Қоғамдық бiрлестiктер туралы

Қазақстан Республикасының 1996 жылғы 31 мамырдағы N 3 Заңы.

МАЗМҰНЫ

      Бiрлесу бостандығына құқық адам мен азаматтың аса маңызды және конституциялық құқықтарының бiрi болып табылады, оның iске асырылуы қоғам мүдделерiне сай келедi және мемлекеттiң қорғауында болады.

1-тарау. Жалпы ережелер

1-бап. Осы Заңмен реттелетiн мәселелер

      Осы Заңмен реттелетiн мәселелер - Қазақстан Республикасы азаматтарының бiрлесу бостандығына құқығын iске асыруға, сондай-ақ қоғамдық бiрлестiктердiң құрылуына, қызметiне, қайта ұйымдастырылуына және таратылуына байланысты пайда болатын қоғамдық қатынастар.

2-бап. Қоғамдық бiрлестiк ұғымы

      Қазақстан Республикасында саяси партиялар, кәсiптiк одақтар және азаматтардың ортақ мақсаттарға жету үшiн ерiктi негiзде құрылған, заңдарға қайшы келмейтiн басқа да бiрлестiктерi қоғамдық бiрлестiктер деп танылады. Қоғамдық бiрлестiктер коммерциялық емес ұйымдар болып табылады.

3-бап. Қоғамдық бiрлестiктер туралы заңдар

      Қазақстан Республикасының қоғамдық бiрлестiктер туралы заңдары Қазақстан Республикасының Конституциясына негiзделедi және осы Заң мен оған қайшы келмейтiн басқа да заң актiлерiнен тұрады.

      Осы Заңның күшi азаматтардың бастамасымен құрылған барлық қоғамдық бiрлестiктерге қолданылады, бұған дiни бiрлестiктер, құрылу тәртiбi мен қызметi өзге заң актiлерiмен белгiленетiн өзiн-өзi басқару органдары мен қоғамдық ынталы органдар кiрмейдi.

      Осы Заңның күшi Қазақстан Республикасы аумағында құрылған және жұмыс iстейтiн шетелдiк және халықаралық коммерциялық емес үкiметтiк емес бiрлестiктердiң құрылымдық бөлiмшелерiнiң (филиалдары мен өкiлдiктерiнiң) қызметiне қолданылады, бұған дiни бiрлестiктер кiрмейдi.

      Егер Қазақстан Республикасы бекiткен халықаралық шартта осы Заңда көзделгеннен өзгеше ережелер белгiленсе, халықаралық шарттың ережелерi қолданылады.

      Саяси партиялардың, кәсіптік одақтардың, ерікті мүше болуға (қатысуға) негізделген өзін-өзі реттеу ұйымдарының және басқа да жекелеген қоғамдық бірлестіктер түрлерінің құрылуына, қызметіне, қайта ұйымдастырылуына және таратылуына байланысты ерекшеліктер Қазақстан Республикасының өзге де заңнамалық актілерімен реттелуі мүмкін. Аталған қоғамдық бірлестіктердің Қазақстан Республикасының өзге де заңнамалық актілерімен реттелмеген қызметі осы Заңмен регламенттеледі.

      Ескерту. 3-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2009.02.09 N 126-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2009.04.29 N 154-IV; 24.05.2018 № 156-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

4-бап. Мемлекет және қоғамдық бiрлестiктер

      Мемлекет қоғамдық бiрлестiктердiң құқықтары мен заңды мүдделерiнiң сақталуын қамтамасыз етедi.

      Мемлекеттiң қоғамдық бiрлестiктер iстерiне және қоғамдық бiрлестiктердiң мемлекет iстерiне заңсыз араласуына, қоғамдық бiрлестiктерге мемлекеттiк органдардың мiндеттерiн жүктеуге жол берiлмейдi.

      Қоғамдық бiрлестiктер мемлекеттiк органдармен ынтымақтасуы және өзара iс-қимыл етуi, олармен келiсiмдер жасасуы мүмкiн, мемлекеттiк органдармен шарттар бойынша олар үшiн заңдарда көзделген белгiлi бiр жұмыстар орындауы мүмкiн.

      Қоғамдық бірлестіктер аппараттарының қызметкерлеріне Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасы, Қазақстан Республикасының әлеуметтік қамсыздандыру және сақтандыру туралы заңнамасы қолданылады.

      Заң актiлерiнде көзделген жағдайларда қоғамдық бiрлестiктердiң мүдделерiн қозғайтын мәселелердi қоғамдық бiрлестiктермен келiсе отырып, мемлекеттiк органдар шешуi мүмкiн.

      Ескерту. 4-бапқа өзгерту енгізілді - ҚР 2007.05.15 N 253, 2009.04.29 N 154-IV Заңдарымен.

5-бап. Қоғамдық бiрлестiктер қызметiнiң негiздерi

      Қоғамдық бiрлестiктер азаматтардың саяси, экономикалық, әлеуметтiк және мәдени құқықтары мен бостандықтарын iске асыру мен қорғау, белсендiлiгi мен ынталылығын дамыту; кәсiби және әуесқойлық мүдделерiн қанағаттандыру, ғылыми, техникалық және көркем шығармашылығын дамыту, адамдардың өмiрi мен денсаулығын сақтау, қоршаған табиғи ортаны қорғау; қайырымдылыққа қатысу; мәдени-ағарту, спорт-сауықтыру жұмыстарын жүргiзу; тарих және мәдениет ескерткiштерiн қорғау; патриоттық, құқықтық және адамгершiлiк тәрбие беру; халықаралық ынтымақтастықты кеңейту және нығайту; Қазақстан Республикасының заңдарында тыйым салынбаған өзге де қызметтi жүзеге асыру мақсаттарында құрылып, жұмыс iстейдi.

      Экстремистiк мақсаттарды көздейтiн қоғамдық бiрлестiктердi құруға және олардың қызметiне, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделмеген әскерилендiрілген құралымдарды құруға тыйым салынады.

      Қазақстан Республикасы аумағында әскерилендiрiлген құрылымы, түрi, арнаулы айырым белгiлерi, гимндерi, жалаулары, вымпельдерi, iшкi тәртiп пен басқарудың ерекше ережелерi, қаруы, соның iшiнде қару iспеттес заттары бар әскерилендiрiлген құрамалар үлгiсiндегi қоғамдық бiрлестiктер құруға тыйым салынады.

