Білім беру мониторингінің шеңберінде әкімшілік деректер нысандарын бекіту туралы

Жаңартылған

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2012 жылғы 27 желтоқсандағы № 570 Бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2013 жылы 11 наурызда № 8369 тіркелді

      «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 19 наурыздағы Заңының 16-бабының 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:
      1. Осы бұйрыққа 1-162-қосымшаларға сәйкес Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің (бұдан әрі - Министрлік) әкімшілік деректер нысандары бекітілсін.
      2. Стратегиялық жоспарлау және ақпараттық технологиялар департаменті (Э.М. Төлеков):
      1) осы бұйрықты заңнамада белгіленген тәртіп бойынша Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткізуді және одан әрі оның бұқаралық ақпарат құралдарында ресми жариялануын;
      2) білім беру мониторингінің барлық рәсімдерін салалық үйлестіруді;
      3) «Ұлттық білім беру статистикасы және бағалау орталығы» Республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорнымен (бұдан әрі - ҰБСБО) (А.Ж. Құлтуманова) бірлесіп, ҰБСБО-ның бар ақпараттық жүйелері мен Министрліктің электрондық оқыту жүйесін интеграциялауды қамтамасыз етсін.
      3. Министрліктің құрылымдық бөлімшелері осы бұйрықты Министрліктің ведомстволық бағынысты ұйымдарына, меншік нысанына қарамастан жоғары оқу орындарына, республикалық білім беру ұйымдарына, білім және ғылым саласындағы бақылау департаменттеріне, облыстық, Астана және Алматы қалаларының білім басқармаларына жеткізсін.
      4. Министрлікке бағынысты ұйымдардың, меншік нысанына қарамастан жоғары оқу орындарының, республикалық білім беру ұйымдарының және білім және ғылым саласындағы бақылау департаменттерінің басшылары, Астана және Алматы қалаларының және облыстық білім беру басқармаларының бастықтары әкімшілік деректердің сапалылығын, дұрыстығын және уақытылы электронды түрде ұсынылуын жыл сайын нысандарда белгіленген мерзімдерге сәйкес қамтамасыз етсін.
      5. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау вице-министр С.Б. Шаяхметовке жүктелсін.
      6. Осы бұйрық алғаш рет ресми жарияланғананнан кейін он күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Министр                                            Б. Жұмағұлов

            "КЕЛІСІЛДІ"
      Қазақстан Республикасы
      Статистика агенттігінің
              төрағасы
       __________ Ә. Смайылов
        2013 жылғы 12 ақпан

Қазақстан Республикасы Білім
және ғылым министрлігінің
Мектепке дейінгі және орта
білім департаментіне ұсынылады
Представляется в Министерство
образования и науки Республики
Казахстан
Департамент дошкольного и среднего образования

Қазақстан Республикасы Білім
және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы
№ 570 бұйрығына 1-қосымша
Приложение 1 к приказу
Министра образования и науки Республики Казахстан
от 27 декабря 2012 года № 570

№ 1 нысан
респонденттер: облыс білім
басқармалары, ұсынылу мерзімі: қазан
респонденттер: аудандық білім
бөлімдері, ұсынылу мерзімі: 15 қыркүйек
кезеңділігі: жылдық
Форма № 1
респонденты: областные управления
образования, сроки представления: октябрь
респонденты: районные отделы
образования, срок представления: 15 сентября
периодичность: годовая

1 жастан 6 жасқа дейінгі балаларды мектепке дейінгі ұйымдармен
қамту (МҰ)/Охват детей в возрасте от 1 года до 6 лет
дошкольными организациями (ДО)

Облыс/Область__________     ӘАОЖ коды1/код КАТО1_______________

Көрсеткіштердің атауы / Наименование показателей

жалпы облыс бойынша /в целом по области

соның ішінде / в том числе

ауылдық жерде / в сельской местности

Мектепке дейінгі ұйымдардың саны / количестводошкольных организаций

балалар саны / в них детей

қалалық жерде / в городской местности

Мектепке дейінгі ұйымдардың саны / количество дошкольных организаций

балалар саны / в них детей

Мектепке дейінгі ұйымдардың саны / количество дошкольных организаций

балалар саны / в них детей

A

B

1

2

3

4

5

6

1

Облыстар бойынша қорытынды / Итого по области2

Барлығы /ВсегоТолтыру бойынша нұсқау / Инструкция по заполнению

1 - Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі Интернет-ресурсының http://www.stat.kz/klassifikacii/Pages/default.aspx мекен-жайында орналасқан Әкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуішіне сәйкес / Согласно Классификатору административно-территориальных объектов, расположенному на Интернет-ресурсе Агентства Республики Казахстан по статистике по адресу http://www.stat.kz/klassifikacii/Pages/default.aspx
3-5 графалардың қосындысы 1 графаға тең болуы қажет, 4-6 графалардың қосындысы 2 графаға тең болуы қажет/сумма граф 3 и 5 должна быть равна графе 1, сумма граф 4 и 6 должна быть равна графе 2

Білім басқармасының бастығы / Начальник Управления образования
_________________ қолы / подпись____________
М.О. / М.П.   Тегі, Аты және Әкесінің аты / Фамилия, Имя и Отчество
                         (бар болса / при наличии)
      телефон

Қазақстан Республикасы Білім
және ғылым министрлігінің
Мектепке дейінгі және орта
білім департаментіне ұсынылады
Представляется в Министерство
образования и науки Республики
Казахстан
Департамент дошкольного и среднего образования

Қазақстан Республикасы Білім
және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы
№ 570 бұйрығына 2-қосымша
Приложение 2 к приказу
Министра образования и науки Республики Казахстан
от 27 декабря 2012 года № 570

№ 2 нысан
респонденттер: облыс білім
басқармалары, ұсынылу мерзімі: қазан
респонденттер: аудандық білім
бөлімдері, ұсынылу мерзімі: 15 қыркүйек
кезеңділігі: жылдық
Форма № 2
респонденты: областные управления
образования, сроки представления: октябрь
респонденты: районные отделы
образования, срок представления: 15 сентября
периодичность: годовая

1 жастан  6 жасқа дейінгі балаларды балабақшалармен қамту /
Охват детей в возрасте от 1 года до 6 лет детскими садами

Облыс / Область         ӘАОЖ коды1 / код КАТО1

Көрсеткіштердің атауы / Наименован ие показателей

жалпы облыс бойынша / в целом по области

соның ішінде /в том числе

Балабақшалар саны / количес тво детских садов

ондағы балалар саны / в них детей

қалалық жерде / в городской местности

ауылдық жерде / в сельской местности

балабақшалар саны / количество детских садов

балалар саны / в них детей

балабақшалар саны /количество детских садов

балалар саны / в них детей

А

В

1

2

3

4

5

6

1

Облыстар бойынша қорытынды / Итого по области2

Барлығы / Всего


Толтыру бойынша нұсқау / Инструкция по заполнению
1- Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі Интернет-ресурсының http://www.stat.kz/klassifikacii/Pages/default.aspx мекен-жайында орналасқан Әкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуішіне сәйкес / Согласно Классификатору административно-территориальных объектов, расположенному на Интернет-ресурсе Агентства Республики Казахстан по статистике по адресу http://www.stat.kz/klassifikacii/Pages/default.aspx
3-5 графалардың қосындысы 1 графаға тең болуы қажет, 4-6 графалардың қосындысы 2 графаға тең болуы қажет/сумма граф 3 и 5 должна быть равна графе 1, сумма граф 4 и 6 должна быть равна графе 2

Білім басқармасының бастығы / Начальник Управления образования
_________________ қолы / подпись____________
М.О. / М.П.   Тегі, Аты және Әкесінің аты / Фамилия, Имя и Отчество
                         (бар болса / при наличии)
      телефон

Қазақстан Республикасы Білім
және ғылым министрлігінің
Мектепке дейінгі және орта
білім департаментіне ұсынылады
Представляется в Министерство
образования и науки Республики
Казахстан
Департамент дошкольного и среднего образования

Қазақстан Республикасы Білім
және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы
№ 570 бұйрығына 3-қосымша
Приложение 3 к приказу
Министра образования и науки Республики Казахстан
от 27 декабря 2012 года № 570

№ 3 нысан
респонденттер: облыс білім
басқармалары, ұсынылу мерзімі: қазан
респонденттер: аудандық білім
бөлімдері, ұсынылу мерзімі: 15 қыркүйек
кезеңділігі: жылдық
Форма № 3
респонденты: областные управления
образования, сроки представления: октябрь
респонденты: районные отделы
образования, срок представления: 15 сентября
периодичность: годовая

Ағымдағы жылдың 1 қыркүйегінде 1, 2, 3 және 4, 5, 6 жасқа
толған 0 жастан 7 жасқа дейінгі балалардың жас мөлшері туралы
мәлімет / Сведения о возрастном составе детей от 0 до 7 лет,
которым на 1 сентября текущего года исполнилось 1, 2, 3, 4 года
и 5, 6, 7 лет

Облыс / Область________________ ӘАОЖ коды1 / код КАТО1_______________

1 тарау /1 раздел

Көрсеткіштердің атауы / Наименование показателей

0-7 жасқа дейінгі барлық балалар / в возрасте от 0 до 7 лет

соның ішінде мектепке дейінгі ұйымдар/
в том числе в дошкольных организациях

оның ішінде (1 графадан) / из них (из графы 1):

0-1 жасқа дейінгі балалар / детей в возрасте от 0 до 1 года

1 жастан 2 жасқа дейінгі балалар / детей в возрасте от 1 до 2 лет

2 жастағы балалар / двухлетних детей

3 жастағы балалар / трехлетних детей*

4 жастағы балалар / четырехлетних детей*

Барлығы / Всего

оның ішінде қыздар / из нихдевочек

Барлығы / Всего

оның ішінде қыздар / из них девочек

Барлығы / Всего

оның ішінде қыздар / из них девочек

Барлығы / Всего

оның ішінде қыздар / из них девочек

Барлығы / Всего

оның ішінде қыздар / из них девочек

Барлығы / Всего

оның ішінде қыздар / из них девочек

Барлығы / Всего

оның ішінде қыздар / из них девочек

А

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

Облыс бойынша қорытынды / Итого по области2

Барлығы / Всего3

оның ішінде балабақшаларда / в том числе в детских садах4

оның ішінде ауылдық жерде /из них в сельской местности5

оның ішінде мектепке дейінгі шағын орталықтарда /в том числе в дошкольных мини-центрах6

оның ішінде ауылдық жерде /из них в сельской местности2 тарау /2 раздел

Көрсеткіштердің атауы / Наименование показателей

жалпы білім беретін
мектептердің мектепалды
сыныптарындағы
балалар саны /
количество детей в
предшкольных классах
общеобразовательных
школ

5 жастағы балалар / пятилетних детей*

6 жастағы балалар / шестилетних детей*

7 жастағы балалар / семилетних детей

Барлығы / Всего

оның ішінде қыздар / из них девочек

Барлығы / Всего

оның ішінде
қыздар / из них девочек

Барлығы / Всего

оның ішінде қыздар / из них девочек

Барлығы / Всего

оның ішінде қыздар / из них девочек

А

В

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Барлығы / Всего

2

балабақшаның мектепке дейінгі топтарында / в дошкольных группах детского сада

3

оның ішінде ауылдық жерде / из них в сельской местности

4

мектепке дейінгі шағын орталықтарда / в дошкольных мини-центрах*

5

оның ішінде ауылдық жерде /из них в сельской местности

6

мектептердегі мектепалды сыныптарда / в предшкольных классах школ*

7

оның ішінде ауылдық жерде / из них в сельской местности

8

мектептердің бастауыш сыныптарында / в начальных классах школ*

9

оның ішінде ауылдық жерде /из них в сельской местности

* - осы көрсеткіш жылына екі рет жиналады: қазан, маусым/данный показатель собирается два раза в год: октябрь, июнь
Толтыру бойынша нұсқау/Инструкция по заполнению

1 - Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі Интернет-ресурсының http://www.stat.kz/klassifikacii/Pages/default.aspx мекен-жайында орналасқан Әкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуішіне сәйкес / Согласно Классификатору административно-территориальных объектов, расположенному на Интернет-ресурсе Агентства Республики Казахстан по статистике по адресу http://www.stat.kz/klassifikacii/Pages/default.aspx

Білім басқармасының бастығы / Начальник Управления образования
_________________ қолы / подпись____________
М.О. / М.П.   Тегі, Аты және Әкесінің аты / Фамилия, Имя и Отчество
                         (бар болса / при наличии)
      телефон

Қазақстан Республикасы Білім
және ғылым министрлігінің
Мектепке дейінгі және орта
білім департаментіне ұсынылады
Представляется в Министерство
образования и науки Республики
Казахстан
Департамент дошкольного и среднего образования

Қазақстан Республикасы Білім
және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы
№ 570 бұйрығына 4-қосымша
Приложение 4 к приказу
Министра образования и науки Республики Казахстан
от 27 декабря 2012 года № 570

№ 4 нысан
респонденттер: облыс білім
басқармалары, ұсынылу мерзімі: қазан
респонденттер: аудандық білім
бөлімдері, ұсынылу мерзімі: 15 қыркүйек
кезеңділігі: жылдық
Форма № 4
респонденты: областные управления
образования, сроки представления: октябрь
респонденты: районные отделы
образования, срок представления: 15 сентября
периодичность: годовая

Оқыту тілі бойынша мектепке дейінгі ұйымдар мен топтар туралы
деректер / Данные о дошкольных организациях и группах
по языкам обучения

Облыс / Область___________ ӘАОЖ коды1 / код КАТО1___________

Көрсеткіштердің атауы / Наименование показателей

бір ғана тілде тәрбие
беретін мектепке дейінгі
барлық ұйымдар /
всего дошкольных
организаций на одном
языке воспитания

екі тілде тәрбие
беретін мектепке
дейінгі барлық
ұйымдар /
всего дошкольных
организаций
на двух языках
воспитания

соның ішінде / в том числе

қазақша / на казахском

орысша / на русском

қазақ тілінде / на казахском
языке

орыс тілінде / на русском
языке

ұйғыр тілінде / на уйгурском
языке

өзбек тілінде / на узбекском
языке

кәріс тілінде / на корейском
языке

неміс тілінде / на немецком
языке

басқа тілдерде / на других
языках

А

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Облыс бойынша барлығы / Итого по области2

барлығы / всего3

ондағы топ саны / в них групп4

ондағы балалар саны / в них детейТолтыру бойынша нұсқау / Инструкция по заполнению
1 - Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі Интернет-ресурсының http://www.stat.kz/klassifikacii/Pages/default.aspx мекен-жайында орналасқан Әкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуішіне сәйкес / Согласно Классификатору административно-территориальных объектов, расположенному на Интернет-ресурсе Агентства Республики Казахстан по статистике по адресу http://www.stat.kz/klassifikacii/Pages/default.aspx

Білім басқармасының бастығы / Начальник Управления образования
_________________ қолы / подпись____________
М.О. / М.П.     Тегі, Аты және Әкесінің аты / Фамилия, Имя и Отчество
                               (бар болса / при наличии)
            телефон


Қазақстан Республикасы Білім
және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы
№ 570 бұйрығына 5-қосымша
Приложение 5 к приказу
Министра образования и науки
Республики Казахстан
от 27 декабря 2012 года № 570
№ 5 нысан
респонденттер: облыстық білім
басқармалары, ұсынылу мерзімі: қазан
респонденттер: аудандық білім
бөлімдері, ұсынылу мерзімі:
15 қыркүйек
кезеңділігі: жылдық
Форма № 5
респонденты: областные
управления образования,
сроки представления:
октябрь респонденты: районные
отделы образования,
срок представления:
15 сентября периодичность:
годовая

      Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің
      Мектепке дейінгі және орта білім, ақпараттық технологиялар департаментіне ұсынылады
      Представляется в Министерство образования и науки Республики Казахстан
      Департамент дошкольного и среднего образования, информационных технологий

Неміс, ағылшын, ұйғыр, өзбек, корей, түрік және басқа да тілдер ана тілі ретінде және шет тілі ретінде үйретілетін мектепке дейінгі топтардың желісі мен контингенті / Сеть и контингент дошкольных групп, в которых изучаются немецкий, английский, уйгурский, узбекский, корейский, турецкий и другие языки как родной и как иностранный

      Ескерту. 5-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 2014.08.27 № 367 (алғашқы жарияланғаннан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Облыс/Область__________ ӘАОЖ коды1 / код КАТО1 ___________

Көрсеткіштердің атауы / Наименование показателей

неміс тілінде оқитын топтар саны / число групп с изучением немецкого

ондағы балалар саны / в них детей

ағылшын тілін үйрететін топтар саны / число групп с изучением английского

ондағы балалар саны / в них детей

ұйғыр тілін үйрететін топтар саны / число групп с изучением уйгурского

ондағы балалар саны / в них детей

А

В

1

2

3

4

5

6

1

Барлығы / всего2

ана тілі ретінде /
как родной язык3

шет тілі ретінде /
как иностранныйКестенің жалғасы

өзбек тілін үйрететін топтар саны / число групп с изучением узбекского

ондағы балалар саны / в них детей

корей тілін үйрететін топтар саны / число групп с изучением корейского

ондағы балалар саны / в них детей

түрік тілін үйрететін топтар саны / число групп с изучением турецкого

ондағы балалар саны / в них детей

басқа тілдерді үйрететін топтар саны
/ число групп с изучением других языков

ондағы балалар саны / в них детей

7

8

9

10

11

12

13

14

Толтыру бойынша нұсқау / Инструкция по заполнению
1 - Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің Интернет-ресурсының http://www.stat.kz/klassifikacii/Pages/default.aspx мекенжайында орналасқан Әкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуішіне сәйкес / Согласно Классификатору административно-территориальных объектов, расположенному на Интернет-ресурсе Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан "Басқа тілдер" деген 13-бағанға оқытудың басқа тілі көрсетілген бағандарды қосасыздар / к графе 13 "другие языки" добавляете графы с указанием другого языка обучения.

Білім басқармасының басшысы/Начальник Управления образования __________ қолы / подпись____
М.О./М.П. Тегі, Аты және Әкесінің аты / Фамилия, Имя и Отчество
телефон                     (бар болса/при наличии)

Қазақстан Республикасы Білім
және ғылым министрлігінің
Мектепке дейінгі және орта
білім департаментіне ұсынылады
Представляется в Министерство
образования и науки Республики
Казахстан
Департамент дошкольного и среднего образования

Қазақстан Республикасы Білім
және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы
№ 570 бұйрығына 6-қосымша
Приложение 6 к приказу
Министра образования и науки Республики Казахстан
от 27 декабря 2012 года № 570

№ 6 нысан
респонденттер: облыс білім
басқармалары, ұсынылу мерзімі: қазан
респонденттер: аудандық білім
бөлімдері, ұсынылу мерзімі: 15 қыркүйек
кезеңділігі: жылдық
Форма № 6
респонденты: областные управления
образования, сроки представления: октябрь
респонденты: районные отделы
образования, срок представления: 15 сентября
периодичность: годовая

0 жастан 7 жасқа дейінгі балалардың ұлттық құрамы туралы деректер /
Данные о национальным составе детей в возрасте от 0 до 7 лет

Облыс / Область______________  ӘАОЖ коды 1 / код КАТО 1 _____________

Көрсеткіштердің
атауы /
Наименование
показателей

Барлық
балалар
саны
(0-7 жас) /
Всего
детей
от 0 до 7 лет

оның ішінде / из них

Мектепке
дейінгі
ұйымдарында
0-7 жастағы
балалар
саны /
количество
детей
от 0 до 7 лет
в дошкольных
организациях

оның ішінде / из них

қазақ
ұлтынан /
казахской
национальности

орыс
ұлтынан /
русской
национальности

басқа
ұлттардан /
другой
национальности

немцы /
немістер

украинцы /
украиндар

татары /
татарлар

белорусы /
белорустар

узбеки /
өзбектер

уйгуры /
ұйғырлар

корейцы /
кәрістер

чеченцы /
шешендер

азербайджане /
әзірбайжандар

евреи /
еврейлер

А

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

Барлығы / Всего
2

қалалық жерде / в городской местности
3

ауылдық жерде / в сельской местности
4

қазақ мектепке дейінгі ұйымдар, аралас мектепке дейінгі ұйымдарда қазақ топтарының саны / казахские дошкольные организации и казахские группы в смешанных дошкольных организациях
5

орыс мектепке дейінгі ұйымдар, аралас мектепке дейінгі ұйымдарда орыс топтары / русские дошкольные организации и русские группы в смешанных дошкольных организациях
6

басқа мектепке дейінгі ұйымдар, аралас мектепке дейінгі ұйымдарда басқа топтар / другие дошкольные организации и другие группы в смешанных дошкольных организациях
кестенің жалғасы

оның ішінде / из них

турки / түріктер

цыгане / сығандар

киргизы / қырғыздар

таджики / тәжіктер

литовцы / литвалықтар

грузины / грузиндер

дунгане / дүңгендер

башкиры / башқұрттар

молдаване / молдавандар

удмурты / удмурттар

мордвинцы / мордвалықтар

гагаузы / гагауздар

чувашы / чуваштар

поляки / поляктар

эстонец / эстондар

марийцы / марийлер

болгары / болгарлар

аварцы / аварлар

ингушы / ингуштар

армяне / армяндар

греки / гректер

Другие /
басқа
ұлттар

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

Толтыру бойынша нұсқау / Инструкция по заполнению
1 - Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі Интернет-ресурсының http://www.stat.kz/klassifikacii/Pages/default.aspx мекен-жайында орналасқан Әкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуішіне сәйкес / Согласно Классификатору административно-территориальных объектов, расположенному на Интернет-ресурсе Агентства Республики Казахстан по статистике по адресу http://www.stat.kz/klassifikacii/Pages/default.aspx

Білім басқармасының бастығы / Начальник Управления образования
_________________ қолы / подпись____________
М.О. / М.П.   Тегі, Аты және Әкесінің аты / Фамилия, Имя и Отчество
                         (бар болса / при наличии)
      телефон


Қазақстан Республикасы Білім
және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы
№ 570 бұйрығына 7-қосымша
Приложение 7 к приказу
Министра образования и науки
Республики Казахстан
от 27 декабря 2012 года № 570


№ 7 нысан
респонденттер: облыстық білім
басқармалары, ұсынылу
мерзімі: қазан
респонденттер: аудандық
білім бөлімдері, ұсынылу
мерзімі: 15 қыркүйек
кезеңділігі: жылдық
Форма № 7
респонденты: областные
управления образования,
сроки представления: октябрь
респонденты: районные отделы
образования,
срок представления:
15 сентября
периодичность: годовая

      Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің
      Мектепке дейінгі және орта білім, ақпараттық технологиялар департаментіне ұсынылады
      Представляется в Министерство образования и науки Республики Казахстан
      Департамент дошкольного и среднего образования, информационных технологий

Мектепке дейінгі ұйымдардың (бөбекжай, балабақша, отбасылық бөбекжай, санаторлық бөбекжай, "мектеп - балабақша" кешені, мектепке дейінгі шағын орталық) педагог кадрларының сапалық құрамы / Качественный состав педагогических кадров дошкольных организаций (ясли - сад, детский сад, семейный ясли - сад, санаторный ясли - сад, комплекс "школа - сад", дошкольный мини - центр)

      Ескерту. 7-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 2014.08.27 № 367 (алғашқы жарияланғаннан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Облыс / Область       ӘАОЖ коды1 / код КАТО1__________
 


Көрсеткіштердің атауы / Наименование показателей

педагогтер саны / количество педагогов

Білімі бойынша / По образованию

жоғары білімі бар (адам) / с высшим образованием (чел)

соның ішінде мектепке дейінгі жоғары білімі бар / в том числе с высшим дошкольным образованием

арнаулы орта білімі бар / со средним специальным образованием

соның ішінде мектепке дейінгі арнаулы орта білімі бар / в том числе со средним специальным дошкольным образованием

жалпы орта білімі бар / со средним общим образованием

соның ішінде пед.сыныпты аяқтағандар / в том числе окончивших

А

В

1

2

3

4

5

6

7

1

Облыс бойынша жиыны / Итого по
области
2

оның ішінде ауылдық жерде / из них в сельской местности
3

оның ішінде әйелдер / из них женщин
4

оның ішінде шағын орталықтарда / из них в мини-центрах
5

оның ішінде ауылдық жерде / из них в
сельской местности
6

оның ішінде әйелдер / из них женщин
Кестенің жалғасы

Басқа педагогтар / Другие
педагоги

Санаты бойынша / По
категории

ғылыми дәрежесі бар / имеют ученую степень

Жасы бойынша / По возрасту

зейнеткерлік жаста / пенсионный возраст

психологтар / психологов

музыкалық қызметкер / музыкальных работников

дене шынықтыру нұсқаушылары /инструкторов по физкультуре

басқа да мамандықтар / других узких специалистов

жоғары /высшую

бірінші / первую

екінші / вторую

санаты жоқ / без категории

25 жасқа дейін / до 25 лет

25 жастан 34 жасқа дейін /от 25 до 34 лет

35 жастан 44 жасқа дейін / от 35 до 44 лет

45 жастан 54 жасқа дейін / от 45 до 54 лет

55 жастан 64 жасқа дейін / от 55 до
64 лет

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22Толтыру бойынша нұсқау / Инструкция по заполнению
1 - Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің Интернет-ресурсының http://www.stat.kz/klassifikacii/Pages/default.aspx мекенжайында орналасқан Әкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуішіне сәйкес / Согласно Классификатору административно-территориальных объектов, расположенному на Интернет-ресурсе Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан по адресу http://www.stat.kz/klassifikacii/Pages/default.aspx

Білім басқармасының басшысы/Начальник Управления образования __________ қолы / подпись____
М.О./М.П. Тегі, Аты және Әкесінің аты / Фамилия, Имя и Отчество
      телефон                    (бар болса/при наличии)

Қазақстан Республикасы Білім
және ғылым министрлігінің
Мектепке дейінгі және орта
білім департаментіне ұсынылады
Представляется в Министерство
образования и науки Республики
Казахстан
Департамент дошкольного и среднего образования

Қазақстан Республикасы Білім
және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы
№ 570 бұйрығына 8-қосымша
Приложение 8 к приказу
Министра образования и науки Республики Казахстан
от 27 декабря 2012 года № 570

№ 8 нысан
респонденттер: облыс білім
басқармалары, ұсынылу мерзімі: қазан,маусым
респонденттер: аудандық білім
бөлімдері, ұсынылу мерзімі: 15 қыркүйек,25 мамыр
кезеңділігі: жартыжылдық
Форма № 8
респонденты: областные управления
образования, сроки представления: октябрь,июнь
респонденты: районные отделы
образования, срок представления: 15 сентября, 25 мая
периодичность: полугодовая

Мемлекеттік емес меншік түріндегі мектепке дейінгі ұйымдардың
желісі мен контингенті/Сеть и контингент дошкольных
организаций негосударственной формы собственности*

Облыс / Область______________  ӘАОЖ коды 1 / код КАТО 1 _____________

Көрсеткіштердің
атауы /
Наименование
показателей

Мектепке
дейінгі
ұйымдардың
барлығы /
всего
дошкольных
организаций

ондағы
орындар /
в них
мест

ондағы
балалар
саны /
в них
детей

100
орынға
неше
бала
келеді /
на 100
мест
приходится
детей

жалақының
орташа
мөлшері /
средний
размер
заработной
платы

барлық
педагогтар /
всего
педагогов

жоғары
білімі
бар /
с высшим
образованием

аяқталмаған
жоғары
білімі
бар /
с незаконченным
высшим
образованием

орта
арнайы
білімі
бар /
со средним
специальным
образованием

жалпы
орта
білімі
бар /
со средним
общим
образованием

А

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Облыс бойынша қорытынды / Итого по области

2

Барлығы / Всего

3

қалалық жерде / в городской местности

4

ауылдық жерде / в сельской местности

* - осы нысан жылына екі рет тапсырылады/ данная форма сдается два раза в год
Меншік түрі бойынша жеке толтырылады: 1) білім беру органдарына бағынысты мектепке дейінгі ұйымдар, 2) басқа министрліктер мен мемлекеттік өнеркәсіптеріне бағынысты/заполняется отдельно по формам собственности: 1) дошкольные организации, подведомственные органам образования, 2) дошкольные организации, подведомственные другим министерствам и госпредприятиям.

Толтыру бойынша нұсқау / Инструкция по заполнению
1 - Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі Интернет-ресурсының http://www.stat.kz/klassifikacii/Pages/default.aspx мекен-жайында орналасқан Әкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуішіне сәйкес / Согласно Классификатору административно-территориальных объектов, расположенному на Интернет-ресурсе Агентства Республики Казахстан по статистике по адресу http://www.stat.kz/klassifikacii/Pages/default.aspx

Білім басқармасының бастығы / Начальник Управления образования _________________ қолы / подпись____________
М.О. / М.П.  Тегі, Аты және Әкесінің аты / Фамилия, Имя и Отчество

      телефон                 (бар болса / при наличии)


Қазақстан Республикасы Білім
және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы
№ 570 бұйрығына 9-қосымша
Приложение 9 к приказу
Министра образования и науки
Республики Казахстан
от 27 декабря 2012 года № 570


№ 9 нысан
респонденттер: облыс білім
басқармалары
ұсынылу мерзімі: қазан
кезеңділігі: жылдық
Форма № 9
респонденты: областные
управления образования
сроки представления: октябрь
периодичность: годовая

      Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің
      Мектепке дейінгі және орта білім, ақпараттық технологиялар департаментіне ұсынылады
      Представляется в Министерство образования и науки Республики Казахстан
      Департамент дошкольного и среднего образования, информационных технологий

Мектепке дейінгі ұйымдардың (бөбекжай, балабақша, отбасылық бөбекжай, санаторлық бөбекжай, "мектеп - балабақша" кешені, мектепке дейінгі шағын орталық) материалдық базасы туралы деректер / Данные о материальной базе дошкольных организаций (ясли -сад, детский сад, семейный ясли - сад, санаторный ясли - сад, комплекс "школа- сад", дошкольный мини - центр)

      Ескерту. 9-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 2014.08.27 № 367 (алғашқы жарияланғаннан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Облыс / Область       ӘАОЖ коды1 / код КАТО1

Көрсеткіштердің атауы / Наименование показателей

Барлығы / Всего

оның ішінде / из них

жалпы санынан / из общего числа

типтік /
типовые

бейімделген
/ приспособл енные

апат жағдайындағы / аварийные

ыстық сусыз / без горячей воды

суды шеттен әкелу / с привозной водой

жеке жылыту жүйесі бар /с индивидуальным отоплением

кәріз жүйесі жоқ/ без канализации

жылу есептегіш құрылғысы орнатылған / с установленным тепло счетчиком

су өлшейтін құрылғысы бар /с водомерами

дербес жылыту жүйесі бар / с автономным отоплением


А

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Облыс бойынша жиыны / Итого по области
2

қалалық жерде / в городской местности
3

ауылдық жерде / в сельской местности
4

қазақ тілінде оқытатын (2-жолға) / с казахским языком обучения (к строке 2)
5

оның ішінде балалар саны (2-жолға) / в них детей (к строке 2)
Толтыру бойынша нұсқау / Инструкция по заполнению
1 - Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің Интернет-ресурсының http://www.stat.kz/klassifikacii/Pages/default.aspx мекенжайында орналасқан Әкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуішіне сәйкес / Согласно Классификатору административно-территориальных объектов, расположенному на Интернет-ресурсе Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан по адресу http://www.stat.kz/klassifikacii/Pages/default.aspx

Білім басқармасының басшысы/Начальник Управления образования __________ қолы / подпись____
М.О./М.П. Тегі, Аты және Әкесінің аты / Фамилия, Имя и Отчество
      телефон                  (бар болса/при наличии)

Қазақстан Республикасы Білім
және ғылым министрлігінің
Мектепке дейінгі және орта
білім департаментіне ұсынылады
Представляется в Министерство
образования и науки Республики
Казахстан
Департамент дошкольного и среднего образования

Қазақстан Республикасы Білім
және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы
№ 570 бұйрығына 10-қосымша
Приложение 10 к приказу
Министра образования и науки Республики Казахстан
от 27 декабря 2012 года № 570

№ 10 нысан
респонденттер: облыс білім
басқармалары ұсынылу мерзімі: қазан
кезеңділігі: жылдық
Форма № 10
респонденты: областные управления
образования, сроки представления: октябрь
периодичность: годовая

Туберкулезбен уланған балаларға арналған санаториялық мектепке
дейінгі ұйымдар және жалпы мектепке дейінгі ұйымдардағы топтар
туралы 1.10.20_ жылғы деректер/ Данные на 1.10.20__ года о
санаторных дошкольных организациях
и группах в дошкольных организациях общего назначения для детей
с туберкулезной интоксикацией

Облыс / Область_____________  ӘАОЖ коды 1 / код КАТО 1 _____________

Көрсеткіштердің
атауы /
Наименование
показателей

таза
санаторлық
мектепке
дейінгі
ұйымдардың
саны /
количество
санаторных
дошкольных
организаций

оның ішінде
қазақ тілінде
оқитын мектепке
дейінгі ұйымдар/
из них
дошкольных
организаций с
казахским языком
обучения

санаториялық
топтары бар жалпы
типті мектепке
дейінгі ұйымдардың
саны /
количество
дошкольных
организаций общего
типа, имеющих
санаторные группы

оның ішінде
қазақ тілінде
оқитын мектепке
дейінгі ұйымдар/
из них дошкольных
организаций с
казахским языком
обучения

А

В

1

2

3

4

1

Облыс бойынша қорытынды / Итого по области

2

Барлығы / Всего

3

оның ішінде / из них:

4

(санаторлық) топтар саны / количество групп (санаторных)

5

балалар саны / численность детей

Толтыру бойынша нұсқау / Инструкция по заполнению
1 - Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі Интернет-ресурсының http://www.stat.kz/klassifikacii/Pages/default.aspx мекен-жайында орналасқан Әкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуішіне сәйкес / Согласно Классификатору административно-территориальных объектов, расположенному на Интернет-ресурсе Агентства Республики Казахстан по статистике по адресу http://www.stat.kz/klassifikacii/Pages/default.aspx

Білім басқармасының бастығы / Начальник Управления образования _________________ қолы / подпись____________
М.О. / М.П.  Тегі, Аты және Әкесінің аты / Фамилия, Имя и Отчество

      телефон                 (бар болса / при наличии)


Қазақстан Республикасы Білім
және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы
№ 570 бұйрығына 11-қосымша
Приложение 11 к приказу
Министра образования и науки
Республики Казахстан
от 27 декабря 2012 года № 570


№ 11 нысан
респонденттер: облыс білім
басқармалары
ұсынылу мерзімі: қазан
кезеңділігі: жылдық
Форма № 11
респонденты: областные
управления образования
сроки представления: октябрь
периодичность: годовая

      Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің
      Мектепке дейінгі және орта білім, ақпараттық технологиялар департаментіне ұсынылады
      Представляется в Министерство образования и науки Республики Казахстан
      Департамент дошкольного и среднего образования, информационных технологий

Даму мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған арнайы мектепке дейінгі ұйымдар туралы 1.10.20_ жылғы деректер /Данные на 1.10.20_ года о специальных дошкольных организациях для детей с ограниченными возможностями в развитии

      Ескерту. 11-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 2014.08.27 № 367 (алғашқы жарияланғаннан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Облыс / Область        ӘАОЖ коды1 / код КАТО1

Көрсеткіштердің атауы / Наименование показателейарнайы мақсаттағы барлық мектепке дейінгі ұйымдардың саны / всего дошкольных организаций специального назначения

тіл кемістігі бар балаларға арналған барлық мектепке дейінгі ұйымдар / всего дошкольных организаций для детей с нарушением
речи

ақыл-ойында ауытқушылығы бар балаларға арналған мектепке дейінгі ұйымдар / всего дошкольных организаций для детей с нарушением интеллекта

нашар еститін балаларға арналған барлық мектепке дейінгі ұйымдар / всего дошколных организаций для слабослышащих детей

құлағы естімейтін балаларға арналған барлық мектепке дейінгі ұйымдар / всего дошкольных организаций для глухих детей

көздері нашар көретін балаларға арналған барлық мектепке дейінгі ұйымдар /всего дошкольных организаций для слабовидящих детей

ПДТ2 балаларға арналған барлық мектепке дейінгі ұйымдар / всего дошкольных организаций для детей с ЗПР2

басқа ауытқулары бар балаларға арналған мектепке дейінгі ұйымдар / дошкольных организаций для детей с другими нарушениями

