"Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы" Қазақстан Республикасының Заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 24 қазандағы N 2-IV Заңы

      1-бап . "Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы" 1996 жылғы 27 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1996 ж., N 2, 182-құжат; 1999 ж., N 11, 357-құжат; N 21, 787-құжат; 2003 ж., N 11, 56-құжат; 2004 ж., N 22, 131-құжат; N 23, 142-құжат; 2005 ж., N 16, 70-құжат; 2006 ж., N 3, 22-құжат; N 16, 99-құжат; N 24, 148-құжат; 2007 ж., N 1, 4-құжат; N 3, 22-құжат) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      1) 7-бап мынадай мазмұндағы 3-1) тармақшамен толықтырылсын:
      "3-1) стратегиялық маңызы бар жер қойнауы учаскелерінің (кен орындарының) тізбесін бекітеді;";

      2) 8-баптың 1-тармағының 7) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      "7) келісімшартты заңнамада көзделген тәртіппен және негіздер бойынша орындауды және бұзуды қамтамасыз ету, сондай-ақ келісімшартты орындаудан осы Заңға сәйкес біржақты бас тартуды қамтамасыз ету;";

      3) 45-2-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "45-2-бап. Келісімшартты өзгерту және тоқтату

      1. Егер стратегиялық маңызы бар жер қойнауы учаскелеріне (кен орындарына) қатысты жер қойнауын пайдалану операцияларын жүргізу кезінде жер қойнауын пайдаланушының іс-әрекеттері Қазақстан Республикасының экономикалық мүдделерін ұлттық қауіпсіздікке қатер төндіретіндей елеулі түрде өзгертуге әкеп соқса, құзыретті орган Қазақстан Республикасының экономикалық мүдделерін қалпына келтіру мақсатында келісімшарттардың талаптарын өзгертуді және (немесе) толықтыруды талап етуге құқылы.
      2. Құзыретті орган келісімшартты мынадай жағдайларда:
      1) мердігер барлау, өндіру, бірлескен барлау мен өндіру не барлаумен және (немесе) өндірумен байланысты емес жерасты құрылыстарын салуды және (немесе) пайдалануды жүргізуді тоқтата тұру туралы шешім қабылдауға әкеп соққан себептерді жоюдан бас тартқан кезде, не осы себептер оларды жою үшін жеткілікті мерзімде жойылмаған кезде;
      2) жер қойнауын пайдаланушылар осы Заңның 70-бабында көзделген шараларды қолданбаған кезде;
      3) жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды тоқтата тұруға әкеп соққан себептерді жою мүмкін болмаған кезде;
      4) мердігер келісімшартта не жұмыс бағдарламасында белгіленген міндеттемелерін елеулі түрде бұзған кезде;
      5) жер қойнауын пайдалану құқығы осы Заңға сәйкес кепіл нысанасы болып табылатын жағдайды қоспағанда, мердігер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес банкрот деп танылған кезде;
      6) осы Заңның 71-бабының мемлекеттің басым құқығына қатысты үшінші бөлігі орындалмаған кезде;
      7) егер жер қойнауын пайдаланушы осы баптың 1-тармағына сәйкес құзыретті органнан келісімшарт талаптарын өзгерту және (немесе) толықтыру туралы хабарлама алған күннен бастап екі айға дейінгі мерзімде мұндай келіссөздер жүргізуге келісімін не оларды жүргізуден бас тартатынын жазбаша түрде табыс етпесе;
      8) егер жер қойнауын пайдаланушының келісімшарт талаптарын өзгерту және (немесе) толықтыру жөнінде келіссөздер жүргізуге келісімі алынған күннен бастап төрт айға дейінгі мерзімде тараптар осы баптың 1-тармағына сәйкес келісімшарт талаптарын өзгерту және (немесе) толықтыру жөнінде келісімге қол жеткізбесе;
      9) егер Қазақстан Республикасының экономикалық мүдделерін қалпына келтіру жөнінде келісілген шешімге қол жеткізілген күннен бастап алты айға дейінгі мерзімде тараптар осы баптың 1-тармағына сәйкес келісімшарт талаптарын өзгертуге және (немесе) толықтыруға қол қоймаса, біржақты тәртіппен бұзуға құқылы.
      3. Құзыретті орган келісімшартты бұзу туралы тиісті шешім қабылдағанға дейін мердігерге хабарлама жіберу арқылы жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізуді дереу тоқтатуды талап етуге құқылы, ал мердігер мұндай талапты дереу орындауға міндетті.
      4. Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде және келісімшартта көзделген негіздер бойынша және тәртіппен ғана келісімшарттың қолданысын тоқтатуы немесе талаптарын өзгертуі мүмкін.
      5. Тараптар келісімшарттың қолданысы тоқтатылған немесе талаптары өзгертілген кезде орындалмай қалған ағымдағы міндеттемелерді орындаудан босатылмайды.
      6. Келісімшарттың қолданысын тоқтату жер қойнауын пайдаланушыны Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен бекітілген тарату жобасына сәйкес келісімшарт аумағын халықтың денсаулығы мен өміріне және қоршаған орта үшін қауіпсіз болатын жағдайға дейін қалпына келтіру жөніндегі міндеттемелерді орындаудан босатпайды.";

      4) мынадай мазмұндағы 45-3-баппен толықтырылсын:

      "45-3-бап. Келісімшартты орындаудан біржақты бас тарту

      1. Егер стратегиялық маңызы бар жер қойнауы учаскелеріне (кен орындарына) қатысты жер қойнауын пайдалану операцияларын жүргізу кезінде жер қойнауын пайдаланушының іс-әрекеттері Қазақстан Республикасының экономикалық мүдделерін ұлттық қауіпсіздікке қатер төндіретіндей елеулі түрде өзгертуге әкеп соқса, құзыретті орган Үкіметтің бастамасы бойынша келісімшартты орындаудан біржақты бас тартуға құқылы.
      2. Келісімшартты орындаудан біржақты бас тартқан жағдайда құзыретті орган бұл туралы жер қойнауын пайдаланушыға кемінде екі ай бұрын ескертуге тиіс.".