      Басқа мемлекеттердiң саяси партиялары мен кәсiптiк одақтарының, дiни негiздегi партиялардың қызметiне, сондай-ақ саяси партиялар мен кәсiптiк одақтарды шетелдiк заңды тұлғалар мен азаматтардың, шет мемлекеттер мен халықаралық ұйымдардың қаржыландыруына жол берiлмейдi.

      Азаматтардың денсаулығы мен адамгершiлік негiздерiне қастандық жасайтын қоғамдық бiрлестiктер құруға және олардың қызметiне, сондай-ақ тiркелмеген қоғамдық бiрлестiктердiң қызметiне жол берiлмейдi.

      Ескерту. 5-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2005.02.23 N 33, 2010.04.29 № 272-IV; 16.11.2015 № 403-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

6-бап. Қоғамдық бiрлестiктер құрудың және олардың қызметiнiң принциптерi

      Қоғамдық бiрлестiктер заң алдында тең. Қоғамдық бiрлестiктер қызметiн Қазақстан Республикасының Конституциясы мен өзге де заң актiлерi шеңберiнде жүзеге асырады.

      Қоғамдық бiрлестiктер өз мүшелерiнiң (қатысушыларының) ерiктiлiгi, тең құқықтылығы, өзiн-өзi басқару, қызметiнiң заңдылығы, есептiлiгi мен жариялылығы негiзiнде құрылып, жұмыс iстейдi.

      Азаматтың қоғамдық бiрлестiк қызметiне қатысуы немесе қатыспауы оның құқықтары мен бостандықтарын шектеу үшiн негiз бола алмайды. Ресми құжаттарда қоғамдық бiрлестiкке мүшелiк (қатысу) туралы көрсетудi талап етуге жол берiлмейдi.

7-бап. Қоғамдық бiрлестiктердiң мәртебесi

      Қазақстан Республикасында республикалық, аймақтық және жергiлiктi қоғамдық бiрлестiктер құрылып, жұмыс iстеуi мүмкiн.

      Қазақстан Республикасы облыстарының жартысынан астамының аумағында өздерiнiң құрылымдық бөлiмшелерi (филиалдары мен өкiлдiктерi) бар бiрлестiктер республикалық қоғамдық бiрлестiктерге жатады.

      Қазақстан Республикасы облыстарының жартысынан азының аумағында өздерiнiң құрылымдық бөлiмшелерi (филиалдары мен өкiлдiктерi) бар бiрлестiктер аймақтық қоғамдық бiрлестiктерге жатады.

      Жергiлiктi қоғамдық бiрлестiктерге Қазақстан Республикасының бiр облысы шегiнде жұмыс iстейтiн бiрлестiктер жатады.

      Республикалық және аймақтық қоғамдық бiрлестiктер өз мәртебесiн растау үшiн тiркелген күннен бастап бiр жыл өткенге дейiн осы бiрлестiктi тiркеген органға құрылымдық бөлiмшелерiнiң (филиалдары мен өкiлдiктерiнiң) аумақтық әдiлет органдарында есептiк тiркеуден өткенiн растайтын құжаттардың көшiрмелерiн табыс етуге мiндеттi.

8-бап. Қоғамдық бiрлестiктер одақтары (қауымдастықтары)

      Белгiленген тәртiппен құрылған және тiркелген қоғамдық бiрлестiктер, түрiне қарамастан, одақтар (қауымдастықтар) қабылдаған құрылтай шарттары мен жарғылары негiзiнде жаңа заңды тұлға жасай отырып, қоғамдық бiрлестiктер одақтарын (қауымдастықтарын) құруға, сондай-ақ халықаралық одақтарға (қауымдастықтарға) қатысушы болуға құқылы.

      Қоғамдық бiрлестiктер, соның iшiнде халықаралық бiрлестiктер одақтарының (қауымдастықтарының) қызметi мен мемлекеттiк тiркелу тәртiбi Қазақстан Республикасының заң актiлерiне сәйкес белгiленедi.

9-бап. Халықаралық және шетелдiк коммерциялық емес үкiметтiк емес бiрлестiктердiң Қазақстан Республикасы аумағындағы қызметi

      Қазақстан Республикасы аумағында халықаралық және шетелдiк коммерциялық емес үкiметтiк емес бiрлестiктердiң құрылымдық бөлiмшелерi (филиалдары мен өкiлдiктерi) құрылып, жұмыс iстей алады.

      Халықаралық және шетелдiк коммерциялық емес үкiметтiк емес бiрлестiктердiң құрылымдық бөлiмшелерi (филиалдары мен өкiлдiктерi), егер олар Қазақстан Республикасының заңдарына қайшы келмейтiн болса, сол бiрлестiктердiң жарғыларын басшылыққа алады.

2-тарау. Қоғамдық бiрлестiктердi құру, қайта
ұйымдастыру, тарату

10-бап. Қоғамдық бiрлестiктi құру

      Қоғамдық бірлестік Қазақстан Республикасы азаматтарының кемiнде он адамнан тұратын тобының бастамасы бойынша құрылады.

      Азаматтардың қоғамдық бірлестіктерді құру құқығы тікелей жеке тұлғаларды біріктіру жолымен де, саяси партияларды қоспағанда, заңды тұлғалар – қоғамдық бірлестіктер арқылы да іске асырылады.

      Жарғы қабылданатын және басшы органдар қалыптастырылатын құрылтай съезін (конференцияны, жиналысты) шақыратын жеке тұлғалар және (немесе), саяси партияларды қоспағанда, заңды тұлғалар – қоғамдық бірлестіктер қоғамдық бірлестіктердің құрылтайшылары болып табылады. Қоғамдық бірлестіктердің құрылтайшылары – жеке және (немесе) заңды тұлғалар тең құқықтарға ие болады және бірдей міндеттерді атқарады.

      Кәсіптік одақ кәсіптік одақтың құрылтайшысы болып табылуы мүмкін.

      Қоғамдық бiрлестiктердiң заңды тұлға ретiндегi құқықтық қабiлеттiлiгi ол Қазақстан Республикасының заңнамалық актiлерiнде белгiленген тәртiп бойынша тiркелген кезден бастап пайда болады.

