"Ғылыми атақтар (қауымдастырылған профессор (доцент), профессор) беру ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2011 жылғы 31 наурыздағы № 128 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 15 маусымдағы № 380 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 16 шілдеде № 11686 болып тіркелді

      БҰЙЫРАМЫН:
      1. «Ғылыми атақтар (қауымдастырылған профессор (доцент), профессор) беру ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2011 жылғы 31 наурыздағы № 128 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6939 тіркелген, «Егемен Қазақстан» газетінің 2011 жылғы 20 мамырдағы № 207-210 (26612) санында жарияланған) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
      көрсетілген бұйрықпен бекітілген Ғылыми атақтар (қауымдастырылған профессор (доцент), профессор) беру ережесінде:
      4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «4. Қауымдастырылған профессор (доцент) ғылыми атағы ғылыми дәрежесі (ғылым кандидаты, ғылым докторы, философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор) немесе философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор академиялық дәрежесі бар және ғылыми атақ беруге қолдау хат ұсынған ұйымда толық ставкада жұмыс істейтін тұлғаларға мынадай жағдайларда беріледі:
      1) диссертация қорғағаннан кейін ғылыми және (немесе) ғылыми-педагогикалық қызметте 3 жылдан кем емес, оның ішінде жоғары оқу орнында доценттен (қауымдастырылған профессордан) төмен емес лауазымда немесе ғылыми ұйымда аға ғылыми қызметкер лауазымында, жоғары оқу орнының немесе ғылыми ұйымның басшысы, жоғары оқу орны басшысының орынбасары, бөлімшелер басшылары лауазымдарында 2 жыл үзіліссіз өтілі.
      Философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор академиялық дәрежесі бар үміткерлер үшін жоғары оқу орнында қауымдастырылған профессордан (доценттен) немесе ғылыми ұйымда аға ғылыми қызметкерден төмен емес лауазымдағы өтілі талап етілмейді;
      2) диссертация қорғағаннан кейін жарияланған сұратылған мамандық бойынша кемінде 14 ғылыми мақаласы (тезистер емес), оның ішінде уәкілетті орган ұсынатын басылымдарда 10 ғылыми мақала және халықаралық рецензияланатын ғылыми журналдарда 2 ғылыми мақаласы.
      Осы Ереженің 4-тармағының 2) тармақшасында көрсетілген халықаралық рецензияланатын ғылыми журналдарға Томсон Рейтер (Web of Science, Thomson Reuters) компаниясының ақпараттық базасында нөлдік емес импакт-факторы бар журналдар жатады. Әлеуметтік және гуманитарлық ғылымдар саласында ғылыми атаққа үміткер тұлғалар үшін Скопус немесе Jstore базаларына кіретін журналдар да жатады.
      Халықаралық рецензияланатын ғылыми журналдардағы мақалалар келесі шарттар орындалған жағдайда ескеріледі:
      1) мақалалар Томсон Рейтер (Web of Science, Thomson Reuters) компаниясының ақпараттық базасында импакт-факторы болған немесе Скопус не Jstore базаларында (әлеуметтік және гуманитарлық ғылымдар саласында) индекстелген мерзімде шыққан ағымдағы нөмірлерде (конференция материалдары емес) жарияланған;
      2) мақалалар журналдың Томсон Рейтер (Web of Science, Thomson Reuters) компаниясының ақпараттық базасында немесе Скопус не Jstore базаларында (әлеуметтік және гуманитарлық ғылымдар саласында) көрсетілген тематикалық бағытына сәйкес келген жағдайда.
      Ғылыми мақалалар халықаралық рецензияланатын ғылыми журналдарда талап етілген мақалалар санынан артық болған жағдайда, олар уәкілетті орган ұсынатын басылымдардағы мақалалар ретінде саналады.
