дополнительного образования.
Контингент учащихся по возрастным категориям и социальному
статусу

      Ескерту. 17-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 01.09.2016 № 541 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Есепті кезең 20__-20__ оқу жылы
Отчетный период 20__-20__ учебный год

Индексі: № МТМ-1 нысан
Индекс: форма № ВУ-1

Кезеңділігі: жылдық
Периодичность: годовая

Респонденттер: Облыстардың, Астана, Алматы қалалары әкімдіктерінің білім басқармалары, республикалық білім беру ұйымдары, басқа ведомствоға қарасты мемлекеттік білім беру ұйымдары
Респонденты: Управления образования акиматов областей, городов Астана, Алматы, республиканские организации образования, организации образования подведомственные другим госорганам

Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Мектепке дейінгі және орта білім департаментіне
Куда представляется: в Департамент дошкольного и среднего образования Министерства образования и науки Республики Казахстан

Тапсыру мерзімі: қазан
Срок представления: октябрь

      1-тарау                                                раздел 1

Көрсеткіштер атауы
Наименование показателей

оқушылар сарайлары
дворцы школьников

жас натуралистер станциялары
станции юных натуралистов

жас техниктер станциялары
станции юных техников

жас туристер станциялары
станции юных туристов

балалар аула клубтары
детские дворовые клубы

балалар өнер мектептері
детские школы искусств

балалар сауықтыру орталықтары
детские оздоровительные лагеря

БЖСМ
ДЮСШ*

олимпиадалық резервтегі мамандандырылған балалар- жасөспірімдер спорттық мектептері
специализированные детско-юношеские школы олимпийского резерва

балалардың қызығушылығы мен әрекеті бойынша басқа да ұйымдар
другие организации по направлениям деятельности и интересам детей

балаларға арналған қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталықтар
учебно- методический центр дополнительного образования для детей

барлығы
итого

оқушылар сарайлары
дворцы школьников

оқушылар үйлері
дома школьников

шығармашылық орталықтары
центры творчества

комплекстер
комплексы

балалар мен жасөспірімдер орталықтары
детско- юношеские центры

жас натуралистер станциялары
станции юных натуралистов

балалар экологиялық орталығы
детские экологические центры

биологиялық орталық
биологические центры

экобиоорталығы
экобиоцентры

жас техниктер станциялары
станции юных техников

орталықтар
центры

балалар және жасөспірімдер техникалық шығармашылық мектептері
школы технического творчества детей и юношества

жас туристер станциялары
станции юных туристов

балалар-жасөспірімдер туризм орталықтары
центры детско-юношеского туризма

аулалық
дворовые

әскери-патриоттық
военно-патриотические

клубтардың басқа түрлері
другие клубные досуговые организации

музыкалық
музыкальные

көркемөнер
художественные

өнер мектептері
школы искусств

көркем-эстетикалық бағыттағы басқа мектептері
другие школы художественно-эстетической направленности

орталықтар
центры

кешендер
комплексы

қала сыртындағы сауықтыру лагері
загородные оздоровительные лагеря

күндізгі уақытта ұйымдастырылатын лагерлер
лагеря дневного пребывания

палаталық
палаточные

киіз үй
юрточные

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

1

барлық ҚББҰ, бірлік
всего ОДО, ед.*

      Жалғасы                                            Продолжение

1.1

білім беру жүйесінде, бірлік
в системе образования, ед.

1.2

оның ішінде мемлекеттік
из них государственные

1.3

оның ішінде ауылдық жерде (1.1 жолдан)
из них в сельской местности (из строки 1.1)

1.4

оның ішінде қазақ тілінде (1.1 жолдан)
из них на казахском языке (из строки 1.1)

1.5

аралас (1.1 жолдан)
смешанные (из строки 1.1)

2

мәдениет және спорт жүйесінде, бірлік
в системе культуры и спорта, ед.

      Жалғасы                                            Продолжение

2.1

оның ішінде мемлекеттік
из них государственные

2.2

оның ішінде ауылдық жерде (2 жолдан)
из них в сельской местности (из строки 2)

2.3

оның ішінде қазақ тілінде (2 жолдан)
из них на казахском языке (из строки 2)

2.4

аралас (2 жолдан)
смешанные (из строки 2)

3

барлық оқушылар саны, адам
численность всего учащихся, чел

3.1

білім беру жүйесінде, адам
в системе образования, чел.

3.2

оның ішінде мемлекеттік
из них государственные

3.3

оның ішінде қыздар (3.1 жолдан)
из них девочек (из строки 3.1)

      Жалғасы                                            Продолжение

3.4

оның ішінде ауылдық жерде (3.1 жолдан)
из них в сельской местности (из строки 3.1)

3.5

оның ішінде қазақтар (13 жолдан)
из них казахов (из строки 3.1)

3.6

оның ішінде қазақ тілінде оқитын (3.1 жолдан)
из них обучаются на казахском языке (из строки 3.1)

3.7

оның ішінде аралас (3.1 жолдан)
из них смешанные (из строки 3.1)

3.8

мәдениет және спорт жүйесінде, адам
в системе культуры и спорта, чел.

3.9

оның ішінде мемлекеттік
из них государственные

      Жалғасы                                            Продолжение

3.10

оның ішінде қыздар (3.8 жолдан)
из них девочек (из строки 3.8)3.11

оның ішінде ауылдық жерде (3.8 жолдан)
из них в сельской местности (из строки 3.8)3.12

оның ішінде қазақтар (3.8 жолдан)
из них казахов (из строки 3.8)3.13

оның ішінде қазақ тілінде оқитын (3.8 жолдан)
из них обучаются на казахском языке (из строки 3.8)3.14

оның ішінде аралас (3.8 жолдан)
из них смешанные (из строки 3.8)      2-тарау                                                раздел2

Көрсеткіштер атауы
Наименование показателей

оқушылар сарайлары
дворцы школьников

жас натуралистер станциялары
станции юных натуралистов

жас техниктер станциялары
станции юных техников

жас туристер станциялары
станции юных туристов

балалар аула клубтары
детские дворовые клубы

балалар өнер мектептері
детские школы искусств

балалар сауықтыру орталықтары
детские оздоровительные лагеря

БЖСМ
ДЮСШ*

олимпиадалық резервтегі мамандандырылған балалар- жасөспірімдер спорттық мектептері
специализированные детско-юношеские школы олимпийского резерва

балалардың қызығушылығы мен әрекеті бойынша басқа да ұйымдар
другие организации по направлениям деятельности и интересам детей

балаларға арналған қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталықтар
учебно- методический центр дополнительного образования для детей

барлығы
итого

оқушылар сарайлары
дворцы школьников

оқушылар үйлері
дома школьников

шығармашылық орталықтары
центры творчества

комплекстер
комплексы

балалар мен жасөспірімдер орталықтары
детско- юношеские центры

жас натуралистер станциялары
станции юных натуралистов

балалар экологиялық орталығы
детские экологические центры

биологиялық орталық
биологические центры

экобиоорталығы
экобиоцентры

жас техниктер станциялары
станции юных техников

орталықтар
центры

балалар және жасөспірімдер техникалық шығармашылық мектептері
школы технического творчества детей и юношества

жас туристер станциялары
станции юных туристов

балалар-жасөспірімдер туризм орталықтары
центры детско-юношеского туризма

аулалық
дворовые

әскери-патриоттық
военно-патриотические

клубтардың басқа түрлері
другие клубные досуговые организации

музыкалық
музыкальные

көркемөнер
художественные

өнер мектептері
школы искусств

көркем-эстетикалық бағыттағы басқа мектептері
другие школы художественно-эстетической направленности

орталықтар
центры

кешендер
комплексы

қала сыртындағы сауықтыру лагері
загородные оздоровительные лагеря

күндізгі уақытта ұйымдастырылатын лагерлер
лагеря дневного пребывания

палаталық
палаточные

киіз үй
юрточные

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

1

барлық оқушылар саны, адам
численность всего учащихся, чел

1.1

білім беру жүйесінде, адам
в системе образования, чел.

1.2

6-10 жастағы оқушылар (1.1 жолдан)
учащиеся 6-10 возраста (из строки 1.1)

      Жалғасы                                            Продолжение

1.3

11-15 жастағы оқушылар (1.1 жолдан)
учащиеся 11-15 возраста (из строки 1.1)

1.4

16-18 жастағы оқушылар (1.1 жолдан)
учащиеся 16-18 возраста (из строки 1.1)

1.5

ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар (1.1 жолдан)
дети оставшиеся без попечения родителей (из строки 1.1)

1.6

жетім балалар (1.1 жолдан)
дети сирот (из строки 1.1)

1.7

мүмкіндіктері шектеулі балалар (1.1 жолдан)
дети с ограниченными возможностями (из строки 1.1)

1.8

мәдениет және спорт жүйесінде, адам
в системе культуры и спорта, чел.

1.9

6-10 жастағы оқушылар (1.8 жолдан)
учащиеся 6-10 возраста (из строки 1.8)

1.10

11-15 жастағы оқушылар (1.8 жолдан)
учащиеся 11-15 возраста (из строки 1.8)

1.11

16-18 жастағы оқушылар (1.8 жолдан)
учащиеся 16-18 возраста (из строки 1.8)

1.12

ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар (1.8 жолдан)
дети оставшиеся без попечения родителей (из строки 1.8)

1.13

жетім балалар (1.8 жолдан)
дети сирот (из строки 1.8)

1.14

мүмкіндіктері шектеулі балалар (1.8 жолдан)
дети с ограниченными возможностями (из строки 1.8)

      Департамент басшысы
      Руководитель департамента _________________ қолы ________
                                    подпись
                 М.О. Тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
                 М.П Фамилия, имя, отчество (при наличии)
                 телефон

№ МТМ-1 «Қосымша білім беру ұйымдарының желісі туралы
мәліметтер.
Жас санаты және әлеуметтік мәртебесі бойынша оқушылардың
контингенті» әкімшілік есеп беру нысанын толтыру бойынша
түсініктеме

      «Қосымша білім беру ұйымдарының желісі туралы мәліметтер. Жас санаты және әлеуметтік мәртебесі бойынша оқушылардың контингенті» әкімшілік есеп беру нысандарының деректері электронды түрде ұсынылады. Әкімшілік есеп беру нысандарын электронды түрде толтыру www.e.edu.kz сайтында орналасқан «Ұлттық білім беру деректер қоры» Ақпараттық жүйе қолдану арқылы жүзеге асады.

      ҚББҰ – қосымша білім беру ұйымдары
      БЖСМ – балалар-жасөспірімдер спорттық мектебі

Пояснение по заполнению формы административной отчетности
«Сведения о сети организаций дополнительного образования.
Контингент учащихся по возрастным категориям и социальному
статусу» № ВУ-1

      Представление данных формы административной отчетности «Сведения о сети организаций дополнительного образования. Контингент учащихся по возрастным категориям и социальному статусу» осуществляется в электронном формате. Заполнение формы административной отчетности в электронном формате осуществляется посредством использования Информационной системы «Национальная образовательная база данных», размещенной на сайте www.e.edu.kz.

      ОДО – организация дополнительного образования для детей
      ДЮСШ – детско-юношеская спортивная школа

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 
2012 жылғы 27 желтоқсандағы № 570 бұйрығына 18-қосымша
Приложение 18 к приказу Министра образования и науки
Республики Казахстан от 27 декабря 2012 года № 570 

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан
Форма предназначена для сбора административных данных

Балаларға арналған қосымша білім беру ұйымдарының қоры туралы
мәліметтер. Балаларға арналған қосымша білім беру ұйымдарының
бірлестіктері туралы мәліметтер. Балаларға арналған қосымша
білім беру ұйымдарының педагогикалық кадрлары туралы мәліметтер Сведения о ресурсах организаций дополнительного образования для
детей. Сведения об объединениях дополнительного образования для
детей. Сведения о педагогических кадрах дополнительного
образования для детей

      Ескерту. 18-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 01.09.2016 № 541 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Есепті кезең 20__-20__ оқу жылы
Отчетный период 20__-20__ учебный год

Индексі: № МТМ-2 нысан
Индекс: форма № ВУ-2

Кезеңділігі: жылдық
Периодичность: годовая

Респонденттер: Облыстардың, Астана, Алматы қалалары әкімдіктерінің білім басқармалары, республикалық білім беру ұйымдары, басқа ведомствоға қарасты мемлекеттік білім беру ұйымдары
Респонденты: Управления образования акиматов областей, городов Астана, Алматы, республиканские организации образования, организации образования подведомственные другим госорганам

Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Мектепке дейінгі және орта білім департаментіне
Куда представляется: в Департамент дошкольного и среднего образования Министерства образования и науки Республики Казахстан

Тапсыру мерзімі: қазан
Срок представления: октябрь

      1-тарау                                                раздел1

Көрсеткіштер атауы
Наименование показателей

барлық ҚББҰ, бірлік
всего ОДО, ед

ғимарат типі
тип здания

ғимараттың техникалық жағдайы
техническое состояние здания

турникеті бар ұйымдардың саны, бірлік
количество организаций имеющих турникет, ед.

кітапханалары бар ұйымдардың саны, бірлік
количество организаций имеющих библиотек, ед.

мұражайы бар ұйымдардың саны, бірлік
количество организаций имеющих музей, ед.

лагері бар ұйымдардың саны, бірлік
количество организаций имеющих лагерь, ед.

типтік
типовое

бейімделген
приспособленное

апаттық
аварийное

күрделі жөндеуді қажет ететін
требует капитальный ремонт

ағымдық жөндеуді қажет ететін
требует текущего ремонта

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

барлығы
всего

білім беру жүйесінде
в системе образования

оның ішінде ауылдық
из них в сельской местности

мәдениет және спорт жүйесінде
в системе культуры и спорта

оның ішінде ауылдық
из них в сельской местности

      2-тарау                                                раздел2

Көрсеткіштер атауы
Наименование показателей

үйірмелер (секциялар, сыныптар және т.б.)
кружки (секции, классы и т.д.)

қазақ тіліндегі үйірмелер (секциялар)
кружки на казахском языке (секции)

ақысыз үйірмелер (секциялар)
бесплатные кружки (секции)

ақылы үйірмелер (секциялар)
платные кружки (секции)

көркемөнерлік-эстетикалық
художественно-эстетические

сәндік-қолданбалы
декоративно-прикладные

техникалық
технические

экологиялық
экологические

туристік-өлкетанулық
туристско-краеведческие

қоғамдық-гуманитарлық
общественно-гуманитарные

жаратылыстану-математикалық
естественно-математические

тілдік
языковые

волейболдық
волейбольные

баскетболдық
баскетбольные

футболдық
футбольные

әлеуеттік спорт түрлері
силовые виды спорта

теннис
теннис

күрес (барлық түрлері)
борьба (все виды)

қысқы түрлері
зимние виды

ұлттық ойындар
национальные игры

шахматтық-шашкалық
шахматно-шашечные

басқа спорттық
другие спортивные

басқалары
другие

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

білім беру жүйесінде
в системе образования

барлығы, бірлік
всего, ед.

ондағы балалар, адам
в них детей, чел.

оның ішінде ауылдық
из них в сельской местности

мәдениет және спорт жүйесінде
в системе культуры и спорта

барлығы, бірлік
всего, ед.

ондағы балалар, адам
в них детей, чел.

оның ішінде ауылдық
из них в сельской местности

      3-тарау                                                раздел 3

Көрсеткіштер атауы
Наименование показателей

ҚББҰ-дағы штаттағы педагогтар саны адам
численность штатных педагогических работников в ОДО, чел.

жас мамандар (ағымдағы жылдың педагогикалық жоғары оқу орны мен колледждердің түлектері), адам
молодые специалисты (выпускники педагогических высших учебных заведений и колледжей текущего года), чел.

кадрлардың қажеттілігі, адам
потребность в кадрах, чел.

барлығы
всего

білімі
образование

біліктілігі квалификация

жасы бойынша
по возрасту

барлығы
всего

білімі
образование

жоғары педагогикалық
высшее педагогическое

техникалық және кәсіби (педагогикалық) техническое и профессиональное (педагогическое)

жоғары кәсіби
высшее профессиональное

техникалық және кәсіби
техническое и профессиональное

жалпы орта
общее среднее

жоғарғы санат
высшая категория

1 санат
1 категория

2 санат
2 категория

санаты жоқтар
без категории

30 жастан төмен
младше 30 лет

30-39 жас
30-39 лет

40-49 жас
40-49 лет

50-59 жас
50-59 лет

59 жастан жоғары
старше 59 лет

жоғары педагогикалық
высшее педагогическое

техникалық және кәсіби (педагогикалық) техническое и профессиональное (педагогическое)

жоғары кәсіби
высшее профессиональное

техникалық және кәсіби
техническое и профессиональное

жалпы орта
общее среднее

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

барлығы
всего

білім беру жүйесінде
в системе образования

оның ішінде ауылдық
из них в сельской местности

мәдениет және спорт жүйесінде
в системе культуры и спорта

оның ішінде ауылдық
из них в сельской местности

      Департамент басшысы
      Руководитель департамента _________________ қолы ________
                                    подпись
                 М.О. Тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
                 М.П Фамилия, имя, отчество (при наличии)
                 телефон

№ МТМ-2 «Балаларға арналған қосымша білім беру ұйымдарының қоры
туралы мәліметтер. Балаларға арналған қосымша білім беру
ұйымдарының бірлестіктері туралы мәліметтер. Балаларға арналған
қосымша білім беру ұйымдарының педагогикалық кадрлары туралы
мәліметтер» әкімшілік есеп беру нысанын толтыру бойынша
түсініктеме

      «Балаларға арналған қосымша білім беру ұйымдарының қоры туралы мәліметтер. Балаларға арналған қосымша білім беру ұйымдарының бірлестіктері туралы мәліметтер. Балаларға арналған қосымша білім беру ұйымдарының педагогикалық кадрлары туралы мәліметтер» әкімшілік есеп беру нысандарының деректері электронды түрде ұсынылады. Әкімшілік есеп беру нысандарын электронды түрде толтыру www.e.edu.kz сайтында орналасқан «Ұлттық білім беру деректер қоры» ақпараттық жүйе қолдану арқылы жүзеге асады.

Пояснение по заполнению формы административной отчетности
«Сведения о ресурсах организаций дополнительного образования
для детей. Сведения об объединениях дополнительного образования
для детей. Сведения о педагогических кадрах дополнительного
образования для детей» № ВУ-2

      Представление данных формы административной отчетности «Сведения о ресурсах организаций дополнительного образования для детей. Сведения об объединениях дополнительного образования для детей. Сведения о педагогических кадрах дополнительного образования для детей» осуществляется в электронном формате. Заполнение формы административной отчетности в электронном формате осуществляется посредством использования информационной системы «Национальная образовательная база данных», размещенной на сайте www.e.edu.kz.