      Ескерту. 10-бап жаңа редакцияда - ҚР 2012.01.12 № 537-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) Заңымен; өзгеріс енгізілді - ҚР 27.06.2014 N 212-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) Заңымен.

11-бап. Қоғамдық бiрлестiкке мүшелiк (қатысу)

      Қазақстан Республикасының азаматтары және (немесе), саяси партияларды қоспағанда, заңды тұлғалар – қоғамдық бірлестіктер қоғамдық бiрлестiктердiң мүшелерi (қатысушылары) бола алады. Саяси партиялардан басқа, қоғамдық бiрлестiктердiң жарғыларында оларға шетелдіктердің және азаматтығы жоқ адамдардың мүшелiгi (қатысуы) көзделуi мүмкiн.

      Кәсіптік одақтар кәсіптік одақтардың мүшелері (қатысушылары) болып табылуы мүмкін.

      Он алты жасқа толған азаматтар саяси партиялар жанындағы жастардың қоғамдық бiрлестiктерiнiң мүшелерi (қатысушылары) бола алады. Өзге де қоғамдық жастар және балалар бiрлестiктерi мүшелерiнiң жас шамасы солардың жарғыларымен (ережелерiмен) белгiленедi.

      Мүшелiкке ие болу және одан айрылу ережелерi мен тәртiбi қоғамдық бiрлестiктердiң жарғыларымен белгiленедi.

      Әскери қызметшiлер, ұлттық қауiпсiздiк органдарының, құқық қорғау органдарының қызметкерлерi және судьялар партияларда, кәсiптiк одақтарда болмауға, қандай да бiр саяси партияны қолдап әрекет етпеуге тиiс.

      Ескерту. 11-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2012.01.12 № 537-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); 27.06.2014 N 212-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) Заңдарымен.

12-бап. Қоғамдық бiрлестiктiң жарғысы

      Қоғамдық бiрлестiктiң жарғысында мыналар көзделуге тиiс:

      1) қоғамдық бiрлестiктiң атауы, қызметiнiң мәнi мен мақсаттары;

      2) қоғамдық бiрлестiкке мүшелiк (қатысу), мүшелiкке ие болу және одан айрылу ережесi мен тәртiбi, мүшелердiң (қатысушылардың) құқықтары мен мiндеттерi;

      3) қоғамдық бiрлестiктiң ұйымдық құрылымы, құрылымдық бөлiмшелердiң (филиалдар мен өкiлдiктердiң) құқықтық жағдайы және шегiнде өз қызметiн жүзеге асыратын аумақ;

      4) басшы органдарды құру тәртiбi, олардың құзыретi мен өкiлеттiк мерзiмдерi, қоғамдық бiрлестiктiң тұрақты жұмыс iстейтiн басшы органы орналасқан орын;

      5) қоғамдық бiрлестiктiң ақша қаражаты мен өзге де мүлкiнiң қалыптастырылу көздерi, қоғамдық бiрлестiк пен оның құрылымдық бөлiмшелерiнiң (филиалдары мен өкiлдiктерiнiң) мүлiктi басқару жөнiндегi құқықтары;

      6) қоғамдық бiрлестiктiң жарғысына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу тәртiбi;

      7) қоғамдық бiрлестiктi қайта ұйымдастыру мен тарату тәртiбi, қоғамдық бiрлестiк таратылған жағдайда оның мүлкiнiң тағдыры.

      Жарғыда қоғамдық бiрлестiктiң қызметiне қатысты, Қазақстан Республикасы заңдарына қайшы келмейтiн өзге де ережелердiң көзделуi мүмкiн.

      Жарғы қабылдау, оған өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу қоғамдық бiрлестiктiң жоғары органы - съездiң (конференцияның, жиналыстың) құзыретiне ғана жатады.

13-бап. Қоғамдық бiрлестiктi мемлекеттiк тiркеу және қайта тiркеу

      Республикалық, аймақтық қоғамдық бiрлестiктердi, шетелдiк және халықаралық коммерциялық емес үкiметтiк емес бiрлестiктердiң құрылымдық бөлiмшелерiн (филиалдары мен өкiлдiктерiн) мемлекеттiк тiркеудi Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгi жүзеге асырады.

      Жергiлiктi қоғамдық бiрлестiктердi, филиалдар мен өкiлдiктердi мемлекеттiк тiркеудi аумақтық әдiлет органдары жүзеге асырады.

      Қоғамдық бiрлестiктердi мемлекеттiк тiркеу мен қайта тiркеу заңды тұлғаларды мемлекеттiк тiркеу туралы заңдарда көзделген тәртiп пен мерзiмдерде жүргiзiледi.

      Қоғамдық бiрлестiктi тiркеу үшiн ол құрылған күннен бастап екi ай мерзiм iшiнде тiркеушi органға өтiнiш берiледi. Өтiнiшке жарғы, жарғыны қабылдаған құрылтай съезiнiң (конференциясының, жиналысының) хаттамасы, бiрлестiктi құру бастамашылары туралы мәлімет және қоғамдық бірлестіктің тұрған жерін, сондай-ақ заңды тұлғаларды мемлекеттiк тiркеуден өткiзгенi үшiн алымның төленгенiн растайтын құжаттар қоса тiркеледi.

      Қоғамдық бiрлестiктi тiркеу туралы өтiнiш беру үшiн белгiленiп, дәлелдi себептермен өткiзiп алынған мерзiмдi тiркеудi жүзеге асыратын орган қалпына келтiредi.

      Заңдарда көзделген реттерде қоғамдық бiрлестiк қайта тiркелуге тиiс.

      Қоғамдық бiрлестiктердi тiркеу және қайта тiркеу үшiн Қазақстан Республикасының Салық кодексiнде белгiленген тәртiппен заңды тұлғаларды мемлекеттiк тiркеуден өткiзгенi үшiн алым алынады.

      Ескерту. 13-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 2000.03.23 N 39, 2001.12.24 N 276 Заңдарымен.

14-бап. Қоғамдық бiрлестiктердiң филиалдары мен өкiлдiктерiн есептiк тiркеу

      Қоғамдық бiрлестiктердiң құрылымдық бөлiмшелерi (филиалдары мен өкiлдiктерi) есептiк тiркелуге тиiс.