      Томсон Рейтер (Web of Science, Thomson Reuters) компаниясының деректер базасына енгізілген патенттер халықаралық рецензияланатын ғылыми журналдардағы ғылыми мақалалар ретінде саналады;
      3) Ғылыми кеңес ұсынған монографиясы (соңғы 5 жылда басылған, ізденушіге кемінде 6 баспа табағы тиесілі), не Ғылыми кеңес немесе Республикалық оқу-әдістемелік кеңес ұсынған жеке жазылған оқу (оқу-әдістемелік) құралы (соңғы 5 жылда басылған, көлемі 6 баспа табақтан кем емес, оқу процесінде кемінде 1 оқу жылы пайдаланылады), не оның басшылығымен диссертация қорғаған және ғылыми дәрежесі бар тұлғасы.
      Осы Ереженің 4-тармағының 2) тармақшасында көрсетілгендерге қосымша Томсон Рейтер (Web of Science, Thomson Reuters) компаниясының ақпараттық базасының деректері бойынша тиісті саладағы жарияланымдары жарияланған сәтінде 1,0-ден жоғары импакт-факторы бар халықаралық рецензияланатын ғылыми журналдарда жарияланған кемінде 3 ғылыми мақаласы болған жағдайда осы ереженің 4-тармағының 3) тармақшасының талаптарын орындау талап етілмейді.»;
      5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «5. Профессор ғылыми атағы ғылыми дәрежесі (ғылым кандидаты, ғылым докторы, философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор) немесе философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор академиялық дәрежесі және қауымдастырылған профессор (доцент) немесе аға ғылыми қызметкер ғылыми атағы бар және ғылыми атақ беруге қолдау хат ұсынған ұйымда толық ставкада жұмыс істейтін тұлғаларға мынадай жағдайларда беріледі:
      1) қауымдастырылған профессор (доцент) ғылыми атағын алғаннан кейін ғылыми және (немесе) ғылыми-педагогикалық қызметте 5 жылдан кем емес, оның ішінде жоғары оқу орнында профессордан төмен емес лауазымда немесе ғылыми ұйымда тиісті лауазымда, жоғары оқу орнының немесе ғылыми ұйымның басшысы, жоғары оқу орны басшысының орынбасары, бөлімшелер басшылары лауазымдарында 2 жыл үзіліссіз өтілі;
      2) қауымдастырылған профессор (доцент) ғылыми атағын алғаннан кейін жарияланған, сұратылған мамандық бойынша 28 ғылыми мақаласы (тезистер емес), оның ішінде уәкілетті орган ұсынған басылымдарда 20 ғылыми мақала және осы Ереженің 4-тармағының 2) тармақшасының талаптарын қанағаттандыратын халықаралық рецензияланатын ғылыми журналдарда 3 ғылыми мақала;
      3) Ғылыми кеңес ұсынған және қауымдастырылған профессор (доцент) ғылыми атағын алғаннан кейін жарияланған монографиясы (авторлығы кемінде 6 баспа табақты құрайтын), не Ғылыми кеңес/Республикалық оқу-әдістемелік кеңес ұсынған жеке жазылған оқулығы (соңғы 5 жылда басылған, жалпы көлемі 6 баспа табақтан кем емес, білім беру процесінде кемінде 1 оқу жылы пайдаланылады), не оның басшылығымен диссертация қорғаған және ғылыми дәрежесі бар 3 тұлғасы.
      Осы Ереженің 5-тармағының 2) тармақшасында көрсетілгендерге қосымша Томсон Рейтер (Web of Science, Thomson Reuters) компаниясының ақпараттық базасының деректері бойынша тиісті саладағы жарияланымдары жарияланған сәтінде 1,0-ден жоғары импакт-факторы бар халықаралық рецензияланатын ғылыми журналдарда жарияланған кемінде 5 ғылыми мақаласы болған жағдайда осы ереженің 5-тармағының 3) тармақшасының талаптарын орындау талап етілмейді.»;
      мынадай мазмұндағы 5-1 тармақпен толықтырылсын:
      «5-1. Профессор ғылыми атағы ғылым кандидаты, ғылым докторы, философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор ғылыми дәрежесі бар және ғылыми атақ беруге қолдау хат ұсынған ұйымда толық ставкада жұмыс істейтін тұлғаларға мынадай жағдайларда беріледі:
      1) диссертация қорғағаннан кейін ғылыми және (немесе) ғылыми-педагогикалық қызметте 8 жылдан кем емес, оның ішінде жоғары оқу орнында қауымдастырылған профессордан (доценттен) төмен емес лауазымда немесе ғылыми ұйымда аға ғылыми қызметкер лауазымында, жоғары оқу орнының немесе ғылыми ұйымның басшысы, басшысының орынбасары, бөлімшелерінің басшылары лауазымдарында 2 жыл үзіліссіз өтілі;
      2) қауымдастырылған профессор (доцент) ғылыми атағын алғаннан кейін жарияланған сұратылған мамандық бойынша 42 ғылыми мақаласы (тезистер емес), оның ішінде уәкілетті орган ұсынған басылымдарда 30 және Томсон Рейтер (Web of Science, Thomson Reuters) компаниясының ақпараттық базасының деректері бойынша нөлдік емес импакт-факторы бар халықаралық рецензияланатын ғылыми журналдарда 5 ғылыми мақаласы;
      3) Ғылыми кеңес ұсынған және диссертация қорғағаннан кейін жарияланған 2 монографиясы (авторлығы кемінде 10 баспа табақты құрайды), не Ғылыми кеңес/Республикалық оқу-әдістемелік кеңес ұсынған жеке жазылған 2 оқулығы (соңғы 5 жылда басылған, жалпы көлемі 12 баспа табақтан кем емес, білім беру процесінде кемінде 1 оқу жылы пайдаланылады), не оның басшылығымен диссертация қорғаған және ғылыми дәрежесі бар 4 тұлғасы.
      Осы Ереженің 5-1-тармағының 2) тармақшасында көрсетілгендерге қосымша Томсон Рейтер (Web of Science, Thomson Reuters) компаниясының ақпараттық базасының деректері бойынша тиісті саладағы жарияланымдары жарияланған сәтінде 1,0-ден жоғары импакт-факторы бар халықаралық рецензияланатын ғылыми журналдарда жарияланған кемінде 7 ғылыми мақаласы болған жағдайда осы Ереженің 5-1-тармағының 3) тармақшасының талаптарын орындау талап етілмейді.»;
      7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «7. Ғылыми атақ беру туралы қолдау хатты Комитетке жоғары оқу орнының немесе ғылыми ұйымның Ғылыми кеңесі ұсынады. Ғылыми кеңес қолдаухат жіберу туралы шешім қабылдаудан 1 ай бұрын осы Ережеге 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша анықтаманы және оның жарияланымдарының тізімін жоғары оқу орнының немесе ғылыми ұйымның интернет-ресурстарында орналастырады.
      Қолдау хатқа аттестаттау ісі қоса беріледі, оған мынадай құжаттар кіреді:
      1) ілеспе хат - ұйымның бланкісінде материалдарды жіберу мерзімі көрсетілген Ғылыми кеңес төрағасы қол қойған ұсыным;
      2) еңбектер тізімі және тиісті жарияланымдар көшірмелері;
      3) ізденушінің ғылыми және педагогикалық қызметі көрсетілген ұйымның Ғылыми кеңесі отырысының хаттамасынан үзінді;
      4) жоғары оқу орнынан кейінгі білімі, ғылыми дәрежелері мен атақтары туралы дипломдар көшірмелері;
      5) жұмыс орны растаған кадр есебі бойынша жеке іс парағы;
      6) жұмыс орны растаған Қазақстан Республикасы Еңбек кодексіне сәйкес еңбек қызметін растайтын құжаттың көшірмесі;
      7) шәкірттер (ғылыми дәрежесі бар тұлғалар) дайындағанын растайтын ресми құжаттардың көшірмелері немесе монографияның немесе оқулықтың (оқу құралының) түпнұсқасы;
      8) қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде аты, жөні, тегі (болған жағдайда) жазылу туралы мәлімет.
      Қандай да бір құжаттар болмаған жағдайда Комитет аттестаттау ісін қарамай, қайтару себебін көрсетіп аттестаттау ісінің Комитетте тіркелген күнінен бастап күнтізбелік 10 күн ішінде қайтарады. Жоғары оқу орны немесе ғылыми ұйым аттестаттау ісін қайтарылған күнінен бастап 1 айдан кем емес мерзімде қайта ұсынады. Бұл ретте Ғылыми кеңестің жаңа қолдау хаты ұсынылады.»;
