Мемлекеттік құқықтық статистика және арнайы есепке алу туралы

Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 22 желтоқсандағы N 510 Заңы.

МАЗМҰНЫ

      Осы Заң мемлекеттік құқықтық статистиканы жүзеге асырудың және арнайы есепке алуды жүргiзудiң құқықтық негiздерi мен принциптерiн, құқықтық статистика және арнайы есепке алуды жүргiзу саласында статистикалық қызметтi жүзеге асырушы уәкiлеттi органның және өзге де мемлекеттiк органдардың өкiлеттiктерi мен функцияларын айқындайды.

1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негiзгi ұғымдар

      Осы Заңда мынадай негiзгi ұғымдар пайдаланылады:

      1) мемлекеттiк құқықтық статистика - қылмыстық-құқықтық, азаматтық-құқықтық, әкiмшiлiк-құқықтық салалардағы ведомстволық есепкe алудың орталықтандырылған жүйесiне негiзделген мемлекеттiк статистика саласы;

      2) мемлекеттiк құқықтық ақпараттық статистика жүйесi - уәкiлеттi органның және құқықтық статистика және арнайы есепке алу субъектiлерiнiң бiрiккен статистикалық ақпараттық дерекқоры;

      3) құқықтық статистикалық ақпарат - құқықтық статистика және арнайы есепке алу субъектiлерi статистикалық мақсатта пайдалану үшiн уәкiлеттi органға беретiн мәлiметтер;

      4) құжатталған ақпарат - ұсынылған нысанына қарамастан, ақпараттық есепке алу құжатында жазылған қылмыстық-құқықтық, азаматтық-құқықтық, әкiмшiлiк-құқықтық салалардағы тұлғалар, заттар, фактiлер, оқиғалар, мән-жайлар және басқа да құқықтық құбылыстар мен процестер туралы мәлiметтер;

      5) ақпараттық есепке алу құжаты - өз негiзiнде мемлекеттік құқықтық статистика және арнайы есепке алу деректерi құралатын, белгiленген үлгiдегi құқықтық статистикалық ақпараттың материалдық (қағаз, магниттiк, оптикалық) жеткiзушiсi;

      6) құқықтық статистикалық байқау - заңдылықтың, құқықтық тәртiптің, адам мен азаматтың, заңды тұлғалардың және мемлекеттiң құқықтары мен заңды мүдделерiнiң сақталуының жалпы жай-күйiне әсер ететiн құбылыстар мен процестер туралы статистикалық байқау;

      7) азаматтық-құқықтық статистика - азаматтық-құқықтық саладағы азаматтық құқықтық қатынастардың, азаматтық сот iсiн жүргiзудiң және атқарушылық iс жүргiзудiң жай-күйi туралы мемлекеттiк құқықтық статистика саласы;

      7-1) "Қылмыстық құқық бұзушылықтар картасы" интернет-порталы – қылмыстық құқық бұзушылықтар мәселелері бойынша электрондық ақпараттық ресурстарға бірыңғай қол жеткізу нүктесін ұсынатын мемлекеттік ақпараттық жүйе;

      8) қылмыстық-құқықтық статистика – қылмыстық-құқықтық саладағы қылмыстылықтың, қылмыстық сот iсiн жүргiзудiң, атқарушылық іс жүргізудің жай-күйі, қылмыстық құқық бұзушылықтар жасалғаны үшiн жазалау және өзге де қылмыстық-құқықтық ықпал ету шараларының қолданылуы туралы мемлекеттiк құқықтық статистика саласы;

      9) әкiмшiлiк-құқықтық статистика - әкiмшiлiк құқық бұзушылықтың және әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс жүргiзудiң жай-күйi туралы мемлекеттiк құқықтық статистика саласы;

      10) ведомстволық есепке алу - жедел және арнайы есепке алумен байланысты емес, мемлекеттiк органның iшкi ведомстволық қызметiн қамтамасыз ету үшiн тұлғалар, заттар және оқиғалар туралы мәлiметтер жинау, тiркеу, жүйелеу, сыныптау және сақтау;

      11) арнайы есепке алу - мемлекеттiк құқықтық статистика саласындағы құжатталған ақпаратты мемлекеттiк органдарды, жеке және заңды тұлғаларды ақпараттық қамтамасыз ету үшiн жинау, тiркеу, өңдеу, жинақтау, жүйелеу, сыныптау, сақтау;

      12) жедел есепке алу - құқықтық статистика және арнайы есепке алу субъектiлерiнiң жедел iздестiру қызметiн қамтамасыз ету үшiн тұлғалар туралы мәлiметтердi жинау, тiркеу, жүйелеу, сыныптау, сақтау;

      13) құқықтық статистика және арнайы есепке алу субъектiлерi - мемлекеттiк құқықтық статистика, арнайы есепке алу iсiн жүргiзу, қылмыстық-құқықтық, азаматтық-құқықтық, әкiмшiлiк-құқықтық салаларда қолданылатын құжатталған ақпаратты зерделеу және талдау мақсаттары үшiн уәкiлеттi органға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құқықтық статистикалық ақпарат беретiн құқық қорғау, сот органдары және өзге де мемлекеттiк органдар мен ұйымдар, сондай-ақ адамдар;

      14) уәкiлеттi орган - өз құзыретi шегiнде құқықтық статистика және арнайы есепке алу саласында статистикалық қызметтi жүзеге асыратын мемлекеттiк орган.

      Ескерту. 1-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 15.01.2014 № 164-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі), 03.07.2014 № 227-V (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі); 24.11.2015 № 419-V (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

2-бап. Қазақстан Республикасының мемлекеттiк құқықтық статистика және арнайы есепке алу туралы заңдары

      1. Қазақстан Республикасының мемлекеттiк құқықтық статистика және арнайы есепке алу туралы заңдары Қазақстан Республикасының Конституциясына негiзделедi, осы Заңнан және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтiк құқықтық актiлерiнен тұрады.

      2. Егер Қазақстан Республикасы бекiткен халықаралық шартта, осы Заңдағыдан өзгеше ережелер белгiленсе, онда халықаралық шарттың ережелерi қолданылады.

3-бап. Мемлекеттiк құқықтық статистиканың және арнайы есепке алудың нысанасы

      Бұқаралық құқықтық немесе басқа да заңи мәнi бар құбылыстар мен процестердiң нақты орын мен уақыт жағдайындағы сандық жағы олардың сапалық ерекшелiгiн, даму үрдiсi мен заңдылығын ашу мақсатында мемлекеттiк құқықтық статистиканың нысанасы болып табылады.

      Статистикалық байқау жолымен бұқаралық құқықтық немесе басқа да заңи мәнi бар құбылыстардың жиынтығын сипаттайтын құжатталған ақпарат арнайы есепке алу нысанасы болып табылады.

4-бап. Мемлекеттiк құқықтық статистиканы және арнайы есепке алуды қалыптастырудың негiзгi мiндеттерi мен принциптерi

      1. Мемлекеттiк құқықтық статистика және арнайы есепке алудың мiндеттерi:

      1) мемлекеттiк органдарды, жеке және заңды тұлғаларды бiртұтас статистикалық принциптер және стандарттар негiзiнде елдегi заңдылық пен құқық тәртiбiнiң жай-күйi туралы ақпаратпен тиiмдi және жеткiлiктi қамтамасыз ету;

      2) мемлекеттiк құқықтық ақпараттық статистика жүйесiн жетiлдiру және дамыту болып табылады.

      2. Мемлекеттiк құқықтық статистика және арнайы есепке алу:

      1) мемлекеттiк құқықтық ақпараттық статистика жүйесiн басқарудың бiртұтастығы;

      2) құқықтық статистикалық ақпараттың тұтастығы, объективтілiгi, жеткiлiктiлiгi, тұрлаулылығы және салыстырымдылығы;

      3) құқықтық статистикалық ақпараттың Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген шектерде қолжетiмдiлiгi және ашықтығы;

      4) адам мен азаматтың, заңды тұлғалардың және мемлекеттiң құқықтары мен заңды мүдделерiнiң мүлтiксiз сақталуы принциптерiнде жүзеге асырылады.