      Шетелдiк және халықаралық коммерциялық емес үкiметтiк емес бiрлестiктердiң филиалдары мен өкiлдiктерiн есептiк тiркеудi Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгi жүргiзедi.

      Қоғамдық бiрлестiктердiң құрылымдық бөлiмшелерiн (филиалдары мен өкiлдiктерiн) есептiк тiркеу аумақтық әдiлет органдарында жүргiзiледi.

      Есептiк тiркеуден өту тәртiбi мен мерзiмдерi заңды тұлғаларды тiркеу туралы заңдармен реттеледi.

15-бап. Мемлекеттiк тiркеу мерзiмiндегi үзiлiс

      Мемлекеттiк тiркеу мерзiмiнде құрылтай құжаттарына сараптама жүргiзiлген, саяси партиялар мүшелерiнiң тiзiмдерi тексерiлген жағдайларда, сондай-ақ заңды тұлғаларды мемлекеттiк тiркеу туралы заң актiлерiнде көрсетiлген негiздер бойынша үзiлiс жасалады.

      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      16-бап жаңа редакцияда көзделген - ҚР 29.06.2020 № 351-VI Заңымен (01.07.2021 бастап қолданысқа енгізіледі).

16-бап. Мемлекеттiк тiркеуден бас тарту

      Қоғамдық бiрлестiктi, оның құрылымдық бөлiмшесiн (филиалы мен өкiлдiгiн) тiркеуден бас тарту заңды тұлғаларды мемлекеттiк тiркеу туралы заңдарға сәйкес жүргiзiледi.

      Тiркеуден бас тартуға сот тәртiбiмен шағым жасалуы мүмкiн.

17-бап. Қоғамдық бiрлестiктi қайта ұйымдастыру және тарату

      Қоғамдық бiрлестiктi қайта ұйымдастыру (қосу, бiрiктiру, бөлу, бөлiп шығару, қайта құру оның жарғысында және Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген тәртiппен қоғамдық бiрлестiк органының шешiмi бойынша жүзеге асырылады.

      Қоғамдық бiрлестiктi тарату Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген негiздер мен тәртiп бойынша жүзеге асырылады.

18-бап. Қоғамдық бiрлестiктiң рәмiзi

      Қоғамдық бiрлестiктердiң Қазақстан Республикасының заңдарына қайшы келмейтiн өз рәмiзi (жалауы, гимнi, эмблемасы, вымпелдерi, омырау белгiлерi) болуы мүмкiн.

      Қоғамдық бiрлестiктердiң толық және қысқартылған атауы мен оның рәмiзi Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердiң, мемлекеттiк органдардың, Қазақстан Peспубликасында тiркелген қоғамдық бiрлестiктердiң, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңдарын бұзушылыққа байланысты таратылған қоғамдық ұйымдардың атауы мен рәмiзiн толық немесе олардың елеулi бөлiгін қайталамауға тиiс.

      Қоғамдық бiрлестiк рәмiзінiң сипаттамасы мен эскиздерi жарғыда бекiтiледi.

      Ескерту. 18-бап жаңа редакцияда - ҚР 2005.07.08 N 67 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

3-тарау. Қоғамдық бiрлестiктiң құқықтары мен мiндеттерi. Қоғамдық бiрлестiктiң меншiгi

19-бап. Қоғамдық бiрлестiктiң құқықтары мен мiндеттерi

      Қоғамдық бiрлестiктер жарғыда және Қазақстан Республикасының заңдарында берiлген өкiлеттiк шегiнде жұмыс iстейтiн басшы органдары арқылы құқықтарға ие болып, өздерiне мiндеттер алады.

      Жарғылық мақсаттарды жүзеге асыру үшiн қоғамдық бiрлестiктер Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген тәртiппен:

      - өз қызметi туралы ақпарат таратуға;

      - соттар мен басқа да мемлекеттiк органдарда, өзге де қоғамдық бiрлестiктерде өз мүшелерiнiң құқықтары мен заңды мүдделерiн бiлдiруге және қорғауға;

      - бұқаралық ақпарат құралдарын құруға;

      - бейбіт жиналыстарды ұйымдастыруға және өткізуге;

      - баспа қызметiн жүзеге асыруға;

      - халықаралық коммерциялық емес үкiметтiк емес бiрлестiктерге кiруге;

      - Қазақстан Республикасының заңдарына қайшы келмейтiн өзге де өкiлеттiктi жүзеге асыруға құқылы.

      Қоғамдық бiрлестiк:

      - Қазақстан Республикасының заңдарын, сондай-ақ жарғыда көзделген нормаларды сақтауға;

      - өз мүшелерiнiң құқықтары мен мүдделерiне қатысты құжаттармен және шешiмдермен олардың танысу мүмкiндiгiн қамтамасыз етуге;

      - ақша қаражатының келiп түсуi мен жұмсалуы туралы өз мүшелерiн хабардар етуге;

      - тұрақты жұмыс iстейтiн басшы орган орналасқан жердiң және Бизнес-сәйкестендіру нөмірлерінің ұлттық тізіліміне енгiзiлетiн мәлiметтер көлемiнде басшылар туралы деректердiң өзгергенi туралы тiркеушi органға хабарлап отыруға мiндеттi.

      Ескерту. 19-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2012.12.24 N 60-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); 25.05.2020 № 334-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

20-бап. Қоғамдық бiрлестiктердiң кәсiпкерлiк қызметi

      Қоғамдық бiрлестiктер жарғылық мақсаттарға қол жеткiзетiндей кәсiпкерлiк қызметтi жүзеге асыра алады. Кәсiпкерлiк қызметтi қоғамдық бiрлестiктер Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жүзеге асырады.

      Қоғамдық бiрлестiктердiң кәсiпкерлiк қызметiнен алынатын табысқа Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес салық салынуға тиiс.

      Қоғамдық бiрлестiктердiң кәсiпкерлiк қызметiнен алынатын табысты қоғамдық бiрлестiктердiң мүшелерi (қатысушылары) арасында қайта бөлуге болмайды және ол жарғылық мақсаттарға жету үшiн пайдаланылуға тиiс. Қоғамдық бiрлестiктердiң өз қаражатын қайрылымдылық мақсаттарға пайдалануына жол берiледi.