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 
2012 жылғы 27 желтоқсандағы № 570 бұйрығына 19-қосымша
Приложение 19 к приказу Министра образования и науки
Республики Казахстан от 27 декабря 2012 года № 570 

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан
Форма предназначена для сбора административных данных

Республикалық білім беру ұйымдарының аудандық, қалалық және
облыстық жасөспірімдер бірлестігі және оқушылардың өзін-өзі
басқару органы туралы мәліметтер Сведения о районных, городских и областных детско-юношеских
объединениях организаций образования республики, и органах
ученического самоуправления

      Ескерту. 19-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 01.09.2016 № 541 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Есепті кезең 20__-20__ оқу жылы
Отчетный период 20__-20__ учебный год

Индексі: № МТМ-3 нысан
Индекс: форма № ВУ-3

Кезеңділігі: жылдық
Периодичность: годовая

Респонденттер: Облыстардың, Астана, Алматы қалалары әкімдіктерінің білім басқармалары
Респонденты: Управления образования акиматов областей, городов Астана, Алматы

Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Мектепке дейінгі және орта білім департаментіне
Куда представляется: в Департамент дошкольного и среднего образования Министерства образования и науки Республики Казахстан

Тапсыру мерзімі: қазан
Срок представления: октябрь

Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың атауы
Наименование области, города республиканского значения, столицы

"Жас Ұлан" республикалық ұйымы
республиканская организация "Жас Ұлан"

"Жас Қыран" республикалық ұйымы
республиканская организация "Жас Қыран"

балалар-жасөспірімдер, басқа да балалардың қоғамдық бірлестіктері
другие детские, детско-юношеские общественные объединения

мектептегі профилактикалық кеңестер
школьные советы профилактики

жоғары сынып оқушыларының аудандық, қалалық, облыстық кеңестері, жастар парламенті, балалар маслихаты және тағы да басқалары
районные, городские, областные советы старшеклассников, молодежные парламенты, детские маслихаты и другие

мүшелер саны, адам
количество членов, чел.

жетекшілер саны, адам
количество руководителей, чел.

тәрбиелік жобалардың саны, бірлік
количество воспитательных проектов, ед.

мүшелер саны, адам
количество членов, чел.

жетекшілер саны, адам
количество руководителей,чел.

тәрбиелік жобалардың саны, бірлік
количество воспитательных проектов, ед.

мекеме мүшелерінің барлық саны, адам
всего членов организации, чел.

оның ішінде ұйым мүшелері 1-11 сынып оқушылары, адам
в них членов организации учащихся 1-11 классов, чел.

тәрбиелік жобалардың саны, бірлік
количество воспитательных проектов, ед.

кеңестер саны, бірлік
количество советов, ед.

мүшелер саны, адам
количество членов, чел.

кеңестер саны, бірлік
количество советов, ед.

мүшелер саны, адам
количество членов, чел.

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Облыс/ республикалық маңызы бар қала, астана бойынша барлығы
Итого по области/ по городу республиканского значения, столице      Департамент басшысы
      Руководитель департамента _________________ қолы ________
                                    подпись
                 М.О. Тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
                 М.П Фамилия, имя, отчество (при наличии)
                 телефон

№ МТМ-3 «Республикадағы облыстық, қалалық және аудандық білім
беру ұйымдары және оқушылардың өзін –өзі басқару ұжымдары
туралы мәлімет» әкімшілік есеп беру нысанын толтыру бойынша
түсініктеме

      1. «Республикадағы облыстық, қалалық және аудандық білім беру ұйымдары және оқушылардың өзін –өзі басқару ұжымдары туралы мәлімет» әкімшілік есеп беру нысандарының деректері электронды түрде ұсынылады. Әкімшілік есеп беру нысандарын электронды түрде толтыру www.e.edu.kz сайтында орналасқан «Ұлттық білім беру деректер қоры» ақпараттық жүйе қолдану арқылы жүзеге асады.
      2. Аталған әкімшілік есеп беру нысанын толтыру мақсатында төмендегідей анықтамалар қолданылады:
      "Жас Ұлан" – Республикалық Бірыңғай балалар – жасөспірімдер ұжымы қоғамдық бірлестігі;
      "Жас Қыран" – Республикалық Бірыңғай балалар – жасөспірімдер ұжымы қоғамдық бірлестігі.

Пояснение по заполнению формы административной отчетности
«Сведения о районных, городских и областных детско-юношеских
объединениях организаций образования республики, и органах
ученического самоуправления» № ВУ-3

      1. Представление данных формы административной отчетности «Сведения о районных, городских и областных детско-юношеских объединениях организаций образования республики, и органах ученического самоуправления» осуществляется в электронном формате. Заполнение формы административной отчетности в электронном формате осуществляется посредством использования информационной системы «Национальная образовательная база данных», размещенной на сайте www.e.edu.kz.
      2. Следующие определения применяются в целях заполнения данной формы административной отчетности:
      "Жас Ұлан" – Республиканское общественное объединение Единая детско-юношеская организация;
      "Жас Қыран" – Республиканское общественное объединение Единая детско-юношеская организация.

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 
2012 жылғы 27 желтоқсандағы № 570 бұйрығына 20-қосымша
Приложение 20 к приказу Министра образования и науки
Республики Казахстан от 27 декабря 2012 года № 570 

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан
Форма предназначена для сбора административных данных

Кешкі (ауысымдық) мектептер тұралы мәліметтер. Мектептер,
сыныптар, оқушылар туралы жалпы мәліметтер. Кешкі мектептердің
қоры туралы мәліметтер Сведения о вечерних (сменных) школах. Общие сведения о школах,
классах, учащихся. Сведения о ресурсах вечерних школ

      Ескерту. 20-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 01.09.2016 № 541 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Есепті кезең 20__-20__ оқу жылы
Отчетный период 20__-20__ учебный год

Индексі: № КА-1 нысан
Индекс: форма № СВ-1

Кезеңділігі: жылдық
Периодичность: годовая

Респонденттер: Облыстардың, Астана, Алматы қалалары әкімдіктерінің білім басқармалары
Респонденты: Управления образования акиматов областей, городов Астана, Алматы

Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Мектепке дейінгі және орта білім департаментіне
Куда представляется: в Департамент дошкольного и среднего образования Министерства образования и науки Республики Казахстан

Тапсыру мерзімі: қазан
Срок представления: октябрь

      1-тарау                                               раздел 1

Көрсеткіштер атауы
Наименование показателей

мектептер саны, бірлік
количество школ, ед.

сыныптар саны, бірлік
число классов, ед.

барлығы оқушылар, адам
всего учащихся, чел.

оның ішінде оқитын
в том числе обучаются

оқыту тілі бойынша
по языку обучения

күндіз
днем

кешке
вечером

күндіз және кешке
днем и вечером

қазақ
казахский

орыс
русский

аралас
смешанные

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

кешкі (ауысымдық) жеке жалпы білім беретін мектептер
самостоятельные вечерние (сменные) общеобразовательные школы1.1

оның ішінде ауылдық жерде
из них в сельской местности1.2

оның ішінде күндізгі оқу нысаны
в том числе с очной формой обучения1.3

оның ішінде сырттай оқу нысандарымен
в том числе с заочной формой обучения1.4

оның ішінде күндізгі және сырттай оқу нысандарымен
в том числе с очной и заочной формами обучения      Жалғасы                                            Продолжение

2

одан басқа: жұмыс жасайтын жастар үшін оқу кеңес беру пунктері, сырттай оқитын топтары, күндіз оқитын сыныптары ашылған күндізгі жалпы білім беретін мектептер
кроме того: дневные общеобразовательные школы, при которых созданы классы очного обучения, группы заочного обучения, консультационные пункты для работающей молодежи2.1

оның ішінде ауылдық жерде
из них в сельской местности3

барлығы (1, 2-жолдардың қосындысы)
итого (сумма строк 1, 2)3.1

оның ішінде ауылдық жерде
из них в сельской местности4

сыныптар бойынша барлық
оқушылар (4.1-4.4 жолдардың қосындысы)
всего учащихся по классам (сумма строк 4.1-4.4)4.1

оның ішінде 5-9 сыныптар
в том числе 5-9 классы4.2

оның ішінде 10-сынып
в том числе 10 класс4.3

оның ішінде 11-сынып
в том числе 11 класс4.4

оның ішінде 12-сынып
в том числе 12 класс4.5

оның ішінде былтырғы оқу жылында жалпы білім беретін күндізгі мектепте оқыған (10 жолдан)
из них обучались в прошлом учебном году в дневных общеобразовательных школах (из строки 10)      2-тарау                                              раздел 2

Көрсеткіштер атауы
Наименование показателей

мектептер саны, бірлік
количество школ, ед.

ғимарат типі, бірлік
тип здания, ед.

ғимараттың техникалық жағдайы, бірлік
техническое состояние здания, ед.

кітапханалар саны, бірлік
число библиотек, ед.

барлық кітапхана қоры, бірлік
всего фонд библиотеки, ед.

типтік
типовое

бейімделген,
приспособленное

апаттық
аварийное

күрделі жөндеуді қажет ететін
требует капитальный ремонт

ағымдық жөндеуді қажет ететін
требует текущего ремонта

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

1

облыс/ республикалық маңызы бар қала, астана бойынша барлығы
итого по области/ по городу республиканского значения, столице

1.1

оның ішінде ауылдық жерде
из них в сельской местности

      Департамент басшысы
      Руководитель департамента _________________ қолы ________
                                    подпись
                 М.О. Тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
                 М.П Фамилия, имя, отчество (при наличии)
                 телефон

№ КА-1 «Кешкі (ауысымдық) мектептер тұралы мәліметтер.
Мектептер, сыныптар, оқушылар туралы жалпы мәліметтер.
Кешкі мектептердің қоры туралы мәліметтер» әкімшілік есеп беру
нысанын толтыру бойынша түсініктеме

      «Кешкі (ауысымдық) мектептердің жиынтық есебі. Мектептер, сыныптар, оқушылар туралы жалпы мәліметтер. Кешкі мектептердің қоры туралы мәліметтер» әкімшілік есеп беру нысандарының деректері электронды түрде ұсынылады. Әкімшілік есеп беру нысандарын электронды түрде толтыру www.e.edu.kz сайтында орналасқан «Ұлттық білім беру деректер қоры» ақпараттық жүйе қолдану арқылы жүзеге асады.

Пояснение по заполнению формы административной отчетности
«Сведения о вечерних (сменных) школах. Общие сведения о школах,
классах, учащихся. Сведения о ресурсах вечерних школ» № СВ-1

      Представление данных формы административной отчетности «Отчет вечерних (сменных) школ. Общие (отчет) сведения о школах, классах, учащихся. Сведения о ресурсах вечерних школ» осуществляется в электронном формате. Заполнение формы административной отчетности в электронном формате осуществляется посредством использования информационной системы «Национальная образовательная база данных», размещенной на сайте www.e.edu.kz.

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 
2012 жылғы 27 желтоқсандағы № 570 бұйрығына 21-қосымша
Приложение 21 к приказу Министра образования и науки
Республики Казахстан от 27 декабря 2012 года № 570 

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан
Форма предназначена для сбора административных данных

20__-20__ оқу жылында оқу бітірген немесе келесі сыныпқа
көшірілген оқушылар туралы мәліметтер.
Сыныпар және жас бойынша оқушылардың саны Сведения об учащихся, окончивших школу или переведенных
в следующий класс в 20__-20__ учебном году.
Количество учащихся по классу и возрасту

      Ескерту. 21-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 01.09.2016 № 541 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Есепті кезең 20__-20__ оқу жылы
Отчетный период 20__-20__ учебный год

Индексі: № КА-2 нысан
Индекс: форма № СВ-2

Кезеңділігі: жылдық
Периодичность: годовая

Респонденттер: Облыстардың, Астана, Алматы қалалары әкімдіктерінің білім басқармалары
Респонденты: Управления образования акиматов областей, городов Астана, Алматы

Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Мектепке дейінгі және орта білім департаментіне
Куда представляется: в Департамент дошкольного и среднего образования Министерства образования и науки Республики Казахстан

Тапсыру мерзімі: қазан
Срок представления: октябрь

      1-тарау                                               раздел 1

Көрсеткіштер атауы
Наименование показателей

5-сынып
5-класс

6-сынып
6-класс

7-сынып
7-класс

8-сынып
8-класс

9-сынып
9-класс

10-сынып
10-класс

11-сынып
11-класс

12-сынып
12-класс

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

1

сыныпты аяқтап, көктемде, күзде келесі сыныпқа көшірілген оқушылардың саны, адам
число учащихся, окончивших данный класс и переведенных в следующий класс весной, осенью, чел.

2

негізгі мектеп бітіру туралы куәлік алған оқушылардың саны, адам
число учащихся, получивших свидетельство об окончании основной школы, чел.

3

орта білім туралы аттестат алған оқушылардың саны, адам
число учащихся, получивших аттестат о среднем образовании, чел.

4

белгіленген үлгіге сәйкес анықтама алған оқушылардың саны ("тыңдады" деген жазбасымен), адам
число учащихся, получивших справку соответствующего образца (с записью "прослушал (а)"), чел.

5

орта білім беру мектебінің бағдарламасын тыңдаған бітіруші сынып оқушыларының саны (орта білім туралы аттестат алмағандар), адам
число учащихся, выпускного класса, прослушавших курс средней школы (не получивших аттестат о среднем образовании), чел.

6

оқу жылының ішінде мектептен кеткен оқушылар туралы мәліметтер, адам
число учащихся, выбывших из школ в течении года, чел.

7

жазғы уақытта мектептен кеткен оқушылар туралы мәліметтер, адам
число учащихся, выбывших из школ в течении летнего периода, чел.

      2-тарау                                               раздел 2

Көрсеткіштер атауы
Наименование показателей

5-сынып
5-класс

6-сынып
6-класс

7-сынып
7-класс

8-сынып
8-класс

9-сынып
9-класс

10-сынып
10-класс

11-сынып
11-класс

12-сынып
12-класс

оқушылар саны, адам
число учащихся, чел.

оның ішінде қыздар, адам
из них девочек, чел.

оқушылар саны, адам
число учащихся, чел.

оның ішінде қыздар, адам
из них девочек, чел.

оқушылар саны, адам
число учащихся, чел.

оның ішінде қыздар, адам
из них девочек, чел.

оқушылар саны, адам
число учащихся, чел.

оның ішінде қыздар, адам
из них девочек, чел.

оқушылар саны, адам
число учащихся, чел.

оның ішінде қыздар, адам
из них девочек, чел.

оқушылар саны, адам
число учащихся, чел.

оның ішінде қыздар, адам
из них девочек, чел.

оқушылар саны, адам
число учащихся, чел.

оның ішінде қыздар, адам
из них девочек, чел.

оқушылар саны, адам
число учащихся, чел.

оның ішінде қыздар, адам
из них девочек, чел.

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

15 жастан кіші
младше 15 лет

2

15 жас
15 лет

3

16 жас
16 лет

4

17 жас
17 лет

5

18 жас
18 лет

6

19 жас
19 лет

7

20 жас
20 лет

      Жалғасы                                            Продолжение

8

21 жас
21 лет

9

22 жас
22 лет

10

23 жас
23 лет

11

24 жас
24 лет

12

25-29 жас
25-29 лет

13

30-34 жас
30-34 лет

14

35-39 жас
35-39 лет

15

40-44 жас
40-44 лет

16

45-49 жас
45-49 лет

17

49 жастан үлкен
старше 49 лет

18

барлығы (1-17 жолдардың қосындысы)
итого (сумма строк 1-17)

      Департамент басшысы
      Руководитель департамента _________________ қолы ________
                                    подпись
                 М.О. Тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
                 М.П Фамилия, имя, отчество (при наличии)
                 телефон

№ КА-2 «20__-20__ оқу жылында оқу бітірген немесе келесі
сыныпқа көшірілген оқушылар туралы мәліметтер. Сыныпар және жас
бойынша оқушылардың саны» әкімшілік есеп беру нысанын толтыру
бойынша түсініктеме

      «20__-20__ оқу жылында оқу бітірген немесе келесі сыныпқа көшірілген оқушылар туралы мәліметтер. Сыныпар және жас бойынша оқушылардың саны» әкімшілік есеп беру нысандарының деректері электронды түрде ұсынылады. Әкімшілік есеп беру нысандарын электронды түрде толтыру www.e.edu.kz сайтында орналасқан «Ұлттық білім беру деректер қоры» ақпараттық жүйе қолдану арқылы жүзеге асады.

Пояснение по заполнению формы административной отчетности
«Сведения об учащихся, окончивших школу или переведенных
в следующий класс в 20__-20__ учебном году. Количество учащихся
по классу и возрасту» № СВ-2

      Представление данных формы административной отчетности «Сведения об учащихся, окончивших школу или переведенных в следующий класс в 20__-20__ учебном году. Количество учащихся по классу и возрасту» осуществляется в электронном формате. Заполнение формы административной отчетности в электронном формате осуществляется посредством использования информационной системы «Национальная образовательная база данных», размещенной на сайте www.e.edu.kz.

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 
2012 жылғы «27» желтоқсандағы № 570 бұйрығына 22-қосымша
Приложение 1 к приказу Министра образования и науки 
Республики Казахстан от «27» декабря 2012 года № 570

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан
Форма предназначена для сбора административных данных

Педагог қызметкерлер туралы мәліметтер

Сведения о педагогических работниках

      Ескерту. 22-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 17.06.2015 № 390 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Есепті кезең 20__-20__ оқу жылы
Отчетный период 20__-20__ учебный год

Индексі: № КА-3 нысан
Индекс: форма № СВ-3

Кезеңділігі: жылдық
Периодичность: годовая

Респонденттер: Облыстардың Астана, Алматы қалалары әкімдіктерінің Білім басқармалары
Респонденты: Управления образования акиматов областей, городов Астана, Алматы

Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Мектепке дейінгі және орта білім, ақпараттық технологиялар департаментіне
Куда представляется: в Департамент дошкольного и среднего образования, информационных технологий Министерства образования и науки Республики Казахстан

Тапсыру мерзімі: қазан
Срок представления: октябрь

Көрсеткіштер атауы
Наименование показателей

барлығы, адам
всего,чел.

оның ішінде әйелдер, адам
из них женщин, чел.

оның ішінде білімі бойынша, адам
в том числе по образованию, чел.

жоғары
высшее

техникалық және кәсіптік
техническое и профессиональное

жалпы орта
общее среднее

А

В

1

2

3

4

5

1-12 сынып мұғалімдері саны, адам
численность преподавателей 1-12 классов, чел.

1оның ішінде осы мектепте негізігі жұмыс орны бар
из них имеют основную работу в данной школе

2оның ішінде қоса атқарушылар
из них совместители

3жас мамандар (ағымдағы жылғы педагогикалық жоғары оқу орны мен колледж түлектері), адам
молодые специалисты (выпускники педагогических высших учебных заведений и колледжей текущего года), чел.