5-бап. Құқықтық статистиканы қалыптастыру

      Құқықтық статистиканы қалыптacтыpу тәртiбiн, белгiлерiн, өлшемдерiн, көлемiн және мерзiмдерiн уәкiлеттi орган белгiлейдi.

6-бап. Уәкiлеттi органның құзыретi

      Мемлекеттiк құқықтық статистиканы қалыптастыру және арнайы есепке алуды жүргiзу саласындағы мемлекеттiк саясатты iске асыру мақсатында уәкiлеттi орган:

      1) мемлекеттiк құқықтық статистиканы қалыптастырады;

      2) жедел, ведомстволық есепке алуды және жедел-iздестiру, қарсы барлау қызметiн жүзеге асыратын органдармен құпия негiзде ынтымақтасып жұмыс істейтін адамдарды есепке алуды қоспағанда, арнайы есепке алуды жүргiзедi;

      3) құқықтық статистика және арнайы есепке алу субъектiлерi беретiн мемлекеттiк құқықтық статистика және арнайы есепке алу мәлiметтерiнiң тұтастығына, объективтiлiгiне, анықтығына, жеткiлiктiлiгiне қадағалауды жүзеге асырады, сондай-ақ осы саладағы ақпаратты жинау, тiркеу, өңдеу, жинақтау, жиынтықтау және сақтау әдiстемесiн белгiлейдi;

      4) құқықтық статистикалық байқаулар өткiзедi;

      5) құқықтық статистика және арнайы есепке алуды жүргiзу саласында ақпараттық-талдау қызметiн жүзеге асырады;

      6) бақылау мен қадағалау органдары жүргiзетiн тексерулерді және бақылау және қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылау мен қадағалауды есепке алуды жүргiзедi;

      7) алып тасталды - ҚР 03.07.2013 № 124-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      8) құқықтық статистика және арнайы есепке алу мәселелерi бойынша мемлекеттiк органдармен өзара iс-қимыл жасайды;

      9) құқықтық статистика және арнайы есепке алу саласында халықаралық ынтымақтастықты жүзеге асырады;

      10) алып тасталды - ҚР 03.07.2013 № 124-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      11) мемлекеттiк құқықтық статистика және арнайы есепке алу саласында статистикалық принциптер және стандарттар, әдiстеме әзiрлейдi;

      12) құқықтық статистиканың және арнайы есепке алудың барлық субъектiлерi үшiн мiндеттi құқықтық статистика және арнайы есепке алу мәселелерi бойынша нормативтiк құқықтық актiлер әзiрлейдi;

      12-1) бақылау және қадағалау органдарының тексерулерін үйлестіреді;

      12-2) кәмелетке толмағандарға жыныстық тиіспеушілікке қарсы құқық бұзушылықтар жасағаны үшін қылмыстық жауаптылыққа тартылған адамдар туралы мәліметтерді жариялайды;

      12-3) құқық қорғау, арнаулы мемлекеттік және өзге де органдардың ақпарат алмасу жүйесі операторының:

      ақпараттық-коммуникациялық технологиялар және ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласында бірыңғай талаптардың сақталуын қамтамасыз ету;

      құқық қорғау, арнаулы мемлекеттік және өзге де органдардың ақпарат алмасу жүйесін пайдалануды, қолдап отыруды, дамытуды, оның мониторингін жүзеге асыру;

      құқық қорғау, арнаулы мемлекеттік және өзге де органдардың ақпарат алмасу жүйесінің іркіліссіз және тиісінше жұмыс істеуін, сондай-ақ оны қорғауды қамтамасыз ету;

      құқық қорғау, арнаулы мемлекеттік және өзге де органдардың ақпарат алмасу жүйесінде электрондық ақпараттық ресурстарды сақтау қауіпсіздігін қамтамасыз ету;

      құқық қорғау, арнаулы мемлекеттік және өзге де органдардың ақпарат алмасу жүйесінің анықталған кемшіліктеріне жедел ден қоюды қамтамасыз ету бойынша функцияларын жүзеге асырады;

      12-4) құқық қорғау, арнаулы мемлекеттік және өзге де органдардың ақпарат алмасу жүйесінің жұмыс істеуі, оған әкімшілік ету, пайдалану үшін жауапты лауазымды адамдарды айқындайды;

      12-5) "Қылмыстық құқық бұзушылықтар картасы" интернет-порталының жұмыс істеуін қамтамасыз етеді;

      12-6) тоқтатылған қылмыстық істерді қабылдауды, сақтауды және беруді жүзеге асырады;

      12-7) тексеруді және бақылау және қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылау мен қадағалауды тағайындау туралы актінің, тексеруді және бақылау және қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылау мен қадағалауды ұзарту туралы қосымша актінің, тексерудің және бақылау және қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылау мен қадағалаудың нәтижелері туралы актінің, анықталған бұзушылықтарды жою туралы нұсқаманың нысандарын әзірлейді және бекітеді;

      12-8) реттеуші мемлекеттік органдарға мемлекеттік бақылау мен қадағалауды жүргізу тәртібін жетілдіру жөнінде ұсыныстар енгізеді;

      13) осы Заңда, Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында және Қазақстан Республикасы Президентінің актілерінде көзделген өзге де функцияларды жүзеге асырады.

      Ескерту. 6-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2011.07.05 N 452-IV (2011.10.13 бастап қолданысқа енгізіледі); 03.07.2013 № 124-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 29.12.2014 № 269-V (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі); 24.11.2015 № 419-V (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі); 28.12.2016 № 36-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін екі ай өткен соң қолданысқа енгізіледі); 03.07.2017 № 84-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 24.05.2018 № 156-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

7-бап. Уәкілеттi орган мен оның аумақтық органдарының құқықтары мен мiндеттерi

      1. Уәкiлеттi орган мен оның аумақтық органдары өз өкілеттiктерi шегiнде:

      1) құқықтық статистика және арнайы есепке алу субъектiлерiнен мемлекеттiк құқықтық статистика және арнайы есепке алуды жүргiзу мәселелерi жөнiнде құқықтық статистикалық ақпаратты, ведомстволық есептілікті, бастапқы есепке алу құжаттары мен нысандарын, сондай-ақ статистикалық ақпаратты және арнайы есепке алуды жүргiзу үшiн басқа да ақпаратты тегiн алуға;

      2) сот және қылмыстық iзге түсу органдарының iс жүргiзу қызметiне араласпай, құқықтық статистика және арнайы есепке алу субъектiлерi беретiн құқықтық статистикалық ақпараттың тұтастығына, объективтiлiгiне, анықтығына және жеткiлiктілігiне бақылау мен қадағалауды жүзеге асыруға;

      3) Қазақстан Республикасының құқықтық статистика және арнайы есепке алу саласындағы заңдарын бұзушылықтарды анықтауға және жоюға бағытталған бақылау және қадағалау шаралары кешенiн жүзеге асыруға;

      4) құқықтық статистика және арнайы есепке алу мәселелерi бойынша заңдылықтың бұзылуын жою мақсатында ұсыныстар енгiзуге;

      5) бақылау және қадағалау органдары жүзеге асыратын тексерулерді тағайындау кезiнде Қазақстан Республикасы заңнамасының бұзылғандығы анықталған жағдайларда, оларды тағайындау туралы актілерді тіркеуден бас тартуға;

      6) Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес өзге де құқықтарды жүзеге асыруға құқығы бар.