21-бап. Қоғамдық бiрлестiктердiң меншiгi

      Қоғамдық бiрлестiктiң жарғысында көзделген қызметтi материалдық жағынан қамтамасыз ету үшiн қажеттi объектiлер оның меншiгi болып табылады, бұған Қазақстан Республикасының заңдарымен тыйым салынған объектiлер қосылмайды.

      Қоғамдық бірлестіктің мүлкі, егер кіру жарналары мен мүшелік жарналарды төлеу жарғыда көзделген болса, кіру жарналары мен мүшелік жарналардан, ерікті жарналар мен қайырмалдықтардан, жарғыға сәйкес лекциялар, көрмелер, спорттық және өзге де іс-шаралар өткізуден түскен түсімдерден, өндірістік және өзге де шаруашылық қызметтен алынған кірістерден және Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде тыйым салынбаған басқа да кірістерден қалыптасады.

      Қоғамдық бiрлестiктер мүшелерiнiң (қатысушыларының) сол бiрлестiктерге өздерi берген мүлiкке, соның iшiнде мүшелiк жарналарға құқықтары жоқ. Өздерi мүшелерi (қатысушылары) ретiнде қатысатын қоғамдық бiрлестiктердiң мiндеттемелерi бойынша олар жауап бермейдi, ал аталған бiрлестiктер өз мүшелерiнiң (қатысушыларының) мiндеттемелерi бойынша жауап бермейдi.

      Қоғамдық бiрлестiктердiң меншiгi Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалады.

      Ескерту. 21-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 09.04.2016 № 496-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

4-тарау. Қоғамдық бiрлестiктер туралы заңдарды
бұзғандық үшiн жауапкершiлiк

22-бап. Қоғамдық бiрлестiктер туралы заңдарды бұзғандық үшiн жауапкершiлiк

      Қоғамдық бiрлестiктер туралы заңдарды бұзу Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртiп бойынша жауап беруге әкеп соқтырады.

      Қоғамдық бiрлестiктер туралы заңдарды бұзғандық үшiн бұған кiнәлi заңды және жеке тұлғалар, соның iшiнде мемлекеттiк органдардың лауазымды адамдары және қоғамдық бiрлестiктердiң басшы органдарының құрамына кiретiн адамдар жауапты болады.

      Ескерту. 22-бапқа өзгерту енгізілді - ҚР 2007.05.15 N 253 Заңымен.

23-бап. Қоғамдық бiрлестiктiң қызметiн тоқтата тұру

      Қоғамдық бiрлестiктiң қызметi Қазақстан Республикасының Конституциясы мен заңдары бұзылған немесе қоғамдық бiрлестiк өз жарғысында белгiленген мақсаттар мен мiндеттер шегiнен шығатын әрекеттердi бiрнеше рет жасаған жағдайларда прокуратура, iшкi iстер органдарының ұсынулары, облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың жергілікті атқарушы органдарының өтініштері немесе азаматтардың арыздары негiзiндегi сот шешiмi бойынша үш айдан алты айға дейiнгi мерзiмге тоқтатыла тұруы мүмкiн.

      Қоғамдық бірлестіктің қызметі тоқтатыла тұрған жағдайда оған барлық бұқаралық ақпарат құралдарын пайдалануға, үгіт пен насихат жүргізуге, бейбіт жиналыстар мен басқа да бұқаралық іс-шараларды ұйымдастыруға және өткізуге, сайлауға қатысуға тыйым салынады. Қоғамдық бірлестіктің банктік салымдарды пайдалану құқығы да тоқтатыла тұрады, бұған еңбек шарттары, қызметінің нәтижесінде келтірілген залалдардың орнын толтыру және айыппұлдар төлеу бойынша есеп айырысулар кірмейді.

      Егер қоғамдық бiрлестiк өз қызметiн тоқтата тұруға негiз болған тәртiп бұзушылықты қызметi тоқтатыла тұратын болып белгiленген мерзiм iшiнде жойса, аталған мерзiм аяқталған соң қоғамдық бiрлестiк өз қызметiн қайта бастайды. Қоғамдық бiрлестiк Қазақстан Республикасы заңнамасының бұзылуын жоймаған жағдайда, не оларды қайталап бұзған жағдайда прокуратура, ішкi iстер органдары, сондай-ақ облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың жергілікті атқарушы органдары, азаматтар сотқа оны тарату туралы арызбен жүгiнуге құқылы.

      Ескерту. 23-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2005.02.23 N 33; 04.05.2020 № 321-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 25.05.2020 № 334-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

5-тарау. Қорытынды ережелер

24-бап. Қоғамдық бiрлестiктердiң халықаралық байланыстары

      Қазақстан Республикасының қоғамдық бiрлестiктерi өздерiнiң жарғыларына сәйкес халықаралық байланыстар орнатып, тиiстi келiсiмдер жасасуы, дiни бiрлестiктерден басқа халықаралық коммерциялық емес үкiметтiк емес бiрлестiктерге ұжымдық мүшелер ретiнде кiруi мүмкiн.

      Қазақстан Республикасының қоғамдық бiрлестiктерi жалпы жұрт таныған принциптер мен халықаралық құқық нормалары, халықаралық шарттар мен тиiстi мемлекеттердiң заңдары негiзiнде шет мемлекеттерде өздерiнiң құрылымдық бөлiмшелерiн (филиалдары мен өкiлдiктерiн) құра алады.

Қазақстан Республикасының
ПрезидентiОб общественных объединениях

Закон Республики Казахстан от 31 мая 1996 г. N 3.

     

      ОГЛАВЛЕНИЕ

      Право на свободу объединений представляет собой одно из важнейших и конституционных прав человека и гражданина, реализация которого отвечает интересам общества и находится под защитой государства.

Глава 1.
Общие положения

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

      Предметом регулирования настоящего Закона являются общественные отношения, возникающие в связи с реализацией гражданами Республики Казахстан права на свободу объединений, а также созданием, деятельностью, реорганизацией и ликвидацией общественных объединений.

Статья 2. Понятие общественного объединения

      Общественными объединениями в Республике Казахстан признаются политические партии, профессиональные союзы и другие объединения граждан, созданные на добровольной основе для достижения ими общих целей, не противоречащих законодательству. Общественные объединения являются некоммерческими организациями.