А

В

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Облыс бойынша жиыны / Итого по области

2

Барлығы / Всего

3

оның ішінде / из них:
4

топтар саны / количество
групп

5

балалар саны /
численность детей

Толтыру бойынша нұсқау / Инструкция по заполнению
1 - Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің Интернет-ресурсының http://www.stat.kz/klassifikacii/Pages/default.aspx мекенжайында орналасқан Әкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуішіне сәйкес / Согласно Классификатору административно-территориальных объектов, расположенному на Интернет-ресурсе Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан по адресу http://www.stat.kz/klassifikacii/Pages/default.aspx
2 психикалық дамуы тежелген/задержка психического развития

Білім басқармасының басшысы/Начальник Управления образования __________ қолы / подпись____
М.О./М.П. Тегі, Аты және Әкесінің аты / Фамилия, Имя и Отчество
      телефон                  (бар болса/при наличии)

Қазақстан Республикасы Білім
және ғылым министрлігінің
Мектепке дейінгі және орта
білім департаментіне ұсынылады
Представляется в Министерство
образования и науки Республики
Казахстан
Департамент дошкольного и среднего образования

Қазақстан Республикасы Білім
және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы
№ 570 бұйрығына 12-қосымша
Приложение 12 к приказу
Министра образования и науки Республики Казахстан
от 27 декабря 2012 года № 570

№ 12 нысан
респонденттер: облыс білім
басқармалары ұсынылу мерзімі: қазан респонденттер: аудандық білім бөлімдері, ұсынылу мерзімі: 15 қыркүйек кезеңділігі: жылдық
Форма № 12
респонденты: областные управления
образования, сроки представления: октябрь
респонденты: районные отделы образования, срок представления: 15 сентября
периодичность: годовая

Бес пен алты жастағы балаларды міндетті мектепалды даярлықпен
қамту / Охват детей пяти-шестилетнего возраста обязательной
предшкольной подготовкой

Облыс / Область______________  ӘАОЖ коды1 / код КАТО1 _____________

Көрсеткіштердің атауы / Наименование показателей

мектепалды топтары бар мектепке дейінгі ұйымдардың саны / количество дошкольных организаций с предшкольными группами

оның ішінде мектепке дейінгі топтар / в них предшкольных групп

мектепалды топтары бар шағын орталықтар саны / количество мини-центров с предшкольными группами

оның ішінде мектепке дейінгі топтар / в них предшкольных групп

мектепалды сыныптары бар мектептер саны / количество школ с предшкольными классами

оның ішінде мектепке дейінгі сыныптар / в них предшкольных классов

мектепалды сыныптардағы жалпы балалар саны / всего детей в предшколе

мектепалды даярлықпен 5-6 жастағы балаларды қамту % / % охвата 5 и 6-летних детей предшколой *

оның ішінде / в том числе

қалаларда мектепалды даярлықпен 5-6 жастағы балаларды қамту % / в городе % охвата 5 и 6-летних детей предшколой

ауылдарда мектепалды даярлықпен 5-6 жастағы балаларды қамту % / на селе % охвата 5 и 6-летних детей предшколой

А

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Облыс бойынша қорытынды / Итого по области2

Барлығы / Всего3

 оның ішінде / из них:4

балалар саны / численность детей5

педагогтар саны / численность педагогов* - осы көрсеткіш жылына екі рет жиналады:қазан,маусым/ данный показатель собирается два раза в год: октябрь, июнь

Толтыру бойынша нұсқау / Инструкция по заполнению
1 - Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі Интернет-ресурсының http://www.stat.kz/klassifikacii/Pages/default.aspx мекен-жайында орналасқан Әкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуішіне сәйкес / Согласно Классификатору административно-территориальных объектов, расположенному на Интернет-ресурсе Агентства Республики Казахстан по статистике по адресу http://www.stat.kz/klassifikacii/Pages/default.aspx

Білім басқармасының бастығы / Начальник Управления образования _________________ қолы / подпись____________
М.О. / М.П.  Тегі, Аты және Әкесінің аты / Фамилия, Имя и Отчество

      телефон                 (бар болса / при наличии)

Қазақстан Республикасы Білім
және ғылым министрлігінің
Мектепке дейінгі және орта
білім департаментіне ұсынылады
Представляется в Министерство
образования и науки Республики
Казахстан
Департамент дошкольного и среднего образования

Қазақстан Республикасы Білім
және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы
№ 570 бұйрығына 13-қосымша
Приложение 13 к приказу
Министра образования и науки Республики Казахстан
от 27 декабря 2012 года № 570

№ 13 нысан
респонденттер: облыс білім
басқармалары ұсынылу мерзімі: қазан респонденттер: аудандық білім бөлімдері,ұсынылу мерзімі: 15 қыркүйек кезеңділігі: жылдық
Форма № 13
респонденты: областные управления
образования, сроки представления: октябрь
респонденты: районные отделы образования, срок представления: 15 сентября
периодичность: годовая

Үйдегі балабақшалар, мектепке дейінгі тәрбие беру шағын
орталықтарының желісі мен контингенті туралы деректер /
Данные о сети и контингенте мини-центров дошкольного
воспитания, детских садов на дому

Облыс / Область______________  ӘАОЖ коды1 / код КАТО1 _____________

Көрсеткіштердің
атауы /
Наименование
показателей

шағын орталықтардың саны / количество мини-центров

оның ішінде / из них

үйдегі
балабақшалар /
детские
сады на дому

мектепке
дейінгі
ұйымдарда /
в дошкольных
организациях

мектептерде / в школах

жеке меншік
шағын
орталықтар /
частные
мини-центры


А

В

1

2

3

4

5

1

Облыс бойынша қорытынды / Итого по области


2

Барлығы / Всего


3

ондағы балалар саны / в них детей


4

қалалық жерде / в городской местности


5

ондағы балалар саны / в них детей


6

ауылдық жерде / в сельской местности


7

ондағы балалар саны / в них детей


8

ондағы толық күн қатысумен шағын орталықтары/в том числе мини-центры с полным днем пребывания


9

ондағы балалар саны / в них детей


10

қалалық жерде / в городской местности


11

ондағы балалар саны / в них детей


12

ауылдық жерде / в сельской местности


13

ондағы балалар саны / в них детей


Толтыру бойынша нұсқау / Инструкция по заполнению
1 - Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі Интернет-ресурсының http://www.stat.kz/klassifikacii/Pages/default.aspx мекен-жайында орналасқан Әкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуішіне сәйкес / Согласно Классификатору административно-территориальных объектов, расположенному на Интернет-ресурсе Агентства Республики Казахстан по статистике по адресу http://www.stat.kz/klassifikacii/Pages/default.aspx

Білім басқармасының бастығы / Начальник Управления образования _________________ қолы / подпись____________
М.О. / М.П.  Тегі, Аты және Әкесінің аты / Фамилия, Имя и Отчество

      телефон                 (бар болса / при наличии)

Қазақстан Республикасы Білім
және ғылым министрлігінің
Мектепке дейінгі және орта
білім департаментіне ұсынылады
Представляется в Министерство
образования и науки Республики
Казахстан
Департамент дошкольного и среднего образования

Қазақстан Республикасы Білім
және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы
№ 570 бұйрығына 14-қосымша
Приложение 14 к приказу
Министра образования и науки Республики Казахстан
от 27 декабря 2012 года № 570

№ 14 нысан
респонденттер: облыс білім
басқармалары ұсынылу мерзімі: қазан респонденттер: аудандық білім бөлімдері,ұсынылу мерзімі: 15 қыркүйек кезеңділігі: жылдық
Форма № 14
респонденты: областные управления
образования, сроки представления: октябрь
респонденты: районные отделы образования,срок представления: 15 сентября
периодичность: годовая

Балаларды күтуге арналған ата-аналардың төлемақысы мен
кезектілігі туралы деректер /Данные об очередности и
родительской оплате

Облыс / Область______________  ӘАОЖ коды1 / код КАТО1 _____________

Көрсеткіштердің атауы / Наименование показателей

балабақшаларда кезекте тұрған балалардың саны / количество детей состоящих на очереди в детский сад

оның ішінде 1-6 жастағы балалар саны / из них численность детей в возрасте 1-6 лет

оның ішіндегі 3-6 жастағы / из них в возрасте 3-6 лет

мектепке дейінгі ұйымдарында ата-аналардың төлемақысының көлемі / размер родительской оплаты в дошкольных организациях

А

В

1

2

3

4

1

Облыс бойынша қорытынды/ Итого по области

2

Барлығы / Всего

3

қалалық жерде / в городской местности

4

ауылдық жерде / в сельской местности

Толтыру бойынша нұсқау / Инструкция по заполнению
1 - Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі Интернет-ресурсының http://www.stat.kz/klassifikacii/Pages/default.aspx мекен-жайында орналасқан Әкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуішіне сәйкес / Согласно Классификатору административно-территориальных объектов, расположенному на Интернет-ресурсе Агентства Республики Казахстан по статистике по адресу http://www.stat.kz/klassifikacii/Pages/default.aspx

Білім басқармасының бастығы / Начальник Управления образования _________________ қолы / подпись____________
М.О. / М.П.  Тегі, Аты және Әкесінің аты / Фамилия, Имя и Отчество

      телефон                 (бар болса / при наличии)

Қазақстан Республикасы Білім
және ғылым министрлігінің
Мектепке дейінгі және орта
білім департаментіне ұсынылады
Представляется в Министерство
образования и науки Республики
Казахстан
Департамент дошкольного и среднего образования

Қазақстан Республикасы Білім
және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы
№ 570 бұйрығына 15-қосымша
Приложение 15 к приказу
Министра образования и науки Республики Казахстан
от 27 декабря 2012 года № 570

№ 15 нысан
респонденттер: облыс білім
басқармалары ұсынылу мерзімі: қазан кезеңділігі: жылдық
Форма № 15
респонденты: областные управления
образования, сроки представления: октябрь
периодичность: годовая

      Мектепке дейінгі ұйымдардың ашылуын мониторингілеу /мониторинг открытия дошкольных организаций

Облыс / Область______________  ӘАОЖ коды 1 / код КАТО 1 _____________

Көрсеткіштердің
атауы /
Наименование
показателей

МБ2 құрылысы / строительство РБ2

ЖБ3 құрылысы / строительство МБ3

бұрын жекешелендіргендерді қайтару / возврат ранее приватизированных

жалға алынған коммуналдық меншіктегі жеке тұрған ғимараттардың босатылуы / высвобождение отдельно стоящих зданий коммунальной собственности, находящихся в аренде

мектеп жанында шағын орталықтардың ашылуы / открытие мини-центров при школах

шағын орталықтардың балабақшалар болып қайта құрылуы / реорганизация мини-центров в детские сады

шағын орталықтардың ашылуы /открытие мини-центров

тұрғын үйлердің 1 қабатында МҰ4 ашылуы (ББ5 немесе ШО6 көрсету) / открытие ДО4 (указать ДС5 или МЦ6) на 1 этажах жилых домов

жеке балабақшалардың ашылуы / открытие частных детских садов

МҰ ашуға
жарамды
жаңа
ғимараттар
мен
жайларды
беру /
передача
новых
зданий и
помещений,
пригодных
для
открытия
ДО

А

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Облыс бойынша қорытынды / Итого по области2

Барлығы / Всего3

ондағы орындар / в них мест4

қаржыландыру сомасы (мың теңге) /сумма финансирования (тысяч тенге)Толтыру бойынша нұсқау / Инструкция по заполнению
1 - Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі Интернет-ресурсының http://www.stat.kz/klassifikacii/Pages/default.aspx мекен-жайында орналасқан Әкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуішіне сәйкес / Согласно Классификатору административно-территориальных объектов, расположенному на Интернет-ресурсе Агентства Республики Казахстан по статистике по адресу http://www.stat.kz/klassifikacii/Pages/default.aspx

2 - республикалық бюджет/республиканский бюджет
3 - жергілікті бюджет/местный бюджет
4 - мектепке дейінгі ұйымдар/дошкольные организации
5 - балабақшалар/детские сады
6 - шағын орталықтар/мини-центры

Білім басқармасының бастығы / Начальник Управления образования _________________ қолы / подпись____________
М.О. / М.П.  Тегі, Аты және Әкесінің аты / Фамилия, Имя и Отчество

      телефон                 (бар болса / при наличии)

Қазақстан Республикасы Білім
және ғылым министрлігінің
Мектепке дейінгі және орта
білім департаментіне ұсынылады
Представляется в Министерство
образования и науки Республики
Казахстан
Департамент дошкольного и среднего образования

Қазақстан Республикасы Білім
және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы
№ 570 бұйрығына 16-қосымша
Приложение 16 к приказу
Министра образования и науки Республики Казахстан
от 27 декабря 2012 года № 570

№ 16 нысан
респонденттер: облыс білім
басқармалары ұсынылу мерзімі: қазан кезеңділігі: жылдық
Форма № 16
респонденты: областные управления
образования, сроки представления: октябрь
периодичность: годовая

Мектепке дейінгі ұйымдардың жабылуын мониторинглеу/ Мониторинг закрытия дошкольных организаций

Облыс / Область______________  ӘАОЖ коды 1 / код КАТО 1 _____________


 


Көрсеткіштердің атауы / Наименование показателей

Жабық МҰ2 саны, бұрын (бірліктер) / Количество закрытых ДО2, ранее (единиц)МБ3 құрылғандар / построенных из РБ3 

ЖБ құрылғандар4 / построенных из МБ4

Жекешелендіргендерден / Из приватизированных

Жалға алынған жеке тұрған коммуналдық меншіктегі босатылған ғимараттар / Высвобожденных отдельно стоящих зданий коммунальной собственности, находящихся в аренде

Мектеп жанындағы шағын орталықтар / Мини-центров при школах

Балабақшалар болып қайта құрылған шағын орталықтар / Реорганизованных мини-центров в детские сады

Шағын орталықтар / Мини-центров

Тұрғын үйлердің 1 қабатындағы МҰ /ДО на 1 этажах жилых домов

Жеке балабақшалар / Частных детских садов

МҰ ашуға жарамды жаңа берілген ғимараттар мен жайлар / Переданных новых зданий и помещений, пригодных для открытия ДО

А

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Облыс бойынша қорытынды / Итого по области

2

Барлығы аудан бойынша (бірліктер) / Всего по району (единиц)

3

ондағы орындар / в них мест

Толтыру бойынша нұсқау / Инструкция по заполнению
1 - Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі Интернет-ресурсының http://www.stat.kz/klassifikacii/Pages/default.aspx мекен-жайында орналасқан Әкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуішіне сәйкес / Согласно Классификатору административно-территориальных объектов, расположенному на Интернет-ресурсе Агентства Республики Казахстан по статистике по адресу http://www.stat.kz/klassifikacii/Pages/default.aspx

2 - мектепке дейінгі ұйымдар/дошкольные организации
3 - республикалық бюджет/ республиканский бюджет
4 - жергілікті бюджет/ местный бюджет

Білім басқармасының бастығы / Начальник Управления образования _________________ қолы / подпись____________
М.О. / М.П.  Тегі, Аты және Әкесінің аты / Фамилия, Имя и Отчество

      телефон                 (бар болса / при наличии)

Қазақстан Республикасы Білім
және ғылым министрлігінің
Мектепке дейінгі және орта
білім департаментіне ұсынылады
Представляется в Министерство
образования и науки Республики
Казахстан
Департамент дошкольного и среднего образования

Қазақстан Республикасы Білім
және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы
№ 570 бұйрығына 17-қосымша
Приложение 17 к приказу
Министра образования и науки Республики Казахстан
от 27 декабря 2012 года № 570

№ МТМ-1 нысан
респонденттер: облыстық білім
басқармалары, ұсынылу мерзімі: қазан респонденттер: аудандық білім бөлімдері, ұсынылу мерзімі: 15 қыркүйек кезеңділігі:жылдық
Форма № ВУ-1
респонденты: областные управления
образования, срок представления: октябрь
респонденты: районные отделы образования, срок представления:
15 сентября периодичность: годовая

Қосымша білім беру ұйымдарының (ҚББҰ) желісі туралы мәліметтер/
Сведения о сети организаций дополнительного образования (ОДО)

Облыс / Область______________  ӘАОЖ коды 1 / код КАТО 1 _____________

жол
№ /

строки

Көрсеткіштер атауы / Наименование показателей

ҚББҰ барлығы / Всего ОДО

оның ішінде балалар мен жасөспірімдер шығармашылық ұйымдары / в том числе организации детского и юношеского творчества

оның ішінде кешендер / в том числе комплексы

оның ішінде балалар мектептері / в том числе детские школы*

оқушылар сарайлары / дворцы школьников

оқушылар үйлері / дома школьников

шығармашылық орталықтары / центры творчества

балалар-жасөспірімдер орталықтары / детско-юношеские центры

мектеп-орталық, мектеп-аула клубы / школа-центр, школа-дворовый клуб

музыкалық/ музыкальные

көркемөнер/ художественные

өнер мектептері / школы искусств

бейнелеу өнері және техникалық дизайн мектептері / школы ИЗО2 и технического дизайна

техникалық мектептер/ технические школы

балет мектептері/ балетные школы

А

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

ҚББҰ саны (бірлік) / Число ОДО (единиц)

2

оның ішінде қалалық жерде (бірлік) / из них в городской местности (единиц)

3

оның ішінде ауылдық жерде (бірлік) /из них в сельской местности (единиц)

4

Оқыту тілі / Язык обучения

5

оның ішіндеқазақ тілінде (бірлік) / из них на казахском языке (единиц)

6

аралас (бірлік) / смешанные (единиц)

7

оқушылар саны (адам)/ численность учащихся (человек)

8

оның ішінде қыздар (адам) / в том числе девочек (человек)

9

оның ішіндеұлдар (адам) / в том числе мальчиков (человек)

10

оның ішіндеұлты қазақ (адам) / из них казахской национальности (человек)

11

Үйірмелер саны (бірлік) / Количество кружков (единиц)

12

Бағыттар саны (бірлік) / Количество направлений (единиц)

кестенің жалғасы

оның ішінде станциялар мен орталықтар / в том числе станции и центры

оның ішінде сауықтыру орталықтары мен лагерлер / в том числе оздоровительные центры и лагеря

оның ішінде клубтар/ в том числе клубы

оның ішінде дене шынықтыру / в том числе физическая культура*

туристік / туристов

техникалық / технические

табиғат зерттеушілерінің / натуралистов

жыл бойғы / круглогодичные

балаларға арналған тұрақты / детские стационарные

аулалық / дворовые

бос уақыттық / досуговые

қызығушылығы бойынша / по интересам

балалар өнерінің студиялары /студии детского творчества

патриоттық / патриотические

БЖДШК / ДЮКФП 3

дене шынықтыру мен АӘД-ң оқу-әдістемелік орталықтары/ учебно-методические центры физической культуры и НВП4

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

* Бұл көрсеткіштер бойынша мәліметтер жылына 2 рет жиналады (қазан, маусым) / * Сведения по данным показателям собираются 2 раза в год (октябрь, июнь)

Толтыру бойынша нұсқау / Инструкция по заполнению

1 - Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі Интернет-ресурсының http://www.stat.kz/klassifikacii/Pages/default.aspx мекен-жайында орналасқан Әкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуішіне сәйкес / Согласно Классификатору административно-территориальных объектов, расположенному на Интернет-ресурсе Агентства Республики Казахстан по статистике по адресу http://www.stat.kz/klassifikacii/Pages/default.aspx
2 - Бейнелеу өнері / Изобразительное искусство
3 - Балалар-жасөспірімдер дене шынықтыру клубтары / Детско-юношеские клубы физической подготовки
4 - Алғашқы әскери дайындық/Начальная военная подготовка

ММ нысаны бойынша жинақ есеп Оқушылар сарайы мен үйлері, балалар мен жасөспірімдер орталықтары, жас техниктер, жас натуралистер, жас туристтердің станциялары мен орталықтары, Балалар мен жасөспірімдердің шығармашылық орталықтары мен үйлері, балалар саябақтары, стадиондар, теміржолдар мен білім беру органдарының басқа да мекемелерінің алғашқы есеп деректерінің негізінде құралады / Сводный отчет по форме ВУ составляется на основании данных первичных отчетов Дворцов и Домов школьников, детско-юношеских центров, станций и центров юных техников, юных натуралистов, юных туристов, Центров и Домов творчества детей и юношества, детских парков, стадионов, железных дорог и других внешкольных учреждений органов образования.
2-24 графалардың қосындысы 1 графаға тең болуы қажет, 2-3 жолдардың қосындысы 1 жолға, 8-9 жолдардың қосындысы 7 жолға тең болу қажет/ Сумма граф 2-24 должна быть равна графе 1. Сумма строк 2 и 3 должна быть равна строке 1, сумма строк 8 и 9 должна быть равна строке 7.

Білім басқармасының бастығы / Начальник Управления образования _________________ қолы / подпись____________
М.О. / М.П.  Тегі, Аты және Әкесінің аты / Фамилия, Имя и Отчество

      телефон                 (бар болса / при наличии)


Қазақстан Республикасы Білім
және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы
№ 570 бұйрығына 18-қосымша
Приложение 18 к приказу
Министра образования и науки
Республики Казахстан
от 27 декабря 2012 года № 570


№ МТМ-2 нысаны
респонденттер: облыстық
білім басқармалары
ұсынылу мерзімі: қазан
респонденттер:аудандық
білім бөлімдері, ұсынылу
мерзімі:15 қыркүйек
кезеңділігі: жыл сайын
Форма № ВУ-2
респонденты: областные
управления образования,
срок представления: октябрь
респонденты: районные
отделы образования,
срок представления:15 сентября
периодичность: ежегодно

      Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің
      Мектепке дейінгі және орта білім, ақпараттық технологиялар департаментіне ұсынылады
      Представляется в Министерство образования и науки Республики Казахстан
      Департамент дошкольного и среднего образования, информационных технологий

Қосымша білім беру ұйымдарының (ҚБҰ) қоры туралы мәліметтер / Сведения о ресурсах организаций дополнительного образования (ОДО)

      Ескерту. 18-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 2014.08.27 № 367 (алғашқы жарияланғаннан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Облыс/Область____________ ӘАОЖ коды / код КАТО1 _____________

жол № / № строки

ҚБҰ атауы / Наименование ОДО

оның ішінде заңды тұлға мәртебесі бары / из них имеют статус юридического лица

Оның ішінде орналасқан / Из них расположены

Орналасу жері (мекен-жайы) / Месторасположение (адрес)

Коды көрсетілген телефондар / Телефоны с указанием кода

Электрондық пошта / Электронная почта

ҚБҰ құрылу жылы / Год создания ОДО

Меншік түрі (мемлекеттік, жеке)/ Вид собственности (государственное, частное)

Ғимарат типі / Тип здания

қалалық жерде / в городской местности

ауылдық жерде / в сельской местности

типтік / типовое

бейімделген / приспособленное

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

барлығ ы / итого
1
2
Кестенің жалғасы

Техническое состояние / Техникалық жағдайы

Жергілікті бюджеттен қаржыландыру көлемі (мың теңге) / Объем финасирования из
местного бюджета (тыс.тенге)

1 балаға жылдық шығыс (мың теңге) / Расход на 1 ребенка в год (тыс.тенге)

жобалық қуаты (оқушылар орнының саны, бірлік) / проектная мощность
(количество ученических мест, ед)

оқушылар саны (адам) / численность учащихся (чел)

апаттық / аварийное

күрделі жөндеуді қажет ететін / требует капитальный ремонт

ағымдық жөндеуді қажет ететін / требует текущего ремонта

12

13

14

15

16

17

18


Кестенің жалғасы

Үйірмелер мен секциялар / Кружки и секции

Көркем өнерлік- эстетикалық / художес твенно- эстетиче ских

сәндік- қолданба лы / декорати вно- прикладн ых

техника лық / техниче ских

экология лық / экологич еских

туристік- өлкетану лық / туристск о- краеведч еских

қоғамдық- гуманитарлық / обществ енно- гуманита рных

барлығы (бірлік) / всего (ед)

оның ішінде балалар (адам) / в них детей (чел)

барлығы (бірлік) / всего (ед)

оның ішінде балалар (адам) / в них детей (чел)

барлығы (бірлік) / всего (ед)

оның ішінде балалар (адам) / в них детей (чел)

барлығы (бірлік) / всего (ед)

оның ішінде балалар (адам) / в них детей (чел)

барлығы (бірлік) / всего (ед)

оның ішінде балалар (адам) / в них детей (чел)

барлығы (бірлік) / всего (ед)

оның ішінде балалар (адам) / в них детей (чел)

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Кестенің жалғасы

Үйірмелер мен секциялар / Кружки и секции

жаратыл ыстану- математи калық / естестве нно- математи ческих

тілдік / языковы х

волейбол дық / волейбол ьные*

баскетболдық / баскетбо льные*

футболд ық / футболь ные*

әлеуеттік спорт түрлері / силовые виды спорта*

тен нис
/
тен нис
*

барлығы (бірлік) / всего (ед)

оның ішінде балалар (адам) / в них детей (чел)

барлығы (бірлік) / всего (ед)

оның ішінде балалар (адам) / в них детей (чел)

барлығы (бірлік) / всего (ед)

оның ішінде балалар (адам) / в них детей (чел)

барлығы (бірлік) / всего (ед)

оның ішінде балалар (адам) / в них детей (чел)

барлығы (бірлік) / всего (ед)

оның ішінде балалар (адам) / в них детей (чел)

барлығы (бірлік) / всего (ед)

оның ішінде балалар (адам) / в них детей (чел)

оның ішінде балалар (адам) / в них детей (чел)

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

44
Кестенің жалғасы

Үйірмелер мен секциялар, оның ішінде / Кружки и секции, из них

күрес (барлық түрлері) / борьба (все виды)*

қысқы түрлері / зимние виды*

ұлттық ойындар / национальных игр*

шахмат- шашка / шахматно- шашечных*

басқа спорт / другие спортивные*

басқалары / других

барлығы (бірлік) / всего (ед)

оның ішінде балалар (адам) / в них детей (чел)

барлығы (бірлік) / всего (ед)

оның ішінде балалар (адам) / в них детей (чел)

барлығы (бірлік) / всего (ед)

оның ішінде балалар (адам) / в них детей (чел)

барлығы (бірлік) / всего (ед)

оның ішінде балалар (адам) / в них детей (чел)

барлығы (бірлік) / всего (ед)

оның ішінде балалар (адам) / в них детей (чел)

барлығы (бірлік) / всего (ед)

оның ішінде балалар (адам) / в
них детей (чел)

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

Кестенің жалғасы

үйірмелердегі барлық балалар (адам) / всего детей в кружках (чел.)

барлық үйірмелер (бірлік) / всего кружков (ед)

оның ішінде / из них

ақылы үйірмелер мен секциялардағы оқу құны (мың теңге) / Стоимость обучения в платных кружках и секциях (тыс. тенге)

Наличие библиотеки (бар-1, жоқ-0) / Кітапханалардың болуы (есть-1, нет-0)

қазақ тіліндегі үйірмелер саны (бірлік) / количество
кружков на казахском языке (ед)

ақысыз үйірмелер саны (бірлік) / количество
бесплатных кружков (ед)

ақылы үйірмелер саны (бірлік) / количество платных
кружков (ед)

57

58

59

60

61

62

63


Кестенің жалғасы

ҚБҰ-дағы штаттағы педагогтар саны (үйірмелер жетешілерін, мәдениет ұйымдастырушылары мен сүйемелдеушілерін қоспағанда) (адам) / численность штатных педагогических работников в ОДО (без руководителей кружков, культорганизаторов, аккомпаниаторов) (чел)

барлығы / всего

білімі / образование

біліктілігі /
квалификация

жоғары педагогикалық / с высшим педагогическим

орта арнайы педагогикалық / со средне-специальным
педагогическим

жоғары кәсіби / с высшим профессиональным

арнайы орта кәсіби / со средне-специальным
профессиональным

орта біліммен / со средним образованием

жоғарғы санат / высшая категория

1 санат / 1 категория

2 санат / 2 категория

санаты жоқтар / без категории

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73Кестенің жалғасы

Үйірме жетекшілерінің, мәдени ұйымдастырушылардың, сүйемелдеушілердің саны (адам) / Количество руководителей кружков, культорганизаторов, аккомпаниаторов (чел)

кадрларға қажеттілік / потребность в кадрах

барлығы / всего

білімі / образование

біліктілігі /
квалификация

жоғары педагогикалық / с высшим педагогическим

арнайы орта педагогикалық / со средне-специальным
педагогическим

жоғары кәсіби / с высшим профессиональным

арнайы орта кәсіби / со средне-специальным
профессиональным

орта біліммен / со средним образованием

жоғары санат / высшая категория

1 санат / 1 категория

2 санат / 2 категория

санаты жоқтар / без категории

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84


* Бұл көрсеткіштер бойынша мәліметтер жылына 2 рет жиналады (қазан, маусым) / Сведения по данным показателям собираются 2 раза в год (октябрь, июнь)
Толтыру бойынша нұсқау /Инструкция по заполнению
1 - Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің Интернет-ресурсының http://www.stat.kz/klassifikacii/Pages/default.aspx мекенжайында орналасқан Әкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуішіне сәйкес / Согласно Классификатору административно-территориальных объектов, расположенному на Интернет-ресурсе Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан по адресу
57-баған 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 58-бағандардың қосындысына тең болуы керек / Графа 57 должна быть равна сумме граф 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 58.
58-баған 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55-бағандардың қосындысына тең болуы керек / Графа 58 должна быть равна сумме граф 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55.
58-баған 60-61-бағандардың қосындысына тең болуы керек / Графа 58 должна быть равна сумме граф 60-61.
64-баған 65-69-бағандардың, сонымен қатар 70-73-бағандардың қосындысына тең болуы керек / Графа 64 должна быть равна сумме граф 65-69, также сумме граф 70-73.
74-баған 75-79-бағандардың, сонымен қатар 80-83-бағандардың қосындысына тең болуы керек / Графа 74 должна быть равна сумме граф 75-79, также сумме граф 80-83.

Білім басқармасының басшысы/Начальник Управления образования __________ қолы / подпись____
М.О./М.П. Тегі, Аты және Әкесінің аты / Фамилия, Имя и Отчество
      телефон                  (бар болса/при наличии)


Қазақстан Республикасы Білім
және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы
№ 570 бұйрығына 19-қосымша
Приложение 19 к приказу
Министра образования и науки
Республики Казахстан


от 27 декабря 2012 года № 570


№ МТМ-3 нысаны
респонденттер: облыстық
білім басқармалары ,
ұсынылу мерзімі: қазан
респонденттер:аудандық
білім бөлімдері,
ұсынылу мерзімі:15 қыркүйек
кезеңділігі: жылдық
Форма № ВУ-3


респонденты: областные
управления образования,
срок представления:
респонденты: районные отделы
образования,
срок представления:
периодичность: годовая

      Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің
      Мектепке дейінгі және орта білім, ақпараттық технологиялар департаментіне ұсынылады
      Представляется в Министерство образования и науки Республики Казахстан
      Департамент дошкольного и среднего образования, информационных технологий

Республикалық білім беру ұйымдарының аудандық, қалалық және облыстық жасөспірімдер бірлестігі және оқушылардың өзін-өзі басқару органы туралы мәліметтер / Сведения о районных, городских и областных детско-юношеских объединениях организаций образования республики и органах ученического самоуправления

      Ескерту. 19-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 2014.08.27 № 367 (алғашқы жарияланғаннан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Облыс/Область____________ ӘАОЖ коды1 / код КАТО1       ____

жол № / № строки

Аудан, қала / Район, город

ӘАОЖ коды / код КАТО

"Жас ұлан" республикалық ұйымы / Республиканская организация "Жас ұлан"

"Жас қыран" республикалық ұйымы / Республиканская организация "Жас кыран"

Мүшелер саны (адам) / количество членов (человек)

Жетекшілер саны (адам) / количество руководителей (человек)

Ұзақ мерзімді тәрбиелік жобалар саны (бірлік) / количество долговременных воспитательных проектов (единиц)

Бір реттік тәрбиелік іс-шаралар саны (бірлік) / количество разовых воспитательных мероприятий (единиц)

Мүшелер саны (адам) / количество членов (человек)

Жетекшілер саны (адам) / количество руководителей (человек)

Ұзақ мерзімді тәрбиелік жобалар саны (бірлік) / количество долговременных воспитательных проектов (единиц)

Бір реттік тәрбиелік іс-шаралар саны (бірлік) / количество разовых воспитательных мероприятий (единиц)

А

В

С

1

2

3

4

5

6

7

8

Барлығы / Всего

123Кестенің жалғасы

Балалар, балалар-жасөспірімдердің басқа қоғамдық бірлестіктері / Другие детские, детско-юношеские общественные объединения

Мектептегі профилактикалық кеңестер / Школьные советы профилактики

Жоғары сынып оқушыларының аудандық, қалалық, облыстық Кеңестері, жастар парламенті, балалар маслихаты және тағы да басқалары / Районные, городские областные Советы старшеклассников, молодежные парламенты, детские маслихаты и другие

рет № / № по порядку

Ұйымның толық атауы / Полное название организации

Құрылу жылы / год создания

Меншік түрі (1/0) / форма собственности (1/0)*

Мекеме мүшелерінің барлық саны (адам) / Всего членов организации (человек)

оның ішінде ұйым мүшелері -1-11 сынып оқушылары / в них членов организации - учащихся 1-11 классов

ұзақ мерзімді тәрбиелік жобалар саны (бірлік)/ количество долговременных воспитательных проектов (единиц)

өткізілген бір реттік тәрбие шараларының саны (бірлік) /
количество разовых воспитательных мероприятий (единиц)

барлығы өткізілген ұзақ мерзімді жобалар саны (бірлік) / всего проведенных долговременных проектов (единиц)

барлығы өткізілген бір реттік тәрбие шаралары (бірлік) / всего проведенных разовых воспитательных мероприятий (единиц)

олардың ішінде ұлты қазақ балалар (адам) / из них дети казахской национальности (человек)

олардың ішінде ұл балалар (адам) / из них мальчиков (человек)


кеңестер саны (бірлік) / количество советов
(единиц)

мүшелер саны (адам) / количество членов
(человек)

кеңестер саны (бірлік) / количество советов
(единиц)

мүшелер саны (адам) / количество членов
(человек)

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23
123 және тағы да басқалары / 3 и так далее123 және тағы да басқалары / 3 и так далее12және тағы да басқалары / 3 и так далее       * - 1 - мемлекеттік меншік / государственная собственность, 0 - жеке меншік / частная собственность
      1 - Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің Интернет-ресурсының http://www.stat.kz/klassifikacii/Pages/default.aspx мекенжайында орналасқан Әкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуішіне сәйкес / Согласно Классификатору административно-территориальных объектов, расположенному на Интернет-ресурсе Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан по адресу http://www.stat.kz/klassifikacii/Pages/default.aspx

Білім басқармасының басшысы/Начальник Управления образования __________ қолы / подпись____
М.О./М.П. Тегі, Аты және Әкесінің аты / Фамилия, Имя и Отчество
      телефон                  (бар болса/при наличии)

Қазақстан Республикасы Білім
және ғылым министрлігінің
Мектепке дейінгі және орта
білім департаментіне ұсынылады
Представляется в Министерство
образования и науки Республики
Казахстан
Департамент дошкольного и среднего образования

Қазақстан Республикасы Білім
және ғылым министрінің 2012
жылғы 27 желтоқсандағы № 570
бұйрығына 20-қосымша
Приложение 20 к приказу Министра
образования и науки Республики
Казахстан от 27 декабря
2012 года № 570

№ КА-1 нысаны
респонденттер: облыстық білім
басқармалары ұсынылу
мерзімі: қазан
кезеңділігі: жылдық
Форма № СВ-1
респонденты: областные управления
образования сроки представления:
октябрь периодичность: годовая

КЕШКІ (АУЫСЫМДЫҚ) МЕКТЕПТЕРДІҢ ЖИЫНТЫҚ ЕСЕБІ / СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
ВЕЧЕРНИХ (СМЕННЫХ) ШКОЛ
Мектептер, сыныптар, оқушылар туралы жалпы
мәліметтер / Общие сведения о школах, классах, учащихся

Облыс / Область____________  ӘАОЖ коды 1 / код КАТО 1 ___________

Көрсеткіштер атауы / Наименование показателей

Жол № / № строки

Мектептер саны (бірлік) / Число школ (единиц)

Барлығы оқушылар (адам) / Всего учащихся (человек)

оның ішінде оқитын (адам): / в том числе обучаются (человек):

Оқыту түрі / Форма обучения

Күндізгі / Очная

Сырттай / Заочная

Барлығы (күндізгі және сырттай) / Всего (по очной и заочной)

күндіз / днем

кешке / вечером

күндіз және кешке / и днем, и вечеромСыныптар саны (бірлік) / Число классов (единиц)

Оқу жылы басындағы оқушылар саны (адам) / Число учащихся на начало года (человек)

Сыныптар саны (бірлік) / Число классов (единиц)

Оқу жылы басындағы оқушылар саны (адам) / Число учащихся на начало года (человек)

Сыныптар саны (бірлік) / Число классов (единиц)

Оқу жылы басындағы оқушылар саны (адам) / Число учащихся на начало года (человек)В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Жалпы білім беретін (ауысымдық) өзіндік кешкі мектептер (2-4 жолдар қосындысы)/Всего самостоятельные вечерние(сменные) общеобразовательные школы (сумма строк 2-4)

1
оның ішінде күндізгі оқу нысаны / в том числе с очной формой обучения

2
х

х

х

х

оның ішінде күндізгі және сырттай оқу нысандарымен / в том числе с очной и заочной формами обучения

3


х

х

х

хоның ішінде сырттай оқу нысандарымен / в том числе с заочной формой обучения

4


х

хх

х

Кешкі мектептерде дене кемшіліктері бар тұлғалар үшін ұйымдастырылған сыныптар (топтар) (1 жолдан) / вечерние школы, при которых организованы классы (группы) для лиц с физическими недостатками (из строки 1)

5
оның ішінде есту қабілеті төмен және саңыраулар үшін / из них для глухих и слабослышащих

6
оның ішінде көру қабілеті төмен және соқырлар үшін / из них для слепых и слабовидящих

7
дене кемшіліктері бар тұлғалар үшін ұйымдастырылған кешкі мектептер / школы для лиц с физическими недостатками

8
оның ішінде есту қабілеті төмен және саңыраулар үшін / из них для глухих и слабослышащих

9
оның ішінде көру қабілеті төмен және соқырлар үшін / из них для слепых и слабовидящих

10
Барлығы (1, 8 жолдар қосындысы) / Итого (сумма строк 1, 8)

11
оның ішінде ауылдық жерде / из них в сельской местности

12
одан басқа: жұмыс жасайтын жастар үшін оқу кеңес беру пункттері, сырттай оқитын топтары, күндіз оқитын сыныптары ашылған күндізгі жалпы білім беретін мектептер / кроме того: дневные общеобразовательные школы, при которых созданы классы очного обучения, группы заочного обучения, консультационные пункты для работающей молодежи

13
оның ішінде ауылдық жерде / из них в сельской местности

14
Барлығы (11, 13 жолдар қосындысы) / Итого (сумма строк 11, 13)

15
Барлығы сыныптар бойынша (17-20 жолдар қосындысы) / Всего по классам (сумма строк 17-20)

16

хоның ішінде 1-9 сыныптар / в том числе 1-9 классы

17

хоның ішінде 10-сынып / в том числе 10 класс

18

хоның ішінде 11-сынып / в том числе 11 класс

19

хоның ішінде 12-сынып / в том числе 12 класс

20

хоның ішінде ауылдық жерде (16 жол) / из них в сельской местности (строка 16)

29

хоның ішінде былтырғы оқу жылында жалпы білім беретін күндізгі мектепте оқыған (16 жол) / из них обучались в прошлом учебном году в дневных общеобразовательных школах (строка 16)

30

хТолтыру бойынша нұсқау / Инструкция по заполнению

1 - Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі Интернет-ресурсының http://www.stat.kz/klassifikacii/Pages/default.aspx мекен-жайында орналасқан Әкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуішіне сәйкес / Согласно Классификатору административно-территориальных объектов, расположенному на Интернет-ресурсе Агентства Республики Казахстан по статистике по адресу http://www.stat.kz/klassifikacii/Pages/default.aspx

2-4 жолдардың қосындысы 1 жолға, 6 мен 7 жолдардың қосындысы 5 жолға, 9 бен 10 жолдардың қосындысы 8 жолға, 1 және 8 жолдардың қосындысы 11сжолға, 11 және 13 жолдардың қосындысы 15 жолға, 17-20 жолдардың қосындысы 16 жолға тең болуы қажет. 3-5 графалардың қосындысы 2 графаға, 6 және 8 графалардың қосындысы 10 графаға, 7 және 9 графалардың қосындысы 11 графаға тең болуы қажет / Сумма строк 2-4 должна быть равна строке 1, сумма строк 6 и 7 должна быть равна строке 5, сумма строк 9 и 10 должна быть равна строке 8, сумма строк 1 и 8 должна быть равна строке 11, сумма строк 11 и 13 должна быть равна строке 15, сумма строк 17-20 должна быть равна строке 16. Сумма граф 3-5 должна быть равна графе 2, сумма граф 6 и 8 должна быть равна графе 10, сумма граф 7 и 9 должна быть равна графе 11.