      2. Уәкiлеттi орган мен оның аумақтық органдары өз өкiлеттiктерi шегiнде:

      1) мемлекеттiк құқықтық cтaтистика және арнайы есепке алу саласында ақпарат жинауды, өңдеудi, жинақтауды, жиынтықтауды және жаңартып отыруды;

      2) жүргiзiлетiн құқықтық статистикалық байқаулардың бағдарламасын мемлекеттiк статистикаға басшылықты жүзеге асыратын орталық атқарушы органмен келiсудi және бекiтудi;

      3) мемлекеттiк органдарды құқықтық статистикалық ақпаратпен қамтамасыз етудi;

      4) Қазақстан Республикасының нормативтiк құқықтық актiлерiнде белгiленген шекте, көлемде және мерзiмде құқықтық статистика және арнайы есепке алу субъектiлерiн құқықтық статистикалық ақпаратпен, арнайы есепке алу мәлiметтерiмен өтеусiз негiзде қамтамасыз етудi;

      5) Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес республикалық бюджетке түсетiн өз қаражаттары есебiнен, Қазақстан Республикасының нормативтiк құқықтық актiлерiнде белгiленген шекте, көлемде және мерзiмде жеке және заңды тұлғаларға ақпараттық-анықтамалық қызмет көрсетудi;

      6) мемлекеттiк құпиялары және заңмен қорғалатын құпиялары бар, алынған мәлiметтердiң сақталуын;

      7) ақпарат жүйелерiн заңсыз қол сұғудан, құқықтық статистика және арнайы есепке алу объектілерi туралы деректердiң бүлiнуiнен немесе жойылуынан қорғауды;

      8) мемлекеттiк құқықтық статистиканы қалыптастыру және арнайы есепке алуды жүргiзу кезiнде адам мен азаматтың, заңды тұлғалардың және мемлекеттiң құқықтары мен заңды мүдделерiнiң сақталуын;

      9) қаржы мониторингі жөніндегі уәкілетті органның сұратуы бойынша Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамасына сәйкес өздерінің ақпараттық жүйелерінен мәліметтер табыс етуді жүзеге асыруға міндетті.

      Ескерту. 7-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2009.08.28 N 192-IV (2010.03.08 бастап қолданысқа енгізіледі), 2010.03.19 № 258-IV, 2011.12.28 N 522-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 2014.06.10 № 206-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

8-бап. Құқықтық статистика және арнайы есепке алу субъектiлерiнің құқықтары мен мiндеттерi

      1. Құқықтық статистика және арнайы есепке алу субъектiлерi өз өкілеттiктерi шегiнде:

      1) мемлекеттiк құқықтық статистика мен арнайы есепке алуды жетiлдiру жөнiндегi шаралар туралы ұсыныстар енгiзуге;

      2) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ведомстволық құқықтық статистикалық байқаулар жүргізуге және жедел-iздестiру, қарсы барлау және қызметтік жұмысты қамтамасыз етуге арналған жедел, ведомстволық есепке алуды жүргізуге құқығы бар.

      2. Құқықтық статистика және арнайы есепке алу субъектiлерi:

      1) уәкiлеттi орган белгiлеген тәртiппен, шекте, көлемде және мерзiмдерде ақпараттық-есептiк құжаттарды, өзге де қажеттi материалдар мен мәлiметтердi уәкiлеттi органға беруге;

      2) құқықтық статистикалық ақпараттың тұтастығын, объективтiлiгiн, анықтығын және жеткiлiктiлiгiн қамтамасыз етуге және өз өкiлеттiктерi шегiнде құқықтық статистикалық ақпараттың көрсетiлуiнiң толымдылығын және анықтығын бақылауды жүзеге асыруға;

      3) мемлекеттiк құпияларды және заңмен қорғалатын құпияны құрайтын алынатын мәлiметтердiң, сондай-ақ құқық қорғау, арнаулы мемлекеттік және өзге де органдардың ақпарат алмасу жүйесінен алынған электрондық ақпараттық ресурстардың сақталуын қамтамасыз етуге;

      4) Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес тексерулер тағайындау туралы актiлердi тiркеуге мiндеттi.

      Ескерту. 8-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 24.11.2015 № 419-V (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі); 28.12.2016 № 36-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін екі ай өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

9-бап. Жеке және заңды тұлғалар құқықтарының кепiлдiктерi

      1. Құқықтық статистикалық ақпаратты тiркеу, жинақтау, өңдеу, сақтау және беру барысында уәкiлеттi opгaн мемлекеттiк құпиялары және заңмен қорғалатын құпиялары бар мәлiметтердi қорғау жөнiнде Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген шараларды қолданады.

      2. Тергеу мен анықтау деректерiн құрайтын нақты құбылыстар, процестер және тұлғалар туралы құқықтық статистикалық ақпарат жария етуге жатпайды. Егер тергеу мүдделерiне қайшы келмесе және басқа тұлғалардың құқықтарының, бостандықтарының, заңмен қорғалатын мүдделерiнiң бұзылуына байланысты болмаса, бұл ақпарат тергеушi, анықтаушы, прокурор және сот мүмкiн деп таныған көлемде, олардың рұқсатымен жария етiлуi мүмкiн.

      3. Адам мен азаматтың, заңды тұлғалардың және мемлекеттiң құқықтары мен заңды мүдделерiн сақтау мақсатында уәкiлеттi органға берiлген барлық бастапқы құқықтық статистикалық ақпараттың сақталуы қамтамасыз етiледi.

      4. Уәкiлеттi орган әрбiр азаматқа арнайы есепке алудағы оған қатысты, оның құқықтарын, бостандықтары мен мүдделерiн қозғайтын мәлiметтермен танысу мүмкiндiгiн қамтамасыз етуге мiндеттi.

      5. Ол туралы мәлiметтердiң арнайы есепке алуға заңсыз енгiзiлу фактiсiне Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген тәртiппен шағым жасауға болады.

10-бап. Статистикалық жұмыстарды қаржыландыру

      Уәкiлеттi орган және оның аумақтық органдары орындайтын статистикалық жұмыстар республикалық бюджет қаражаты есебiнен қаржыландырылады.

11-бап. Құқықтық есептiк тiркеу

      Құқықтық есептiк тiркеудi уәкiлеттi орган және оның аумақтық органдары азаматтық-құқықтық, қылмыстық-құқықтық және әкiмшiлiк-құқықтық құжатталған ақпаратты қабылдау, есепке алу және жүйелеу арқылы жүзеге асырады.

12-бап. Арнайы есепке алуды тағайындау мен жүргізу

      1. Арнайы есепке алу:

      1) мемлекеттiк органдардың Қазақстан Республикасы заңдарын жетiлдiру жөнiндегi қызметiн;

      2) мемлекеттiк органдардың құқық қолдану қызметiн;

      3) Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген тәртiппен жеке және заңды тұлғаларды ақпараттық қамтамасыз етуге арналған.

      2. Уәкілеттi орган арнайы есептi жинауды, тiркеудi, өңдеудi, жинақтауды, жүйелеудi, сыныптауды, сақтауды және пайдалануды қамтамасыз етедi.

      3. Уәкiлеттi орган арнайы есепке алудың мынадай түрлерiн:

      1) қылмыстық жауаптылыққа тартылатын, қылмыстық құқық бұзушылықтар жасаған адамдарды;

      2) ұстап алынған, күзетпен ұсталатын және сотталған адамдарды дактилоскопиялық есепке алуды;

      3) анықтаудан, тергеуден, соттан жасырынған адамдарды, сондай-ақ жазасын өтеуден немесе пробациялық бақылауды жүзеге асырудан жалтарып жүрген адамдарды;

      4) хабар-ошарсыз жоғалып кеткен адамдарды;

      5) жеке басы анықталмаған мәйiттердi;

      6) әкiмшiлiк жауаптылыққа тартылған адамдарды;

      6-1) қылмыстық құқық бұзушылық жасағаны үшін қылмыстық жауаптылыққа тартылған адамдарды;

      7) сот әрекетке қабiлетсіз және әрекетке қабілеті шектеулі деп таныған адамдарды;

      8) белгілі бір лауазымды атқару немесе белгілі бір қызметпен айналысу құқығынан айрылған адамдарды;

      9) сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасаған адамдарды;