Статья 3. Законодательство об общественных объединениях

      Законодательство Республики Казахстан об общественных объединениях основывается на Конституции Республики Казахстан и состоит из настоящего Закона и других законодательных актов, не противоречащих им.

      Действие настоящего Закона распространяется на все общественные объединения, созданные по инициативе граждан, за исключением религиозных объединений, органов местного самоуправления и общественной самодеятельности, порядок создания и деятельность которых определяются иными законодательными актами.

      Действие настоящего Закона распространяется на деятельность созданных и действующих на территории Республики Казахстан структурных подразделений (филиалов и представительств) иностранных и международных некоммерческих неправительственных объединений, за исключением религиозных.

      Если международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан, установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены настоящим Законом, то применяются правила международного договора.

      Особенности, связанные с созданием, деятельностью, реорганизацией и ликвидацией политических партий, профессиональных союзов, саморегулируемых организаций, основанных на добровольном членстве (участии), и других отдельных видов общественных объединений, могут регулироваться иными законодательными актами Республики Казахстан. Деятельность указанных общественных объединений, не урегулированная иными законодательными актами Республики Казахстан, регламентируется настоящим Законом.

      Сноска. Статья 3 с изменениями, внесенными законами РК от 09.02.2009 № 126 (порядок введения в действие см. ст.2); от 29.04.2009 № 154-IV (порядок введения в действие см. ст.2); от 24.05.2018 № 156-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 4. Государство и общественные объединения

      Государство обеспечивает соблюдение прав и законных интересов общественных объединений.

      Не допускается незаконное вмешательство государства в дела общественных объединений и общественных объединений в дела государства, возложение на общественные объединения функций государственных органов.

      Общественные объединения могут сотрудничать и взаимодействовать с государственными органами, заключая с ними соглашения, и могут по договорам с государственными органами выполнять для них определенные работы, предусмотренные законодательством.

      На работников аппаратов общественных объединений распространяются трудовое законодательство Республики Казахстан, законодательство Республики Казахстан о социальном обеспечении и страховании.

      Вопросы, затрагивающие интересы общественных объединений, в предусмотренных законодательными актами случаях могут решаться государственными органами по согласованию с общественными объединениями.

      Сноска. Статья 4 с изменениями, внесенными Законами РК от 15.05.2007 № 253; от 29.04.2009 № 154-IV (порядок введения в действие см. ст.2).

Статья 5. Основы деятельности общественных объединений

      Общественные объединения создаются и действуют в целях реализации и защиты политических, экономических, социальных и культурных прав и свобод, развития активности и самодеятельности граждан; удовлетворения профессиональных и любительских интересов; развития научного, технического и художественного творчества, охраны жизни и здоровья людей, охраны окружающей природной среды; участия в благотворительности; проведения культурно-просветительной, спортивно-оздоровительной работы; охраны памятников истории и культуры; патриотического, правового и гуманистического воспитания; расширения и укрепления международного сотрудничества; осуществления иной деятельности, не запрещенной законодательством Республики Казахстан.

      Запрещаются создание и деятельность общественных объединений, которая преследует экстремистские цели, а также создание не предусмотренных законодательством Республики Казахстан военизированных формирований.

      На территории Республики Казахстан запрещается создание общественных объединений по типу военизированных формирований, имеющих военизированную структуру, форму, специальные знаки отличия, гимны, флаги, вымпелы, особые условия внутренней дисциплины и управления, оружие, в том числе имитационное.

      Не допускается деятельность политических партий и профессиональных союзов других государств, партий на религиозной основе, а также финансирование политических партий и профессиональных союзов иностранными юридическими лицами и гражданами, иностранными государствами и международными организациями.

      Не допускается создание и деятельность общественных объединений, посягающих на здоровье и нравственные устои граждан, а также деятельность незарегистрированных общественных объединений.

      Сноска. Статья 5 с изменениями, внесенными законами РК от 23.02.2005 № 33; от 29.04.2010 № 272-IV (порядок введения в действие см. ст.2); от 16.11.2015 № 403-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 6. Принципы создания и деятельности общественных объединений

      Общественные объединения равны перед законом. Общественные объединения осуществляют деятельность в рамках Конституции и иных законодательных актов Республики Казахстан.

      Общественные объединения создаются и действуют на основе добровольности, равноправия их членов (участников), самоуправления, законности, отчетности и гласности деятельности.

      Участие или неучастие гражданина в деятельности общественного объединения не может служить основанием для ограничения его прав и свобод. Требование об указании в официальных документах о членстве (участии) в общественном объединении не допускается.

Статья 7. Статус общественных объединений

      В Республике Казахстан могут создаваться и действовать республиканские, региональные и местные общественные объединения.

      К республиканским общественным объединениям относятся объединения, имеющие свои структурные подразделения (филиалы и представительства) на территории более половины областей Республики Казахстан.

      К региональным общественным объединениям относятся объединения, имеющие свои структурные подразделения (филиалы и представительства) на территории менее половины областей Республики Казахстан.

      К местным общественным объединениям относятся объединения, действующие в пределах одной области Республики Казахстан.

      До истечения года со дня регистрации республиканские и региональные общественные объединения для подтверждения статуса обязаны предоставить в орган, зарегистрировавший это объединение, копии документов, подтверждающих прохождение учетной регистрации структурными подразделениями (филиалами и представительствами) в территориальных органах юстиции.

Статья 8. Союзы (ассоциации) общественных объединений

      Общественные объединения, созданные и зарегистрированные в установленном порядке, независимо от вида, вправе создавать союзы (ассоциации) общественных объединений на основе учредительных договоров и уставов, принятых союзами (ассоциациями), образуя новое юридическое лицо, а также быть участником международных союзов (ассоциаций).

      Порядок деятельности и государственной регистрации союзов (ассоциаций) общественных объединений, в том числе и международных, определяется в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.

Статья 9. Деятельность международных и иностранных некоммерческих неправительственных объединений на территории Республики Казахстан

      На территории Республики Казахстан могут создаваться и действовать структурные подразделения (филиалы и представительства) международных и иностранных некоммерческих неправительственных объединений.

      Структурные подразделения (филиалы и представительства) международных и иностранных некоммерческих неправительственных объединений руководствуются уставами последних, если они не противоречат законодательству Республики Казахстан.