      2-бап . Осы Заң ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі және өндіруді немесе бірлескен барлау мен өндіруді жүргізуге арналып бұрын жасалған келісімшарттарға да қолданылады.

      Қазақстан Республикасының
      Президенті

О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан "О недрах и недропользовании"

Закон Республики Казахстан от 24 октября 2007 года N 2-IV

       Статья 1 . Внести в Закон Республики Казахстан от 27 января 1996 г. "О недрах и недропользовании" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., N 2, ст. 182; 1999 г., N 11, ст. 357; N 21, ст. 787; 2003 г., N 11, ст. 56; 2004 г., N 22, ст. 131; N 23, ст. 142; 2005 г., N 16, ст. 70; 2006 г., N 3, ст. 22; N 16, ст. 99; N 24, ст. 148; 2007 г., N 1, ст. 4; N 3, ст. 22) следующие изменения и дополнения:
      1) статью 7 дополнить подпунктом 3-1) следующего содержания:
      "3-1) утверждает перечень участков недр (месторождений), имеющих стратегическое значение;";
      2) подпункт 7) пункта 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:
      "7) обеспечение исполнения и расторжения контракта в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством, а также обеспечение одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с настоящим Законом;";
      3) Статью 45-2 изложить в следующей редакции:
      "Статья 45-2. Изменение и прекращение контракта
      1. В случае, если действия недропользователя при проведении операций по недропользованию в отношении участков недр (месторождений), имеющих стратегическое значение, приводят к существенному изменению экономических интересов Республики Казахстан, создающему угрозу национальной безопасности, компетентный орган вправе потребовать изменения и (или) дополнения условий контрактов с целью восстановления экономических интересов Республики Казахстан.
      2. Компетентный орган вправе расторгнуть контракт в одностороннем порядке в следующих случаях:
      1) при отказе подрядчика устранить причины, вызвавшие принятие решения о приостановлении проведения разведки, добычи, совмещенной разведки и добычи либо строительства и (или) эксплуатации подземных сооружений, не связанных с разведкой и (или) добычей, либо при неустранении этих причин в срок, достаточный для их устранения;
      2) при непринятии недропользователями мер, предусмотренных статьей 70 настоящего Закона;
      3) при невозможности устранения причин, вызвавших приостановление операций по недропользованию;
      4) при существенном нарушении подрядчиком обязательств, установленных контрактом либо программой работ;
      5) при признании подрядчика банкротом в соответствии с законодательством Республики Казахстан, за исключением случая, когда право недропользования является предметом залога в соответствии с настоящим Законом;
      6) при невыполнении части третьей статьи 71 настоящего Закона в отношении приоритетного права государства;
      7) если в срок до двух месяцев со дня получения в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи уведомления от компетентного органа об изменении и (или) дополнении условий контракта недропользователь письменно не представит своего согласия на ведение таких переговоров либо откажется от их ведения;
      8) если в срок до четырех месяцев с даты получения согласия недропользователя на ведение переговоров по изменению и (или) дополнению условий контракта стороны не достигли соглашения по изменению и (или) дополнению условий контракта в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи;
      9) если в срок до шести месяцев с даты достижения согласованного решения по восстановлению экономических интересов Республики Казахстан стороны не подпишут изменения и (или) дополнения в условия контракта в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи.
      3. Компетентный орган вправе до принятия соответствующего решения о расторжении контракта потребовать незамедлительного прекращения проведения операций по недропользованию путем направления уведомления подрядчику, а подрядчик обязан незамедлительно исполнить такое требование.
      4. Стороны могут прекратить действие или изменить условия контракта только по основаниям и в порядке, которые предусмотрены законодательными актами Республики Казахстан и контрактом.
      5. Стороны не освобождаются от исполнения текущих обязательств, которые остались не исполненными к моменту прекращения действия контракта или изменения его условий.
      6. Прекращение действия контракта не освобождает недропользователя от исполнения обязательств по восстановлению контрактной территории до безопасного для здоровья и жизни населения и окружающей среды состояния в соответствии с проектом ликвидации, утвержденным в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.";
      4) дополнить статьей 45-3 следующего содержания:
      "Статья 45-3. Односторонний отказ от исполнения контракта
      1. По инициативе Правительства компетентный орган вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения контракта в случае, если действия недропользователя при проведении операций по недропользованию в отношении участков недр (месторождений), имеющих стратегическое значение, приводят к существенному изменению экономических интересов Республики Казахстан, создающему угрозу национальной безопасности.
      2. В случае одностороннего отказа от исполнения контракта компетентный орган должен предупредить об этом недропользователя не позднее чем за два месяца.".

      Статья 2 . Настоящий Закон вводится в действие со дня его официального опубликования и распространяется и на ранее заключенные контракты на проведение добычи или совмещенной разведки и добычи.

      Президент
      Республики Казахстан