4даму мүмкіндігі шектеулі адамдарға арналған сыныптардағы мұғалімдер саны
численность преподавателей в классах для лиц с ограниченными возможностями

5Білім басқармасының басшысы                          
Руководитель Управления образования ________ қолы ____
подпись  

М.О.        Тегі, Аты және Әкесінің аты
М.П         Фамилия, Имя и Отчество   
телефон                   

«Педагог қызметкерлер туралы мәліметтер»
әкімшілік есеп беру нысанын толтыру бойынша түсініктеме

      1. Аталған әкімшілік есеп беру нысанын толтыру мақсатында
      төмендегідей анықтамалар қолданылады:
      Даму мүмкіндігі шектеулі бала – бұл Қазақстан Республикасының
      заңнамаларында белгіленген тәртіппен тұқымқуалаушылығына,
      туылғанына,жүре пайда болуына байланысты өмір әрекетінде
      белгілі бір шектеулігі бар психикалық және дене дамуында
      ауытқушылығы бар балалар (Арнайы БҰ қызметінің үлгілік
      ережелері 2013 жылғы 4 шілдедегі № 258 бұйрық).
      Қоса атқарушылар – негізгі жұмыстан тыс еркін уақытта еңбек
      шарты бойынша басқа тұрақты төленетін қызметкердің жұмысы.

      2. Нысан келесі түрде толтырылады:
      1 - бағанда мұғалімердің жалпы саны әрбір жол үшін көрсетіледі;
      2 - бағанда оның ішінде әйелдердің жалпы саны көрсетіледі;
      3 - бағанда білімі бойынша мұғалімдердің саны (жоғары,
      техникалық және кәсіби, жалпы орта) көрсетіледі;
      1 - жолда 1-12 сынып мұғалімдерінің саны көрсетіледі;
      2 - жолда осы мектепте негізігі жұмыс орны бар мұғалімдердің
      саны көрсетіледі;
      3 - жолда қоса атқарушылардың саны көрсетіледі;
      4 - жолда жас мамандардың саны (ағымдағы жылдың педагогикалық
      жоғары оқу орны мен колледж түлектері) көрсетіледі;
      5 - жолда даму мүмкіндігі шектеулі адамдарға арналған
      сыныптардағы мұғалімдердің саны көрсетіледі.

      3. Арифметикалық-логикалық бақылау:
      1 - баған= 3-5 бағандар, әрбір жол үшін.

      4. Аталған әкімшілік есеп беру нысаны электронды түрде
      ұсынылады. Әкімшілік есепті электронды нысанда толтыру
      www.e.edu.kz сайтында орналасқан Ұлттық білім беру деректер
      қорын қолдану арқылы жүзеге асады.

Пояснение по заполнению формы административной отчетности «Сведения о педагогических работниках»

      1. Следующее определение применяется в целях заполнения данной
      формы административной отчетности:
      Дети с ограниченными возможностями в развитии – это дети с
      физическими, психическими недостатками, имеющие ограничение
      жизнедеятельности в связи с врожденными, наследственными,
      приобретенными заболеваниями подтвержденными в порядке,
      установленном законодательством Республики Казахстан (Типовые
      правила деятельности Специальных ОО Приказ от 4 июля 2013 года
      № 258).
      Совместительство – выполнение работником другой регулярной
      оплачиваемой работы на условиях трудового договора в свободное
      от основной работы время;

      2. Форма заполняется следующим образом:
      в графе 1 указывается общее число преподавателей для каждой
      строки;
      в графе 2 указывается общее число женщин;
      в графе 3 указывается количество преподавателей по образованию
      (высшее, техническое и профессиональное, общее среднее);
      в строке 1 указывается общее число преподавателей 1-12 классов
      для каждой графы;
      в строке 2 указывается общее число преподавателей, которые
      имеют основную работу в данной школе;
      в строке 3 указывается общее число совместителей;
      в строке 4 указывается общее число молодых специалистов
      (выпускники педагогических высших учебных заведений и колледжей
      текущего года);
      в строке 5 указывается общее число преподавателей в классах для
      лиц с ограниченными возможностями.

      3. Арифметико-логический контроль:
      графа 1= граф 3-5 для каждой строки.

      4. Представление данной формы административной отчетности
      осуществляется в электронном формате. Заполнение формы
      административной отчетности в электронном формате
      осуществляется посредством использования Национальной
      образовательной базы данных, размещенной на сайте
      www.e.edu.kz.

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 
2012 жылғы 27 желтоқсандағы № 570 бұйрығына 23-қосымша
Приложение 23 к приказу Министра образования и науки
Республики Казахстан от 27 декабря 2012 года № 570 

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан
Форма предназначена для сбора административных данных

Оқу жылындағы күндізгі жалпы білім беретін мектептердің
материалдық базасы туралы мәліметтер (арнайы түзету білім беру
мекемелерінен басқа) Сведения о материальной базе дневных общеобразовательных школ
в 20__-20__ учебном году (без специальных организаций
образования)

      Ескерту. 23-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 01.09.2016 № 541 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Есепті кезең 20__-20__ оқу жылы
Отчетный период 20__-20__ учебный год

Индексі: №Д-4 нысан
Индекс: форма №Д-4

Кезеңділігі: жылдық
Периодичность: годовая

Респонденттер: Облыстардың, Астана, Алматы қалалары әкімдіктерінің білім басқармалары, ДББҰ «НЗМ», басқа ведомствоға қарасты мемлекеттік ұйымдар
Респонденты: Областные управления образования, городов Астана, Алматы, АОО «НИШ», организации подведомственные другим госорганам

Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Мектепке дейінгі және орта білім департаментіне
Куда представляется: в Департамент дошкольного и среднего образования Министерства образования и науки Республики Казахстан

Тапсыру мерзімі: қазан
Срок представления: октябрь

      1 тарау – күндізгі мемлекеттік жалпы білім беретін мектептер
      1 раздел - дневные государственные общеобразовательные школы

Көрсеткіштер атауы
Наименование показателей

барлығы
итого

оның ішінде қалалық жерде
в том числе в городской местности

оның ішінде ауылды жерде
в том числе в сельской местности

барлығы
всего

оның ішінде
из них

барлығы
всего

оның ішінде
из них

барлығы
всего

оның ішінде
из них

БМ*
НШ*

НМ*
ОШ*

ОМ*
СШ*

БМ
НШ

НМ
ОШ

ОМ
СШ

БМ
НШ

НМ
ОШ

ОМ
СШ

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Мектептер саны,бірлік
Число школ,единиц

2

барлық ғимараттың жалпы ауданы, ш.м.
общая площадь всех помещений, кв.м.

3

барлық ғимараттың пайдалы ауданы ш.м.
рабочая площадь всех зданий, кв.м.

4

сынып кабинеттерінің саны, оқу кабинеттері мен зертханаларды қосқанда, бірлік
количество классных комнат, включая учебные кабинеты и лаборатории, ед

4.1

олардың ауданы, ш.м.
их площадь, кв.м.

5

Мектептің оқу ғимаратының техникалық жағдайы,бірлік
Техническое состояние учебных зданий школ, ед.

5.1

күрделі жөндеуді қажет етеді
требуют капитального ремонта

5.2

қауіпті жағдайда
находятся в аварийном состоянии

6

типтік ғимараттарда орналасқан
расположены в типовых зданиях

7

бейімделген ғимараттарда орналасқан
расположены в приспособленных помещениях

8

Мектептер саны, бірлік
Число школ, ед

8.1

6 жастағы балаларға арналған ойын бөлмелері бар
имеющих игровую комнату для детей 6 летнего возраста

8.2

абаттандырудың барлық түрі бар
имеющих все виды благоустройства

      Жалғасы                                            продолжение

8.3

абаттандыру жоқ
без видов благоустройства

8.4

ішінара абаттандырылған
частично благоустроены

8.5

су тасылатын
с привозной водой

8.6

жылы дәретханалары және далада орналасқан дәретханалары бар
имеющих теплые и надворные туалеты

8.7

далада орналасқан дәретханалары бар
имеющих только надворные туалеты

8.8

жылы дәретханалары бар
имеющих только теплые туалеты

9

жылыту жүйесі орталықтандырылған
система отопления центральная

9.1

жеке жылытылатын, оның ішінде:
индивидуальное (автономное) отопление, в том числе:

9.2

қатты отын
на твҰрдом топливе

99.3

сұйық отын
на жидком топливе

9.4

газды отын
на газовом топливе

9.5

электрлі қазандықпен жылытылатын
электрокотельное отопление

9.6

жылытудың басқа түрімен
с другим видом отопления

10

интерактивті құралдары бар
имеющие интерактивное оборудование

11

Оқу кабинеттері бар
Имеющие учебные кабинеты

      Жалғасы                                            продолжение

11.1

физика
физики

11.2

химия
химии

11.3

биология
биологии

11.4

лингафонды кабинеттер
лингафонные кабинеты

11.5

ондағы отыратын орын саны
в них рабочих мест

11.6

математика
математики

11.7

тарих және қоғам негіздері
истории и основ государства и права

11.8

география
географии

11.9

ана тілі мен әдебиеті (өзбек, ұйғыр немесе тәжік)
родного языка и литературы (узбекский, уйгурский или таджикский)

11.10

қазақ тілі
казахского языка

11.11

оның ішінде лингафонмен жабдықталған
из них оборудованных лингафонным устройством

11.12

орыс тілді кластардағы орыс тілі мен әдебиеті
русского языка и литературы для классов с русским языком обучения

11.13

оның ішінде лингафонды керек-жарақпен жабдықталған
из них оборудованных лингафонным устройством

11.14

ана тілінде (өзбек, ұйғыр немесе тәжік) оқытылатын сыныптардағы орыс тілі мен әдебиеті
русского языка и литературы для классов с родным (узбекским, уйгурским или таджикским) языком обучения

      Жалғасы                                            продолжение

11.15

оның ішінде лингафонмен жабдықталған
из них оборудованных лингафонным устройством

11.16

шетел тілі
иностранного языка

11.17

оның ішінде лингафонмен жабдықталған
из них оборудованных лингафонным устройством

11.18

өзін-өзі тану
самопознания

11.19

есептеу техникасы және информатика негіздері
основ информатики и вычислительной техники

11.20

ондағы отыратын орын (электрондық есептеуіш машина саны)
в них рабочих мест (количество электронно-вычислительной машины)

11.21

алғашқы әскери дайындық
начальной военной подготовки

11.22

оның ішінде АӘД құралдармен жабдықталған
в том числе оснащены учебным оборудованием НВП

11.23

оның ішінде жаңа модификациялы оқу кабинеттері бар мектептер саны, бірлік: (1 жолдан)
из них число школ, имеющих учебные кабинеты новой модификации, ед.(из строки 1)

11.24

физика
физики

11.25

химия
химии

11.26

биология
биологии

11.27

лингафонды мультимедиялық
лингафонные мультимедийные

11.28

ондағы отыратын орын саны
в них рабочих мест

11.29

психологтің кабинеті
кабинет психолога

      Жалғасы                                             продолжение

11.30

стоматолог кабинеті
стоматологический кабинет

11.31

дәрігерлік кабинет (пункт)
медицинский кабинет (пункт)

11.32

ондағы лицензиясы бар
в том числе лицензированный

11.33

инклюзивті білім беруді ұйымдастырған (көтергіш құрылғылар, пандустар, бейімделген санаторлық бөлмелерде арнайы құрал-жабдықтар, тұтқылар және арнайы үстел, орындықтармен жабдықталу)
создавших условия для инклюзивного образования (подъемные устройства, пандусы, специальные приспособления в санитарных комнатах, оснащения поручнями, специальными партами, столами)*

12

Бар мектептер саны,бірлік
Число школ, имеющих, ед.

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

12.1

оқу шеберханалары
учебные мастерские

12.2

оның ішінде металл өңдеу
в том числе по обработке металла

12.3

оның ішінде ағаш өңдеу
в том числе по обработке древесины

13

қызмет көрсету еңбегі
обслуживающих видов труда

13.1

оқу-өндірістік
учебно-производственные

13.2

спорт залы
спортивный зал

13.3

оның ішінде стандартты құралдармен жабдықталған спорт залы
том числе спортивный зал, оснащенный стандартным оборудованием

13.4

оның ішінде типтік ғимаратта орналасқандар
в том числе расположены в типовых зданиях

13.5

оның ішінде бейімделген ғимаратта
из них в приспособленных зданиях

      Жалғасы                                            продолжение

14

спорт алаңы
имеющих спортивные площадки

15

бассейні бар
с бассейном

16

асханасы
столовую

17

асханадағы орын саны
количество посадочных мест в столовых

18

тек қана буфеті бар
только буфет

19

буфеттегі отыратын орындар саны
количество посадочных мест в буфетах

20

асхана да, буфетте
и столовую, и буфет

21

кітапхана
библиотеки

22

оқу залындағы отыратын орын саны
количество посадочных мест в читальных залах

23

учаскелік полиция инспекторының кабинеті
кабинет участкового инспектора полиции

24

турникеттері бар
имеет турникеты

25

бейнебақылауы бар мектептер саны
число школ, имеющих видеонаблюдание

      2 тарау – күндізгі жалпы білім беретін мемлекеттік емес мектептер
      2 раздел - дневные негосударственные общеобразовательные школыКөрсеткіштер атауы
Наименование показателей

барлығы
итого

оның ішінде қалалық жерде
в том числе в городской местности

оның ішінде ауылды жерде
в том числе в сельской местности

барлығы
всего

оның ішінде
из них

барлығы
всего

оның ішінде
из них

барлығы
всего

оның ішінде
из них

БМ*
НШ*

НМ*
ОШ*

ОМ*
СШ*

БМ
НШ

НМ
ОШ

ОМ
СШ

БМ
НШ

НМ
ОШ

ОМ
СШ

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Мектептер саны,бірлік
Число школ,единиц

2

барлық ғимараттың жалпы ауданы, ш.м.
общая площадь всех помещений, кв.м.

3

барлық ғимараттың пайдалы ауданы ш.м.
рабочая площадь всех зданий, кв.м.

4

сынып кабинеттерінің саны, оқу кабинеттері мен зертханаларды қосқанда, бірлік
количество классных комнат, включая учебные кабинеты и лаборатории, ед

4.1

олардың ауданы, ш.м.
их площадь, кв.м.

5

Мектептің оқу ғимаратының техникалық жағдайы,бірлік
Техническое состояние учебных зданий школ, ед.

5.1

күрделі жөндеуді қажет етеді
требуют капитального ремонта

5.2

қауіпті жағдайда
находятся в аварийном состоянии

6

типтік ғимараттарда орналасқан
расположены в типовых зданиях

7

бейімделген ғимараттарда орналасқан
расположены в приспособленных помещениях

8

Мектептер саны, бірлік
Число школ, ед

8.1

6 жастағы балаларға арналған ойын бөлмелері бар
имеющих игровую комнату для детей 6 летнего возраста

8.2

абаттандырудың барлық түрі бар
имеющих все виды благоустройства

      Жалғасы                                            продолжение

8.3

абаттандыру жоқ
без видов благоустройства

8.4

ішінара абаттандырылған
частично благоустроены

8.5

су тасылатын
с привозной водой

8.6

жылы дәретханалары және далада орналасқан дәретханалары бар
имеющих теплые и надворные туалеты

8.7

далада орналасқан дәретханалары бар
имеющих только надворные туалеты

8.8

жылы дәретханалары бар
имеющих только теплые туалеты

9

жылыту жүйесі орталықтандырылған
система отопления центральная

9.1

жеке жылытылатын, оның ішінде:
индивидуальное (автономное) отопление, в том числе:

9.2

қатты отын
на твердом топливе

99.3

сұйық отын
на жидком топливе

9.4

газды отын
на газовом топливе

9.5

электрлі қазандықпен жылытылатын
электрокотельное отопление

9.6

жылытудың басқа түрімен
с другим видом отопления

10

интерактивті құралдары бар
имеющие интерактивное оборудование

11

Оқу кабинеттері бар
Имеющие учебные кабинеты

      Жалғасы                                            продолжение

11.1

физика
физики

11.2

химия
химии

11.3

биология
биологии

11.4

лингафонды кабинеттер
лингафонные кабинеты

11.5

ондағы отыратын орын саны
в них рабочих мест

11.6

математика
математики

11.7

тарих және қоғам негіздері
истории и основ государства и права

11.8

география
географии

11.9

ана тілі мен әдебиеті (өзбек, ұйғыр немесе тәжік)
родного языка и литературы (узбекский, уйгурский или таджикский)

11.10

қазақ тілі
казахского языка

11.11

оның ішінде лингафонмен жабдықталған
из них оборудованных лингафонным устройством

11.12

орыс тілді кластардағы орыс тілі мен әдебиеті
русского языка и литературы для классов с русским языком обучения

11.13

оның ішінде лингафонды керек-жарақпен жабдықталған
из них оборудованных лингафонным устройством

11.14

ана тілінде (өзбек, ұйғыр немесе тәжік) оқытылатын сыныптардағы орыс тілі мен әдебиеті
русского языка и литературы для классов с родным (узбекским, уйгурским или таджикским) языком обучения

      Жалғасы                                            продолжение

11.15

оның ішінде лингафонмен жабдықталған
из них оборудованных лингафонным устройством

11.16

шетел тілі
иностранного языка

11.17

оның ішінде лингафонмен жабдықталған
из них оборудованных лингафонным устройством

11.18

өзін-өзі тану
самопознания

11.19

есептеу техникасы және информатика негіздері
основ информатики и вычислительной техники

11.20

ондағы отыратын орын (электрондық есептеуіш машина саны)
в них рабочих мест (количество электронно-вычислительной машины)

11.21

алғашқы әскери дайындық
начальной военной подготовки

11.22

оның ішінде АӘД құралдармен жабдықталған
в том числе оснащены учебным оборудованием НВП

11.23

оның ішінде жаңа модификациялы оқу кабинеттері бар мектептер саны, бірлік: (1 жолдан)
из них число школ, имеющих учебные кабинеты новой модификации, ед.(из строки 1)

11.24

физика
физики

11.25

химия
химии

11.26

биология
биологии

11.27

лингафонды мультимедиялық
лингафонные мультимедийные

11.28

ондағы отыратын орын саны
в них рабочих мест

11.29

психологтің кабинеті
кабинет психолога

      Жалғасы                                            продолжение

11.30

стоматолог кабинеті
стоматологический кабинет

11.31

дәрігерлік кабинет (пункт)
медицинский кабинет (пункт)

11.32

ондағы лицензиясы бар
в том числе лицензированный

11.33

инклюзивті білім беруді ұйымдастырған (көтергіш құрылғылар, пандустар, бейімделген санаторлық бөлмелерде арнайы құрал-жабдықтар, тұтқылар және арнайы үстел, орындықтармен жабдықталу)
создавших условия для инклюзивного образования (подъемные устройства, пандусы, специальные приспособления в санитарных комнатах, оснащения поручнями, специальными партами, столами)*

12

Бар мектептер саны,бірлік
Число школ, имеющих, ед.