Глава 2.
Создание, реорганизация, ликвидация
общественных объединений

Статья 10. Создание общественного объединения

      Общественное объединение создается по инициативе группы граждан Республики Казахстан не менее десяти человек.

      Право граждан на создание общественных объединений реализуется как непосредственно путем объединения физических лиц, так и через юридические лица - общественные объединения, за исключением политических партий.

      Учредителями общественного объединения являются физические и (или) юридические лица - общественные объединения, за исключением политических партий, созывающие учредительный съезд (конференцию, собрание), на котором принимается устав и формируются руководящие органы. Учредители общественного объединения - физические и (или) юридические лица имеют равные права и несут равные обязанности.

      Профессиональный союз может являться учредителем профессионального союза.

      Правоспособность общественного объединения как юридического лица возникает с момента его регистрации в порядке, установленном законодательными актами Республики Казахстан.

      Сноска. Статья 10 в редакции Закона РК от 12.01.2012 № 537-IV (вводится в действие по истечении 10 календарных дней после его первого официального опубликования); с изменениями, внесенными Законом РК от 27.06.2014 № 212-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 11. Членство (участие) в общественном объединении

      Членами (участниками) общественных объединений могут быть граждане Республики Казахстан и (или) юридические лица - общественные объединения, за исключением политических партий. Уставами общественных объединений, кроме политических партий, может быть предусмотрено членство (участие) в них иностранцев и лиц без гражданства.

      Членами (участниками) профессиональных союзов могут являться профессиональные союзы.

      Членами (участниками) молодежных общественных объединений при политических партиях могут быть граждане, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Возраст членов иных общественных молодежных и детских объединений определяется их уставами (положениями).

      Условия и порядок приобретения и утраты членства определяются уставами общественных объединений.

      Военнослужащие, работники органов национальной безопасности, правоохранительных органов и судьи не должны состоять в партиях, профессиональных союзах, выступать в поддержку какой-либо политической партии.

      Сноска. Статья 11 с изменениями, внесенными законами РК от 12.01.2012 № 537-IV (вводится в действие по истечении 10 календарных дней после его первого официального опубликования); от 27.06.2014 № 212-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 12. Устав общественного объединения

      Устав общественного объединения должен предусматривать:

      1) наименование, предмет и цели деятельности общественного объединения;

      2) членство (участие), условие и порядок приобретения и утраты членства, права и обязанности членов (участников) общественного объединения;

      3) организационную структуру общественного объединения, правовое положение структурных подразделений (филиалов и представительств) и территорию, в пределах которой осуществляют свою деятельность;

      4) порядок формирования, компетенцию и сроки полномочий руководящих органов, местонахождение постоянно действующего руководящего органа общественного объединения;

      5) источники формирования денежных средств и иного имущества общественного объединения, права общественного объединения и его структурных подразделений (филиалов и представительств) по управлению имуществом;

      6) порядок внесения изменений и дополнений в устав общественного объединения;

      7) порядок реорганизации и ликвидации общественного объединения, судьбу имущества общественного объединения в случае ликвидации.

      В уставе могут предусматриваться и иные положения, относящиеся к деятельности общественного объединения, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

      Принятие устава, внесение в него изменений и дополнений относятся к исключительной компетенции высшего органа общественного объединения - съезда (конференции, собрания).

Статья 13. Государственная регистрация и перерегистрация общественного объединения

      Государственная регистрация республиканских, региональных общественных объединений, структурных подразделений (филиалов и представительств) иностранных и международных некоммерческих неправительственных объединений осуществляется Министерством юстиции Республики Казахстан.

      Государственная регистрация местных общественных объединений, филиалов и представительств осуществляется территориальными органами юстиции.

      Государственная регистрация и перерегистрация общественных объединений производится в порядке и сроки, предусмотренные законодательством о государственной регистрации юридических лиц.

      Для регистрации общественного объединения в регистрирующий орган в двухмесячный срок со дня его образования подается заявление. К заявлению прилагаются устав, протокол учредительного съезда (конференции, собрания), принявшего устав, сведения об инициаторах образования объединения и документы, подтверждающие место нахождения общественного объединения, а также уплату сбора за государственную регистрацию юридических лиц.

      Пропущенный по уважительным причинам срок, установленный для подачи заявления о регистрации общественного объединения, восстанавливается органом, осуществляющим регистрацию.

      В случаях, предусмотренных законодательством, общественное объединение подлежит перерегистрации.

      За регистрацию и перерегистрацию общественных объединений взимается сбор за государственную регистрацию юридических лиц в порядке, определяемом Налоговым кодексом Республики Казахстан.

      Сноска. В статью 13 внесены изменения - Законом РК от 23 марта 2000 г. № 39; от 24 декабря 2001 г. № 276 (вводится в действие с 1 января 2002 г.).

Статья 14. Учетная регистрация филиалов и представительств общественных объединений

      Структурные подразделения (филиалы и представительства) общественных объединений подлежат учетной регистрации.

      Учетная регистрация филиалов и представительств иностранных и международных некоммерческих неправительственных объединений производится Министерством юстиции Республики Казахстан.

      Учетная регистрация структурных подразделений (филиалов и представительств) общественных объединений производится в территориальных органах юстиции.

      Порядок и сроки прохождения учетной регистрации регулируются законодательством о регистрации юридических лиц.

Статья 15. Перерыв срока государственной регистрации

      Срок государственной регистрации прерывается в случаях проведения экспертизы учредительных документов, проверки списков членов политических партий, а также по основаниям, указанным в законодательных актах о государственной регистрации юридических лиц.

Статья 16. Отказ в государственной регистрации

      Примечание ИЗПИ!
      Статья 16 предусмотрена в новой редакции в соответствии с Законом РК от 29.06.2020 № 351-VI (вводится в действие с 01.07.2021).

      Отказ в регистрации общественного объединения, его структурного подразделения (филиала и представительства) производится в соответствии с законодательством о государственной регистрации юридических лиц.

      Отказ в регистрации может быть обжалован в судебном порядке.

Статья 17. Реорганизация и ликвидация общественного объединения

      Реорганизация общественного объединения (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) производится по решению органа общественного объединения в порядке, предусмотренном его уставом и законодательством Республики Казахстан.