"х" белгісі бар ұяшықтар толтырылмайды / ячейки, отмеченные "x" не заполняются.

Білім басқармасының бастығы / Начальник Управления образования _________________ қолы / подпись____________
М.О. / М.П.  Тегі, Аты және Әкесінің аты / Фамилия, Имя и Отчество

      телефон                 (бар болса / при наличии)

Қазақстан Республикасы Білім
және ғылым министрлігінің
Мектепке дейінгі және орта
білім департаментіне ұсынылады
Представляется в Министерство
образования и науки Республики
Казахстан
Департамент дошкольного и среднего образования

Қазақстан Республикасы Білім
және ғылым министрінің 2012
жылғы 27 желтоқсандағы № 570
бұйрығына 21-қосымша
Приложение 21 к приказу Министра
образования и науки Республики
Казахстан от 27 декабря
2012 года № 570

№ КА-2 нысаны
респонденттер: облыстық білім
басқармалары ұсынылу
мерзімі: қазан
кезеңділігі: жылдық
Форма № СВ-2
респонденты: областные управления
образования сроки представления:
октябрь периодичность: годовая

20__-20__ оқу жылында оқу бітірген немесе келесі сыныпқа
көшірілген оқушылар туралы мәліметтер / Сведения об учащихся,
окончивших школу или переведенных в следующий класс
в 20__-20__ учебном году

Облыс / Область____________  ӘАОЖ коды 1 / код КАТО 1 ____________

Көрсеткіштер атауы / Наименование показателей

Жол № / № строки

5 сынып / 5 класс

6 сынып / 6 класс

7 сынып / 7 класс

8 сынып / 8 класс

9 сынып / 9 класс

10 сынып / 10 класс

11 сынып / 11 класс

12 сынып / 12 класс

А

В

1

2

3

4

5

6

7

8

Сыныпты аяқтап, көктемде, күзде келесі сыныпқа көшірілген оқушылар саны (адам) / Число учащихся, окончивших данный класс и переведенных в следующий класс весной, осенью (человек)

1

Негізгі мектеп бітіру туралы куәлік алған оқушылар саны (адам) / Число учащихся, получивших свидетельство об окончании основной школы (человек)

2

Орта білім туралы аттестат алған оқушылар саны (адам) / Число учащихся, получивших аттестат о среднем образовании (человек)

3

Белгіленген үлгіге сәйкес анықтама алған оқушылар саны ("тыңдады" деген жазбасымен ) (адам) / Число учащихся, получивших справку соответствующего образца (с записью "прослушал (а)") (человек)

4

Орта білім беру мектебінің бағдарламасын тыңдаған бітіруші сынып оқушылары саны (орта білім туралы аттестат алмағандар) (адам) / Число учащихся, выпускного класса, прослушавших курс средней школы (не получивших аттестат о среднем образовании) (человек)

5

Оқу жылының ішінде мектептен кеткен оқушылар туралы мәліметтер (адам) /Число учащихся, выбывших из школ в течении года (человек)

6

Жазғы уақытта мектептен кеткен оқушылар туралы мәліметтер (адам) / Число учащихся, выбывших из школ в течении летнего периода (человек)

7

Толтыру бойынша нұсқау / Инструкция по заполнению

1 - Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі Интернет-ресурсының http://www.stat.kz/klassifikacii/Pages/default.aspx мекен-жайында орналасқан Әкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуішіне сәйкес / Согласно Классификатору административно-территориальных объектов, расположенному на Интернет-ресурсе Агентства Республики Казахстан по статистике по адресу http://www.stat.kz/klassifikacii/Pages/default.aspx

Егер дене кемістігі бар тұлғаларға арналған мектеп немесе сыныптарда 12 сынып бітіруші сыныбы болмаса, онда 3 жол деректері 8 графадағы 1 жол деректеріне тең болу керек / Если школы или классы для лиц с физическими недостатками, в которых 12 класс не является выпускным, отсутствуют, то данные строки 3 должны быть равны данным строки 1 по графе 8.

Білім басқармасының бастығы / Начальник Управления образования _________________ қолы / подпись____________
М.О. / М.П.  Тегі, Аты және Әкесінің аты / Фамилия, Имя и Отчество

      телефон                 (бар болса / при наличии)

Қазақстан Республикасы Білім
және ғылым министрлігінің
Мектепке дейінгі және орта
білім департаментіне ұсынылады
Представляется в Министерство
образования и науки Республики
Казахстан
Департамент дошкольного и среднего образования

Қазақстан Республикасы Білім
және ғылым министрінің 2012
жылғы 27 желтоқсандағы № 570
бұйрығына 22-қосымша
Приложение 22 к приказу Министра
образования и науки Республики
Казахстан от 27 декабря
2012 года № 570

№ КА-3 нысаны
респонденттер: облыстық білім
басқармалары ұсынылу
мерзімі: қазан
кезеңділігі: жылдық
Форма № СВ-3
респонденты: областные управления
образования сроки представления:
октябрь периодичность: годовая

Педагог қызметкерлер туралы мәліметтер
/ Сведения о педагогических работниках

Облыс / Область____________  ӘАОЖ коды 1 / код КАТО 1 ____________

Көрсеткіштер атауы /
Наименование показателей

Жол № / № строки

Барлығы (адам) / Всего (человек)

оның ішінде әйелдер (адам) / из них женщин (человек)

оның ішінде білімі бойынша (1 графадан) (адам) / в том числе с образованием (из графы 1) (человек)

жоғары / с высшим

аяқталмаған жоғары / с незаконченым высшим

орта арнайы / со средне-специальным

орта / со средним

А

В

1

2

3

4

5

6

1-12 сынып мұғалімдері саны (адам) / численность учителей 1-12 классов (человек)

1оның ішінде осы мектепте негізгі жұмыс орны бар (адам) / из них имеют основную работу в данной школе (человек)

2оның ішінде қоса атқарушылар (адам) / из них совместители (человек)

3дамуында кемшілігі бар адамдарға арналған сыныптардағы мұғалімдер саны (адам) / численность учителей в классах для лиц с физическими недостатками (человек)

4Толтыру бойынша нұсқау / Инструкция по заполнению
1 - Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі Интернет-ресурсының http://www.stat.kz/klassifikacii/Pages/default.aspx мекен-жайында орналасқан Әкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуішіне сәйкес / Согласно Классификатору административно-территориальных объектов, расположенному на Интернет-ресурсе Агентства Республики Казахстан по статистике по адресу http://www.stat.kz/klassifikacii/Pages/default.aspx
3-6 графалардың қосындысы 1 графаға тең болуы қажет / Сумма граф 3-6 должна быть равна графе 1

Білім басқармасының бастығы / Начальник Управления образования _________________ қолы / подпись____________
М.О. / М.П.  Тегі, Аты және Әкесінің аты / Фамилия, Имя и Отчество
            телефон                 (бар болса / при наличии)

Қазақстан Республикасы Білім
және ғылым министрлігінің
Мектепке дейінгі және орта
білім департаментіне ұсынылады
Представляется в Министерство
образования и науки Республики
Казахстан
Департамент дошкольного и среднего образования

Қазақстан Республикасы Білім
және ғылым министрінің 2012
жылғы 27 желтоқсандағы № 570
бұйрығына 23-қосымша
Приложение 23 к приказу Министра
образования и науки Республики
Казахстан от 27 декабря
2012 года № 570

№ Д-4 нысаны
респонденттер: облыстық білім
басқармалары ұсынылу
мерзімі: қазан
кезеңділігі: жылдық
Форма № Д-4
респонденты: областные управления
образования срок представления:
октябрь периодичность: годовая

20__ -20__ оқу жылындағы күндізгі жалпы білім беретін
мектептердің материалдық базасы туралы жиынтық есеп (арнайы
түзету білім беру мекемелерінен басқа) / Сводный отчет о
материальной базе дневных общеобразовательных школ в 20__-20__
учебном году (без спецкоррекционных организаций образования)

Көрсеткіштер атауы / Наименование показателей

жол № / № строки

Барлығы / Итого

оның ішінде қалалық жерде / в том числе в городской местности

оның ішінде ауылды жерде / в том числе в сельской местности

барлығы / всего

оның ішінде / в том числе

барлығы / всего

соның ішінде / в том числе

барлығы / всего

соның ішінде / в том числе

БМ / НШ1

НМ / ОШ2

ОМ / СШ3

БМ / НШ

НМ /ОШ

ОМ / СШ

БМ / НШ

НМ / ОШ

ОМ / СШ

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Мектептер саны (бірлік)/ Число школ (единиц)

1

Барлық ғимараттың жалпы ауданы (шаршы метр) / Общая площадь всех помещений, (квадратный метр)

2

Барлық ғимараттың пайдалы ауданы (шаршы метр) / Рабочая площадь всех зданий (квадратный метр)

3

Сынып кабинеттерінің саны, оқу кабинеттері мен зертханаларын қосқанда (бірлік) / Количество классных комнат, включая учебные кабинеты и лаборатории (единиц)

4

олардың ауданы (шаршы метр) / их площадь (квадратный метр)

5

Мектептің оқу ғимаратының техникалық жағдайы \ Техническое состояние учебных зданий школКүрделі жөндеуді қажет етеді (бірлік) / Требуют капитального ремонта (единиц)

6

Қауіпті жағдайда * (бірлік) / Находятся в аварийном состоянии * (единиц)

7

Типтік ғимараттарда орналасқан (бірлік) / Расположены в типовых зданиях (единиц)

8

Ыңғайланған ғимаратта орналасқан (бірлік) / Расположены в приспособленных помещениях (единиц)

9

Бар мектептер саны: / Число школ, имеющих:
6 жастағы балаларға арналған ойын бөлмелері бар (бірлік) / Имеющих игровую комнату для детей 6-летнего возраста (единиц)

10

Абаттандырудың барлық түрі бар (бірлік) / Имеющих все виды благоустройства (единиц)

11

Абаттандыру жоқ (бірлік) / Без видов благоустройства (единиц)

12

Ішінара абаттандырылған (бірлік) / Частично благоустроены (единиц)

13

Су тасылатын (бірлік)/ С привозной водой (единиц)

14

Жылы дәретханалары да бар, және дәретханалары далада да орналасқан (бірлік) / Имеющих и теплые, и надворные туалеты (единиц)

15

дәретханалары далада орналасқан (бірлік) / имеющих только надворные туалеты (единиц)

16

жылы дәретханалары бар (бірлік) / имеющих только теплые туалеты (единиц)

17

жылытумен: (бірлік) / с отоплением: (единиц)


Жылыту жүйесі орталықтандырылған / центральным

18

Жеке жылытылатын (18-21 жолдар қосындысы), оның ішінде: / индивидуальным (сумма строк 18-21), в том числе:

19

қатты отын / на твердом топливе

20

сұйық отын / на жидком топливе

21

газды отын / на газовом топливе

22

жылытудың басқа түрлерін қолданатын (электрлі және тағы басқа) / использующих другой вид отопления (электрокотлы и так далее)

23

Пешпен жылытылатын / печным

24

интерактивті құралдары бар / имеющих интерактивное оборудование

25

Оқу кабинеттері бар (бірлік) / Имеющие учебные кабинеты (единиц)физика / физики

26

химия / химии

27

биология / биологии

28

лингафонды кабинеттер / лингафонные кабинеты

29

ондағы отыратын орын саны / в них рабочих мест

30

математика / математики

31

тарих және қоғам негіздері / истории и основ государства и права

32

география / географии

33

ана тілі мен әдебиеті (өзбек, ұйғыр немесе тәжік) / Родного языка и литературы (узбекский, уйгурский или таджикский)

34

қазақ тілі / казахского языка

35

оның ішінде лингофонмен жабдықталған / из них оборудованных лингафонным устройством

36

орыс тілді кластардағы орыс тілі мен әдебиеті / русского языка и литературы для классов с русским языком обучения

37

оның ішінде лингофонмен жабдықталған / из них оборудованных лингафонным устройством

38

Ана тілінде (өзбек, ұйғыр немесе тәжік) оқытылатын сыныптардағы орыс тілі мен әдебиеті / русского языка и литературы для классов с родным (узбекским, уйгурским или таджикским) языком обучения

39

оның ішінде лингафонмен жабдықталған / из них оборудованных лингафонным устройством

40

шетел тілі / иностранного языка

41

оның ішінде лингафонмен жабдықталған / из них оборудованных лингафонным устройством

42

өзін-өзі тану / самопознания

43

есептеу техникасы және информатика негіздері / основ информатики и вычислительной техники

44

ондағы отыратын орын (электрондық есептеуіш машина саны) / в них рабочих мест (количество электронно вычислительной машины)

45

алғашқы әскери даярлық / начальной военной подготовки

46

оның ішінде жаңа модификациялы оқу кабинеттері бар мектептер саны: (1 жолдан) (бірлік)* / из них число школ, имеющих учебные кабинеты новой модификации: (из строки 1) (единиц)*

47

физика / физики

48

химия / химии

49

биология / биологии

50

лингафонды мультимедиялық кабинеттер / лингафонные мультимедийные кабинеты

51

ондағы отыратын орын саны / в них рабочих мест

52

Психологтің кабинеті / Кабинет психолога

53

Стоматолог кабинеті / Стоматологический кабинет

54

Дәрігерлік кабинет (пункт) / Медицинский кабинет (пункт)

55

Инвалид балаларға арналған кедергісіз аймақ бар (пандус және тағы сол сияқты) /количество школ, создавших безбарьерные зоны для детей-инвалидов (пандусы и другие)

56

 Бар мектептер саны: (бірлік) / Число школ, имеющих: (единиц)оқу шеберханалары / учебные мастерские

57

металл өңдеу / по обработке металла

58

ағаш өңдеу / по обработке древесины

59

қызмет көрсету еңбегі / обслуживающих видов труда

60

оқу-өндірістік / учебно-производственные

61

Спорт залы / Спортивный зал

62

оның ішінде стандартты құралдармен жабдықталған спорт залы / в том числе спортивный зал, оснащенный стандартным оборудованием

63

оның ішінде типтік ғимаратта орналасқандар / в том числе расположены в типовых зданиях

64

оның ішінде икемделген ғимаратта / из них в приспособленных зданиях

65

Спорт алаңы бар / имеющих спортивные площадки

66

Бассейнімен / с бассейном

67

Асхана / столовую

68

Асханадағы орын саны / Количество посадочных мест в столовых

69

Тек қана буфеті бар / Только буфет

70

Буфеттегі орын / Количество посадочных мест в буфетах

71

асхана да, буфет те / и столовую, и буфет

72

Кітапхана / Библиотеки

73

Оқу залындағы орын саны / Количество посадочных мест в читальных залах

74

Полицияның учаскелік инспекторының кабинеті / Кабинет участкового инспектора полиции

75

Бейнебақылауы бар мектептер саны / Число школ, имеющих видеонаблюдение

76

* Бұл көрсеткіштер бойынша мәліметтер жылына 2 рет жиналады (қазан,маусым) / * Сведения по данным показателям собираются 2 раза в год (октябрь, июнь) дардың жабылуын мониторинглеу / Мониторинг закрытия дошкольных организаций

Толтыру бойынша нұсқау / Инструкция по заполнению
1 - Бастауыш мектеп / Начальная школа
2 - Негізгі мектеп / Основная школа
3 - Орта мектеп / Средняя школа
2, 6, 10 графалардағы 1 жолдың деректері РИК 76 нысанының I бөліміндегі 2 жолда көрсетілген санға тең болуы қажет. 3, 7, 11 графалардағы 1 жолдың деректері РИК 76 нысанының I бөліміндегі 3 жолда көрсетілген санға тең болуы қажет, 4, 8, 12 графалардағы 1 жолдың деректері сәйкесінше 4 жолда көрсетілген санға тең болуы қажет / Данные строки 1 по графам 2, 6, 10 должны быть равны числу, указанному в строке 2 раздела I формы РИК 76. Данные строки 1 по графам 3, 7, 11 должны быть равны числу, указанному в строке 3 раздела I формы РИК 76, данные строки 1 по графам 4, 8, 12 должны быть равны числу, указанному в строке 4 соответственно.
2 жолдағы жайдың жалпы ауданы: бос емес және бос сыныптық бөлмелер, оқу кабинеттері, зертханалар, шеберханалар, денешынықтыру залдары және олардың қосымша жайлары, директордың, орынбасарының және дәрігердің кабинеттері, мұғалімдер мен демалыс бөлмелері, буфет, асхана, ас бөлмесі, вестибюль, қойма, дәліз, киім ауыстыратын орны, тұрмыстық бөлме, оқу және оқу-өндірістік шеберханалар мен басқа да оқу мақсаттарында қолданылатын жертөлелер мен жартылай төлелер / В строке 2 общая площадь помещений: занятые и свободные классные комнаты, учебные кабинеты, лаборатории, мастерские, физкультурный зал и его подсобные помещения, кабинеты директора, заместителей директора и врача, учительские, комнаты отдыха, буфет, столовая, кухня, вестибюль, кладовая, коридор, раздевалка, бытовые комнаты, подвалы и полуподвалы, которые заняты под учебные и учебно-производственные мастерские и другие учебные цели.
Барлық жайлардың жалпы ауданына қора-қопсы құрылыстарының (гараждар, қоралар, атқоралар және т. б.) ауданы жатпайды / В общую площадь всех помещений не включается площадь надворных построек (гаражей, сараев, конюшен и т.д.).
3 жолдағы жұмыс ауданы: төменгі, орта және жоғары сыныптарға арналған оқу жайлары, еңбекке баулу және кәсiптiк бағдар беру, алғашқы әскери дайындық, үйірмелік жұмыстарға арналған жайлар; акт және оқу-спорт залдары; кітапханалар; қызмет көрсету және әкiмшiлiк-шаруашылық жайлары; рекреациялық, әжетхана және қол жуатын жайлар; вестибюль мен киім ауыстыратын орны. Бұл ауданға: дәліздер, оқу орындарындағы рекреациялық жайлар есебінде пайдаланылатындардан басқа, тамбурлар, өтетін жерлер, басқыш шабақтары, жеделсаты шахталары, ішкі ашық сатылар, инженерлік құрал-саймандар мен инженерлік желілер сақтауға арналған жайлар жатпайды / В 3 строке рабочая площадь: учебные помещения для младших, средних и старших классов, помещения для трудового обучения и профессиональной ориентации, для начальной военной подготовки, кружковой работы; актовые и учебно-спортивные залы; библиотеки; помещения обслуживающего назначения и административно-хозяйственные; рекреационные помещения; уборные и умывальные; вестибюль с гардеробной. В эту площадь не входят: коридоры, кроме тех, которые используются в качестве рекреационных помещений в учебных зданиях, тамбуры, переходы, лестничные клетки, лифтовые шахты, внутренние открытые лестницы, а также помещения, предназначенные для размещения инженерного оборудования и инженерных сетей.
4 жолға оқушылардың сабақтары өтетін барлық сыныптық бөлмелер, оқу кабинеттері мен зертханалар жатады, ал 5 жолда олардың шаршы метрдегі аудандары көрсетіледі / В строку 4 включаются все классные комнаты, учебные кабинеты и лаборатории, в которых проводятся занятия с обучающимиеся, а по строке 5 показывается их площадь в квадратных метрах.
Күрделі жөндеуді қажет ететін білім беру мекемелеріне (6 жол) күрделі жөндеуге ақаулы өнім тізімдемесі (акт) жасалған және білім басқармаларының жергілікті органдарымен бекітілген ғимараттар жатады. 7 жолға бұзуға жататын (апатты жағдайдағы), техникалық түгендеу бюросы тиiстi қорытындысын берген мектептің оқу ғимараттары ғана жатады / К образовательным учреждениям, требующим капитального ремонта (строка 6) относятся здания, на которые составлена дефектная ведомость (акт) на капитальный ремонт и утверждена местными органами управления образования. В строку 7 (находятся в аварийном состоянии) включаются только учебные здания школы, подлежащие сносу, на которые бюро технической инвентаризации дало соответствующее заключение.
8 және 9 жолдардың қосындысы барлық графалары бойынша 1 жолдың көрсеткіштеріне сәйкес келуі қажет / Сумма строк 8 и 9 по всем графам должна быть равна показателям строки 1 по соответствующим графам.
Егер бір бөлме екі оқу сыныбымен жабдықталған жағдайда (мысалы, биология мен химия), мұндай кабинеттер туралы деректі не химия кабинеті не биология кабинеті ретінде көрсету қажет / Если в одной комнате оборудованы два учебных кабинета (например, биологии и химии), то данные о таких кабинетах следует показывать или как о кабинете химии, или как о кабинете биологии.

Білім басқармасының бастығы / Начальник Управления образования _________________ қолы / подпись____________
М.О. / М.П.  Тегі, Аты және Әкесінің аты / Фамилия, Имя и Отчество
            телефон                 (бар болса / при наличии)

Қазақстан Республикасы Білім
және ғылым министрлігінің
Мектепке дейінгі және орта
білім департаментіне ұсынылады
Представляется в Министерство
образования и науки Республики
Казахстан
Департамент дошкольного и среднего образования

Қазақстан Республикасы Білім
және ғылым министрінің 2012
жылғы 27 желтоқсандағы № 570
бұйрығына 24-қосымша
Приложение 24 к приказу Министра
образования и науки Республики
Казахстан от 27 декабря
2012 года № 570

№ Д-5 нысаны
респонденттер: облыстық білім
басқармалары ұсынылу
мерзімі: қазан
кезеңділігі: жылдық
Форма № Д-5
респонденты: областные управления
образования срок представления:
октябрь периодичность: годовая

Мектеп жанындағы интернаттар туралы мәліметтер
(даму мүмкіндіктері шектеулі балаларға арналған мектептерден
басқа)/Сведения об интернатах при школах (без школ для детей
с ограниченными возможностями в развитии)

Көрсеткіштер атауы / Наименование показателей

Барлығы / Итого

оның ішінде қалалық жерде / в том числе в городской местности

оның ішінде ауылдық жерде /в том числе в сельской местности

Барлығы / Всего

оның ішінде орта мектеп / из них средние школы

Барлығы / Всего

оның ішінде орта мектеп / из них средние школы

Барлығы / Всего

оның ішінде орта мектеп / из них средние школы

А

В

1

2

3

4

5

6

Интернаты бар мектептер саны (бірлік) / Число школ, имеющих интернаты (единиц)

1Интернаттың барлық бөлмелерінің жалпы көлемі (шаршы метр) / Общая площадь всех помещений интернатов (квадрат метр)

2оның ішінде: / из них:
Жататын бөлме ауданы (шаршы метр) / Площадь спален (квадратный метр)

3Балаларға арналған ыстық тамақ дайындайтын асхана немесе буфеті бар мектеп - интернаттар саны (бірлік) / Число интернатов при школах, имеющих столовую или буфет с горячим питанием для детей (единиц)

4оның ішінде: (бірлік) / из них имеющих: (единиц)
Меншікті асханасы бар / Собственную столовую

5Жалға алынған асханасы бар / Арендуемую столовую

6Интернатта тұруды қажетсінетін оқушы саны (адам) / Численность учащихся, нуждающихся в размещении в интернатах (человек)

7Оның ішінде интернатта тұратыны (адам) / Из них проживает в интернатах (человек)

8Мектептен 3 км қашықтықта тұратын оқушылар оқитын мектептер саны (бірлік) / Число школ, в которых обучаются дети, проживающие на расстоянии более 3 км от школы (единиц)

9Оның ішінде мектептен 3 км-ден астам қашықтықта тұратын оқушылар саны (адам) / В них учащихся, проживающих на расстоянии более 3 км от школы (человек)

10Толтыру бойынша нұсқау / Инструкция по заполнению

1-10 жолдарда көрсетілген мектептердің саны туралы деректер барлық графалар бойынша РИК 76 нысанының I бөліміндегі 2-4 жолдарда келтірілген мектептер санынан сәйкесінше аз болуы қажет / Данные о числе школ, указанных в строках 1-10 по всем графам должны быть соответственно меньше числа школ, приведенных в строках 2-4 раздела I формы РИК 76.
3 және 5 графалардың қосындысы 1 графаға, 4 және 6 графалардың қосындысы 2 графаға тең болуы қажет / Сумма граф 3 и 5 должна быть равна графе 1, также сумма граф 4 и 6 должна быть равна графе 2.

Білім басқармасының бастығы / Начальник Управления образования _________________ қолы / подпись____________
М.О. / М.П.  Тегі, Аты және Әкесінің аты / Фамилия, Имя и Отчество
            телефон                 (бар болса / при наличии)

Қазақстан Республикасы Білім
және ғылым министрлігінің
Мектепке дейінгі және орта
білім департаментіне ұсынылады
Представляется в Министерство
образования и науки Республики
Казахстан
Департамент дошкольного и среднего образования

Қазақстан Республикасы Білім
және ғылым министрінің 2012
жылғы 27 желтоқсандағы № 570
бұйрығына 25-қосымша
Приложение 25 к приказу Министра
образования и науки Республики
Казахстан от 27 декабря
2012 года № 570

№ Д-6(І тарау) нысаны
респонденттер: облыстық білім
басқармалары ұсынылу
мерзімі: қазан
кезеңділігі: жылдық
Форма № Д-6(раздел І )
респонденты: областные управления
образования срок представления:
октябрь
периодичность: годовая

20__ -20__ оқу жылының басында мектептерді мұғалімдер, сыныптар
және оқушылар саны бойынша топтау (даму мүмкіндіктері шектеулі
балаларға арналған мектептерден басқа) / Группировка школ по
числу учителей, классов и учащихся на начало 20__-20__ учебного
года (без школ для детей с ограниченными возможностями
в развитии)

Мектептер /Школы

Жол № / № строки

барлығы / всего

оның ішінде қалалық жерде / в том числе в городской местности

оның ішінде ауылды жерде / в том числе в сельской местности

барлығы (2-4 графалар қосындысы) / всего (сумма граф 2-4)

1 мұғаліммен / с 1 учителем

2 мұғаліммен / с 2 учителями

3 және одан да көп мұғаліммен / с 3 и более учителями

барлығы (6-8 графалар қосындысы) / всего (сумма граф 6-8)

1 мұғаліммен / с 1 учителем

2 мұғаліммен /с 2 учителями

3 және одан да көп мұғаліммен / с 3 и более учителями

барлығы (10-12 графалар қосындысы) / всего (сумма граф 10-12)

1 мұғаліммен / с 1 учителем

2 мұғаліммен / с 2 учителями

3 және одан да көп мұғаліммен / с 3 и более учителями

А

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Барлығы (2-6 жолдардың қосындысы) (бірлік) / Всего (сумма строк 2-6) (единиц)

1

оның ішінде 1 сыныппен / в том числе с 1 классом

2

оның ішінде 2 сыныппен/ в том числе с 2 классами

3

оның ішінде 3 сыныппен/ в том числе с 3 классами

4

оның ішінде 4 сыныппен/ в том числе с 4 классами

5

оның ішінде 5 және одан да көп сыныппен/ в том числе с 5 и более классами

6

оның ішінде мектептер саны: (1 жолдан) (бірлік) / из них число школ, имеющих: (из строки 1) (единиц)


5-7 мұғалімі бар / 5-7 учителей

7

8-9 мұғалімі бар / 8-9 учителей

8

10 және одан да көп мұғалімі бар / 10 и более учителей

9

Барлық біріктірілген сыныптар саны (бірлік) / Всего совмещенных классов (единиц)

10

оның ішінде 1-3 сыныптар / из них 1-3 классы

11

оның ішінде 2, 3, 4 сыныптар / из них 2, 3, 4 классы

12

оның ішінде 1, 2, 3, 4 сыныптар / из них 1, 2, 3, 4 классы

13

Басқа біріктірілген сыныптар/Другие совмещения

14

Толтыру бойынша нұсқау / Инструкция по заполнению

2-6 жолдардың қосындысы 1 жолға тең болуы қажет. 14 жолға басқа қосылғандар көрсетілген қосымша жолдарды қосу. 2-4 графалардың қосындысы 1 графаға, 6-8 графалардың қосындысы 5 графаға, 10-12 графалардың қосындысы 9 графаға тең болуы қажет. 5 және 9 графалардың қосындысы 1 графаға тең болуы қажет / Сумма строк 2-6 должна быть равна строке 1. К 14 строке добавить дополнительные строки с указанием других совмещений. Сумма граф 2-4 должна быть равна графе 1, сумма граф 6-8 должна быть равна графе 5, сумма граф 10-12 должна быть равна графе 9. Сумма граф 5 и 9 должна быть равна графе 1.

Білім басқармасының бастығы / Начальник Управления образования _________________ қолы / подпись____________
М.О. / М.П.  Тегі, Аты және Әкесінің аты / Фамилия, Имя и Отчество
            телефон                 (бар болса / при наличии)

Қазақстан Республикасы Білім
және ғылым министрлігінің
Мектепке дейінгі және орта
білім департаментіне ұсынылады
Представляется в Министерство
образования и науки Республики
Казахстан
Департамент дошкольного и среднего образования

Қазақстан Республикасы Білім
және ғылым министрінің 2012
жылғы 27 желтоқсандағы № 570
бұйрығына 26-қосымша
Приложение 26 к приказу Министра
образования и науки Республики
Казахстан от 27 декабря
2012 года № 570

№ Д-6(ІІ тарау) нысаны
респонденттер: облыстық білім
басқармалары ұсынылу
мерзімі: қазан
кезеңділігі: жылдық
Форма № Д-6(раздел ІІ )
респонденты: областные управления
образования срок представления:
октябрь
периодичность: годовая

Негізгі және орта мектептерді сыныптарының саны бойынша топтау/
Группировка основных и средних школ по числу классов

Сыныптар / Классы

Жол № / № строки

Негізгі мектептер /
Основные школы

Орта мектептер / Средние школы

барлығы (2-3 графаларының қосындысы) / всего (сумма граф 2-3)

оның ішінде қалалық жерде / в том числе в городской местности

оның ішінде ауылды жерде / в том числе в сельской местности

барлығы (5-6 графаларының қосындысы) / всего (сумма граф 5-6 )

оның ішінде қалалық жерде / в том числе в городской местности

оның ішінде ауылды жерде / в том числе в сельской местности

А

В

1

2

3

4

5

6

Барлық сыныптар саны (2-13 жолдарының қосындысы) (бірлік) / Всего количество классов (сумма строк 2-13) (единиц)

14 сыныпқа дейін (бірлік) / до 4 классов(единиц)

25-6 сынып (бірлік) / 5-6 классов (единиц)

37-10 сынып (бірлік) / 7-10 классов (единиц)

411-13 сынып (бірлік) / 11-13 классов (единиц)

514-16 сынып (бірлік) / 14-16 классов(единиц)

617-19 сынып (бірлік) / 17-19 классов (единиц)

720-22 сынып (бірлік) / 20-22 классов (единиц)

823-25 сынып (бірлік) / 23-25 классов (единиц)

926-29 сынып (бірлік) / 26-29 классов(единиц)

1030-33 сынып (бірлік) / 30-33 классов(единиц)

1134-37 сынып (бірлік) / 34-37 классов (единиц)

1238 және одан да көп (бірлік) / 38 и больше (единиц)

13Толтыру бойынша нұсқау / Инструкция по заполнению

2-13 жолдардың қосындысы 1 жолға тең болуы қажет. 2 және 3 графалардың қосындысы 1 графаға, 5 және 6 графалардың қосындысы 4 графаға тең болуы қажет / Сумма строк 2-13 должна быть равна строке 1. Сумма граф 2 и 3 должна быть равна графе 1, сумма граф 5 и 6 должна быть равна графе 4.