      10) бақылау және қадағалау органдары жүзеге асыратын және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен уәкілетті органда тіркелетін тексерулерді;

      10-1) террористік іс-әрекетті жүзеге асырғаны үшін жауаптылыққа тартылған адамдарды, сондай-ақ cот террористік деп таныған ұйымдарды және ақпараттық материалдарды;

      11) экстремизмді жүзеге асырғаны үшін жауаптылыққа тартылған адамдарды, сондай-ақ cот экстремистік деп таныған ұйымдарды және ақпараттық материалдарды;

      11-1) мемлекеттік қызметке кір келтіретін тәртіптік теріс қылықтар жасаған адамдарды;

      12) мемлекеттік қызметтен жағымсыз себептермен босатылған адамдарды;

      13) адамдардың қаза болуына немесе жаралануына әкеп соққан жол-көлік оқиғаларын;

      14) атқарушылық құжаттар бойынша міндеттемелерін орындамаған адамдарды, сондай-ақ әкімшілік айыппұл салу туралы қаулыны ерікті түрде орындамаған адамдарды;

      15) атқарушылық іс жүргізу бойынша борышкерлер, мемлекеттің мүддесі үшін ұсынылған, сондай-ақ алименттер өндіріп алу туралы, асыраушының мертігуінен немесе денсаулығының өзге де зақымдануынан, қайтыс болуынан келген залалды өтеу туралы қуынымдар бойынша жауапкер болып табылатын іздеудегі адамдарды;

      16) қылмыстық жолмен алынған ақшаны және (немесе) өзге мүлікті заңдастырғаны (жылыстатқаны) және терроризмді қаржыландырғаны үшін жауаптылыққа тартылған адамдарды;

      16-1) кәмелетке толмағандарға жыныстық тиіспеушілікке қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар жасағаны үшін қылмыстық жауаптылыққа тартылған адамдарды;

      16-2) туысқандарымен байланысты жоғалтқан адамдарды;

      16-3) өзі туралы анықтамалық деректерді хабарлауға қабілеті жоқ адамдарды;

      17) қылмыстық жолмен алынған ақшаны және (немесе) өзге мүлікті заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға байланысты тәркіленген мүлік сомаларын;

      18) қылмыстық жолмен алынған ақшаны және (немесе) өзге мүлікті заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға байланысты өзара құқықтық көмек пен өзге халықаралық сұрау салуларды арнайы есепке алуды жүзеге асырады.

      19) алып тасталды - ҚР 24.05.2018 № 156-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);
      20) алып тасталды - ҚР 24.05.2018 № 156-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      4. Жедел және ведомстволық есепке алуды қоспағанда, арнайы есепке алуды құру, қалыптастыру, сақтау, жүргiзу және пайдалану ережесiн уәкiлеттi орган белгiлейдi.

      Ескерту. 12-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2005.02.23 N 33, 2009.08.28 N 192-IV (2010.03.08 бастап қолданысқа енгізіледі), 2011.01.06 N 379-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі), 2011.12.28 N 522-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 15.01.2014 № 164-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 2014.06.10 № 206-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 03.11.2014 N 244-V (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 03.07.2014 № 227-V (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі); 04.07.2014 № 233-V (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі); 29.12.2014 № 269-V (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі); 29.10.2015 № 376-V (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі); 24.11.2015 № 419-V (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі); 06.04.2016 № 484-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 18.04.2017 № 58-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 03.07.2017 № 84-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 24.05.2018 № 156-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

13-бап. Арнайы есепке алу объектiлерi

      1. Шыққан тегiне, әлеуметтiк, лауазымдық және мүлiктiк жағдайына, жынысына, нәсiлiне, ұлтына, тiлiне, азаматтығына, дiнге көзқарасына, сенiм-нанымына, қоғамдық бiрлестiктерге мүшелiгiне, тұратын жерiне немесе кез келген өзге жағдайларға қарамастан, Қазақстан Республикасының аумағындағы жеке тұлға, сондай-ақ заңды тұлға арнайы есепке алу объектiсi болуы мүмкiн.

      2. Егер, заңда өзгеше көзделмесе, өзi туралы мәлiметтердi уәкiлеттi органның арнайы есепке алу жүйесiне енгiзу үшiн есепке алынған объектiнiң келiсiмi талап етiлмейдi.

      3. Егер, заңда өзгеше көзделмесе, мемлекеттiк орган өзiнiң құзыретiне кiретiн мiндеттердi шешу кезiнде есепке алынған объект туралы мәлiметтердi пайдалануға оның келiсiмi талап етiлмейдi.

      4. Адамның тегi, аты, әкесiнiң аты, туған күнi, туған жерi, сондай-ақ осы деректердi сол адамның өзгерту фактiсi, бұрынғы деректер сияқты, жеке немесе отбасылық құпия болып табылмайды. Адам заңды жолмен алынған осы, сондай-ақ өзге де мәлiметтердi арнайы есепкe алу iсiне енгiзуге тыйым салуға нeмece рұқсат етуге құқылы емес.

14-бап. Арнайы есепке алуды түзу

      1. Әртүрлi мемлекеттiк органдар өздерiнiң құзыретiне кiретiн мiндеттердi шешу кезiнде мәлiметтерi пайдаланылуы мүмкiн арнайы есепке алу уәкілеттi органда ғана жүргізілуге тиiс.

      2. Құқықтық статистика және арнайы есепке алу субъектiлерi арнайы есепке алуды түзу үшiн ақпараттық есеп құжаттарын және өзге де қажеттi материалдар мен мәлiметтердi уәкiлеттi орган белгiлеген тәртiппен, шектерде, көлемде және мерзiмдерде бередi.

15-бап. Ведомстволық есепке алуды тағайындау және жүргiзу

      1. Құқықтық статистика және арнайы есепке алу субъектiлерi ведомстволық есепке алуды өздерiнiң құзыретiне кiретiн мiндеттердi шешу мақсатында жүзеге асырады.

      2. Ведомстволық есепке алуды қалыптастыру тәртiбi ведомстволық нұсқаулықтармен айқындалады.

      3. Ведомстволық есепке алуда бар мәлiметтер тек қана мемлекеттiк органның құзыретiне кiретiн мiндеттердi шешу шегiнде пайдаланылуы мүмкін.

16-бап. Құқықтық статистикалық ақпаратты пайдалану мен сақтау тәртiбi

      1. Уәкiлеттi орган Қазақстан Pecпубликасы заңнамасының талаптарын сақтай отырып, бұқаралық ақпарат құралдарында статистикалық ақпаратты жариялауға, статистикалық жинақтар шығаруға және құқықтық статистикалық ақпаратты практикалық және ғылыми-зерттеу мақсаттарында өзгедей пайдалануға құқылы.

      2. Құқықтық статистикалық ақпарат ақпараттық есепке алу құжаттары және есептiлiк нысандары түрiнде уәкiлеттi орган анықтайтын талаптарға сәйкес оның сақталуы қамтамасыз етiлетiн жағдайларда сақталады.

      3. Құқықтық статистикалық ақпаратты сақтау мерзiмiн Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес уәкiлеттi орган белгiлейдi.

      Ескерту. 16-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 2010.03.19 № 258-IV Заңымен.

16-1-бап. Құқық қорғау, арнаулы мемлекеттік және өзге де органдардың ақпарат алмасу жүйесі

      1. Қаржы мониторингі жөніндегі уәкілетті органның, құқық қорғау, арнаулы мемлекеттік және өзге де органдардың қызметкерлеріне мемлекеттік, өзге де органдар мен ұйымдардың ақпараттық жүйелерінен электрондық ақпараттық ресурстарды беруге арналған, электрондық ақпараттық ресурстарды тек қана олардың осы Заңға сәйкес өз қызметін жүзеге асыру шеңберіндегі сұрау салулары бойынша алуына мүмкіндік беретін құпия ақпараттық жүйе құқық қорғау, арнаулы мемлекеттік және өзге де органдардың ақпарат алмасу жүйесі болып табылады.