      мынадай мазмұндағы 7-1 және 7-2 тармақтармен толықтырылсын:
      «7-1. Қазақстан Республикасы азаматтарының, шетелдіктердің және азаматтығы жоқ тұлғалардың басқа елдің мемлекеттік аттестаттау органдарында алған ғылыми атақтарын тану Қазақстан Республикасының тиісті аттестаттарын бере отырып, қауымдастырылған профессор (доцент), профессор атақтарын беру арқылы жүргізіледі.
      7-2. Қазақстан Республикасы азаматтарының, шетелдіктердің және азаматтығы жоқ тұлғалардың басқа елдің мемлекеттік аттестаттау органдарында алған ғылыми атақтарын тану мынадай құжаттарды ұсыну арқылы жүргізіледі:
      1) сұратылған мамандықтың атауы және шифры көрсетілген олар жұмыс істейтін жоғары оқу орнының немесе ғылыми ұйымның қолдаухаты;
      2) жеке куәлігінің немесе паспортының көшірмесі;
      3) шетелде ғылыми атақ берілгені туралы аттестаттың нотариалды расталған көшірмесі немесе оның нотариалды расталған аудармасы;
      4) қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде аты, жөні, тегі (болған жағдайда) жазылу туралы мәлімет.»;
      10-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «10. Қауымдастырылған профессор (доцент), профессор ғылыми атақтарын ізденушілердің аттестаттау істерінің осы Ережеге сәйкестігі Комитеттің консультативтік-кеңес беру органы болып табылатын Сараптамалық кеңесте анықталады.
      Аттестаттау ісін қарау нәтижесінде Сараптамалық кеңес осы Ережеге 2-3 қосымшаларға сәйкес нысанда қорытынды қабылдайды. Сараптамалық кеңестің қорытындысы негізінде Комитет ғылыми атақ беру/беруден бас тарту туралы шешім қабылдайды және тиісті бұйрық шығарады.
      Ғылыми атақты беру туралы шешім Комитеттің интернет-ресурстарында шешім қабылданған күннен бастап 5 жұмыс күні ішінде орналастырылады.
      Ғылыми атақты беруден бас тарту шешім жоғары оқу орнына немесе ғылыми ұйымға шешім қабылданған күннен бастап 10 жұмыс күні ішінде хабарланады. Бұл ретте Ғылыми кеңес осы атақты беру туралы жаңа ұсынымды кем дегенде 1 жылдан кейін береді.
      Ұсынылған ғылыми мақалаларда, монографияларда, оқу (оқу-әдістемелік) құралдарында, оқулықтарда авторы мен дереккөзіне сілтемесіз бөтен материалды пайдаланған жағдайда Комитет теріс шешім қабылдайды, ол жоғары оқу орнына немесе ғылыми ұйымға шешім қабылданған күннен бастап 10 жұмыс күні ішінде хабарланады. Бұл ретте осы тұлға бойынша қолдау хат Комитетке қайта берілмейді.»;
      Анықтама деген 1-қосымша, Қорытынды деген 2-қосымша және Қорытынды деген 4-қосымша осы бұйрыққа 12 және 3-қосымшаларға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;
      2-қосымша алынып тасталсын.
      3. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті (С.Н. Нүсіпов) заңнамада белгіленген тәртіппен:
      1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;
      2) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткен соң ресми жариялауды;
      3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің ресми интернет-ресурсында орналастыруды қамтамасыз етсін.
      4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Білім және ғылым саласындағы бақылау комитетінің төрағасы С.Н. Нүсіповке жүктелсін.
      5. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасы
      Білім және ғылым министрі                   А. Сәрінжіпов