Білім басқармасының бастығы / Начальник Управления образования _________________ қолы / подпись____________
М.О. / М.П.  Тегі, Аты және Әкесінің аты / Фамилия, Имя и Отчество
            телефон                 (бар болса / при наличии)

Қазақстан Республикасы Білім
және ғылым министрлігінің
Мектепке дейінгі және орта
білім департаментіне ұсынылады
Представляется в Министерство
образования и науки Республики
Казахстан
Департамент дошкольного и среднего образования

Қазақстан Республикасы Білім
және ғылым министрінің 2012
жылғы 27 желтоқсандағы № 570
бұйрығына 27-қосымша
Приложение 27 к приказу Министра
образования и науки Республики
Казахстан от 27 декабря
2012 года № 570

№ Д-6(ІІІ тарау) нысаны
респонденттер: облыстық білім
басқармалары ұсынылу
мерзімі: қазан
кезеңділігі: жылдық
Форма № Д-6(раздел ІІІ )
респонденты: областные управления
образования срок представления:
октябрь
периодичность: годовая

Оқушылар саны бойынша бастауыш, негізгі және орта мектептерді
топтау / Группировка начальных, основных и средних школ
по числу учащихся

Көрсеткіштер атауы / Наименование показателей

жол № / № строки

Бастауыш мектептер саны (бірлік) / Число начальных школ (единиц)

ондағы оқушылар санымен (адам) /
с численностью учащихся в них (человек)

Негізгі мектептер саны (бірлік) / Число основных школ(единиц)

10-ға дейін / 10 и меньше

11-14

15-20

21-29

30-40

41-60

61-100

101-120

121-180

181-280

281 және одан да көп / 281 и больше

А

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Барлығы / Всего

1


оның ішінде қалалық жерде / в том числе в городской местности

2


оның ішінде ауылды жерде / в том числе в сельской местности

3


кестенің жалғасы

ондағы оқушылар санымен (адам) / с численностью учащихся в них (человек)

Орта мектептер саны (бірлік) / Число средних школ (единиц)

ондағы оқушылар санымен (адам) /
с численностью учащихся в них (человек)

40 және одан да аз / 40 и меньше

41-100

101-200

201-280

281-400

401-640

641 және одан да көп / 641 и больше

100 және одан да аз / 100 и меньше

101-200

201-280

281-400

401-640

641-880

881-1120

1121-1360

1361-1600

1601 және одан да көп / 1601 и больше

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31Толтыру бойынша нұсқау / Инструкция по заполнению

2 және 3 жолдардың қосындысы 1 жолға тең болуы қажет / Сумма строк 2 и 3 должна быть равна строке 1.
Сонымен қатар шағын жинақталған мектептер ретінде кемінде 40 оқушысы бар бастауыш мектепті, 100 оқушысы бар негізгі мектепті, 280 оқушысы бар орта мектепті санауға болатынын ескеру қажет / При этом следует иметь ввиду, что малокомплектными считаются начальные школы с предельной численностью до 40 учащихся включительно, основные - до 100 учащихся включительно, средние - до 280 учащихся включительно.

Білім басқармасының бастығы / Начальник Управления образования _________________ қолы / подпись____________
М.О. / М.П.  Тегі, Аты және Әкесінің аты / Фамилия, Имя и Отчество
            телефон                 (бар болса / при наличии)


Қазақстан Республикасы Білім
және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы
№ 570 бұйрығына 28-қосымша
Приложение 28 к приказу
Министра образования и науки
Республики Казахстан
от «27» декабря 2012 года № 570


№ Д-9 (I тарау) нысаны
респонденттер: облыстық білім
басқармалары
ұсынылу мерзімі: қазан
кезеңділігі: жыл сайын
Форма № Д-9 (раздел I)
респонденты: областные
управления образования
срок представления: октябрь
периодичность: ежегодно

      Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің
      Мектепке дейінгі және орта білім, ақпараттық технологиялар департаментіне ұсынылады
      Представляется в Министерство образования и науки Республики Казахстан
      Департамент дошкольного и среднего образования, информационных технологий

АРНАЙЫ ТҮЗЕУ ҰЙЫМДАРЫ ТУРАЛЫ ЖИЫНТЫҚ ЕСЕП / СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О СПЕЦИАЛЬНЫХ КОРРЕКЦИОННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Мектептердің, мектеп-интернаттардың, мұғалімдер мен оқушылардың саны / Число школ, школ-интернатов, учителей, учащихся

      Ескерту. 28-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 2014.08.27 № 367 (алғашқы жарияланғаннан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Мектеп және мектеп-интернат түрлері / Виды школ и школ-интернатов

Жол
№ / №
строки

Мектеп және мектеп- интернат саны (бірлік)
/ Число школ и школ-
интернатов (ед)

оның ішінде мектептер саны (бірлік) / в том числе число школ (ед)

оның ішінде мектеп- интернаттар саны (бірлік) / в том числе число школ- интернатов (ед)

ондағы педагогтер саны (қосымша атқарушыларды қосқанда) (адам) / в них численность педагогов (включая совместителей) (чел)

ондағы мамандар саны (қосымша атқарушыларды қосқанда) (адам)
/ в них численность специалистов
(включая совместителей) (чел)

А

В

1

2

3

4

5

Ақыл-ойы кенжелеп қалған балаларға арналған мектептер (көмекші) / Школы для умственно отсталых (вспомогательные)

1


Көзі көрмейтін балаларға арналған мектептер / Школы для незрячих

2


Көзі нашар көретін балаларға арналған мектептер / Школы для слабовидящих

3


Есту қабілеті бұзылған балаларға арналған мектептер /Школы для детей с нарушением слуха

4


Нашар еститін және кейін саңырау болған (құлағының мүкісі бар) балаларға арналған мектептер / Школы для слабослышащих и позднооглохших (тугоухих)

5


Полиомелит және церебралдық ауруы бар балаларға арналған мектептер
/Школы для детей с НОДА

6


Сөйлеу қабілеті бұзылған балаларға арналған мектептер/Школы для детей с нарушениями речи

7


Психологиялық дамуы тежелген балаларға арналған мектептер / Школы для детей с задержкой психического развития

8


Жиыны (1-8-жолдардың қосындысы) / Итого (сумма строк 1-8)

9


Мектеп-интернаттар (9-жолдан) / Школы-интернаты (из строки 9)

10


оның ішінде ауылдық жерлерде / из них в сельской местности

11


Жалпы білім беретін мектептердегі мүмкіндіктері шектеулі балаларға арналған сыныптар/ Классы для детей с ограниченными возможностями в развитии в общеобразовательных школах

12


оның ішінде ауылдық жерлерде / из них в сельской местности

13


ақыл-ойы кенжелеп қалған балаларға арналған сыныптар (12-жолдан) / классы для умственно отсталых детей в общеобразовательных школах (из строки 12)

14


психологиялық дамуы тежелген балаларға арналған сыныптар (12-жолдан) / классы для детей с задержкой психического развития в общеобразовательных школах (из строки 12)

15


Кестенің жалғасы

1-11,12 сынып және жинақталған сынып сандары (бірлік) / Число 1-
11(12) классов и класс-
комплектов (ед)

Мектеп және мектеп- интернаттағы оқушылар саны (адам) / численность
учащихся в школах и школах-
интернатах (чел)

Ондағы топтар (бірлік) / В них групп (ед)

Мектеп- интернаттағы оқушылар саны (адам) / численность учащихся в школах-интернатах (чел)

оның ішінде жетім балалар (4-бағаннан) (адам) / из них детей- сирот (из графы 4) (чел)

Келетін оқушылар (адам) / Приходящие учащиеся (чел)

6

7

8

9

10

11      Толтыру бойынша нұсқау / Инструкция по заполнению
      Мектептер саны туралы мәліметтер (11-жол, 1-баған) РИК-76 нысаны бойынша есептің І тарауының 07-қатарында көрсетілген деректерге тең болуы тиіс / Сведения о числе школ (строка 11, графа 1) должны быть равны данным, показанным в строке 07 раздела I отчета по форме РИК-76.

Білім басқармасының басшысы/Начальник Управления образования __________ қолы / подпись____
М.О./М.П. Тегі, Аты және Әкесінің аты / Фамилия, Имя и Отчество
      телефон                  (бар болса/при наличии)


Қазақстан Республикасы Білім
және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы
№ 570 бұйрығына 29-қосымша
Приложение 29 к приказу
Министра образования и науки
Республики Казахстан
от 27 декабря 2012 года № 570


№ Д-9 (II тарау) нысаны
респонденттер: облыстық
білім басқармалары
ұсынылу мерзімі: қазан
кезеңділігі: жыл сайын
Форма № Д-9 (раздел II)
респонденты: областные
управления образования
срок представления: октябрь
периодичность: ежегодно

      Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің
      Мектепке дейінгі және орта білім, ақпараттық технологиялар департаментіне ұсынылады
      Представляется в Министерство образования и науки Республики Казахстан
      Департамент дошкольного и среднего образования, информационных технологий

Оқушыларды сыныптар бойынша бөлу/Распределение учащихся по класам

      Ескерту. 29-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 2014.08.27 № 367 (алғашқы жарияланғаннан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Мектеп және мектеп-интернат түрлері/ Виды школ, школ-интернатов

жол №
/ №
строки

Барлық оқушылар (4,5 және
7-бағандар қосындысы) (адам) / Всего учащихся (сумма граф 4,5 и 7) (чел)

оның ішінде ақыл-ойы дамымаған балалар (адам) / из них умственно-отсталых (чел)

А

В

1

2

Ақыл-ойы кенжелеп қалған балаларға арналған мектептер (көмекші) /Школы для умственно отсталых
(вспомогательные)

1Көзі көрмейтін балаларға арналған мектептер /Школы для незрячих

2оның ішінде көзі көрмейтіндер мектебінде оқитын көзі нашар көретін балалар саны (2-жолдан) / из них
численность слабовидящих детей, обучающихся в школах для слепых (из строки 2)

3Көзі әлсіз көретіндерге арналған мектеп /Школы для слабовидящих

4оның ішінде көзі нашар көретіндер мектебінде оқитын көзі көрмейтін балалар саны (4-жолдан) / из них численность слепых детей, обучающихся в школах для слабовидящих (из строки 4)

5Есту қабілеті бұзылған балаларға арналған мектептер / Школы для детей с нарушением слуха

6Құлағы нашар еститін және кейін саңырау болған (құлағының мүкісі бар) балаларға арналған мектептер / Школы для слабослышащих и позднооглохших (тугоухих)

7Полиомелит және церебралдық ауруы бар балаларға арналған мектептер / Школы для детей с НОДА

8Сөйлеу қабілеті бар балаларға арналған мектептер / Школы для детей с нарушениями речи

9Психологиялық дамуы тежелген балаларға арналған мектептер /Школы для детей с задержкой психического развития

10Барлығы (1, 2, 4, 6-10-жолдардың қосындысы) / Итого (сумма строк 1, 2, 4, 6-10)

11оның ішінде ауылдық жерлерде / из них в сельской местности

12мектеп-интернаттар (11-жолдан) / школы-интернаты (из строки 11)

13Жалпы білім беретін мектептердегі мүмкіндіктері шектеулі балаларға арналған сыныптар /Классы для детей с ограниченными возможностями в развитии в общеобразовательных школах

14оның ішінде ауылдық жерлерде/ из них в сельской местности

15жалпы білім беретін мектептердегі ақыл-ойы кенжелеп қалған балаларға арналған сыныптар (14- жолдан) / классы для умственно отсталых детей в общеобразовательных школах (из строки 14)

16психологиялық дамуы тежелген балаларға арналған сыныптар (14-жолдан) /классы для детей с задержкой психического развития в общеобразовательных школах (из строки 14)

17Үйде оқытылатын мүмкіндіктері шектеулі балалар саны /Число детей с ограниченными возможностями в развитии, обучающихся на дому

18оның ішінде өнебойы (мүгедек балалар) / из них постоянно (дети-инвалиды)

19оның ішінде уақытша (ұзақ уақыт ауырған кезде) / из них временно (заболевание на длительный
период)

20Қашықтықта оқытылатын мүмкіндіктері шектеулі балалар саны /Число детей с ограниченными
возможностями в развитии, обучающихся дистанционно

21Кестенің жалғасы

оның ішінде (1-бағаннан) / из них (из графы 1)

мектеп алды сыныбында (адам) / в предшкольных классах (чел)

1-3 (4) сыныптарда (адам) / в 1-3 (4) классах (чел)

5-8 (9) сыныптарда (адам) / в 5-8 (9) классах (чел)

оның ішінде 8 (9) сыныпта (адам) / из них в 8 (9) классах (чел)

10 және 11 (12)
сыныптарда (адам) / в
10 и 11 (12) классах
(чел)

оның ішінде 11 (12) сыныпта (адам) / из них в 11 (12) классах (чел)

3

4

5

6

7

8

      Толтыру бойынша нұсқау / Инструкция по заполнению
      1, 3, 5, 7-11-жолдардың қосындысы 12-жолдағы мәнге тең болуы тиіс. 4, 5 және 7-бағандардың қосындысы 1-бағанға тең болуы тиіс / Сумма строк 1, 3, 5, 7-11 должна быть равна строке 12. Сумма граф 4, 5 и 7 должна быть равна графе 1.
      1-бағандағы 12 және 13-жолдардың қосындысы бойынша оқушылар саны РИК-76 нысаны бойынша есептің 1-тарауының 3-бағанындағы 24 және 25-жолдардағы мәндердің қосындысына тең болуы тиіс. 4-жолда көзі көрмейтін балаларға арналған мектепте оқитын көзі нашар көретін балалардың саны, ал 6-жолда - көзі нашар көретін балаларға арналған мектепте оқитын көзі көрмейтін балалар саны көрсетіледі / Численность учащихся по сумме строк 12 и 13 по графе 1 должна быть равна сумме данных графы 3 по строкам 24 и 25 раздела 1 отчета по форме РИК-76. По строке 4 показывается численность слабовидящих детей, обучающихся в школах для слепых, а в строке 6 - численность слепых детей, обучающихся в школах для слабовидящих.

Білім басқармасының басшысы/Начальник Управления образования __________ қолы / подпись____
М.О./М.П. Тегі, Аты және Әкесінің аты / Фамилия, Имя и Отчество
      телефон                  (бар болса/при наличии)

Қазақстан Республикасы Білім
және ғылым министрлігінің
Мектепке дейінгі және орта
білім департаментіне ұсынылады
Представляется в Министерство
образования и науки Республики
Казахстан
Департамент дошкольного и среднего образования

Қазақстан Республикасы Білім
және ғылым министрінің 2012
жылғы 27 желтоқсандағы № 570
бұйрығына 30-қосымша
Приложение 30 к приказу Министра
образования и науки Республики
Казахстан от 27 декабря
2012 года № 570

№ Д-9 (ІІІ тарау) нысаны
респонденттер: облыстық білім
басқармалары ұсынылу
мерзімі: қазан
кезеңділігі: жылдық
Форма № Д-9 (раздел ІІІ)
респонденты: областные управления
образования срок представления:
октябрь периодичность: годовая

Даму мүмкіндіктері шектелген балаларға арналған
мектеп-интернаттардың материалдық базасы туралы мәліметтер /
Сведения о материальной базе школ-интернатов для детей
с ограниченными возможностями в развитии

Көрсеткіштер атауы / Наименование показателей

Жол № /

строки

Барлығы
(бірлік) /
Всего
(единиц)

оның ішінде ауылдық жерде (бірлік) / из них в сельской местности (единиц)

А

В

1

2

Дамудағы мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған мектеп-интернаттардың барлығы / Всего школ-интернатов для детей с ограниченными возможностями в развитии

1

Оқу мекемелерінің техникалық жағдайы /Техническое состояние учебных зданийоның ішінде толық жөндеуді талап етеді / из них требуют капитального ремонта

2

оның ішінде авариялық жағдайдағылар / из них находятся в аварийном состоянии

3

оның ішінде типтік ғимараттарда орналасқандар / из них расположены в типовых зданиях

4

оның ішінде бейімделген мекемелерде орналасқандар / из них расположены в приспособленных зданиях

5ұйымдар саны / число организаций, имеющих
дене шынықтыру залы бар / физкультурный зал

6асханасы бар / столовую

7шеберханасы бар /мастерские

8қосымша ауыл шаруашылығы бар /подсобное сельское хозяйство

9кітапханасы бар /библиотеку

10оның ішінде кітаптар, кітапшалар және газеттер саны (мың экз) / в них число книг, брошюр и журналов (тысыч экземпляр)

11емдеу кабинеттері бар/ лечебные кабинеты

12моншасы бар /баню

13Үйде оқытылатын балаларды компьютерлік техникамен қамтамасыздандыру / Обеспеченность компьютерной техникой детей, обучающихся на дому (единиц)

14Толтыру бойынша нұсқау / Инструкция по заполнению

4 және 5 жолдардың қосындысы 1 жолға, сонымен қатар, РИК-76 нысаны бойынша есептің I бөлімінің 8 жолдағы деректеріне тең болуы қажет / Сумма строк 4 и 5 должна быть равна строке 1, а также данным строки 8 раздела I отчета по форме РИК-76.
Берілген есепке арнайы түзету мекемелері, үйінде білім алатын кемтар балалардың, қай жылы компьютерлік техникамен қамтамасыз етілгендердің тізімін қосу қажет / К данному отчету необходимо приложить поименный список специальных коррекционных организаций, список детей-инвалидов, обучающихся на дому, обеспеченных компьютерной техникой, в каком году.

Білім басқармасының бастығы / Начальник Управления образования _________________ қолы / подпись____________
М.О. / М.П.  Тегі, Аты және Әкесінің аты / Фамилия, Имя и Отчество
            телефон                 (бар болса / при наличии)

Қазақстан Республикасы Білім
және ғылым министрлігінің
Мектепке дейінгі және орта
білім департаментіне ұсынылады
Представляется в Министерство
образования и науки Республики
Казахстан
Департамент дошкольного и среднего образования

Қазақстан Республикасы Білім
және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы
№ 570 бұйрығына 31-қосымша
Приложение 31 к приказу Министра
образования и науки Республики Казахстан
от 27 декабря 2012 года № 570

№ ШЖМ-1 нысаны
респонденттер: облыстық білім
басқармалары, ұсынылу мерзімі: қазан
респонденттер: аудандық білім бөлімдері,
ұсынылу мерзімі: 15 қыркүйек
кезеңділігі: жылдық
Форма № МКШ-1
респонденты: областные управления
образования, срок представления: октябрь
респонденты: районные отделы образования,
срок представления: 15 сентября
периодичность: годовая

ШАҒЫН ЖИНАҚТАЛҒАН МЕКТЕПТЕР ТУРАЛЫ ЕСЕПТЕР /
ОТЧЕТЫ ПО МАЛОКОМПЛЕКТНЫМ ШКОЛАМ
20__ -20__ оқу жылындағы шағын жинақталған мектептердің (ШЖМ)
желісі мен контингенті / Сеть и контингент малокомплектных школ
(МКШ) в 20__ -20__ учебном году

Облыс / Область____________  ӘАОЖ коды 1 / код КАТО 1 ____________

жол № / № строки

Мектеп түрлері / Виды школ

ШЖМ саны (бірлік) / Число МКШ (единиц)

ШЖМ-дегі оқушы саны (адам) / Численность учащихся в МКШ (человек)

Барлығы / Всего

оның ішінде қалалық жерде / в том числе в городской местности

оның ішінде ауылды жерде / в том числе в сельской местности

Барлығы / Всего

оның ішінде қалалық жерде / в том числе в городской местности

оның ішінде ауылды жерде / в том числе в сельской местности

А

В

1

2

3

4

5

6

1

барлығы / всего2

оның ішінде БМ / в том числе НШ23

оның ішінде НМ / в том числе ОШ34

оның ішінде ОМ / в том числе СШ4Толтыру бойынша нұсқау / Инструкция по заполнению

1 - Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі Интернет-ресурсыныңhttp://www.stat.kz/klassifikacii/Pages/default.asp x мекен-жайындаорналасқан Әкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуішіне сәйкес /  Классификатор административно-территориальных объектов (http://www.stat.kz/klassifikacii/Pages/default.aspx)
1 - Бастауыш мектеп / Начальная школа
2 - Негізгі мектеп / Основная школа
4 - Орта мектеп / Средняя школа
2-4 жолдардың қосындысы 1 жолға тең болуы қажет, 2 және 3 графалардың қосындысы 1 графаға тең болуы қажет, 5 және 6 графалардың қосындысы 4 графаға тең болуы қажет / Сумма строк 2-4 должна быть равна строке 1, сумма граф 2 и 3 должна быть равна графе 1, сумма граф 5 и 6 должна быть равна графе 4

Білім басқармасының бастығы / Начальник Управления образования _________________ қолы / подпись____________
М.О. / М.П.  Тегі, Аты және Әкесінің аты / Фамилия, Имя и Отчество
            телефон                 (бар болса / при наличии)

Қазақстан Республикасы Білім
және ғылым министрлігінің
Мектепке дейінгі және орта
білім департаментіне ұсынылады
Представляется в Министерство
образования и науки Республики
Казахстан
Департамент дошкольного и среднего образования

Қазақстан Республикасы Білім
және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы
№ 570 бұйрығына 32-қосымша
Приложение 32 к приказу Министра
образования и науки Республики Казахстан
от 27 декабря 2012 года № 570

№ ШЖМ-2 нысаны
респонденттер: облыстық білім
басқармалары, ұсынылу мерзімі: қазан
респонденттер: аудандық білім бөлімдері,
ұсынылу мерзімі: 15 қыркүйек
кезеңділігі: жылдық
Форма № МКШ-2
респонденты: областные управления
образования, срок представления: октябрь
респонденты: районные отделы образования,
срок представления: 15 сентября
периодичность: годовая

Шағын жинақталған мектептердегі біріктірілген сыныптар мен
оқушылар контингенті туралы мәліметтер / Сведения о совмещенных
классах и контингенте обучающихся в малокомплектных школах

Облыс / Область____________  ӘАОЖ коды1 / код КАТО1____________

жол № / № строки

Мектеп түрлері / Виды школ

Барлық сынаптар саны (бірлік) / Всего классов (единиц)

Біріктірілмеген сыныптар саны (бірлік) / Не совмещенные классы (единиц)

Барлық біріктірілген сыныптар саны (бірлік) / Всего совмещенных классов (единиц)

оның ішінде / в том числе

ондағы оқушылар саны (адам) / в них учащихся (единиц)

оның ішінде / в том числе

1-4 сынып / 1-4 класс

5-9 сынып / 5-9 класс

10-11 сынып / 10-11 класс

барлығы / всего

оның ішінде қазақ тілінде / из них на казахском языке обучения

1-4 сынып / 1-4 класс

5-9 сынып / 5-9 класс

10-11 сынып / 10-11 класс

барлығы / всего

оның ішінде қазақтілінде / из них на казахском языке обучения

барлығы / всего

оның ішінде қазақ тілінде / из них на казахском языке обучения

барлығы / всего

оның ішінде қазақ тілінде / из них на казахском языке обучения

А

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

барлық мектептерде / во всех школах2

оның ішінде БМ / в том числе НШ23

оның ішінде НМ / в том числе ОШ34

оның ішінде ОМ / в том числе СШ4Толтыру бойынша нұсқау / Инструкция по заполнению

1 - Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі Интернет-ресурсыныңhttp://www.stat.kz/klassifikacii/Pages/default.aspx мекен-жайында орналасқан Әкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуішіне сәйкес /Классификатор административно-территориальных объектов(http://www.stat.kz/klassifikacii/Pages/default.aspx)
2 - Бастауыш мектеп / Начальная школа
3 - Негізгі мектеп / Основная школа
4 - Орта мектеп / Средняя школа
2-4 жолдардың қосындысы 1 жолға тең болуы қажет, 2 және 3 графалардың қосындысы 1 графаға тең болуы қажет, 4-6 графалардың қосындысы 3 графаға тең болуы қажет, 9, 11 және 13 графалардың қосындысы 7 графаға тең болуы қажет, 10, 12 және 14 графалардың қосындысы 8 графаға тең болуы қажет / Сумма строк 2-4 должна быть равна строке 1, сумма граф 2 и 3 должна быть равна графе 1, сумма граф 4-6 должна быть равна графе 3, сумма граф 9, 11 и 13 должна быть равна графе 7, сумма граф 10, 12 и 14 должна быть равна графе 8.

Білім басқармасының бастығы / Начальник Управления образования _________________ қолы / подпись____________
М.О. / М.П.  Тегі, Аты және Әкесінің аты / Фамилия, Имя и Отчество
            телефон                 (бар болса / при наличии)

Қазақстан Республикасы Білім
және ғылым министрлігінің
Мектепке дейінгі және орта
білім департаментіне ұсынылады
Представляется в Министерство
образования и науки Республики
Казахстан
Департамент дошкольного и среднего образования

Қазақстан Республикасы Білім
және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы
№ 570 бұйрығына 33-қосымша
Приложение 33 к приказу Министра
образования и науки Республики Казахстан
от 27 декабря 2012 года № 570

№ ШЖМ-3 нысаны
респонденттер: облыстық білім
басқармалары, ұсынылу мерзімі: қазан
респонденттер: аудандық білім бөлімдері,
ұсынылу мерзімі: 15 қыркүйек
кезеңділігі: жылдық
Форма № МКШ-3
респонденты: областные управления
образования, срок представления: октябрь
респонденты: районные отделы образования,
срок представления: 15 сентября
периодичность: годовая

Оқыту тілі, сыныптары бойынша шағын жинақталған мектептер (ШЖМ)
туралы мәліметтер / Сведения о малокомплектных школах (МКШ) по
языкам обучения, по классам

Облыс / Область____________  ӘАОЖ коды1 /код КАТО1____________

жол № / № строки

Мектеп түрлері / Виды школ

Барлық ШЖМ (бірлік) / всего МКШ (единиц)

оның ішінде ауылды жерде (бірлік) / из них в сельской местности (единиц)

оның ішінде оқыту тіліне қарай (бірлік) / из них по языкам обучения (единиц)

2 тілде оқытылатын (бірлік) / с двумя языками обучения (единиц)

оның ішінде сынып саны (1 графадан) (бірлік) / в том числе число классов (из графы 1) (единиц)

қазақ / казахский

орыс / русский

ұйғыр / уйгурский

өзбек / узбекский

тәжік / таджикский

басқа / другой

барлығы / всего

оның ішінде ауылды жерде / из них в сельской местности

1-4 сыныптар / 1-4 классы

5-9 сыныптар / 5-9 классы

10-11 сыныптар / 10-11 классы

барлығы / всего

оның ішінде ауылды жерде / из них в сельской местности

барлығы / всего

оныңішінде ауылды жерде / из них в сельской местности

барлығы / всего

оның ішінде ауылды жерде / из них в сельской местности

барлығы / всего

оның ішінде ауылды жерде / из них в сельской местности

барлығы / всего

оның ішінде ауылды жерде / из них в сельской местности

барлығы / всего

оның ішінде ауылды жерде / из них в сельской местности

А

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1

барлығы / всего
2

оның ішінде БМ / в том числе НШ2
3

оның ішінде НМ / в том числе ОШ3
4

оның ішінде ОМ / в том числе СШ4
Толтыру бойынша нұсқау / Инструкция по заполнению

1 - Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі Интернет-ресурсының http://www.stat.kz/klassifikacii/Pages/default.aspx мекен-жайында орналасқан Әкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуішіне сәйкес / Классификатор административно-территориальных объектов (http://www.stat.kz/klassifikacii/Pages/default.aspx)
2 - Бастауыш мектеп / Начальная школа
3 - Негізгі мектеп / Основная школа
4 - Орта мектеп / Средняя школа
2-4 жолдардың қосындысы 1 жолға тең болуы қажет, 17-19 графалардың қосындысы 1 графаға тең болуы қажет / Сумма строк 2-4 должна быть равна строке 1, сумма граф 17-19 должна быть равна графе 1

Білім басқармасының бастығы / Начальник Управления образования _________________ қолы / подпись____________
М.О. / М.П.  Тегі, Аты және Әкесінің аты / Фамилия, Имя и Отчество
            телефон                 (бар болса / при наличии)

Қазақстан Республикасы Білім
және ғылым министрлігінің
Мектепке дейінгі және орта
білім департаментіне ұсынылады
Представляется в Министерство
образования и науки Республики
Казахстан
Департамент дошкольного и среднего образования

Қазақстан Республикасы Білім
және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы
№ 570 бұйрығына 34-қосымша
Приложение 34 к приказу Министра
образования и науки Республики Казахстан
от 27 декабря 2012 года № 570

№ ШЖМ-4 нысаны
респонденттер: облыстық білім
басқармалары, ұсынылу мерзімі: қазан
респонденттер: аудандық білім бөлімдері,
ұсынылу мерзімі: 15 қыркүйек
кезеңділігі: жылдық
Форма № МКШ-4
респонденты: областные управления
образования, срок представления: октябрь
респонденты: районные отделы образования,
срок представления: 15 сентября
периодичность: годовая

Шағын жинақталған мектептер (ШЖМ) ғимараттарының техникалық
сипаттамасы/Техническая характеристика зданий малокомплектных
школ (МКШ)

Облыс / Область____________  ӘАОЖ коды/ код КАТО1____________

жол № / № строки

Мектеп түрлері / Виды школ

барлық ШЖМ (бірлік) / всего МКШ (единиц)

оның ішінде ауылды жерде (бірлік) / из них в сельскойместности (единиц)

ондағы оқушылар саны (адам) / в них численность учащихся (человек)

оның ішінде ауылды жерде (адам) / из них в сельскойместности (человек)

типтік (бірлік) / типовых (единиц)

оның ішінде ауылды жерде (бірлік) / из них в сельской местности (единиц)

ондағы оқушылар саны (адам) / в них численность учащихся (единиц)

оның ішінде ауылды жерде (адам) / из них в сельской местности (человек)

бейімделген (бірлік) / приспособленные (единиц)

оның ішінде ауылды жерде (бірлік) / из них в сельской местности (единиц)

А

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

барлығы / всего2

оның ішінде БМ / в том числе НШ23

оның ішінде НМ / в том числе ОШ34

оның ішінде ОМ / в том числе СШ4кестенің жалғасы

ондағы оқушылар саны (адам) / в них численность учащихся (человек)

оның ішінде ауылды жерде (адам) / из них в сельской местности (человек)

апатты (бірлік) / аварийные (единиц)

оның ішінде ауылды жерде (бірлік) / из них в сельской местности (единиц)

ондағы оқушылар саны (адам) / в них численность учащихся (человек)

оның ішінде ауылды жерде (адам) / из них в сельской местности (человек)

күрделі жөндеуді қажет етеді (бірлік) / требуют капитального ремонта (единиц)

оның ішінде ауылды жерде (бірлік) / из них в сельской местности (единиц)

ондағы оқушылар саны (адам) / в них численность учащихся (человек)

оның ішінде ауылды жерде (адам) / из них в сельской местности (человек)

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Толтыру бойынша нұсқау / Инструкция по заполнению

1 - Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі Интернет-ресурсының http://www.stat.kz/klassifikacii/Pages/default.aspx мекен-жайында орналасқан Әкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуішіне сәйкес / Классификатор административно-территориальных объектов (http://www.stat.kz/klassifikacii/Pages/default.aspx)
2 - Бастауыш мектеп / Начальная школа
3 - Негізгі мектеп / Основная школа
4 - Орта мектеп / Средняя школа
2-4 жолдардың қосындысы 1 жолға тең болуы қажет/Сумма строк 2-4 должна быть равна строке 1

Білім басқармасының бастығы / Начальник Управления образования _________________ қолы / подпись____________
М.О. / М.П.  Тегі, Аты және Әкесінің аты / Фамилия, Имя и Отчество
            телефон                 (бар болса / при наличии)

Қазақстан Республикасы Білім
және ғылым министрлігінің
Мектепке дейінгі және орта
білім департаментіне ұсынылады
Представляется в Министерство
образования и науки Республики
Казахстан
Департамент дошкольного и среднего образования

Қазақстан Республикасы Білім
және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы
№ 570 бұйрығына 35-қосымша
Приложение 35 к приказу Министра
образования и науки Республики Казахстан
от 27 декабря 2012 года № 570

№ ШЖМ-5 нысаны
респонденттер: облыстық білім
басқармалары, ұсынылу мерзімі: қазан
респонденттер: аудандық білім бөлімдері,
ұсынылу мерзімі: 15 қыркүйек
кезеңділігі: жылдық
Форма № МКШ-5
респонденты: областные управления
образования, срок представления: октябрь
респонденты: районные отделы образования,
срок представления: 15 сентября
периодичность: годовая

Шағын жинақталған мектептерді оқу кабинеттерімен және
асханалармен қамтамасыз ету туралы мәліметтер (ШЖМ) / Сведения
об обеспеченности учебными кабинетами и столовыми
малокомплектных школ (МКШ)

Облыс / Область____________  ӘАОЖ коды / код КАТО1____________

жол № / № строки

Мектеп түрлері / Виды школ

барлық ШЖМ (бірлік) / всего МКШ (единиц)

оқу кабинеттері бар / имеют учебные кабинеты

спорт залы бар / имеют спортивный зал

асханасы бар / имеют столовые

физика

химия

биология

математика

информатика

лингафондық / лингафонный

А

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

барлығы / всего2

оның ішінде БМ / в том числе НШ23

оның ішінде НМ / в том числе ОШ34

оның ішінде ОМ / в том числе СШ4Толтыру бойынша нұсқау / Инструкция по заполнению

1 - Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі Интернет-ресурсының http://www.stat.kz/klassifikacii/Pages/default.aspx мекен-жайында орналасқан Әкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуішіне сәйкес / Классификатор административно-территориальных объектов (http://www.stat.kz/klassifikacii/Pages/default.aspx)
2 - Бастауыш мектеп / Начальная школа
3 - Негізгі мектеп / Основная школа
4 - Орта мектеп / Средняя школа
2-4 жолдардың қосындысы 1 жолға тең болуы қажет/Сумма строк 2-4 должна быть равна строке 1

Білім басқармасының бастығы / Начальник Управления образования _________________ қолы / подпись____________
М.О. / М.П.  Тегі, Аты және Әкесінің аты / Фамилия, Имя и Отчество
            телефон                 (бар болса / при наличии)

Қазақстан Республикасы Білім
және ғылым министрлігінің
Мектепке дейінгі және орта
білім департаментіне ұсынылады
Представляется в Министерство
образования и науки Республики
Казахстан
Департамент дошкольного и среднего образования

Қазақстан Республикасы Білім
және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы
№ 570 бұйрығына 36-қосымша
Приложение 36 к приказу Министра
образования и науки Республики Казахстан
от 27 декабря 2012 года № 570

№ ШЖМ-6 нысаны
респонденттер: облыстық білім
басқармалары, ұсынылу мерзімі: қазан
респонденттер: аудандық білім бөлімдері,
ұсынылу мерзімі: 15 қыркүйек
кезеңділігі: жылдық
Форма № МКШ-6
респонденты: областные управления
образования, срок представления: октябрь
респонденты: районные отделы образования,
срок представления: 15 сентября
периодичность: годовая

Шағын жинақталған мектептердің педагог кадрларының сапалық
құрамы / Качественный состав педагогических кадров
малокомплектных школ

Облыс / Область____________  ӘАОЖ коды1 / код КАТО1____________

жол № / № строки

Көрсеткіштер атауы / Наименование показателей

барлық педагог саны / всего педагогов

оның ішінде білімі бойынша (адам) / из них по образованию (человек)

оның ішінде санаты бар (адам) / из них имеют категории (человек)

жоғары / с высшим

аяқталғмаған жоғары / с незаконченным высшим

арнаулы орта / со средним специальным

жалпы орта / со средним общим

жоғары / высшую

Бірінші/первую

Екінші/ вторую

санатсыз / без категории

А

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

облыс бойынша / по области2

оның ішінде ауылдық жерде / из них в сельской местности3

оның ішінде қазақ тілінде оқытылатындар / из них с казахским языком обучения4

оның ішінде орыс тілінде оқытылатындар / из них с русским языком обученияТолтыру бойынша нұсқау / Инструкция по заполнению

1 - Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі Интернет-ресурсының http://www.stat.kz/klassifikacii/Pages/default.aspx мекен-жайында орналасқан Әкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуішіне сәйкес / Классификатор административно-территориальных объектов (http://www.stat.kz/klassifikacii/Pages/default.aspx)
2-5 графалардың қосындысы 1 графаға тең болуы қажет, 6-9 графалардың қосындысы 1 графаға тең болуы қажет / Сумма граф 2-5 должна быть равна графе 1, сумма граф 6-9 должна быть равна графе 1