      Құқық қорғау, арнаулы мемлекеттік және өзге де органдардың ақпарат алмасу жүйесімен интеграцияланатын интернет-ресурстар мен ақпараттық жүйелердің тізбесін Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайды.

      2. Құқық қорғау, арнаулы мемлекеттік және өзге де органдардың ақпарат алмасу жүйесінің жұмыс істеуін құқық қорғау, арнаулы мемлекеттік және өзге де органдардың ақпарат алмасу жүйесінің операторы Қазақстан Республикасының мемлекеттік құқықтық статистика және арнайы есепке алу туралы және ақпараттандыру туралы заңнамасына сәйкес жүзеге асырады.

      3. Құқық қорғау, арнаулы мемлекеттік және өзге де органдардың ақпарат алмасу жүйесін пайдалану қағидаларын Қазақстан Республикасының Бас Прокуроры ақпараттандыру саласындағы уәкілетті органмен келісу бойынша айқындайды.

      Ескерту. Заң 16-1-баппен толықтырылды - ҚР 24.11.2015 № 419-V Заңымен (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі); өзгеріс енгізілді - ҚР 22.12.2016 № 28-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

16-2-бап. Құқық қорғау, арнаулы мемлекеттік және өзге де органдардың ақпарат алмасу жүйесінен электрондық ақпараттық ресурстарды алу тәртібі мен негіздері

      1. Құқық қорғау, арнаулы мемлекеттік және өзге де органдардың ақпарат алмасу жүйесінен электрондық ақпараттық ресурстарды алуды жүйеде тіркелген пайдаланушылар Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасы Ұлттық куәландырушы орталығының электрондық цифрлық қолтаңбасын пайдалана отырып, мемлекеттік органдардың бірыңғай көліктік ортасы және байланыстың қорғалған арналары арқылы жүзеге асырады.

      2. Қазақстан Республикасының электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы заңнамасының талаптарына сай келетін электрондық құжат нысанындағы сұрау салу қағаз жеткізгіштегі құжатпен бірдей дәрежеде болады.

      3. Қылмыстық, азаматтық, әкімшілік істердің, іздестіру істері мен атқарушылық іс жүргізудің шеңберінде ақпарат алу үшін сұрау салуда ақпаратты талап етіп алдыруға негіз болған мән-жайлар көрсетіледі.

      Сұрау салудың негізділігі құқық қорғау, арнаулы мемлекеттік және өзге де органдардың ақпарат алмасу жүйесі операторының дерекқорларда пайдаланушының іс жүргізуінде сұрау салуға бастама жасау үшін негіз болған материалдардың бар-жоғын салыстырып-тексеру арқылы тексеруіне жатады.

      Құқық қорғау, арнаулы мемлекеттік және өзге де органдардың ақпарат алмасу жүйесінен электрондық ақпараттық ресурстарды алу тексерудің оң нәтижесі болған жағдайда ғана мүмкін болады.

      Құқық қорғау және арнаулы мемлекеттік органдардың құқық қорғау, арнаулы мемлекеттік және өзге де органдардың ақпарат алмасу жүйесінен жария емес тергеу әрекеттері мен жедел-іздестіру қызметін жүргізу үшін, сондай-ақ өздеріне жүктелген өзге де міндеттерді шешу үшін қажетті ақпаратты алу тәртібі мен негіздері Қазақстан Республикасының Бас Прокуроры мен құқық қорғау және арнаулы мемлекеттік органдардың бірінші басшыларының бірлескен нормативтік-құқықтық актілерінде айқындалады.

      4. Соттарға ақпарат Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының нормаларына сәйкес және осы баптың 3-тармағының талаптары сақтала отырып, қаралатын қылмыстық, азаматтық, әкімшілік істер шеңберінде беріледі.

      5. Қаржы мониторингі жөніндегі уәкілетті органның құқық қорғау, арнаулы мемлекеттік және өзге де органдардың ақпарат алмасу жүйесінен қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл үшін қажет ақпаратты алу тәртібі мен негіздері Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының және қаржы мониторингі жөніндегі уәкілетті органның бірлескен нормативтік құқықтық актілерінде айқындалады.

      Ескерту. Заң 16-2-баппен толықтырылды - ҚР 24.11.2015 № 419-V Заңымен (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі); өзгеріс енгізілді - ҚР 22.12.2016 № 28-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

16-3-бап. Құқық қорғау, арнаулы мемлекеттік және өзге де органдардың ақпарат алмасу жүйесінен алынған электрондық ақпараттық ресурстарды пайдалану бойынша шектеулер

      1. Құқық қорғау, арнаулы мемлекеттік және өзге де органдардың ақпарат алмасу жүйесін пайдаланушылар сұрау салудың негізділігін, алынған ақпараттың тек қана сұрау салуда мәлімделген мақсаттарда пайдаланылуын, сондай-ақ Қазақстан Республикасының дербес деректер және оларды қорғау туралы заңнамасының сақталуын қамтамасыз етеді.

      2. Алынған ақпарат өзін сұратуға негіз болған материалдарда сақталады. Мұндай ақпараттың көшірмесін жасауға, оны алып қоюға, кейіннен беруге, таратуға тыйым салынады.

      3. Ақпаратты сақтау мерзімдері, шарттары негізгі материалдың мазмұнына сүйене отырып айқындалады. Ақпарат тиісті материалдармен бірге жойылуға жатады.

      4. Сұрау салулардың негізділігін қамтамасыз етуге, құқық қорғау, арнаулы мемлекеттік және өзге де органдардың ақпарат алмасу жүйесінен алынған электрондық ақпараттық ресурстармен жұмысты ұйымдастыруға және оларды пайдалануға жауапты лауазымды адамдарды осы органдардың басшылары айқындайды.

      5. Қазақстан Республикасының дербес деректер және оларды қорғау туралы заңнамасының талаптарын бұзғаны үшін лауазымды адамдар Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жауаптылықта болады.

      Ескерту. Заң 16-3-баппен толықтырылды - ҚР 24.11.2015 № 419-V Заңымен (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі).

17-бап. Қазақстан Республикасының мемлекеттiк құқықтық статистика және арнайы есепке алу туралы заңдарын бұзғаны үшiн жауаптылық

      Қазақстан Республикасының мемлекеттiк құқықтық статистика және арнайы есепке алу туралы заңдарының бұзылуына кiнәлi тұлғалар Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген тәртiппен жауаптылықта болады.

      Қазақстан Республикасының
      Президенті

О государственной правовой статистике и специальных учетах

Закон Республики Казахстан от 22 декабря 2003 года N 510.

ОГЛАВЛЕНИЕ

      Настоящий Закон определяет правовые основы и принципы осуществления государственной правовой статистики и ведения специальных учетов, полномочия и функции уполномоченного органа и иных государственных органов, осуществляющих статистическую деятельность в области правовой статистики и ведения специальных учетов.