12.1

оқу шеберханалары
учебные мастерские

12.2

оның ішінде металл өңдеу
в том числе по обработке металла

12.3

оның ішінде ағаш өңдеу
в том числе по обработке древесины

13

қызмет көрсету еңбегі
обслуживающих видов труда

13.1

оқу-өндірістік
учебно-производственные

13.2

спорт залы
спортивный зал

13.3

оның ішінде стандартты құралдармен жабдықталған спорт залы
том числе спортивный зал, оснащенный стандартным оборудованием

13.4

оның ішінде типтік ғимаратта орналасқандар
в том числе расположены в типовых зданиях

13.5

оның ішінде бейімделген ғимаратта
из них в приспособленных зданиях

      Жалғасы                                            продолжение

14

спорт алаңы
имеющих спортивные площадки

15

бассейні бар
с бассейном

16

асханасы
столовую

17

асханадағы орын саны
количество посадочных мест в столовых

18

тек қана буфеті бар
только буфет

19

буфеттегі отыратын орындар саны
количество посадочных мест в буфетах

20

асхана да, буфетте
и столовую, и буфет

21

кітапхана
библиотеки

22

оқу залындағы отыратын орын саны
количество посадочных мест в читальных залах

23

учаскелік полиция инспекторының кабинеті
кабинет участкового инспектора полиции

24

турникеттері бар
имеет турникеты

25

бейнебақылауы бар мектептер саны
число школ, имеющих видеонаблюдание

      Департамент басшысы
      Руководитель департамента _________________ қолы ________
                                    подпись
                 М.О. Тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
                 М.П Фамилия, имя, отчество (при наличии)
                 телефон

№ Д-4 «Оқу жылындағы күндізгі жалпы білім беретін мектептердің
материалдық базасы туралы мәліметтер (арнайы түзету білім беру
мекемелерінен басқа)» әкімшілік есеп нысанын толтыру бойынша
түсініктеме

      1. «Оқу жылындағы күндізгі жалпы білім беретін мектептердің материалдық базасы туралы мәліметтер (арнайы түзету білім беру мекемелерінен басқа)» әкімшілік есеп беру нысандарының деректері электронды түрде ұсынылады. Әкімшілік есеп беру нысандарын электронды түрде толтыру www.e.edu.kz сайтында орналасқан «Ұлттық білім беру деректер қоры» ақпараттық жүйе қолдану арқылы жүзеге асады.

      2. Аталған әкімшілік есеп беру нысанын толтыру мақсатында төмендегідей анықтамалар қолданылады:
      *БМ-бастауыш мектеп.
      *НМ-негізгі мектеп.
      *ОМ-орта мектеп.
      Интерактивтік құралдар – проекциялық панельді, мультимедиалық проектор, құжат-камера, тақталар, компьютерлер, бағдарламалық жасақтама кіреді.
      Лингафонды-мультимедиалық кабинет – бұл лингафонды аппараттар, арнайы жиһаздар, қазіргі заманға сай мультимедиалық құралдар, электронды оқулықтар және үйретуші бағдарламалармен жабдықталған оқу дәрісханасы.
      ДББҰ – Дербес білім беру ұйымы «Назарбаев зияткерлік мектептеры».

      3. 2 жолда ғимараттардың жалпы ауданы: бос емес және бос сыныптық бөлмелер, оқу кабинеттері, зертханалар, шеберханалар, денешынықтыру залдары және олардың қосымша жайлары, директордың, директордың орынбасары және дәрігердің кабинеттері, мұғалімдер мен демалыс бөлмелері, буфет, асхана, ас бөлмесі, вестибюль, қойма, дәліз, киім ауыстратың орын, тұрмыстық бөлме, оқу және оқу-өндірістік шеберханалар мен басқа да оқу мақсаттарында қолданылатын жертөлелер мен жартылай төлелер. Барлық жайлардың жалпы ауданына қора-қопсы құрылыстарының (гараждар, қоралар, атқоралар және т. б.) ауданы жатпайды;
      3 жолда жұмыс ауданы: төменгі, орта және жоғары сыныптарға арналған оқу жайлары, еңбекке баулу және кәсiптiк бағдар беру, алғашқы әскери дайындық, үйірмелік жұмыстарға арналған жайлар; акт және оқу-спорт залдары; кітапханалар; қызмет көрсету және әкiмшiлiк-шаруашылық жайлары; рекреациялық, әжетхана және қол жуатын жайлар; вестибюль мен киім ауыстратың орны. Бұл ауданға: дәліздер, оқу орындарындағы рекреациялық жайлар есебінде пайдаланылатындардан басқа, тамбурлар, өтетін жерлер, басқыш шабақтары, жеделсаты шахталары, ішкі ашық сатылар, инженерлік құрал-саймандар мен инженерлік желілер сақтауға арналған жайлар жатпайды;
      4 жолда оқушылардың сабақтары өтетін барлық сынып бөлмелері, оқу кабинеттері мен зертханалар көрсетіледі;
      5 жолда олардың шаршы метрдегі аудандары көрсетіледі;
      6 жолда күрделі жөндеуді қажет ететін білім беру мекемелеріне күрделі жөндеуге ақаулы өнім тізімдемесі (акт) жасалған және білім басқармаларының жергілікті органдарымен бекітілген ғимараттар көрсетіледі;
      7 жолда бұзуға жататын (апатты жағдайдағы), техникалық түгендеу бюросы тиiстi қорытындысын берген мектептің оқу ғимараттары ғана көрсетіледі;
      28-29 жолдарда егер бір бөлме екі оқу сыныбымен жабдықталған жағдайда (мысалы, биология мен химия), мұндай кабинеттер туралы деректі не химия кабинеті, не биология кабинеті ретінде көрсету қажет.

Пояснение по заполнению формы административной отчетности
«Сведения о материальной базе дневных общеобразовательных школ
в 20__-20__ учебном году (без специальных организаций
образования)» № Д-4

      1. Представление данных формы административной отчетности «Сведения о материальной базе дневных общеобразовательных школ в 20__-20__ учебном году (без специальных организаций образования)» осуществляется в электронном формате. Заполнение формы административной отчетности в электронном формате осуществляется посредством использования информационной системы «Национальная образовательная база данных», размещенной на сайте www.e.edu.kz.

      2. Следующие определения применяются в целях заполнения данной формы административной отчетности:
      *НШ-начальная школа.
      *ОШ-основная школа.
      *СШ-средняя школа.
      Лингафонный кабинет – это классы или аудитории, оборудованные лингафонными системами (аудио, видео и мультимедийными средствами).
Кабинеты новой модификации – это учебные кабинеты, в которые входят специализированная мебель, демонстрационные и лабораторные приборы, технические средства обучения, мультимедийные программы, интерактивное оборудование.
      Интерактивное оборудование (доски, проекторы, панели) – это инновационные устройства, с помощью которых можно отображать, записывать, анализировать информацию.
      АОО «НИШ» - Автономная организация образования «Назарбаев интеллектуальные школы».

      3. В строке 2 указывается общая площадь помещений: занятые и свободные классные комнаты, учебные кабинеты, лаборатории, мастерские, физкультурный зал и его подсобные помещения, кабинеты директора, заместителей директора и врача, учительские, комнаты отдыха, буфет, столовая, кухня, вестибюль, кладовая, коридор, раздевалка, бытовые комнаты, подвалы и полуподвалы, которые заняты под учебные и учебно-производственные мастерские и другие учебные цели;
      в общую площадь всех помещений не включается площадь надворных построек (гаражей, сараев, конюшен и т.д.);
      в строке 3 указывается рабочая площадь: учебные помещения для младших, средних и старших классов, помещения для трудового обучения и профессиональной ориентации, для начальной военной подготовки, кружковой работы; актовые и учебно-спортивные залы; библиотеки; помещения обслуживающего назначения и административно-хозяйственные; рекреационные помещения; уборные и умывальные; вестибюль с гардеробной; в эту площадь не входят: коридоры, кроме тех, которые используются в качестве рекреационных помещений в учебных зданиях, тамбуры, переходы, лестничные клетки, лифтовые шахты, внутренние открытые лестницы, а также помещения, предназначенные для размещения инженерного оборудования и инженерных сетей;
      в строке 4 указываются все классные комнаты, учебные кабинеты и лаборатории, в которых проводятся занятия с обучающимися;
      в строке 5 указывается их площадь в квадратных метрах;
      в строке 6 указывается техническое состояние зданий, требующих капитального ремонта (к ним относятся здания, на которые составлена дефектная ведомость (акт) на капитальный ремонт и утверждена местными органами управления образования);
      в строке 7 - находятся в аварийном состоянии (включаются здания школы, подлежащие сносу);
      в строках 28-29 - если в одной комнате оборудованы два учебных кабинета (например, биологии и химии), то данные о таких кабинетах следует показывать или как о кабинете химии, или как о кабинете биологии.

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 
2012 жылғы 27 желтоқсандағы № 570 бұйрығына 24-қосымша
Приложение 24 к приказу Министра образования и науки
Республики Казахстан от 27 декабря 2012 года № 570 

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан
Форма предназначена для сбора административных данных

Мектеп жанындағы интернаттар туралы мәліметтер
(даму мүмкіндіктері шектеулі балаларға арналған мектептерден
басқа) Сведения об интернатах при школах (без школ для детей
с ограниченными возможностями в развитии)

Есепті кезең 20__-20__ оқу жылы
Отчетный период 20__-20__ учебный год

      Ескерту. 24-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 01.09.2016 № 541 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Индексі: №Д-5 нысан
Индекс: форма №Д-5

Кезеңділігі: жылдық
Периодичность: годовая

Респонденттер: Облыстардың, Астана, Алматы қалалары әкімдіктерінің білім басқармалары
Респонденты: Управления образования акиматов областей, городов Астаны, Алматы

Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Мектепке дейінгі және орта білім департаментіне
Куда представляется: в Департамент дошкольного и среднего образования Министерства образования и науки Республики Казахстан

Тапсыру мерзімі: қазан
Срок представления: октябрь

Көрсеткіштер атауы
Наименование показателей

барлығы
итого

оның ішінде қалалық жерде
в том числе в городской местности

оның ішінде ауылдық жерде
в том числе в сельской местности

барлығы всего

оның ішінде орта мектеп
из них средние школы

барлығы
всего

оның ішінде орта мектеп
из них средние школы

барлығы
всего

оның ішінде орта мектеп
из них средние школы

А

Б

1

2

3

4

5

6

1

Интернаты бар мектептер саны,бірлік
Число школ, имеющих интернаты,ед.

2

Интернаттың барлық бөлмелерінің жалпы көлемі,ш.м
Общая площадь всех помещений интернатов,кв.м.

2.1

оның ішінде жататын бөлме ауданы,ш.м
из них площадь спален,кв.м.

3

Балаларға арналған ыстық тамақ дайындайтын асхана немесе буфеті бар мектеп-интернаттар саны,бірлік
Число интернатов при школах, имеющих столовую или буфет с горячим питанием для детей,ед.

3.1

оның ішінде меншікті асханасы бар
из них собственную столовую

3.2

оның ішінде жалға алынған асханасы бар
из них арендуемую столовую

4

Интернатта тұруды қажетсінетін оқушы саны,адам
Численность учащихся, нуждающихся в размещении в интернатах,чел.

4.1

оның ішінде интернатта тұратыны
из них проживает в интернатах

5

Мектептен 3 км қашықтықта тұратын оқушылар оқитын мектептер саны,бірлік
Число школ,в которых обучаются дети,проживающие на расстоянии более 3 км от школы,ед.

5.1

оның ішінде мектептен 3 км-ден астам қашықтықта тұратын оқушылар саны
в них учащихся, проживающих на расстоянии более 3 км от школы

      Департамент басшысы
      Руководитель департамента _________________ қолы ________
                                    подпись
                 М.О. Тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
                 М.П Фамилия, имя, отчество (при наличии)
                 телефон

№Д-5 «Мектеп жанындағы интернаттар туралы мәліметтер
(даму мүмкіндіктері шектеулі балаларға арналған мектептерден
басқа)» әкімшілік есеп беру нысанын толтыру бойынша түсініктеме

      «Мектеп жанындағы интернаттар туралы мәліметтер (даму мүмкіндіктері шектеулі балаларға арналған мектептерден басқа)» әкімшілік есеп беру нысандарының деректері электронды түрде ұсынылады. Әкімшілік есеп беру нысандарын электронды түрде толтыру www.e.edu.kz сайтында орналасқан «Ұлттық білім беру деректер қоры» ақпараттық жүйе қолдану арқылы жүзеге асады.

Пояснение по заполнению формы административной отчетности
«Сведения об интернатах при школах (без школ для детей
с ограниченными возможностями в развитии)» №Д-5

      Представление данных формы административной отчетности «Сведения об интернатах при школах (без школ для детей с ограниченными возможностями в развитии)» осуществляется в электронном формате. Заполнение формы административной отчетности в электронном формате осуществляется посредством использования информационной системы «Национальная образовательная база данных», размещенной на сайте www.e.edu.kz.

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 
2012 жылғы 27 желтоқсандағы № 570 бұйрығына 25-қосымша
Приложение 25 к приказу Министра образования и науки
Республики Казахстан от 27 декабря 2012 года № 570 

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан
Форма предназначена для сбора административных данных

Сыныптардың, мұғалімдердің, және оқушылардың саны бойынша
мектептердің саны (даму мүмкіндігі шектелген балаларға арналған
мектептерден басқа). Число школ по количеству классов, учителей и учащихся
(без школ для детей с ограниченными возможностями в развитии).

      Ескерту. 25-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 01.09.2016 № 541 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Есепті кезең 20 __ - 20__ оқужылы
Отчетный период 20 __ - 20__ учебный год

Индексі:№ Д-6 (І тарау) нысан
Индекс: форма № Д-6 (раздел І)

Кезеңділігі: жылдық
Периодичность: годовая

Респонденттер: Облыстардың, Астана, Алматы қалалары әкімдіктерінің білім басқармалары
Респонденты: Управления образования акиматов областей, городов Астана, Алматы

Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Мектепке дейінгі және орта білім департаментіне
Куда представляется: в Департамент дошкольного и среднего образования Министерства образования и науки Республики Казахстан

Тапсыру мерзімі: қазан
Срок представления: октябрь

Көрсеткіштер атауы
Наименование показателей

барлығы
всего

оның ішінде қалалық жерде
в том числе в городской местности

оның ішінде ауылдық жерде
в том числе в сельской местности

барлығы
всего

1 мұғаліммен
с 1 учителем

2 мұғаліммен
с 2 учителями

3 жәнеодан да көп мұғаліммен
с 3 и более учителями

барлығы
всего

1 мұғаліммен
с 1 учителем

2 мұғаліммен
с 2 учителями

3 жәнеодан да көп мұғаліммен
с 3 и более учителями

барлығы
всего

1 мұғаліммен
с 1 учителем

2 мұғаліммен
с 2 учителями

3 жәнеодан да көп мұғаліммен
с 3 и более учителями

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

барлық мектептер, бірлік
всего школ, ед.

1.1

оның ішінде 1 сыныппен
в том числе с 1 классом

1.2

оның ішінде 2 сыныппен
в том числе с 2 классами

1.3

оның ішінде 3 сыныппен
в том числе с 3 классами

1.4

оның ішінде 4 сыныппен
в том числе с 4 классами

1.5

оның ішінде 5 және одан да көпсыныппен
в том числе с 5 и более классами

1.6

оның ішінде мектептер саны: (1 жолдан), бірлік
из них число школ, имеющих: (из строки 1), ед.

1.7

5-7 мұғалімі бар
5-7 учителей

1.9

8-9 мұғалімі бар
8-9 учителей

1.10

10 және одан да көпмұғалімі бар
10 и более учителей

1.11

барлық біріктірілген сыныптар саны, бірлік
всего совмещенных классов, ед.

1.12

оның ішінде 1-3 сыныптар
из них 1-3 классы

1.13

оның ішінде 2, 3, 4 сыныптар
из них 2, 3, 4 классы

1.14

Оның ішінде 1,2,3,4 сыныптар
из них 1, 2, 3, 4 классы

1.15

басқа біріктірілген сыныптар
другие совмещения

      Департамент басшысы
      Руководитель департамента _________________ қолы ________
                                    подпись
                 М.О. Тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
                 М.П Фамилия, имя, отчество (при наличии)
                 телефон

№ Д-6 (І тарау) «Сыныптардың, мұғалімдердің, және оқушылардың
саны бойынша мектептердің саны (даму мүмкіндігі шектелген
балаларға арналған мектептерден басқа)» бойынша әкімшілік есеп
беру үлгісін толтыру туралы түсініктеме

      «Мұғалімдердің, сыныптардың және оқушылардың саны (даму мүмкіндігі шектелген балаларға арналған мектептерден басқа). Бастауыш мектептердегі мұғалімдердің және сыныптардың саны» әкімшілік есеп беру нысандарының деректері электронды түрде ұсынылады. Әкімшілік есеп беру нысандарын электронды түрде толтыру www.e.edu.kz сайтында орналасқан «Ұлттық білім беру деректер қоры» ақпараттық жүйе қолдану арқылы жүзеге асады.

Пояснение по заполнению формы административной отчетности
«Число школ по количеству классов, учителей и учащихся
(без школ для детей с ограниченными возможностями в развитии)»
№ Д-6 (раздел І)

      Представление данных формы административной отчетности «Число учителей, классов и учащихся (без школ для детей с ограниченными возможностями в развитии). Начальные школы по числу учителей и классов» осуществляется в электронном формате. Заполнение формы административной отчетности в электронном формате осуществляется посредством использования информационной системы «Национальная образовательная база данных», размещенной на сайте www.e.edu.kz.

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 
2012 жылғы 27 желтоқсандағы № 570 бұйрығына 26-қосымша
Приложение 26 к приказу Министра образования и науки
Республики Казахстан от 27 декабря 2012 года № 570 

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан
Форма предназначена для сбора административных данных

Сыныптар саны бойынша негізгі және орта мектептер Основные и средние школы по числу классов

      Ескерту. 26-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 01.09.2016 № 541 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Есептікезең 20 __ - 20__ оқу жылы
Отчетный период 20 __ - 20__ учебный год

Индексі: № Д-6 (ІІ тарау) нысан
Индекс: форма № Д-6 (раздел ІІ)

Кезеңділігі: жылдық
Периодичность: годовая

Респонденттер: Облыстардың, Астана, Алматы қалалары әкімдіктерінің білім басқармалары
Респонденты: Управления образования акиматов областей, городов Астана, Алматы

Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Мектепке дейінгі және орта білім департаментіне
Куда представляется: в Департамент дошкольного и среднего образования Министерства образования и науки Республики Казахстан

Тапсыру мерзімі: қазан
Срок представления: октябрь

Сыныптар
Классы

негізгі мектептер, бірлік
основные школы, ед.

орта мектептер, бірлік
средние школы, ед.

барлығы
всего

оның ішінде қалалық жерде
в том числе в городской местности

оның ішінде ауылды жерде
в том числе в сельской местности

барлығы
всего

оның ішінде қалалық жерде
в том числе в городской местности

оның ішінде ауылды жерде
в том числе в сельской местности

А

Б

1

2

3

4

5

6

1

барлық мектептердің саны бар, бірлік
всего число школ, имеющих, ед.

2

4 сыныпқа дейін, бірлік
до 4 классов, ед.

3

5-6 сынып, бірлік
5-6 классов, ед.

4

7-10 сынып, бірлік
7-10 классов, ед.

5

11-13 сынып, бірлік
11-13 классов, ед.

6

14-16 сынып, бірлік
14-16 классов, ед.

7

17-19 сынып, бірлік
17-19 классов, ед.

8

20-22 сынып, бірлік
20-22 классов, ед.

9

23-25 сынып, бірлік
23-25 классов, ед.

10

26-29 сынып, бірлік
26-29 классов, ед.