Білім басқармасының бастығы / Начальник Управления образования _________________ қолы / подпись____________
М.О. / М.П.  Тегі, Аты және Әкесінің аты / Фамилия, Имя и Отчество
            телефон                 (бар болса / при наличии)

Қазақстан Республикасы Білім
және ғылым министрлігінің
Мектепке дейінгі және орта
білім департаментіне ұсынылады
Представляется в Министерство
образования и науки Республики
Казахстан
Департамент дошкольного и среднего образования

Қазақстан Республикасы Білім
және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы
№ 570 бұйрығына 37-қосымша
Приложение 37 к приказу Министра
образования и науки Республики Казахстан
от 27 декабря 2012 года № 570

№ ШЖМ-7 нысаны
респонденттер: облыстық білім
басқармалары, ұсынылу мерзімі: қазан
респонденттер: аудандық білім бөлімдері,
ұсынылу мерзімі: 15 қыркүйек
кезеңділігі: жылдық
Форма № МКШ-7
респонденты: областные управления
образования, срок представления: октябрь
респонденты: районные отделы образования,
срок представления: 15 сентября
периодичность: годовая

Шағын жинақталған мектептері мұғалімдерінің орташа апталық
жүктемесі туралы мәлімет (сағат саны)/
Сведения о нагрузке учителей малокомплектных школ
в среднем в неделю (количество часов)

Облыс / Область____________  ӘАОЖ коды 1 / код КАТО1__________

жол № / № строки

Пәндер / Предметы

сыныптарда (сағат саны) / в классах (количество часов)

5-6

5-7

5-8

6-7

6-8

7-8

1-3

1-4

2-4

3-4

басқа біріктірулер / другие совмещения

сағаттар, барлығы (сағат) / итого часов (часы)

А

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

қазақ тілі / казахский язык

2

қазақ әдебиеті / казахская литература

3

орыс тілі / русский язык

4

орыс әдебиеті / русская литература

5

шет тілі / иностранный язык

6

математика

7

информатика

8

сызу / черчение

9

физика

10

астрономия

11

химия

12

биология

13

география

14

тарих / история

15

қоғамтану / обществоведение

16

пән / музыка

17

Бейнелеу өнері / ИЗО2

18

дене шынықтыру / физическая культура

19

АӘД және ӨҚН / НВП3 и ОБЖ4

20

еңбекке баулу/ трудовое обучение

21

этика және психология / этика и психология

22

барлығы (сағат саны) / всего (количество часов)

Толтыру бойынша нұсқау / Инструкция по заполнению

1 - Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі Интернет-ресурсының http://www.stat.kz/klassifikacii/Pages/default.aspx мекен-жайында орналасқан Әкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуішіне сәйкес / Классификатор административно-территориальных объектов (http://www.stat.kz/klassifikacii/Pages/default.aspx)
2 - Бейнелеу өнері / Изобразительное искусство
3 - Алғашқы әскери дайындық / Начальная военная подготовка
4 - Өмір қауіпсіздігі негіздері / Основы безопасности жизни
1-21 жолдардың қосындысы 22 жолға тең болуы қажет / Сумма строк 1-21 должна быть равна строке 22

Білім басқармасының бастығы / Начальник Управления образования _________________ қолы / подпись____________
М.О. / М.П.  Тегі, Аты және Әкесінің аты / Фамилия, Имя и Отчество
            телефон                 (бар болса / при наличии)

Қазақстан Республикасы Білім
және ғылым министрлігінің
Мектепке дейінгі және орта
білім департаментіне ұсынылады
Представляется в Министерство
образования и науки Республики
Казахстан
Департамент дошкольного и среднего образования

Қазақстан Республикасы Білім
және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы
№ 570 бұйрығына 38-қосымша
Приложение 38 к приказу Министра
образования и науки Республики Казахстан
от 27 декабря 2012 года № 570

№ ШЖМ-8 нысаны
респонденттер: облыстық білім
басқармалары, ұсынылу мерзімі: қазан
кезеңділігі: жылдық
Форма № МКШ-8
респонденты: областные управления
образования, срок представления: октябрь
периодичность: годовая

20__ - 20__ оқу жылының басында шағын жинақталған мектептер
желісінің өзгеруі / Изменение сети малокомплектных школ по
состоянию на начало 20__ - 20__ учебного года

Облыс / Область____________  ӘАОЖ коды 1 / код КАТО1_________

жол № / № строки

Аудан атауы / Наименование района

ӘАОЖ коды / код КАТО

Мектеп түрлері / Виды школ

жабық / закрыто

оның ішіндеауылды жерде / из них в сельской местности

ашық / открыто

оның ішінде ауылды жерде / из них в сельской местности

қалпына келтірілген / восстановлено

оның ішінде ауылды жерде / из них в сельской местности

қайта құрылған / реорганизовано

оның ішінде ауылды жерде / из них в сельской местности

басқа мекемелерден берілгендер / передано из других ведомств

А

В

С

D

1

2

3

4

5

6

7

8

9
барлығы / всего


оның ішінде БМ / в том числе НШ2


оның ішінде НМ / в том числе ОШ3


оның ішінде ОМ / в том числе СШ4Толтыру бойынша нұсқау / Инструкция по заполнению
1 - Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі Интернет-ресурсының http://www.stat.kz/klassifikacii/Pages/default.aspx мекен-жайында орналасқан Әкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуішіне сәйкес / Классификатор административно-территориальных объектов (http://www.stat.kz/klassifikacii/Pages/default.aspx)
2 - Бастауыш мектеп / Начальная школа
3 - Негізгі мектеп / Основная школа
4 - Орта мектеп / Средняя школа
"Оның ішінде БМ", "оның ішінде НМ", "оның ішінде ОМ" жолдарындағы деректердің қосындысы "барлығы" жолындағы деректерге тең болуы қажет / Сумма данных по строкам "в том числе НШ", "в том числе ОШ", "в том числе СШ" должна быть равна данным строки "всего".

Білім басқармасының бастығы / Начальник Управления образования _________________ қолы / подпись____________
М.О. / М.П.  Тегі, Аты және Әкесінің аты / Фамилия, Имя и Отчество
                  телефон                 (бар болса / при наличии)

Қазақстан Республикасы Білім
және ғылым министрлігінің
Мектепке дейінгі және орта
білім департаментіне ұсынылады
Представляется в Министерство
образования и науки Республики
Казахстан
Департамент дошкольного и среднего образования

Қазақстан Республикасы Білім
және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы
№ 570 бұйрығына 39-қосымша
Приложение 39 к приказу Министра
образования и науки Республики Казахстан
от 27 декабря 2012 года № 570

№ ШЖМ-9 нысаны
респонденттер: облыстық білім
басқармалары, ұсынылу мерзімі: қазан
респонденттер: аудандық білім бөлімдері,
ұсынылу мерзімі: 15 қыркүйек
кезеңділігі: жылдық
Форма № МКШ-9
респонденты: областные управления
образования, срок представления: октябрь
респонденты: районные отделы образования,
срок представления: 15 сентября
периодичность: годовая

20__-20__ оқу жылының басындағы жекелеген пәндер оқытылмайтын
мектептер мен ондағы оқушылар туралы мәліметтер/Сведения о
школах, в которых не преподаются отдельные
предметы и учащихся в них на начало 20__-20__ учебного года

Облыс / Область____________  ӘАОЖ коды 1 / код КАТО 1_________

жол
№ / №
строки

Жеке пәндер оқытылмайтын мектептер /
Школы, где не преподаются отдельные предметы

Барлығы / всего

оның ішінде қазақ тілінде оқытатын / из них с казахским языком обучения

оның ішінде орыс тілінде оқытатын / из них с русским языком обучения

оның ішінде аралас тілде оқытатын / из них со смешанными языками обучения

басқа тілде оқытатын / с другими языками обучения

А

1

2

3

4

5

кестенің жалғасы

ондағы оқушылар саны (адам) / численность учащихся в них (человек)

барлығы / всего

оның ішінде қазақ мектебінің оқушылары / из них учащиеся казахских школ

оның ішінде орыс мектебінің оқушылары / из них учащиеся русских школ

оның ішінде аралас мектептердің оқушылары / в них учащиеся смешанных школ

оның ішінде басқа мектептердің оқушылары / в них учащиеся других школ

пәндер / предметы

ағылшын / английский

неміс / немецкий

математика / математика

физика / физика

қазақ тілі / казахский язык

орыс тілі / русский язык

география / география

химия / химия

ИЗО2

еңбек / труд

дене шынықтыру / физкультура

АӘД / НВП3

биология / биология

сызу / черчение

информатика / информатика

тарих / история

ән-күй / музыка

басқа / другие

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Ескерту: оқытылмайтын пәндер бойынша кесте қосу қажет болған жағдайда
Примечание: в случае необходимости продолжить таблицу по неизучаемым предметам.

Толтыру бойынша нұсқау / Инструкция по заполнению

1 - Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі Интернет-ресурсының http://www.stat.kz/klassifikacii/Pages/default.aspx мекен-жайында орналасқан Әкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуішіне сәйкес / Классификатор административно-территориальных объектов (http://www.stat.kz/klassifikacii/Pages/default.aspx)
2 - Бейнелеу өнері / Изобразительное искусство
3 - Алғашқы әскери дайындық / Начальная военная подготовка
5 графаға басқа оқу тілі көрсетілген қосымша графалар қосу, 10 графаға басқа мектеп оқушылары көрсетілген қосымша графалар қосу, 29 графаға басқа пәндер көрсетілген қосымша графалар қосу / К графе 5 добавить дополнительные графы с указанием других языков обучения, к графе 10 добавить дополнительные графы с указанием учащихся других школ, к графе 29 добавить дополнительные графы с указанием других предметов.

Білім басқармасының бастығы / Начальник Управления образования _________________ қолы / подпись____________
М.О. / М.П.  Тегі, Аты және Әкесінің аты / Фамилия, Имя и Отчество
                  телефон                 (бар болса / при наличии)

Қазақстан Республикасы Білім
және ғылым министрлігінің
Мектепке дейінгі және орта
білім департаментіне ұсынылады
Представляется в Министерство
образования и науки Республики
Казахстан
Департамент дошкольного и среднего образования

Қазақстан Республикасы Білім
және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы
№ 570 бұйрығына 40-қосымша
Приложение 40 к приказу Министра
образования и науки Республики Казахстан
от 27 декабря 2012 года № 570

№ ШЖМ-10 нысаны
респонденттер: облыстық білім
басқармалары, ұсынылу мерзімі: қазан
кезеңділігі: жылдық
Форма № МКШ-10
респонденты: областные управления
образования, срок представления: октябрь
периодичность: годовая

20__- 20__ оқу жылындағы ресурс орталықтарының желісі/
Сеть ресурсных центров в 20__-20__ учебном году

Облыс / Область____________  ӘАОЖ коды 1 / код КАТО 1 _________

жол № / № строки

Барлығы ресурстықорталықтар (бірлік) / Всего ресурсных центров (единиц)

оның ішінде: (бірлік) / из них: (единиц)

Магниттік мектептер, барлығы (бірлік) / Всего магнитных школ (единиц)

оның ішінде (бірлік) / из них (единиц)

Барлығы оқушылар (адам) / Всего учащихся (человек)

оның ішінде ресурстық орталықтарға бекітілген сыныптардағы оқушылар (адам)
/ из них учащиеся в закрепленных классах к ресурсным центрам (человек)

интернаттарымен / с интернатами

тасымалдаумен / с подвозом

НМ / ОШ2

ОМ / СШ3

ресурстық орталықтарда / в ресурсных центрах

магниттік мектептерде / в магнитных школах

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Толтыру бойынша нұсқау / Инструкция по заполнению

1 Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі Интернет-ресурсының http://www.stat.kz/klassifikacii/Pages/default.aspx мекен-жайында орналасқан Әкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуішіне сәйкес /Классификатор административно-территориальных объектов(http://www.stat.kz/klassifikacii/Pages/default.aspx)
2 - Негізгі мектеп / Основная школа
3 - Орта мектеп / Средняя школа

Білім басқармасының бастығы / Начальник Управления образования _________________ қолы / подпись____________
М.О. / М.П.  Тегі, Аты және Әкесінің аты / Фамилия, Имя и Отчество
                  телефон                 (бар болса / при наличии)

Қазақстан Республикасы Білім
және ғылым министрлігінің
Мектепке дейінгі және орта
білім департаментіне ұсынылады
Представляется в Министерство
образования и науки Республики
Казахстан
Департамент дошкольного и среднего образования

Қазақстан Республикасы Білім
және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы
№ 570 бұйрығына 41-қосымша
Приложение 41 к приказу Министра
образования и науки Республики Казахстан
от 27 декабря 2012 года № 570

№ СК-1 нысаны
респонденттер: облыстық білім
басқармалары, ұсынылу мерзімі: қазан
кезеңділігі: жылдық
Форма № СТ-1
респонденты: областные управления
образования, срок представления: октябрь
периодичность: годовая

20__-20__ оқу жылының басындағы облыстық (қала) білім беру
жүйесінің негізгі көрсеткіштерінің салыстырмалы кестесі/
Сравнительная таблица основных показателей системы образования
области (города) на начало 20__-20__ учебного года

Көрсеткіштер / Показатели

Жол № / № строк

20__ жыл/ 20__ год (алдыңғы оқу жылы / предыдущий учебный год)

20__ жыл/ 20__ год (ағымдағы оқу жылы / текущий учебный год)

Серпіні / Динамика

Ұлғаюы/ Увеличение

Кемуі/ Уменьшение

1

2

3

4

Мектепалды даярлықпен қамтылған 5 жасар балалардың саны, барлығы / Численность детей 5 лет, охваченных предшкольной подготовкой, всего*

1

мектептегі / при школах*

2

оның ішінде қалалық жерде / из них в городской местности

3

оның ішінде ауылдық жерде / из них в сельской местности

4

Мектепалды даярлықпен қамтылған 6 жасар балалардың саны, барлығы / Численность детей 6 лет, охваченных предшкольной подготовкой, всего*

5

мектептегі / при школах*

6

оның ішінде қалалық жерде / из них в городской местности

7

оның ішінде ауылдық жерде / из них в сельской местности

8

Инклюзивті білім берумен қамтылған балалар саны, оның ішінде: / Численность детей, охваченных инклюзивным образованием, из них:*

9

Жалпы білім беру орындарында / В общеобразовательных организациях*

10

оның ішінде қалалық жерде / из них в городской местности

11

оның ішінде ауылдық жерде / из них в сельской местности

12

Күндізгі мемлекеттік жалпы білім беру мектептерінің саны / Число дневных общеобразовательных государственных школ

13

оның ішінде қалалық жерде / из них в городской местности

14

оның ішінде ауылдық жерде / из них в сельской местности

15

Ондағы оқушылар саны / В них численность учащихся

16

оның ішінде қалалық жерде / из них в городской местности

17

оның ішінде ауылдық жерде / из них в сельской местности

18

Жеке меншік мектептердің саны / Число негосударственных школ

19

оның ішінде қалалық жерде / из них в городской местности

20

оның ішінде ауылдық жерде / из них в сельской местности

21

Ондағы оқушылар саны / В них численность учащихся

22

оның ішінде қалалық жерде / из них в городской местности

23

оның ішінде ауылдық жерде / из них в сельской местности

24

Кешкі мектептердің саны / Число вечерних школ

25

оның ішінде қалалық жерде / из них в городской местности

26

оның ішінде ауылдық жерде / из них в сельской местности

27

Ондағы оқушылар саны / В них численность учащихся

28

оның ішінде қалалық жерде / из них в городской местности

29

оның ішінде ауылдық жерде / из них в сельской местности

30

Арнайы түзету ұйымдарының саны / Число специальных коррекционных организаций

31

оның ішінде қалалық жерде / из них в городской местности

32

оның ішінде ауылдық жерде / из них в сельской местности

33

Ондағы оқушылар саны / В них численность учащихся

34

оның ішінде қалалық жерде / из них в городской местности

35

оның ішінде ауылдық жерде / из них в сельской местности

36

Девиантты мінез-құлықты балаларға арналған мектептер саны / Число школ для детей с девиантным поведением

37

оның ішінде қалалық жерде / из них в городской местности

38

оның ішінде ауылдық жерде / из них в сельской местности

39

Ондағы балалар саны / В них численность детей

40

оның ішінде қалалық жерде / из них в городской местности

41

оның ішінде ауылдық жерде / из них в сельской местности

42

Пәндерді тереңдетіп оқытатын мектептердің саны, оның ішінде: / Число школ с углубленным изучением предметов, из них:

43

гимназиялар саны / число гимназий

44

лицейлер саны / число лицеев

45

Апатты жағдайдағы мектептер саны / Число аварийных школ

46

оның ішінде қалалық жерде / из них в городской местности

47

оның ішінде ауылдық жерде / из них в сельской местности

48

Күрделі жөндеуді қажет ететін мектептер саны / Число школ, требующих капитального ремонта

49

оның ішінде қалалық жерде / из них в городской местности

50

оның ішінде ауылдық жерде / из них в сельской местности

51

Күрделі жөндеу жүргізілген мектептер саны / Число школ, где проведен капитальный ремонт

52

оның ішінде қалалық жерде / из них в городской местности

53

оның ішінде ауылдық жерде / из них в сельской местности

54

Оқушы орнының тапшылығы, саны / Дефицит ученических мест, кол-во

55

Қазақ тілінде оқытатын мектептер саны / Число школ с казахским языком обучения

56

оның ішінде қалалық жерде / из них в городской местности

57

оның ішінде ауылдық жерде / из них в сельской местности

58

Ондағы оқушылар саны / В них численность учащихся

59

оның ішінде қалалық жерде / из них в городской местности

60

оның ішінде ауылдық жерде / из них в сельской местности

61

Қазақ тіліндегі аралас мектептер саны / Число смешанных школ с казахским языком обучения

62

оның ішінде қалалық жерде / из них в городской местности

63

оның ішінде ауылдық жерде / из них в сельской местности

64

Ондағы қазақ тілінде оқитын сыныптардағы оқушылар саны / В них численность учащихся в классах с казахским языком обучения

65

оның ішінде қалалық жерде / из них в городской местности

66

оның ішінде ауылдық жерде / из них в сельской местности

67

Орыс тілінде оқытатын мектептер саны / Число школ с русским языком обучения

68

оның ішінде қалалық жерде / из них в городской местности

69

оның ішінде ауылдық жерде / из них в сельской местности

70

Ондағы оқушылар саны / В них численность учащихся

71

оның ішінде қалалық жерде / из них в городской местности

72

оның ішінде ауылдық жерде / из них в сельской местности

73

Орыс тілінде оқытатын аралас мектептердің саны / Число смешанных школ с русским языком обучения

74

оның ішінде қалалық жерде / из них в городской местности

75

оның ішінде ауылдық жерде / из них в сельской местности

76

Ондағы орыс тілінде оқытатын сыныптардағы оқушылар саны / В них численность учащихся в классах с русским языком обучения

77

оның ішінде қалалық жерде / из них в городской местности

78

оның ішінде ауылдық жерде / из них в сельской местности

79

Ұйғыр тілінде оқытатын мектептердің саны / Число школ с уйгурским языком обучения

80

оның ішінде қалалық жерде / из них в городской местности

81

оның ішінде ауылдық жерде / из них в сельской местности

82

Ондағы оқушылар саны / В них численность учащихся

83

оның ішінде қалалық жерде / из них в городской местности

84

оның ішінде ауылдық жерде / из них в сельской местности

85

Ұйғыр тілінде оқытатын аралас мектептердің саны / Число смешанных школ с уйгурским языком обучения

86

оның ішінде қалалық жерде / из них в городской местности

87

оның ішінде ауылдық жерде / из них в сельской местности

88

Ондағы ұйғыр тілінде оқытатын сыныптардағы оқушылар саны / В них численность учащихся в классах с уйгурским языком обучения

89

оның ішінде қалалық жерде / из них в городской местности

90

оның ішінде ауылдық жерде / из них в сельской местности

91

Өзбек тілінде оқытатын метептердің саны / Кол-во школ с узбекским языком обучения

92

оның ішінде қалалық жерде / из них в городской местности

93

оның ішінде ауылдық жерде / из них в сельской местности

94

Ондағы оқушылар саны / В них численность учащихся

95

оның ішінде қалалық жерде / из них в городской местности

96

оның ішінде ауылдық жерде / из них в сельской местности

97

Өзбек тілінде оқытатын аралас мектептердің саны / Число смешанных школ с узбекским языком обучения

98

оның ішінде қалалық жерде / из них в городской местности

99

оның ішінде ауылдық жерде / из них в сельской местности

100

Ондағы өзбек тілінде оқытатын сыныптардағы оқушылар саны / В них численность учащихся в классах с узбекским языком обучения

101

оның ішінде қалалық жерде / из них в городской местности

102

оның ішінде ауылдық жерде / из них в сельской местности

103

Ауысыммен оқытатын мектептердің саны / Число школ, занимающихся посменно

104

оның ішінде бір ауысымды мектептер саны / из них число школ в одну смену

105

оның ішінде екі ауысымды мектептер саны / из них число школ в две смены

106

оның ішінде үш ауысымды мектептер саны / из них число школ в три смены

107

Ондағы оқушылар саны / В них численность учащихся

108

бірінші ауысымда / в первой смене*

109

екінші ауысымда / во второй смене*

110

үшінші ауысымда / в третьей смене*

111

Барлығы біріктірілген сыныптар саны / Всего число совмещенных классов

112

оның ішінде 1-4 сыныптар саны / из них число 1-4 классов

113

оның ішінде 5-9 сыныптар саны / из них число 5-9 классов

114

оның ішінде 10-11 сыныптар саны / из них число 10-11 классов

115

Оқу озаттарының саны / Численность отличников учебы

116

оның ішінде қалалық жерде / из них в городской местности

117

оның ішінде ауылдық жерде / из них в сельской местности

118

Екі жыл бір сыныпта қалған оқушылардың саны / Численность второгодников

119

оның ішінде қыздар саны / из них численность девочек

119а

оның ішінде қалалық жерде (119 жолдан) / из них в городской местности (из строки 119)

120

оның ішінде ауылдық жерде (119 жолдан) / из них в сельской местности (из строки 119)

121

Қосымша білім беру ұйымдарының саны/ Число организаций дополнительного образования

122

ондағы балалар саны /в них численность детей

123

Барлық интернаттық білім беру ұйымдарының саны / Всего число интернатных организаций образования

124

ондағы балалар саны /в них численность детей

125

Жалпы типтегі мектеп-интернаттардың саны / Число школ-интернатов общего типа

126

ондағы балалар саны /в них численность детей

127

Мектептегі интернаттардың саны / Число пришкольных интернатов

128

ондағы балалар саны /в них численность детей

129

Санаторлық типтегі интернаттардың саны / Число интернатов санаторного типа

130

ондағы балалар саны /в них численность детей

131

Дарынды балаларға арналған интернаттардың саны / Число интернатов для одаренных детей

132

ондағы балалар саны /в них численность детей

133

Арнайы түзету ұйымдарындағы интернаттар саны / Число интернатов специальных коррекционных организаций

134

ондағы балалар саны /в них численность детей

135

Девиантты мінез-құлықты балаларға арналған мектеп-интернаттар саны / Число школ-интернатов для детей с девиантным поведением

136

ондағы балалар саны /в них численность детей

137

* Бұл көрсеткіштер бойынша мәліметтер жылына 2 рет жиналады (қазан, маусым) / * Сведения по данным показателям собираются 2 раза в год (октябрь, июнь)

Толтыру бойынша нұсқау / Инструкция по заполнению

3 және 4 жолдардың қосындысы 2 жолға тең болуы қажет, сол сияқты 7 және 8 жолдар 6 жолға, 11 және 12 жолдар 10 жолға, 14 және 15 жолдар 13 жолға, 17 және 18 жолдар 16 жолға, 20 және 21 жолдар 19 жолға, 23 және 24 жолдар 22 жолға, 26 және 27 жолдар 25 жолға, 29 және 30 жолдар 28 жолға, 32 және 33 жолдар 31 жолға, 35 және 36 жолдар 34 жолға, 41 және 42 жолдар 40 жолға, 47 және 48 жолдар 46 жолға, 50 және 51 жолдар 49 жолға, 53 және 54 жолдар 52 жолға, 57 және 58 жолдар 56 жолға, 60 және 61 жолдар 59 жолға, 63 және 64 жолдар 62 жолға, 66 және 67 жолдар 65 жолға, 69 және 70 жолдар 68 жолға, 72 және 73 жолдар 71 жолға, 75 және 76 жолдар 74 жолға, 78 және 79 жолдар 77 жолға, 81 және 82 жолдар 80 жолға, 84 және 85 жолдар 83 жолға, 87 және 88 жолдар 86 жолға, 90 және 91 жолдар 89 жолға, 93 және 94 жолдар 92 жолға, 96 және 97 жолдар 95 жолға, 99 және 100 жолдар 98 жолға, 102 және 103 жолдар 101 жолға, 105 және 106 жолдар 104 жолға, 117 және 118 жолдар 116 жолға, 120 және 121 жолдар 119 жолға тең болуы қажет / Сумма строк 3 и 4 должна быть равна строке 2, также 7 и 8 строке 6, 11 и 12 строке 10, 14 и 15 строке 13, 17 и 18 строке 16, 20 и 21 строке 19, 23 и 24 строке 22, 26 и 27 строке 25, 29 и 30 строке 28, 32 и 33 строке 31, 35 и 36 строке 34, 38 и 39 строке 37, 41 и 42 строке 40, 47 и 48 строке 46, 50 и 51 строке 49, 53 и 54 строке 52, 57 и 58 строке 56, 60 и 61 строке 59, 63 и 64 строке 62, 66 и 67 строке 65, 69 и 70 строке 68, 72 и 73 строке 71, 75 и 76 строке 74, 78 и 79 строке 77, 81 и 82 строке 80, 84 и 85 строке 83, 87 и 88 строке 86, 90 и 91 строке 89, 93 и 94 строке 92, 96 и 97 строке 95, 99 и 100 строке 98, 102 и 103 строке 101, 105 и 106 и 107 строке 104, 117 и 118 строке 116, 120 и 121 строке 119.
109 жолда мектеп қандай ауысымды болса да ондағы бірінші ауысымда оқитын балалар саны туралы деректер берілу қажет (110-111 жолдар үшін де) /
В строке 109 требуются данные о количестве учащихся в первую смену независимо от сменности школы (аналогично для 110-111 строк).
Нысанның әр жолы нөмірленген, аймақ бойынша деректер болмаған жағдайда, сәйкес ұяшыққа "деректер жоқ" деп көрсетеміз / Каждая строка формы пронумерована, если по региону отсутствуют какие-либо данные, то в соответствующих ячейках указать об их отсутствии как «нет данных».

Білім басқармасының бастығы / Начальник Управления образования _________________ қолы / подпись____________
М.О. / М.П.  Тегі, Аты және Әкесінің аты / Фамилия, Имя и Отчество
                  телефон                 (бар болса / при наличии)

Қазақстан Республикасы Білім
және ғылым министрлігінің
Мектепке дейінгі және орта
білім департаментіне ұсынылады
Представляется в Министерство
образования и науки Республики
Казахстан
Департамент дошкольного и среднего образования

Қазақстан Республикасы Білім
және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы
№ 570 бұйрығына 42-қосымша
Приложение 42 к приказу Министра
образования и науки Республики Казахстан
от 27 декабря 2012 года № 570

№ П-1 нысаны
респонденттер: облыстық білім
басқармалары, ұсынылу мерзімі: қазан
респонденттер: аудандық білім бөлімдері,
ұсынылу мерзімі: 15 қыркүйек
кезеңділігі: жылдық
Форма № П-1
респонденты: областные управления
образования, срок представления: октябрь
респонденты: районные отделы образования,
срок представления: 15 сентября
периодичность: годовая

20__-20__ оқу жылының басындағы мектептердің жалпы саны және
оқушылар саны / Общее число школ на начало 20__-20__ учебного
года и численность учащихся

Облыс / Область____________  ӘАОЖ коды1 / код КАТО 1_________

жол № / № строки

Аудандардың атауы / Наименование районов

ӘАОЖ коды / код КАТО
мектептердің жалпы саны / общее число школ

оның ішінде күндізгі мемлекеттік жалпы орта білім беретін мектептер саны / из них число дневных государственных общеобразовательных школ

оның ішінде: / в том числе:

барлығы / всего

оның ішінде қалалық жерде / из них в городской местности

оның ішінде ауылдық жерде /из них в сельской местности

барлығы / всего

оның ішінде қалалық жерде / из них в городской местности

оның ішінде ауылдық жерде /из них в сельской местности

бастауыш мектептер саны / число начальных школ

негізгі мектептер саны / число основных школ

орта мектептер саны / число средних школ

барлығы / всего

оның ішінде қалалық жерде / из них в городской местности

оның ішінде ауылдық жерде / из них в сельской местности

барлығы / всего

оның ішінде қалалық жерде / из них в городской местности

оның ішінде ауылдық жерде /из них в сельской местности

барлығы / всего

оның ішінде қалалық жерде / из них в городской местности

оның ішінде ауылдық жерде /из них в сельской местности

А

В

С

D

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
барлық мектептер (бірлік) / всего школ (единиц)


ондағы оқушылар саны (адам) / в них численность учащихся (человек)


Толтыру бойынша нұсқау / Инструкция по заполнению

1 - Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі Интернет-ресурсыныңhttp://www.stat.kz/klassifikacii/Pages/default.asp x мекен-жайында орналасқан Әкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуішіне сәйкес / согласно Классификатору административно-территориальных объектов, расположенному на Интернет-ресурсе Агентства Республики Казахстан по статистике по адресу http://www.stat.kz/klassifikacii/Pages/default.aspx
2 және 3 графалардың қосындысы 1 графаға тең болуы қажет, 5 және 6 графалардың қосындысы 4 графаға тең болуы қажет, 8 және 9 графалардың қосындысы 7 графаға тең болуы қажет, 11 және 12 графалардың қосындысы 10 графаға тең болуы қажет, 14 және 15 графалардың қосындысы 13 графаға тең болуы қажет, 7, 10 және 13 графалардың қосындысы 4 графаға тең болуы қажет, 8, 11 және 14 графалардың қосындысы 5 графаға тең болуы қажет, 9, 12 және 15 графалардың қосындысы 6 графаға тең болуы қажет / Сумма граф 2 и 3 должна быть равна графе 1, сумма граф 5 и 6 должна быть равна графе 4, сумма граф 8 и 9 должна быть равна графе 7, сумма граф 11 и 12 должна быть равна графе 10, сумма граф 14 и 15 должна быть равна графе 13, сумма граф 7, 10 и 13 должна быть равна графе 4, сумма граф 8, 11 и 14 должна быть равна графе 5, сумма граф 9, 12 и 15 должна быть равна графе 6.
"Мектептердің жалпы саны" графасында мемлекеттік күндізгі жалпы білім беретін, жеке меншік, арнайы түзету, девианттық мектептерді және басқа да мемлекеттік органдарға қатысты мектептердің санын көрсету / В графе "Обще число школ" указать количество государственных дневных общеобразовательных, частных, спецкоррекционных, девиантных школ и школ, относящихся ведомству других госорганов.

Білім басқармасының бастығы / Начальник Управления образования _________________ қолы / подпись____________
М.О. / М.П.  Тегі, Аты және Әкесінің аты / Фамилия, Имя и Отчество
                  телефон                 (бар болса / при наличии)

Қазақстан Республикасы Білім
және ғылым министрлігінің
Мектепке дейінгі және орта
білім департаментіне ұсынылады
Представляется в Министерство
образования и науки Республики
Казахстан
Департамент дошкольного и среднего образования

Қазақстан Республикасы Білім
және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы
№ 570 бұйрығына 43-қосымша
Приложение 43 к приказу Министра
образования и науки Республики Казахстан
от 27 декабря 2012 года № 570

№ П-2 нысаны
респонденттер: облыстық білім
басқармалары, ұсынылу мерзімі: қазан
респонденттер: аудандық білім бөлімдері,
ұсынылу мерзімі: 15 қыркүйек
кезеңділігі: жылдық
Форма № П-2
респонденты: областные управления
образования, срок представления: октябрь
респонденты: районные отделы образования,
срок представления: 15 сентября
периодичность: годовая

«Мектеп – балабақша» кешені туралы мәліметтер /
Сведения о комплексах " Школа - детский сад "

Облыс / Область____________  ӘАОЖ коды1 / код КАТО 1_________

жол № / № строки

Мектеп-балабақша атауы / Наименование школы-детсада

мектеп-балабақшаның толық мекен-жайы / полный адрес школы-детсада

оқыту тілі / язык обучения

сыныптардың саны (бірлік) / число классов (единиц)

сыныптар бойынша оқушылардың саны (адам) / численность учащихся по классам (человек)

мектепке дейінгі топтардың саны (бірлік) / число дошкольных групп (единиц)

ондағы балалар саны (адам) / в них численность детей (человек)

педагогтардың саны (адам) / численность педагогов (человек)

1 сынып / 1 класс

2 сынып / 2 класс

3 сынып / 3 класс

4 сынып және тағы басқалары / 4 класс и так далее

оның ішіндемектепте / из них в школе

оның ішінде балабақшада / из них в детсаду

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12Толтыру бойынша нұсқау / Инструкция по заполнению

1 - Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі Интернет-ресурсының http://www.stat.kz/klassifikacii/Pages/default.asp x мекен-жайында орналасқан Әкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуішіне сәйкес / согласно Классификатору административно-территориальных объектов, расположенному на Интернет-ресурсе Агентства Республики Казахстан по статистике по адресу http://www.stat.kz/klassifikacii/Pages/default.aspx

Білім басқармасының бастығы / Начальник Управления образования _________________ қолы / подпись____________
М.О. / М.П.  Тегі, Аты және Әкесінің аты / Фамилия, Имя и Отчество
                  телефон                 (бар болса / при наличии)


Қазақстан Республикасы Білім
және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы
№ 570 бұйрығына 44-қосымша
Приложение 44 к приказу
Министра образования и науки
Республики Казахстан
от 27 декабря 2012 года № 570


№ П-3 нысаны
респонденттер: облыстық білім
басқармалары,
ұсынылу мерзімі: қазан
респонденттер:аудандық
білім бөлімдері, ұсынылу
мерзімі: 15 қыркүйек
кезеңділігі: жылдық
Форма № П-3
респонденты: облыстные
управления образования,
срок представления: октябрь
респонденты: районные отделы
образования,
срок представления:15 сентября
периодичность: годовая

      Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің
      Мектепке дейінгі және орта білім, ақпараттық технологиялар департаментіне ұсынылады
      Представляется в Министерство образования и науки Республики Казахстан
      Департамент дошкольного и среднего образования, информационных технологий

20-20 оқу жылында мектептердің және оқушылардың оқыту тіліне қарай бөлінуі туралы мәліметтер / Сведения о распределении школ и обучающихся по языкам обучения на 20 -20 учебный год

      Ескерту. 44-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 2014.08.27 № 367 (алғашқы жарияланғаннан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Облыс/Область____________ ӘАОЖ коды / код КАТО1       ____
      1-тарау / 1 раздел

жол №
/ №
строки

Облыс атауы / Наименова ние
области

Мектептердің жалпы саны / Общее число школ

оның ішінде / в том числе на:

қазақ / казахском

орыс / русском

аралас / смешанном

20

20

20

20

20

20

20

20

А

В

1

2

3

4

5

6

7

8Кестенің жалғасы

оның ішінде / в том числе на:

мектеп дамиды/ школа развивается

ұйғыр
/уйгурском

өзбек /
узбекском

тәжік /
таджикском

қазақ тілінде / в сторону казах. языка

орыс тілінде / в сторону рус.
языка

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

2-тарау / 2 раздел

жол №
/ №
строки

Облыс атауы / Наименова ние
области

білім алушылар саны, барлығы / численность обучающихся всего

білім алушылардың жалпы санынан / из общего числа обучающихся на

қазақ / казахском

қазақ тілінде оқитын орыс және басқа ұлтты балалар/дет. рус. и др.нац.обуч.на каз. языке

орыс / русском

20_

20_

20_

20_

20_

20_
 

20_

20_

А

В

1

2

3

4

5

6

7

8Кестенің жалғасы

білім алушылардың жалпы санынан / из общего числа обучающихся на

облыстағы қазақ балалардың саны / кол.детей-казахов в области

оның ішінде орыс тілінде оқитын қазақ балалардың саны / в том числе детей казахов
обуч. на рус. языке

ұйғыр /
уйгурском

өзбек /
узбекском

тәжік /
таджикском

20_

20_

20_

20_

20_

20_

20_

20_

9

10

11

12

13

14

15

16

17


      Толтыру бойынша нұсқау / Инструкция по заполнению
      1 - Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің Интернет-ресурсының http://www.stat.kz/klassifikacii/Pages/default.aspx мекенжайында орналасқан Әкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуішіне сәйкес / Согласно Классификатору административно-территориальных объектов, расположенному на Интернет-ресурсе Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан по адресу http://www.stat.kz/klassifikacii/Pages/default.aspx

Білім басқармасының басшысы/Начальник Управления образования __________ қолы / подпись____
М.О./М.П. Тегі, Аты және Әкесінің аты / Фамилия, Имя и Отчество
      телефон                  (бар болса/при наличии)

Қазақстан Республикасы Білім
және ғылым министрлігінің
Мектепке дейінгі және орта
білім департаментіне ұсынылады
Представляется в Министерство
образования и науки Республики
Казахстан
Департамент дошкольного и среднего образования

Қазақстан Республикасы Білім
және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы
№ 570 бұйрығына 45-қосымша
Приложение 45 к приказу Министра
образования и науки Республики Казахстан
от 27 декабря 2012 года № 570

№ П-4 нысаны
респонденттер: облыстық білім
басқармалары, ұсынылу мерзімі: қазан
респонденттер: аудандық білім бөлімдері,
ұсынылу мерзімі: 15 қыркүйек
кезеңділігі: жылдық
Форма № П-4
респонденты: областные управления
образования, срок представления: октябрь
респонденты: районные отделы образования,
срок представления: 15 сентября
периодичность: годовая

20__- 20__ оқу жылында қазақ тілінде оқытатын мектептер туралы
мәліметтер / Сведения о школах с казахским языком обучения на
20__-20__ учебный год

Облыс / Область____________  ӘАОЖ коды 1 / код КАТО 1 _________

жол № / № строки

мектептер саны (бірлік) / число школ (единиц)

ондағы оқушылар саны (адам) / в них численность учащихся (человек)

оның ішінде қазақ тілінде оқытатын мектептер (бірлік) / из них школ с казахским языком обучения (единиц)

ондағы оқушылар саны (адам) / в них численность учащихся (человек)

қазақ тілінде оқытылатын шағын жинақталған мектептер (бірлік) / малокомплектные школы с казахским языком обучения (единиц)

ондағы оқушылар саны (адам) / в них численность учащихся (человек)

барлығы / всего

оның ішінде ауылды жерде / из них в сельской местности

барлығы / всего

оның ішінде ауылды жерде / из них в сельскойместности

барлығы (1 графадан) / всего (из графы 1)

оның ішінде ауылды жерде (2 графадан) / из них в сельской местности (из графы 2)

барлығы / всего

оның ішінде ауылды жерде / из них в сельской местности

барлығы (1 графадан) / всего (из графы 1)

оның ішінде ауылды жерде (2 графадан) / из них в сельской местности (из графы 2)

барлығы / всего

оның ішінде ауылды жерде / из них в сельскойместности

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Толтыру бойынша нұсқау / Инструкция по заполнению
1 - Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі Интернет-ресурсының http://www.stat.kz/klassifikacii/Pages/default.aspx мекен-жайында орналасқан Әкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуішіне сәйкес / согласно Классификатору административно-территориальных объектов, расположенному на Интернет-ресурсе Агентства Республики Казахстан по статистике по адресу http://www.stat.kz/klassifikacii/Pages/default.aspx
5 графада 1 графадағы мектептерді көрсету, 6 графада 2 графадағы мектептерді көрсету, 9 графада 1 графадағы мектептерді көрсету, 10 графада 2 графадағы мектептерді көрсету / В графе 5 указать школы из графы 1, в графе 6 указать школы из графы 2, в графе 9 указать школы из графы 1, в графе 10 указать школы из графы 2.