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

      В настоящем Законе используются следующие основные понятия:

      1) государственная правовая статистика - отрасль государственной статистики, основанная на централизованной системе ведомственного учета в уголовно-правовой, гражданско-правовой, административно-правовой сферах;

      2) государственная правовая информационная статистическая система - объединенная статистическая информационная база данных уполномоченного органа и субъектов правовой статистики и специальных учетов;

      3) правовая статистическая информация - данные, предоставляемые субъектами правовой статистики и специальных учетов уполномоченному органу для использования в статистических целях;

      4) документированная информация - сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, обстоятельствах и других правовых явлениях и процессах, происходящих в уголовно-правовой, гражданско-правовой, административно-правовой сферах, независимо от формы их представления, зафиксированные в информационном учетном документе;

      5) информационный учетный документ - материальный (бумажный, магнитный, оптический) носитель правовой статистической информации установленного образца, на основании которого формируются данные государственной правовой статистики и специальных учетов;

      6) правовое статистическое наблюдение - статистическое наблюдение о явлениях и процессах, оказывающих влияние на общее состояние законности, правопорядка, соблюдения прав и законных интересов человека и гражданина, юридических лиц и государства;

      7) гражданско-правовая статистика - отрасль государственной правовой статистики о состоянии гражданских правоотношений, гражданского судопроизводства и исполнительного производства в гражданско-правовой сфере;

      7-1) интернет-портал "Карта уголовных правонарушений" – государственная информационная система, предоставляющая единую точку доступа к электронным информационным ресурсам по вопросам уголовных правонарушений;

      8) уголовно-правовая статистика – отрасль государственной правовой статистики о состоянии преступности, уголовного судопроизводства, исполнительного производства в уголовно-правовой сфере, применении наказания и иных мер уголовно-правового воздействия за совершение уголовных правонарушений;

      9) административно-правовая статистика - отрасль государственной правовой статистики о состоянии административных правонарушений и производства по делам об административных правонарушениях;

      10) ведомственный учет - сбор, регистрация, систематизация, классификация и хранение сведений о лицах, предметах и событиях, не связанных с оперативными и специальными учетами, для обеспечения внутриведомственной деятельности государственного органа;

      11) специальный учет - сбор, регистрация, обработка, накопление, систематизация, классификация, хранение документированной информации в сфере государственной правовой статистики для информационного обеспечения государственных органов, физических и юридических лиц;

      12) оперативный учет - сбор, регистрация, систематизация, классификация, хранение сведений о лицах, предназначенных для обеспечения оперативно-розыскной деятельности субъектов правовой статистики и специальных учетов;

      13) субъекты правовой статистики и специальных учетов - правоохранительные, судебные и иные государственные органы и организации, а также лица, которые в соответствии с законодательством Республики Казахстан предоставляют правовую статистическую информацию уполномоченному органу для целей государственной правовой статистики, ведения специальных учетов, изучения и анализа документированной информации, применяемой в уголовно-правовой, гражданско-правовой, административно-правовой сферах;

      14) уполномоченный орган - государственный орган, осуществляющий в пределах своей компетенции статистическую деятельность в области правовой статистики и специальных учетов.

      Сноска. Статья 1 с изменениями, внесенными законами РК от 15.01.2014 № 164-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 03.07.2014 № 227-V (вводится в действие с 01.01.2015); от 24.11.2015 № 419-V (вводится в действие с 01.01.2016).

Статья 2. Законодательство Республики Казахстан о государственной правовой статистике и специальных учетах

      1. Законодательство Республики Казахстан о государственной правовой статистике и специальных учетах основывается на Конституции Республики Казахстан, состоит из настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан.

      2. Если международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан, установлены иные правила, чем те, которые содержатся в настоящем Законе, то применяются правила международного договора.

Статья 3. Предмет государственной правовой статистики и специальных учетов

      Предметом государственной правовой статистики является количественная сторона массовых правовых или других юридически значимых явлений и процессов в конкретных условиях места и времени в целях раскрытия их качественного своеобразия, тенденции и закономерности их развития.

      Предметом специальных учетов является документированная информация, характеризующая совокупность массовых правовых или других юридически значимых явлений путем статистического наблюдения.

Статья 4. Основные задачи и принципы формирования государственной правовой статистики и специальных учетов

      1. Задачами государственной правовой статистики и ведения специальных учетов являются:

      1) эффективное и достаточное информационное обеспечение государственных органов, физических и юридических лиц о состоянии законности и правопорядка в стране на основе единых статистических принципов и стандартов;

      2) совершенствование и развитие государственной правовой информационной статистической системы.

      2. Государственная правовая статистика и специальные учеты осуществляются на принципах:

      1) единства управления государственной правовой информационной статистической системой;

      2) целостности, объективности, достаточности, стабильности и сопоставимости правовой статистической информации;

      3) доступности и открытости правовой статистической информации в пределах, установленных законодательством Республики Казахстан;

      4) неукоснительного соблюдения прав и законных интересов человека и гражданина, юридических лиц и государства.

Статья 5. Формирование правовой статистики

      Порядок, критерии, параметры, объемы и сроки формирования правовой статистики устанавливаются уполномоченным органом.

Статья 6. Компетенция уполномоченного органа

      В целях реализации государственной политики в области формирования государственной правовой статистики и ведения специальных учетов уполномоченный орган:

      1) формирует государственную правовую статистику;

      2) ведет специальные учеты, за исключением оперативных, ведомственных учетов и учета лиц, сотрудничающих на конфиденциальной основе с органами, осуществляющими оперативно-розыскную, контрразведывательную деятельность;

      3) осуществляет надзор за целостностью, объективностью, достоверностью, достаточностью сведений государственной правовой статистики и специальных учетов, предоставляемых субъектами правовой статистики и специальных учетов, а также определяет методику сбора, регистрации, обработки, накопления, свода и хранения информации в данной сфере;

      4) проводит правовые статистические наблюдения;

      5) осуществляет информационно-аналитическую деятельность в сфере правовой статистики и ведения специальных учетов;

      6) ведет учет проверок и профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора, проводимых органами контроля и надзора;

      7) исключен Законом РК от 03.07.2013 № 124-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования);

      8) взаимодействует с государственными органами по вопросам правовой статистики и специальных учетов;

      9) осуществляет международное сотрудничество в области правовой статистики и специальных учетов;

      10) исключен Законом РК от 03.07.2013 № 124-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования);

      11) разрабатывает статистические принципы и стандарты, методику в сфере государственной правовой статистики и специальных учетов;

      12) разрабатывает нормативные правовые акты по вопросам правовой статистики и специальных учетов, обязательные для всех субъектов правовой статистики и специальных учетов;

      12-1) координирует проверки органов контроля и надзора;

      12-2) публикует сведения о лицах, привлеченных к уголовной ответственности за совершение правонарушений против половой неприкосновенности несовершеннолетних;

      12-3) осуществляет функции оператора системы информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов по:

      обеспечению соблюдения единых требований в области информационно-коммуникационных технологий и обеспечения информационной безопасности;

      осуществлению эксплуатации, сопровождения, развития, мониторинга системы информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов;

      обеспечению бесперебойного и надлежащего функционирования, а также защиты системы информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов;

      обеспечению безопасности хранения электронных информационных ресурсов в системе информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов;

      обеспечению оперативного реагирования на выявленные недостатки системы информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов и принятию мер по их устранению;

      12-4) определяет должностных лиц, ответственных за функционирование, администрирование, использование системы информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов;

      12-5) обеспечивает функционирование интернет-портала "Карта уголовных правонарушений";

      12-6) осуществляет прием, хранение и выдачу прекращенных уголовных дел;

      12-7) разрабатывает и утверждает формы акта о назначении проверки и профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора, дополнительного акта о продлении проверки и профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора, акта о результатах проверки и профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора, предписания об устранении выявленных нарушений;

      12-8) вносит предложения по совершенствованию порядка проведения государственного контроля и надзора в регулирующие государственные органы;

      13) осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан.

      Сноска. Статья 6 с изменениями, внесенными законами РК от 05.07.2011 № 452-IV (вводится в действие с 13.10.2011); от 03.07.2013 № 124-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 29.12.2014 № 269-V (вводится в действие с 01.01.2015); от 24.11.2015 № 419-V (вводится в действие с 01.01.2016); от 28.12.2016 № 36-VІ (вводится в действие по истечении двух месяцев после дня его первого официального опубликования); от 03.07.2017 № 84-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 24.05.2018 № 156-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 7. Права и обязанности уполномоченного органа и его территориальных органов

      1. Уполномоченный орган и его территориальные органы в пределах своих полномочий имеют право:

      1) получать безвозмездно от субъектов правовой статистики и специальных учетов правовую статистическую информацию по вопросам государственной правовой статистики и ведения специальных учетов, ведомственную отчетность, документы и формы первичного учета, а также другую информацию для производства статистической информации и ведения специальных учетов;

      2) осуществлять контроль и надзор за целостностью, объективностью, достоверностью и достаточностью правовой статистической информации, предоставляемой субъектами правовой статистики и специальных учетов, без вмешательства в процессуальную деятельность суда и органов уголовного преследования;

      3) осуществлять комплекс контрольных и надзорных мер, направленных на выявление и устранение нарушений законодательства Республики Казахстан в области правовой статистики и специальных учетов;

      4) вносить представления в целях устранения нарушений законности по вопросам правовой статистики и специальных учетов;

      5) отказывать в регистрации актов о назначении проверок, осуществляемых органами контроля и надзора, в случаях выявления нарушений законодательства Республики Казахстан при их назначении;

      6) осуществлять иные права в соответствии с законами Республики Казахстан.

