Әкімдіктің 2016 жылғы 4 сәуірдегі № 51 "Азаматтық қызметшілер болып табылатын және ауылдық жерде жұмыс істейтін денсаулық сақтау, әлеуметтік қамсыздандыру, білім беру, мәдениет, спорт және ветеринария саласындағы мамандар лауазымдарының тізбесін айқындау туралы" қаулысына өзгерістер енгізу туралы

Қостанай облысы Қамысты ауданы әкімдігінің 2019 жылғы 4 қазандағы № 129 қаулысы. Қостанай облысының Әділет департаментінде 2019 жылғы 4 қазанда № 8683 болып тіркелді

      2015 жылғы 23 қарашадағы Қазақстан Республикасы Еңбек Кодексінің 18-бабы 2) тармақшасына және 139-бабының 9-тармағына сәйкес Қамысты ауданының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Әкімдіктің "Азаматтық қызметшілер болып табылатын және ауылдық жерде жұмыс істейтін денсаулық сақтау, әлеуметтік қамсыздандыру, білім беру, мәдениет, спорт және ветеринария саласындағы мамандар лауазымдарының тізбесін айқындау туралы" 2016 жылғы 4 сәуірдегі № 51 қаулысына (2016 жылғы 27 мамырда "Қамысты жаңалықтары – Камыстинские новости" газетінде жарияланған, Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6305 болып тіркелген) мынадай өзгерістер енгізілсін:

      жоғарыда көрсетілген қаулының қосымшасында, әлеуметтік қамсыздандыру, білім беру және денсаулық сақтау саласындағы 6, 8, 9, 19, 46, 48-тармақтар жаңа редакцияда жазылсын:

      "6. әлеуметтік жұмыс жөніндегі консультант, халықты жұмыспен қамту орталығының әлеуметтік жұмыс жөніндегі консультанты;

      8. аудандық маңызы бар мемлекеттік мекеменің және мемлекеттік қазыналық кәсіпорынның басшысы (шағын жинақталған мектептен, мектепке дейінгі ұйымнан, әдістемелік кабинеттен (орталықтан) басқа); аудандық маңызы бар мемлекеттік мекеменің және мемлекеттік қазыналық кәсіпорнының басшысы: шағын жинақталған мектептің, мектепке дейінгі білім беру ұйымының, әдістемелік кабинеттің (орталық);

      9. аудандық маңызы бар мемлекеттік мекеменің және мемлекеттік қазыналық кәсіпорын (шағын жинақталған мектептен басқа) басшысының орынбасары; аудандық маңызы бар мемлекеттік мекеменің және мемлекеттік қазыналық кәсіпорынның: шағын жинақталған мектеп басшысының орынбасары;

      19. бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім берудің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарының педагог-психологі; педагог-психолог (бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім берудің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарының педагог-психологін қоспағанда); психолог;

      46. аудандық аурухананың; аудандық емхананың басшысы;

      48. аудандық маңызы бар мемлекеттік мекеменің және мемлекеттік қазынашылық кәсіпорынның клиникалық (жедел медициналық көмек көрсету бөлімшелерінің, күндізгі стационардың, емхананың) және параклиникалық бөлімшелерінің меңгерушілері;".

      2. "Қамысты ауданы әкімдігінің экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі" мемлекеттік мекемесі Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте:

      1) осы қаулының аумақтық әділет органында мемлекеттік тіркеуін;

      2) осы қаулыны ресми жариялағаннан кейін Қамысты ауданы әкімдігінің интернет-ресурсында орналастыруды қамтамасыз етсін.

      3. Осы қаулының орындалуын бақылау Қамысты ауданы әкімінің экономика мәселелері жөніндегі орынбасарына жүктелсін.

      4. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қамысты ауданы әкімі Г. Бекмухамедов

О внесении изменений в постановление акимата от 4 апреля 2016 года № 51 "Об определении перечня должностей специалистов в области здравоохранения, социального обеспечения, образования, культуры, спорта и ветеринарии, являющихся гражданскими служащими и работающих в сельской местности"

Постановление акимата Камыстинского района Костанайской области от 4 октября 2019 года № 129. Зарегистрировано Департаментом юстиции Костанайской области 4 октября 2019 года № 8683

      В соответствии с подпунктом 2) статьи 18 и пунктом 9 статьи 139 Трудового кодекса Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года акимат Камыстинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Внести в постановление акимата "Об определении перечня должностей специалистов в области здравоохранения, социального обеспечения, образования, культуры, спорта и ветеринарии, являющихся гражданскими служащими и работающих в сельской местности" от 4 апреля 2016 года № 51 (опубликовано 27 мая 2016 года в газете "Қамысты жаңалықтары – Камыстинские новости", зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6305) следующие изменения:

      в приложении к вышеуказанному постановлению в области социального обеспечения, образования и здравоохранения пункты 6, 8, 9, 19, 46, 48 изложить в новой редакции:

      "6. консультант по социальной работе; консультант по социальной работе центра занятости населения;

      8. руководитель государственного учреждения и государственного казенного предприятия районного значения (кроме малокомплектной школы, дошкольной организации образования, методического кабинета (центра); руководитель государственного учреждения и государственного казенного предприятия районного значения: малокомплектной школы, дошкольной организации образования, методического кабинета (центра);

      9. заместитель руководителя государственного учреждения и государственного казенного предприятия районного значения (кроме малокомплектной школы); заместитель руководителя государственного учреждения и государственного казенного предприятия районного значения: малокомплектной школы;

      19. педагог-психолог организаций образования, реализующих общеобразовательные учебные программы начального, основного среднего и общего среднего образования; педагог-психолог (за исключением педагога - психолога организаций образования, реализующих общеобразовательные учебные программы начального, основного среднего и общего среднего образования); психолог;

      46. руководитель районной больницы; районной поликлиники;

      48. заведующие клиническими (отделением скорой медицинской помощи, дневным стационаром, поликлиникой) и параклиническими подразделениями государственного учреждения и государственного казенного предприятия районного значения;".

      2. Государственному учреждению "Отдел экономики и бюджетного планирования акимата Камыстинского района" в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

      1) государственную регистрацию настоящего постановления в территориальном органе юстиции;

      2) размещение настоящего постановления на интернет - ресурсе акимата Камыстинского района после его официального опубликования.

      3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима Камыстинского района по экономическим вопросам.

      4. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Аким Камыстинского района Г. Бекмухамедов