Білім басқармасының бастығы / Начальник Управления образования _________________ қолы / подпись____________
М.О. / М.П.  Тегі, Аты және Әкесінің аты / Фамилия, Имя и Отчество
                  телефон                 (бар болса / при наличии)

Қазақстан Республикасы Білім
және ғылым министрлігінің
Мектепке дейінгі және орта
білім департаментіне ұсынылады
Представляется в Министерство
образования и науки Республики
Казахстан
Департамент дошкольного и среднего образования

Қазақстан Республикасы Білім
және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы
№ 570 бұйрығына 46-қосымша
Приложение 46 к приказу Министра
образования и науки Республики Казахстан
от 27 декабря 2012 года № 570

№ П-5 нысаны
респонденттер: облыстық білім
басқармалары, ұсынылу мерзімі: қазан
респонденттер: аудандық білім бөлімдері,
ұсынылу мерзімі: 15 қыркүйек
кезеңділігі: жылдық
Форма № П-5
респонденты: областные управления
образования, срок представления: октябрь
респонденты: районные отделы образования,
срок представления: 15 сентября
периодичность: годовая

20__-20__ оқу жылында орыс тілінде және аралас тілде оқытатын
мектептердегі қазақ тілінің оқытылуы туралы мәліметтер/
Сведения об изучении казахского языка в школах с русским и
смешанным языками обучения на 20__-20__ учебный год

Облыс / Область____________  ӘАОЖ коды 1 / код КАТО 1_________

жол № / № строки

Аудандардың атауы / Наименование районов

ӘАОЖкоды / код КАТО

орыс тілінде оқытатын мектептер / школы с русским языком обучения

аралас тілінде оқытатын мектептер / школы со смешанным языком обучения

мектептер саны (бірлік) / число школ (единиц)

оның ішінде сынып-комплектілер саны (бірлік) / в них число класс-комплектов (единиц)

ондағы оқушылар саны (адам) / в них численность учащихся (человек)

оның ішінде ұлты бойынша (адам) / из них по национальности(человек)

қазақ тілі оқытылатын мектептер саны (бірлік) / число школ, где изучается казахский язык (единиц)

ондағы оқушылар саны (адам) / в них численность учащихся (человек)

мектептер саны (бірлік) / число школ (единиц)

оның ішінде орыс тілінде оқытатын сынып-комплектілер (бірлік) / в них класс-комплектов с русским языком обучения (единиц)

ондағы оқушылар саны (адам) / в них численность учащихся (человек)

оның ішінде ұлты бойынша (адам) / из них по национальности(человек)

қазақ тілі оқытылатын мектептер саны (бірлік) / число школ, где изучается казахский язык (единиц)

ондағы оқушылар саны (адам) / в них численность учащихся (человек)

қазақтар / казахи

орыстар / русские

басқалар / другие

қазақтар / казахи

орыстар / русские

басқалар / другие

А

В

С

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16Толтыру бойынша нұсқау / Инструкция по заполнению
1 - Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі Интернет-ресурсының http://www.stat.kz/klassifikacii/Pages/default.aspx мекен-жайында орналасқан Әкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуішіне сәйкес / согласно Классификатору административно-территориальных объектов, расположенному на Интернет-ресурсе Агентства Республики Казахстан по статистике по адресу http://www.stat.kz/klassifikacii/Pages/default.aspx
6 және 14 графаларға ұлттары көрсетілген қосымша графалар қосу / К графам 6 и 14 добавить дополнительные графы с указанием национальностей.

Білім басқармасының бастығы / Начальник Управления образования _________________ қолы / подпись____________
М.О. / М.П.  Тегі, Аты және Әкесінің аты / Фамилия, Имя и Отчество
                  телефон                 (бар болса / при наличии)

Қазақстан Республикасы Білім
және ғылым министрлігінің
Мектепке дейінгі және орта
білім департаментіне ұсынылады
Представляется в Министерство
образования и науки Республики
Казахстан
Департамент дошкольного и среднего образования

Қазақстан Республикасы Білім
және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы
№ 570 бұйрығына 47-қосымша
Приложение 47 к приказу Министра
образования и науки Республики Казахстан
от 27 декабря 2012 года № 570

№ П-6 нысаны
респонденттер: облыстық білім
басқармалары, ұсынылу мерзімі: қазан, маусым
кезеңділігі: жартыжылдық
Форма № П-6
респонденты: областные управления
образования срок представления: октябрь, июнь
периодичность: полугодовая

20__-20__ оқу жылында жаратылыстану-математикалық пәндер
ағылшын тілінде жүргізілетін республиканың көп тілді мектептері
туралы ақпараттар / Информация о полиязычных школах республики
с преподаванием предметов естественно-математического цикла на
английском языке на 20__-20__ учебный год*

Облыс / Область____________  ӘАОЖ коды 1 / код КАТО 1 _________

жол № / № строки

Мектеп атауы, толық мекен-жайы / Наименование школы с указанием полного адреса

Ағылшын тілінде жүргізілетін пәндер атауы / Наименование предметов, преподаваемых на английском языке

Қандай сыныптарда көп тілді оқыту енгізілген (сынып) / В каких классах внедрено полиязычное обучение (классы)

Көп тілді оқыту енгізілген сыныптар саны (бірлік) / Число классов, в которых внедренополиязычное обучение (единиц)

ондағы оқушылар саны (адам) / в них численность учащихся (человек)

Жаратылыстану-математикалық пәндерді ағылшын тілінде жүргізетін мұғалімдер саны (адам) / Численность учителей, преподающих предметы естественно-математического цикла на английском языке (человек)

оның ішінде: / из них:

білімі бар (адам) / имеют образование (человек)

санаты бар (адам) / имеют категорию (человек)

педагогикалық өтілі бар (жыл) / имеют педагогический стаж (годы)

жоғары / высшее

аяқталмаған жоғары / незаконченное высшее

орта кәсіптік / среднее профессиональное

орта / среднее

жоғары / высшая

бірінші / первая

екінші / вторая

категориясы жоқ / без категории

жалпы педагогикалық өтілі / общий педагогический стаж

көп тілді оқыту бойынша педагогикалық өтілі / педагогический стаж по внедрению полиязычного обучения

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16


* - осы нысан жылына екі рет тапсырылады / данная форма сдается два раза в год

Толтыру бойынша нұсқау / Инструкция по заполнению

1 - Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі Интернет-ресурсының http://www.stat.kz/klassifikacii/Pages/default.aspx мекен-жайында орналасқан Әкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуішіне сәйкес / согласно Классификатору административно-территориальных объектов, расположенному на Интернет-ресурсе Агентства Республики Казахстан по статистике по адресу http://www.stat.kz/klassifikacii/Pages/default.aspx
Көп тілді оқыту - үш және одан да көп тілдерде жүргізілетін оқыту / Полиязычное обучение - обучение, которое ведется на трех и более языках.
3 графада көп тілді оқыту жүргізілетін сыныптарды көрсету, мысалы, 7-11 сыныптарда, 6-11 сыныптарда және тағы солай / В графе 3 указать классы, в которых ведется полиязычное обучение, например, в 7-11 классах, в 6-11 классах и так далее.
11, 12, 13 және 14 графалардың қосындысы 6 графаға тең болуы қажет, сонымен қатар 7, 8, 9, және 10 графалардың қосындысы 6 графаға тең болуы қажет / Сумма граф 11, 12, 13 и 14 должна быть равна графе 6, также 7, 8, 9 и 10 должна быть равна графе 6.

Білім басқармасының бастығы / Начальник Управления образования _________________ қолы / подпись____________
М.О. / М.П.  Тегі, Аты және Әкесінің аты / Фамилия, Имя и Отчество
                  телефон                 (бар болса / при наличии)

Қазақстан Республикасы Білім
және ғылым министрлігінің
Мектепке дейінгі және орта
білім департаментіне ұсынылады
Представляется в Министерство
образования и науки Республики
Казахстан
Департамент дошкольного и среднего образования

Қазақстан Республикасы Білім
және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы
№ 570 бұйрығына 48-қосымша
Приложение 48 к приказу Министра
образования и науки Республики Казахстан
от 27 декабря 2012 года № 570

№ П-7 нысаны
респонденттер: облыстық білім
басқармалары, ұсынылу мерзімі:
қазан респонденттер аудандық білім
бөлімдері, ұсынылу мерзімі:
15 қыркүйек
кезеңділігі: жылдық
Форма № П-7
респонденты: областные управления
образования, срок
представления: октябрь
респонденты: районные отделы образования, срок представления
15 сентября
периодичность: годовая

20__-20__ оқу жылында өзбек, ұйғыр, тәжік тілдерінде оқытатын
мектептер туралы мәліметтер / Сведения о школах с узбекским,
уйгурским и таджикским языками обучения на 20__-20__ учебный
год

Облыс / Область____________  ӘАОЖ коды 1 / код КАТО 1 _________

жол № / № строки

Мектептер атауы / Наименование школ

1-сынып оқушылары (адам) / учащиеся 1-классов (человек)

2-сынып оқушылары (адам) / учащиеся 2-классов (человек)

3-сынып оқушылары (адам) / учащиеся 3-классов (человек)

4-сынып оқушылары (адам) / учащиеся 4-классов (человек)

5-сынып оқушылары (адам) / учащиеся 5-классов (человек)

6-сынып оқушылары (адам) / учащиеся 6-классов (человек)

7-сынып оқушылары (адам) / учащиеся 7-классов (человек)

8-сынып оқушылары (адам) / учащиеся 8-классов (человек)

9-сынып оқушылары (адам) / учащиеся 9-классов (человек)

10-сынып оқушылары (адам) / учащиеся 10-классов (человек)

11-сынып оқушылары (адам) / учащиеся 11-классов (человек)

барлық педкадрлар саны (адам) / всего педкадров (человек)

білімі бойынша (адам) / по образованию (человек)

жоғары / высшее

кәсіптік орта / среднее профессиональное

орта / среднее

бітірмеген жоғары / незаконченное высшее

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

11

12

13

14

15

16

1

өзбек тілінде оқытатын мектептер / школы с узбекским языком обучения

2

аралас мектептердегі өзбек тілінде оқытылатын сыныптар / классы с узбекским языком обучения в смешанных школах

3

барлығы / всего

4

ұйғыр тілінде оқытатын мектептер / школы с уйгурским языком обучения

5

аралас мектептердегі ұйғыр тілінде оқытылатын сыныптар / классы с уйгурским языком обучения в смешанных школах

6

барлығы / всего

7

тәжік тілінде оқытатын мектептер / школы с таджикским языком обучения

8

аралас мектептердегі тәжік тілінде оқытылатын сыныптар / классы с таджикским языком обучения в смешанных школах

9

барлығы / всего

Толтыру бойынша нұсқау / Инструкция по заполнению
1 - Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі Интернет-ресурсының http://www.stat.kz/klassifikacii/Pages/default.aspx мекен-жайында орналасқан Әкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуішіне сәйкес / согласно Классификатору административно-территориальных объектов, расположенному на Интернет-ресурсе Агентства Республики Казахстан по статистике по адресу http://www.stat.kz/klassifikacii/Pages/default.aspx
1 және 2 жолдардың қосындысы 3 жолға тең болуы қажет, сондай-ақ 4 және 5 жолдардың қосындысы 6 жолға, 7 және 8 жолдардың қосындысы 9 жолға тең болуы қажет. 13-16 графалардың қосындысы 12 графаға тең болуы қажет / Сумма строк 1 и 2 должна быть равна строке 3, также 4 и 5 строке 6, 7 и 8 строке 9. Сумма граф 13-16 должна быть равна графе 12.

Білім басқармасының бастығы / Начальник Управления образования _________________ қолы / подпись____________
М.О. / М.П.  Тегі, Аты және Әкесінің аты / Фамилия, Имя и Отчество
                  телефон                 (бар болса / при наличии)

Қазақстан Республикасы Білім
және ғылым министрлігінің
Мектепке дейінгі және орта
білім департаментіне ұсынылады
Представляется в Министерство
образования и науки Республики
Казахстан
Департамент дошкольного и среднего образования

Қазақстан Республикасы Білім
және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы
№ 570 бұйрығына 49-қосымша
Приложение 49 к приказу Министра
образования и науки Республики Казахстан
от 27 декабря 2012 года № 570

№ П-8 нысаны
респонденттер: облыстық білім
басқармалары, ұсынылу мерзімі:
қазан
респонденттер аудандық білім
бөлімдері, ұсынылу мерзімі:
15 қыркүйек
кезеңділігі: жылдық
Форма № П-8
респонденты: областные управления
образования, срок
представления: октябрь
респонденты: районные отделы образования, срок представления
15 сентября
периодичность: годовая

20__ -20__ оқу жылындағы өзбек, ұйғыр, тәжік тілінде оқытатын
мектептердің түлектері туралы мәлімет / Сведения о выпускниках
школ с узбекским, уйгурским, таджикским языками обучения на
20__ -20__ учебный год

Облыс / Область____________  ӘАОЖ коды1 / код КАТО 1_________

жол № / № строки

Мектеп / Школа

түлектер саны (адам) / численность выпускников (человек)

олардың ҰБТ2-ге қатысқаны (адам) / из них участвовало в ЕНТ2 (человек)

орташа балл / средний балл

шектік деңгейден өтпегені (адам) / не преодолевшие пороговый уровень (человек)

«Алтын белгіге»3 үміткерлер (адам) / претенденты на "Алтын белгі" (человек)

«Алтын белгі» үміткерлері ішінде (адам) / в числе претендентов на "Алтын белгі" (человек)

үздік аттестат алғандар (адам) / получившие аттестат с отличием (человек)

ЖОО4 түскендері (адам) / поступившие в ВУЗы4 (человек)

грант алғандары (адам) / получившие гранты (человек)

КТ5-ні қай тілде тапсырды (адам) / на каком языке сдали КТ (человек)

барлық қатысқаны / всего участвовало

қай тілде тапсырды / на каком языке сдали

ҰБТ-ге қатысқаны / участвовавшие в ЕНТ

білімін растағаны / подтвердившие знания

қазақ / казахский

орыс / русский
қазақ / казахский

орыс / русский

А

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

барлығы / всего2

оның ішінде өзбек тілінде оқытатын / в том числе с узбекским языком обучения3

оның ішінде ұйғыр тілінде оқытатын / в том числе с уйгурским языком обучения4

оның ішінде тәжік тілінде оқытатын / в том числе с таджикским языком обученияТолтыру бойынша нұсқау / Инструкция по заполнению

1 - Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі Интернет-ресурсының  http://www.stat.kz/klassifikacii/Pages/default.aspx мекен-жайында орналасқан Әкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуішіне сәйкес / согласно Классификатору административно-территориальных объектов,расположенному на Интернет-ресурсе Агентства Республики Казахстан по статистике по адресуhttp://www.stat.kz/klassifikacii/Pages/default.aspx
2 ҰБТ - ұлттық бірыңғай тестілеу / ЕНТ - единое национальное тестирование
3 "Алтын белгі" - мектепте оқыған жылдары алған білімін жоғары бағалау белгісі / знак высокой оценки знаний учащихся за годы обучения в школе
4 ЖОО - жоғары оқу орны / ВУЗ - высшее учебное заведение
5 КТ - кешенді тестілеу / комплексное тестирование
7 графада облыс бойынша орташа балл көрсетіледі және ол мынадай жолмен есептеледі: ҰБТ-ға қатысушылардың алған барлық баллдарының қосындысын қатысушылардың санына бөлу / В графе 7 средний балл указывается по области и высчитывается следующим образом: сумму набранных баллов всех участников ЕНТ делить на численность участников.

Білім басқармасының бастығы / Начальник Управления образования _________________ қолы / подпись____________
М.О. / М.П.  Тегі, Аты және Әкесінің аты / Фамилия, Имя и Отчество
                  телефон                 (бар болса / при наличии)

Қазақстан Республикасы Білім
және ғылым министрлігінің
Мектепке дейінгі және орта
білім департаментіне ұсынылады
Представляется в Министерство
образования и науки Республики
Казахстан
Департамент дошкольного и среднего образования

Қазақстан Республикасы Білім
және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы
№ 570 бұйрығына 50-қосымша
Приложение 50 к приказу Министра
образования и науки Республики Казахстан
от 27 декабря 2012 года № 570

№ П-9 нысаны
респонденттер: облыстық білім
басқармалары, ұсынылу мерзімі:
қазан
респонденттер аудандық білім
бөлімдері, ұсынылу мерзімі:
15 қыркүйек
кезеңділігі: жылдық
Форма № П-9
респонденты: областные управления
образования, срок
представления: октябрь
респонденты: районные отделы образования, срок представления
15 сентября
периодичность: годовая

20__-20__ оқу жылының басындағы аралас тілде оқытатын мектептер
туралы мәліметтер / Сведения о школах со смешанными языками
обучения на начало 20__-20__ учебного года

Облыс / Область____________  ӘАОЖ коды1 / код КАТО 1_________

жол № / № строки
барлығы / всего

оның ішінде оқыту тілі бойынша / из них по языкам обучения

қазақ- / казахско-

тәжік / таджикский

өзбек / узбекский

орыс- / русско-

тәжік / таджикский

өзбек / узбекский

үш тілде оқытатын аралас мектептер / смешанные школы с тремя языками

орыс / русский

ұйғыр / уйгурский

қазақ / казахский

ұйғыр / уйгурский

А

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

мектептер саны (бірлік) / число школ (единиц)
2

сынып-комплектілер саны (бірлік) / количество класс-комплектов (единиц)


3

оқушылар саны (адам) / численность учащихся (человек)Толтыру бойынша нұсқау / Инструкция по заполнению

1 - Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі Интернет-ресурсының http://www.stat.kz/klassifikacii/Pages/default.aspx мекен-жайында орналасқан Әкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуішіне сәйкес / согласно Классификатору административно-территориальных объектов, расположенному на Интернет-ресурсе Агентства Республики Казахстан по статистике по адресу http://www.stat.kz/klassifikacii/Pages/default.aspx
10 графада оқыту тілдері көрсетілген қосымша графалар қосу керек / К графе10 добавить дополнительные графы с указанием языков обучения.

Білім басқармасының бастығы / Начальник Управления образования _________________ қолы / подпись____________
М.О. / М.П.  Тегі, Аты және Әкесінің аты / Фамилия, Имя и Отчество
                  телефон                 (бар болса / при наличии)

Қазақстан Республикасы Білім
және ғылым министрлігінің
Мектепке дейінгі және орта
білім департаментіне ұсынылады
Представляется в Министерство
образования и науки Республики
Казахстан
Департамент дошкольного и среднего образования

Қазақстан Республикасы Білім
және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы
№ 570 бұйрығына 51-қосымша
Приложение 51 к приказу Министра
образования и науки Республики Казахстан
от 27 декабря 2012 года № 570

№ П-10 нысаны
респонденттер: облыстық білім
басқармалары, ұсынылу мерзімі:
қазан
респонденттер аудандық білім
бөлімдері, ұсынылу мерзімі:
15 қыркүйек
кезеңділігі: жылдық
Форма № П-10
респонденты: областные управления
образования, срок
представления: октябрь
респонденты: районные отделы образования, срок представления
15 сентября
периодичность: годовая

20__-20__ оқу жылының басындағы ұлты қазақ оқушылар туралы
мәліметтер (алдынғы оқу жылымен салыстырғанда) / Сведения об
учащихся казахской национальности на начало 20__-20__ учебного
года (в сравнении с предыдущим учебным годом)

Облыс / Область____________  ӘАОЖ коды1 / код КАТО 1_________

жол № / № строки
барлығы ұлты қазақ оқушылары (адам) / всего учащихся казахской национальности (человек)

оның ішінде: / из них:

барлығы / всего

оның ішінде ауылды жерде / из них в сельскойместности

қазақ тілінде оқытатын мектептерде оқитын (адам) / обучающиеся в школах с казахским языком обучения (человек)

аралас тілде оқытатын мектептерде қазақ тілінде оқитын (адам) / обучающиеся на казахском языке в школах со смешанным языком обучения (человек)

орыс тілінде оқытатын мектептерде оқитын (адам) / обучающиеся в школах с русским языком обучения (человек)

аралас тілде оқытатын мектептерде орыс тілінде оқитын (адам) / обучающиеся на русском языке в школах со смешанным языком обучения (человек)

басқа тілде оқитын (адам) / обучающиеся на других языках (человек)

барлығы / всего

оның ішінде ауылды жерде / из них в сельской местности

барлығы / всего

оның ішінде ауылды жерде / из них в сельской местности

барлығы / всего

оның ішінде ауылды жерде / из них в сельской местности

барлығы / всего

оның ішінде ауылды жерде / из них в сельской местности

барлығы / всего

оның ішінде ауылды жерде / из них в сельской местности

А

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

20__

2

20__

Толтыру бойынша нұсқау / Инструкция по заполнению

1 - Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі Интернет-ресурсыныңhttp://www.stat.kz/klassifikacii/Pages/default.aspx мекен-жайында орналасқан Әкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуішіне сәйкес / согласно Классификатору административно-территориальных объектов,расположенному на Интернет-ресурсе Агентства Республики Казахстан по статистике по адресуhttp://www.stat.kz/klassifikacii/Pages/default.aspx
Қазақ ұлтының оқушылары туралы деректерді алдыңғы және ағымдағы жылдар бойынша 1 және 2 жолдарда көрсету қажет / Данные об учащихся казахской национальности нужно показать за предыдущий год и текущий год по строкам 1 и 2.
11 және 12 графаларында басқа оқыту тілдері көрсетілген қосымша графалар қосу / В графах 11 и 12 добавить дополнительные графы с другими языками обучения.

Білім басқармасының бастығы / Начальник Управления образования _________________ қолы / подпись____________
М.О. / М.П.  Тегі, Аты және Әкесінің аты / Фамилия, Имя и Отчество
                  телефон                 (бар болса / при наличии)

Қазақстан Республикасы Білім
және ғылым министрлігінің
Мектепке дейінгі және орта
білім департаментіне ұсынылады
Представляется в Министерство
образования и науки Республики
Казахстан
Департамент дошкольного и среднего образования

Қазақстан Республикасы Білім
және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы
№ 570 бұйрығына 52-қосымша
Приложение 52 к приказу Министра
образования и науки Республики Казахстан
от 27 декабря 2012 года № 570

№ П-11 нысаны
респонденттер: облыстық білім
басқармалары, ұсынылу мерзімі:
қазан
респонденттер аудандық білім
бөлімдері, ұсынылу мерзімі:
15 қыркүйек
кезеңділігі: жылдық
Форма № П-11
респонденты: областные управления
образования, срок
представления: октябрь
респонденты: районные отделы образования, срок представления
15 сентября
периодичность: годовая

Жалпы білім беретін және жексенбілік мектептерде ұлттық
(ана)тілдерінің оқытылуы туралы мәлімет / Сведения об изучении
национальных (родных) языков в общеобразовательных и воскресных
школах

Облыс / Область____________  ӘАОЖ коды / код КАТО 1_________

жол № / № строки

аудан атауы / наименование района

ӘАОЖ коды / код КАТО

барлығы мектептер (бірлік) / всего школ (единиц)

ана тілінде оқытатын мектептер саны (бірлік) / число школ с родным языком обучения (единиц)

барлық оқушылар саны (адам) / численность всех учащихся (человек)

оның ішінде оқыту тілі бойынша (адам) / из них по языкам обучения (человек)

оқыту тілі бойынша жексенбілік мектептер (бірлік) / всего воскресных школ по языкам обучения (единиц)

оқыту тілі бойынша жексенбілік мектептерге баратын барлық оқушылар саны (адам) / всего детей, посещающих воскресные школы по языкам обучения (человек)

неміс тілі / немецкий язык

басқа тіл (қандай екенін көрсету қажет) / другой язык (указать какой)

неміс тілі / немецкий язык

басқа тіл (қандай екенін көрсету қажет) / другой язык (указать какой)

кәріс тілі / корейский язык

еврей тілі / иврит

украин тілі / украинский язык

татар тілі / татарский язык

неміс тілі / немецкий язык

басқалар / другие

кәрістер / корейцы

еврейлер / евреи

украиндер / украинцы

татарлар / татары

немістер / немцы

басқалар / другие

А

В

С

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
Толтыру бойынша нұсқау / Инструкция по заполнению
1 - Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі Интернет-ресурсының http://www.stat.kz/klassifikacii/Pages/default.aspx мекен-жайында орналасқан Әкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуішіне сәйкес / согласно Классификатору административно-территориальных объектов, расположенному на Интернет-ресурсе Агентства Республики Казахстан по статистике по адресу http://www.stat.kz/klassifikacii/Pages/default.aspx
1 графада қазақ, орыс, өзбек, тәжік және ұйғыр тілдерінен басқа ана тілі оқытылатын мектептер көрсетіледі, сонымен қатар, 4 графада қазақ, орыс, өзбек, тәжік және ұйғыр тілдерінен басқа ана тілін оқитын мектеп оқушылары көрсетіледі. 3, 6, 12 және 18 графаларда оқу тілдері көрсетілген қосымша графалар қосу қажет / В графе 1 указываются школы, где изучаются родные языки, кроме казахского, русского, узбекского, таджикского и уйгурского языков, также в графе 4 указываются учащиеся школ, где не изучаются родные языки, кроме казахского, русского, узбекского, таджикского и уйгурского языков. В графах 3, 6, 12 и 18 добавить дополнительные графы с указанием языков обучения.

Білім басқармасының бастығы / Начальник Управления образования _________________ қолы / подпись____________
М.О. / М.П.  Тегі, Аты және Әкесінің аты / Фамилия, Имя и Отчество
                  телефон                 (бар болса / при наличии)

Қазақстан Республикасы Білім
және ғылым министрлігінің
Мектепке дейінгі және орта
білім департаментіне ұсынылады
Представляется в Министерство
образования и науки Республики
Казахстан
Департамент дошкольного и среднего образования

Қазақстан Республикасы Білім
және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы
№ 570 бұйрығына 53-қосымша
Приложение 53 к приказу Министра
образования и науки Республики Казахстан
от 27 декабря 2012 года № 570

№ П-12 нысаны
респонденттер: облыстық білім
басқармалары, ұсынылу мерзімі:
қазан
респонденттер аудандық білім
бөлімдері, ұсынылу мерзімі:
15 қыркүйек
кезеңділігі: жылдық
Форма № П-12
респонденты: областные управления
образования, срок
представления: октябрь
респонденты: районные отделы образования, срок представления
15 сентября
периодичность: годовая

Жалпы білім беретін мектептерде ана (ұлттық) тілдерінде
оқытатын мұғалімдер жөнінде мәліметтер / Сведения об учителях,
преподающих родные (национальные) языки в общеобразовательных
школах

Облыс / Область____________  ӘАОЖ коды1 / код КАТО 1_________

жол № / № строки

ұлттық (ана) тілдері оқытылатын мектептер саны (бірлік) / число школ, где изучаются национальные (родные) языки (единиц)

ондағы мұғалімдер саны (адам) / в них учителей (человек)

оның ішінде білімі бар (адам) / из них имеющие образование (человек)

оның ішінде санаты бар (адам) / из них имеющие категорию (человек)

жоғары / высшее

аяқталмаған жоғары / незаконченное высшее

арнайы орта / средне-специальное

орта / среднее

жоғары / высшая

бірінші / первая

екінші / вторая

санатсыз / без категории

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
Толтыру бойынша нұсқау / Инструкция по заполнению
1 - Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі Интернет-ресурсының http://www.stat.kz/klassifikacii/Pages/default.aspx мекен-жайында орналасқан Әкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуішіне сәйкес / согласно Классификатору административно-территориальных объектов, расположенному на Интернет-ресурсе Агентства Республики Казахстан по статистике по адресу http://www.stat.kz/klassifikacii/Pages/default.aspx
3, 4, 5 және 6 графалардың қосындысы 2 графаға тең болуы қажет, сондай-ақ 7, 8 9 және 10 графалардың қосындысы 2 графаға тең болуы қажет / Сумма граф 3, 4, 5 и 6 должна быть равна графе 2, также сумма граф 7, 8, 9 и 10 должна быть равна графе 2.

Білім басқармасының бастығы / Начальник Управления образования _________________ қолы / подпись____________
М.О. / М.П.  Тегі, Аты және Әкесінің аты / Фамилия, Имя и Отчество
                  телефон                 (бар болса / при наличии)


Қазақстан Республикасы Білім
және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы
№ 570 бұйрығына 54-қосымша
Приложение 54 к приказу
Министра образования и науки
Республики Казахстан
от 27 декабря 2012 года № 570


№ П-3 нысаны
респонденттер: облыстық
білім басқармалары,
ұсынылу мерзімі:
қазан респонденттер:аудандық
білім бөлімдері, ұсынылу
мерзімі: 15 қыркүйек
кезеңділігі: жылдық
Форма № П-3
респонденты: областные
управления образования,
срок представления: октябрь
респонденты: районные отделы
образования,
срок представления:15 сентября
периодичность: годовая

      Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің
      Мектепке дейінгі және орта білім, ақпараттық технологиялар департаментіне ұсынылады
      Представляется в Министерство образования и науки Республики Казахстан
      Департамент дошкольного и среднего образования, информационных технологий

Шет тілін оқитын оқушылар туралы және шет тілдерін оқытатын мұғалімдер туралы мәліметтер/ Сведения об учащихся изучающих иностранные языки и учителях, преподающих

      Ескерту. 54-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 2014.08.27 № 367 (алғашқы жарияланғаннан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Облыс / Область_____

жол
№ / № строк и

Облыс атауы / Наименование области

ӘАОЖ коды / код КАТО

барлық мектептер саны (бірлік)
/ всего школ
(ед)

барлық оқушылар саны (адам) / всего учащихся (чел)

А

В

С

1

2Кестенің жалғасы

шет тілін оқитын оқушылар саны (адам) / количество учащихся, изучающих иностранный язык (чел)

ағылшын / английский

неміс / немецский

француз / французский

араб / арабский

басқа / другие

қазақ тілде /
с каз.яз

орыс тілінде / с рус.яз

басқа тілде / с друг.яз

қазақ тілде / с каз.яз

орыс тілінде / с рус.яз

басқа тілде / с друг.яз

қазақ тілде / с каз.яз

орыс тілінде
/ с
рус.яз

басқа тілде / с друг.яз

қазақ тілде / с каз.яз

орыс тілінде / с рус.яз

басқа тілде / с друг.яз

қазақ тілде / с каз.яз

орыс тілінде / с рус.яз

басқа тілде / с друг.яз

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17Кестенің жалғасы

шет тілін оқымайтын оқушылар саны (адам) / количество учащихся, не изучающих иностранный язык (чел)

қазақ тілді мектепте
/ в школ.
каз.яз.

оқушы лар саны / кол-во уч-ся

орыс тілді мектепт е / в школ. рус.яз.

оқушылар саны
/ кол-во
уч-ся

басқа тілді мектепте / в школ. с др.яз.

оқушыл ар саны
/ кол-во
уч-ся18

19

20

21

22

23

Кестенің жалғасы

жол
№ / № строк и

Облыс атауы / Наименование области

ӘАОЖ коды / код КАТО

барлық мектептер саны (бірлік)
/ всего школ
(ед)

барлық мұғалімдер саны (адам) / всего учителей (чел)

А

В

С

1

2Кестенің жалғасы

шет тілін оқытатын мұғалімдердің саны (адам) / численность учителей, преподающих иностранный язык (чел)

ағылшын / английский

неміс / немецский

қазақ тілде /
с каз.яз

орыс тілінде / с рус.яз

басқа тілде / с друг.яз

қазақ тілде / с каз.яз

орыс тілінде / с рус.яз

басқа тілде / с друг.яз

3

4

5

6

7

8

Кестенің жалғасы

шет тілін оқытатын мұғалімдердің саны (адам) / численность учителей, преподающих иностранный язык (чел)

француз / французский

араб / арабский

басқа / другие

қазақ тілде / с каз.яз

орыс тілінде
/ с
рус.яз

басқа тілде / с друг.яз

қазақ тілде / с каз.яз

орыс тілінде / с рус.яз

басқа тілде / с друг.яз

қазақ тілде / с каз.яз

орыс тілінде / с рус.яз

басқа тілде / с друг.яз

9

10

11

12

13

14

15

16

17      Толтыру бойынша нұсқау / Инструкция по заполнению
      1 - Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің Интернет-ресурсының http://www.stat.kz/klassifikacii/Pages/default.aspx мекенжайында орналасқан Әкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуішіне сәйкес / Согласно Классификатору административно-территориальных объектов, расположенному на Интернет-ресурсе Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан по адресу 5, 8, 11, 14, 17-бағандарға оқыту тілін көрсетіп қосымша бағандар қосу керек / К графе 5, 8, 11, 14, 17 добавить дополнительные графы с указанием языков преподавания.