      2. Уполномоченный орган и его территориальные органы в пределах своих полномочий обязаны осуществлять:

      1) сбор, обработку, накопление, свод и актуализацию информации в сфере государственной правовой статистики и ведения специальных учетов;

      2) согласование и утверждение программы проводимых правовых статистических наблюдений с центральным исполнительным органом, осуществляющим руководство государственной статистикой;

      3) обеспечение правовой статистической информацией государственных органов;

      4) обеспечение на безвозмездной основе правовой статистической информацией, сведениями специальных учетов субъектов правовой статистики и специальных учетов в пределах, объемах и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Республики Казахстан;

      5) информационно-справочное обслуживание физических и юридических лиц в пределах, объемах и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Республики Казахстан, за счет их средств, поступающих в республиканский бюджет в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

      6) сохранность получаемых сведений, составляющих государственные секреты и охраняемую законом тайну;

      7) защиту информационных систем от неправомерного доступа, порчи или уничтожения данных об объектах правовой статистики и специальных учетов;

      8) соблюдение прав и законных интересов человека и гражданина, юридических лиц и государства при формировании государственной правовой статистики и ведении специальных учетов;

      9) представление по запросу уполномоченного органа по финансовому мониторингу сведений из собственных информационных систем в соответствии с законодательством Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

      Сноска. Статья 7 с изменениями, внесенными законами РК от 28.08.2009 № 192-IV (вводится в действие с 08.03.2010); от 19.03.2010 № 258-IV; от 28.12.2011 № 522-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 10.06.2014 № 206-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 8. Права и обязанности субъектов правовой статистики и специальных учетов

      1. Субъекты правовой статистики и специальных учетов в пределах своих полномочий имеют право:

      1) вносить предложения о мерах по совершенствованию государственной правовой статистики и специальных учетов;

      2) проводить ведомственные правовые статистические наблюдения и вести оперативные, ведомственные учеты, предназначенные для обеспечения оперативно-розыскной, контрразведывательной и служебной деятельности, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      2. Субъекты правовой статистики и специальных учетов обязаны:

      1) предоставлять уполномоченному органу информационно-учетные документы, иные необходимые материалы и сведения в порядке, пределах, объемах и в сроки, которые установлены уполномоченным органом;

      2) обеспечивать целостность, объективность, достоверность и достаточность правовой статистической информации и в пределах своих полномочий осуществлять контроль за полнотой и достоверностью отражения правовой статистической информации;

      3) обеспечивать сохранность получаемых сведений, составляющих государственные секреты и охраняемую законом тайну, а также электронных информационных ресурсов, полученных из системы информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов;

      4) регистрировать акты о назначении проверок, проводимых в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      Сноска. Статья 8 с изменениями, внесенными законами РК от 24.11.2015 № 419-V (вводится в действие с 01.01.2016); от 28.12.2016 № 36-VІ (вводится в действие по истечении двух месяцев после дня его первого официального опубликования).

Статья 9. Гарантии прав физических и юридических лиц

      1. В ходе регистрации, накопления, обработки, хранения и предоставления правовой статистической информации уполномоченным органом принимаются меры, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, по охране сведений, составляющих государственные секреты и охраняемую законом тайну.

      2. Правовая статистическая информация о конкретных явлениях, процессах и лицах, составляющих данные следствия и дознания, не подлежит разглашению. Она может быть предана гласности с разрешения следователя, дознавателя, прокурора и суда в том объеме, в каком ими будет признано это возможным, если это не противоречит интересам расследования и не связано с нарушением прав, свобод, охраняемых законом интересов других лиц.

      3. В целях соблюдения прав и законных интересов человека и гражданина, юридических лиц и государства обеспечивается сохранность всей первичной правовой статистической информации, предоставленной в уполномоченный орган.

      4. Уполномоченный орган обязан обеспечить каждому гражданину возможность ознакомиться с затрагивающими его права, свободы и интересы сведениями, содержащимися в отношении его в специальных учетах.

      5. Факт незаконного внесения сведений о нем в специальные учеты может быть обжалован в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Статья 10. Финансирование статистических работ

      Статистические работы, выполняемые уполномоченным органом и его территориальными органами, финансируются за счет средств республиканского бюджета.

Статья 11. Правовая учетная регистрация

      Правовая учетная регистрация осуществляется уполномоченным органом и его территориальными органами путем приема, учета и систематизации гражданско-правовой, уголовно-правовой и административно-правовой документированной информации.

Статья 12. Назначение и ведение специальных учетов

      1. Специальные учеты предназначены для информационного обеспечения:

      1) деятельности государственных органов по совершенствованию законодательства Республики Казахстан;

      2) правоприменительной деятельности государственных органов;

      3) физических и юридических лиц в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

      2. Уполномоченным органом обеспечиваются сбор, регистрация, обработка, накопление, систематизация, классификация, хранение и использование специальных учетов.

      3. Уполномоченный орган осуществляет ведение следующих видов специальных учетов:

      1) лиц, совершивших уголовные правонарушения, привлекаемых к уголовной ответственности;

      2) дактилоскопический учет задержанных, содержащихся под стражей и осужденных лиц;

      3) лиц, скрывшихся от дознания, следствия, суда, а также лиц, уклоняющихся от отбывания наказания или осуществления пробационного контроля;

      4) без вести пропавших лиц;

      5) трупов, личность которых не установлена;

      6) лиц, привлеченных к административной ответственности;

      6-1) лиц, привлеченных к уголовной ответственности за совершение уголовного правонарушения;

      7) лиц, признанных судом недееспособными и ограниченно дееспособными;

      8) лиц, лишенных права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью;

      9) лиц, совершивших коррупционные правонарушения;

      10) проверок, осуществляемых органами контроля и надзора и регистрируемых в уполномоченном органе в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

      10-1) лиц, привлеченных к ответственности за осуществление террористической деятельности, а также организаций и информационных материалов, признанных судом террористическими;

      11) лиц, привлеченных к ответственности за совершение экстремизма, а также организаций и информационных материалов, признанных судом экстремистскими;

      11-1) лиц, совершивших дисциплинарные проступки, дискредитирующие государственную службу;

      12) лиц, уволенных с государственной службы по отрицательным мотивам;

      13) дорожно-транспортных происшествий, повлекших гибель или ранение людей;

      14) лиц, не исполнивших обязательства по исполнительным документам, а также лиц, добровольно не исполнивших постановления о наложении административного штрафа;

      15) разыскиваемых лиц, являющихся должниками по исполнительному производству, ответчиками по искам, предъявленным в интересах государства, а также о взыскании алиментов, возмещении вреда, причиненного увечьем или иным повреждением здоровью, смертью кормильца;

      16) лиц, привлеченных к ответственности за совершение легализации (отмывания) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;

      16-1) лиц, привлеченных к уголовной ответственности за совершение уголовных правонарушений против половой неприкосновенности несовершеннолетних;

      16-2) лиц, утративших связь с родственниками;

      16-3) лиц, не способных сообщить о себе установочные данные;

      17) сумм конфискованного имущества, связанных с легализацией (отмыванием) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем, и финансированием терроризма;

      18) взаимной правовой помощи и иных международных запросов, связанных с легализацией (отмыванием) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.