11

30-33 сынып, бірлік
30-33 классов, ед.

12

34-37 сынып, бірлік
34-37 классов, ед.

13

38 және одан да көп, бірлік
38 и больше, ед.

      Департамент басшысы
      Руководитель департамента _________________ қолы ________
                                    подпись
                 М.О. Тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
                 М.П Фамилия, имя, отчество (при наличии)
                 телефон

№ Д-6 (ІІ тарау) «Сыныптар саны бойынша негізгі және орта
мектептер» бойынша әкімшілік есеп беру құжаттарын толтыру
түсініктеме

      «Сыныптар саны бойынша негізгі және орта мектептер» әкімшілік есеп беру нысандарының деректері электронды түрде ұсынылады. Әкімшілік есеп беру нысандарын электронды түрде толтыру www.e.edu.kz сайтында орналасқан «Ұлттық білім беру деректер қоры» ақпараттық жүйе қолдану арқылы жүзеге асады.

Пояснение по заполнению формы административной отчетности
«Основные и средние школы по числу классов» № Д-6 (раздел ІІ)

      Представление данных формы административной отчетности «Основных и средних школ по числу классов» осуществляется в электронном формате. Заполнение формы административной отчетности в электронном формате осуществляется посредством использования информационной системы «Национальная образовательная база данных», размещенной на сайте www.e.edu.kz.

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 
2012 жылғы 27 желтоқсандағы № 570 бұйрығына 27-қосымша
Приложение 27 к приказу Министра образования и науки
Республики Казахстан от 27 декабря 2012 года № 570 

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан
Форма предназначена для сбора административных данных

Оқушылар саны бойынша бастауыш, негізгі және орта мектептер Начальные, основные и средние школы по числу учащихся

      Ескерту. 27-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 01.09.2016 № 541 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Есепті кезең20 __ - 20__ оқужылы
Отчетный период 20 __ - 20__ учебный год

Индексі: № Д-6 (ІІІ тарау) нысан
Индекс: форма № Д-6 (раздел ІІІ)

Кезеңділігі: жылдық
Периодичность: годовая

Респонденттер: Облыстардың, Астана, Алматы қалалары әкімдіктерінің білім басқармалары
Респонденты: Управления образования акиматов областей, городов Астана, Алматы

Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Мектепке дейінгі және орта білім департаментіне
Куда представляется: в Департамент дошкольного и среднего образования Министерства образования и науки Республики Казахстан

Тапсыру мерзімі: қазан
Срок представления: октябрь

Көрсеткіштер атауы
Наименование показателей

бастауыш мектептер саны, бірлік
число начальных школ, ед.

ондағы оқушылар санымен, адам
с численностью учащихся в них, чел.

5-ке дейін
5 и меньше

6-10

11-14

15-20

21-29

30-40

41-60

61-80

81-120

121-180

181-280

281және одан да көп
281 и больше

А

Б

1

23

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Облыс/ республикалық маңызы бар қала, астана бойынша барлығы
Итого по области/ по городу республиканского значения, столице1.1

оның ішінде қалалық жерде
в том числе в городской местности1.2

оның ішінде ауылды жерде
в том числе в сельской местности      Жалғасы                                            продолжение

негізгі мектептер саны, бірлік
число основных школ, ед.

ондағы оқушылар санымен, адам
с численностью учащихся в них, чел.

орта мектептер саны, бірлік
число средних школ, ед.

ондағы оқушылар санымен, адам
с численностью учащихся в них, чел.

40 және одан да аз
40 и меньше

41-80

81-200

201-280

281-400

401-640

641 және одан да көп
641 и больше

80 және одан да аз
80 и меньше

81-180

181-280

281-400

401-640

641-880

881-1 120

1 121-1 360

1 361-1 600

1 601 және одан да көп
1 601 и больше

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31      Департамент басшысы
      Руководитель департамента _________________ қолы ________
                                    подпись
                 М.О. Тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
                 М.П Фамилия, имя, отчество (при наличии)
                 телефон

№ Д-6 (ІІІ тарау) «Оқушылар саны бойынша бастауыш, негізгі және
орта мектептер» әкімшілік есеп беру құжатын толтыру бойынша
түсініктеме

      «Оқушылар саны бойынша бастауыш, негізгі және орта мектептер» әкімшілік есеп беру нысандарының деректері электронды түрде ұсынылады. Әкімшілік есеп беру нысандарын электронды түрде толтыру www.e.edu.kz сайтында орналасқан «Ұлттық білім беру деректер қоры» ақпараттық жүйе қолдану арқылы жүзеге асады.

Пояснение по заполнению формы административной отчетности
«Начальные, основные и средние школы по числу учащихся»
№ Д-6 (раздел ІІІ)

      Представление данных формы административной отчетности «Начальные, основные и средние школы по числу учащихся» осуществляется в электронном формате. Заполнение формы административной отчетности в электронном формате осуществляется посредством использования информационной системы «Национальная образовательная база данных», размещенной на сайте www.e.edu.kz.

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 
2012 жылғы 27 желтоқсандағы № 570 бұйрығына 28-қосымша
Приложение 28 к приказу Министра образования и науки
Республики Казахстан от 27 декабря 2012 года № 570 

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан
Форма предназначена для сбора административных данных

Арнайы (түзеу) білім беру ұйымдары туралы мәліметтер.
Мектептердің, мектеп-интернаттардың, мұғалімдер мен оқушылардың
саны туралы мәліметтер Сведения о специальных (коррекционных) организациях
образования. Сведения о численности школ, школ-интернатов,
учителей, учащихся

      Ескерту. 28-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 01.09.2016 № 541 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Есепті кезең 20_- 20_ оқу жылы
Отчетный период 20_- 20_ учебный год

Индексі: № Д-9 нысан I тарау
Индекс: формы № Д-9 раздел I

Кезеңділігі: жылдық
Периодичность: годовая

Респонденттер: Облыстардың, Астана, Алматы қалалары әкімдіктерінің білім басқармалары
Респонденты: Управления образования акиматов областей, городов Астаны, Алматы

Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Мектепке дейінгі және орта білім департаментіне
Куда представляется: в Департамент дошкольного и среднего образования Министерства образования и науки Республики Казахстан

Тапсыру мерзімі: қазан
Срок представления: октябрь

Мектеп және мектеп-интернат түрлері
Виды школ и школ-интернатов

мектептер саны, бірік
число школ, ед.

1-11(12) сынптар, бірлік
число1-11(12) классов, ед.

1-11 (12) сыныптарда оқушылар саны, адам
численность учащихся1-11(12) классов, чел.

интернаттары бар мектептердің саны, бірлік
число школ имеющих интернаты, ед.

барлығы
всего

ондағы балалар
в них детей

А

Б

1

2

3

4

5

1

барлығы:
всего:1.1

оның ішінде ауылдық жерлерде
из них в сельской местности1.1.2

ақыл-ойының дамуы кенжелеп қалған балаларға арналған мектептер
школы для детей с умственной отсталостью1.1.3

көру қабілеті бұзылған балаларға арналған мектептер (көрмейтіндер)
школы для детей с нарушением зрения (незрячие)1.1.4

көру қабілеті бұзылған балаларға арналған мектептер (нашар көретіндер)
школы для детей с нарушением зрения (слабовидящие)1.1.5

есту қабілеті бұзылған балаларға арналған мектептер (естімейтіндер)
школы для детей с нарушением слуха (неслышащие)1.1.6

есту қабілеті бұзылған балаларға арналған мектептер (әлсіз еститіндер, кейiннен естімей саңырау болып қалған)
школы для детей с нарушением слуха (слабослышащие, позднооглохшие)1.1.7

тірек-қозғалыс аппаратының функциялары бұзылған балаларға арналған мектептер (ТҚАФБ)
школы для детей с нарушением функции опорно-двигательного аппарата (НФОДА)1.18

сөйлеу қабілеті бұзылған балаларға арналған мектептер
школы для детей с нарушениями речи1.1.9

психикалық дамуы тежелген балаларға арналған мектептер
школы для детей с задержкой психического развития1.1.10

эмоциялық-еркі және мiнез-құлқы бұзылған балаларға арналған мектептер
школы для детей с расстройством эмоционально-волевой сферы и поведения1.1.11

күрделi бұзылыстары бар, оның iшiнде соқыр-саңырау болып қалған балаларға арналған мектептер
школы для детей со сложными нарушениями, в том числе со слепоглухотой2

арнайы «мектеп-балабақша» кешені
специальный комплекс «школа-сад»      Жалғасы                                            Продолжение

педагогикалық қызметкерлер, адам
педагогические работники, чел

арнайы педагогтар, адам
специальные педагоги, чел.

мамандар, адам
специалисты, чел.

кадрлар қажеттілігі, адам
потребность в кадрах, чел.

жас мамандар, адам
молодые специалисты, чел.

жас мамандар, адам (дефектологтар)
молодые специалисты, чел.(дефектологи)

барлығы
всего

ондағы қосымша жұмыс істеушілер
из них совместителей

дефектолог

тифлопедагог

сурдопедагог

олигофренопедагог

логопед

психолог

әлеуметтік педагог
социальныйпедагог

логопед

тифлопедагог

сурдопедагог

олигофренопедагог

психолог

әлеуметтік педагог
социальный педагог

барлығы
всего

оның ішінде әйелдер
из них женщин

барлығы
всего

оның ішінде әйелдер
из них женщин

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

      Департамент басшысы
      Руководитель департамента _________________ қолы ________
                                    подпись
                 М.О. Тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
                 М.П Фамилия, имя, отчество (при наличии)
                 телефон

№ Д-9 нысан I тарау «Арнайы (түзеу) білім беру ұйымдары туралы
мәліметтер.
Мектептердің, мектеп-интернаттардың, мұғалімдері мен
оқушылардың саны туралы мәліметтер» әкімшілік есеп беру нысанын
толтыру бойынша түсініктеме

      «Арнайы (түзеу) білім беру ұйымдары туралы мәліметтер. Мектептердің, мектеп-интернаттардың, мұғалімдері мен оқушылардың саны туралы мәліметтер» әкімшілік есеп беру нысандарының деректері электронды түрде ұсынылады. Әкімшілік есеп беру нысандарын электронды түрде толтыру www.e.edu.kz сайтында орналасқан «Ұлттық білім беру деректер қоры» Ақпараттық жүйе қолдану арқылы жүзеге асады.

      Арнайы білім беру ұйымы – бұл мүмкіндігі шектеулі балаларға арнайы жағдайлар жасауды, техникалық құралдармен, сондай-ақ медициналық, әлеуметтік қызмет көрсетулерді, оқыту мен тәрбиелеудің арнайы бағдарламалары мен әдістерін, диагностикалау мен консультация беруді қамтамасыз ететін білім беру ұйымы.

Пояснение по заполнению формы административной отчетности
«Сведения о специальных (коррекционных) организациях
образования. Сведения о численности школ, школ-интернатов,
учителей, учащихся» № Д-9 раздел I

      Представление данных формы административной отчетности «Сведения о специальных (коррекционных) организациях образования. Сведения о численности школ, школ-интернатов, учителей, учащихся» осуществляется в электронном формате. Заполнение формы административной отчетности в электронном формате осуществляется посредством использования Информационная системы «Национальная образовательная база данных», размещенной на сайте www.e.edu.kz.

      Специальные (коррекционные) организации образования – это организации образования, обеспечивающие создание специальных условий, технических средств, а также медицинских, социальных услуг, специальных программ и методов обучения и воспитания, диагностику и консультирование детей с ограниченными возможностями.

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 
2012 жылғы 27 желтоқсандағы № 570 бұйрығына 29-қосымша
Приложение 29 к приказу Министра образования и науки
Республики Казахстан от 27 декабря 2012 года № 570 

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан
Форма предназначена для сбора административных данных

Оқушыларды сыныптар бойынша бөлу туралы мәліметтер Сведения о распределении учащихся по классам

      Ескерту. 29-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 17.06.2015 № 390 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Есепті кезең 20_- 20_ оқу жылы
Отчетный период 20_-20_ учебный год

Индексі: № Д-9 нысан II тарау
Индекс: формы № Д-9 раздел II

Кезеңділігі: жылдық
Периодичность: годовая

Респонденттер: Облыстардың, Астана, Алматы қалалары әкімдіктерінің білім басқармалары
Респонденты: Управления образования акиматов областей, городов Астана, Алматы

Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Мектепке дейінгі және орта білім департаментіне
Куда представляется: в Департамент дошкольного и среднего образования Министерства образования и науки Республики Казахстан

Тапсыру мерзімі: қазан
Срок представления: октябрь

Мектеп және мектеп-интернат түрлері
Виды школ, школ-интернатов

барлық оқушылар, адам
всего учащихся, чел.

ондағы қыздар, адам
в них девочки, чел.

оның ішінде сыныптар бойынша, адам (1-бағаннан)
из них по классам, чел (из графы 1)

мектепалды
в предшкольных

ондағы қыздар
в них девочки

1 сынып / класс

ондағы қыздар
в них девочки

2 сынып / класс с

ондағы қыздар
в них девочки

3 сынып / класс

ондағы қыздар
в них девочки

4 сынып / класс

ондағы қыздар
в них девочки

5 сынып / класс

ондағы қыздар
в них девочки

6 сынып / класс

ондағы қыздар
в них девочки

7 сынып / класс

ондағы қыздар
в них девочки

8 сынып / класс

ондағы қыздар
в них девочки

9 сынып / класс

ондағы қыздар
в них девочки

10 сынып / класс

ондағы қыздар
в них девочки

11 сынып / класс

ондағы қыздар
в них девочки

12 сынып / класс

ондағы қыздар
в них девочки

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

1

барлық мектептер:
всего школ:

1.1

ақыл-ойының дамуы кенжелеп қалған балаларға арналған мектептер
школы для детей с умственной отсталостью

      Жалғасы                                            Продолжение

1.2

көру қабілеті бұзылған балаларға арналған мектептер (көрмейтіндер)
школы для детей с нарушением зрения (незрячие)1.3

көру қабілеті бұзылған балаларға арналған мектептер (нашар көретіндер)
школы для детей с нарушением зрения слабовидящие)1.4

есту қабілеті бұзылған балаларға арналған мектептер (естімейтіндер)
школы для детей с нарушением слуха (неслышащие)1.5

есту қабілеті бұзылған балаларға арналған мектептер (әлсіз еститіндер, кейiннен естімей саңырау болып қалған)
школы для детей с нарушением слуха (слабослышащие, позднооглохшие)      Жалғасы                                             Продолжение

1.6

тірек-қозғалыс аппаратының функциялары бұзылған балаларға арналған мектептер (ТҚАФБ)
школы для детей с нарушением функции опорно-двигательного аппарата (НФОДА)1.7

сөйлеу қабілеті бұзылған балаларға арналған мектептер
школы для детей с нарушениями речи1.8

психикалық дамуы тежелген балаларға арналған мектептер
школы для детей с задержкой психического развития      Жалғасы                                             Продолжение

1.9

эмоциялық-еркі және мiнез-құлқы бұзылған балаларға арналған мектептер
школы для детей с расстройством эмоционально-волевой сферы и поведения1.10

күрделi бұзылыстары бар, оның iшiнде соқыр-саңырау болып қалған балаларға арналған мектептер
школы для детей со сложными нарушениями, в том числе со слепоглухотой2

арнайы «мектеп-балабақша» кешені
специальный комплекс «школа-сад»3

мектеп-интернаттар:
школы-интернаты:3.1

оның ішінде ауылдық жерлерде
из них в сельской местности4

үйде оқытылатын мүмкіндіктері шектеулі балалар саны
число детей с ограниченными возможностями в развитии, обучающихся на дому4.1

оның ішінде өнебойы (мүгедек балалар)
из них постоянно (дети-инвалиды)4.2

қашықтықта оқытылатын мүмкіндіктері шектеулі балалар саны
число детей с ограниченными возможностями в развитии, обучающихся дистанционно5

Барлығы оқыту тілі бойынша (1 жолдан):
Всего по языкам обучения (из строки 1):5.1

соның ішінде қазақ тілінде
в том числе с казахским языком5.2

соның ішінде орыс тілінде
в том числе с русским языком5.3

соның ішінде аралас тілдерде
в том числе со смешанными языками      Департамент басшысы
      Руководитель департамента _________________ қолы ________
                                    подпись
                 М.О. Тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
                 М.П Фамилия, имя, отчество (при наличии)
                 телефон

№ Д-9 нысан II тарау «Оқушыларды сыныптар бойынша бөлу туралы
мәліметтер» әкімшілік есеп беру нысанын толтыру бойынша
түсініктеме

      «Оқушыларды сыныптар бойынша бөлу туралы мәліметтер» әкімшілік есеп беру нысандарының деректері электронды түрде ұсынылады. Әкімшілік есеп беру нысандарын электронды түрде толтыру www.e.edu.kz сайтында орналасқан «Ұлттық білім беру деректер қоры» ақпараттық жүйе қолдану арқылы жүзеге асады.

Пояснение по заполнению формы административной отчетности
«Сведения о распределении учащихся по классам» № Д-9 раздел II

      Представление данных формы административной отчетности «Сведения о распределении учащихся по классам» осуществляется в электронном формате. Заполнение формы административной отчетности в электронном формате осуществляется посредством использования информационной системы «Национальная образовательная база данных», размещенной на сайте www.e.edu.kz.

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 
2012 жылғы 27 желтоқсандағы № 570 бұйрығына 30-қосымша
Приложение 30 к приказу Министра образования и науки
Республики Казахстан от 27 декабря 2012 года № 570 

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан
Форма предназначена для сбора административных данных

Арнайы (түзеу) білім беру ұйымдарының материалдық базасы туралы
мәліметтер Сведения о материальной базе специальных (коррекционных)
организаций образования

      Ескерту. 30-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 01.09.2016 № 541 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Есепті кезең 20_-20_ оқу жылы
Отчетный период 20_-20_ учебный год

Индексі: № Д-9 нысан III тарау
Индекс: формы Д-9 раздел III

Кезеңділігі: жылдық
Периодичность: годовая

Респонденттер: Облыстардың, Астана, Алматы қалалары әкімдіктерінің білім басқармалары
Респонденты: Управления образования акиматов областей, городов Астаны, Алматы

Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Мектепке дейінгі және орта білім департаментіне
Куда представляется: в Департамент дошкольного и среднего образования Министерства образования и науки Республики Казахстан

Тапсыру мерзімі: қазан
Срок представления: октябрь

Көрсеткіштер атауы
Наименование показателей

барлығы, бірлік
всего, ед.

оның ішінде ауылдық жерде, бірлік
из них в сельской местности, ед.