Білім басқармасының басшысы/Начальник Управления образования __________ қолы / подпись____
М.О./М.П. Тегі, Аты және Әкесінің аты / Фамилия, Имя и Отчество
      телефон                  (бар болса/при наличии)

Қазақстан Республикасы Білім
және ғылым министрлігінің
Мектепке дейінгі және орта
білім департаментіне ұсынылады
Представляется в Министерство
образования и науки Республики
Казахстан
Департамент дошкольного и среднего образования

Қазақстан Республикасы Білім
және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы
№ 570 бұйрығына 55-қосымша
Приложение 55 к приказу Министра
образования и науки Республики Казахстан
от 27 декабря 2012 года № 570

№ П-14 нысаны
респонденттер: облыстық білім
басқармалары, ұсынылу мерзімі:
қазан
кезеңділігі: жылдық
Форма № П-14
респонденты: областные управления
образования, срок
представления: октябрь
периодичность: годовая

БЕЙІНДІК МЕКТЕПТЕР2 ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР / СВЕДЕНИЯ О ПРОФИЛЬНЫХ ШКОЛАХ 2
Жаратылыстану-математикалық бағыттағы мектептер/
Школы с естественно-математическим направлением

Облыс / Область____________ ӘАОЖ коды1 / код КАТО 1_________

жол № / № строки

мектептің атауы / наименование школы

жобалық қуаты (оқушылар орнының саны, бірлік) / проектная мощность (количество ученических мест, единиц)

оқушылар саны (адам) / численность учащихся (человек)

оқу тілі / язык обучения

қай сыныптан бастап бейінді оқыту3 жүргізіледі (сынып) / с какого класса ведется профильное обучение3 (класс)

педагогтер саны (адам) / численность педагогов (человек)

олардың ішінде магистр дәрежесі бар (адам) / из них имеющих степень магистра (человек)*

А

1

2

3

4

5

6

7

Қоғамдық-гуманитарлық бағыттағы мектептер /
Школы с общественно-гуманитарным направлением

жол № / № строки

мектептің атауы / наименование школы

жобалық қуаты (оқушылар орнының саны, бірлік) / проектная мощность (количество ученических мест, единиц)

оқушылар саны (адам) / численность учащихся (человек)

оқу тілі / язык обучения

қай сыныптан бастап бейінді оқыту жүргізіледі (сынып) / с какого класса ведется профильное обучение (класс)

педагогтер саны (адам) / численность педагогов (человек)

олардың ішінде магистр дәрежесі бар (адам) / из них имеющих степень магистра (человек)*

А

1

2

3

4

5

6

7

Басқа бағыттағы мектептер (бағытын көрсету)/
Школы с иным направлением (указать с каким)

жол № / № строки

мектептің атауы / наименование школы

жобалық қуаты (оқушылар орнының саны, бірлік) / проектная мощность (количество ученических мест, единиц)

оқушылар саны (адам) / численность учащихся (человек)

оқу тілі / язык обучения

қай сыныптан бастап бейінді оқыту жүргізіледі (сынып) / с какого класса ведется профильное обучение (класс)

педагогтер саны (адам) / численность педагогов (человек)

олардың ішінде магистр дәрежесі бар (адам) / из них имеющих степень магистра (человек)*

А

1

2

3

4

5

6

7

* Бұл көрсеткіштер бойынша мәліметтер жылына 2 рет жиналады (қазан, маусым) / * Сведения по данным показателям собираются 2 раза в год (октябрь, июнь)

Толтыру бойынша нұсқау / Инструкция по заполнению

1 - Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі Интернет-ресурсының http://www.stat.kz/klassifikacii/Pages/default.aspx мекен-жайында орналасқан Әкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуішіне сәйкес / согласно Классификатору административно-территориальных объектов, расположенному на Интернет-ресурсе Агентства Республики Казахстан по статистике по адресу http://www.stat.kz/klassifikacii/Pages/default.aspx
2 Бейіндік мектептер - жалпы орта білім берудің оқу бағдарламасын жүзеге асыратын оқу орындары / Профильные школы - учебные заведения, реализующие образовательную учебную программу общего среднего образования.
3 Бейінді оқыту - білім беру процесі ұйымдарының қызығушылықтар, бейімділіктер мен қабілеттіліктерін есепке ала отырып оқытуды саралау мен жекелеу процесі / Профильное обучение - процесс дифференциации и индивидуализации обучения, организации образовательного процесса с учетом интересов, склонностей и способностей обучающихся.
Бейінді сыныптары бар мектептер, гимназиялар, лицейлер, мамандандырылған мектептер ескерілмейді. Бейіндік мектептердің жоғы ескертуде көрсетіледі. / Школы с профильными классами, гимназии, лицеи, специализированные школы не учитывать. Отсутствие профильных школ указывать в примечании.

Білім басқармасының бастығы / Начальник Управления образования _________________ қолы / подпись____________
М.О. / М.П.  Тегі, Аты және Әкесінің аты / Фамилия, Имя и Отчество
                  телефон                 (бар болса / при наличии)


Қазақстан Республикасы Білім
және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы
№ 570 бұйрығына 56-қосымша
Приложение 56 к приказу
Министра образования и науки
Республики Казахстан
от 27 декабря 2012 года № 570


№ П-15 нысаны
респонденттер: облыстық
білім басқармалары,
ұсынылу мерзімі: қазан
респонденттер:аудандық
білім бөлімдері, ұсынылу
мерзімі: 15 қыркүйек
кезеңділігі: жылдық
Форма № П-15
респонденты: областные
управления образования,
срок представления: октябрь
респонденты: районные отделы
образования,
срок представления:15 сентября
периодичность: годовая

      Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің
      Мектепке дейінгі және орта білім, ақпараттық технологиялар департаментіне ұсынылады
      Представляется в Министерство образования и науки Республики Казахстан
      Департамент дошкольного и среднего образования, информационных технологий

Пәндерді тереңдетіп оқытатын сыныптары бар мектептер туралы мәлімет / Сведения о школах с классами углубленного изучения предметов

      Ескерту. 56-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 2014.08.27 № 367 (алғашқы жарияланғаннан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Облыс / Область      ӘАОЖ коды / код КАТО1

Жол
№ / №
строки

Аудан атауы / Наименовани е района

ӘАОЖ коды / код КАТО

Пәндерді тереңдетіп оқытатын сыныптары бар мектептер туралы атауы / Наименование школ с классами углубленного изучения предметов

Көрсеткіштер атауы / Наименование показателей

математика
/
математика

физика /
физика

қолданбал ы экономика
/
прикладная экономика

химия /
химия

биология /
биология

барлығы / всего

оның ішінде қазақ тілінде
оқытылатын / из них с казахским языком обучения

барлығы / всего

оның ішінде қазақ тілінде
оқытылатын / из них с казахским языком обучения

барлығы / всего

оның ішінде қазақ тілінде
оқытылатын / из них с казахским языком обучения

барлығы / всего

оның ішінде қазақ тілінде
оқытылатын / из них с казахским языком обучения

барлығы / всего

оның ішінде қазақ тілінде
оқытылатын / из них с казахским языком обучения

А

В

С

D

Е

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

сыныптар саны
(бірлік) /
количество классов
(ед)оқушылар саны (адам) / численность учащихся (чел)Кестенің жалғасы

орыс тілі және әдебиеті / русский язык и литература

ағылшын тілі / английский язык

тарих /
история

неміс тілі / немецкий язык

француз тілі
/ французски й язык

қазақ тілі / казахский язык

информатика негіздері және есептеу техникасы/ основы информатики и вычислительной

барлығы / всего

оның ішінде қазақ тілінде
оқытылатын / из них с казахским языком обучения

барлығы / всего

оның ішінде қазақ тілінде
оқытылатын / из них с казахским языком обучения

барлығы / всего

оның ішінде қазақ тілінде
оқытылатын / из них с казахским языком обучения

барлығы / всего

оның ішінде қазақ тілінде
оқытылатын / из них с казахским языком обучения

барлығы / всего

оның ішінде қазақ тілінде
оқытылатын / из них с казахским языком обучения

барлығы / всего

оның ішінде қазақ тілінде
оқытылатын / из них с казахским языком обучения

оның ішінде орыс тілінде
оқытылатын / из них в школах и классах с русским языком

барлығы / всего

оның ішінде қазақ тілінде оқытылатын / из них с казахским языком обучения

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25      Толтыру бойынша нұсқау / Инструкция по заполнению
      1 - Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің Интернет-ресурсының http://www.stat.kz/klassifikacii/Pages/default.aspx мекенжайында орналасқан Әкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуішіне сәйкес / Согласно Классификатору административно-территориальных объектов, расположенному на Интернет-ресурсе Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан по адресу http://www.stat.kz/klassifikacii/Pages/default.aspx

Білім басқармасының басшысы/Начальник Управления образования __________ қолы / подпись____
М.О./М.П. Тегі, Аты және Әкесінің аты / Фамилия, Имя и Отчество
      телефон                  (бар болса/при наличии)

Қазақстан Республикасы Білім
және ғылым министрлігінің
Мектепке дейінгі және орта
білім департаментіне ұсынылады
Представляется в Министерство
образования и науки Республики
Казахстан
Департамент дошкольного и среднего образования

Қазақстан Республикасы Білім
және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы
№ 570 бұйрығына 57-қосымша
Приложение 57 к приказу Министра
образования и науки Республики Казахстан
от 27 декабря 2012 года № 570

№ П-16 нысаны
респонденттер: облыстық білім
басқармалары, ұсынылу мерзімі:
қазан
респонденттер:аудандық білім бөлімдері, ұсынылу мерзімі:15 қыркүйек
кезеңділігі: жылдық
Форма № П-16
респонденты: областные управления
образования, срок
представления: октябрь
респонденты: районные отделы образования, срок представления: 15 сентября
периодичность: годовая

Жалпы білім беретін мектептердегі үздік және жақсы оқитын
оқушылар туралы деректер / Данные об отличниках и хорошистах
в общеобразовательных школах

Облыс / Область____________ ӘАОЖ коды1 / код КАТО 1_________

жол № / № строки

Аудан атауы / Наименование района

ӘАОЖ коды / код КАТО

Оқушылар / Учащиеся

барлығы оқушылар (адам) / всего учащихся (человек) учащ-ся

оның ішінде сыныптар бойынша (адам) / в том числе по классам (человек)

1 сынып / 1 класс

2 сынып / 2 класс

3сынып / 3 класс

4 сынып / 4 класс

5 сынып / 5 класс

6 сынып / 6 класс

7 сынып / 7 класс

8 сынып / 8 класс

9 сынып / 9 класс

10 сынып / 10 класс

11 сынып / 11 класс

А

В

С

D

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12үздік оқушылар (адам) / отличники (человек)

жақсы оқитын оқушылар (адам) / хорошисты (человек)

Толтыру бойынша нұсқау / Инструкция по заполнению

1 - Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі Интернет-ресурсының http://www.stat.kz/klassifikacii/Pages/default.aspx мекен-жайында орналасқан Әкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуішіне сәйкес / согласно Классификатору административно-территориальных объектов, расположенному на Интернет-ресурсе Агентства Республики Казахстан по статистике по адресу http://www.stat.kz/klassifikacii/Pages/default.aspx
2-12 графалардың қосындысы 1 графаға тең болуы қажет / Сумма граф 2-12 должна быть равна графе 1.

Білім басқармасының бастығы / Начальник Управления образования _________________ қолы / подпись____________
М.О. / М.П.  Тегі, Аты және Әкесінің аты / Фамилия, Имя и Отчество
                  телефон                 (бар болса / при наличии)

Қазақстан Республикасы Білім
және ғылым министрлігінің
Мектепке дейінгі және орта
білім департаментіне ұсынылады
Представляется в Министерство
образования и науки Республики
Казахстан
Департамент дошкольного и среднего образования

Қазақстан Республикасы Білім
және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы
№ 570 бұйрығына 58-қосымша
Приложение 58 к приказу Министра
образования и науки Республики Казахстан
от 27 декабря 2012 года № 570

№ П-17 нысаны
респонденттер: облыстық білім
басқармалары, ұсынылу мерзімі:
қазан,маусым
респонденттер: аудандық білім бөлімдері, ұсынылу мерзімі: 15 қыркүйек, 25 мамыр
кезеңділігі: жартыжылдық
Форма № П-17
респонденты: областные управления
образования, срок
представления: октябрь, июнь
респонденты:районные отделы образования, срок представления: 15 сентября, 25 мая
периодичность: полугодовая

Жаратылыстану-математикалық пәндер бойынша оқу бағдарламасын
ойдағыдай меңгерген («жақсы» және «өте жақсы») оқушылар
жөніндегі мәліметтер / Сведения об учащихся, успешно освоивших
образовательные учебные программы по естественно-математическим
дисциплинам (на «хорошо» и «отлично»)*

Облыс / Область____________ ӘАОЖ коды1 / код КАТО 1_________

жол № / № строки

Ауданатауы / Наименование района

ӘАОЖ коды / код КАТО

Оқушылар саны (адам) / Численность учащихся (человек)

оның ішінде жаратылыстану-математикалық пәндер бойынша оқу бағдарламасын ойдағыдай меңгерген оқушылар саны (адам) / из них успешно освоивших образовательные учебные программы по естественно-математическим дисциплинам (человек)

оның ішінде сыныптар бойынша (адам) / в том числе по классам (человек)

1 сынып / 1 класс

2 сынып / 2 класс

3сынып / 3 класс

4 сынып / 4 класс

5 сынып / 5 класс

6 сынып / 6 класс

7 сынып / 7 класс

8 сынып / 8 класс

9 сынып / 9 класс

10 сынып / 10 класс

11 сынып / 11 класс

А

В

С

D

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13Барлығы / Всего

оның ішінде ауылды жерде / из них в сельскойместности

* Бұл нысан бойынша мәліметтер осы нысанға қосымша ретінде барлық мектептер бойынша жылына 2 рет жиналады / * Сведения по данной форме собираются по всем школам 2 раза в год в виде приложения к данной форме

Толтыру бойынша нұсқау / Инструкция по заполнению

1 - Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі Интернет-ресурсының http://www.stat.kz/klassifikacii/Pages/default.aspx мекен-жайында орналасқан Әкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуішіне сәйкес / согласно Классификатору административно-территориальных объектов, расположенному на Интернет-ресурсе Агентства Республики Казахстан по статистике по адресу http://www.stat.kz/klassifikacii/Pages/default.aspx

Білім басқармасының бастығы / Начальник Управления образования _________________ қолы / подпись____________
М.О. / М.П.  Тегі, Аты және Әкесінің аты / Фамилия, Имя и Отчество
                  телефон                 (бар болса / при наличии)

Қазақстан Республикасы Білім
және ғылым министрлігінің
Мектепке дейінгі және орта
білім департаментіне ұсынылады
Представляется в Министерство
образования и науки Республики
Казахстан
Департамент дошкольного и среднего образования

Қазақстан Республикасы Білім
және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы
№ 570 бұйрығына 59-қосымша
Приложение 59 к приказу Министра
образования и науки Республики Казахстан
от 27 декабря 2012 года № 570

№ П-18 нысаны
респонденттер: облыстық білім
басқармалары, ұсынылу мерзімі:
қазан
респонденттер: аудандық білім бөлімдері, ұсынылу мерзімі: 15 қыркүйек
кезеңділігі: жылдық
Форма № П-18
респонденты: областные управления
образования, срок
представления: октябрь
респонденты: районные отделы образования, срок представления: 15 сентября
периодичность: годовая

Бір сыныпта курсты қайта оқып жатқан оқушылар (қайта оқу жылына
қалдырылған оқушылар) туралы деректер / Данные об учащихся,
проходящих повторный курс в одном классе (второгодники)

Облыс / Область____________ ӘАОЖ коды / код КАТО 1_________

жол № / № строки

Аудан атауы / Наименование района

ӘАОЖ коды / код КАТО

барлығы оқушылар (адам) / всего учащихся (человек)

учащ-ся

оның ішінде оқу курсына қайта қалдырылғандар (адам) / из них оставленные на повторный курс (человек)

бағдарламаны меңгермеген оқушылар саны, сынып бойынша (2 графадан) (адам)/ учащиеся, не освоившие программу, по классам (из графы 2) (человек)

бағдарламаны меңгермеген / не освоившие программу

ауырусебебімен / по болезни

мекен-жайы өзгеруіне байланысты / в связи со сменой места жительства

басқа себеппен (көрсету керек) / по другим причинам (указать какие)

1 сынып / 1 класс

2 сынып / 2 класс

3 сынып / 3 класс

4 сынып / 4 класс

5 сынып / 5 класс

6 сынып / 6 класс

7 сынып / 7 класс

8 сынып / 8 класс

9 сынып / 9 класс

10 сынып / 10 класс

11 сынып / 11 класс

А

В

С

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Толтыру бойынша нұсқау / Инструкция по заполнению

1 - Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі Интернет-ресурсының http://www.stat.kz/klassifikacii/Pages/default.aspx мекен-жайында орналасқан Әкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуішіне сәйкес / согласно Классификатору административно-территориальных объектов, расположенному на Интернет-ресурсе Агентства Республики Казахстан по статистике по адресу http://www.stat.kz/klassifikacii/Pages/default.aspx
5 графаға себептері көрсетілген қосымша графалар қосу қажет. 6-16 графалардың қосындысы 2 графаға тең болуы қажет / К графе 5 добавить дополнительные графы с указанием причин. Сумма граф 6-16 должна быть равна графе 2.

Білім басқармасының бастығы / Начальник Управления образования _________________ қолы / подпись____________
М.О. / М.П.  Тегі, Аты және Әкесінің аты / Фамилия, Имя и Отчество
                  телефон                 (бар болса / при наличии)

Қазақстан Республикасы Білім
және ғылым министрлігінің
Мектепке дейінгі және орта
білім департаментіне ұсынылады
Представляется в Министерство
образования и науки Республики
Казахстан
Департамент дошкольного и среднего образования

Қазақстан Республикасы Білім
және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы
№ 570 бұйрығына 60-қосымша
Приложение 60 к приказу Министра
образования и науки Республики Казахстан
от 27 декабря 2012 года № 570

№ П-19 нысаны
респонденттер: облыстық білім
басқармалары, ұсынылу мерзімі:
қазан
респонденттер: аудандық білім бөлімдері, ұсынылу мерзімі: 15 қыркүйек
кезеңділігі:жылдық
Форма № П-19
респонденты: областные управления
образования, срок
представления: октябрь
респонденты: районные отделы образования, срок представления: 15 сентября
периодичность: годовая

20__ жылында «Алтын белгі»2 белгісімен марапатталғандар туралы
мәліметтер / Сведения о награжденных знаком
"Алтын белгі"2 в 20__ году

Облыс / Область____________ ӘАОЖ коды1 / код КАТО 1_________

жол № / № строки

Аудан атауы / Наименование района

ӘАОЖ коды / код КАТО

Мектептің атауы / Наименование школы

"Алтын белгі" белгісімен марапатталатын үміткерлердің саны (адам) / количество претендентов на награждение знаком "Алтын белгі" (человек)

"Алтын белгі" белгісін растаған үміткерлердің саны (адам) / количество претендентов, подтвердивших знак "Алтын белгі" (человек)

барлығы / всего

оның ішінде қазақ тілінде оқытатын мектептерде / в том числе в школах с казахским языком обучения

оның ішінде орыс тілінде оқытатын мектептерде / в том числе в школах с русским языком обучения

оның ішінде өзбек тілінде оқытатын мектептерде / в том числе в школах с узбекским языком обучения

оның ішінде ұйғыр тілінде оқытатын мектептерде / в том числе в школах с уйгурским языком обучения

оның ішінде тәжік тілінде оқытатын мектептерде / в том числе в школах с таджикским языком обучения

барлығы / всего

оның ішінде қазақ тілінде оқытатын мектептерде / в том числе в школах с казахским языком обучения

оның ішінде орыс тілінде оқытатын мектептерде / в том числе в школах с русским языком обучения

оның ішінде өзбек тілінде оқытатын мектептерде / в том числе в школах с узбекским языком обучения

оның ішінде ұйғыр тілінде оқытатын мектептерде / в том числе в школах с уйгурским языком обучения

оның ішінде тәжік тілінде оқытатын мектептерде / в том числе в школах с таджикским языком обучения

А

В

С

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Толтыру бойынша нұсқау / Инструкция по заполнению

1 - Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі Интернет-ресурсының http://www.stat.kz/klassifikacii/Pages/default.aspx мекен-жайында орналасқан Әкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуішіне сәйкес / согласно Классификатору административно-территориальных объектов,расположенному на Интернет-ресурсе Агентства Республики Казахстан по статистике по адресуhttp://www.stat.kz/klassifikacii/Pages/default.aspx
2 - мектепте оқу жылдарында оқушылар білімінің жоғары бағалану белгісі / знак высокой оценки знаний учащихся за годы обучения в школе.

Білім басқармасының бастығы / Начальник Управления образования _________________ қолы / подпись____________
М.О. / М.П.  Тегі, Аты және Әкесінің аты / Фамилия, Имя и Отчество
                  телефон                 (бар болса / при наличии)

Қазақстан Республикасы Білім
және ғылым министрлігінің
Мектепке дейінгі және орта
білім департаментіне ұсынылады
Представляется в Министерство
образования и науки Республики
Казахстан
Департамент дошкольного и среднего образования

Қазақстан Республикасы Білім
және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы
№ 570 бұйрығына 61-қосымша
Приложение 61 к приказу Министра
образования и науки Республики Казахстан
от 27 декабря 2012 года № 570

№ П-20 нысаны
респонденттер: облыстық білім
басқармалары, ұсынылу мерзімі:
қазан
кезеңділігі: жылдық
Форма № П-20
респонденты: областные управления
образования, срок
представления: октябрь
срок представления: октября
периодичность: годовая

20__ - 20__ оқу жылының басындағы халықаралық жалпы білім
беретін оқу орындарының желісі туралы мәліметтер/
Сведения о сети международных общеобразовательных учебных
заведений на начало 20__- 20__ учебного года

Облыс / Область____________ ӘАОЖ коды1 / код КАТО 1 _________

жол № / № строки

толық атауы / полное наименование

ұйымның түрі / вид организации

толық мекен-жайы / полный адрес

негізгіқұрылтайшылары / основные учредители

білім беру қызметімен айналысу құқығына лицензия кіммен және қашан берілді / кем и когда выдана лицензия на право образовательной деятельности

оқу орнының бейіні (бағыты) / профиль (направление) учебных заведений

оқу орнының оқыту тілі / язык обучения учебных заведений

сыныптар саны (бірлік) / количество классов (единиц)

сыныптардағыоқушылар саны (адам) / численность учащихся в классах (человек)

мұғалімдер саны (адам) / численность учителей (человек)

барлығы / всего

оның ішінде қосымша істеушілер2 / из них совместители2

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Толтыру бойынша нұсқау / Инструкция по заполнению

1 - Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі Интернет-ресурсының http://www.stat.kz/klassifikacii/Pages/default.aspx мекен-жайында орналасқан Әкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуішіне сәйкес / согласно Классификатору административно-территориальных объектов, расположенному на Интернет-ресурсе Агентства Республики Казахстан по статистике по адресу http://www.stat.kz/klassifikacii/Pages/default.aspx
2 Қосымша істеушілер - бірнеше жұмыс берушімен еңбек шартын жасаған мұғалімдер / Совместители - учителя, заключившие трудовой договор с несколькими работодателями.
2 графада ұйым түлерін: гимназиялар, лицейлер, түрлі пәндерді тереңдетіп оқытатын мектептерді және тағы басқалары көрсетіледі. 4 графада жеке, заңды тұлғалар, мемлекеттік басқару органдары және тағы басқалары көрсетіледі. 6 графада бейін (бағыт): жаратылыстану-математикалық, қоғамдық-гуманитарлық және басқалар көрсетіледі / В графе 2 указать виды организаций: гимназии, лицеи, школы с углубленным изучением различных предметов и так далее. В графе 4 указать физические, юридические лица, органы государственного управления и так далее. В графе 6 указать профиль (направление): естественно-математическое, общественно-гуманитарное или другое.

Білім басқармасының бастығы / Начальник Управления образования _________________ қолы / подпись____________
М.О. / М.П.  Тегі, Аты және Әкесінің аты / Фамилия, Имя и Отчество
                  телефон                 (бар болса / при наличии)

Қазақстан Республикасы Білім
және ғылым министрлігінің
Мектепке дейінгі және орта
білім департаментіне ұсынылады
Представляется в Министерство
образования и науки Республики
Казахстан
Департамент дошкольного и среднего образования

Қазақстан Республикасы Білім
және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы
№ 570 бұйрығына 62-қосымша
Приложение 62 к приказу Министра
образования и науки Республики Казахстан
от 27 декабря 2012 года № 570

№ П-21 нысаны
респонденттер: облыстық білім
басқармалары, ұсынылу мерзімі:
қазан, маусым
респонденттер: аудандық білім бөлімдері, ұсынылу мерзімі: 15 қыркүйек, 25 мамыр
кезеңділігі: жартыжылдық
Форма № П-21
респонденты: областные управления
образования, срок
представления: октябрь, июнь
респонденты: районные отделы образования, срок представления: 15 сентября, 25 мая
периодичность: полугодовая

Қамқоршылық кеңестер мен ата-аналар қоғамының кеңестері қызмет
ететін мектептер туралы мәліметтер/
Сведения о школах, в которых функционируют попечительские
советы и советы родительской общественности*

Облыс / Область____________ ӘАОЖ коды1 / код КАТО 1_________

жол № / № строкимектептің атауы / наименование школы

мектептің толық мекен-жайы / полный адрес школы

заңды тұлғаның тіркелуі туралы мәліметтер / сведения о регистрации юридического лица

тіркелген күні / дата регистрации

нөмірі / номер

жобалық қуаты (оқушылар орнының саны, бірлік) / проектная мощность (количество ученических мест, единиц)

оқушылар саны (адам) / численность учащихся (человек)

кеңестер саны (бірлік) / количество советов (единиц)

мүшелер саны (адам) / численность членов (человек)

өткізілген шаралардың тізімі, оның ішінде мектепті жабдықтау бойынша / перечень проведенных мероприятий, в том числе по оснащению школы

бюджеттік емес қаражаттан түскен сома / сумма поступивших внебюджетных средств

қамқоршылық / попечительских

ата-аналар қоғамының / родительской общественности

қамқоршылық / попечительских

ата-аналар қоғамының / родительской общественности

А

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13облыстық / областные
аудандық / районные
қалалық / городские


* -осы нысан жылына екі рет тапсырылады/ данная форма сдается два раза в год

Толтыру бойынша нұсқау / Инструкция по заполнению

1 - Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі Интернет-ресурсының http://www.stat.kz/klassifikacii/Pages/default.aspx мекен-жайында орналасқан Әкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуішіне сәйкес / согласно Классификатору административно-территориальных объектов, расположенному на Интернет-ресурсе Агентства Республики Казахстан по статистике по адресу http://www.stat.kz/klassifikacii/Pages/default.aspx
12 графада көрсету керек: 1 - егер жөндеу жұмысы жүргізілсе; 2 - кабинеттерді жабдықтау; 3 - оқулықтармен жабдықтау; 4 - жаппай оқыту; 5 - басқа / В графе 12 указать: 1 - если сделан ремонт; 2 - оснащены кабинеты; 3 - оснащение учебниками; 4 - по всеобучу; 5 - другое.

Білім басқармасының бастығы / Начальник Управления образования _________________ қолы / подпись____________
М.О. / М.П.  Тегі, Аты және Әкесінің аты / Фамилия, Имя и Отчество
                  телефон                 (бар болса / при наличии)

Қазақстан Республикасы Білім
және ғылым министрлігінің
Мектепке дейінгі және орта
білім департаментіне ұсынылады
Представляется в Министерство
образования и науки Республики
Казахстан
Департамент дошкольного и среднего образования

Қазақстан Республикасы Білім
және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы
№ 570 бұйрығына 63-қосымша
Приложение 63 к приказу Министра
образования и науки Республики Казахстан
от 27 декабря 2012 года № 570

№ П-22 нысаны
респонденттер: облыстық білім
басқармалары, ұсынылу мерзімі:
қазан
респонденттер: аудандық білім бөлімдері, ұсынылу мерзімі: 15 қыркүйек
кезеңділігі: жылдық
Форма № П-22
респонденты: областные управления
образования, срок
представления: октябрь
респонденты: районные отделы образования, срок представления: 15 сентября
периодичность: годовая

20__ жылғы 1 қыркүйектегі_____________ облысы, қаласы бойынша
мемлекеттік күндізгі жалпы білім беретін мектептердің тізімі/
Список государственных дневных общеобразовательных школ на
1 сентября 20__ года по ___________ области, городу

Облыс / Область____________ ӘАОЖ коды1 / код КАТО 1_________

жол № / № строки

елді мекен атауы / наименование населенного пункта

мектеп атауы / наименование школы

мектептің мекен-жайы (көше, үй) / адрес школы (улица, дом)

қалалық, ауылдық мектеп / школа городская, сельская

жобалық қуаты (оқушылар орнынын саны, бірлік) / проектная мощность (количество ученических мест, единиц)

оқу орнының тапшылығы (оқушылар орнының саны, бірлік) / дефицит ученических мест (количество ученических мест, единиц)*

апатты жағдайда (иә, жоқ) / в аварийном состоянии (да, нет)

оқушылар саны (адам) / численность учащихся (человек)

ауысым саны (бірлік) / количество смен (единиц)

ауысымдар бойынша оқушылардың саны (адам) / число учащихся по сменам (человек)

мектеп жанындағы интернаттың болуы / наличие пришкольного интерната

оқыту тілі (қазақ, орыс, ұйғыр, өзбек, тәжік, аралас (қазақ-орыс, қазақ-ұйғыр және тағы басқа) / язык обучения (казахский, русский, уйгурский, узбекский, таджикский, смешанные (казахско-русский, казахско-уйгурский и другие)


1


2


3

жобалық қуаты (оқушылар орнының саны, бірлік) / проектная мощность (количество ученических мест, единиц)

тұрғындардың саны (адам) / численность проживающих (человек)

А

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

кестенің жалғасы

мектеп ғимараттарын енгізу жылы (жыл) / год ввода здания школы (год)

мектеп ғимаратының типі (типтік, бейімделген) / тип здания школы (типовое, приспособленное)

салыну типі (саман, блок, ағаш, кірпіш және тағы басқа) / тип строения (саманное, блочное, деревянное, кирпичное и другое)

жылыту түрі (орталықтандырылған, автономды, пешті, электрлі қазан) / вид отопления (центральное, автономное, печное, электрокотел)

мектептің типі (БМ, НМ, ОМ, ШЖБМ, ШЖНМ, ШЖОМ)2 / Тип школы (НШ, ОШ, СШ, МКНШ, МКОШ, МКСШ)2

жетекшінің аты-жөні / фамилия, имя и отчество руководителя

телефондары: қызметтік (код+телефон нөмірі), үй, ұялы / телефоны: служебный (код+номер телефона), домашний, сотовый

мектептің E-mail-ы және сайты / E-mail и сайт школы

директордың орынбасарларының саны (адам) / число заместителей директора (человек)

директордың орынбасарларының бірлік саны (адам) / число единиц заместителей директора (человек)

жаңа үлгідегі кабинеттері бар, кабинеттер саны (бірлік) /имеют кабинеты новой модификации, количество кабинетов (единиц)

жаңа үлгідегі кабинеттерге деген қажеттілік, кабинеттер саны (бірлік)/ потребность в кабинетах новой модификации, количество кабинетов (единиц)

физики

химии

биологии

физики

химии

биологии

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Аудан / Район____________ ӘАОЖ коды1 / код КАТО 1 _________

жол № / № строки

барлығы аудан бойынша мектептер саны (бірлік) / итого число школ по району (единиц)
Барлығы аудан бойынша оқушылар саны (адам) / Итого численность учащихся по району (человек)Барлығы аудан бойынша мектептердің жобалық қуаты (оқушылар орнының саны, бірлік) / Итого проектная мощность школ по району (количество ученических мест, единиц)

Барлығы ҚР БҒМ, ҚР ДМ3 және тағы басқа бағынысты мектептер саны (бірлік) / Итого школ, подведомственных МОН РК, МЗ РК3 и так далее (единиц)
-//-


барлығы облысбойынша мектептер саны (бірлік) / итого по области количество школ (единиц)
Барлығы облыс бойынша оқушылар саны (адам) / Итого численность учащихся по области (человек)Барлығы облыс бойынша мектептердің жобалық қуаты (оқушылар орнының саны, бірлік) / Итого проектная мощность школ по области (количество ученических мест, единиц)

Барлығы ҚР БҒМ, ҚР ДМ және тағы басқа бағынысты мектептер саны (бірлік) / Итого школ, подведомственных МОН РК, МЗ РК и так далее (единиц)* Бұл көрсеткіш бойынша мәліметтер жылына 2 рет жиналады (қазан, маусым) / * Сведения по данному показателю собираются 2 раза в год (октябрь, июнь)

Толтыру бойынша нұсқау / Инструкция по заполнению

1 - Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі Интернет-ресурсының http://www.stat.kz/klassifikacii/Pages/default.aspx мекен-жайында орналасқан Әкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуішіне сәйкес / согласно Классификатору административно-территориальных объектов, расположенному на Интернет-ресурсе Агентства Республики Казахстан по статистике по адресу http://www.stat.kz/klassifikacii/Pages/default.aspx
2 - БМ - бастауыш мектеп / НШ - начальная школа, НМ - негізгі мектеп / ОШ - основная школа, ОМ - орта мектеп / СШ - средняя школа, ШЖБМ - шағын жинақты бастауыш мектеп / МКНШ - малокомплектная начальная школа, ШЖНМ - шағын жинақты негізгі мектеп / МКОШ - малокомплектная основная школа, ШЖОМ - шағын жинақты орта мектеп / МКСШ - малокомплектная средняя школа.
3 ҚР БҒМ - Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі / МОН РК - Министерство образования и науки Республики Казахстан, ҚР ДМ - Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі / МЗ РК - Министерство здравохранения Республики Казахстан.

Білім басқармасының бастығы / Начальник Управления образования _________________ қолы / подпись____________
М.О. / М.П.  Тегі, Аты және Әкесінің аты / Фамилия, Имя и Отчество
                  телефон                 (бар болса / при наличии)

Қазақстан Республикасы Білім
және ғылым министрлігінің
Мектепке дейінгі және орта
білім департаментіне ұсынылады
Представляется в Министерство
образования и науки Республики
Казахстан
Департамент дошкольного и среднего образования

Қазақстан Республикасы Білім
және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы
№ 570 бұйрығына 64-қосымша
Приложение 64 к приказу Министра
образования и науки Республики Казахстан
от 27 декабря 2012 года № 570

№ П-23 нысаны
респонденттер: облыстық білім
басқармалары, ұсынылу мерзімі:
қазан
респонденттер: аудандық білім бөлімдері, ұсынылу мерзімі: 15 қыркүйек
кезеңділігі: жылдық
Форма № П-23
респонденты: областные управления
образования, срок
представления: октябрь
респонденты: районные отделы образования, срок представления: 15 сентября
периодичность: годовая

20__ жылғы 1 қыркүйектегі_______________облысы, қаласы бойынша
жеке күндізгі жалпы білім беретін мектептердің тізімі/
Список частных дневных общеобразовательных школ на 1 сентября
20__ года по _______ области, городу

Облыс / Область____________ ӘАОЖ коды1 / код КАТО1_________

жол № / № строки

мектептің атауы / наименование школы

орналасқан орны (елді мекен, көшенің атауы, нөмірі) / местонахождение (населенный пункт, наименование улицы, номер)

енгізу жылы (жыл) / год ввода (год)

оқушылар саны (адам) / численность учащихся (человек)

оқыту тілі / язык обучения

жобалық қуаты (оқушылар орнының саны, бірлік) / проектная мощность (количество ученических мест, единиц)

ғимараттың типі (типтік, бейімделген) / тип здания (типовое, приспособленное)

жылыту түрі (жеке, орталық, автономдық, тағы басқа) / вид отопления (индивидуальное, центральное, автономное, другое)

жетекшінің аты-жөні / фамилия, имя и отчество руководителя

телефоны (коды, телефон нөмірі) / телефон (код, номер телефона)

лицензияны беру күні мен нөмірі / номер и дата выдачилицензии

құрылтайшылар туралы мәлімет / сведения об учредителях

мектептің типі (БМ, НМ, ОМ, ШЖБМ, ШЖНМ, ШЖОМ)2 / тип школы (НШ, ОШ, СШ, МНШ, МОШ, МСШ)2

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13Аудан / Район____________ ӘАОЖ коды1 / код КАТО 1_________барлығы аудан бойынша мектептер саны (бірлік) / итого число школ по району (единиц)

барлығы аудан бойынша оқушылар саны (адам) / итого численность учащихся по району (человек)барлығы аудан бойынша мектептің жобалық қуаты (оқушылар орнының саны, бірлік) / итого проектная мощность школ по району (количество ученических мест, единиц)-//-


барлығы облыс бойынша мектептер саны (бірлік) / итого по области число школ (единиц)


барлығы облыс бойынша оқушылар саны (адам) / итого численность учащихся по области (человек)


барлығы облыс бойыншажобалық қуаты (оқушылар орнының саны, бірлік) / итого проектная мощность школ по области (количество ученических мест, единиц)

Толтыру бойынша нұсқау / Инструкция по заполнению

1 - Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі Интернет-ресурсының http://www.stat.kz/klassifikacii/Pages/default.aspx мекен-жайында орналасқан Әкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуішіне сәйкес / согласно Классификатору административно-территориальных объектов, расположенному на Интернет-ресурсе Агентства Республики Казахстан по статистике по адресу http://www.stat.kz/klassifikacii/Pages/default.aspx
2 БМ - бастауыш мектеп / НШ - начальная школа, НМ - негізгі мектеп / ОШ - основная школа, ОМ - орта мектеп / СШ - средняя школа, ШЖБМ - шағын жинақты бастауыш мектеп / МКНШ - малокомплектная начальная школа, ШЖНМ - шағын жинақты негізгі мектеп / МКОШ - малокомплектная основная школа, ШЖОМ - шағын жинақты орта мектеп / МКСШ - малокомплектная средняя школа.
8 графада жылыту түрі: пешпен, газбен, қатты отын, сұйық және тағы басқалары көрсетіледі. 12 графада жеке, заңды тұлғаларды, мемлекеттік басқару органдарын және тағы басқалары көрсетіледі / В графе 8 указать виды отопления: печное, газовое, на твердом, жидком топливе и так далее. В графе 12 указать физические, юридические лица, органы государственного управления и так далее.