      19) исключен Законом РК от 24.05.2018 № 156-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);
      20) исключен Законом РК от 24.05.2018 № 156-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      4. Правила создания, формирования, хранения, ведения и использования специальных учетов, за исключением оперативных и ведомственных учетов, устанавливаются уполномоченным органом.

      Сноска. Статья 12 с изменениями, внесенными законами РК от 23.02.2005 № 33; от 28.08.2009 № 192-IV (вводится в действие с 08.03.2010); от 06.01.2011 № 379-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 28.12.2011 № 522-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 15.01.2014 № 164-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 10.06.2014 № 206-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 03.07.2014 № 227-V (вводится в действие с 01.01.2015); от 04.07.2014 № 233-V (вводится в действие с 01.01.2015); от 03.11.2014 № 244-V (порядок введения в действие см. ст. 2); от 29.12.2014 № 269-V (вводится в действие с 01.01.2015); от 29.10.2015 № 376-V (вводится в действие с 01.01.2016); от 24.11.2015 № 419-V (вводится в действие с 01.01.2016); от 06.04.2016 № 484-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 18.04.2017 № 58-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 03.07.2017 № 84-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 24.05.2018 № 156-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 13. Объекты специальных учетов

      1. Объектом специального учета на территории Республики Казахстан может быть физическое лицо независимо от происхождения, социального, должностного и имущественного положения, пола, расы, национальности, языка, гражданства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, места жительства или любых иных обстоятельств, а также юридическое лицо.

      2. Не требуется согласие объекта учета для включения сведений о нем в систему специальных учетов уполномоченного органа, если иное не предусмотрено законом.

      3. Не требуется согласие объекта учета на использование сведений о нем государственным органом при решении задач, входящих в его компетенцию, если иное не предусмотрено законом.

      4. Фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения лица, а также факт изменения этих данных лицом, равно как и сами прежние данные не являются личной или семейной тайной. Лицо не вправе запрещать или разрешать включение этих, а также иных сведений, полученных законным путем, в специальные учеты.

Статья 14. Формирование специальных учетов

      1. Специальные учеты, сведения которых могут быть использованы различными государственными органами при решении задач, входящих в их компетенцию, подлежат ведению только в уполномоченном органе.

      2. Субъектами правовой статистики и специальных учетов информационные учетные документы и иные необходимые материалы и сведения для формирования специальных учетов представляются в порядке, пределах, объемах и в сроки, которые установлены уполномоченным органом.

Статья 15. Назначение и ведение ведомственных учетов

      1. Субъектами правовой статистики и специальных учетов ведомственные учеты осуществляются в целях решения задач, входящих в их компетенцию.

      2. Порядок формирования ведомственных учетов определяется ведомственными инструкциями.

      3. Сведения, содержащиеся в ведомственных учетах, могут быть использованы исключительно в пределах решения задач, входящих в компетенцию государственного органа.

Статья 16. Порядок использования и хранения правовой статистической информации

      1. Уполномоченный орган вправе с соблюдением требований законодательства Республики Казахстан публиковать статистическую информацию в средствах массовой информации, издавать статистические сборники и использовать иным образом правовую статистическую информацию для практических и научно-исследовательских целей.

      2. Правовая статистическая информация в виде информационных учетных документов и отчетных форм хранится в условиях, обеспечивающих ее сохранность в соответствии с требованиями, определенными уполномоченным органом.

      3. Сроки хранения правовой статистической информации устанавливаются уполномоченным органом в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      Сноска. Статья 16 с изменением, внесенным Законом РК от 19.03.2010 № 258-IV.

Статья 16-1. Система информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов

      1. Системой информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов является конфиденциальная информационная система, предназначенная для предоставления сотрудникам уполномоченного органа по финансовому мониторингу, правоохранительных, специальных государственных и иных органов электронных информационных ресурсов из информационных систем государственных, иных органов и организаций, позволяющая получать электронные информационные ресурсы исключительно по их запросам в рамках осуществления ими своей деятельности в соответствии с настоящим Законом.

      Перечень интернет-ресурсов и информационных систем, интегрируемых с системой информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов определяется Правительством Республики Казахстан.

      2. Функционирование системы информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов осуществляется оператором системы информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственной правовой статистике и специальных учетах и об информатизации.

      3. Правила использования системы информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов определяются Генеральным Прокурором Республики Казахстан по согласованию с уполномоченным органом в сфере информатизации.

      Сноска. Закон дополнен статьей 16-1 в соответствии с Законом РК от 24.11.2015 № 419-V (вводится в действие с 01.01.2016); с изменением, внесенным Законом РК от 22.12.2016 № 28-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 16-2. Порядок и основания получения электронных информационных ресурсов из системы информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов

      1. Получение электронных информационных ресурсов из системы информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов осуществляется зарегистрированными в системе пользователями посредством единой транспортной среды государственных органов и защищенных каналов связи с использованием электронной цифровой подписи Национального удостоверяющего центра Республики Казахстан в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

      2. Запрос в форме электронного документа, соответствующий требованиям законодательства Республики Казахстан об электронном документе и электронной цифровой подписи, равнозначен документу на бумажном носителе.

      3. Для получения информации в рамках уголовных, гражданских, административных, розыскных дел и исполнительного производства в запросе указываются обстоятельства, послужившие основанием для истребования информации.

      Обоснованность запроса подлежит проверке оператором системы информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов путем сверки в базах данных наличия в производстве пользователя материалов, ставших основанием для инициирования запроса.

      Получение электронных информационных ресурсов из системы информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов возможно только при положительном результате проверки.

      Порядок и основания получения правоохранительными и специальными государственными органами из системы информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов информации, необходимой для проведения негласных следственных действий и оперативно-розыскной деятельности, а также для решения иных возложенных на них задач, определяются совместными нормативными правовыми актами Генерального Прокурора Республики Казахстан и первых руководителей правоохранительных и специальных государственных органов.

      4. Судам информация предоставляется в рамках рассматриваемых уголовных, гражданских, административных дел в соответствии с нормами действующего законодательства Республики Казахстан и с соблюдением требований пункта 3 настоящей статьи.

      5. Порядок и основания получения уполномоченным органом по финансовому мониторингу из системы информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов информации, необходимой для противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, определяются совместными нормативными правовыми актами Генерального Прокурора Республики Казахстан и уполномоченного органа по финансовому мониторингу.

      Сноска. Закон дополнен статьей 16-2 в соответствии с Законом РК от 24.11.2015 № 419-V (вводится в действие с 01.01.2016); с изменением, внесенным Законом РК от 22.12.2016 № 28-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 16-3. Ограничения по использованию электронных информационных ресурсов, полученных из системы информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов

      1. Пользователи системы информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов обеспечивают обоснованность запроса, использование полученной информации исключительно в целях, заявленных в запросе, а также соблюдение законодательства Республики Казахстан о персональных данных и их защите.

      2. Полученная информация хранится в материалах, на основании которых она запрошена. Копирование, изъятие, последующая передача, распространение такой информации запрещается.

      3. Сроки, условия хранения информации определяются исходя из содержания основного материала. Информация подлежит уничтожению вместе с соответствующими материалами.

      4. Должностные лица, ответственные за обеспечение обоснованности запросов, организацию работы с электронными информационными ресурсами, полученными из системы информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов, и их использование, определяются руководителями этих органов.

      5. Должностные лица за нарушение требований законодательства Республики Казахстан о персональных данных и их защите несут ответственность, предусмотренную законами Республики Казахстан.

      Сноска. Закон дополнен статьей 16-3 в соответствии с Законом РК от 24.11.2015 № 419-V (вводится в действие с 01.01.2016).

Статья 17. Ответственность за нарушение законодательства Республики Казахстан о государственной правовой статистике и специальных учетах

      Лица, виновные в нарушении законодательства Республики Казахстан о государственной правовой статистике и специальных учетах, несут ответственность в порядке, установленном законами Республики Казахстан.

Президент
Республики Казахстан