2018 жылға жұмыс орындарына квота белгілеу туралы

Қызылорда облысы Сырдария ауданы әкімдігінің 2018 жылғы 19 ақпандағы № 61 қаулысы. Қызылорда облысының Әділет департаментінде 2018 жылғы 7 наурызда № 6190 болып тіркелді. Қолданылу мерзімінің аяқталуына байланысты тоқтатылды

      "Халықты жұмыспен қамту туралы" Қазақстан Республикасының 2016 жылғы 6 сәуірдегі Заңына және "Құқықтық актілер туралы" Қазақстан Республикасының 2016 жылғы 6 сәуірдегі Заңына сәйкес Сырдария ауданының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. 2018 жылға пробация қызметінің есебінде тұрған адамдарды жұмысқа орналастыру үшін, бас бостандығынан айыру орындарынан босатылған адамдарды жұмысқа орналастыру үшін, ата-анасынан кәмелеттік жасқа толғанға дейін айырылған немесе ата-анасының қамқорлығынсыз қалған, білім беру ұйымдарының түлектері болып табылатын жастар қатарындағы азаматтарды жұмысқа орналастыру үшін 1 пайыз мөлшерінде жұмыс орындарына квота осы қаулының 1, 2 және 3-қосымшаларына сәйкес белгіленсін.

      2. Сырдария ауданы әкімдігінің келесі қаулыларының күші жойылды деп танылсын:

      1) Сырдария ауданы әкімдігінің 2017 жылғы 22 мамырдағы № 133 "Жұмыс орындарына квота белгілеу туралы" қаулысы (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 5873 болып тіркелген және Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде 2017 жылы 16 маусымда жарияланған):

      2) Сырдария ауданы әкімдігінің 2017 жылғы 20 желтоқсандағы № 319 "Жұмыс орындарына квота белгілеу туралы" Сырдария ауданы әкімдігінің 2017 жылғы 22 мамырдағы №133 қаулысына өзгеріс енгізу туралы" қаулысы (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 6105 болып тіркелген және Қазақстан Республикасы Нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде 2018 жылы 08 қаңтарда жарияланған).

      3. Осы қаулының орындалуын бақылау жетекшілік ететін Сырдария ауданы әкімінің орынбасарына жүктелсін.

      4. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Аудан әкімінің міндетін атқарушы Б. Өтегенова

  Сырдария ауданы әкімдігінің 2018 жылғы 19 ақпандағы № 61 қаулысына 1-қосымша

2018 жылға пробация қызметінің есебінде тұрған адамдарды жұмысқа орналастыру үшін квота

      Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда - Қызылорда облысы Сырдария ауданы әкімдігінің 14.08.2018 № 252 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі).

Ұйымның атауы

Жұмыскерлердің тізімдік саны

Квотаның көлемі (%) жұмыскерлердің тізімдік санынан

Квота белгіленген жұмыс орындарының саны (адам)

1

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Су ресурстары комитеті "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының "Арал" салынып жатқан кәсіпорындардың бірлескен дирекциясы" филиалы Сырдария ауданының оқшау сумен жабдықтау жүйелерін пайдаланушы өндірістік бөлімшесі

172

1

2

2

"Шаған Жер" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

138

1

1

3

"Мағжан и К" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

142

1

1

4

"АҚЖАРМА и К" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

85

1

1

  Сырдария ауданы әкімдігінің 2018 жылғы 19 ақпандағы №61 қаулысына 2-қосымша

2018 жылға бас бостандығынан айыру орындарынан босатылған адамдарды жұмысқа орналастыру үшін квота

      Ескерту. 2-қосымша жаңа редакцияда - Қызылорда облысы Сырдария ауданы әкімдігінің 14.08.2018 № 252 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі).

Ұйымның атауы

Жұмыскерлердің тізімдік саны

Квотаның көлемі (%) жұмыскерлердің тізімдік санынан

Квота белгіленген жұмыс орындарының саны (адам)

1

"Құңдызды май" шаруа қожалығы

67

1

1

  Сырдария ауданы әкімдігінің 2018 жылғы 19 ақпандағы № 61 қаулысына 3-қосымша

2018 жылға ата-анасынан кәмелеттік жасқа толғанға дейін айырылған немесе ата-анасының қамқорлығынсыз қалған, білім беру ұйымдарының түлектері болып табылатын, жастар қатарындағы азаматтарды жұмысқа орналастыру үшін квота

      Ескерту. 3-қосымша жаңа редакцияда - Қызылорда облысы Сырдария ауданы әкімдігінің 14.08.2018 № 252 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі).