А

Б

1

2

1

интернаты бар барлық арнайы (түзеу) білім беру ұйымдары
всего специальных (коррекционных) организации образования, имеющих интернат

2

оқу мекемелерінің техникалық жағдайы
техническое состояние учебных зданий

2.1

оның ішінде толық жөндеуді талап етеді
из них требуют капитального ремонта

2.2

оның ішінде авариялық жағдайдағылар
из них находятся в аварийном состоянии

2.3

оның ішінде типтік ғимараттарда орналасқандар
из них расположены в типовых зданиях

2.4

оның ішінде бейімделген мекемелерде орналасқандар
из них расположены в приспособленных зданиях

3

ұйымдар саны, қамтылған
число организаций, имеющих

3.1

дене шынықтыру залы
физкультурный зал

3.2

асхана
столовую

3.3

шеберхана
мастерские

3.4

қосалқы ауылшаруашылығы
подсобное сельское хозяйство

3.5

кітапхана
библиотеку

3.6

емдеу кабинеттері
лечебные кабинеты

3.7

бассейн
бассейн

3.8

монша
баню

4

үйде оқытылатын балаларды компьютерлік техника мен қамтамассыздандыру
обеспеченность компьютерной техникой детей, обучающихся на дому

      Департамент басшысы
      Руководитель департамента _________________ қолы ________
                                    подпись
                 М.О. Тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
                 М.П Фамилия, имя, отчество (при наличии)
                 телефон

№ Д-9 нысан III тарау «Арнайы (түзеу) білім беру ұйымдарының
материалдық базасы туралы мәліметтер» әкімшілік есеп беру
нысанын толтыру бойынша түсініктеме

      «Арнайы (түзеу) білім беру ұйымдарының материалдық базасы туралы мәліметтер» әкімшілік есеп беру нысандарының деректері электронды түрде ұсынылады. Әкімшілік есеп беру нысандарын электронды түрде толтыру www.e.edu.kz сайтында орналасқан «Ұлттық білім беру деректер қоры» ақпараттық жүйе қолдану арқылы жүзеге асады.

Пояснение по заполнению формы административной отчетности
«Сведения о материальной базе специальных общеобразовательных
организаций» № Д-9 раздел III

      Представление данных формы административной отчетности «Сведения о материальной базе специальных общеобразовательных организаций» осуществляется в электронном формате. Заполнение формы административной отчетности в электронном формате осуществляется посредством использования информационной систеиы «Национальная образовательная база данных», размещенной на сайте www.e.edu.kz.

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 
2012 жылғы 27 желтоқсандағы № 570 бұйрығына 31-қосымша
Приложение 31 к приказу Министра образования и науки
Республики Казахстан от 27 декабря 2012 года № 570 

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан
Форма предназначена для сбора административных данных

Шағын жинақталған мектептердің (ШЖМ) желісі мен контингенті Сеть и контингент малокомплектных школ (МКШ)

      Ескерту. 31-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 01.09.2016 № 541 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Есепті кезең 20 __ - 20__ оқу жылы
Отчетный период 20 __ - 20__ учебный год

Индексі: № ШЖМ-1 нысан
Индекс: форма № МКШ-1

Кезеңділігі: жылдық
Периодичность: годовая

Респонденттер: Облыстардың, Астана, Алматы қалалары әкімдіктерінің білім басқармалары
Респонденты: Управления образования акиматов областей, городов Астана, Алматы

Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Мектепке дейінгі және орта білім департаментіне
Куда представляется: в Департамент дошкольного и среднего образования Министерства образования и науки Республики Казахстан

Тапсыру мерзімі: қазан
Срок представления: октябрь

Мектеп түрлері
Виды школ

ШЖМ саны, бірлік
число МКШ, ед.

ШЖМ-дегі оқушы саны, адам
численность учащихся в МКШ, чел.

барлығы, бірлік
всего, ед.

оның ішінде қалалық жерде, бірлік
в том числе в городской местности, ед.

оның ішінде ауылды жерде, бірлік
в том числе в сельской местности, ед.

барлығы, адам
всего, чел.

оның ішінде қалалық жерде, адам
в том числе в городской местности, чел.

оның ішінде ауылды жерде, адам
в том числе в сельской местности, чел.

А

Б

1

2

3

4

5

6

1

Облыс/ республикалық маңызы бар қала, астана бойынша барлығы
Итого по области/ по городу республиканского значения, столице

1.1

оның ішінде БМ
в том числе НШ

1.2

оның ішінде НМ
в том числе ОШ

1.3

оның ішінде ОМ
в том числе СШ

      Департамент басшысы
      Руководитель департамента _________________ қолы ________
                                    подпись
                 М.О. Тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
                 М.П Фамилия, имя, отчество (при наличии)
                 телефон

№ ШЖМ-1 «Шағын жинақталған мектептердің (ШЖМ) желісі мен
контингенті» әкімшілік есеп беру нысанын толтыру бойынша
түсініктеме

      «Шағын жинақталған мектептердің (ШЖМ) желісі мен контингенті» әкімшілік есеп беру нысандарының деректері электронды түрде ұсынылады. Әкімшілік есеп беру нысандарын электронды түрде толтыру www.e.edu.kz сайтында орналасқан «Ұлттық білім беру деректер қоры» ақпараттық жүйе қолдану арқылы жүзеге асады.

      Ескертпе:
      ШЖМ – шағын жинақталған мектеп;
      ОМ – орта мектеп;
      НМ – негізгі мектеп;
      БМ – бастауыш мектеп.

Пояснение по заполнению формы административной отчетности
«Сеть и контингент малокомплектных школ (МКШ)» № МКШ – 1

      Представление данных формы административной «Сеть и контингент малокомплектных школ (МКШ)» осуществляется в электронном формате. Заполнение формы административной отчетности в электронном формате осуществляется посредством использования информационной системы «Национальная образовательная база данных», размещенной на сайте www.e.edu.kz.

      Примечание:
      МКШ – малокомплектные школы;
      НШ – начальная школа;
      ОШ – основная школа;
      СШ – средняя школа.

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 
2012 жылғы 27 желтоқсандағы № 570 бұйрығына 32-қосымша
Приложение 32 к приказу Министра образования и науки
Республики Казахстан от 27 декабря 2012 года № 570 

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан
Форма предназначена для сбора административных данных

Шағын жинақталған мектептердегі біріктірілген сыныптар мен
окушылар контингенті туралы мәліметтер Сведения о совмещенных классах и контингенте обучающихся
в малокомплектных школах

      Ескерту. 32-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 01.09.2016 № 541 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Есепті кезең 20 __ - 20__ оқу жылы
Отчетный период 20 __ - 20__ учебный год

Индексі: № ШЖМ-2 нысан
Индекс: форма № МКШ-2

Кезеңділігі: жылдық
Периодичность: годовая

Респонденттер: Облыстардың, Астана, Алматы қалалары әкімдіктерінің білім басқармалары
Респонденты: Управления образования акиматов областей, городов Астана, Алматы

Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Мектепке дейінгі және орта білім департаментіне
Куда представляется: в Департамент дошкольного и среднего образования Министерства образования и науки Республики Казахстан

Тапсыру мерзімі: қазан
Срок представления: октябрь

Мектеп түрлері
Виды школ

барлық сынаптар саны, бірлік
всего классов, ед

біріктірілмеген сыныптар саны, бірлік
не совмещенные классы, ед.

барлық біріктірілген сыныптар саны, бірлік
всего совмещенных классов, ед.

оның ішінде
в том числе

ондағы оқушылар саны, адам
в них учащихся, чел.

оның ішінде
в том числе

1-4 сыныптарда, бірлік
в 1-4 классах, ед.

5-9 сыныптарда, бірлік
в 5-9 классах, ед.

10-11 сыныптарда, бірлік
в 10-11 классах, ед.

1-4 сыныптарда
в 1-4 классах

5-9 сыныптарда
в 5-9 классах

10-11 сыныптарда
в 10-11 классах

барлығы, адам
всего, чел.

оның ішінде қазақ тілінде, адам
из них на казахском языке обучения, чел.

барлығы, адам
всего, чел.

оның ішінде қазақ тілінде, адам
из них на казахском языке обучения, чел.

барлығы, адам
всего, чел.

оның ішінде қазақ тілінде, адам
из них на казахском языке обучения, чел.

барлығы, адам
всего, чел.

оның ішінде қазақ тілінде, адам
из них на казахском языке обучения, чел.

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

Барлық мектептерде
Во всех школах

1.1

оның ішінде бастауыш мектеп
в том числе начальная школа

1.2

оның ішінде негізгі мектеп
в том числе основная школа

2.3

оның ішінде орта мектеп
в том числе средняя школа

      Департамент басшысы
      Руководитель департамента _________________ қолы ________
                                    подпись
                 М.О. Тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
                 М.П Фамилия, имя, отчество (при наличии)
                 телефон

№ ШЖМ-2 «Шағын жинақталған мектептерде оқитын біріктірілген
сыныптар және контингенті туралы мәлімет» әкімшілік есеп беру
нысанын толтыру бойынша түсініктеме

      «Шағын жинақталған мектептерде оқитын біріктірілген сыныптар және контингенті туралы мәлімет» әкімшілік есеп беру нысандарының деректері электронды түрде ұсынылады. Әкімшілік есеп беру нысандарын электронды түрде толтыру www.e.edu.kz сайтында орналасқан «Ұлттық білім беру деректер қоры» ақпараттық жүйе қолдану арқылы жүзеге асады.

Пояснение по заполнению формы административной отчетности
«Сведения о совмещенных классах и контингенте обучающихся
в малокомплектных школах» № МКШ-2

      Представление данных формы административной отчетности «Сведения о совмещенных классах и контингенте обучающихся в малокомплектных школах» осуществляется в электронном формате. Заполнение формы административной отчетности в электронном формате осуществляется посредством использования информационной системы «Национальная образовательная база данных», размещенной на сайте www.e.edu.kz.

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 
2012 жылғы 27 желтоқсандағы № 570 бұйрығына 33-қосымша
Приложение 33 к приказу Министра образования и науки
Республики Казахстан от 27 декабря 2012 года № 570 

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан
Форма предназначена для сбора административных данных

Оқыту тілі мен сыныптар бойынша шағын жинақталған мектептер
(ШЖМ) туралы мәліметтер Сведения о малокомплектных школах (МКШ) по языкам обучения, по
классам

      Ескерту. 33-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 01.09.2016 № 541 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Есепті кезең 20 __ - 20__ оқу жылы
Отчетный период 20 __ - 20__ учебный год

Индексі: № ШЖМ-3 нысан
Индекс: форма № МКШ-3

Кезеңділігі: жылдық
Периодичность: годовая

Респонденттер: Облыстардың, Астана, Алматы қалалары әкімдіктерінің білім басқармалары
Респонденты: Управления образования акиматов областей, городов Астана, Алматы

Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Мектепке дейінгі және орта білім департаментіне
Куда представляется: в Департамент дошкольного и среднего образования Министерства образования и науки Республики Казахстан

Тапсыру мерзімі: қазан
Срок представления: октябрь

Мектеп түрлері
Виды школ

барлық ШЖМ, бірлік
всего МКШ, ед.

оның ішінде ауылды жерде, бірлік
из них в сельской местности, ед.

оның ішінде оқыту тіліне қарай, бірлік
из них по языкам обучения, ед.

2 тілде оқытылатын, бірлік
с двумя языками обучения, ед.

оның ішінде сынып саны, бірлік
в том числе количество классов, ед.

қазақ
казахский

орыс
русский

ұйғыр
уйгурский

өзбек
узбекский

тәжік
таджикский

басқа
другой

барлығы
всего

оның ішінде ауылды жерде
из них в сельской местности

1-4 сыныптар
1-4 классы

5-9 сыныптар
5-9 классы

10-11 сыныптар
10-11 классы

барлығы
всего

оның ішінде ауылды жерде
из них в сельской местности

барлығы
всего

оның ішінде ауылды жерде
из них в сельской местности

барлығы
всего

оның ішінде ауылды жерде
из них в сельской местности

барлығы
всего

оның ішінде ауылды жерде
из них в сельской местности

барлығы
всего

оның ішінде ауылды жерде
из них в сельской местности

барлығы
всего

оның ішінде ауылды жерде
из них в сельской местности

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1

Облыс/ республикалық маңызы бар қала, астана бойынша барлығы
Итого по области/ по городу республиканского значения, столице1.1

оның ішінде бастуыш мектеп
в том числе начальная школа1.2

оның ішінде негізгі мектеп
в том числе основная шола1.3

оның ішінде орта мектеп
в том числе средняя школа      Департамент басшысы
      Руководитель департамента _________________ қолы ________
                                    подпись
                 М.О. Тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
                 М.П Фамилия, имя, отчество (при наличии)
                 телефон

№ ШЖМ-3 «Оқыту тілі мен сыныптар бойынша шағын жинақталған
мектептер (ШЖМ) туралы мәліметтер» әкімшілік есеп беру нысанын
толтыру бойынша түсініктеме

      «Оқыту тілі мен сыныптар бойынша шағын жинақталған мектептер (ШЖМ) туралы мәліметтер» әкімшілік есеп беру нысандарының деректері электронды түрде ұсынылады. Әкімшілік есеп беру нысандарын электронды түрде толтыру www.e.edu.kz сайтында орналасқан «Ұлттық білім беру деректер қоры» ақпараттық жүйе қолдану арқылы жүзеге асады.

Пояснение по заполнению формы административной отчетности
«Сведения о малокомплектных школах (МКШ) по языкам обучения,
по классам» № МКШ-3

      Представление данных формы административной отчетности «Сведения о малокомплектных школах (МКШ) по языкам обучения, по классам» осуществляется в электронном формате. Заполнение формы административной отчетности в электронном формате осуществляется посредством использования информационной системы «Национальная образовательная база данных», размещенной на сайте www.e.edu.kz.

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 
2012 жылғы 27 желтоқсандағы № 570 бұйрығына 34-қосымша
Приложение 34 к приказу Министра образования и науки
Республики Казахстан от 27 декабря 2012 года № 570 

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан
Форма предназначена для сбора административных данных

Шағын жинақталған мектептер (ШЖМ) ғимараттарының техникалық
сипаттамасы Техническая характеристика зданий малокомплектных школ (МКШ)

      Ескерту. 34-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 01.09.2016 № 541 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Есепті кезең 20 __ - 20__ оқу жылы
Отчетный период 20 __ - 20__ учебный год

Индексі: № ШЖМ-4 нысан
Индекс: форма № МКШ-4

Кезеңділігі: жылдық
Периодичность: годовая

Респонденттер: Облыстардың, Астана, Алматы қалалары әкімдіктерінің білім басқармалары
Респонденты: Управления образования акиматов областей, городов Астана, Алматы

Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Мектепке дейінгі және орта білім департаментіне
Куда представляется: в Департамент дошкольного и среднего образования Министерства образования и науки Республики Казахстан

Тапсыру мерзімі: қазан
Срок представления: октябрь

Мектеп түрлері
Виды школ

барлық ШЖМ, бірлік
всего МКШ, ед.

оның ішінде ауылды жерде, бірлік
из них в сельской местности, ед.

ондағы оқушылар саны, адам
в них численность учащихся, чел.

оның ішінде ауылды жерде, адам
из них в сельской местности, чел.

типтік, бірлік
типовых, ед.

оның ішінде ауылды жерде, бірлік
из них в сельской местности, ед.

ондағы оқушылар саны, адам
в них численность учащихся, чел.

оның ішінде ауылды жерде, адам
из них в сельской местности, чел.

Бейімделген, бірлік
приспособленные, ед.

оның ішінде ауылды жерде, бірлік
из них в сельской местности, ед.

ондағы оқушылар саны, адам
в них численность учащихся, чел.

оның ішінде ауылды жерде, адам
из них в сельской местности, чел.

апатты, бірлік

аварийные, ед.

оның ішінде ауылды жерде, бірлік
из них в сельской местности, ед.

ондағы оқушылар саны, адам
в них численность учащихся, чел.

оның ішінде ауылды жерде, адам
из них в сельской местности, чел.

күрделі жөндеуді қажет етеді, бірлік
требуют капитального ремонта, ед.

оның ішінде ауылды жерде, бірлік
из них в сельской местности, ед.

ондағы оқушылар саны, адам
в них численность учащихся, чел.

оның ішінде ауылды жерде, адам
из них в сельской местности, чел.

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1

Облыс/ республикалық маңызы бар қала, астана бойынша барлығы
Итого по области/ по городу республиканского значения, столице

1.1

оның ішінде бастауыш мектеп
в том числе начальная школа

1.2

оның ішінде негігзгі мектеп
в том числе основная школа

1.3

оның ішінде орта мектеп
в том числе средняя школа

      Департамент басшысы
      Руководитель департамента _________________ қолы ________
                                    подпись
                 М.О. Тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
                 М.П Фамилия, имя, отчество (при наличии)
                 телефон

№ ШЖМ-4 «Шағын жинақталған мектептер (ШЖМ) ғимараттарының
техникалық сипаттамасы» әкімшілік есеп беру нысанын толтыру
бойынша түсініктеме

      «Шағын жинақталған мектептер (ШЖМ) ғимараттарының техникалық сипаттамасы» әкімшілік есеп беру нысандарының деректері электронды түрде ұсынылады. Әкімшілік есеп беру нысандарын электронды түрде толтыру www.e.edu.kz сайтында орналасқан «Ұлттық білім беру деректер қоры» ақпараттық жүйе қолдану арқылы жүзеге асады.

Пояснение по заполнению формы административной отчетности
«Техническая характеристика зданий малокомплектных школ (МКШ)»
№ МКШ-4

      Представление данных формы административной отчетности «Техническая характеристика зданий малокомплектных школ (МКШ)» осуществляется в электронном формате. Заполнение формы административной отчетности в электронном формате осуществляется посредством использования информационной системы «Национальная образовательная база данных», размещенной на сайте www.e.edu.kz.

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 
2012 жылғы 27 желтоқсандағы № 570 бұйрығына 35-қосымша
Приложение 35 к приказу Министра образования и науки
Республики Казахстан от 27 декабря 2012 года № 570 

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан
Форма предназначена для сбора административных данных

Шағын жинақталған мектептерді оқу кабинеттерімен және
асханаламен қамтамасыз ету туралы мәліметтер (ШЖМ) Сведения об обеспеченности учебными кабинетами и столовыми
малокомплектных школ (МКШ)

      Ескерту. 35-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 01.09.2016 № 541 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Есепті кезең 20 __ - 20__ оқу жылы
Отчетный период 20 __ - 20__ учебный год

Индексі: № ШЖМ-5 нысан
Индекс: форма № МКШ-5

Кезеңділігі: жылдық
Периодичность: годовая

Респонденттер: Облыстардың, Астана, Алматы қалалары әкімдіктерінің білім басқармалары
Респонденты: Управления образования акиматов областей, городов Астана, Алматы

Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Мектепке дейінгі және орта білім департаментіне

Куда представляется: в Департамент дошкольного и среднего образования Министерства образования и науки Республики Казахстан

Тапсыру мерзімі: қазан
Срок представления: октябрь

Мектеп түрлері
Виды школ

барлық ШЖМ, бірлік
всего МКШ, ед.