Білім басқармасының бастығы / Начальник Управления образования _________________ қолы / подпись____________
М.О. / М.П.  Тегі, Аты және Әкесінің аты / Фамилия, Имя и Отчество
                  телефон                 (бар болса / при наличии)


Қазақстан Республикасы Білім
және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы
№ 570 бұйрығына 65-қосымша
Приложение 65 к приказу
Министра образования и науки
Республики Казахстан
от 27 декабря 2012 года № 570


№ П-24 нысаны
респонденттер: облыстық білім
басқармалары,
ұсынылу мерзімі: қазан
кезеңділігі: жылдық
Форма № П-24
респонденты: областные
управления образования,
срок представления: октябрь
периодичность: годовая

      Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің
      Мектепке дейінгі және орта білім, ақпараттық технологиялар департаментіне ұсынылады
      Представляется в Министерство образования и науки Республики Казахстан
      Департамент дошкольного и среднего образования, информационных технологий
 

20 - 20 оқу жылында жалпы типтегі, санаториялық типтегі, мектеп жанындағы мектеп-интернаттар және арнайы түзету білім беру ұйымдары туралы мәліметтер /сведения об интернатных организациях образования: специализированная школа -интернат, военная школа - интернат, интернат при общеобразовательной школе, при опорной школе, школа - интернат для детей из многодетных и малообеспеченных семей, санаторная школа - интернат и интернаты при специальных общеобразовательных организациях на 20 - 20 учебный год

      Ескерту. 65-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 2014.08.27 № 367 (алғашқы жарияланғаннан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Облыс / Область      ӘАОЖ коды / код КАТО1

Интернаттар / Интернаты

жол
№ / № строк и

Ұйымның атауы / Наименование организации

барлығы (бірлік) / всего (единиц)

оның ішінде (бірлік) / из них (единиц)

оқыту тілі (бірлік) /
язык обучения
(единиц)

ондағы оқушылар (адам) / в них учащиеся (человек)

оқу корпусы (бірлік) / учебный корпус (единиц)

жатақхана (бірлік) / общежитие (единиц)

НМ2 / ОШ2

ОМ3 / СШ3

қазақ / казахский

орыс / русский

аралас / смешанный

басқа тілдер / другие языки

оқушылар саны / численность учащихся

ұлты қазақ / казахской национальности

оның ішінде қазақ тілінде оқитындар / из них обучающиеся на казахском языке

жобалық қуаты (оқушылар орнының саны, бірлік) / проектная мощность (количество ученических мест, единиц)

типтік / типовое

бейімделген / приспособленное

жобалық қуаты (оқушылар орнының саны, бірлік) / проектная мощность (количество ученических мест, единиц)

типтік / типовое

бейімделген / приспособленное

А

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Жалпы типтегі мектеп-интернаттар / Школы-интернаты общего типа

1


Дарынды балаларға арналған арнайы мектеп-интернат / Специализированная школа-интернат для одаренных детей

1.1


әскери мектеп-интернат / военная школа - интернат

1.2


Жалпы білім беру мектептерінің жанындағы интернаттар / Интернаты при общеобразовательных школах

1.3


Тірек мектеп жанындағы интернат / Интернат при опорной школе

1.4


Көпбалалы және аз қамтылған отбасы балаларына арналған мектеп-интернат
/ Школа - интернат для детей из многодетных и малообеспеченных семей

1.5


Санаториялық типтегі мектеп-интернаттар / Школы-интернаты санаторного типа

2


көкжөтел ауруының белгісі бар және басылған формасымен ауыратын балаларға арналған санаториялық мектеп-интернат / школы-интернаты для детей с малыми и затухающими формами туберкулеза

2.1


әртүрлі аурумен ауыратын балаларға арналған мектеп-интернаттар / школы- интернаты для детей с различными заболеваниями

2.2


оның ішінде сколиозбен ауыратын балалар үшін / из них для детей, больных сколиозом

2.2.1


Арнайы жалпы білім беру ұйымдарындағы интернаттар / Интернаты при специальных общеобразовательных организациях

3


Кестенің жалғасы

интернатта бар (бар -1, жоқ-0) / наличие в интернате (есть-1, нет-0)

су құбыры / водопровод

кәріз / канализация

сырттан әкелінетін су / привозная вода

монша, душ / баня, душ

кір жуатын орын / прачечная

жеміс сақтайтын орын / овощехранилище

пештік жылыту / печное отопление

демалатын бөлме / комната отдыха

сабаққа дайындалатын бөлме / комната для занятий

гигиеналық бөлме / комната гигиены

тұрмыстық бөлме / бытовая комната

кептіру бөлмесі / комната-сушилка

спорт залы / спортзал

қосалқы шаруашылық / подсобное хозяйство

саяжай / дача

асхана / столовая

отырғызатын орын / посадочных мест

кітапхана / библиотека

медициналық кабинет / медицинский кабинет

компьютерлік сыныптары бар мектеп-интернаттар саны / количество школ-интернатов, имеющих компьютерные классы

компьютерлік сыныптар (бірлік) / компьютерные классы (единиц)

Ғаламторға қосылу / подключение к Интернет

логокабинеттер / логокабинеты

сурдокабинеттер / сурдокабинеты

тифлокабинеттер / тифлокабинеты

ЕДЛ4 / ЛТО4

кітап қоры (мың дана) / книжный фонд (тысяча экземпляров)

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44


      Толтыру бойынша нұсқау / Инструкция по заполнению
      1 - Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің Интернет-ресурсының http://www.stat.kz/klassifikacii/Pages/default.aspx мекенжайында орналасқан Әкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуішіне сәйкес / Согласно Классификатору административно-территориальных объектов, расположенному на Интернет-ресурсе Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан по адресу http://www.stat.kz/klassifikacii/Pages/default.aspx
      2 НМ - негізгі мектеп / ОШ - Основная школа
      3 ОМ- орта мектеп / СШ - Средняя школа
      4 ЕДЛ - еңбек пен демалыс лагері / ЛТО - лагерь труда и отдыха
      1-бағанда мекеменің түрі көрсетіледі: балабақша-бастауыш мектеп кешені, интернатсыз мектеп, мектепалды даярлығы бар мектеп-интернат, балалар үйі, жетім балаларға арналған мектеп-интернат және тағы басқалары / В графе 1 нужно указать вид учреждения: комплекс - детский сад-начальная школа, школа без интерната, школа-интернат с предшколой, детский дом, школа-интернат для детей-сирот и так далее.
      1.1 - 1.5-жолдардың қосындысы 1-жолға тең. 2.1 - 2.2-жолдардың саны 2-жолға тең / Сумма строк 1.1 - 1.5 равна строке 1. Сумма строк 2.1 и 2.2 равна строке 2.
      8-бағанға оқыту тілі басқа қосымша бағандарды қосу керек / В графе 8 добавить дополнительные графы с другими языками обучения.
      18-37 және 39-43-бағандарында бар болған жағдайда 1 деп, жоқ болса 0 мәнін көрсету қажет / В графах 18-37, 39-43 при наличии указать значение 1, при отсутствии указать значение 0.
      38-бағанда компьютерлік сыныптары , жеке компьютерлері бар ұйымдардың санын көрсету қажет / В графе 38 указать количество организаций, имеющих компьютерные классы, отдельные компьютеры.
      Асхана, кітапхана, медициналық кабинеттің бар болуы интернат ғимаратында ескеріледі / Наличие столовой, библиотеки, медицинского кабинета учитывается в здании интерната.

Білім басқармасының басшысы/Начальник Управления образования __________ қолы / подпись____
М.О./М.П. Тегі, Аты және Әкесінің аты / Фамилия, Имя и Отчество
      телефон                  (бар болса/при наличии)


Қазақстан Республикасы Білім
және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы
№ 570 бұйрығына 66-қосымша
Приложение 66 к приказу
Министра образования и науки
Республики Казахстан
от 27 декабря 2012 года № 570


№ П-25 нысаны
респонденттер: облыстық білім
басқармалары,
ұсынылу мерзімі: қазан
кезеңділігі: жылдық
Форма № П-25


респонденты: областные
управления образования,
срок представления: октябрь
периодичность: годовая

      Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің
      Мектепке дейінгі және орта білім, ақпараттық технологиялар департаментіне ұсынылады
      Представляется в Министерство образования и науки Республики Казахстан
      Департамент дошкольного и среднего образования, информационных технологий

20 - 20 оқу жылында жалпы типтегі, санаториялық типтегі мектеп-интернаттарының және арнайы түзету білім беру ұйымдарының педагог кадрлары туралы мәліметтер / Данные о педагогических кадрах интернатных организациях образования: специализированная школа -интернат, военная школа - интернат, интернат при общеобразовательной школе, при опорной школе, школа - интернат для детей из многодетных и малообеспеченных семей, санаторная школа - интернат и интернаты при специальных общеобразовательных организациях на 20 - 20 учебный год

      Ескерту. 66-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 2014.08.27 № 367 (алғашқы жарияланғаннан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Облыс / Область      ӘАОЖ коды / код КАТО1

Мектеп-интернаттар / Школы-интернаты (интернатные организации)

жол №
/ №
строки

Білім беру ұйымының атауы / Наименование организации образования

барлық мұғалімдер (адам) / всего учителей (человек)

білімі бойынша (адам) / по образованию (человек)

жоғары / высшее

арнайы орта / средне-специальное

жалпы орта / общее среднее

А

В

1

2

3

4

5

Жалпы типтегі мектеп-интернаттар / Школы-интернаты общего типа

1


Дарынды балаларға арналған арнайы мектеп-интернат / Специализированная школа-интернат для одаренных детей

1.1


әскери мектеп-интернат / военная школа - интернат

1.2


Жалпы білім беру мектептерінің жанындағы интернаттар / Интернаты при общеобразовательных школах

1.3


Тірек мектеп жанындағы интернат / Интернат при опорной школе

1.4


Көпбалалы және аз қамтылған отбасы балаларына арналған мектеп-интернат
/ Школа - интернат для детей из многодетных и малообеспеченных семей

1.5


Санаториялық типтегі мектеп-интернаттар / Школы-интернаты санаторного типа

2


көкжөтел ауруының белгісі бар және басылған формасымен ауыратын балаларға арналған санаториялық мектеп-интернат / школы-интернаты для детей с малыми и затухающими формами туберкулеза

2.1


әртүрлі аурумен ауыратын балаларға арналған мектеп-интернаттар / школы- интернаты для детей с различными заболеваниями

2.2


оның ішінде сколиозбен ауыратын балалар үшін / из них для детей, больных сколиозом

2.2.1


Даму мүмкіндіктері шектеулі балаларға арналған арнайы түзету білім беру ұйымдары / Интернаты при специальных общеобразовательных организациях

3


Кестенің жалғасы

жұмыс өтілі бойынша (адам) / по стажу работы
(человек)

Бір жылға дейін / до года

1 жылдан 2 жылға дейін / с 1 до 2 лет

2 жылдан 3 жылға дейін / от 2 до 3 лет

3 жылдан 5 жылға дейін / от 3 до 5 лет

5 жылдан 7 жылға дейін / с 5 до 7 лет

7 жылдан 9 жылға дейін / с 7 до 9 лет

9 жылдан 11 жылға дейін / с 9 до 11 лет

11 жылдан 14 жылға дейін / с 11 до 14 лет

14 жылдан 17 жылға дейін / с 14 до 17 лет

17 жылдан 20 жылға дейін / с 17 до 20 лет

20 жылдан жоғары / Свыше 20 лет

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16


Кестенің жалғасы

барлық тәрбиешілер (адам) / всего воспитателей (человек)

білімі бойынша (адам) / по образованию (человек)

жұмыс өтілі бойынша (адам) / по стажу работы
(человек)

жоғары / высшее

арнайы орта / средне-специальное

жалпы орта / общее среднее

Бір жылға дейін / до года

1 жылдан 2 жылға дейін / с 1 до 2 лет

2 жылдан 3 жылға дейін / от 2 до 3 лет

3 жылдан 5 жылға дейін / от 3 до 5 лет

5 жылдан 7 жылға дейін жоғары / с 5 до 7
лет

7 жылдан 9 жылға дейін / с 7 до 9 лет

9 жылдан 11 жылға дейін / с 9 до 11 лет

11 жылдан 14 жылға дейін / с 11 до 14 лет

14 жылдан 17 жылға дейін / с 14 до 17 лет

17 жылдан 20 жылға дейін / с 17 до 20 лет

20 жылдан жоғары / Свыше 20 лет

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31


Кестенің жалғасы

мамандар (адам) /
специалисты (человек)

барлығы (жалпы типтегі және санаториялық типтегі мектеп- интернаттар үшін 2, 17,
32,33,34- бағандардың
қосындысы, ал даму мүмкіндіктері шектелген балаларға арналған арнайы түзету білім беру ұйымдары үшін 2, 17, 32-37- бағандардың қосындысы) / итого (для школ- интернатов общего типа и санаторного типа сумма граф 2,
17, 32,33,34, а для специальных коррекционных организаций образования для детей с ограниченными возможностями в развитии сумма граф 2, 17, 32-
37)

медицина кадрлары (адам) / медицинские кадры
(человек)

логопед

психолог

әлеуметтік педагог / социальный педагог

тифлопедагог

сурдопедагог

олигофренолог


дәрігер
/ врач

медбике /
медсестра

тіс дәрігері / стоматолог

штат бойынша / по штату

факті бойынша / по факту

штат бойынша / по штату

факті бойынша / по факту

штат бойынша / по штату

факті бойынша / по факту

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44
      Толтыру бойынша нұсқау / Инструкция по заполнению
      1 - Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің Интернет-ресурсының http://www.stat.kz/klassifikacii/Pages/default.aspx мекенжайында орналасқан Әкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуішіне сәйкес / Согласно Классификатору административно-территориальных объектов, расположенному на Интернет-ресурсе Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан по адресу http://www.stat.kz/klassifikacii/Pages/default.aspx
      3-5-бағандардың қосындысы 2-бағанға тең болуы керек, сондай-ақ 6-16-бағандардың қосындысы 2-бағанға. 18-20 бағандардың қосындысы 17-бағанға тең болуы керек, сондай-ақ 21-31-бағандардың қосындысы 17-бағанға / Сумма граф 3-5 должна быть равна графе 2, также сумма граф 6-16 должна быть равна графе 2. Сумма граф 18-20 должна быть равна графе 17, также сумма граф 21-
      31 должна быть равна графе 17.
      Жалпы және санаториялық типтегі мектеп-интернаттардың 38-бағанында 2, 17, 32, 33, 34-бағандардың қосындысы көрсету керек, ал дамуында кемістігі бар балаларға арналған арнайы түзету білім беру ұйымдары үшін 2, 17, 32-37-бағандардың қосындысын / В графе 38 для школ-интернатов общего типа и санаторного типа представить сумму граф 2, 17, 32,33,34, а для специальных коррекционных организаций образования для детей с ограниченными возможностями в развитии сумму граф 2, 17, 32-37.
      1.1 - 1.5-жолдардың қосындысы 1-жолға тең. 2.1 - 2.2-жолдардың саны 2-жолға тең / Сумма строк 1.1 - 1.5 равна строке 1. Сумма строк 2.1 и 2.2 равна строке 2.

Білім басқармасының басшысы/Начальник Управления образования __________ қолы / подпись____
М.О./М.П. Тегі, Аты және Әкесінің аты / Фамилия, Имя и Отчество
      телефон                  (бар болса/при наличии)

Қазақстан Республикасы Білім
және ғылым министрлігінің
Мектепке дейінгі және орта
білім департаментіне ұсынылады
Представляется в Министерство
образования и науки Республики
Казахстан
Департамент дошкольного и среднего образования

Қазақстан Республикасы Білім
және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы
№ 570 бұйрығына 67-қосымша
Приложение 67 к приказу Министра
образования и науки Республики Казахстан
от 27 декабря 2012 года № 570

№ П-26 нысаны
респонденттер: облыстық білім
басқармалары, ұсынылу мерзімі:
қазан
кезеңділігі: жылдық
Форма № П-26
респонденты: областные управления
образования, срок
представления: октябрь
периодичность: годовая

Арнайы білім беру ұйымдары туралы мәліметтер/Сведения о
специальных организациях образования

Облыс / Область____________ ӘАОЖ коды1 / код КАТО 1_________

жол № / № строки

Ұйымдардың атауы / Наименование организаций

ұйымдар саны (бірлік) / число организаций (единиц)

балалар саны (адам) / численность детей (человек)

материалдық база (бірлік) / материальная база (единиц)

кабинеттердің бар болуы / наличие кабинетов

меншікті ғимараты / собственное здание

жалданбалы / арендуемое

жобалық қуаты (оқушылар орнының саны) / проектная мощность (количество ученических мест)

типтік / типовое

бейімделген / приспособленное

сурдолог / сурдолога

офтальмолог / офтальмолога

логопед / логопеда

психиатр / психиатра

педагог-психолог / педагога-психолога

диагностика / диагностики

А

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

ПМПК2


2

сауықтыру орталығы / реабилитационный центр


3

түзету кабинеті / кабинет коррекции


4

логопункт3


Толтыру бойынша нұсқау / Инструкция по заполнению

1 Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі Интернет-ресурсының http://www.stat.kz/klassifikacii/Pages/default.aspx мекен-жайында орналасқан Әкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуішіне сәйкес / согласно Классификатору административно-территориальных объектов, расположенному на Интернет-ресурсе Агентства Республики Казахстан по статистике по адресу http://www.stat.kz/klassifikacii/Pages/default.aspx
2 Психологиялық-медициналық-педагогикалық кеңестер / Психолого-медико-педагогические консультации
3 Сөйлеу қабілетінде кемістігі бар балаларға арналған кабинет / Кабинет для детей с нарушением речи

Білім басқармасының бастығы / Начальник Управления образования _________________ қолы / подпись____________
М.О. / М.П.  Тегі, Аты және Әкесінің аты / Фамилия, Имя и Отчество
                  телефон                 (бар болса / при наличии)

Қазақстан Республикасы Білім
және ғылым министрлігінің
Мектепке дейінгі және орта
білім департаментіне ұсынылады
Представляется в Министерство
образования и науки Республики
Казахстан
Департамент дошкольного и среднего образования

Қазақстан Республикасы Білім
және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы
№ 570 бұйрығына 68-қосымша
Приложение 68 к приказу Министра
образования и науки Республики Казахстан
от 27 декабря 2012 года № 570

№ П-27 нысаны
респонденттер: облыстық білім
басқармалары, ұсынылу мерзімі:
қазан
кезеңділігі: жылдық
Форма № П-27
респонденты: областные управления
образования, срок
представления: октябрь
периодичность: годовая

20__-20__ оқу жылының басындағы мамандандырылған мектептер,
дарынды балаларға арналған мектеп-интернаттар туралы
мәліметтер/
Сведения о специализированных школах, школах-интернатах
для одаренных детей на начало 20__-20__ учебного года

Облыс / Область____________ ӘАОЖ коды1 / код КАТО 1_________

жол № / № строки

Оқу орнының атауы / Наименование учебного заведения

бейіні, бағыты / профиль, направление

құрылу жылы (жыл) / год образования (год)

мекен-жайы, телефоны / адрес, телефон

оқыту тілі / язык обучения

оқушылар саны (адам) / численность учащихся (человек)

сыныптар саны (бірлік) / число классов (единиц)

ғимараттың типі (типтік, бейімделген) / тип здания (типовое, приспособленное)

барлығы / всего

оның ішінде қыздар / из них девочек

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Толтыру бойынша нұсқау / Инструкция по заполнению

1 - Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі Интернет-ресурсының http://www.stat.kz/klassifikacii/Pages/default.aspx мекен-жайында орналасқан Әкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуішіне сәйкес / согласно Классификатору административно-территориальных объектов, расположенному на Интернет-ресурсе Агентства Республики Казахстан по статистике по адресу http://www.stat.kz/klassifikacii/Pages/default.aspx
2 графада бейін (бағыт) көрсетіледі: жаратылыстану-математикалық, қоғамдық-гуманитарлық және тағы басқа / В графе 2 указать профиль (направление): естественно-математическое, общественно-гуманитарное и другое.

Білім басқармасының бастығы / Начальник Управления образования _________________ қолы / подпись____________
М.О. / М.П.  Тегі, Аты және Әкесінің аты / Фамилия, Имя и Отчество
                  телефон                 (бар болса / при наличии)

Қазақстан Республикасы Білім
және ғылым министрлігінің
Мектепке дейінгі және орта
білім департаментіне ұсынылады
Представляется в Министерство
образования и науки Республики
Казахстан
Департамент дошкольного и среднего образования

Қазақстан Республикасы Білім
және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы
№ 570 бұйрығына 69-қосымша
Приложение 69 к приказу Министра
образования и науки Республики Казахстан
от 27 декабря 2012 года № 570

№ П-28 нысаны
респонденттер: облыстық білім
басқармалары, ұсынылу мерзімі:
қазан
респонденттер: аудандық білім бөлімдері, ұсынылу мерзімі 15 қыркүйек
кезеңділігі: жылдық
Форма № П-28
респонденты: областные управления
образования, срок
представления: октябрь
респонденты: районные отделы образования, срок представления 15 сентября
периодичность: годовая

20__- 20__ оқу жылының басындағы жағдай бойынша жалпы білім
беретін мектептердің 9 сынып бітірушілерін жұмысқа
орналастыру туралы мәліметтер / Сведения о трудоустройстве
выпускников 9 классов общеобразовательных школ по состоянию на
начало 20__-20__ учебного года

Облыс / Область____________ ӘАОЖ коды1 / код КАТО 1_________

жол № / № строкиБітірушілер, барлығы (адам) / Всего выпускников (человек)

оның ішінде (адам) / из них (человек)

колледждерге оқуға түсті (адам) / поступили в колледжи (человек)

10 сыныпқа көшті (адам) / перешли в 10 класс (человек)

елден сыртқакеткендер (адам) / выехали за пределы страны (человек)

жұмысқа орналасқандар (адам) / трудоустроенные (человек)

жұмысқа орналаспағандар (адам) / не трудоустроенные (человек)

оқуға жарамайтындар (адам) / не подлежат обучению (человек)

күндізгі білім беретінмектептерде / дневных общеобразовательных школ

кешкі мектептерде / вечерних школ

мемлекеттік емес мектептерде / негосударственных школ

түзету мектептерінде / коррекционных школ

барлығы / всего

өлім себебімен / по причине смерти

ауыру себебімен / по болезни

А

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

барлығы облыс бойынша / всего по области
2

оның ішінде қалалық жерде / из них в городской местности3

оның ішінде ауылдық жерде / из них в сельской местности4

оның ішінде күндізгі мемлекеттік жалпы білім беру мектептерінде (1 жолдан) / из них в дневных государственных общеобразовательных школах (из строки 1)


5

оның ішінде қалалық жерде / из них в городской местности6

оның ішінде ауылдық жерде / из них в сельской местностиТолтыру бойынша нұсқау / Инструкция по заполнению

1 - Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі Интернет-ресурсыныңhttp://www.stat.kz/klassifikacii/Pages/default.asp x мекен-жайында орналасқан Әкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуішіне сәйкес / согласно Классификатору административно-территориальных объектов, расположенному на Интернет-ресурсе Агентства Республики Казахстан по статистике по адресу http://www.stat.kz/klassifikacii/Pages/default.aspx
2 және 3 жол қосындысы 1 жолға тең болуы қажет, сондай-ақ 5 және 6 жол қосындысы 4 жолға тең болуы қажет / Сумма строк 2 и 3 должна быть равна строке 1, также сумма строк 5 и 6 должна быть равна строке 4.

Білім басқармасының бастығы / Начальник Управления образования _________________ қолы / подпись____________
М.О. / М.П.  Тегі, Аты және Әкесінің аты / Фамилия, Имя и Отчество
                  телефон                 (бар болса / при наличии)

Қазақстан Республикасы Білім
және ғылым министрлігінің
Мектепке дейінгі және орта
білім департаментіне ұсынылады
Представляется в Министерство
образования и науки Республики
Казахстан
Департамент дошкольного и среднего образования

Қазақстан Республикасы Білім
және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы
№ 570 бұйрығына 70-қосымша
Приложение 70 к приказу Министра
образования и науки Республики Казахстан
от 27 декабря 2012 года № 570

№ П-29 нысаны
респонденттер: облыстық білім
басқармалары, ұсынылу мерзімі:
қазан
респонденттер: аудандық білім бөлімдері, ұсынылу мерзімі 15 қыркүйек
кезеңділігі: жылдық
Форма № П-29
респонденты: областные управления
образования, срок
представления: октябрь
респонденты:районные отделы образования, срок представления 15 сентября
периодичность: годовая

20__ -20__ оқу жылының басындағы жағдай бойынша жалпы білім
беретін мектептердің 11 сынып бітірушілерін жұмысқа орналастыру
туралы мәліметтер / Сведения о трудоустройстве выпускников
11 классов общеобразовательных школ по состоянию на начало
20__-20__ учебного года

Облыс / Область____________ ӘАОЖ коды1 / код КАТО 1_________

жол № / № строки

Түлектер / Выпускники

мектеп бітіргендер, барлығы (адам) / всего окончили школу (человек)

оның ішінде (адам) / из них (человек)

оқуға түскендер (адам) / поступили на учебу (человек)

күндізгі білім беретін мектептердің / дневных общеобразовательных школ

кешкі мектептердің / вечерних школ

мемлекеттік емес мектептердің / негосударственных школ

түзету мектептерінің / коррекционных школ

экстернаттық2 / экстернат2

барлығы / всего

колледжге / в колледж

ЖОО3-на / в ВУЗ3

А

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

барлығы облыс бойынша / всего по области2

оның ішінде қалалық жерде / из них в городской местности3

оның ішінде ауылдық жерде / из них в сельской местности4

оның ішінде күндізгі мемлекеттік жалпы білім беру мектептерінде (1 жолдан) / из них в дневных государственных общеобразовательных школах (из строки 1)5

оның ішінде қалалық жерде / из них в городской местности6

оның ішінде ауылдық жерде / из них в сельской местностикестенің жалғасы

жұмысқа орналасқандар (адам) / поступили на работу (человек)

кеткендер (адам) / выбыли (человек)

орналаспағандар (адам) / не устроились (человек)

оқуға жарамайтындар (адам) / не подлежат обучению (человек)

әскер қатарына шақырылған (адам) / призваны в армию (человек)

барлығы / всего

ауыл шаруашылығы / сельское хозяйство

өндіріс / промышленность

құрылыс / строительство

сауда / торговля

көлік / транспорт

тұрмыстық-коммуналдық шаруашылық / жилищно-коммунальное хозяйство

білім беру/ образование

денсаулық сақтау / здравохранение

тұрмыстық қызмет көрсету / бытовое обслуживание

басқа / другое

барлығы / всего

республикадан тыс/ за пределы республики

облыстан тыс / за пределы области

барлығы / всего

ауыру себебімен / по причине болезни

басқа себептермен / по другим причинам

барлығы / всего

ауыру себебімен / по причине болезни

өлім себебімен / по причине смерти

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30Толтыру бойынша нұсқау / Инструкция по заполнению

1 Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі Интернет-ресурсыныңhttp://www.stat.kz/klassifikacii/Pages/default.aspx мекен-жайында орналасқан Әкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуішіне сәйкес / согласно Классификатору административно-территориальных объектов,расположенному на Интернет-ресурсе Агентства Республики Казахстан по статистике по адресуhttp://www.stat.kz/klassifikacii/Pages/default.aspx
2 Экстернат - Білім алушы сабаққа үнемі қатыспай-ақ тиісті білім беру бағдарламасының оқу пәндерін өз бетімен оқитын оқыту нысандарының бірі / одна из форм обучения, при которой обучающийся без регулярного посещения занятий самостоятельно изучает учебные дисциплины соответствующей образовательной программы
3 ЖОО - Жоғары оқу орны / ВУЗ - Высшее учебное заведение
2 және 3 жолдардың қосындысы 1 жолға тең болуы қажет, сондай-ақ 5 және 6 жол қосындысы 4 жолға тең болуы қажет / Сумма строк 2 и 3 должна быть равна строке 1, также сумма строк 5 и 6 должна быть равна строке 4.

Білім басқармасының бастығы / Начальник Управления образования _________________ қолы / подпись____________
М.О. / М.П.  Тегі, Аты және Әкесінің аты / Фамилия, Имя и Отчество
                  телефон                 (бар болса / при наличии)

Қазақстан Республикасы Білім
және ғылым министрлігінің
Мектепке дейінгі және орта
білім департаментіне ұсынылады
Представляется в Министерство
образования и науки Республики
Казахстан
Департамент дошкольного и среднего образования

Қазақстан Республикасы Білім
және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы
№ 570 бұйрығына 71-қосымша
Приложение 71 к приказу Министра
образования и науки Республики Казахстан
от 27 декабря 2012 года № 570

№ П-30 нысаны
респонденттер: облыстық білім
басқармалары, ұсынылу мерзімі:
қазан
респонденттер: аудандық білім бөлімдері, ұсынылу мерзімі 15 қыркүйек
кезеңділігі: жылдық
Форма № П-30
респонденты: областные управления
образования, срок
представления: октябрь
респонденты: районные отделы образования, срок представления 15 сентября
периодичность: годовая

20__- 20__ оқу жылындағы педагогтерді аттестаттаудан өткізу
туралы мәліметтер / Сведения о проведении аттестации
педагогических кадров на 20__-20__учебный год

Облыс / Область____________ ӘАОЖ коды1 / код КАТО 1_________

жол № / № строки

аттестациядан өткен педагогтардің саны (адам) / численность педагогов, прошедших аттестацию (человек)

оның ішінде (адам) / из них (человек)

жоғары санатқа / на высшую категорию

бірінші санатқа / на первую категорию

екінші санатқа / на вторую категорию

тағайындалған / присвоено

расталған / подтверждено

мойындалмаған / отказано

тағайындалған / присвоено

расталған / подтверждено

мойындалмаған / отказано

тағайындалған / присвоено

расталған / подтверждено

мойындалмаған / отказано

А

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Облыс бойынша қазақ тілінде оқытатын мектептердің барлығы / Всего по области в школах с казахским языком обучения2

оның ішінде қалалық жерде / из них в городской местности3

оның ішінде ауылдық жерде / из них в сельской местности4

Барлығы облыс бойынша басқа тілде оқытатын мектептерде / Всего по области в школах с другим языком обучения5

оның ішінде қалалық жерде / из них в городской местности6

оның ішінде ауылдық жерде / из них в сельской местностиТолтыру бойынша нұсқау / Инструкция по заполнению

1 - Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі Интернет-ресурсыныңhttp://www.stat.kz/klassifikacii/Pages/default.asp x мекен-жайында орналасқан Әкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуішіне сәйкес / согласно Классификатору административно-территориальных объектов, расположенному на Интернет-ресурсе Агентства Республики Казахстан по статистике по адресу http://www.stat.kz/klassifikacii/Pages/default.aspx
2 және 3 жолдардың қосындысы 1 жолға, 5 және 6 жолдардың қосындысы 4 жолға тең болуы қажет / Сумма строк 2 и 3 должна быть равна строке 1, сумма строк 5 и 6 должна быть равна строке 4.
4 жолда мектептегі оқыту тілін көрсету қажет / в строке 4 указать язык обучения в школах. 4-6 жолдарға басқа тілде оқытатын мектептер үшін оқыту тілін қосымша жолдарда көрсету керек (мысалы, орыс тілінде оқытатын мектептер, өзбек тілінде оқытатын мектептер және тағы солай) / К строкам 4-6 добавить дополнительные строки с указанием школ с другими языками обучения (например, школы с русским языком обучения, школы с узбекским языком обучения и так далее)

Білім басқармасының бастығы / Начальник Управления образования _________________ қолы / подпись____________
М.О. / М.П.  Тегі, Аты және Әкесінің аты / Фамилия, Имя и Отчество
                  телефон                 (бар болса / при наличии)

Қазақстан Республикасы Білім
және ғылым министрлігінің
Мектепке дейінгі және орта
білім департаментіне ұсынылады
Представляется в Министерство
образования и науки Республики
Казахстан
Департамент дошкольного и среднего образования

Қазақстан Республикасы Білім
және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы
№ 570 бұйрығына 72-қосымша
Приложение 72 к приказу Министра
образования и науки Республики Казахстан
от 27 декабря 2012 года № 570

№ П-31 нысаны
респонденттер: облыстық білім
басқармалары, ұсынылу мерзімі:
қазан
респонденттер: аудандық білім бөлімдері, ұсынылу мерзімі 15 қыркүйек
кезеңділігі: жылдық
Форма № П-31
респонденты: областные управления
образования, срок
представления: октябрь
респонденты: районные отделы образования, срок представления 15 сентября
периодичность: годовая

20__-20__ оқу жылындағы мектептерде жұмыс істейтін
мұғалім-магистранттар туралы мәліметтер/
Сведения об учителях-магистрантах, работающих в школах на
20__-20__ учебный год

Облыс / Область____________ ӘАОЖ коды1 / код КАТО 1_________

жол № / № строки

магистрант-мұғалімдер саны (адам) / численность учителей-магистрантов (человек)

оның ішінде пәндер бойынша (адам) / из них по предметам (человек)

қазақ тілінде оқытылатын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті / казахский язык и литература в школах с казахским языком обучения

орыс тілінде оқытылатын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті / казахский язык и литература в школах с русским языком обучения

орыс тілінде оқытылатын мектептердегі орыс тілі мен әдебиет / русский язык и литература в школах с русским языком обучения

қазақ тілінде оқытылатын мектептердегі орыс тілі мен әдебиеті/ русский язык и литература в школах с казахским языком обучения

А

В

1

2

3

4

5

1

барлығы облыс бойынша / всего по области


2

оның ішінде ауылдық жерде / из них в сельской местности


кестенің жалғасы

оның ішінде пәндер бойынша (адам) / из них по предметам (человек)

бастауыш сыныптар / начальные классы

неміс тілі / немецкий язык

ағылшын тілі / английский язык

француз тілі / французский язык

физика

математика

химия

биология

география

БӨ2 және сызу / ИЗО2 и черчение

тарих / история

өзін-өзі тану / самопознание

психология

экология

музыка

информатика

валеология

еңбек / труд

ӨҚН3 және БӘД4 / ОБЖ3 и НВП4

технология

дене шынықтыру / физкультура

басқалар / другие6

7

<