Ұйымның атауы

Жұмыскерлердің тізімдік саны

Квотаның көлемі (%) жұмыскерлердің тізімдік санынан

Квота белгіленген жұмыс орындарының саны (адам)

1

"Сырдария аудандық білім бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

40

1

1

2

Қызылорда облысының білім басқармасының "Сырдария аграрлы-техникалық колледжі" коммуналдық мемлекетік қазыналық кәсіпорны

76

1

1

Об установлении квоты рабочих мест на 2018 год

Постановление Сырдарьинского районного акимата Кызылординской области от 19 февраля 2018 года № 61. Зарегистрировано Департаментом юстиции Кызылординской области 7 марта 2018 года № 6190. Прекращено действие в связи с истечением срока

      В соответствии с Законом Республики Казахстан от 6 апреля 2016 года "О занятости населения" и Законом Республики Казахстан от 6 апреля 2016 года "О правовых актах" акимат Сырдарьинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Установить квоту рабочих мест для трудоустройства лиц, состояших на учете службы пробации, для трудоустройства освобожденных из мест лишения свободы, для трудоустройства граждан из числа молодежи, потерявших или оставшихся до наступления совершеннолетия без попечения родителей, являющихся выпускниками организаций образования в размере 1 процента на 2018 год согласно приложениями 1, 2 и 3 к настоящему постановлению.

      2. Признать утратившими силу следующие постановления акимата Сырдарьинского района:

      1) постановление акимата Сырдарьинского района от 22 мая 2017 года № 133 "Об установлении квоты рабочих мест" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 5873 и опубликовано в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан от 16 июня 2017 года);

      2) постановление акимата Сырдарьинского района от 20 декабря 2017 года № 319 "О внесении изменении в постановление акимата Сырдарьинского района от 22 мая 2017 года №133 "Об установлении квоты рабочих мест" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 6105 и опубликовано в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан от 08 января 2018года).

      3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на курирующего заместителя акима Сырдарьинского района.

      4. Настоящее постановление вводится в действие со дня первого официального опубликования.

      Исполняющий обязанности акима района Отегенова Б.

  Приложение 1 к постановлению акимата Сырдарьинского района от 19 февраля 2018 года №61

Квота для трудоустройства лиц, состоящих на учете службы пробации на 2018 год

      Сноска. Приложение 1 – в редакции постановления Сырдарьинского районного акимата Кызылординской области от 14.08.2018 № 252 (вводится в действие со дня первого официального опубликования).

Наименование организации

Списочная численность работников

Размер квоты (%) от списочной численности работников

Количество рабочих мест для лиц (человек)

1

Производственный участок по эксплуатации локальных систем водоснабжения Сырдарьинского района филиала "Объединенная дирекция строящихся предприятий "Арал" "Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан

172

1

2

2

Товарищество с ограниченной ответственностью "Шаган Жер"

138

1

1

3

Товарищество с ограниченной ответственностью "Магжан и К"

142

1

1

4

Товарищество с ограниченной ответственностью "АКЖАРМА и К"

85

1

1

  Приложение 2 к постановлению акимата Сырдарьинского района от 19 февраля 2018 года №61

Квота для трудоустройства лиц, освобожденных из мест лишения свободы на 2018 год

      Сноска. Приложение 2 – в редакции постановления Сырдарьинского районного акимата Кызылординской области от 14.08.2018 № 252 (вводится в действие со дня первого официального опубликования).

Наименование организации

Списочная численность работников

Размер квоты (%) от списочной численности работников

Количество рабочих мест для лиц (человек)

1

Крестьянское хозяйство "Құндызды май"

67

1

1

  Приложение 3 к постановлению акимата Сырдарьинского района от 19 февраля 2018 года №61

Квота для трудоустройства граждан из числа молодежи, потерявших или оставшихся до наступления совершеннолетия без попечения родителей, являющихся выпускниками организаций образования на 2018 год

      Сноска. Приложение 3 – в редакции постановления Сырдарьинского районного акимата Кызылординской области от 14.08.2018 № 252 (вводится в действие со дня первого официального опубликования).

Наименование организации

Списочная численность работников

Размер квоты (%) от списочной численности работников

Количество рабочих мест для лиц (человек)

1

Коммунальное государственное учреждение "Сырдарьинский районный отдел образования

40

1

1

2

Коммунальное государственное казенное предприятие "Сырдарьинский аграрно-технический колледж" управления образования Кызылординской области

76

1

1