оқу кабинеттері бар, бірлік
имеют учебные кабинеты, ед

спорт залы бар, бірлік
имеют спортивный зал, ед

асханасы бар, бірлік
имеют столовые, ед

физика

химия

биология

математика

информатика

лингафондық
лингафонный

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Облыс/ республикалық маңызы бар қала, астана бойынша барлығы
Итого по области/ по городу республиканского значения, столице1.1

оның ішінде бастауыш мектеп
в том числе начальная школа1.2

оның ішінде негізгі мектеп
в том числе основная школа1.3

оның ішінде орта мектеп
в том числе сердняя школа      Департамент басшысы
      Руководитель департамента _________________ қолы ________
                                    подпись
                 М.О. Тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
                 М.П Фамилия, имя, отчество (при наличии)
                 телефон

№ ШЖМ-5 «Шағын жинақталған мектептерді оқу кабинеттерімен және
асханаламен қамтамасыз ету туралы мәліметтер (ШЖМ)» әкімшілік
есеп беру нысанын толтыру бойынша түсініктеме

      «Шағын жинақталған мектептерді оқу кабинеттерімен және асханаламен қамтамасыз ету туралы мәліметтер (ШЖМ)» әкімшілік есеп беру нысандарының деректері электронды түрде ұсынылады. Әкімшілік есеп беру нысандарын электронды түрде толтыру www.e.edu.kz сайтында орналасқан «Ұлттық білім беру деректер қоры» ақпараттық жүйе қолдану арқылы жүзеге асады.

Пояснение по заполнению формы административной отчетности
«Сведения об обеспеченности учебными кабинетами и столовыми
малокомплектных школ (МКШ)» № МКШ-5

      Представление данных формы административной отчетности «Сведения об обеспеченности учебными кабинетами и столовыми малокомплектных школ (МКШ)» осуществляется в электронном формате. Заполнение формы административной отчетности в электронном формате осуществляется посредством использования информационной системы «Национальная образовательная база данных», размещенной на сайте www.e.edu.kz.

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 
2012 жылғы 27 желтоқсандағы № 570 бұйрығына 36-қосымша
Приложение 36 к приказу Министра образования и науки
Республики Казахстан от 27 декабря 2012 года № 570 

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан
Форма предназначена для сбора административных данных

Шағын жинақталған мектептердің педагог кадрларының сапалық
құрамы туралы мәліметтер Сведения о качественном составе педагогических кадров
малокомплектных школ

      Ескерту. 36-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 01.09.2016 № 541 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Есепті кезең 20 __ - 20__ оқу жылы
Отчетный период 20 __ - 20__ учебный год

Индексі: № ШЖМ-6 нысан
Индекс: форма № МКШ-6

Кезеңділігі: жылдық
Периодичность: годовая

Респонденттер: Облыстардың, Астана, Алматы қалалары әкімдіктерінің білім басқармалары
Респонденты: Управления образования акиматов областей, городов Астана, Алматы

Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Мектепке дейінгі және орта білім департаментіне
Куда представляется: в Департамент дошкольного и среднего образования Министерства образования и науки Республики Казахстан

Тапсыру мерзімі: қазан
Срок представления: октябрь

Көрсеткіштер атауы
Наименование показателей

барлық педагог саны, адам
всего педагогов, чел.

оның ішінде білімі бойынша, адам
из них по образованию, чел.

оның ішінде санаты бар, адам
из них имеют категории, чел.

мамандардың қажеттілігі, адам
потребность в кадрах, чел.

жоғары
с высшим

техникалық және кәсіби
с техническим и профессиональным

жалпы орта
со средним общим

жоғары
высшую

1-ші
1-ую

2-ші
2-ую

санатсыз
без категории

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Облыс/ республикалық маңызы бар қала, астана бойынша барлығы
Итого по области/ по городу республиканского значения, столице1.1

оның ішінде ауылдық жерде
из них в сельской местности1.2

оның ішінде қазақ тілінде оқытылатындар
из них с казахским языком обучения1.3

оның ішінде орыс тілінде оқытылатындар
из них с русским языком обучения      Департамент басшысы
      Руководитель департамента _________________ қолы ________
                                    подпись
                 М.О. Тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
                 М.П Фамилия, имя, отчество (при наличии)
                 телефон

№ ШЖМ-6 «Шағын жинақталған мектептердің педагог кадрларының
сапалық құрамы туралы мәліметтер» әкімшілік есептілік
нысандарын толтыру бойынша түсініктеме

      «Шағын жинақталған мектептердің педагог кадрларының сапалық құрамы туралы мәліметтер» әкімшілік есеп беру нысандарының деректері электронды түрде ұсынылады. Әкімшілік есеп беру нысандарын электронды түрде толтыру www.e.edu.kz сайтында орналасқан «Ұлттық білім беру деректер қоры» Ақпараттық жүйе қолдану арқылы жүзеге асады.

      Санат – атқарған жұмыстың нәтижесін көрсететін, қызметкердің біліктілік талаптарының деңгейі;
кадрлар қажеттілігі – шағын жинақталған мектептердің әрекетін қамтитын педагогтардың қажеттілігі.

Пояснение по заполнению формы административной отчетности
«Сведения о качественном составе педагогических кадров
малокомплектных школ» № МКШ-6

      Представление данных формы административной отчетности «Сведения о качественном составе педагогических кадров малокомплектных школ» осуществляется в электронном формате. Заполнение формы административной отчетности в электронном формате осуществляется посредством использования Информационной системы «Национальная образовательная база данных», размещенной на сайте www.e.edu.kz.

      Категория – уровень требований к квалификации работника, отражающий результативность выполнения работ;
потребность в кадрах – необходимое количество педагогических работников для обеспечения деятельности дошкольных организаций.

Қазақстан Республикасы Білім
және ғылым министрлігінің
Мектепке дейінгі және орта
білім департаментіне ұсынылады
Представляется в Министерство
образования и науки Республики
Казахстан
Департамент дошкольного и среднего образования

Қазақстан Республикасы Білім
және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы
№ 570 бұйрығына 37-қосымша
Приложение 37 к приказу Министра
образования и науки Республики Казахстан
от 27 декабря 2012 года № 570

№ ШЖМ-7 нысаны
респонденттер: облыстық білім
басқармалары, ұсынылу мерзімі: қазан
респонденттер: аудандық білім бөлімдері,
ұсынылу мерзімі: 15 қыркүйек
кезеңділігі: жылдық
Форма № МКШ-7
респонденты: областные управления
образования, срок представления: октябрь
респонденты: районные отделы образования,
срок представления: 15 сентября
периодичность: годовая

Шағын жинақталған мектептері мұғалімдерінің орташа апталық
жүктемесі туралы мәлімет (сағат саны)/
Сведения о нагрузке учителей малокомплектных школ
в среднем в неделю (количество часов)

Облыс / Область____________  ӘАОЖ коды 1 / код КАТО1__________

жол № / № строки

Пәндер / Предметы

сыныптарда (сағат саны) / в классах (количество часов)

5-6

5-7

5-8

6-7

6-8

7-8

1-3

1-4

2-4

3-4

басқа біріктірулер / другие совмещения

сағаттар, барлығы (сағат) / итого часов (часы)

А

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

қазақ тілі / казахский язык

2

қазақ әдебиеті / казахская литература

3

орыс тілі / русский язык

4

орыс әдебиеті / русская литература

5

шет тілі / иностранный язык

6

математика

7

информатика

8

сызу / черчение

9

физика

10

астрономия

11

химия

12

биология

13

география

14

тарих / история

15

қоғамтану / обществоведение

16

пән / музыка

17

Бейнелеу өнері / ИЗО2

18

дене шынықтыру / физическая культура

19

АӘД және ӨҚН / НВП3 и ОБЖ4

20

еңбекке баулу/ трудовое обучение

21

этика және психология / этика и психология

22

барлығы (сағат саны) / всего (количество часов)

Толтыру бойынша нұсқау / Инструкция по заполнению

1 - Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі Интернет-ресурсының http://www.stat.kz/klassifikacii/Pages/default.aspx мекен-жайында орналасқан Әкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуішіне сәйкес / Классификатор административно-территориальных объектов (http://www.stat.kz/klassifikacii/Pages/default.aspx)
2 - Бейнелеу өнері / Изобразительное искусство
3 - Алғашқы әскери дайындық / Начальная военная подготовка
4 - Өмір қауіпсіздігі негіздері / Основы безопасности жизни
1-21 жолдардың қосындысы 22 жолға тең болуы қажет / Сумма строк 1-21 должна быть равна строке 22

Білім басқармасының бастығы / Начальник Управления образования _________________ қолы / подпись____________
М.О. / М.П.  Тегі, Аты және Әкесінің аты / Фамилия, Имя и Отчество
            телефон                 (бар болса / при наличии)

Қазақстан Республикасы Білім
және ғылым министрлігінің
Мектепке дейінгі және орта
білім департаментіне ұсынылады
Представляется в Министерство
образования и науки Республики
Казахстан
Департамент дошкольного и среднего образования

Қазақстан Республикасы Білім
және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы
№ 570 бұйрығына 38-қосымша
Приложение 38 к приказу Министра
образования и науки Республики Казахстан
от 27 декабря 2012 года № 570

№ ШЖМ-8 нысаны
респонденттер: облыстық білім
басқармалары, ұсынылу мерзімі: қазан
кезеңділігі: жылдық
Форма № МКШ-8
респонденты: областные управления
образования, срок представления: октябрь
периодичность: годовая

20__ - 20__ оқу жылының басында шағын жинақталған мектептер
желісінің өзгеруі / Изменение сети малокомплектных школ по
состоянию на начало 20__ - 20__ учебного года

Облыс / Область____________  ӘАОЖ коды 1 / код КАТО1_________

жол № / № строки

Аудан атауы / Наименование района

ӘАОЖ коды / код КАТО

Мектеп түрлері / Виды школ

жабық / закрыто

оның ішіндеауылды жерде / из них в сельской местности

ашық / открыто

оның ішінде ауылды жерде / из них в сельской местности

қалпына келтірілген / восстановлено

оның ішінде ауылды жерде / из них в сельской местности

қайта құрылған / реорганизовано

оның ішінде ауылды жерде / из них в сельской местности

басқа мекемелерден берілгендер / передано из других ведомств

А

В

С

D

1

2

3

4

5

6

7

8

9
барлығы / всего


оның ішінде БМ / в том числе НШ2


оның ішінде НМ / в том числе ОШ3


оның ішінде ОМ / в том числе СШ4Толтыру бойынша нұсқау / Инструкция по заполнению
1 - Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі Интернет-ресурсының http://www.stat.kz/klassifikacii/Pages/default.aspx мекен-жайында орналасқан Әкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуішіне сәйкес / Классификатор административно-территориальных объектов (http://www.stat.kz/klassifikacii/Pages/default.aspx)
2 - Бастауыш мектеп / Начальная школа
3 - Негізгі мектеп / Основная школа
4 - Орта мектеп / Средняя школа
"Оның ішінде БМ", "оның ішінде НМ", "оның ішінде ОМ" жолдарындағы деректердің қосындысы "барлығы" жолындағы деректерге тең болуы қажет / Сумма данных по строкам "в том числе НШ", "в том числе ОШ", "в том числе СШ" должна быть равна данным строки "всего".

Білім басқармасының бастығы / Начальник Управления образования _________________ қолы / подпись____________
М.О. / М.П.  Тегі, Аты және Әкесінің аты / Фамилия, Имя и Отчество
                  телефон                 (бар болса / при наличии)

Қазақстан Республикасы Білім
және ғылым министрлігінің
Мектепке дейінгі және орта
білім департаментіне ұсынылады
Представляется в Министерство
образования и науки Республики
Казахстан
Департамент дошкольного и среднего образования

Қазақстан Республикасы Білім
және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы
№ 570 бұйрығына 39-қосымша
Приложение 39 к приказу Министра
образования и науки Республики Казахстан
от 27 декабря 2012 года № 570

№ ШЖМ-9 нысаны
респонденттер: облыстық білім
басқармалары, ұсынылу мерзімі: қазан
респонденттер: аудандық білім бөлімдері,
ұсынылу мерзімі: 15 қыркүйек
кезеңділігі: жылдық
Форма № МКШ-9
респонденты: областные управления
образования, срок представления: октябрь
респонденты: районные отделы образования,
срок представления: 15 сентября
периодичность: годовая

20__-20__ оқу жылының басындағы жекелеген пәндер оқытылмайтын
мектептер мен ондағы оқушылар туралы мәліметтер/Сведения о
школах, в которых не преподаются отдельные
предметы и учащихся в них на начало 20__-20__ учебного года

Облыс / Область____________  ӘАОЖ коды 1 / код КАТО 1_________

жол
№ / №
строки

Жеке пәндер оқытылмайтын мектептер /
Школы, где не преподаются отдельные предметы

Барлығы / всего

оның ішінде қазақ тілінде оқытатын / из них с казахским языком обучения

оның ішінде орыс тілінде оқытатын / из них с русским языком обучения

оның ішінде аралас тілде оқытатын / из них со смешанными языками обучения

басқа тілде оқытатын / с другими языками обучения

А

1

2

3

4

5

кестенің жалғасы

ондағы оқушылар саны (адам) / численность учащихся в них (человек)

барлығы / всего

оның ішінде қазақ мектебінің оқушылары / из них учащиеся казахских школ

оның ішінде орыс мектебінің оқушылары / из них учащиеся русских школ

оның ішінде аралас мектептердің оқушылары / в них учащиеся смешанных школ

оның ішінде басқа мектептердің оқушылары / в них учащиеся других школ

пәндер / предметы

ағылшын / английский

неміс / немецкий

математика / математика

физика / физика

қазақ тілі / казахский язык

орыс тілі / русский язык

география / география

химия / химия

ИЗО2

еңбек / труд

дене шынықтыру / физкультура

АӘД / НВП3

биология / биология

сызу / черчение

информатика / информатика

тарих / история

ән-күй / музыка

басқа / другие

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Ескерту: оқытылмайтын пәндер бойынша кесте қосу қажет болған жағдайда
Примечание: в случае необходимости продолжить таблицу по неизучаемым предметам.

Толтыру бойынша нұсқау / Инструкция по заполнению

1 - Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі Интернет-ресурсының http://www.stat.kz/klassifikacii/Pages/default.aspx мекен-жайында орналасқан Әкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуішіне сәйкес / Классификатор административно-территориальных объектов (http://www.stat.kz/klassifikacii/Pages/default.aspx)
2 - Бейнелеу өнері / Изобразительное искусство
3 - Алғашқы әскери дайындық / Начальная военная подготовка
5 графаға басқа оқу тілі көрсетілген қосымша графалар қосу, 10 графаға басқа мектеп оқушылары көрсетілген қосымша графалар қосу, 29 графаға басқа пәндер көрсетілген қосымша графалар қосу / К графе 5 добавить дополнительные графы с указанием других языков обучения, к графе 10 добавить дополнительные графы с указанием учащихся других школ, к графе 29 добавить дополнительные графы с указанием других предметов.

Білім басқармасының бастығы / Начальник Управления образования _________________ қолы / подпись____________
М.О. / М.П.  Тегі, Аты және Әкесінің аты / Фамилия, Имя и Отчество
                  телефон                 (бар болса / при наличии)

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 
2012 жылғы 27 желтоқсандағы № 570 бұйрығына 40-қосымша
Приложение 40 к приказу Министра образования и науки
Республики Казахстан от 27 декабря 2012 года № 570 

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан
Форма предназначена для сбора административных данных

Ресурс орталықтарының желісі Сеть ресурсных центров

      Ескерту. 40-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 01.09.2016 № 541 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Есепті кезең 20 __ - 20__ оқу жылы
Отчетный период 20 __ - 20__ учебный год

Индексі: № ШЖМ-10 нысан
Индекс: форма № МКШ-10

Кезеңділігі: жылдық
Периодичность: годовая

Респонденттер: Облыстардың, Астана, Алматы қалалары әкімдіктерінің білім басқармалары
Респонденты: Управления образования акиматов областей, городов Астана, Алматы

Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Мектепке дейінгі және орта білім департаментіне
Куда представляется: в Департамент дошкольного и среднего образования Министерства образования и науки Республики Казахстан

Тапсыру мерзімі: қазан
Срок представления: октябрь

Барлық тірек мектептер (ресурстық орталықтар), бірлік
Всего опорных школ (ресурсных центров), ед.

оның ішінде, бірлік
из них, ед.

магниттік мектептер, барлығы, бірлік
всего магнитных школ, ед.

оның ішінде, бірлік
из них, ед.

барлығы оқушылар, адам
всего учащихся, чел.

онын ішінде тірек мектептерге (ресурстық орталықтарға) бекітілген сыныптардағы оқушылар (адам)
из них учащиеся в закрепленных классах к опорным школам (ресурсным центрам), чел

интернаттарымен
с интернатами

тасымалдаумен
с подвозом

негізгі мектеп,
основная школа

орта мектеп,
средняя школа

тірек мектепте (ресурстық орталықтарда), адам
в опорных школах (ресурсных центрах), чел.

магниттік мектептерде, адам
в магнитных школах, чел.

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

      Департамент басшысы
      Руководитель департамента _________________ қолы ________
                                    подпись
                 М.О. Тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
                 М.П Фамилия, имя, отчество (при наличии)
                 телефон

№ ШЖМ-10 «Ресурстық орталық желісі» әкімшілік есеп нысанын
толтыру бойынша түсінік

      1. «Ресурстық орталық желісі» әкімшілік есеп беру нысандарының деректері электронды түрде ұсынылады. Әкімшілік есеп беру нысандарын электронды түрде толтыру www.e.edu.kz сайтында орналасқан «Ұлттық білім беру деректер қоры» ақпараттық жүйе қолдану арқылы жүзеге асады.
      2. Аталған әкімшілік есеп беру нысанын толтыру мақсатында төмендегідей анықтамалар қолданылады:
      1) Тірек мектептері (ресурстық орталығы) материалдық-техникалық, ғылыми-әдістемелік базалары және кадрлық ресурстары бар жалпы білім беру ұйымдары базасында аудандық (қалалық) әкімнің қаулысымен құрылады.
      2) Магнитті ШЖМ аудандық (қалалық) білім беру бөлімінің ұйымының бұйрығымен тірек мектептеріне (ресурсты орталықтарға) бекітілген.

      ШЖМ шағын жинақты мектеп

Пояснение по заполнению формы административной отчетности
«Сеть ресурсных центров» № МКШ-10

      1. Представление данных формы административной отчетности «Сеть ресурсных центров» осуществляется в электронном формате. Заполнение формы административной отчетности в электронном формате осуществляется посредством использования информационной системы «Национальная образовательная база данных», размещенной на сайте www.e.edu.kz.
      2. Следующие определения применяются в целях заполнения данной формы административной отчетности:
      1) Опорная школа (ресурсный центр) создается постановлением районного (городского) акимата на базе общеобразовательной школы при наличии материально-технической, научно-методической базы и кадровых ресурсов.
      2) Магнитные МКШ закреплеяются за опорной школой (ресурсным центром) приказом районного (городского) отдела образования.