      Ликвидация общественного объединения производится по основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

Статья 18. Символика общественного объединения

      Общественные объединения могут иметь свою символику (флаг, гимн, эмблему, вымпелы, значки), не противоречащую законодательству Республики Казахстан.

      Полное и сокращенное наименование общественного объединения и его символика не должны полностью или в существенной части дублировать наименование и символику Республики Казахстан и других государств, государственных органов, общественных объединений, зарегистрированных в Республике Казахстан, а также общественных объединений, ликвидированных в связи с нарушением законодательства Республики Казахстан.

      Описание и эскизы символики общественного объединения закрепляются в уставе.

      Сноска. Статья 18 - в редакции Закона РК от 8 июля 2005 г. № 67 (порядок введения в действие см. ст.2).

Глава 3.
Права и обязанности общественного объединения.
Собственность общественного объединения

Статья 19. Права и обязанности общественного объединения

      Общественные объединения приобретают права и принимают на себя обязанности через свои руководящие органы, действующие в пределах полномочий, предоставленных уставом и законодательством Республики Казахстан.

      Для осуществления уставных целей общественные объединения в установленном законодательством Республики Казахстан порядке имеют право:

      - распространять информацию о своей деятельности;

      - представлять и защищать права и законные интересы своих

      членов в судах и других государственных органах, иных общественных объединениях;

      - учреждать средства массовой информации;

      - организовывать и проводить мирные собрания;

      - осуществлять издательскую деятельность;

      - вступать в международные некоммерческие неправительственные объединения;

      - осуществлять иные полномочия, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

      Общественное объединение обязано:

      - соблюдать законодательство Республики Казахстан, а также нормы, предусмотренные уставом;

      - обеспечить своим членам возможность ознакомиться с документами и решениями, затрагивающими их права и интересы;

      - информировать своих членов о поступлении и расходовании денежных средств;

      - информировать регистрирующий орган об изменениях местонахождения постоянно действующего руководящего органа и данных о руководителях в объеме сведений, включаемых в Национальный реестр бизнес-идентификационных номеров.

      Сноска. Статья 19 с изменениями, внесенными законами РК от 24.12.2012 № 60-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 25.05.2020 № 334-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 20. Предпринимательская деятельность общественных объединений

      Общественные объединения могут осуществлять предпринимательскую деятельность постольку, поскольку это служит достижению уставных целей. Предпринимательская деятельность общественными объединениями осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      Доходы от предпринимательской деятельности общественных объединений подлежат налогообложению в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      Доходы от предпринимательской деятельности общественных объединений не могут перераспределяться между членами (участниками) общественных объединений и должны использоваться для достижения уставных целей. Допускается использование общественными объединениями своих средств на благотворительные цели.

Статья 21. Собственность общественных объединений

      Собственностью общественного объединения являются объекты, необходимые для материального обеспечения деятельности, предусмотренной его уставом, за исключением объектов, запрещенных законодательством Республики Казахстан.

      Имущество общественного объединения формируется из вступительных и членских взносов, если их уплата предусмотрена уставом, добровольных взносов и пожертвований, поступлений от проведения в соответствии с уставом лекций, выставок, спортивных и иных мероприятий, доходов от производственной и иной хозяйственной деятельности и других, не запрещенных законодательными актами Республики Казахстан, поступлений.

      Члены (участники) общественных объединений не имеют прав на переданное ими этим объединениям имущество, в том числе на членские взносы. Они не отвечают по обязательствам общественных объединений, в которых участвуют в качестве членов (участников), а указанные объединения не отвечают по обязательствам своих членов (участников).

      Собственность общественных объединений охраняется законодательством Республики Казахстан.

      Сноска. Статья 21 с изменением, внесенным Законом РК от 09.04.2016 № 496-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Глава 4.
Ответственность за нарушение законодательства
об общественных объединениях

Статья 22. Ответственность за нарушение законодательства об общественных объединениях

      Нарушение законодательства об общественных объединениях влечет ответственность в порядке, установленном законами Республики Казахстан.

      Ответственность за нарушение законодательства об общественных объединениях несут виновные в этом юридические и физические лица, в том числе должностные лица государственных органов, и лица, входящие в состав руководящих органов общественных объединений.

      Сноска. Статья 22 с изменениями, внесенными Законом РК от 15 мая 2007 г. № 253.

Статья 23. Приостановление деятельности общественного объединения

      Деятельность общественного объединения может быть приостановлена на срок от трех до шести месяцев по решению суда на основании представлений органов прокуратуры, внутренних дел, обращений местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения, столицы или заявлений граждан в случаях нарушения Конституции и законодательства Республики Казахстан или неоднократного совершения общественным объединением действий, выходящих за пределы целей и задач, определенных его уставом.

      В случае приостановления деятельности общественного объединения ему запрещается пользоваться всеми средствами массовой информации, вести агитацию и пропаганду, организовывать и проводить мирные собрания и другие массовые мероприятия, принимать участие в выборах. Приостанавливается также право общественного объединения пользоваться банковскими вкладами, за исключением расчетов по трудовым договорам, возмещению убытков, причиненных в результате его деятельности, и уплате штрафов.

      Если в течение установленного срока приостановления деятельности общественное объединение устраняет нарушения, послужившие основанием приостановления его деятельности, то после окончания указанного срока общественное объединение возобновляет свою деятельность. В случае неустранения общественным объединением нарушений либо в случае повторного нарушения законодательства Республики Казахстан органы прокуратуры, внутренних дел, а также местные исполнительные органы областей, городов республиканского значения, столицы, граждане вправе обратиться в суд с заявлением о его ликвидации.

      Сноска. Статья 23 с изменениями, внесенными законами РК от 23.02.2005 № 33; от 04.05.2020 № 321-VІ (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 25.05.2020 № 334-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Глава 5.
Заключительные положения

Статья 24. Международные связи общественных объединений

      Общественные объединения Республики Казахстан в соответствии с их уставами могут поддерживать международные связи, заключать соответствующие соглашения, вступать в качестве коллективных членов в международные некоммерческие неправительственные объединения, за исключением религиозных.

      Общественные объединения Республики Казахстан могут создавать свои структурные подразделения (филиалы и представительства) в иностранных государствах на основе общепризнанных принципов и норм международного права, международных договоров и законодательств соответствующих государств.

Президент
Республики Казахстан