Қазақстан Республикасының кейбір заң актілеріне сот сараптамасын жүргізу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасының Заңы 2001 жылғы 6 қараша N 251-II

      Қазақстан Республикасының мына заң актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
      1. "Сот сараптамасы туралы" 1997 жылғы 12 қарашадағы Z970188_ Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1997 ж., N 21, 276-құжат; 2000 ж., N 6, 141-құжат):
      10-бапта:
      мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықтырылсын:
      "1-1. Бір жолғы тәртіппен сараптама жүргізу:
      1) сараптама түрлерінің заңдарда белгіленген тізбесінде көзделмеген сараптама тағайындалған;
      2) осы заңның 27-бабына сәйкес шет мемлекеттің сот сараптамасы саласындағы маман сарапшы ретінде тартылған;
      3) сот сараптамасы органдарының қызметкерлері болып табылатын, сондай-ақ лицензия негізінде сот-сараптама қызметін жүзеге асыратын тиісті мамандықтағы барлық сарапшыларға қарсылық қанағаттандырылған не осы адамдар және тұтас алғанда тиісті сот сараптамасы органы сараптама жүргізуден дәлелді себептермен шеттетілген жағдайларда тапсырылуы мүмкін.";

   4-тармақтағы "Қазақстан Республикасының заңдарымен" деген сөздер "осы 
Заңмен" деген сөздермен ауыстырылсын. 
   2. 1997 жылғы 13 желтоқсандағы 

Z970206_

 Қазақстан Республикасының 
Қылмыстық іс жүргізу кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің 
Жаршысы, 1997 ж., N 23, 335-құжат; 1998 ж., N 23, 416-құжат; 2000 ж., N 
3-4, 66-құжат; N 6, 141-құжат; 2001 ж., N 8, 53-құжат; N 15-16, 239-құжат; 
N 17-18, 245-құжат): 
   1) 83-баптың бірінші бөлігіндегі "Қазақстан Республикасы заңдарымен" 
деген сөздер "осы Кодекстің 243-бабының бірінші бөлігімен" деген сөздермен 
ауыстырылсын; 
   2) 243-баптың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын: 
   "Сот сараптамасын жүргізу: 
   1) сот сараптамасы органдарының қызметкерлеріне; 
   2) лицензия негізінде сот-сараптама қызметін жүзеге асыратын 
адамдарға; 
   3) заң талаптарына сәйкес бір жолғы тәртіппен өзге де адамдарға 
тапсырылуы мүмкін.". 
   3. 1999 жылғы 13 шілдедегі 

K990411_

 Қазақстан Республикасының 
Азаматтық іс жүргізу кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің 
Жаршысы, 1999 ж., N 18, 644-құжат; 2000 ж., N 3-4, 66-құжат; N 10, 
244-құжат; 2001 ж., N 8, 52-құжат; N 15-16, 239-құжат): 
   91-бапта: 
   төртінші бөліктегі екінші сөйлем мынадай редакцияда жазылсын: 
   "Сот сараптамасын жүргізу: 
   1) сот сараптамасы органдарының қызметкерлеріне; 
   2) лицензия негізінде сот-сараптама қызметін жүзеге асыратын 
адамдарға; 
   3) заң талаптарына сәйкес бір жолғы тәртіппен өзге де адамдарға 
тапсырылуы мүмкін."; 
   алтыншы бөліктегі бірінші сөйлем алып тасталсын. 
   4. 2001 жылғы 30 қаңтардағы 

K010155_

 Қазақстан Республикасының 
Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне (Қазақстан Республикасы 
Парламентінің Жаршысы, 2001 ж., N 5-6, 24-құжат; N 17-18, 241-құжат): 
   597-баптың бірінші бөлігіндегі екінші сөйлем мынадай редакцияда 
жазылсын: 
   "Сот сараптамасын жүргізу: 
   1) сот сараптамасы органдарының қызметкерлеріне; 
   2) лицензия негізінде сот-сараптама қызметін жүзеге асыратын 
адамдарға; 
   3) заң талаптарына сәйкес бір жолғы тәртіппен өзге де адамдарға 
тапсырылуы мүмкін.". 
   
   Қазақстан Республикасының 
       Президенті 
   
   Мамандар:
    Қасымбеков Б.А. 
    Багарова Ж.А. 
   
   
   


О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам проведения судебной экспертизы

Закон Республики Казахстан от 6 ноября 2001 года N 251

      Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:
      1. В Закон Республики Казахстан Z970188_ "О судебной экспертизе" от 12 ноября 1997 г. (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., N 21, ст. 276; 2000 г., N 6, ст. 141):
      в статье 10:
      дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:
      "1-1. Производство экспертизы в разовом порядке может быть поручено в случаях:
      1) назначения экспертизы, не предусмотренной определенным законодательством перечнем видов экспертиз;
      2) привлечения в качестве эксперта специалиста иностранного государства в области судебной экспертизы в соответствии со статьей 27 настоящего Закона;
      3) удовлетворения отводов всем экспертам соответствующей специальности, являющимся сотрудниками органов судебной экспертизы, а также осуществляющим судебно-экспертную деятельность на основании лицензии, либо мотивированного отстранения от производства экспертизы этих лиц и соответствующего органа судебной экспертизы в целом.";

 

     в пункте 4 слова "законодательством Республики Казахстан" заменить

словами "настоящим Законом".

     2. В 


Z970206_
 

  Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от

13 декабря 1997 г. (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., N

23, ст. 335; 1998 г., N 23, ст. 416; 2000 г., N 3-4, ст. 66; N 6, ст. 141;

2001 г., N 8, ст. 53; N 15-16, ст. 239; N 17-18, ст. 245):

     1) в части первой статьи 83 слова "законодательством Республики

Казахстан" заменить словами "частью первой статьи 243 настоящего Кодекса";

     2) часть первую статьи 243 изложить в следующей редакции:

     "Производство судебной экспертизы может быть поручено:

     1) сотрудникам органов судебной экспертизы;

     2) лицам, осуществляющим судебно-экспертную деятельность на основании

лицензии;

     3) в разовом порядке иным лицам в соответствии с требованиями

закона.".

     3. В 


K990411_
 

  Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан

от 13 июля 1999 г. (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1999 г., N

18, ст. 644; 2000 г., N 3-4, ст. 66, N 10, ст. 244; 2001 г., N 8, ст. 52;

N 15-16, ст. 239):

     в статье 91:

     в части четвертой второе предложение изложить в следующей редакции:

     "Производство судебной экспертизы может быть поручено:

     1) сотрудникам органов судебной экспертизы;

     2) лицам, осуществляющим судебно-экспертную деятельность на основании

лицензии;

     3) в разовом порядке иным лицам в соответствии с требованиями

закона.";

     в части шестой первое предложение исключить.

     4. В 


K010155_
 

  Кодекс Республики Казахстан об административных

правонарушениях от 30 января 2001 г. (Ведомости Парламента Республики

Казахстан, 2001 г., N 5-6, ст. 24; N 17-18, ст. 241):

     второе предложение части первой статьи 597 изложить в следующей

редакции:

     "Производство судебной экспертизы может быть поручено:

     1) сотрудникам органов судебной экспертизы;

     2) лицам, осуществляющим судебно-экспертную деятельность на основании

лицензии;

     3) в разовом порядке иным лицам в соответствии с требованиями

закона.".


     Президент

Республики Казахстан


(Специалисты: Умбетова А.М.,

              Склярова И.В.)