Қазақстан Республикасы   
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы  
№ 380 бұйрығына       
1-қосымша         

Ғылыми атақтар     
(қауымдастырылған профессор
(доцент), профессор) беру
ережесіне 1-қосымша  
Нысан          

_________________________________________________ мамандық бойынша
              (мамандықтың шифры мен аты)
_____________________________________ғылыми атағын ізденуші туралы
                        анықтама

1

Тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)


2

Ғылыми (академиялық) дәрежесі, берілген уақыты


3

Ғылыми атақ, берілген уақыты


4

Құрметті атақ, берілген уақыты


5

Лауазымы (лауазымға тағайындалу туралы бұйрық мерзімі және нөмірі)


6

Ғылыми, ғылыми-педагогикалық жұмыс өтілі

Барлығы_________ жыл,
оның ішінде лауазымда ________ жыл

7

Диссертация қорғағаннан/қауымдастырылған профессор (доцент) ғылыми атағын алғаннан кейінгі ғылыми мақалалар, шығармашылық еңбектер саны


Барлығы __________________,
уәкілетті орган ұсынатын басылымдарда____________________,
Томсон Рейтер (Web of Science, Thomson Reuters) компаниясының ақпараттық базасының деректері бойынша нөлдік емес импакт-факторға ие халықаралық ғылыми журналдарда ________________________________,
Скопус не Jstore базалардағы журналдарда_____________________,
шығармашылық еңбектер ___________

8

Соңғы 5 жылда басылған монографиялар, оқулықтар, жеке жазылған оқу (оқу-әдістемелік) құралдар саны


9

Оның басшылығымен диссертация қорғаған және ғылыми дәрежесі бар тұлғалар


10

Оның жетекшілігімен даярланған республикалық, халықаралық, шетелдік конкурстардың, көрмелердің, фестивальдардың, сыйлықтардың, олимпиадалардың лауреаттары, жүлдегерлері


11

Оның жетекшілігімен даярланған Дүниежүзілік универсиадалардың, Азия чемпионаттарының және Азия ойындарының чемпиондары, Еуропа, әлем және Олимпиада ойындарының чемпиондары немесе жүлдегерлері


12

Қосымша ақпарат


Кафедры (бөлімше) басшысы _____________

Қазақстан Республикасы   
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы  
№ 380 бұйрығына       
2-қосымша         

Ғылыми атақтар     
(қауымдастырылған профессор
(доцент), профессор) беру
ережесіне 2-қосымша  
Нысан         

__________________________________________________ бойынша
                      (ғылым саласы)

сараптамалық кеңестің

                              Қорытындысы

20 __ ж. «___» _________________ № ________________ хаттама

      Тыңдалды:
_________________________________________________________________
___________________________________________ ғылыми кеңесі ұсынған
             (ұйымның атауы)
_________________________________________________________________
(ізденушінің тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) (бұдан әрі - Т.Ә.А.))
_________________________________________________________________
            ғылыми дәрежесі немесе құрметті атағы)
қауымдастырылған профессор (доцент) ғылыми атағын беру туралы
№ ______________ ісі тыңдалды.

      Сарапшы _______________________________________ тыңдап және
                              (Т.Ә.А.)
______________________________ аттестаттау ісінің материалдарын
                   (Т.Ә.А.)
талқылап, сараптамалық кеңес мынаны белгіледі:
      1. _______________________________________ мамандығы бойынша
      қауымдастырылған профессор (доцент) ғылыми атағын ізденуші
__________________________________________________________________
                                 (Т.Ә.А.)

диссертация қорғағаннан кейін ________ ғылыми еңбектері бар, оның
ішінде Комитет ұсынатын басылымдарда ______, Томсон Рейтер (Web of
Science, Thomson Reuters) компаниясының ақпараттық базасының
деректері бойынша нөлдік емес импакт-факторға ие халықаралық ғылыми
журналдарда _____, Скопус не Jstore базаларындағы журналдарда______.
      2. Жеке жазылған және жарияланған, білім беру процесінде
пайдаланылған, көлемі______ баспа табақ оқу (оқу-әдістемелік)
құралы/монографиясы._______________________________________________
___________________________________________________________________
                  (аты, басылған орны және жылы)
___________________________________________________________________
      3. Оның жетекшілігімен диссертация қорғаған және ғылыми
дәрежесі бар
___________________________________________________________________
         (Т.Ә.А., қорғаған және бекітілген күні, айы, жылы)
____________________________________немесе ізденуші жеке дайындаған
___________________________________________________________________
   халықаралық және республикалық конкурстарының лауреаттары
(дипломанттары), __________________________________________________
___________________________________________________________________
Дүниежүзілік универсиадалардың, Азия, Еуропа, Әлем чемпионаттарының,
Азия және Олимпиада ойындарының жүлдегерлері атанған тұлғалар.
      4. Еңбек өтілі ______________________________________________
                        (ғылыми, ғылыми-педагогикалық жұмыс)
_________________________________________________________________.
      5. Ұсынылған ғылыми мақалаларда, монографияларда, оқу
(оқу-әдістемелік) құралдарында, оқулықтарда авторы мен дереккөзіне
сілтемесіз бөтен материалды пайдаланғаны туралы мәлімет ___________
                                                        (бар/жоқ)
      6. Сараптамалық кеңес қаулы етеді:
__________________________________________________________________.
             (ұсыным береді немесе ұсыным бермейді)
Комитет _______________________________________ мамандығы бойынша
             (мамандық шифры, мамандық)
_________________________________________________________________
                                (Т.Ә.А.)
қауымдастырылған профессор (доцент) ғылыми атағын берсін.
      Дауыс беру нәтижелері: «жақтап» дауыс бергені ___________
                             «қарсы» __________________________
                             «қалыс қалғаны» __________________
      Төраға ______________________________
                       (Т.Ә.А.)
      Ғалым хатшы _________________________
                       (Т.Ә.А.)