      МКШ – малокомплектные школы

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 
2012 жылғы 27 желтоқсандағы № 570 бұйрығына 41-қосымша
Приложение 41 к приказу Министра образования и науки
Республики Казахстан от 27 декабря 2012 года № 570 

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан
Форма предназначена для сбора административных данных

Облыстық (қала) білім жүйесінің негізгі көрсеткіштерінің есебі Отчет основных показателей системы образования области (города)

      Ескерту. 41-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 01.09.2016 № 541 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Есепті кезең 20 ___ - 20___ оқу жылы
Отчетный период 20 ___ - 20 ___ учебный год

Индексі: № 1-СК нысан
Индекс: форма № СТ -1

Кезеңділігі: жылдық
Периодичность: годовая

Респонденттер: Облыстардың, Астана, Алматы қалалары әкімдіктерінің білім басқармалары
Респонденты: Управления образования акиматов областей, городов Астаны, Алматы

Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Мектепке дейінгі және орта білім департаментіне
Куда представляется: в Департамент дошкольного и среднего образования Министерства образования и науки Республики Казахстан

Тапсыру мерзімі: қазан
Срок представления: октябрь

Көрсеткіштер атауы
Наименование показателей

20__ алдыңғы оқу жылы
20__ предыдущий учебный год

20__ ағымдағы оқу жылы
20__ текущий учебный год

А

Б

1

2

1

күндізгі мемлекеттік жалпы білім беру мектептерінің саны, бірлік
число дневных общеобразовательных государственных школ, ед.

1.1

оның ішінде қалалық жерде
из них в городской местности

1.2

оның ішінде ауылдық жерде
из них в сельской местности

1.3

ондағы оқушылар саны, адам
в них численность учащихся, чел.

1.4

оның ішінде қалалық жерде
из них в городской местности

1.5

оның ішінде ауылдық жерде
из них в сельской местности

2

жеке меншік мектептердің саны, бірлік
число негосударственных школ, ед.

2.1

оның ішінде қалалық жерде
из них в городской местности

2.2

оның ішінде ауылдық жерде
из них в сельской местности

2.3

ондағы оқушылар саны, адам
в них численность учащихся, чел.

2.4

оның ішінде қалалық жерде
из них в городской местности

2.5

оның ішінде ауылдық жерде
из них в сельской местности

3

кешкі мектептердің саны, бірлік
число вечерних школ, ед.

3.1

оның ішінде қалалық жерде
из них в городской местности

3.2

оның ішінде ауылдық жерде
из них в сельской местности

3.3

ондағы оқушылар саны, адам
в них численность учащихся, чел.

      Жалғасы                                             Продолжение

3.4

оның ішінде қалалық жерде
из них в городской местности

3.5

оның ішінде ауылдық жерде
из них в сельской местности

4

Арнайы (түзеу) жалпы білім беретңін ұйымдардың саны, бірлік
число специальных (коррекционных) общеобразовательных организаций, ед.

4.1

оның ішінде қалалық жерде
из них в городской местности

4.2

оның ішінде ауылдық жерде
из них в сельской местности

4.3

ондағы оқушылар саны, адам
в них численность учащихся, чел.

4.4

оның ішінде қалалық жерде
из них в городской местности

4.5

оның ішінде ауылдық жерде
из них в сельской местности

5

девиантты мінез-құлықты балаларға арналған мектептер саны, бірлік
число школ для детей с девиантным поведением, ед.

5.1

оның ішінде қалалық жерде
из них в городской местности

5.2

оның ішінде ауылдық жерде
из них в сельской местности

5.3

ондағы оқушылар саны, адам
в них численность учащихся, чел.

5.4

оның ішінде қалалық жерде
из них в городской местности

5.5

оның ішінде ауылдық жерде
из них в сельской местности

6

ерекше режимде ұстайтын балаларға арналған мектептер саны, бірлік
число школ для детей с особым режимом содержания, ед.

6.1

оның ішінде қалалық жерде
из них в городской местности

6.2

оның ішінде ауылдық жерде
из них в сельской местности

      Жалғасы                                             Продолжение

6.3

ондағы оқушылар саны, адам
в них численность учащихся, чел.

6.4

оның ішінде қалалық жерде
из них в городской местности

6.5

оның ішінде ауылдық жерде
из них в сельской местности

7

пәндерді тереңдетіп оқытатын мектептердің саны, оның ішінде, бірлік:
число школ с углубленным изучением предметов, из них, ед.:

7.1

гимназиялар саны
число гимназий

7.2

лицейлер саны
число лицеев

7.3

апатты жағдайдағы мектептер саны, бірлік
число аварийных школ, ед.

7.4

оның ішінде қалалық жерде
из них в городской местности

7.5

оның ішінде ауылдық жерде
из них в сельской местности

8

күрделі жөндеуді қажет ететін мектептер саны, бірлік
число школ, требующих капитального ремонта, ед.

8.1

оның ішінде қалалық жерде
из них в городской местности

8.2

оның ішінде ауылдық жерде
из них в сельской местности

9

күрделі жөндеу жүргізілген мектептер саны, бірлік
число школ, где проведен капитальный ремонт, ед.

9.1

оның ішінде қалалық жерде
из них в городской местности

9.2

оның ішінде ауылдық жерде
из них в сельской местности

10

оқушы орнының тапшылығы, бірлік
дефицит ученических мест, ед.

      Жалғасы                                            Продолжение

11

қазақ тілінде оқытатын мектептер саны, бірлік
число школ с казахским языком обучения, ед

11.1

оның ішінде қалалық жерде
из них в городской местности

11.2

оның ішінде ауылдық жерде
из них в сельской местности

11.3

ондағы оқушылар саны, адам
в них численность учащихся, чел.

11.4

оның ішінде қалалық жерде
из них в городской местности

11.5

оның ішінде ауылдық жерде
из них в сельской местности

12

қазақ тілінде оқытатын аралас мектептер саны, бірлік
число смешанных школ с казахским языком обучения, ед.

12.1

оның ішінде қалалық жерде
из них в городской местности

12.2

оның ішінде ауылдық жерде
из них в сельской местности

12.3

ондағы оқушылар саны, адам
в них численность учащихся, чел.

12.4

оның ішінде қалалық жерде
из них в городской местности

12.5

оның ішінде ауылдық жерде
из них в сельской местности

13

орыс тілінде оқытатын мектептер саны, бірлік
число школ с русским языком обучения, ед

13.1

оның ішінде қалалық жерде
из них в городской местности

13.2

оның ішінде ауылдық жерде
из них в сельской местности

13.3

ондағы оқушылар саны, адам
в них численность учащихся, чел.

13.4

оның ішінде қалалық жерде
из них в городской местности

13.5

оның ішінде ауылдық жерде
из них в сельской местности

      Жалғасы                                            Продолжение

14

орыс тілінде оқытатын аралас мектептердің саны, бірлік
число смешанных школ с русским языком обучения, ед.

14.1

оның ішінде қалалық жерде
из них в городской местности

14.2

оның ішінде ауылдық жерде
из них в сельской местности

14.3

ондағы оқушылар саны, адам
в них численность учащихся, чел.

14.4

оның ішінде қалалық жерде
из них в городской местности

14.5

оның ішінде ауылдық жерде
из них в сельской местности

15

ұйғыр тілінде оқытатын мектептердің саны, бірлік
число школ с уйгурским языком обучения, ед.

15.1

оның ішінде қалалық жерде
из них в городской местности

15.2

оның ішінде ауылдық жерде
из них в сельской местности

15.3

ондағы оқушылар саны, адам
в них численность учащихся, чел.

15.4

оның ішінде қалалық жерде
из них в городской местности

15.5

оның ішінде ауылдық жерде
из них в сельской местности

16

ұйғыр тілінде оқытатын аралас мектептердің саны, бірлік
число смешанных школ с уйгурским языком обучения, ед.

16.1

оның ішінде қалалық жерде
из них в городской местности

16.2

оның ішінде ауылдық жерде
из них в сельской местности

16.3

ондағы оқушылар саны, адам
в них численность учащихся, чел.

16.4

оның ішінде қалалық жерде
из них в городской местности

16.5

оның ішінде ауылдық жерде
из них в сельской местности

      Жалғасы                                             Продолжение

17

өзбек тілінде оқытатын мектептердің саны, бірлік
число школ с узбекским языком обученияб, ед

17.1

оның ішінде қалалық жерде
из них в городской местности

17.2

оның ішінде ауылдық жерде
из них в сельской местности

17.3

ондағы оқушылар саны, адам
в них численность учащихся, чел.

17.4

оның ішінде қалалық жерде
из них в городской местности

17.5

оның ішінде ауылдық жерде
из них в сельской местности

18

өзбек тілінде оқытатын аралас мектептердің саны, бірлік
число смешанных школ с узбекским языком обучения, ед.

18.1

оның ішінде қалалық жерде
из них в городской местности

18.2

оның ішінде ауылдық жерде
из них в сельской местности

18.3

ондағы оқушылар саны, адам
в них численность учащихся, чел.

18.4

оның ішінде қалалық жерде
из них в городской местности

18.5

оның ішінде ауылдық жерде
из них в сельской местности

19

ауысыммен оқытатын мектептердің саны, бірлік
число школ, занимающихся посменно, ед.

19.1

оның ішінде бір ауысымды мектептер саны, бірлік
из них число школ в одну смену, ед.

19.2

оның ішінде екі ауысымды мектептер саны, бірлік
из них число школ в две смены, ед.

19.3

оның ішінде үш ауысымды мектептер саны, бірлік
из них число школ в три смену, ед.

19.4

ондағы оқушылар саны, адам
в них численность учащихся, чел.

19.5

бірінші ауысымда, адам
в первой смене, чел.

      Жалғасы                                            Продолжение

19.6

екінші ауысымда, адам
во второй смене, чел.

19.7

үшінші ауысымда, адам
в третьей смене, чел.

20

барлығы біріктірілген сыныптар саны, бірлік
всего число совмещенных классов, ед.

20.1

оның ішінде 1-4 сыныптар саны, бірлік
из них число 1-4 классов, ед.

20.2

оның ішінде 5-9 сыныптар саны, бірлік
из них число 5-9 классов, ед.

20.3

оның ішінде 10-11 сыныптар саны, бірлік
из них число 10-11 классов, ед.

21

оқу озаттарының саны, адам
численность отличников, чел.

21.1

оның ішінде қалалық жерде, адам
из них в городской местности, чел.

21.2

оның ішінде ауылдық жерде, адам
из них в сельской местности, чел.

22

екі жыл бір сыныпта қалған оқушылардың саны, адам
численность второгодников, чел.

22.1

оның ішінде қыздар саны, адам
из них численность девочек, чел.

22.2

оның ішінде қалалық жерде (120 жолдан), адам
из них в городской местности (из строки 120), чел.

22.3

оның ішінде ауылдық жерде (120 жолдан), адам
из них в сельской местности (из строки 120), чел.

23

қосымша білім беру ұйымдарының саны, бірлік
число организаций дополнительного образования, ед.

23.1

ондағы балалар саны, адам
в них численность детей, чел.

24

барлық интернаттық білім беру ұйымдарының саны, бірлік
всего число интернатных организаций образования, ед.

24.1

ондағы балалар саны, адам
в них численность детей, чел.

      Жалғасы                                            Продолжение

25

жалпы үлгідегі мектеп-интернаттардың саны
число школ-интернатов общего типа

25.1

ондағы балалар саны, адам
в них численность детей, чел.

26

дарынды балаларға арналған мектеп-интернаттардың саны, адам
число специализированных школ-интернатов для одаренных детей, чел.

26.1

ондағы балалар саны, адам
в них численность детей, чел.

27

әскери мектеп-интернаттардың саны, бірлік
число военных школ-интернатов, ед.

27.1

ондағы балалар саны, адам
в них численность детей, чел.

28

мектеп-интернаттардың саны, бірлік
число школ-интернатов, ед.

28.1

ондағы балалар саны, адам
в них численность детей, чел.

29

мектеп жанындағы интернаттардың саны, бірлік
число интернатов при общеобразовательных школах, ед.

29.1

ондағы балалар саны, адам
в них численность детей, чел.

30

тірек мектеп жанындағы интернаттардың саны, бірлік
число интернатов при опорной школе, ед.

30.1

ондағы балалар саны, адам
в них численность детей, чел.

31

көп балалы және әлеуметтік тұрмыс жағдайы төмен отбасыларға арналған мектеп-интернаттардың саны, бірлік
число школ-интернатов для детей из многодетных и малообеспеченных семей, ед.

31.1

ондағы балалар саны, адам
в них численность детей, чел.

32

жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған мектеп-интернат, бірлік
школа-интернат для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ед.

32.1

ондағы балалар саны, адам
в них численность детей, чел.

33

санаторлық мектеп-интернаттардың саны, бірлік
число интернатов санаторного типа, ед.

      Жалғасы                                            Продолжение

33.1

ондағы балалар саны, адам
в них численность детей, чел.

34

арнайы (түзеу) жалпы білім беру ұйымдарының интернаттар саны, бірлік
число интернатов специальных (коррекционнх) общеобразовательных организаций, ед.

34.1

ондағы балалар саны, адам
в них численность детей, чел.

35

девиантты мінез-құлықты балаларға арналған мектеп-интернаттар саны, бірлік
число школ-интернатов для детей с девиантным поведением, ед.

35.1

ондағы балалар саны, адам
в них численность детей, чел.

      Департамент басшысы
      Руководитель департамента _________________ қолы ________
                                    подпись
                 М.О. Тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
                 М.П Фамилия, имя, отчество (при наличии)
                 телефон

№ 1-СК «Облыстық (қала) білім жүйесінің негізгі
көрсеткіштерінің есебі» бойынша әкімшілік есеп беру үлгісін
толтыру туралы түсініктеме

      1. «Облыстық (қала) білім жүйесінің негізгі көрсеткіштерінің есебі» әкімшілік есеп беру нысандарының деректері электронды түрде ұсынылады. Әкімшілік есеп беру нысандарын электронды түрде толтыру www.e.edu.kz сайтында орналасқан «Ұлттық білім беру деректер қоры» Ақпараттық жүйе қолдану арқылы жүзеге асады.
      2. Аталған әкімшілік есеп беру нысанын толтыру мақсатында төмендегідей анықтамалар қолданылады:
      даму мүмкіндігі шектеулі бала – бұл Қазақстан Республикасының заңнамаларында белгіленген тәртіптетұқымқуалаушылығына, туылғанына,жүре пайда болуына байланысты өмір әрекетінде белгілі бір шектеулігі бар психикалық және дене дамуында ауытқушылығы бар балалар (Арнайы БҰ қызметінің үлгілік ережелері 2013 жылғы 4 шілдедегі № 258 бұйрығы);
      девиантты мінез-құлық – ортақ қабылданған, әлеуметтік мақұлдатылған талаптардан ауытқып кеткен, белгілі бірлестіктердегі белгілі бір кезеңдегі дамуы кең таралған және де тұрақталған нормалар тәртібі;
      арнайы (түзеу) білім беру ұйымы – бұл мүмкіндігі шектеулі балаларға арнайы жағдайлар жасауды, техникалық құралдармен, сондай-ақ медициналық, әлеуметтік қызмет көрсетулерді, оқыту мен тәрбиелеудің арнайы бағдарламалары мен әдістерін, диагностикалау мен консультация беруді қамтамасыз ететін білім беру ұйымы.

Пояснение по заполнению формы «Отчет основных показателей
системы образования области (города)» № СТ -1

      1. Представление данных формы административной отчетности «Отчет основных показателей системы образования области (города)» осуществляется в электронном формате. Заполнение формы административной отчетности в электронном формате осуществляется посредством использования Информационной системы «Национальная образовательная база данных», размещенной на сайте www.e.edu.kz.
      2. Следующие определения применяются в целях заполнения данной формы административной отчетности:
      дети с ограниченными возможностями в развитии - это дети с физическими, психическими недостатками, имеющие ограничение жизнедеятельности в связи с врожденными, наследственными, приобретенными заболеваниями подтвержденными в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;
      девиантное поведение - это поведение, отклоняющееся от общепринятых, социально одобряемых, наиболее распространенных и устоявшихся норм в определенных сообществах в определенный период их развития;
      специальные (коррекционные) организации образования - это организации образования, обеспечивающие создание специальных условий, технических средств, а также медицинских, социальных услуг, специальных программ и методов обучения и воспитания, диагностику и консультирование детей с ограниченными возможностями.

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 
2012 жылғы 27 желтоқсандағы № 570 бұйрығына 42-қосымша
Приложение 42 к приказу Министра образования и науки
Республики Казахстан от 27 декабря 2012 года № 570 

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан
Форма предназначена для сбора административных данных

Мектептердің жалпы саны және оқушылар саны Общее число школ и численность учащихся

      Ескерту. 42-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 01.09.2016 № 541 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Есепті кезең20 __ - 20__ оқу жылы
Отчетный период 20 __ - 20__ учебный год

Индексі: № П-1нысан
Индекс: форма № П-1

Кезеңділігі: жылдық
Периодичность: годовая

Респонденттер: Облыстардың, Астана, Алматы қалалары әкімдіктерінің білім басқармалары, республикалық білім беру ұйымдары, ДББҰ «НЗМ», басқа ведомствоға қарасты мемлекеттік ұйымдары
Респонденты: Управления образования акиматов областей, городов Астана, Алматы, республиканские организации образования, АОО «НИШ», организации, подведомственные другим госорганам

Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Мектепке дейінгі және орта білім департаментіне
Куда представляется: в Департамент дошкольного и среднего образования Министерства образования и науки Республики Казахстан

Тапсыру мерзімі: қазан
Срок представления: октябрь

Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың атауы
Наименование области, города республиканского значения, столицы

ауданның атауы
наименование района

ӘАОЖ коды
код КАТО

көрсеткіштердің атауы
наименование показателей

мектептердің жалпы саны, бірлік
общее число школ, ед.

оның ішінде күндізгі мемлекеттік жалпы орта білім беретін мектептер саны, бірлік
из них число дневных государственных общеобразовательных школ, ед.

оның ішінде, бірлік:
из них, ед.:

бастауыш мектептер
начальных школ

негізгі орта мектептер
основных средних школ

жалпы орта мектептер
общеобразовательных школ

барлығы
всего

оның ішінде қалалық жерде
из них в городской местности

оның ішінде ауылдық жерде
из них в сельской местности

барлығы
всего

оның ішінде қалалық жерде
из них в городской местности

оның ішінде ауылдық жерде
из них в сельской местности

барлығы
всего

оның ішінде қалалық жерде
из них в городской местности

оның ішінде ауылдық жерде
из них в сельской местности

барлығы
всего

оның ішінде қалалық жерде
из них в городской местности

оның ішінде ауылдық жерде
из них в сельской местности

барлығы
всего

оның ішінде қалалық жерде
из них в городской местности

оның ішінде ауылдық жерде
из них в сельской местности

А

Б

В

Г

Д

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

барлық мектептер, бірлік
всего школ, ед.оның ішінде оқушылар саны, адам
в них численность учащихся, чел.оның ішінде қыздар, адам
из них девочек, чел.      Департамент басшысы
      Руководитель департамента _________________ қолы ________
                                    подпись
                 М.О. Тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
                 М.П Фамилия, имя, отчество (при наличии)
                 телефон

№ П-1 «Мектептердің жалпы саны және оқушылар саны» әкімшілік
есеп беру нысанын толтыру бойынша түсініктеме

      «Мектептердің жалпы саны және оқушылар саны» әкімшілік есеп беру нысандарының деректері электронды түрде ұсынылады. Әкімшілік есеп беру нысандарын электронды түрде толтыру www.e.edu.kz сайтында орналасқан «Ұлттық білім беру деректер қоры» ақпараттық жүй