Қазақстан Республикасы   
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы  
№ 380 бұйрығына      
3-қосымша         

Ғылыми атақтар           
(қауымдастырылған профессор    
(доцент), профессор) беру ережесіне
3-қосымша            
Нысан              

_________________________________________________ бойынша
      (ғылым саласы)

сараптамалық кеңестің

Қорытындысы

20__ ж. «_____» _________________ № ________________ хаттама

      Тыңдалды:
__________________________________________________________________
____________________________________________ ғылыми кеңесі ұсынған
              (ұйымның атауы)
__________________________________________________________________
(ізденушінің тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) (бұдан әрі - Т.Ә.А. ) )
___________________________________________________________________
            (ғылыми дәрежесі немесе құрметті атағы)
профессор ғылыми атағын беру туралы № ______________ ісі тыңдалды.

Сарапшы ______________________________________________ тыңдап
                            (Т.Ә.А.)
Және___________________________ аттестациялық ісінің материалдарын
            (Т.Ә.А.)
талқылап, сараптамалық кеңес мынаны белгіледі:
      1. _______________________________________________ мамандығы
бойынша профессор ғылыми атағын ізденуші _________________________
                                                 (Т.Ә.А.)
қауымдастырылған профессор (доцент) ғылыми атағын алғаннан кейін
_______ ғылыми еңбектері бар, оның ішінде Комитет ұсынатын
басылымдарда________, шетелдік ғылыми басылымдарда ______, оның
ішінде Томсон Рейтер (Web of Science, Thomson Reuters) компаниясының
ақпараттық базасының деректері бойынша нөлдік емес импакт-факторға ие
халықаралық ғылыми журналдарда_______, Скопус не Jstore базаларындағы
журналдарда___.
      2. Жеке жазылған және жарияланған, білім беру процесінде
пайдаланылған, көлемі______ баспа табақ оқулығы/монографиясы.
____________________________________________________________________
                  (атауы, басылған орны және жылы)
____________________________________________________________________
      3. Оның жетекшілігімен диссертация қорғаған және ғылыми
дәрежесі бар ____________________________________________________________________
        (Т.Ә.А., қорғаған және бекітілген күні, айы, жылы)
____________________________________немесе ізденуші жеке дайындаған
____________________________________________________________________
халықаралық және республикалық конкурстарының лауреаттары
(дипломанттары), ___________________________________________________
____________________________________________________________________
Дүниежүзілік универсиадалардың, Азия, Еуропа, Әлем чемпионаттарының,
Азия және Олимпиада ойындарының жүлдегерлері атанған тұлғалар.
      4. Еңбек өтілі _______________________________________________
                       (ғылыми, ғылыми-педагогикалық)
___________________________________________________________________.
      5. Ұсынылған ғылыми мақалаларда, монографияларда, оқу
(оқу-әдістемелік) құралдарында, оқулықтарда авторы мен дереккөзіне
сілтемесіз бөтен материалды пайдаланғаны туралы мәлімет ___________
                                                        (бар/жоқ)
      6. Сараптамалық кеңес қаулы етеді:
________________________________________________________________.
             (ұсыным береді немесе ұсыным бермейді)
Комитет _______________________________________ мамандығы бойынша
            (мамандық шифры, мамандық)
_________________________________________________________________
                  (ізденушінің Т.Ә.А.)
профессор ғылыми атағын берсін.
      Дауыс беру нәтижелері:
                       «жақтап» дауыс бергені ______________
                       «қарсы» ______________
                       «қалыс қалғаны» ____________

      Төраға ______________________________
                       (Т.Ә.А.)

      Ғалым хатшы _________________________
                       (Т.Ә.А.)

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады