Қазақстан Республикасының кейбір заң актілеріне Қазақстан Республикасында жер қойнауын пайдалану және мұнай операцияларын жүргізу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасының Заңы 1999 жылғы 11 тамыз N 467-I


      1-бап. Қазақстан Республикасының кейбір заң актілеріне мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
      1. Қазақстан Республикасы Президентінің "Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы" 1996 жылғы 27 қаңтардағы N 2828 U962828_ заң күші бар Жарлығына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1996 ж., N 2, 182-құжат; 1999 жылғы 14 мамырда "Егемен Қазақстан" және "Казахстанская правда" газеттерінде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбір заң актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы (ерекше қорғалатын табиғи аумақтар мәселелері бойынша)" 1999 жылғы 11 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңы);
      1) 1-бапта:
      мынадай мазмұндағы 1-1), 2-1) және 2-2) тармақшалармен толықтырылсын:
      "1-1) Жағалау сызығы - су қоймасының ең көп мөлшерде көтерілуі (судың толығуы) нәтижесінде пайда болған жағалау сызығы. Жағалау сызығының нақты орналасу орнын белгілеудің тәртібін Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайды;
      2-1) Геологиялық бөлу - Жер қойнауын пайдаланушы Барлау жүргізуге құқылы жер қойнауының Учаскесін схемалық және сипаттамалық жағынан айқындайтын Контрактінің ажырамас бөлігі болып табылатын Барлауға, бірлескен Барлау мен Өндіруге жасалатын Контрактіге қосымша;
      2-2) Тау-кендік бөлу - Жер қойнауын пайдаланушы Барлаумен және (немесе) Өндірумен не Сервитутты жүзеге асырумен байланысты емес Өндіру жүргізуге, жер асты құрылыстарын Салуға құқығы бар жер қойнауының Учаскесін схемалық және сипаттамалық жағынан айқындайтын Сервитут ресімделген жағдайда, Өндіруге арналған Контрактіге, бірлескен Барлаумен Өндіруге арналған Контрактіге, Барлаумен және (немесе) Өндірумен байланысты емес жерасты құрылыстарын Салуға және (немесе) пайдалануға жасалатын Контрактіге, коммерциялық мақсатта Контрактінің ажырамас бөлігі не дербес құжат болып табылатын кең таралған пайдалы қазбаларды Өндіруге жасалатын Контрактіге қосымша;";
      3) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "Өндіру - Минералды шикізатты уақытша сақтауды қоса алғанда, Жер қойнауынан жер бетіне, сондай-ақ мемлекеттің меншігіндегі Техногенді минералдық түзілімдерден Пайдалы қазбаларды алуға байланысты жұмыстардың (операциялардың) бүкіл кешені және технологиялық циклы;";
      мынадай мазмұндағы 3-1), 3-2) және 3-3) тармақшалармен толықтырылсын:
      "3-1) Кең таралған пайдалы қазбалар мен жерасты суларын өз мұқтаждары үшін өндіру - өндірілген кең тараған пайдалы қазбаларға не жерасты суларына қатысты кейiн мәмiлелер жасау ниетiнсiз, жеке меншiктегi не тұрақты немесе уақытша жер пайдалану құқығындағы жер учаскесiнде жүзеге асырылатын Өндiру;
      3-2) Кең таралған пайдалы қазбаларды коммерциялық мақсаттарда өндiру - кең таралған пайдалы қазбаларды өз мұқтаждары үшiн Өндiруге қатысы жоқ кең таралған пайдалы қазбаларды кез келген өндiру;
      3-3) Теңiздi ластау - теңiз аясына материалдардың, заттардың, энергияның, шудың, тербелiстiң келiп түсуi, сондай-ақ адамдардың денсаулығына, теңіздiң тірі ресурстарына және теңiздiң экожүйесiне зиян келтiретiн не зиян келтiруге қабiлеттi, не теңiзде не оның жағалауында заңды қызметтi жүзеге асыратын жеке немесе заңды тұлғаларға кедергiлер жасайтын немесе залал келтiретiн не залал келтiруге қабiлеттi сәулелер мен өрiстердiң алуан үлгiлерiнiң пайда болуы;";
      6) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      6) Контракт - Құзыреттi орган (уәкiлеттi мемлекеттiк орган) мен жеке немесе заңды тұлғаның (тұлғалардың) арасында Барлау, Өндiру, бiрлескен Барлау мен Өндiру жүргiзуге не Барлауға және (немесе) Өндiруге байланысты емес жерасты құрылыстарын салуға жасалатын шарт;";
      7) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "7) Контрактiнiң аумағы - Жер қойнауын пайдаланушы Контрактiге сәйкес жер қойнауын пайдалану жөнiндегi Операциялар жүргiзуге құқылы Геологиялық не Тау-кендiк бөлумен айқындалатын аумақ;";
      8), 9) және 10) тармақшалар алып тасталсын;
      14) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "14) Жер қойнауын пайдаланушы - осы Жарлыққа сәйкес жер қойнауын пайдалану жөніндегі Операцияларды жүргізу құқығын иеленуші жеке немесе заңды тұлға;
      15) тармақшадағы "жер бетінен және" деген сөздерден кейін "теңіздердің, көлдердің, өзендердің және басқа да" деген сөздермен толықтырылсын;
      мынадай мазмұндағы 18-1) тармақшамен толықтырылсын:
      "18-1) Мердігер - Құзыретті органмен (уәкілетті мемлекеттік орган) жер қойнауын пайдалану жөніндегі Операцияларды жүргізуге Контракт жасаған жеке немесе заңды тұлға;";
      мынадай мазмұндағы 21-1) тармақшамен толықтырылсын:
      "21-1) Сақтық аймағы - Теңіздің жағалау сызығынан Қазақстан Республикасының аумағында құрылық жағына қарай 5 километрге созылып жатқан аймақ;";
      22) тармақша алып тасталсын;
      25) тармақшадағы "Өндірумен байланысты емес" деген сөздің алдынан "Барлаумен және (немесе)" деген сөздермен толықтырылсын;
      мынадай мазмұндағы 25-1) тармақшамен толықтырылсын:
      "25-1) Сервитут - жеке және заңды тұлғалардың басқа тұлғаларға осы Жарлықта көзделген жағдайларда Барлаумен және (немесе) Өндірумен байланысты емес Барлау, Өндіру, бірлескен Барлау жүргізу және Өндіру, не жерасты құрылыстарын салу және (немесе) пайдалану үшін берілген жер қойнауы Учаскесінің бөлігін шектеулі нысаналы пайдалану құқығы;";

   Мынадай мазмұндағы 27-1) тармақшамен толықтырылсын:
   "27-1) Ұлттық компания - Қазақстан Республикасындағы жер қойнауын 
пайдалану операцияларын тiкелей, сондай-ақ Контрактiлерге үлестiк қатысу 
арқылы жүргiзу үшiн Қазақстан Республикасы Президентiнiң Жарлығымен 
құрылған, акцияларының жүз процентi мемлекетке тиесiлi жабық акционерлiк
қоғам;";
   2) 6-бап мынадай редакцияда жазылсын:
   "6-бап. Жер қойнауын пайдалану жөнiндегi Операцияларды жүргiзудiң
       жариялылығы
   
   Барлық мүдделi тұлғалар Құзыреттi органда (уәкiлеттi мемлекеттiк
орган):
   1) инвестициялық бағдарламалардың конкурсын өткiзудiң шарттарымен және
оның нәтижелерi туралы шешiмнiң мазмұнымен;
   2) жасалған Контрактiлер бойынша бағдарламалар конкурсы ережелерiнiң 
орындалуымен танысуға құқылы.


      Бұл ретте Қазақстан Республикасы мемлекеттiк органдарының арасында тараптар құпия деп таныған ақпаратты беру құпиялылық режимiн бұзу болып табылмайды. Құпияға жататын ақпаратты Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлейдi.
      2. Мақсаты қоршаған табиғи ортаны қорғау болып табылатын барлық мүдделi отандық және халықаралық қоғамдық ұйымдардың қоршаған ортаға жүргізілген не жоспарланған жер қойнауын пайдалану жөнiндегi Операциялардың әсер етуіне қатысты толық және дұрыс ақпаратты алуға құқығы бар.
      3. Мұндай ақпаратты берудiң тәртiбi қолданылып жүрген заңдармен белгiленедi.";
      3) 7-бапта:
      6) тармақшадағы "Жер қойнауын пайдалануды лицензиялау және" деген сөздер алып тасталсын;
      7) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "7) Құзыреттi орган (уәкiлеттi мемлекеттiк орган) конкурсқа шығаруға жататын жер қойнауы Учаскелерiнiң (блоктарының) тiзбесiн бекiтедi;";
      4) 8-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "8-бап. Құзыреттi органның (уәкiлеттi мемлекеттiк органның) атқаратын
              қызметтерi

      1. Құзыреттi органның (уәкiлеттi мемлекеттiк орган) атқаратын қызметтерiне мыналар кiредi:
      1) Барлау, Өндiру және бiрлескен Барлау мен Өндiру жүргiзуге жер қойнауын пайдалану Құқығын беру үшiн инвестициялық бағдарламалардың конкурсын дайындау және ұйымдастыру;
      2) Контрактiнiң шарттары туралы Жер қойнауын пайдаланушымен келiссөздер жүргiзу, Жер қойнауын пайдаланушымен бiрлесiп Контрактiнiң жобасын дайындау;
      3) контрактiлiк құжаттардың жобаларын келiсудi жүргiзудi ұйымдастыру;
      4) кең тараған пайдалы қазбаларды коммерциялық мақсатта өндiруге арналған Контрактiнi қоспағанда, Контрактiнi жасасу және тiркеу;
      5) жер қойнауын пайдалану және қорғау жөнiндегi мемлекеттiк органмен бiрлесiп, Контрактiлердi орындау шарттарын сақталудың мониторингi және оны бақылау;
      6) Осы Жарлықтың 14-бабына сәйкес Жер қойнауын пайдалану құқығын өзгеге беруге рұқсат беру, сондай-ақ осы Жарлықтың 15-бабына сәйкес Жер қойнауын пайдалану құқығын беру жөнiндегi мәмiлелердi тiркеу;
      7) Контрактiнi заңдарда көзделген тәртiппен және негiздер бойынша

атқаруды және бұзуды қамтамасыз ету;
   8) Қазақстан Республикасының Үкiметiне Контрактiнiң орындалу барысы 
туралы жыл сайынғы есептi табыс ету.
   2. Құзыреттi орган (уәкiлеттi мемлекеттiк орган):
   1) Контрактiнi жасау және атқару жөнiндегi өзiнiң қызметiнiң барысында
Қазақстан Республикасы мүдделерiнiң сақталуын қамтамасыз етуге;
   2) Кен орындарының қорларына мемлекеттiк сараптамадан кейiн ғана 
Өндiруге Контракт жасасуға мiндеттi.";
   5) 9-бапта:
   1)тармақшадағы "Лицензия мен" деген сөздер алып тасталсын;
   4) тармақша алып тасталсын;
   5) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
   "5) Кең таралған пайдалы қазбаларды коммерциялық мақсаттарда өндiруге 
Контракт жасасады, тiркейдi және оны атқарады;";
   мынадай мазмұндағы 5-1) тармақшамен толықтырылсын:


      "5-1) жер қойнауын пайдалануға байланысты ғылыми, тарихи-мәдени және эстетикалық мәнi бар объектiлердi құру мен сақтауға жәрдемдеседi.";
      6) 10-баптың 1-тармағының 4) тармақшасындағы "Өндiрумен байланысты емес" деген сөздердiң алдынан "Барлаумен және (немесе)" деген сөздермен толықтырылсын.
      7) 11-бапта:
      1-тармақта "субъектілері" деген сөзден кейін "қазақстандық және шетелдік" деген сөздер енгізілсін;
      1-тармақтағы ", соның ішінде шетел азаматтары, сондай-ақ шет мемлекеттер, халықаралық ұйымдар" деген сөздер алып тасталсын;
      2-тармақ алып тасталсын.
      8) мынадай мазмұндағы 11-1 және 11-2-баптармен толықтырылсын:
      "11-1-бап. Жер қойнауын пайдалануды шектеу

      1. Жер қойнауының жекелеген Учаскелерін пайдалану Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша елдің қауіпсіздігі мен қоршаған ортаны қорғауды қамтамасыз ету мақсатында шектелуі немесе тыйым салынуы мүмкін.
      2. Елді мекендердің аумақтарында, қала маңы аймақтарында өнеркәсіп, көлік және байланыс объектілерінде жер қойнауларын пайдалануға, егер мұндай пайдалану адамдардың өмірі мен денсаулығына қатер төндіруі, шаруашылық объектілеріне немесе қоршаған ортаға залал келтіруі мүмкін болатын жағдайларда Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша ішінара немесе толық тыйым салынуы мүмкін.
      3. Ерекше қорғалатын аумақтардың шектеріндегі жер қойнауларын пайдалану Қазақстан Республикасының ерекше қорғалатын аумақтары туралы заңдарына сәйкес жүзеге асырылады.

      11-2-бап. Сервитуттар

      1. Сервитут мүдделі тұлғаға, егер мұндай тұлғаның қызметті заңды жүзеге асыруы мұндай Сервитут берілмей мүмкін болмайтын не мұндай тұлғаны шамадан тыс шығынға ұрындыратын жағдайда ғана берілуі мүмкін.
      2. Сервитутты беруге, егер мұндай беру адамдардың өмiрi мен денсаулығына немесе қоршаған ортаға қатер төндiретiн, сондай-ақ жер қойнауы Учаскесiнде Барлау және (немесе) Өндiру жүргiзу мүмкiн еместiгiне не оның тиiмсiздiлiгiне әкеп соғатын жағдайда тыйым салынады.
      3. Бұрын жер қойнауын пайдалану жөнiндегi Операцияларды жүргiзу үшiн басқа тұлғаға берiлген жер қойнауы Учаскесiнiң бөлiгiн берудi осы тұлғамен және Құзыреттi органмен (уәкiлеттi мемлекеттiк орган) келiсiм бойынша Тау-кендiк бөлуiн ресiмдеу жолымен жер қойнауын пайдалану және Қорғау жөніндегі мемлекеттiк орган жүзеге асырады.
      4. Сервитут мәмiленiң, соның iшiнде сатып алу-сату мен кепiлдiң дербес нысанасы бола алмайды. Сервитут басқа тұлғаларға тек мұндай сервитутты қамтамасыз ету үшiн берiлген құқықпен бiрге ғана ауысуы мүмкiн.
      5. Сервитутты жер қойнауы Учаскесiнiң бөлiгiне беру осындай Сервитутты алу қажет болған жағдайда, Қазақстан Республикасының жер туралы заңдарына сәйкес жер учаскесiне Сервитут беру үшiн негiз болады.";
      9) 12-баптың 5-тармағы алып тасталсын;
      10) 13-бапта:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Барлауға, Өндiруге, бiрлескен Барлау мен Өндiруге, сондай-ақ Барлаумен және (немесе) Өндiрумен байланысты емес жерасты құрылыстарын Салуға және (немесе) пайдалануға арналған жер қойнауын пайдалану Құқығын беру Контракт жасасу арқылы жүргiзiледi.";
      2-тармақтағы "органы беретiн лицензиялар" деген сөздер "органымен Контракт жасасу" деген сөздермен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы 2-1-тармақпен толықтырылсын:
      "2-1. Пайдалы қазбалардың қоры аз кен орындарындағы жер қойнауын пайдалану құқығын беру тәртiбiн Қазақстан Республикасының Yкiметi белгiлейдi.";
      3-тармақта "өкiлеттi" деген сөздiң орнына "мемлекеттiк" деген сөз енгiзiлсiн;
      "ведомостволық бағыныстағы ұйымдарға арналған әкiмшілiк актiсі немесе контракт негiзiнде" деген сөздердiң орнына "әкiмшiлiк актісі негiзiнде, Қазақстан Республикасының мемлекеттiк сатып алулар туралы заңдарына сәйкес" деген сәздермен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы 4-1-тармақпен толықтырылсын:
      "4-1. Жер қойнауын пайдалану Құқығы бiрнеше Жер қойнауын пайдаланушыға берiлуi мүмкiн. Осындай беру жағдайында мұндай жер қойнауын пайдаланушылар жер қойнауын пайдалану Құқығының бiрлескен иелерi болып табылады. Мұндай Жер қойнауын пайдаланушылардың өзара құқықтары мен мiндеттерi, сондай-ақ Құзыреттi органға (уәкiлеттi мемлекеттiк орган) қатысты құқықтары мен мiндеттерi Контрактiде айқындалады. Жер қойнауын пайдалану Құқығының бiрлескен иелерi Контрактiнiң негiзiнде туындайтын мiндеттемелер бойынша ортақ жауапты болады.";
      11) 14-бапта:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Жер қойнауын пайдалану Құқығын кепiлге берудi қоспағанда, жер қойнауын пайдаланушының жер қойнауын пайдалану Құқығын басқа тұлғаға ақылы не тегiн негiзде жүзеге асырылатын беруі, құрылатын заңды тұлғаның жарғылық капиталына жарна ретiнде беруін қоса алғанда, тек Құзыреттi органның /уәкiлеттi мемлекеттiк орган/ рұқсатымен ғана жүзеге асырылады.";
      2-тармақта:
      "Лицензиялық органның" деген сөздер "Құзыреттi органның (уәкiлеттi мемлекеттiк орган)" деген сөздермен ауыстырылсын:
      "Лицензияда немесе" деген сөздер алып тасталсын;
      "немесе Құзыреттi органның келiсiмi бойынша" деген сөздер алып тасталсын;
      5-тармақ мынадай сөйлеммен толықтырылсын:
      "Осы баптың 1 және 9-1-тармақтарына сәйкес берiлетiн рұқсаттың болуынсыз, сондай-ақ 15-баптың 2-тармағын бұза отырып жасалған жер қойнауын пайдалану Құқығын өзгеге беру жөнiндегi мәмiле ол жасалған кезден бастап жарамсыз деп есептеледi";
      8-тармақ алып тасталсын;
      мынадай мазмұндағы 9-1, 9-2, 9-3 және 9-4-тармақтармен толықтырылсын;
      "9-1. Құзыреттi орган (уәкiлеттi мемлекеттiк орган) Жер қойнауын пайдаланушының өтiнiшi мен оған қоса берiлген Жер қойнауын пайдаланушы пайдасына осындай берудi жүргiзуге ниеттенген жеке және заңды тұлға туралы ақпараттың негiзiнде жер қойнауын пайдалану Құқығын беруге арналған рұқсатты беру немесе оны беруден бас тарту туралы шешiм қабылдайды.
      Құзыреттi орган (уәкiлеттi мемлекеттiк орган) жер қойнауын пайдалану Құқығын беруге арналған рұқсатты беруден жер қойнауын пайдалану Құқығын беру көзделген тұлға Жер қойнауын пайдаланушыға Контрактiмен жүктелетiн мiндеттемелердi немесе мiндеттемелердiң бiр бөлiгiн (жер қойнауын пайдалану Құқығы iшiнара берiлетiн жағдайда) орындауға қабiлетсiз деп ұйғарылған не Жер қойнауын пайдаланушы Құзыреттi органға (уәкiлеттi мемлекеттiк орган) көрiнеу жалған ақпарат берген жағдайда бас тартуға құқылы. Жер қойнауын пайдалану Құқығын беруге рұқсат беруден негiзсiз бас тартуға қолданылып жүрген заңдар мен Контрактiнiң шарттарына сәйкес қарсылық бiлдiрiлуi мүмкiн.
      Құзыреттi органның (уәкiлеттi мемлекеттiк орган), егер Құзыретті органға (уәкiлеттi мемлекеттiк орган) негiзгi ұйым Контракт бойынша мiндеттемелердi еншiлес заңды тұлғамен ортақтасып толық атқару кепiлдiгiн ұсынған кез келген жағдайда жер қойнауын пайдалану Құқығын еншiлес ұйымға беруден бас тартуға құқығы жоқ.
      9-2. Жер қойнауын пайдалану Құқығын беру Контрактi қайта ресiмделген кезден бастап, оның iшiнде Контрактiге тиiстi өзгерiстерді және (немесе) толықтыруларды ресiмдеу арқылы жасалған деп есептелiнедi. Құзыреттi орган (уәкiлеттi мемлекеттiк орган) Контрактiні қайта ресiмдеуден және тiркеуден жер қойнауын пайдалану Құқығын беру жөнiндегi азаматтық-құқықтық мәмiле жасасу фактiсi болмаған жағдайда не Жер қойнауын пайдаланушы Құзыреттi органға (уәкiлетті мемлекеттiк орган) соның негiзiнде жер қойнауын пайдалану Құқығын беруге рұқсат берiлген жалған ақпарат ұсынуы фактiсi болған жағдайда не осы баптың 9-3 және 9-4-тармақтары сақталмаған жағдайда бас тартуға құқылы.
      9-3. Жер қойнауын пайдалану Құқығын басқа адамға iшiнара берген жағдайда Жер қойнауын пайдаланушы мен осындай жеке немесе заңды тұлға Контракт бойынша құқықтарды бiрлесiп жүзеге асыру мен мiндеттердi орындау кезiнде туындайтын өзара мiндеттемелер бойынша келiсiмге келуге тиiс. Жер қойнауын пайдаланушылардың арасындағы бiрлескен қызмет туралы шарт не құқықтар мен мiндеттердi осындай шектеу туралы өзге де шарт Құзыреттi органмен (уәкiлеттi мемлекеттiк орган) келiсiледi және ол Контрактiнiң тараптары үшiн мiндеттi күшi бар Контрактiге қосымша болып табылады.
      9-4. Иеленушiлерi бiрнеше жеке немесе заңды тұлға болып табылатын жер қойнауын пайдалану Құқығының бөлiгiн берген жағдайда мұндай беру тек осы жер қойнауын пайдалану Құқығының барлық осындай иеленушiлерiнiң келiсiмiмен ғана мүмкiн болады.";
      11) 15-бапта:
      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Жер қойнауын пайдалану Құқығын кепiлге беруге тек Контрактiмен белгiленген жер қойнауын пайдалану жөнiндегi Операцияларды жүргiзу үшiн қаржы қаражатын тарту мақсатында ғана жол берiледi. Жер қойнауын пайдалану Құқығының кепілімен алынған кредит (заем) Контрактiде көзделген жер қойнауын пайдалану мақсатына ғана пайдаланылуы тиiс.";
      мынадай мазмұндағы 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6 және 2-7-тармақтармен толықтырылсын:
      "2-1. Жер қойнауын пайдалану құқығын кепiлге беру осы Жарлықтың 14-бабына сәйкес алдын ала рұқсат алмастан, сондай-ақ Контрактiнi Кепiл ұстаушыға қайта ресiмдеусiз жүзеге асырылады.
      2-2. Кепiл шарты Құзыреттi органда (уәкiлеттi мемлекеттiк орган) мiндеттi түрде тiркелуге тиiс және егер осы Шартпен күшiне енуiнiң өзге неғұрлым кеш мерзiмi белгiленбеген болса, тiркелген кезден бастап күшiне енедi.
      2-3. Жер қойнауын пайдалану Құқығының кепiл шартын тiркеу Жер қойнауын пайдаланушының өтiнiшi негiзiнде тiркеу туралы куәлiк берiле отырып жүзеге асырылады, оған қолданылып жүрген заңдарға сәйкес талап етiлетiн құжаттар берiлген кезден бастап 30 күннiң iшiнде заемды тартудың, пайдалану мен қайтарудың техникалық-экономикалық негiздемесi, заемды берудiң шарттары мен заемды беретiн ұйым туралы ақпарат қоса берiледi.
      2-4. Құзыреттi орган (уәкiлеттi мемлекеттiк орган), егер жер қойнауын пайдалану Құқығын иеленушi тұлғаға Қазақстан Республикасының банкроттық туралы заңының күшi қолданылса не жер қойнауын пайдалану құқығы кепiлiнiң тиiстi жағдайларында отандық немесе халықаралық рынокта қолданылатын шарттармен салыстырғанда Жер қойнауын пайдаланушы үшiн жер қойнауын пайдалану Құқығы кепiлiнiң бара-бар шарттары болмаса не, егер кепiлге салынатын жер қойнауын пайдалану Құқығы басқа кепiл шартының нысаны болып табылса, жер қойнауын пайдалану Құқығының кепiл шартын тiркеуден бас тартуға құқылы.
      2-5. Құзыреттi орган (уәкiлеттi мемлекеттiк орган) өтiнiш берушiге мұндай бас тартудың себептерiн көрсете отырып, жер қойнауын пайдалану Құқығының кепiл шартын тiркеуден бас тартылғаны туралы 30 күн iшiнде жазбаша мәлiмдеуге мiндеттi.
      2-6. Кепiл нысанасы ретiнде жер қойнауын пайдалану Құқығына өндiрiп алу қолданылған жағдайда, кепiл ұстаушы банк болып табылатын жағдайларды қоспағанда, кепiл ұстаушыға Контрактiмен және Қазақстан Республикасының заңдарымен жер қойнауын пайдалану Құқығының иесiне жүктелетiн барлық құқықтар мен мiндеттер ауысады.

   2-7. Жер қойнауын пайдалану құқығына кепілдiң нысанасы ретiнде
өндiрiп алуды қолданудың тәртiбiн Қазақстан Республикасының Үкiметі 
белгiлейдi.";
   13) 16-бап мынадай редакцияда жазылсын:
   "Заңды тұлға қайта ұйымдастырылған жағдайда оған тиесiлi Жер қойнауын 
пайдалану құқығы азаматтық заңдар нормаларына сәйкес құқықтық мирасқорға 
(құқықтық мирасқорларға) ауысады.";
   14) 17-бапта:
   1-тармақтағы "лицензия мен" деген сөздер алып тасталсын;
   2-тармақ алып тасталсын.
   15) 19-бап мынадай редакцияда жазылсын:
   "19-бап. Барлаумен және (немесе) Өндiрумен байланысты емес жерасты 
       құрылыстарын Салуды және (немесе) пайдалануды, жүзеге    
       асырудың ерекшелiктерi 
   


      1. Барлаумен және (немесе) Өндiрумен байланысты емес жерасты құрылыстарын Салуды және (немесе) пайдалануды жүзеге асырудың ерекшелiктерiн, сондай-ақ Барлаумен және (немесе) Өндiрумен байланысты емес жерасты құрылыстарын Салуға және (немесе) пайдалануға арналған жер қойнауын пайдалану Құқығын беру тәртiбiнiң ерекшелiктерiн Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлейдi.
      2. Барлаумен және (немесе) Өндiрумен байланысты емес жерасты

құрылыстарын Салуды және (немесе) пайдалануды жүргiзудiң шарттары мен 
тәртiбi Контрактiмен айқындалады.
   3. Барлаумен және (немесе) Өндiрумен байланысты емес жерасты 
құрылыстарын Салуға және (немесе) пайдалануға, егер Қазақстан 
Республикасының заңдарында өзгеше көзделмесе, осы Жарлықтың Өндiруге 
қатысты нормалары қолданылады.";
   16) "Барлау мен өндiрудi лицензиялау" деген 4-тарау мен 21-41-баптар
алып тасталсын.
   17) Мынадай мазмұндағы 4-1-тараумен толықтырылсын:
   "4-1-тарау. Барлауды, Өндiрудi және бірлескен Барлау мен Өндiрудi
         жүргiзуге құқық берудiң тәртiбi 
   
   41-1-бап. Барлауды, Өндiрудi және бiрлескен Барлау мен Өндiрудi
        жүргiзуге құқық берудiң тәртiбi 
   


      1. Құзыреттi органмен (уәкiлеттi мемлекеттiк орган) тiкелей келiссөздер негiзiнде Ұлттық компанияларға берiлетiн жер қойнауы Учаскелерiн (Блоктарды), сондай-ақ кең таралған пайдалы қазбаларды коммерциялық мақсатта Өндiруге ұсынылған жер қойнауы Учаскелерiн, сондай-ақ Барлаумен және (немесе) Өндiрумен байланысты емес жерасты құрылыстарын Салуды және (немесе) пайдалануды қоспағанда, инвестициялық бағдарламалар конкурсына шығарылатын жер қойнауы Учаскелерiнiң (Блоктарының) тiзбесiн бекiтедi. Жер қойнауының осы Учаскелерiне Барлау, Өндiру және бiрлескен Барлау мен Өндiру жүргiзуге құқық Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлейтiн тәртiппен, конкурс өткiзу нәтижелерiнiң негiзiнде берiледi.
      2. Жер қойнауын пайдалану және оны қорғау жөніндегі мемлекеттiк орган Қазақстан Республикасының Үкiметi конкурсқа шығаратын жер қойнауының Учаскелерi (Блоктары) бойынша геологиялық немесе тау-кендiк бөлудi Қазақстан Республикасының Үкiметi өзi айқындаған жер қойнауының Учаскелерiн конкурсқа шығару туралы шешiмi қабылданған және тау-кендiк бөлiнiсi жобасы ұсынылған күннен бастап 45 күннен кешiктiрмей әзiрлеуге мiндеттi.
      3. Жер қойнауын пайдалану Құқығын алуға инвестициялық бағдарламалардың конкурсына қатысуға тiлек бiлдiрген тұлғалар осы Жарлықтың нормаларына сәйкес конкурсқа қатысуға Құзыреттi органға (уәкiлеттi мемлекеттiк орган) өтiнiм беруге құқылы.
      4. Барлаумен және (немесе) Өндiрумен байланысты емес жерасты құрылыстарын Салу және (немесе) пайдалану үшiн жер қойнауының Учаскелерiн берудi Құзыреттi орган (уәкiлеттi мемлекеттiк орган) тiкелей келiссөздердiң негiзiнде жүргiзедi.

      41-2-бап. Барлауға, Өндiруге не бiрлескен Барлау мен Өндiруге жер
                қойнауын пайдалану Құқығын алуға инвестициялық,
                бағдарламалар конкурсын өткiзудiң шарттары

      1. Барлауға, Өндiруге не бiрлескен Барлау мен Өндiруге жер қойнауын пайдалану Құқығын алуға инвестициялық бағдарламалар конкурсы ашық және жабық болуы мүмкiн.
      Ашық конкурсты өткiзудiң шарттары жариялануға, ал жабығынікі - барлық ықтимал қатысушылардың назарына жеткiзiлуге тиiс.
      Конкурсқа қатысуға тiлек бiлдiрген барлық тұлғалардың конкурсты

өткiзудiң тәртiбiне байланысты ақпаратты алуға құқығы бар.
   2. Конкурсты өткiзу туралы хабарламаларда мыналар болуы тиіс:
   1) оның өткiзiлетiн уақыты мен орны, сондай-ақ өтiнiмдер берудің
мерзiмi;
   2) конкурстың негiзгi шарттары;
   3) жер қойнауын пайдалану жөнiндегi Операцияларды жүргiзу үшiн ұсынылу
көзделген жер қойнауы Учаскелерiнiң (блоктарының) орналасқан жерiн көрсету 
және оның сипаттамасы.
   Хабарламада сондай-ақ жазылым бонусының ең төменгi мөлшерi,
геологиялық ақпарат пакетiнiң, кен орнын ашқаны үшiн төлемнiң, Құзыреттi 
орган (уәкiлеттi мемлекеттiк орган) белгiлейтiн конкурсқа қатысу құқығына 
арналған жарнаның құны көрсетiледi. 
   
   41-3-бап. Инвестициялық бағдарламалар конкурсына қатысуға
        берiлетiн өтiнiм
   
   Конкурсқа қатысуға берiлетiн өтiнiмде:


      1) өтiнiм берушiнiң атауы оның орналасқан жерi, мемлекеттiк тиесiлiлiгi (заңды тұлғалар үшiн), азаматтығы (жеке тұлғалар үшiн);
      2) заңды тұлғалардың және өтiнiм берушiнiң атынан өкiлдiк ететiн тұлғалардың басшылары немесе иелерi туралы деректер;
      3) өтiнiм берушiнiң техникалық, басқарушылық, ұйымдастырушылық және қаржылық мүмкiндiктерi туралы деректер болуға тиiс.

      41-4-бап. Өтiнiмдердi қараудың тәртiбi мен мерзiмдерi

      1. Өтiнiм берушi конкурсқа қатысуға арналған жарнаны төлеген соң өтiнiм қарауға қабылданады. Құзыреттi орган (уәкiлеттi мемлекеттiк орган) өтiнiмнiң конкурсқа қатысуға қабылданғаны туралы оның келiп түскен күнiнен бастап бiр ай мерзiмде өтiнiм берушiге ресми хабарлайды. Өтiнiмдердiң сараптамасы конкурс процесiнде жүргiзiледi.
      2. Конкурсқа қатысуға өтiнiм қабылданған соң өтiнiм берушiге Құзыреттi орган (уәкiлеттi мемлекеттiк орган) ақысын төлетiп жер қойнауы пайдалануға берiлетiн аумақтағы жер қойнауы Учаскесi (Блоктары) жөнiндегi геологиялық ақпарат пакетiн бередi. Пакетте өтiнiм берушiге Жұмыс бағдарламасын және Барлауды және (немесе) Өндiрудi жүзеге асыру бойынша техникалық-экономикалық көрсеткiштердi әзiрлеуi үшiн қажеттi геологиялық, тау-кен-техникалық, технологиялық және өзге ақпарат көлемi болуға тиiс.

      41-5-бап. Жер қойнауын пайдалану Құқығын алуға конкурстық
                ұсыныс

      1. Өтiнiм берушi конкурстың шарттарымен белгiленген мерзiмдерде бiрлескен Барлау мен Өндiруге немесе Өндiруге жер қойнауын пайдалану Құқығын алуға 41-2-баптың 2-тармағына сәйкес мiндеттемелердің орындалуын ескере отырып конкурстық ұсыныс жасайды. Конкурсқа қатысуға өтiнiм берушiлердiң арасынан конкурстың жеңiмпазын анықтауды комиссия жүргiзедi. Комиссияның құрамын Қазақстан Республикасының Үкiметi бекiтедi.
      Конкурстың нәтижелерi ресми баспасөз басылымдарында жариялануға тиiс.
      2. Барлауға, жер қойнауын пайдалану Құқығын алуға арналған конкурстық ұсыныста:
      1) өтiнiм берушiнiң соңғы 5 жылда өзi қызметiн жүзеге асырған мемлекеттердiң тiзiмiн қоса алғанда, оның бұрынғы қызметi туралы ақпарат, өтiнiм берушiнiң қаржылық мүмкiншiлiктерi туралы банк анықтамасы;
      2) жұмыс бағдарламасын және оны жүзеге асыруға кететін шығындарды қоса алғанда, өтiнiм берушiнiң Барлау жүргiзу шарттары туралы ниетi;
      3) Контракт аумағы жерiн рекультивациялауды және қалпына келтiрудi қоса алғанда, өтiнiм берушiнiң қоршаған ортаны қорғауға қатысты ниетi;
      4) Барлауды қаржыландырудың көздерi (өзiнiң қаражаты немесе заемдық қаражаттар);
      5) геологиялық ақпаратты сатып алудың шарттары;
      6) өтiнiм берушiнiң жер қойнауын пайдалануға құқықтарды іске асыруда Ұлттық компаниялармен үлестiк ынтымақтастығы туралы ниеті болуға тиiс.
      3. Өндiруге жер қойнауын пайдалану Құқығын алуға конкурстық ұсыныста бұдан басқа:
      1) өзi өндiрудi ұйғарып отырған Пайдалы қазбалардың көлемiн қоса алғанда, Кен орындарын игеру жоспары;
      2) Өндiрудi бастаудың күтiлiп отырған мерзiмi және оған қол жеткiзудің экономикалық және техникалық мүмкiн деңгейi;
      3) Өндiруге байланысты шығыстар бойынша және Пайдалы қазбаларды iске асырудан түсетiн кiрiстер бойынша болжамдарды есептеу;
      4) Қазақстан Республикасының көзделiп отырған ақша түсiмдерi

мен Контракт аумағының өндiрiстiк және әлеуметтiк инфрақұрылымын
дамытуға салынатын күрделi салымдары болуға тиiс.
   4. Бiрлесiп Барлау мен Өндiруге Құқық алуға конкурстық ұсыныс осы 
баптың 2-3-тармақтарына сәйкес қалыптасуға тиiс. 
   
   41-6-бап. Инвестициялық бағдарламалар конкурсына қатысу құқығынан
        бас тартылу 
   
   Инвестициялық бағдарламалар конкурсына қатысу құқығынан бас тартылу 
мынадай жағдайларда орын алуы мүмкiн:
   1) осы Жарлықтың 41-3-бабының талаптарын бұза отырып конкурсқа 
қатысуға өтiнiм беру немесе 41-5-бабының талаптарын бұза отырып конкурстық 
ұсыныс беру;
   2) өтiнiм берушiнiң жалған мәлiметтердi ұсынуы;
   3) өтiнiм берушiнің конкурсқа қатысуға өтiнiмiнде және (немесе)
конкурстық ұсыныста аталған Барлау мен (немесе) Өндiру үшiн қажеттi
техникалық, ұйымдастырушылық, бас қарушылық және қаржылық мүмкiншiлiктерге 
ие екендiгiнiң немесе ие болатындығының құжаттамалық айғақтарының өтiнiмде
болмауы. 
   
   41-7-бап. Конкурстың қорытындыларын шығару
   
   1. Конкурстың жеңiмпазы мынадай басты өлшемдер жиынтығының негiзiнде
анықталады:
   1) Барлауды жүргiзудiң басталу және қарқындылық мерзiмі;


      2) Өндiрудi бастаудың және оның экономикалық техникалық мүмкiн деңгейiне, сондай-ақ Пайдалы қазбаларды барынша жоғары коэффициентiне жету мерзiмi;
      3) бюджетке бастапқы, сондай-ақ одан кейiнгi төлемдердің болжамды мөлшерi;
      4) инвестициялардың мөлшерi, жобаны қаржыландырудың және Контракт аумағының өндiрiстiк және әлеуметтiк инфрақұрылымын дамытуға салынатын күрделi салымдар мерзiмдерi мен шарттары;
      5) Жер қойнауын және қоршаған ортаны қорғау, жұмыстарды қауiпсiз жүргiзу жөнiндегi талаптардың сақталуы.
      2. Өтiнiм берушi әзiрлеген техникалық-экономикалық көрсеткiштердiң конкурс шарттарына сәйкес келуiн бағалауды Құзыретті орган (уәкiлеттi мемлекеттiк орган) құратын сараптама комиссиясы жүргiзедi және хаттамамен ресiмделедi.

      41-8-бап. Геологиялық және Тау-кендiк бөлу

      1. Барлауға, Өндiруге, бiрлескен Барлау мен Өндiруге, сондай-ақ Барлаумен және (немесе) Өндiрумен байланысты емес жерасты құрылыстарын Салуға және (немесе) пайдалануға жер қойнауын пайдалану Құқығын иеленушi тиiсiнше Геологиялық немесе Тау-кендік бөлу айқындалған жер қойнауы Учаскесiнiң шектерiнде ғана жер қойнауын пайдалану жөнiндегi тиiстi Операцияларды жүргiзуге құқылы.
      2. Өндiруге арналған жер қойнауын пайдалану Құқығын иеленуші Тау-кендiк бөлумен айқындалған жер қойнауы Учаскесiнiң шектерінде, өзiнiң қалауы бойынша, Барлауға Контракт жасамай және Геологиялық бөлудi ресiмдемей Барлау жөнiндегi операцияларды жүргiзуге құқылы.
      3. Контракт аумағын қайтаруға байланысты ресімделетін Геологиялық бөлудi жер қойнауын пайдалану және оны қорғау жөніндегі мемлекеттiк орган бередi.";
      18) 42-бапта:
      1-тармақта:
      "Барлау және Өндiру жөнiндегi операцияларды" деген сөздер "жер қойнауын пайдалану жөнiндегi Операцияларды" деген сөздермен ауыстырылсын;
      1), 2), 3), 4) және 5) тармақшалар алып тасталсын;
      мынадай мазмұндағы 1-1), 1-2), 1-3) және 1-4) тармақшалармен толықтырылсын:
      "1-1) Барлау жөнiндегi жұмыстарды жүргiзуге арналған Контракт;
      1-2) бiрлескен Барлау және Өндiру бойынша жұмыстарды жүргiзуге арналған Контракт;
      1-3) Өндiру бойынша жұмыстарды жүргiзуге арналған Контракт;
      1-4) Барлаумен және (немесе) Өндiрумен байланысты емес жерасты құрылыстарын Салуға және (немесе) пайдалануға арналған Контракт.";
      мынадай мазмұндағы 2-1, 2-2 және 2-3-тармақтармен толықтырылсын:
      "2-1. Контрактiнiң шарттары Модельдi контрактiнiң ережелерiн ескере отырып, тараптардың өзара келiсiмi бойынша белгiленедi.
      2-2. Контрактiнiң шарттары Қазақстан Республикасының Заңдарына сай келуге тиiс. Контракт жасалған кезде қолданылып жүрген заңдарға қайшы келетiн Контрактiнiң шарттары Контрактiге қол қойылған кезден бастап жарамсыз деп есептеледi.
      2-3. Жұмыс бағдарламасын қоса алғанда, бiрлескен Барлау мен Өндiруге жасалған Контракт бойынша Өндiрудi жүргiзудiң шарттары мен тәртiбi Контрактiде белгiленген тәртiппен, жасалған Контрактiге қосымша ретiнде қосалқы рәсiмделуге тиiс.";
      19) 43-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "43-бап. Контрактiнiң қолданылу мерзiмi

      1. Барлауға Контракт алты жыл мерзiмге жасалады. Мердiгер Контрактiде және тиiстi жұмыс бағдарламасында белгiленген мiндеттемелердi орындаған жағдайда Мердiгердiң Контрактiнiң қолданылу мерзiмiн ұзартуға құқығы бар. Контрактiнiң қолданылу мерзiмi әрбiр кезеңi ұзақтығы екi жылға дейiн болып екi рет ұзартылуы мүмкiн. Егер Мердiгер мерзiмдi ұзарту үшiн Контрактiнiң қолданылу мерзiмi аяқталғанға дейiн 12 айдан кешiктiрмей өтiнiш жасаған болса, Барлауға Контрактiнiң мерзiмi ұзартылуы мүмкiн.
      2. Өндiруге арналған Контракт 25 жылға дейiнгi, ал пайдалы қазбалардың iрi және бiрегей қорлары бар кен орындарында - 45 жылға дейiнгi мерзiмге жасалады.
      3. Бiрлескен Барлау мен Өндiруге Контракт мүмкiн болатын ұзарту мерзiмдерi ескерiле отырып, Барлау мен Өндiрудiң мерзiмiн қамтитын мерзiмге жасалады. Бұл ретте мерзiмдердi ұзартуға осы баптың 1-тармағында белгiленген ережелер қолданылады.
      4. Пайдалы қазба табылған жағдайда Контрактiнiң қолданылу мерзiмiн Коммерциялық табуды бағалау үшiн Мердiгердiң қажет кезеңге ұзартуға құқығы бар.
      5. Контрактiнiң қолданылу мерзiмiн ұзарту туралы өтiнiм ол Құзыреттi органға (уәкiлеттi мемлекеттiк орган) келiп түскен күнiнен бастап үш айдан кешiктiрiлмей қаралуға тиiс.";

      20) мынадай мазмұндағы 43-1-баппен толықтырылсын:
      "43-1-бап. Контрактiнің қолданылуының аумақтық аясы
                (Контрактiлiк аумақ)

      1. Контрактiлiк аумақтың шегiнде жер қойнауының бiр-бiрiмен өзара аралас ретiнде де, бөлек те бiр Учаскесi немесе жер қойнауының бiрнеше Учаскесi болуы мүмкiн. Контрактiлiк аумақтың шегiнде бөлiнетiн жер қойнауы Учаскесi (жер қойнауы учаскелерi) белгiлi бiр тереңдiкпен шектелiне алады (шектелiнуi мүмкiн).
      2. Егер Барлау және (немесе) Өндiру жүргiзу кезiнде Пайдалы қазбалар табылатын болса, Кен орнының географиялық шекаралары көрсетiлген Геологиялық немесе Тау-кендiк бөлудегi Контракт аумағы шегiнен шығып кеткен болса, онда оны кеңейту туралы мәселе конкурс өткiзiлместен Контракт шарттарын өзгерту арқылы шешiлуге тиiс.
      3. Контрактiнiң аумағын қайтарудың шарттары мен тәртiбi Контрактiде айқындалады.
      4. Контракт аумағының бөлiктерiн қайтару, Контракт аумағынан осы Жарлықтың 41-8-бабына сәйкес осындай Геологиялық бөлуден қайтарылатын бөлiктердi қоспағанда, Геологиялық бөлудi қайта ресiмдеу арқылы жүзеге асырылады.";
      21) 44-бапта:
      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Контракт оған қол қойылғанға дейiн Қазақстан Республикасы Үкiметi белгiлеген тәртiпке сәйкес тиiстi мемлекеттiк органдармен, оның iшiнде салық салу мәселелерiмен айналысатындарымен мiндеттi түрде келiсiлуге тиiс. Келiсу мерзiмi контрактiлiк құжаттардың ұсынылған күнiнен бастап 30 күннен аспауға тиiс. Құзыреттi орган (уәкiлеттi мемлекеттiк орган) өзiнiң қалауы бойынша оған қол қойғанға дейiн Контрактiге тәуелсiз сараптама жүргiзу тағайындауға құқылы. Бұл ретте мұндай сараптама жүргiзудiң мерзiмi контрактiлiк құжаттарды берген кезден бастап 30 күннен аспауға тиiс.";
      3-тармақтағы "Қазақстан Республикасының Үкiметi уәкiлдiк еткен орган Контрактiнi тiркейдi және ол тiркелген күннен бастап күшiне енедi" деген сөздер "Кең таралған пайдалы қазбаларды коммерциялық мақсатта Өндiруге Контрактiнi қоспағанда, Контрактiнi тiркеу туралы сертификатты мiндеттi түрде бере отырып, Контрактiнi Құзыреттi орган (уәкiлеттi мемлекеттiк орган) тiркейдi және ол қол қойылған кезден бастап күшiне енедi" деген сөздермен ауыстырылсын.";
      мынадай мазмұндағы 4-1 және 4-2-тармақтармен толықтырылсын:
      "4-1. Контрактiнi жасау жергiлiктi атқарушы органдардың жер учаскесiн дереу ресiмдеуi үшiн негiз болып табылады. Бұл ретте ресiмделетiн жер учаскесiнiң кеңiстiк шекаралары жер учаскесiн iс жүзiнде пайдалану мерзiмдерiнiң шегiнде Жер қойнауын жердiң үстiңгi бетiн бұза отырып iс жүзiнде пайдаланылатын аумақпен шектеледi.
      4-2. Құзыреттi орган Контрактiнiң көшiрмесiн оны тiркеген соң бiр апта мерзiмде мiндеттi түрде жер қойнауын пайдалану және қорғау жөнiндегi мемлекеттiк органға жiбередi.";
      22) 45-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "45-бап. Контрактiнi жарамсыз деп тану

      1. Контракт мынадай жағдайларда:
      1) сот тәртiбiмен Құзыреттi органға (уәкiлеттi мемлекеттiк орган) осы тұлғамен Контракт жасауға шешiм қабылдауға ықпал еткен көрiнеу жалған ақпарат беру фактiсi анықталған жағдайда;
      2) сот тәртiбiмен конкурсты жүргiзуге не жер қойнауын пайдалану құқығын алуды ұтып алған үмiткермен оған басқа үмiткерлердiң алдында заңсыз басымдықтар беру мақсатында Контракт жасасуға қатысушы лауазымды адамдардың арасында сөз байласу, бюджетке төленетiн төлемдердiң шарттарын ырықтандыру және олардың мөлшерiн азайту фактiлерi анықталған жағдайда;
      3) қолданылуы Контракт жасасуға тiкелей ықпал еткен шарттың күшiн сот тәртiбiмен жою кезiнде жарамсыз деп табылады.
      2. Контрактiнi жарамсыз деп тану үшiн соттың осы баптың 1-тармағында көрсетiлген фактiлердiң болғандығын растайтын шешiмiнiң немесе үкiмiнiң заңды күшiне енуi негiз болып табылады. Контракт ол жасалған кезден бастап жарамсыз деп есептеледi.
      3. Сот тәртiбiмен оның негiзiнде жер қойнауын пайдалану құқығын беру және қайта ресiмдеу жүзеге асырылған шартты жою не бұзу Контрактiнiң өзiнiң емес, жер қойнауын пайдалану құқығын осындай берумен байланысты қабылданған өзгерiстер мен толықтырулардың жарамсыздығына әкелiп соғады.";

      23) мынадай мазмұндағы 45-1 және 45-2-баптармен толықтырылсын:

      "45-1-бап. Контрактiнiң қолданылуын тоқтата тұру

      1. Құзыреттi орган (уәкiлеттi мемлекеттiк орган) не жер қойнауын пайдалану және қорғау жөнiндегi мемлекеттiк орган Мердiгер:
      1) Контрактiде көзделмеген қызметтi немесе оны Контрактiнiң талаптарын бұза отырып жүзеге асырған;
      2) Контрактiде көзделмеген бағдарлама бойынша қызметтi жүзеге асырған;
      3) өз қызметiн жүзеге асыру процесiнде жер қойнауын және қоршаған ортаны қорғау, жұмыстарды қауiпсiз жүргiзу бөлiгiнде заңдарды ұдайы бұзған жағдайларда Барлауды, Өндiрудi, бiрлескен Барлау мен Өндiрудi не Барлаумен және (немесе) Өндiрумен байланысты емес жер асты құрылыстарын Салуды және (немесе) пайдалануды алты айға дейiн мерзiмге тоқтата тұруды талап етуге құқылы.
      2. Барлау, Өндiру, бiрлескөн Барлау мен Өндiру не Барлау және (немесе) Өндiрумен байланысты емес жер асты құрылыстарын Салуды және (немесе) пайдалануды жүргiзу тоқтатыла тұрған жағдайда Құзыреттi орган (уәкiлеттi мемлекеттiк орган) не жер қойнауын пайдалану және қорғау жөнiндегi мемлекеттiк орган Жер қойнауын пайдаланушыға мұндай тоқтата тұрудың себептерi туралы жазбаша түрде хабарлайды және оларды жою үшiн қисынды мерзiм белгiлейдi.
      3. Барлауды, Өндiрудi, бiрлескен Барлау мен Өндiрудi не Барлаумен және (немесе) Өндiрумен байланысты емес жерасты құрылыстарын Салуды және (немесе) пайдалануды тоқтата тұруды тудырған себептер жойылған кезде Құзыреттi орган (уәкілеттi мемлекеттiк орган) не жер қойнауын пайдалану және қорғау жөнiндегi мемлекеттiк орган Мердiгерге Барлауды, Өндiрудi, бiрлескен Барлау мен Өндiрудi не Барлаумен және (немесе) Өндiрумен байланысты емес жерасты құрылыстарын Салуды және (немесе) пайдалануды жүргiзудi жалғастырудың мүмкiндiгi туралы жазбаша түрде хабарлайды.
      4. Құзыреттi орган (уәкiлеттi мемлекеттiк орган) және (немесе) жер қойнауын пайдалану және қорғау жөнiндегi мемлекеттiк орган, егер жасалған Контрактiге сәйкес жер қойнауын пайдалану жөнiндегi Операцияларды жалғастыру, Жер қойнауын пайдаланушыға тәуелсiз белгiлi бiр жағдайларға байланысты адамдардың өмiрiне қауiп немесе қоршаған ортаға қатер төндiретiн жағдайда, Барлауды, Өндiрудi немесе бiрлескен Барлау мен Өндiрудi жүргiзудi тоқтата тұруға құқылы. Бұл жағдайда Құзыреттi орган (уәкiлеттi мемлекеттiк орган) немесе жер қойнауын пайдалану және қорғау жәнiндегi мемлекеттiк орган Жер қойнауын пайдаланушыға осындай жағдайлардан туған қолайсыз зардаптардың тәуекелiн болдырмайтын не оны төмендететiн шаралар қолдану жөнiнде атқарылуы мiндеттi нұсқаулар беруге құқылы. Бұл ретте, Қазақстан Республикасы жер қойнауын пайдалану жөнiндегi Операцияларды тоқтата тұру үшiн негiз болатын мән-жайлардың туындағаны үшiн қандай да бiр жауапкершiлiктен босатылады.

      45-2-бап. Контрактiнi өзгерту және тоқтату

      1. Құзыреттi орган (уәкiлеттi мемлекеттiк орган) Контрактiнi мынадай жағдайларда:
      1) Мердiгер Барлау, Өндiру, бiрлескен Барлау мен Өндiру не Барлаумен және (немесе) Өндiрумен байланысты емес жерасты құрылыстарын Салуды және (немесе) пайдалануды жүргiзудi тоқтата тұру туралы шешiм қабылдауға әкеп соққан себептердi жоюдан бас тартқан жағдайда, не осы себептер оларды жою үшiн жеткiлiктi мерзiмде жойылмаған жағдайда;
      2) Жер қойнауын пайдаланушылар осы Жарлықтың 70-бабында көзделген шараларды қолданбаған жағдайда;
      3) Осы Жарлықтың 45-1-бабының 4-тармағына сәйкес Жер қойнауын пайдалану жөнiндегi операцияларды тоқтата тұруға әкеп соққан себептердi жою мүмкiн болмайтын жағдайда;
      4) Мердiгер Контрактiмен не жұмыс бағдарламасымен белгiленген мiндеттемелерiн айтарлықтай бұзған жағдайда;
      5) Мердiгер осы Жарлыққа сәйкес жер қойнауын пайдалану Құқығы кепiл нысанасы болып табылатын жағдайды қоспағанда, Қазақстан Республикасының қолданылып жүрген заңдарына сәйкес банкрот деп танылған жағдайда бiржақты тәртiппен бұзуға құқылы.
      2. Құзыреттi орган (уәкiлеттi мемлекеттiк орган) Контрактiнi бұзу

туралы тиiстi шешiм қабылдағанға дейiн Мердiгерге хабарлама жiберу
арқылы жер қойнауын пайдалану жөнiндегi операцияларды жүргiзудi дереу 
тоқтатуды талап етуге құқылы, ал Мердiгер мұндай талапты дереу 
атқаруға мiндеттi.".
   24) 46-бапта:
   1-тармақтағы "Егер енгiзiлетiн өзгертулер Лицензия талаптарына
қайшы келмесе" деген сөздер алып тасталсын;
   2-тармақтағы екiншi сөйлем алып тасталсын.
   25) мынадай мазмұндағы 48-1-баппен толықтырылсын: 
   
   "48-1-бап. Жер қойнауын пайдалану жөнiндегi Операцияларды
        Сақтық аймағының шегiнде жүргiзу
   


      1. Жер қойнауын пайдалану жөнiндегi Операцияларды Сақтық аймағының шегiнде жүзеге асыратын Жер қойнауын пайдаланушы жер қойнауын пайдалану жөнiндегi осы Операцияларды судың деңгейiнiң көтерiлуi жағдайында теңiздiң Ластануын болдырмайтындай немесе барынша төмендететiндей етiп жүргiзуге мiндеттi.
      2. Жер қойнауын пайдалану жөнiндегi Операцияларды Сақтық аймағының шегiнде жүзеге асыратын Жер қойнауын пайдаланушы жер қойнауын пайдалану жөнiндегi жүргiзiлген Операциялардың және мұндай Жер қойнауын пайдаланушының кiнәсi болу-болмауына қарамастан су деңгейiнiң көтерiлуiнiң нәтижесiнде теңiздiң Ластануы жағдайында қоршаған ортаға не жеке немесе заңды тұлғаларға келтiрiлген зиян мен залал үшiн жауапкершiлiкте болады.";
      26) 49-баптың 1-тармағының 5) тармақшасындағы "кен Өндiруге қатысы жоқ" деген сөздер "Барлаумен және (немесе) Өндiрумен байланысты емес" деген сөздермен ауыстырылсын.
      27) 53-баптың 1-тармағындағы "жер қойнауын пайдалану және қорғау жөнiндегi уәкiлдi органдардың" деген сөздер "жер қойнауын пайдалану және қорғау жөнiндегi мемлекеттiк органының" деген сөздермен ауыстырылсын.
      28) 57-бапта:
      2-тармақта:
      бiрiншi сөйлем мынадай редакцияда жазылсын: "Өндiруге арналған жер қойнауын пайдалану Құқығына ие Мердiгер Өндiрудi Пайдалы қазбалардың қорына мемлекеттiк сараптама жүргiзiлгеннен кейiн ғана бастауға құқылы.";
      4-тармақтағы "Сондай-ақ Өндiруге қатысы жоқ" деген сөздер "Өндiруге

байланысты емес" деген сөздермен ауыстырылсын;
   29) 58-баптың 1-тармағындағы, 59-баптың 1-тармағындағы, 60-баптың 
1-тармағындағы "Жер қойнауын пайдалану және қорғау жөнiндегi уәкiлдi орган"
деген сөздер "жер қойнауын пайдалану және оны қорғау жөнiндегi мемлекеттiк 
орган" деген сөздермен ауыстырылсын.
   30) 62-бапта:
   1) тармақшадағы "Лицензия мен" деген сөздер алып тасталсын.
   8) тармақшадағы ", Лицензияда және (немесе)" деген сөздер "және"
деген жалғаулықпен ауыстырылсын;
   31) 63-бапта:
   1-тармақта:
   2) тармақшадағы "Лицензия мен" деген сөздер алып тасталсын.
   3) тармақшада:


      "Лицензия алған күннен бастап екi жыл iшiнде" деген сөздер "Контракт жасаған күннен бастап" деген сәздермен ауыстырылсын;
      "Лицензияда" деген сөз "Контрактiде" деген сөзбен ауыстырылсын:
      5-тармақшада "қызметкерлер" деген сөздiң алдынан "Жер қойнауын ұтымды пайдалануды," деген сөздермен толықтырылсын;
      7) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "7) Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлеген тәртiппен Қазақстан Республикасының аумағында конкурс өткiзумен байланысты олар стандарттар мен басқа да талаптарға сай болған жағдайда Қазақстан Республикасында өндiрiлген жабдықтарды, материалдарды және дайын өнiмдердi мiндеттi түрде пайдалануға;";
      8) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      8) егер бұл қызмет көрсетулер Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлеген тәртiппен Қазақстан Республикасының аумағында конкурстар өткiзумен байланысты стандарттарға және басқа да талаптарға сай болса, әуе, темiр жол, су және басқа да көлiк түрлерiн пайдалануды қоса алғанда, Жер қойнауын пайдалану жөнiндегi операцияларды өткiзу кезiнде жұмыс атқару мен қызмет көрсету үшiн қазақстандық кәсіпорындар мен ұйымдарды мiндеттi түрде қатыстыруға.";
      мынадай мазмұндағы 8-1) тармақшамен толықтырылсын:
      "8-1) Қазақстан Республикасында қайсыбiр қызмет түрi болмаған жағдайда мемлекеттiк органның рұқсатымен шетелдiк ұйымдардың қызметiн пайдалану.";
      12) тармақшадағы "Жер қойнауын қорғау және пайдалану жөнiндегi өкiлеттi органға" деген сөздер "жер қойнауын пайдалану және қорғау жөнiндегi мемлекеттiк органға" деген сөздермен ауыстырылсын;
      13) тармақшада "Салықтарды" деген сөзден кейiн ", Жер қойнауын ұтымсыз пайдаланғаны үшiн айыппұлдарды" деген сөздер енгiзiлсiн;
      2-тармақтағы "Лицензия мен" деген сөздер алып тасталсын.
      32) 64-бапта:
      1-тармақта:
      "мiндеттi Жұмыс бағдарламасы" деген сөздер "жұмыстардың ең төменгi немесе жұмыс бағдарламасы, сондай-ақ жұмыстардың жылдық бағдарламасын бекiтудiң тәртiбi" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "және Лицензияға" деген сөздер алып тасталсын;
      тармақ мынадай сөздермен толықтырылсын:
      "Жер қойнауын пайдалану жөнiндегi Операцияларды жүргiзу процесiнде Жер қойнауын пайдаланушы Қазақстан Республикасының заңдарын сақтауға мiндеттi. Барлауға Контрактiнiң негiзiнде Барлау жүргiзген және коммерциялық анықтау жасаған Мердiгердiң тiкелей келiссөздер негiзiнде Өндiру Құқығын алуға ерекше құқығы бар.";
      3-тармақтың бiрiншi бөлiгi мынадай сөйлеммен толықтырылсын:
      "Бұл ретте негiзсiз артық сипаттағы немесе Кен орнын игерудiң Оң практикасымен сәйкес келмейтiн немесе жұмыстарды қауiпсiз жүргiзу, Жер қойнауын және қоршаған ортаны қорғау саласында мемлекет белгiлеген ережелер мен нормаларды бұзуға байланысты Жер қойнауын пайдаланушы шеккен, не Қазақстан Республикасының заңдарымен немесе Контрактiмен жүктелген оның өзге де мiндеттердi бұзуына байланысты шеккен шығыстарды өтеуге жол берiлмейдi.";
      мынадай мазмұндағы 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5 және 3-6 тармақтармен толықтырылсын:
      "3-1. Барлауды жүзеге асыратын Мердiгердiң Кен орнының қорларын байқау үшiн пайдалануды жүргiзуге бұл жер қойнауын пайдалану және қорғау жөнiндегi мемлекеттiк органмен келiсiлген жобада немесе жылдық жұмыс бағдарламасында көзделген жағдайда ғана құқығы бар.
      3-2. Барлауды, Өндiрудi не бiрлескен барлау мен Өндiрудi жүргiзетiн Жер қойнауын пайдаланушы жыл сайын жер қойнауын пайдалану және қорғау жөнiндегi мемлекеттiк органның аумақтық бөлiмшесiмен, егер Контрактiде мұндай келiсу үшiн өзгеше мерзiм белгiленбесе, Контракт жасалған айдан кейiнгi айдың 30-нан кешiктiрмей жұмыстардың жылдық бағдарламасын келiсуге мiндеттi.
      3-3. Жер қойнауын пайдаланушы жылдық бағдарламаны жер қойнауын пайдалану және қорғау жөнiндегi мемлекеттiк органмен келiсiм бойынша қайта қарауы мүмкiн.
      3-4. Жер қойнауын пайдаланушы жер қойнауын пайдалану және қорғау жөнiндегi мемлекеттiк органға жер қойнауын пайдалану жөнiндегi Операцияларды Қазақстан Республикасының нормативтiк құқықтық актiлерiмен айқындалатын шарттарда және тәртiпте жүргiзуi жөнiнде есептер табыс етуге мiндеттi.
      3-5. Жер қойнауын пайдалану және қорғау жөнiндегi мемлекеттiк орган Құзыреттi органға (уәкiлеттi мемлекеттiк орган) мұндай бағдарламалар мен есептер бекiтiлген кезден бастап екi апта мерзiмде кен орнының қорларын байқау үшiн пайдалану жөнiндегi жобаларды қоса алғанда, жұмыстарының бекiтiлген жылдық бағдарламалары мен оларды орындау жөнiндегi есебiнiң көшiрмелерiн ұсынады.
      3-6. Осы Жарлыққа сәйкес Контрактiнiң қолданылуы тоқтатылған жағдайда, Жер қойнауын пайдаланушы заңдарға және өзге де нормативтiк құқықтық актiлерге сәйкес Барлау немесе Өндiру объектiлерiн консервациялауды, жабдық пен өзге мүлiктi бөлшектеп-бұзуды және Контрактiлiк аумақтан әкетудi жүзеге асыруға мiндеттi".
      33) 66-бапта:
      2-тармақта:
      "Өндiрудi тоқтатқанда немесе уақытша тоқтатқанда" деген сөздер "Барлауды және (немесе) Өндiрудi тоқтатқанда немесе Барлауды және (немесе) Өндiрудi тоқтата тұрғанда" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "Өндiруге қатысы жоқ" деген сөздер "Барлаумен және (немесе) Өндiрумен байланысты емес" деген сөздермен ауыстырылсын;
      3-тармақ алып тасталсын;
      34) 69-баптың 2-тармағындағы "Жер қойнауын пайдалану және қорғау жөнiндегi өкiлеттi органға" деген сөздер "жер қойнауын пайдалану және қорғау жөнiндегi мемлекеттiк органға" деген сөздермен ауыстырылсын;
      35) 70-бапта:

   баптың атауындағы "және лицензия" деген сөздер алып тасталсын;
   бiрiншi бөлiгiндегi "Лицензиялық" деген сөз "Құзыреттi" деген сөзбен 
ауыстырылсын, "iс жүзiнде" деген сөздер "Оң практикаға" деген сөздермен 
ауыстырылсын;
   екiншi бөлiгiнде:
   "Лицензиялық орган" деген сөздер "Құзыреттi орган (уәкiлеттi 
мемлекеттiк орган)" деген сөздермен ауыстырылсын;
   "40-бабына сәйкес Лицензияны қайтарып алуға құқылы" деген сөздер 
"45-2-бабына сәйкес Контрактыны бұзуға құқылы" деген сөздермен 
ауыстырылсын;
   36) 71-бапта:
   "Лицензия мен" деген сөз алып тасталсын;
   мынадай мазмұндағы абзацпен толықтырылсын:


      "Осы баппен белгiленген кепiлдiктер қорғаныс қабілетiн, ұлттық қауiпсiздiктi қамтамасыз ету саласындағы, экологиялық қауiпсiздiк және денсаулық сақтау саласындағы Қазақстан Республикасы заңдарының өзгерiсiне қолданылмайды".
      2. Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Мұнай туралы" 1995 жылғы 28 маусымдағы N 2350 U952350_ заң күшi бар Жарлығына (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1995 ж., N 11, 76-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1997 ж., N 11, 150-құжат):
      1) 1-бапта:
      сегiзiншi абзацта "алуды" деген сөзден кейiн үтiр қойылып, "сондай-ақ Табиғи және Мұнай газын кәдеге жарату мен сұйылтуды" деген сөздермен толықтырылсын;
      он бiрiншi абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      "Контракт аумағы" дегенiмiз - Мердiгер Контрактiге сәйкес Мұнай операцияларын жүргiзуге құқылы Геологиялық және (немесе) Тау-кендiк бөлумен айқындалған аумақ.";
      он үшiншi және он төртiншi абзацтар алып тасталсын;
      он бесiншi абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      "Теңiз" дегенiмiз - судың бетi мен қалың қабаты, сондай-ақ Каспий және Арал теңiздерiнiң қазақстандық бөлiгiнiң шегiндегi Каспий мен Арал теңiздерiнiң табаны.".
      он тоғызыншы абзац алып тасталсын;
      жиырмасыншы абзацтағы "Шикi мұнай" деген сөздерден кейiн ", Газ конденсаты" деген сөздермен толықтырылсын;
      жиырма бiрiншi абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      "Мұнай операциялары" дегенiмiз - құрлықта өзендер, көлдер және өзге де iшкi су қоймаларының шектерiнде жүргізiлетiн Барлау, Өндiру, Мұнай жерасты сақтау қоймалары мен резервуарларын салу және оларды пайдалану Мұнай-газ құбырларын салу және оларды пайдалану жөнiндегi жұмыстар, сондай-ақ Теңiздегi мұнай операциялары";
      жиырма екiншi абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      "Мердiгер" дегенiмiз - Құзыреттi органмен (уәкiлеттi мемлекеттiк орган) Мұнай операцияларын жүргiзуге Контракт жасасқан жеке немесе заңды тұлғалар.";
      жиырма үшiншi абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      "Кен орындарын игерудiң оңтайлы тәжiрибесi" дегенiмiз - Мұнай операцияларын жүргiзу кезiнде ұтымды, қауiпсiз, тиiмдi және қажеттiлiк ретiнде топтастырылатын Мұнай операцияларын жүргiзудiң жалпы қабылданған әлемдiк практикасы";
      жиырма алтыншы абзац алып тасталсын;
      жиырма тоғызыншы абзацтағы "далалық" деген сөз алып тасталсын;
      бап мынадай ұғымдармен толықтырылсын:
      "Жағалау сызығы" - су айдынының ең көп мөлшерде көтерiлуi (судың толығуы) нәтижесiнде пайда болған жағалау сызығы. Нақты жағалаулық сызықты Қазақстан Республикасының Yкiметi белгiлейдi.
      "Теңiздiң ластануы" - теңiз аясына материалдардың, заттардың, энергияның, шудың, тербелiстiң келiп түсуi, сондай-ақ адамдардың денсаулығына, жанды ресурстарға және теңiздiң экожүйесiне зиян келтiретiн не келтiруге қабiлеттi не теңiзде не оның жағалауында заңды қызметтi жүзеге асырушы жеке немесе заңды тұлғаларға залал келтiретiн не залал келтiруге қабiлеттi кедергiлер тудыратын сәулелер мен өрiстердiң түрлi үлгiлерiнiң пайда болуы.
      "Теңiз құрылыстары" дегенiмiз - Мұнай операцияларын жүргiзуге арналған жасанды аралдарды, бөгеттердi, қондырғыларды, қозғалмайтын және жүзбелi жабдықты қоса алғанда, теңiздегi кез келген жасанды құрылыстар.
      "Теңiз қорғаныштық аймақтары" немесе "қауiпсiздiк аймағы" дегенiмiз - адамдардың, теңiздiң жанды ресурстарының, қоршаған ортаның, сондай-ақ кеме қатынасының, балық аулау шаруашылығының және Қазақстан Республикасының қолданылып жүрген заңдарына сәйкес теңiзде жүзеге асырылатын басқа да заңды қызметтің қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету мақсатында Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң актiлерiмен айқындалатын Теңiз құрылыстарының төңiрегiнде белгiленетiн аймақ.
      "Теңiзде қоршаған ортаны қорғау жөнiндегi ең үздiк тәжiрибе" дегенiмiз - теңiздiң Ластануының барынша төмен деңгейiн жасайтын не теңiздiң Ластануын толық болдырмайтын, теңiзде Мұнай операцияларын жүргiзудiң жалпыға бiрдей қабылданған халықаралық практикасы.
      "Мұнайгаз құбырлары" дегенiмiз - Мұнайды тасымалдауға арналған труба құбырлары, оның iшiнде Арналы труба құбырлары, жинау коллекторының режимiнде жұмыс iстейтiн труба құбырлары, сондай-ақ труба құбырлары жүйесi арқылы не оны бақылау жүйесiнiң жекелеген бөлiктерi арқылы тасымалданатын заттарды тазалау, айыру және сұйылту жөнiндегi жабдық пен тетiктер, бақылау және оқшаулар жүйесi, электр химиялық қорғаныс жүйесi және осындай труба құбырларына қызмет көрсетуге арналған өзге де жабдық.
      "Теңiз мұнай операциялары" дегенiмiз - Барлау, Өндiру, сондай-ақ Теңiзде жүзеге асырылатын Мұнайгаз құбырларын Салу және пайдалану.
      "Шекара маңындағы кен орны" дегенiмiз - Қазақстан Республикасы аумағының немесе бөлiгi басқа шектес немесе қарсы жатқан мемлекеттiң заңды құзыретiндегi аумақта орналасқан теңiздiң шектерiндегi кен орны.
      "Сақтық аймағы" дегенiмiз - теңiздiң жағалау сызығынан Қазақстан Республикасының аумағындағы құрлық жағына қарай 5 километрге созылып жатқан аймақ.
      "Мұнайгаз құбырларын салу және пайдалану" дегенiмiз - құрлықта, өзендерде, көлдерде, теңiзде және өзге де iшкi су тоғандарында Мұнайгаз құбырларын салу, төсеу және пайдалану мақсатында жүргiзiлетiн кез келген жұмыс (операция).
      "Мұнайдың жерасты сақтау қоймалары мен резервуарларын салу және оларды пайдалану" дегенiмiз - мұнай мен газдың жерасты сақтау қоймалары мен резервуарларын салу мен пайдалануға байланысты кез келген жұмыс.
      "Ұлттық компания" дегенiмiз - акцияларының жүз процентi мемлекетке тиесiлi, Қазақстан Республикасында тiкелей, сондай-ақ Контрактiлерге үлестiк қатысуы арқылы Мұнай операцияларын басқару үшiн Қазақстан Республикасы Президентiнiң Жарлығымен құрылған жабық акционерлiк қоғам.";
      2) 2-бапта:
      2-тармақта:
      "Қазақстан Республикасының Жер қойнауы және минералды шикiзатты ұқсату туралы Кодексiмен және" деген сөздер "Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы" 1996 жылғы 27 қаңтардағы заң күшi бар Жарлығымен және Қазақстан Республикасының" деген сөздермен ауыстырылсын.
      Мынадай мазмұндағы 5-1-тармақпен толықтырылсын:
      "5-1. Мұнай операцияларын жүргiзу жөнiндегi қатынастарға жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы заңдардың принциптерi, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы" 1996 жылғы 27 қаңтардағы заң күшi бар Жарлығымен белгiленген терминдер мен анықтамалар қолданылады.".
      3) 5-бапта:
      7) және 8) тармақшалар алып тасталсын;
      мынадай мазмұндағы 9-1) тармақшамен толықтырылсын:
      "9-1) жыл сайын Құзыреттi орган (уәкiлеттi мемлекеттiк орган) конкурсқа шығаруға жататын жер қойнауы Учаскелерiнiң (Блоктарының) тiзбесiн бекiтедi.".
      4) 6-баптың 1-тармағында:
      4) және 5) тармақшалар алып тасталсын;
      мынадай мазмұндағы 7-1), 7-2) және 7-3) тармақшалармен толықтырылсын:
      "7-1) инвестициялық бағдарламалардың конкурсын дайындау мен ұйымдастыруды жүзеге асырады және Барлауға, Өндiруге, бiрлесiп Барлау мен Өндiруге арналған жер қойнауын пайдалану Құқығын беруге келiссөздер жүргiзедi;
      7-2) осы Жарлыққа және Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы" 1996 жылғы 27 қаңтардағы заң күшi бар Жарлығының 14 және 15-баптарына сәйкес Мұнай операцияларын жүргiзуге арналған құқықтарды беруге рұқсат етедi;
      7-3) жер қойнауын пайдалану және қорғау жөнiндегi мемлекеттiк органмен және Ұлттық компаниямен бiрлесiп Мұнай операцияларын жүргiзуге арналған Контракт шарттарының сақталуына мониторинг пен бақылауды жүзеге асырады.";
      5) 7-баптың 1) тармақшасындағы "Лицензия берiлгеннен" деген сөздер "Контракт жасалғаннан" деген сөздермен ауыстырылсын.
      6) Мынадай мазмұндағы 7-1-баппен толықтырылсын:
      "7-1-бап. Ұлттық компанияның мiндеттерi

      Ұлттық компанияның мiндеттерi:
      1) ұдайы өндiру қарқынын пайдалану және мұнай ресурстарын одан әрi арттыру стратегиясын әзiрлеуге қатысу;
      2) Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлейтiн тәртiппен Контрактiде мiндеттi үлестiк қатысу арқылы мұнай операцияларын жүзеге асыратын Мердiгерлермен жасалған Контрактілерде мемлекеттiк мүдденi бiлдiру;
      3) Қазақстан Республикасының аумағында, Каспий және Арал теңіздерi

секторын қоса алғанда, Мұнай операцияларына конкурстар ұйымдастыруға 
қатысу;
   4) Мұнай операцияларымен байланысты жаңа жобаларды әзiрлеу және iске 
асыру болып табылады.";
   7) "Мұнай операцияларын жүзеге асыру құқығына арналған инвестициялық 
бағдарламалардың конкурсы" деген 3-тарау және 8-14-баптар алып тасталсын.
   8) мынадай мазмұндағы 3-1-тараумен толықтырылсын:
   
   "3-1-тарау. Мұнай операцияларын жүргiзуге арналған құқық 
   
   8-1-бап. Мұнай операцияларын жүргiзуге арналған құқықтың
       пайда болуы
   
   1. Мұнай операцияларын жүргiзуге арналған құқық:
   1) Осы Жарлыққа сәйкес Мұнай операцияларын жүргiзуге арналған құқықты
беру;
   2) Осы Жарлықпен белгiленген шектерде Мұнай операцияларын жүргiзуге 
арналған құқықты беру;
   3) әмбебап құқық мирасқорлығы тәртiбiмен Мұнай операцияларын жүргiзуге
арналған құқықтың ауысуы арқылы пайда болады.


      2. Жер қойнауын пайдалану Құқығының пайда болуы үшiн белгiленген заңдардың нормалары осы Жарлықпен өзгеше белгiленген жағдайларды қоспағанда, Мұнай операцияларын жүргiзуге арналған кұқықтың пайда болуымен тең дәрежеде қолданылады.

      8-2-бап. Мұнай операцияларын жүргiзуге арналған құқықты беру

      1. Мұнай операцияларын жүргiзу құқығы конкурссыз негiзде басым тәртiппен Ұлттық компанияға берiледi, ал өзге жер қойнауын пайдаланушыларға Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы" 1996 жылғы 27 қаңтардағы заң күшi бар Жарлығымен белгiленген тәртiппен Контракт жасасу жолымен конкурс өткiзу нәтижелерi негiзiнде берiледi.
      2. Жерасты қоймалары мен Мұнай резервуарларын Салуға және пайдалануға арналған құқық Құзыреттi органмен (уәкiлеттi мемлекеттiк орган) тiкелей келiссөздер жүргiзудiң негiзiнде берiледi.
      3. Теңiзде Мұнайгаз құбырларын Салуға арналған құқық тиiстi мемлекеттiк органның рұқсаты арқылы берiледi.
      4. Теңiзде Мұнайгаз құбырларын пайдалануға арналған құқық Құзыреттi органның (уәкiлеттi мемлекеттiк орган) тиiстi рұқсаты арқылы берiледi.

      8-3. Мұнай операцияларын жүргiзуге арналған құқықтарды беру

      1. Барлау, Өндiру, бiрлесiп Барлау жүргiзу мен Өндiруге арналған, сондай-ақ жер асты қоймалары мен Мұнай резервуарларын Салуға және пайдалануға арналған құқықтарды беруге Контарктiге тиiстi өзгерiстер енгiзу арқылы, Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы" 1996 жылғы 27 қаңтардағы заң күшi бар Жарлығымен

белгiленген тәртiпте жол берiледi.
   2. Теңiзде Мұнайгаз құбырларын Салуға және оларды пайдалануға
арналған құқықты беруге жол берiлмейдi.";
   9) "Барлау мен өндiрудi лицензиялау" деген 4-тарау және 15-24-баптар 
алып тасталсын.
   10) 25-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
   "1. Мұнай операцияларын жүргiзу үшiн Контрактiлердiң мынадай түрлерi:
   1) Барлау жөнiндегi жұмыстарды жүргiзуге арналған Контракт;
   2) Барлау және Өндiру жөнiндегi жұмыстарды жүргiзуге арналған 
Контракт;
   3) өнiмдi бөлу туралы Контракт;
   4) Өндiру жөнiндегi жұмыстарды жүргiзу туралы Контракт;
   5) жерасты қоймаларын және Мұнай резервуарларын Салуға және (немесе) 
пайдалануға арналған Контракт қолданылады.";
   11) 26-бап мынадай редакцияда жазылсын:
   "26-бап. Контрактiнiң қолданылу шарты мен мерзiмi 
   


      1. Барлауға арналған Контракт алты жыл мерзiмге жасалады. Мердiгердiң Контрактiнiң қолданылу мерзiмiн Контрактiде және тиiстi жұмыс бағдарламаларында айқындалған мiндеттемелердi Мердiгер орындаған жағдайда ұзартуға құқығы бар. Контрактiнiң қолданылу мерзiмi әрбiр кезеңi екi жылға дейiн ұзақтықпен екi рет ұзартылуы мүмкiн. Мұнай табылған жағдайда Мердiгердiң Контрактiнiң қолданылу мерзiмiн Коммерциялық табуды бағалау үшiн қажеттi кезеңге ұзартуға құқығы бар.
      2. Өндiруге арналған Контракт 25 жылға жасалады. Кен орындарында қоры 100 миллион тоннадан асатын Шикi мұнайды және (немесе) 100 миллиард текше метрден асатын Табиғи газды алуға арналған Өндiру Контрактiсi 40 жылға дейiн мерзiмге жасалуы мүмкiн.
      Өндiруге арналған Контрактiнiң мерзiмi, егер Мердiгер мерзiмдi ұзартуға Контрактiнiң қолданылу мерзiмi аяқталғанға дейiн 12 айдан кешiктiрмей өтiнiш жасаған болса, Мердiгер мен Құзыреттi органның (уәкiлеттi мемлекеттiк орган) өзара келiсiмi бойынша Өндiруге арналған Контрактiнiң мерзiмi ұзартылуы мүмкiн.
      3. Бiрлесiп Барлау мен Өндiруге арналған Контракт ұзартудың мүмкiн мерзiмдерi ескерiле отырып, Барлау мен Өндiру мерзiмiн қамтитын мерзiмге жасалады. Бұл ретте мерзiмдердi ұзартуға осы баптың 1-тармағымен белгiленген ережелер қолданылады.
      4. Контрактiнiң қолданылу мерзiмiн ұзарту туралы өтiнiм ол Құзыреттi органға (уәкiлеттi мемлекеттiк орган) келiп түскен күннен бастап 3 айдан кешiктiрiлмей қаралуы тиiс. Құзыреттi орган (уәкiлеттi мемлекеттiк орган) оң шешiм қабылдаған жағдайда Контрактiге тиiстi өзгерiстер енгiзiледi.
      5. Контракт шарттары Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес келуi тиiс. Контракт жасау кезiнде Контрактiнiң қолданылып жүрген заңдарға қайшы келетiн шарттары Контракт жасалған кезден бастап жарамсыз деп есептеледi.
      6. Контракт шарттары тараптардың өзара келiсiмiмен Үлгiлiк контрактiнiң ережелерi ескерiле отырып айқындалады.
      7. Контракт тараптарының арасында мiндеттi түрде келiсуге жататын Контракт шарттарын Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлейдi.";
      12) мынадай мазмұндағы 26-1-баппен толықтырылсын:
      "26-1-бап. Контрактiнiң қолданылуының аумақтық аясы

      1. Қазақстан Республикасының аумағы, Блоктардың шекарасы Қазақстан Республикасының шекарасымен түйісетін жағдайларды қоспағанда, тiк бұрыш нысанындағы Блоктарға бөлiнедi. Әрбiр блогының өзiнiң реттiк нөмiрi және географиялық координаттары бар Блоктардың картасын Қазақстан Республикасының Үкiметi бекiтедi.
      2. Контракт аумағы өзiне бiр Блокты немесе бiр-бiрiмен аралас, сондай-ақ бөлек-бөлек Блоктар жүйесiн қамтиды. Контракт аумағы ретiнде бөлiнетiн Блок (Блоктар) белгiлi бiр тереңдiкпен шектелiне алады (шектелiнуi мүмкiн). Теңiзде Мұнай операцияларын жүргiзуге арналған құқықты беру кезiнде Контракт аумағы оның шекараларының географиялық координаттары көрсетiле отырып, Контрактiде көрсетiлген қызметке рұқсат етiлетiн шектердегi теңiз табанының алаңымен айқындалады.
      3. Егер Мұнай операцияларының процесiнде Кен орындары жерлерiнiң географиялық шекаралары Контракт аумағының шегiнен шығып кеткендiгi анықталса, онда оны кеңейту туралы мәселенi Құзыреттi орган (уәкiлеттi мемлекеттiк орган) қосымша шешуi тиiс.
      4. Контракт аумағын қайтарудың тәртiбi Контрактiде айқындалады.
      5. Контракт аумағының бөлiктерiн қайтару Контракт аумағынан қайтарылатын бөлiктердi қоспағанда, Геологиялық бөлудi қайта ресiмдеу жолымен жүзеге асырылады. Аумақтарды қайтаруға байланысты ресiмделетiн геологиялық бөлудi жер қойнауын пайдалану және қорғау жөнiндегi мемлекеттiк орган дайындайды және бередi.".
      13) 27-бапта:
      1-тармақтағы "мен санитария" деген сөздер алып тасталсын;
      3-тармақ алып тасталсын.
      14) 28-бап алып тасталсын.
      15) мынадай мазмұндағы 28-1-баппен толықтырылсын:
      "28-1-бап. Мұнай операцияларын тоқтата тұру, Контрактiнi
                 тоқтату және оны жарамсыз деп тану

      Мұнай операцияларын жүргiзуге арналған Контрактiлерге Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы" 1996 жылғы 27 қаңтардағы заң күшi бар Жарлығымен белгiленген жер қойнауын пайдалану жөнiндегi Операцияларды тоқтата тұрудың, Контрактiнi тоқтатудың және жарамсыз деп танудың ережелерi мен тәртiбi қолданылады.".
      16) 29-бапта:
      1-тармақта "Егер сол өзгертулер Лицензияның талаптарына сәйкес келсе," деген сөздер алып тасталсын;
      2-тармақтағы "Лицензияны қайтарып алу Контрактiнi тоқтатуға апарып соғады." деген сөздер алып тасталсын;
      4-тармақ алып тасталсын;
      17) 30-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "30-бап. Мұнай операцияларын жүргiзудiң шарттары

      1. Мұнай операцияларын жүзеге асырушы Мердiгер Мұнай операцияларын Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес, сондай-ақ Контрактiде айқындалған тәртiп пен шарттарда жүргiзуге мiндеттi. Мұнай операцияларын жүзеге асыратын Мердiгер мемлекеттiк органдардың осы Жарлыққа және Қазақстан Республикасының өзге де заңдарына сәйкес олардың өз құзыретi шегiнде берген талаптарын сақтауға және атқаруға мiндеттi.
      2. Барлау мен Өндiрудi жүзеге асыратын Мердiгер Барлау мен Өндiру жөнiндегi операцияларды жұмыс бағдарламаларына сәйкес жүргiзуге мiндеттi.
      3. Мердiгер Барлау мен Өндiру бағдарламалары мен жобаларын әзiрлеу кезiнде, сондай-ақ жүргiзiлетiн Барлау мен Өндiру процесiнде Кен орындарын игерудiң оң тәжiрибесiн басшылыққа алуға мiндеттi.
      4. Барлауды жүзеге асыратын Мердiгердiң Кен орны қорларын байқау үшiн

пайдалану жүргiзуге, егер ол жер қойнауын пайдалану және қорғау жөнiндегi 
мемлекеттiк органмен келiсiлген жобада немесе жылдық жұмыс бағдарламасында 
көзделген жағдайда ғана құқығы бар.
   5. Кен орнындағы мұнайдың қоры, сондай-ақ Мұнайдың алыну деңгейi 
Қазақстан Республикасының тиiстi мемлекеттiк органы жүргiзетiн мемлекеттiк 
сараптауға және бекiтуге жатады.".
   18) мынадай мазмұндағы 30-1, 30-2, 30-3, 30-4, 30-5, 30-6, 30-7, 
30-8 және 30-9-баптармен толықтырылсын: 
   
   "30-1-бап. Ең аз жұмыс бағдарламасы, жұмыс бағдарламасы және жылдық 
        жұмыс бағдарламасы 
   


      1. Барлау жөнiндегi ең аз жұмыс бағдарламасы Мердiгердiң Контракт аумағындағы бүкiл барлау кезеңi iшiнде Барлау жүргiзу жөнiндегi мiндеттемелерiн айқындайды. Ең аз жұмыс бағдарламасы Мердiгердiң iздестiру және барлау скважиналарының белгiлi бiр ең аз санының бұрғылау жөнiндегi мiндеттемелерiн, сондай-ақ бүкiл Контракт аумағы үшiн не алаңның бiрлiгiне белгiленетiн не жүргiзiлген Барлаудың нәтижесiнде жүзеге асырылатын Барлау бойынша ең аз шығыстарын қамтиды. Ең аз жұмыс бағдарламасы сондай-ақ Мердiгердiң Контракт аумағының шектерiнде геофизикалық және сейсмологиялық зерттеулер жүргiзу жөнiндегi мiндеттерiн айқындай алады.
      2. Құзыреттi орган (уәкiлеттi мемлекеттiк орган) Мердiгердi, егер Мердiгер, орындау, конкурста қабылданған жағдайларды қоспағанда, Мердiгерге қатысы жоқ белгiлi бiр мән-жайлардың болуына байланысты оның орындалуы ақылға сыйымды еместiгiн дәлелдеген жағдайда, ең аз жұмыс бағдарламасының кез келген бөлiгiн орындаудан босатуға құқылы.
      3. Жұмыс бағдарламасы Контрактiге қосымша болып табылады және Контрактiнiң қолданылуының бүкiл кезеңi iшiнде Барлау жүргiзудiң және (немесе) Өндiрудiң шарттарын айқындайды.
      4. Барлау мен Өндiрудi жүзеге асыруға арналған жылдық жұмыс бағдарламасы Контракт айқындайтын тәртiп пен мерзiмде жер қойнауын пайдалану және қорғау жөнiндегi мемлекеттiк органмен мiндеттi түрде келiсiлуi тиiс. Егер Контрактiде өзгеше белгiленбесе, жылдық жұмыс жоспары әрбiр күнтiзбелiк жылдың Контракт жасалған айынан кейiнгi айының 30-нан кешiктiрiлмей бекiтiлуi тиiс. Жылдық жұмыс жоспарына Барлау мен Өндiру бағдарламалары кiредi, жүргiзiлетiн iс-шаралар мен жұмыстарды Барлау мен Өндiру процесiнде Мердiгер жүзеге асыратын осындай жұмыстарды орындау мен қажеттi жабдықты сатып алуға байланысты шығыстарды егжей-тегжейлi айқындайды, сондай-ақ осы жұмыс бағдарламасы бекiтiлетiн күнтiзбелiк жылдағы Өндiрудiң ең төмен және ең жоғары деңгейлерiн белгiлейдi.
      5. Жер қойнауын пайдалану және қорғау жөнiндегi мемлекеттiк орган Құзыреттi органға (уәкiлеттi мемлекеттiк орган) Мердiгер табыс еткен бекiтiлген жылдық жұмыс бағдарламалары мен есептерiнiң көшiрмелерiн осындай бағдарламалар мен есептер бекiтiлген күннен бастап екi апта мерзiмде бередi.
      6. Құзыреттi орган (уәкiлеттi мемлекеттiк орган) Мердiгерден өзiнiң бастамашылығы бойынша не жер қойнауын пайдалану және қорғау жөнiндегi мемлекеттiк органның қорытындысының негiзiнде, жылдық бағдарламасының жобасы Кен орындарын игерудiң Оң практикасына сәйкес келмейдi не Жер қойнауын пайдалану принциптерiн бұзуға әкеп соғады не адамдардың өмiрi мен денсаулығы не табиғи орта үшiн қолайсыз зардаптардың тәуекелiн негiзсiз өсiруге байланысты деген талаппен жылдық жұмыс бағдарламасының жобасын өзгертудi талап етуге құқылы. Егер Мердiгер Құзыреттi органның (уәкiлеттi мемлекеттiк орган) талаптарымен келiспесе, ал Құзыреттi орган (уәкiлеттi мемлекеттiк орган) өзiнiң талаптарын қайтарып алуға келiспесе, Мердiгер дауды осы Жарлықтың 58-бабына сәйкес шешудi талап етуге құқылы.
      7. Жылдық жұмыс бағдарламасына Мердiгер ұсынған кез келген өзгерiс жер қойнауын пайдалану және қорғау жөнiндегi мемлекеттiк органмен мiндеттi түрде келiсiлуi тиiс.

      30-2-бап. Мұнай операцияларын жүргiзу процесiнде авариялар мен
                өзге де қауiптi жағдайларды болдырмау жөнiндегi
                iс-шаралар

      1. Мұнай операцияларын осы Жарлыққа сәйкес жүзеге асыратын Мердiгер Мұнай операцияларын жүргiзу процесiнде Кен орындарын игерудiң Оң практикасын және Қазақстан Республикасының қолданылып жүрген заңдарын басшылыққа ала отырып адамдардың өмiрi мен денсаулығына және қоршаған ортаға, сондай-ақ меншiктi жоюға қатер тудыратын авариялар мен өзге де қауiптi жағдайларды болдырмау жөнiнде барлық қажеттi шараларды қолдануға мiндеттi.
      2. Мұнай операцияларын жүзеге асыратын Мердiгер Мұнай операцияларын жүргiзу кезiнде авариялар мен өзге де қауiптi жағдайларды болдырмау жөнiндегi iс-шаралар бағдарламасын әзiрлеуге және оны жылдық жұмыс бағдарламасымен бiрге Барлау жүргiзу мен Өндiру кезiнде не жыл сайын, Мұнайгаз құбырларының Құрылысын Салу және оны пайдалану кезiнде, сондай-ақ Мұнайдың жер асты сақтау қоймалары мен резервуарларын Салуда және оны пайдалану кезiнде жер қойнауын пайдалану және қорғау жөнiндегi мемлекеттiк органда бекiтуге мiндеттi.

      30-3-бап. Кен орнын бағалау

      1. Егер Барлау жүргiзушi Мердiгер кен орнын ашқан жағдайда осы Мердiгер бұл туралы Құзыреттi органға (уәкiлеттi мемлекеттiк орган) және жер қойнауын пайдалану және қорғау жөнiндегi мемлекеттiк органға хабарлауға, Кен орнын бағалау жүргiзуге және Контрактіде белгiленген тәртiп пен шарттарда оның коммерциялық немесе коммерциялық емес мәнi туралы қорытынды әзiрлеуге мiндеттi.
      2. Егер Контрактiде өзгеше белгiленбесе, Мердiгер Құзыреттi орган (уәкiлеттi мемлекеттiк орган) мен жер қойнауын пайдалану және қорғау жөнiндегi мемлекеттiк органға Кен орнының ашылуы туралы осындай ашылу кезiнен бастап 30 күннiң iшiнде хабарлауға және Кен орнын алдын ала бағалау жүргiзуге кiрiсуге мiндеттi.

      30-4-бап. Табиғи газды Барлау және Өндiру

      1. Табиғи газды Коммерциялық табу жағдайында Мердiгер кен орнына Өндiрудiң басталуы қандай деңгейдi талап етсе, сондай шамада, Контрактiде өзгеше белгiленбеген жағдайда, дереу Барлауға кiрiсуге және оны жүзеге асыруға мiндеттi.
      2. Табылған Кен орнынан табиғи газды беру бойынша мәмiле жасалғанға дейiн Құзыреттi органның (уәкiлеттi мемлекеттiк орган) Табиғи газды Өндiрудi талап етуге құқығы жоқ, ал Мердiгер бастауға мiндеттi емес. Бұл ретте Контрактiнiң қолданылу мерзiмi Табиғи газ табылған кен орнынан, егер Контрактiде өзгеше көзделмесе, Табиғи газды беру бойынша тиiстi мәмiлелер жасау кезiне дейiн үзiледi.
      3. Егер Мердiгер Табиғи газды беру бойынша бiр жыл iшiнде мәмiлелер жасамаған болса, Құзыреттi орган (уәкiлеттi мемлекеттiк орган) үшiншi тұлғаның Мердiгермен мәмiле жасауға келiсуi жағдайында Мердiгерден ақылға сыйымды жағдайда үшiншi тұлғамен, оның iшiнде берiлетiн газды кейiн қайта сату мақсатында отандық не шетелдiк тұтынушыларға газды беру жөнiнде шарт жасауын талап етуге құқылы.
      Егер Мердiгер және Құзыреттi орган (уәкiлеттi мемлекеттiк орган) белгiлеген мұндай үшiншi тұлға осы мәселе бойынша келiсiмге келе алмайтын болса, олар бұл дауды сот тәртiбiмен шешудi талап етуге құқылы.

      30-5-бап. Барлау және Өндiру кезiнде iлеспе және (немесе) Табиғи
                газды жағу

      1. Барлау мен Өндiрудi бастау үшiн, жабдықтардың монтажы үшiн не Барлау мен Өндiру жөнiндегi жұмыстарды жүргiзудiң қауiпсiздiгi мақсатымен осындай жағу жағдайларын қоспағанда, Iлеспе және (немесе) Табиғи газды алуда және өзге тәсiлмен жер қойнауын пайдалану және қорғау жөнiндегi мемлекеттiк органның жазбаша рұқсаты болмайынша жағуға тыйым салынады.
      2. Iлеспе немесе Табиғи газ жер қойнауын пайдалану және қорғау жөнiндегi мемлекеттiк органның рұқсатынсыз жағылған жағдайда, осы баптың 1-тармағына сәйкес Мердiгер жер қойнауын пайдалану және қорғау жөнiндегi мемлекеттiк органға мұндай жағу туралы 10 күн iшiнде жазбаша хабарлауға мiндеттi. Мұндай хабарлама iлеспе немесе Табиғи газды жағудың себептерi және жағылған газдың көлемi жөнiнде мәлiметтердi қамтуға тиiс.
      3. Жер қойнауын пайдалану және қорғау жөнiндегi мемлекеттiк орган Мердiгердiң өтiнiшiнiң және тиiстi сараптау қорытындысының негiзiнде iлеспе немесе Табиғи газды осы баптың 1-тармағына сәйкес жағылатын көлемнен артық жағуға қоршаған ортаны қорғау жөнiндегi мемлекеттiк органның тиiстi қорытындысы болған кезiнде, iлеспе немесе Табиғи газды кәдеге жарату не кейiн тасымалдау үшiн сұйылту мүмкiн болмайтын не экономикалық жағынан тиiмсiз болған жағдайда жазбаша рұқсат беруге құқылы.
      4. Жер қойнауын пайдалану және қорғау жөнiндегi мемлекеттiк орган қоршаған ортаны қорғау жөнiндегi мемлекеттiк органның қорытындысы негiзiнде, егер мұндай жағу адамдардың өмiрi мен денсаулығы немесе қоршаған орта үшiн қауiп тудыратын болса, iлеспе немесе Табиғи газды жағуға кез келген жағдайда рұқсат беруден бас тартуға құқылы.

      30-6-бап. Мердiгердiң Барлау жүргiзу мен Өндiру нәтижесiнде
                орын алған шығыстарын өтеу

      1. Мердiгердiң Барлау мен Өндiру процесiнде шеккен шығындары Контрактiде көзделген тәртiп пен жағдайларда өтелуге тиiс.
      2. Егер Контрактпен өзгеше белгiленбесе, Мердiгердiң Барлау процесiнде шеккен шығындарын өтеу Өндiру басталғаннан кейiн ғана Мердiгерге меншiгiне шығындарды өтеу үшiн өндiрiлетiн Мұнайдың үлесiн беру есебiнен жүргiзiледi.
      3. Егер Контрактiде өзгеше белгiленбесе, Мердiгер өндiрiлген Мұнайдың 50 процентi құнынан аспайтын көлемде өзiнiң шығыстарын күнтiзбелiк жылда өтеудi талап етуге құқығы жоқ. Бұл ретте шығындарды өтеуге бөлiнетiн Мұнайдың құны салық заңдарымен белгiленген амортизациялық аударымдардың ставкасынан аспайды. Күнтiзбелiк жылда өтелмеген шығындар өтеу үшiн келесi күнтiзбелiк жылға ауыстырылады.

      30-7-бап. Мердiгердiң жабдық пен өзге мүлiкке меншiгi

      1. Барлау жүргiзу мен Өндiру үшiн Мердiгер пайдаланған жабдық пен өзге мүлiкке, ақшаны, бағалы қағаздар мен басқа да өндiрiстiк емес мүлiктi қоспағанда меншiк құқығының көшу, сондай-ақ мұндай көшудiң өтем мәселелерi Контрактiде белгiленедi.
      2. Жабдық пен мүлiкке меншiк құқығының Қазақстан Республикасына көшуiне қарамастан, Контракт аумағынан мұндай жабдық пен мүлiктi жер қойнауын пайдалану және қорғау жөнiндегi мемлекеттiк органның немесе Құзыреттi органның (уәкiлеттi мемлекеттiк орган) талап етуi бойынша Контрактiнiң қолданылу мерзiмi iшiнде сондай-ақ мұндай жабдықтың немесе мүлiктiң басқа жер қойнауын пайдаланушыға берiлген жағдайларын қоспағанда, Құзыреттi органның (уәкiлеттi мемлекеттiк орган) нұсқауына сәйкес, не Контрактiде өзгеше белгiленген кезде, Контрактiнiң қолданылу мерзiмi өткен кезден бастап бiр жылдың iшiнде мұндай мүлiк пен жабдықты Контракт аумағында өзiнiң есебiнен бөлшектеу не әкету мiндеттiлiгi Мердiгерде сақталады.
      3. Мұндай жабдық пен мүлiктiң тиесiлiлiгiне қарамастан Контракт аумағынан жабдық пен өзге мүлiктi бөлшектеу мен әкетудi Мердiгер адамдардың өмiрi, денсаулығы және қоршаған орта үшiн қауiпсiз тәсiлмен Қазақстан Республикасының қолданылып жүрген заңдарына және Құзыреттi органның (уәкiлеттi мемлекеттiк орган) нұсқауларына сәйкес жүзеге асыруға тиіс.

      30-8-бап. Шекара маңындағы кен орындарында Барлау мен
                Өндiрудiң ерекшелiгi

      1. Егер жүргiзiлетiн Барлаудың немесе Өндiрудiң нәтижесiнде Мердiгер Кен орны Шекара маңындағы кен орны болып табылатындығын анықтаған жағдайда мұндай Мердiгер бұл туралы Құзыреттi органға (уәкiлеттi мемлекеттiк орган) дереу хабарлауға мiндеттi.
      2. Аумағында не құқықтық құзыретiнде осы Шекара маңындағы кен орнының бiр бөлiгi бар мемлекетпен Қазақстан Республикасының тиiстi халықаралық келiсiмдерi болмаған жағдайда, Құзыреттi орган (уәкiлеттi мемлекеттiк орган) Шекара маңындағы кен орнында мұндай мемлекетпен тиiстi келiсiмге қол жеткiзгенге дейiн Барлау мен Өндiрудi тоқтата тұруды талап етуге құқылы. Бұл ретте Контракт Құзыреттi орган (уәкiлеттi мемлекеттiк орган) жүргiзiлген Барлау мен Өндiрудi қайта бастауға рұқсат бергенге дейiн өзiнiң қолданылуын үзген болып есептеледi.
      3. Осы Жарлықтың және Қазақстан Республикасының Жер қойнауы туралы заңдарының нормалары Шекара маңындағы кен орнында Барлау мен Өндiру жөнiндегi қатынастарға Қазақстан Республикасы қатысушы болып табылатын халықаралық шартқа қайшы келмейтiн бөлiгiнде қолданылады.

      30-9-бап. Сақтық аймағының шектерiнде Мұнай операцияларын
                жүргiзу

      1. Сақтық аймағының шектерiнде Мұнай операцияларын жүзеге асыратын Мердiгер осы Мұнай операцияларын теңiз суының деңгейi көтерiлген жағдайда теңiздiң Ластануын болдырмайтындай не барынша төмендететiндей етiп жүргiзуге мiндеттi.
      2. Сақтық аймағының шектерiнде Мұнай операцияларын жүзеге асыратын Мердiгер Мұнай операцияларын жүргiзудің және теңiз суының деңгейi көтерiлуiнің нәтижесiнде теңiз Ластанған жағдайда қоршаған ортаға не басқа жеке немесе заңды тұлғаларға келтiрiлген залал үшiн жауапкершiлiкте болады.
      3. Сақтық аймағының шектерiнде Мұнай операцияларын жүзеге асыратын Мердiгер теңiздiң Ластануын болдырмау жөнiнде арнаулы бағдарламаларды әзiрлеуге және мұндай бағдарламаларды осы Жарлықтың 30-2-бабында белгiленген тәртiппен бекiтуге мiндеттi.
      Мұндай бағдарламалар теңiз аясын қорғаудың тиiстi дәрежесiмен Барлау және Өндiру объектiлерiн жедел консервациялау бағдарламасын, су басқан аймақтан сақталған Мұнайды, материалдарды, бұрғылау ерiтiндiлерiн және қоршаған ортаға, теңiз бен өзге шаруашылық қызметiн дұрыс пайдалануға зиян келтiруге қабiлеттi өзге де заттарды әкетудi, сондай-ақ теңiз Ластанған жағдайда суды бөгеу мен тазалау жөнiндегi бағдарламаларды қамтуы тиiс.
      4. Теңiз Ластанған жағдайда осы бапқа сәйкес Мұнай операцияларын жүзеге асыратын Мердiгер қолданған алдын алу шараларына қарамастан, мұндай Мердiгер өзiнiң қолы жететiн барлық құралдармен теңiздiң Ластануының зардаптарын жою не қауiптiлiгiн төмендету үшiн барлық мүмкiн шараларды қолдануға мiндеттi.";
      19) 31-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "31-бап. Кен орнында бiрыңғай объект ретiнде Барлау және Өндiру

      1. Егер Барлауды, Өндiрудi немесе бiрлесiп Барлау мен Өндiрудi жүзеге асыратын Мердiгер Контракт аумағындағы Кен орнының, сондай-ақ Контракт аумағының шегiнен тысқары аумаққа iргелес орналасқандығын анықтаса, бұл Мердiгер Құзыреттi органға (уәкiлеттi мемлекеттiк орган) одан әрi Барлау жүргiзу және Өндiру үшiн табылған Кен орнының мүмкiн болатын шекараларының шектерiнде Контракт аумағын кеңейту мақсатында дереу өтiнiш жасауға мiндеттi.
      2. Контракт аумағын қайта қарау Геологиялық не, сондай-ақ Тау-кендiк белудi қайта ресiмдеу жолымен Контрактiге, сондай-ақ қажет болғанда жылдық жұмыс бағдарламасына тиiстi өзгерiстер енгiзу арқылы жүзеге асырылады.
      3. Егер осы баптың 1-тармағында белгiленген Кен орнының қандай да болсын бөлiгi басқа Мердiгердiң Контракт аумағының шегiнде болған жағдайда, осы Мердiгерлер өздерiнiң таңдауы бойынша:
      1) осы Кен орнында Барлау жүргiзу және (немесе) Өндiру құқығына ие тек бiр ғана Мердiгер немесе бiр Контрактiнiң негiзiнде iшiнара Құқыққа ие бiрнеше Мердiгер қалатындай етiп жер қойнауын пайдалану Құқығын беру кезiнде белгiленген беру рәсiмдерiн сақтай отырып Барлау жүргiзу және (немесе) Өндiруге арналған өздерiнiң құқықтарын беруге;
      2) Кен орнына, бiрыңғай тұтас нәрсе ретiнде, бiрлесiп Барлау жүргiзу мен Өндiру туралы шарт жасасуға, мұндай шарт туралы Құзыреттi органмен (уәкiлеттi мемлекеттiк орган) алдын ала келiсуге мiндеттi.
      4. Мердiгерлер осы баптың 3-тармағын сақтамаған жағдайда, Құзыреттi орган (уәкiлеттi мемлекеттiк орган) бiрыңғай объект ретiнде, Кен орнында бiрлесiп Барлау мен Өндiру туралы Мердiгерлердi шарт жасасуға сот тәртiбiмен мәжбүр етуге құқылы. Бiрлесiп Барлау мен Өндiру не Өндiру туралы шартты жасау кезiнде бiрыңғай ең төмен, Барлау жүргiзу қажет болғанда, бүкiл Кен орны үшiн жер қойнауын пайдалану және қорғау жөнiндегi мемлекеттiк органмен мiндеттi түрде келiсуге жататын жұмыстардың жұмыс және

жылдық бағдарламаларын әзiрлейдi.
   5. Бiрлесiп Барлау мен Өндiрудi жүзеге асыратын Мердiгерлер өздерiне 
Контрактпен, сондай-ақ ең төмен, мiндеттi және жылдық жұмыс бағдарламасымен
жүктелген мiндеттердi орындау бойынша ортақ жауапкершiлiкте болады.";
   20) 32, 33 және 34-баптар алып тасталсын.
   21) мынадай мазмұндағы 6-1-тараумен толықтырылсын: 
   
   "6-1-тарау. Теңiзде және iшкi су қоймаларында Мұнай операцияларын 
         жүргiзу 
   
   36-1-бап. Теңiзде және iшкi су қоймаларында Мұнай операцияларын
        жүргiзудiң жалпы шарттары 
   


      1. Теңiзде Мұнай операцияларын жүзеге асыратын Мердiгер осы операцияларды әдетте теңiздiң нақты учаскесiнде жүзеге асырылатын теңiз кеме қатынасына, балық аулауға және өзге де заңды қызметке кедергi және зиян келтiрмейтiндей етiп жүзеге асыруға тиiс. Бұл ретте Теңiздi осындай заңды түрде пайдалануды жүзеге асыратын Мердiгерлер өз кезегiнде Теңiз қорғаныш аймағының немесе қауiпсiздiк аймағының режимiн сақтауға тиiс.
      2. Теңiзде Мұнай операцияларын жүзеге асыратын Мердiгерлер теңiзде қоршаған ортаны қорғаудың ең Таңдаулы практикасын басшылыққа алуға мiндеттi.
      3. Теңiзде Мұнай операцияларын жүзеге асыратын Мердiгер теңiзде жүргiзiлген Мұнай операцияларының нәтижесiнде пайда болған теңiздiң Ластануы жағдайында қоршаған ортаға және жеке немесе заңды тұлғаларға келтірілген зиян мен залал үшiн, мұндай тұлғаның кiнәсінің болу-болмауына қарамастан, жауапкершiлiкте болады.
      4. Теңiзде Мұнай операцияларын жүзеге асыратын Мердiгер теңiздiң Ластануын болдырмау жөнiндегi арнаулы бағдарламаларды әзiрлеуге және мұндай бағдарламаларды осы Жарлықтың 30-2-бабында белгiленген тәртiппен бекiтуге мiндеттi. Мұндай бағдарламаларда жүргiзілетiн Мүнай операцияларына iшкi бақылау, қызметкерлердi оқыту, скважиналарды бақылауға алу жөнiндегi iс-шаралар, авариялық және өзге де қауiптi жағдайлар пайда болған және теңiз Ластанған жағдайда қажеттi жабдықтармен және материалдармен қамтамасыз етудi не сондай-ақ теңiзде аварияларды және олардың зардаптарын жоюға маманданған өзге де ұйымдарды тартуды қамтуға тиiс.
      5. Теңiз Ластанған жағдайда теңiзде Мұнай операцияларын жүзеге асыратын Мердiгер авариялар мен өзге де қауiптi жағдайларды болдырмау жөнiндегi арнаулы бағдарламаларға сәйкес қолданған алдын алу шараларына қарамастан, мұндай Мердiгер бұл үшiн өзiнiң қолы жететiн барлық құралдармен теңiздiң Ластануын жою не оның деңгейiн төмендету үшiн барлық мүмкiн болатын шараларды қолдануға мiндеттi.
      6. Теңiзде Мұнай операцияларын жүзеге асыратын Мердiгер өзiнiң есебiнен мұндай тұлғаның меншiгiндегi не пайдалануындағы Теңiз құрылыстарына инспекциялар жүргiзу үшiн мемлекеттiк органдардың өкiлдерiн, мұндай мемлекеттiк органдардың өкiлдерi Қазақстан Республикасының қолданылып жүрген заңдарына сәйкес осы инспекцияларды жүргiзуге өкiлеттi болған жағдайда тасымалдауды ұйымдастыруға мiндеттi. Теңiз құрылыстарында мемлекеттiк органдар өкiлдерiнiң инспекцияларын жүргiзу Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлейтiн тәртiппен жүзеге асырылады және ол теңiзде Мұнай операцияларын жүзеге асыратын Мердiгердiң қалыпты қызметiне кедергi келтiрмеуге тиiс.
      7. Теңiзде Мұнай операцияларын жүзеге асыратын Мердiгердiң мемлекеттiк органның жазбаша рұқсатын алмай Теңiз құрылысын салуды немесе орналастыруды бастауға құқығы жоқ. Рұқсатты алу үшiн мұндай Мердiгер мемлекеттiк органға Теңiз құрылысының жоспарланған орналастырылуына не құрылысының басталуына дейiн 4 айдан кешiктiрмей өтiнiш жасауға мiндеттi. Өтiнiште жоспарланған Теңiз құрылысының не осындай Теңiз құрылысын салу жөнiндегi жүргiзiлетiн жұмыстардың сипаты, мерзiмi мен орналасқан жерi болуы тиiс. Мемлекеттiк орган теңiзде Мұнай операцияларын жүзеге асыратын Мердiгердiң өтiнiшiн қарауға және өтiнiш берген сәттен бастап 30 күннен кешiктiрмей тиiстi шешiм қабылдауға мiндеттi.
      8. Iшкi су қоймаларындағы Мұнай операцияларына теңiздегi Мұнай операциялары үшiн белгiленген осы Жарлықтың ережелерi қолданылады.

      36-2-бап. Теңiзде Барлау жүргiзу мен Өндiру шарттары

      1. Теңiзде Барлауды жүзеге асыратын Мердiгер iздестiру және барлау скважиналарын бұрғылауға Контракт аумағының барлық қажеттi геофизикалық және сейсмологиялық зерттеулер жүргiзiлген жағдайда ғана құқылы.
      2. Мердiгердiң iздестiру, барлау, пайдалану скважиналарын немесе өзге де скважинаны бұрғылауды, бұрын бұрғыланған скважина бақылаудан алынған кезiнде, мұндай скважинаны бақылауға алуға өзге әдiстердi қолдану мүмкiн емес не қалыптасқан мән-жайларда тиiмсiз болып табылатын қысымды шығарып тастауға арналған тығындау скважинасын бұрғылауды қоспағанда, Құзыреттi органның (уәкiлеттi мемлекеттiк орган) жазбаша рұқсаты болмай бастауға құқығы жоқ. Бұл ретте Мердiгер Құзыреттi органға (уәкiлеттi мемлекеттiк орган) мұндай тығындау скважинасын бұрғылаудың басталуы туралы осындай тығындау скважинасын бұрғылау туралы шешiм қабылдауға әсер еткен нақты мән-жайлар мен себептердi көрсете отырып қисынды мерзiмде жазбаша хабарлауға мiндеттi.
      3. Құзыреттi орган (уәкiлеттi мемлекеттiк орган) скважинаны бұрғылауға Мердiгерде не оның тартқан қосалқы мердiгерiнде бұрғылау жұмыстарын жүргiзуге арналған тиiстi лицензия болған кезде, Мердiгерге жылдық жұмыс бағдарламасы және авариялар мен өзге де қауiптi жағдайларды болдырмау жөнiндегi арнаулы бағдарламалар жүктелген жұмыстарды орындау фактiсiн белгiлейтiн Теңiз құрылысы жөнiндегi тиiстi инспекцияның қорытындысы болғанда, Мердiгердiң осы скважинаны бұрғылауы кезiнде пайда болатын тәуекелдi мiндеттi сақтандыру жөнiндегi мiндеттемелердi сақтау фактiсi, жер қойнауын пайдалану және қорғау жөнiндегi мемлекеттiк органның мұндай скважинаны бұрғылаудың жобасы жөнiнде тиiстi қорытындысы болғанда және мемлекеттiк орган берген Теңiз құрылысын салуға не орналастыруға рұқсаты болған кезiнде рұқсат бередi. Өтiнiшке мұндай өтiнiште көрсетiлген фактiлердi растайтын тиiстi құжаттар қоса тiркелуге тиiс.
      4. Құзыреттi органның (уәкілеттi мемлекеттiк орган) жазбаша рұқсаты болмаса iшкi қабаттық қысымды ұстап тұру үшiн iлеспе және Табиғи газды айдауға тыйым салынады. Құзыреттi орган (уәкiлеттi мемлекеттiк орган) мұндай рұқсатты iшкi қабаттық қысымды ұстаудың өзге де әдiстерi тиiмсiз болған жағдайда және мұндай айдау қоршаған орта мен адам өмiрi үшiн қауiпсiздiктiң жеткiлiктi деңгейiн иеленсе, жер қойнауын пайдалану және қорғау жөнiндегi мемлекеттiк органның мұндай айдауды сипаттайтын жоба бойынша тиiстi қорытындысы болған кезде беруге құқылы.
      5. Теңiзде Барлау мен Өндiрудi жүзеге асыратын Мердiгердiң Теңiз құрылысында, не 30 минуттық қол жетерлiк шектерiнде Теңiздi тазалау жөнiндегi жұмыстар Жүргiзу үшiн қажеттi мөлшердегi тиiстi жабдығы, материалдары мен заттары болуға мiндеттi.
      6. Теңiздегі авариялық және өзге де қауiптi жағдайларды болдырмаудың осы Жарлыққа сәйкес бекiтiлетiн бағдарламалары Барлау жүргiзу мен Өндiру кезiнде теңiздiң Ластануы салдарынан Теңiздi дереу оқшаулау және тазалау жөнiндегi шараларды қамтуға тиiс.

      36-3-бап. Теңiзде Мұнайгаз құбырларын Салу және пайдалану

      1. Теңiзде Мұнайгаз құбырларын Салуды және оны пайдалануды жүзеге асыратын мердiгер Мұнайгаз құбырларының құрылысын, монтажын немесе оны төсеу жөнiндегi жұмысты мемлекеттiк органның жазбаша рұқсаты болмай бастауға құқығы жоқ. Мұндай рұқсат осы Жарлықтың 36-1-бабының 7-тармағымен белгiленген жалпы тәртiпте берiледi.
      2. Теңiзде Мұнайгаз құбырларын Салуды және пайдалануды жүзеге асыратын Мердiгердiң Құзыреттi органның (уәкiлеттi мемлекеттiк орган) жазбаша рұқсаты болмай бастауға құқығы жоқ. Құзыреттi орган (уәкiлеттi мемлекеттiк орган) рұқсат беру туралы шешiмдi осы тұлғаның өтiнiшiнiң негiзiнде өтiнiш берiлген кезден бастап 30 күннен кешiктiрмей Мұнайгаз құбыры жөнiндегi тиiстi инспекцияның қорытындысы болған, осы Мердiгердің тәуекелдi мiндеттi сақтандыру жөнiндегi мiндетiн сақтау фактiсi, сондай-ақ қоршаған ортаны қорғау жөнiндегi мемлекеттiк орган бекiткен Мұнай немесе газ құбырында авариялар мен өзге де қауiптi жағдайларды болдырмау жөнiндегi бағдарламасы болған жағдайда қабылдайды.

      36-4-бап. Теңiзде Мұнай сақтау қоймалары мен резервуарларын
                Салу және оны пайдалану

      1. Теңiзде Мұнай сақтау қоймалары мен резервуарларын Салуға және оны пайдалануға тыйым салынды.
      2. Мұнайды уақытша сақтауды (20 күннен аспайтын) қоспағанда, мұндай Мұнайды танкерлермен Теңiз құрылыстарынан тiкелей тасымалдау кезiнде Теңiз құрылыстарында Мұнайды сақтау мен қоймада ұстауға тыйым салынады.

      36-5-бап. Жасанды аралдар, бөгеттер, құрылыстар мен
                қондырғылар

      1. Қазақстан Республикасының Yкiметi теңiзде Мұнай операцияларын жүргiзуге, ғылыми зерттеулер мен басқа да мақсаттарға арналған жасанды аралдарды, бөгеттердi, құрылыстар мен қондырғыларды қоршаған орта мен биоресурстардың қорғалуы мен сақталуы жағдайында салуға, пайдалануға және iске қосуға рұқсат беру мен реттеуде ерекше құқыққа ие.
      2. Мұндай жасанды аралдардың, бөгеттердiң, құрылыстар мен қондырғылардың төңiрегiне қауiпсiздiк аймақтары орнатылады, олар оның сыртқы шегiнiң әрбiр нүктесiнен бастап 500 метр арақашықтыққа созылып жатады. Аралдар, бөгеттер, құрылыстар мен қондырғылар, сондай-ақ оларды қоршаған қауiпсiздiк аймақтары халықаралық кеме қатынасы мен балық шаруашылығы үшiн елеулi мәнi бар әдеттегi теңiз жолдарына кедергi болмайтын жерлерде орналасады.
      3. Жасанды аралдарды, бөгеттердi, құрылыстар мен қондырғыларды ұстау мен пайдалануға жауапты ұйымдар олардың күзетiлуiн, сондай-ақ олардың орналасқан жерi туралы ескерту бойынша тиiстi құралдардың болуын қамтамасыз етуге тиiс.
      4. Жасанды аралдар, бөгеттер, құрылыстар мен қондырғылар, егер олар шаруашылық немесе өзге мақсаттарға пайдаланылмайтын болса, адамдардың қауiпсiздiгiне қатер, кеме қатынасына немесе балық шаруашылығына кедергi келтiрмейтiндей дәрежеге дейiн бөлшектелуге тиiс.
      5. Жасанды аралдарды, бөгеттердi, құрылыстар мен қондырғыларды жасау, пайдалану және iске қосу Қазақстан Республикасының Yкiметi бекiтетiн Мұнай операцияларын жүргiзу кезiнде жасанды аралдарды, бөгеттердi, құрылыстар мен қондырғыларды монтаждауға, пайдалану мен iске қосуға рұқсат берудiң тәртiбi мен шарттары туралы Ережеге сәйкес жүргiзiледi.

      36-6-бап. Теңiзде Мұнай операцияларын жүргiзуге байланысты
                қалдықтарды тастау және көму

      1. Теңiзде Мұнай операцияларын жүргiзу кезiнде қалдықтарды теңiзге тастау мен көмуге тыйым салынады.
      2. Теңiзге техникалық суларды ағызу мемлекеттiк бақылаушы органдардың рұқсатымен және бақылауымен ғана оларды белгiленген нормативтерге дейiн тазалау жағдайында жүзеге асырылады.

      36-7-бап. Теңiз ғылыми зерттеулерi

      1. Теңiз ғылыми зерттеулерi Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң рұқсатымен ғана жүргiзiледi. Теңiз ғылыми зерттеулерiн жүргiзудiң тәртiбiн Қазақстан Республикасының Үкiметi бекiтедi.
      2. Теңiз ғылыми зерттеулерiн қазақстандық та, сондай-ақ шетелдiк те заңды және жеке тұлғалар, шетелдiк мемлекеттiк және құзыреттi халықаралық ұйымдар жүзеге асыра алады.
      3. Теңiз ғылыми зерттеулерiн жүргiзу кезiнде мынадай принциптер сақталуы тиiс:
      1) теңiз ғылыми зерттеулерi Теңiздi заңды түрде пайдалануды жүзеге асыратын басқа тұлғаларға өзiн-өзi ақтамайтын кедергiлер жасамауы тиiс;
      2) теңiз ғылыми зерттеулерi табиғат қорғау шараларын сақтай отырып ғылыми әдiстермен және құралдармен тиісті түрде жүргiзіледі;
      3) теңiз ғылыми зерттеулерi процесiнде жиналған барлық деректер

олар өңделген және талданған соң Қазақстан Республикасына берiлуге
және Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң алдын ала рұқсатынсыз еркiн
таратылмауға және жарияланбауға тиiс.;
   
   22) 38-бапта:
   "Лицензиялық орган" деген сөздер "Құзыреттi орган (уәкiлетті
мемлекеттiк орган)" деген сөздермен ауыстырылсын.
   "24-бабына сәйкес лицензияны қайтарып ала алады" деген сөздер
"28-1-бабына сәйкес Контрактiнi бұзуға құқылы" деген сөздермен
ауыстырылсын.
   23) 40-бапта:
   1) тармақшадағы "Лицензия мен" деген сөздер алып тасталсын;
   3) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
   "3) Мұнай операцияларын жүргiзуге байланысты жұмыстардың жекелеген 
түрлерiн орындау үшiн көбiне Қазақстан Республикасы ұйымдары арасынан 
қосалқы мердiгерлердi тарту;";
   5) тармақшадағы "19" деген цифр "26" деген цифрмен ауыстырылсын.;
   24) 41-бапта:
   2) тармақшадағы "Лицензия мен" деген сөздер алып тасталсын;


      3) тармақшадағы "Қолдану құқығына" деген сөздер "Қазақстан Республикасының заңдарына" деген сөздермен ауыстырылсын;
      4) тармақшада "адамдардың" деген сөздiң орнына "мердігерлердің деген сөз жазылсын;
      6) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "6) Қазақстан Республикасының Үкiметi белгілеген тәртiппен Қазақстан Республикасының аумағында конкурс өткiзумен байланысты, олар стандарттар мен басқа да талаптарға сай болған жағдайда, Қазақстан Республикасында өндiрiлген материалдар мен дайын өнiмдi мiндеттi түрде пайдалануға;
      7) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "7) егер бұл қызмет көрсетулер Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлеген тәртiппен Қазақстан Республикасының аумағында қонкурстар өткiзумен байланысты стандарттарға және басқа да талаптарға сай болса, әуе, темiр жол, су және басқа да көлiк түрлерiн пайдалануды қоса алғанда, Мұнай операцияларын жүргiзу кезiнде жұмыс атқару мен қызмет көрсету үшiн қазақстандық кәсiпорындар мен ұйымдарды мiндеттi түрде қатыстыруға;
      12) тармақшадағы "Лицензиялық органға" деген сөздер "Жер қойнауын пайдалану және қорғау жөнiндегi мемлекеттiк органға" деген сөздермен ауыстырылсын.;
      25) мынадай мазмұндағы 53-1-баппен толықтырылсын:
      "53-1-бап. Қолданылатын құқық

      1. Қазақстан Республикасының аумағында жүзеге асырылатын Мұнай операцияларын жүргiзу жөнiндегi қатынастарға, сондай-ақ теңiздегi Мұнай операцияларына Қазақстан Республикасының ерекше құқығы қолданылады.
      2. Құзыреттi органмен (уәкiлеттi мемлекеттiк орган) жасалатын Контрактiлерде шетелдiк құқықты қолдану туралы шарт белгiленбейдi.
      3. Шекара маңындағы кен орындарында жүргiзiлетiн теңiздегi барлау және Өндiру, бiрлесiп Барлау және Өндiру жөнiндегi Мұнай операцияларын жүргiзу жөнiндегi қатынастарға, егер ол Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарында тiкелей көзделген болса, Қазақстан Республикасына қарама-қарсы немесе шектес жатқан мемлекеттiң құқығы қолданылады.";
      26) 54-бапта:
      "Қазақстан Республикасының "Жер қойнауы және минералдық шикiзатты ұқсату кодексiне" деген сөздер "Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы" 1996 жылғы 27 қаңтардағы заң күшi бар Жарлығына" деген сөздермен ауыстырылсын.
      27) 55-бапта:
      1-тармақта "Мердiгерлер" деген сөздiң алдынан "Мұнай операцияларын жүзеге асыратын" деген сөздермен толықтырылсын;.
      Мынадай мазмұндағы 3-1-тармақпен толықтырылсын:
      "3-1. Теңiзде Барлау мен Өндiрудi жүзеге асыратын Мердiгерлер мүлiктiк тәуекел мен жауапкершiлiк тәуекелiн:
      1) скважинаны бақылауға алу жөнiндегi шығыстары;
      2) скважина бақылаудан шыққан жағдайда, қайта бұрғылау операциялары бойынша шығыстары;
      3) теңiздiң Ластануы жағдайында тазалау және оқшаулау жөнiндегi шығыстары;
      4) теңiзде авариялық жағдайлар мен олардың зардаптарын жою бойынша мамандандырылған компанияларды тарту жөнiндегi шығыстары бойынша сақтандыру өтеуiн қамтамасыз ететiндей түрде сақтандыруға мiндеттi.".
      28) 57-бапта:
      "берiлген және", "Лицензиялар мен" деген сөздер алып тасталсын.
      Мынадай мазмұндағы абзацпен толықтырылсын:
      "Осы баппен белгiленген кепiлдiктер қорғаныс қабiлетiн қамтамасыз ету, ұлттық қауiпсiздiк саласындағы, экологиялық қауіпсiздiк, сондай-ақ денсаулық сақтау саласындағы Қазақстан Республикасы заңдарының өзгерiсiне қолданылмайды.";
      29) 58-баптың 1-тармағындағы "Лицензия беруге, мерзiмiн ұзартудан бас тартуға, қолданылуын тоқтата тұруға және оны қайтарып алуға" деген сөздер алып тасталсын.
      3. Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Лицензиялау туралы 1995 жылғы 17 сәуiрдегi N 2200 Z952200_ заң күшi бар Жарлығына (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1995 ж., N 3-4, 37-құжат; N 12, 88-құжат; N 14, 93-құжат; N 15-16, 109-құжат; N 24, 162-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1996 ж, N 8-9, 236-құжат; 1997 ж., N 1-2, 8-құжат; N 7, 80-құжат; N 11, 144, 149-құжаттар; N 12, 184-құжат, N 13-14, 195, 205-құжаттар; N 14, 205-құжат; N 22, 333-құжат; 1998 ж, N 14, 201-құжат; N 16, 219-құжат; N 17-18, 222, 225-құжаттар; N 23, 416-құжат; N 24, 452-құжат):
      9-баптың 1-тармағының 11) тармақшасы "құбырларды" деген сөзден кейiн "және мұнай мен газ бұрғылау жұмыстарын" деген сөздермен толықтырылсын.

      2-бап. Өтпелi және қорытынды ережелер

      1. Осы Заң жарияланған күнiнен бастап күшiне енгiзiледi.
      2. 55-баптың 3-1-тармағы 2000 жылғы 1 қаңтардан бастап күшiне енгiзiледi.
      3. Осы Заң күшiне енгiзiлген кезге дейiн берiлген жер қойнауын пайдалану жәнiндегi барлық лицензиялар, ұзарту кезеңдерiн қоса алғанда, мұндай лицензияларды беру кезiнде қолданылған Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес өздерiнiң қолданылу мерзiмi өткен кезге дейiн өз күшiн сақтайды. Жер қойнауын пайдалану жөнiндегi лицензияларды тоқтата тұруға, қайтарып алуға, қолданылуын тоқтатуға, сондай-ақ оларды жарамсыз деп тануға қатысты Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы" 1999 жылғы 27 қаңтардағы заң күшi бар Жарлығының нормалары осы Заңға сәйкес қабылданған өзгерiстер мен толықтырулар ескерiлмей қолданыла бередi.

   Жер қойнауын пайдалану Құқығын алуға арналған инвестициялық 
бағдарламардың конкурсына қатысуға өтініш беруші берілген Лицензияға сәйкес
бұрын Барлау жүргізген жағдайда, мұндай өтініш беруші Барлауға арналған 
Лицензияның деректерін және, егер өтініш берушіде оны пайдаланудың 
нәтижелері бар болса, конкурстық ұсынысында оны көрсетуге міндетті.
   
   Қазақстан Республикасының
      Президенті 
   
   Оқығандар:
     Қасымбеков Б.А. 
     Кобдалиева Н.М. 
   
   
   


О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам недропользования и проведения нефтяных операций в Республике Казахстан

Закон Республики Казахстан от 11 августа 1999 года № 467-I

      Статья 1. Внести в некоторые законодательные акты Республики Казахстан следующие изменения и дополнения:
      1. В Указ Президента Республики Казахстан, имеющий силу закона, от 27 января 1996 г. № 2828 U962828_ "О недрах и недропользовании" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., № 2, ст.182; Закон Республики Казахстан от 11 мая 1999 г. "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан (по вопросам особо охраняемых природных территорий)", опубликованный в газетах "Егемен Казакстан" и "Казахстанская правда" 14 мая 1999 г.):
      1) в статье 1:
      дополнить подпунктами 1-1), 2-1) и 2-2) следующего содержания:
      "1-1) Береговая линия - линия берега водоема, образующаяся в результате максимального прилива (полной воды). Порядок определения фактического местоположения береговой линии определяется Правительством Республики Казахстан;
      2-1) Геологический отвод - приложение к Контракту на Разведку, совмещенную Разведку и Добычу, являющееся неотъемлемой частью Контракта, определяющее схематически и описательно Участок недр, на котором Недропользователь вправе проводить Разведку;
      2-2) Горный отвод - приложение к Контракту на Добычу, Контракту на совмещенную Разведку и Добычу, Контракту на Строительство и (или) эксплуатацию подземных сооружений, не связанных с Разведкой и (или) Добычей, Контракту на Добычу общераспространенных полезных ископаемых в коммерческих целях, являющееся неотъемлемой частью Контракта либо самостоятельным документом, в случае оформления Сервитута, определяющее схематически и описательно Участок недр, на котором Недропользователь вправе проводить Добычу, Строительство подземных сооружений, не связанных с Разведкой и (или) Добычей либо осуществление Сервитута;";
      подпункт 3) изложить в следующей редакции:
      "3) Добыча - весь комплекс работ (операций), связанный с извлечением Полезных ископаемых из Недр на поверхность, а также из Техногенных минеральных образований, находящихся в государственной собственности, включая временное хранение Минерального сырья;";
      дополнить подпунктами 3-1), 3-2) и 3-3) следующего содержания:
      "3-1) Добыча общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод для собственных нужд - Добыча, осуществляемая на земельном участке, находящемся в собственности, либо на праве постоянного или временного недропользования без намерения последующего совершения сделок в отношении добытых общераспространенных полезных ископаемых либо подземных вод;
      3-2) Добыча общераспространенных полезных ископаемых в коммерческих целях - любая добыча общераспространенных полезных ископаемых, не относящаяся к Добыче общераспространенных полезных ископаемых для собственных нужд;
      3-3) Загрязнение моря - поступление в морскую среду материалов, веществ, энергии, шума, вибраций, а также образование различных типов излучений и полей, приводящих либо способных нанести вред здоровью людей, живым ресурсам моря и морской экосистеме либо создающих помехи или приносящих либо способных нанести убытки физическим или юридическим лицам, осуществляющим законную деятельность в море либо на его побережье;";
      подпункт 6) изложить в следующей редакции:
      "6) Контракт - договор между Компетентным органом (уполномоченный государственный орган) и физическим или юридическим лицом (лицами) на проведение Разведки, Добычи, совмещенной Разведки и Добычи либо Строительства подземных сооружений, не связанных с Разведкой и (или) Добычей;";
      подпункт 7) изложить в следующей редакции:
      "7) Контрактная территория - территория, определяемая Геологическим либо Горным отводом, на которой Недропользователь вправе проводить Операции по недропользованию, соответствующие Контракту;";
      подпункты 8), 9) и 10) исключить;
      подпункт 14) изложить в следующей редакции:
      "14) Недропользователь - физическое или юридическое лицо, обладающее, в соответствии с настоящим Указом, правом на проведение Операций по недропользованию;";
      в подпункте 15) после слов "земной поверхности и дна" дополнить словами "морей, озер, рек и других";
      дополнить подпунктом 18-1) следующего содержания:
      "18-1) Подрядчик - физическое или юридическое лицо, заключившее с Компетентным органом (уполномоченный государственный орган) Контракт на проведение Операций по недропользованию;";
      дополнить подпунктом 21-1) следующего содержания:
      "21-1) Предохранительная зона - зона, простирающаяся от Береговой линии моря на 5 километров в сторону суши на территории Республики Казахстан;";
      подпункт 22) исключить;
      в подпункте 25) после слов "не связанных с" дополнить словами "Разведкой и (или)";
      дополнить подпунктом 25-1) следующего содержания:
      "25-1) Сервитут - право физических и юридических лиц на ограниченное целевое пользование частью Участка недр, предоставленного другим лицам для проведения Разведки, Добычи, совмещенной Разведки и Добычи либо Строительства и (или) эксплуатации подземных сооружений, не связанных с Разведкой и (или) Добычей в случаях, предусмотренных настоящим Указом;";
      дополнить подпунктом 27-1) следующего содержания:
      "27-1) Национальная компания - закрытое акционерное общество, сто процентов акций которого принадлежит государству, созданное Указом Президента Республики Казахстан для проведения операций по недропользованию в Республике Казахстан непосредственно, а также посредством долевого участия в Контрактах;";
      2) статью 6 изложить в следующей редакции:
      "Статья 6. Гласность проведения Операций по недропользованию
      1. Все заинтересованные лица вправе ознакомиться в Компетентном органе (уполномоченный государственный орган):
      1) с условиями проведения конкурса инвестиционных программ и содержанием решения о его результатах;
      2) с выполнением условий конкурса программ по заключенным Контрактам.
      При этом передача информации, признанной сторонами конфиденциальной, между государственными органами Республики Казахстан не является нарушением режима конфиденциальности. Информация, относящаяся к конфиденциальной, определяется Правительством Республики Казахстан.
      2. Все заинтересованные отечественные и международные общественные организации, целью которых является охрана окружающей среды, имеют право на получение полной и достоверной информации, относящейся к воздействию проводимых либо планируемых Операций по недропользованию на окружающую среду.
      3. Порядок предоставления такой информации определяется законодательством.";
      3) в статье 7:
      в подпункте 6) слова "лицензирования недропользования и" исключить;
      подпункт 7) изложить в следующей редакции:
      "7) утверждает перечень Участков недр (блоков), подлежащих выставлению на конкурс Компетентным органом (уполномоченный государственный орган);";
      4) статью 8 изложить в следующей редакции:
      "Статья 8. Функции Компетентного органа (уполномоченный
                 государственный орган)
      1. В функции Компетентного органа (уполномоченный государственный орган) входит:
      1) подготовка и организация конкурса инвестиционных программ для предоставления Права недропользования на проведение Разведки, Добычи и совмещенной Разведки и Добычи;
      2) ведение переговоров с Недропользователем об условиях Контракта, подготовка совместно с Недропользователем проекта Контракта;
      3) организация проведения согласования проектов контрактных документов;
      4) заключение и регистрация Контракта, за исключением Контракта на Добычу общераспространенных полезных ископаемых в коммерческих целях;
      5) мониторинг и контроль за соблюдением условий выполнения Контрактов совместно с государственным органом по использованию и охране недр;
      6) выдача разрешения на передачу Права недропользования в соответствии со статьей 14 настоящего Указа, а также регистрация сделки по передаче Права недропользования в залог в соответствии со статьей 15 настоящего Указа;
      7) обеспечение исполнения и расторжения Контракта в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством;
      8) предоставление ежегодного отчета Правительству Республики Казахстан о ходе выполнения Контракта.
      2. Компетентный орган (уполномоченный государственный орган) обязан:
      1) в ходе своей деятельности по заключению и исполнению Контрактов обеспечивать соблюдение интересов Республики Казахстан;
      2) заключать Контракты на Добычу только после государственной экспертизы запасов Месторождений.";
      5) в статье 9:
      в подпункте 1) слова "Лицензией и" исключить;
      подпункт 4) исключить;
      подпункт 5) изложить в следующей редакции:
      "5) заключают, регистрируют и исполняют Контракт на Добычу Общераспространенных полезных ископаемых в коммерческих целях;";
      дополнить подпунктом 5-1) следующего содержания:
      "5-1) содействуют образованию и сохранению объектов, связанных с недропользованием, имеющих научное, историко-культурное и эстетическое значение.";
      6) в подпункте 4) пункта 1 статьи 10 после слов "не связанных с" дополнить словами "Разведкой и (или)";
      7) в статье 11:
      в пункте 1 после слова "могут быть" включить слова "казахстанские и иностранные";
      в пункте 1 слова ", в том числе иностранные, а также иностранные государства, международные организации" исключить;
      пункт 2 исключить;
      8) дополнить статьями 11-1 и 11-2 следующего содержания:
      "Статья 11-1. Ограничение пользования недрами
      1. Пользование отдельными Участками недр может быть ограничено или запрещено по решению Правительства Республики Казахстан в целях обеспечения безопасности страны и охраны окружающей среды.
      2. Пользование недрами на территориях населенных пунктов, пригородных зон, объектов промышленности, транспорта и связи может быть частично или полностью запрещено по решению Правительства Республики Казахстан в случаях, если такое пользование может создать угрозу жизни и здоровью людей, нанести ущерб хозяйственным объектам или окружающей среде.
      3. Пользование недрами в пределах особо охраняемых территорий осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан об особо охраняемых территориях.

      Статья 11-2. Сервитуты
      1. Сервитут может быть предоставлен заинтересованному лицу только в случае, если правомерное осуществление деятельности таким лицом невозможно без предоставления такого Сервитута либо приводит к чрезмерным затратам такого лица.
      2. Запрещается предоставление Сервитута в случае, если такое предоставление создает угрозу жизни и здоровью людей или окружающей среде, а равно влечет за собой невозможность проведения либо нерентабельность проводимой на Участке недр Разведки и (или) Добычи.
      3. Предоставление части Участка недр, который был ранее предоставлен другому лицу для проведения Операций по недропользованию, осуществляется путем оформления Горного отвода государственным органом по использованию и охране недр по согласованию с этим лицом и Компетентным органом (уполномоченный государственный орган).
      4. Сервитут не может быть самостоятельным предметом сделок, в том числе купли-продажи и залога. Сервитут может переходить к другим лицам лишь вместе с правом, для обеспечения которого такой Сервитут предоставлен.
      5. Предоставление Сервитута на часть Участка недр служит основанием для предоставления Сервитута на земельный участок, в соответствии с земельным законодательством Республики Казахстан, в случае необходимости получения такого Сервитута.";
      9) пункт 5 статьи 12 исключить;
      10) в статье 13:
      пункт 1 изложить в следующей редакции:
      "1. Предоставление Права недропользования на Разведку, Добычу, совмещенную Разведку и Добычу, а также на Строительство и (или) эксплуатацию подземных сооружений, не связанных с Разведкой и (или) Добычей, производится путем заключения Контракта.";
      в пункте 2 слова "Лицензии, выдаваемой" заменить словами "заключения Контракта с";
      дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:
      "2-1. Порядок предоставления права недропользования на месторождениях с малыми запасами полезных ископаемых определяется Правительством Республики Казахстан.";
      в пункте 3 вместо слова "уполномоченного" включить слово "государственного";
      вместо слов "адресованного подведомственным организациям или контракта" включить слова " в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственных закупках";
      дополнить пунктом 4-1 следующего содержания:
      "4-1. Право недропользования может быть предоставлено нескольким Недропользователям. В случае такого предоставления данные недропользователи являются совместными обладателями Права недропользования. Взаимные права и обязанности таких Недропользователей, а также права и обязанности по отношению к Компетентному органу (уполномоченный государственный орган) определяются в Контракте. Совместные обладатели Права недропользования несут солидарную ответственность по обязательствам, возникающим на основе Контракта.";
      11) в статье 14:
      пункт 1 изложить в следующей редакции:
      "1. Передача Права недропользования Недропользователем другому лицу, осуществляемая на платной либо бесплатной основе, включая передачу в качестве взноса в уставный капитал создаваемого юридического лица, за исключением передачи Права недропользования в залог, осуществляется только с разрешения Компетентного органа (уполномоченный государственный орган).";
      в пункте 2:
      слова "Лицензионного органа" заменить словами "Компетентного органа (уполномоченный государственный орган)";
      слова "Лицензии или" исключить;
      слова "или по соглашению с Компетентным органом" исключить;
      пункт 5 дополнить предложением:
      "Сделка по передаче Права недропользования, заключенная без наличия разрешения, выдаваемого в соответствии с пунктами 1 и 9-1 настоящей статьи, а также в нарушение пункта 2 статьи 15 считается недействительной с момента ее заключения.";
      пункт 8 исключить;
      дополнить пунктами 9-1, 9-2, 9-3 и 9-4 следующего содержания:
      "9-1. Компетентный орган (уполномоченный государственный орган) принимает решение о выдаче или отказе в выдаче разрешения на передачу Права недропользования на основе заявления Недропользователя и прилагаемой информации о физическом или юридическом лице, в пользу которого Недропользователь намеревается произвести такую передачу.
      Компетентный орган (уполномоченный государственный орган) вправе отказать в выдаче разрешения на передачу Права недропользования в случае, если лицо, которому предполагается передать Право недропользования, не способно выполнить обязательства или часть обязательств (в случае частичной передачи Права недропользования), возлагаемые на Недропользователя Контрактом либо в случае предоставления Недропользователем Компетентному органу (уполномоченный государственный орган) заведомо ложной информации. Необоснованный отказ в выдаче решения на передачу Права недропользования может быть оспорен в соответствии с действующим законодательством и условиями Контракта.
      Компетентный орган (уполномоченный государственный орган) не вправе отказать в передаче Права недропользования дочерней организации в любом случае, если основная организация представила Компетентному органу (уполномоченный государственный орган) гарантии полного исполнения обязательств по Контракту солидарно с дочерним юридическим лицом.
      9-2. Передача Права недропользования считается совершенной с момента переоформления Контракта, в том числе путем оформления соответствующих изменений и (или) дополнений в Контракт. Компетентный орган (уполномоченный государственный орган) вправе отказать в переоформлении и регистрации Контракта при отсутствии факта заключения гражданско-правовой сделки по передаче Права недропользования либо при наличии факта предоставления Недропользователем Компетентному органу (уполномоченный государственный орган) ложной информации, на основе которой было выдано разрешение на передачу Права недропользования либо при несоблюдении пунктов 9-3 и 9-4 настоящей статьи.
      9-3. В случае частичной передачи Права недропользования другому лицу Недропользователь и такое физическое или юридическое лицо должны прийти к соглашению по взаимным обязательствам, возникающим при совместном осуществлении прав и выполнении обязанностей по Контракту. Договор о совместной деятельности либо иной договор о таком разграничении прав и обязанностей между Недропользователями согласовывается с Компетентным органом (уполномоченый государственный орган) и является дополнением к Контракту, имеющим обязательную силу для сторон Контракта.
      9-4. В случае передачи части Права недропользования, обладателями которого являются несколько физических или юридических лиц, такая передача возможна лишь с согласия всех обладателей данного Права недропользования.";
      12) в статье 15:
      пункт 2 изложить в следующей редакции:
      "2. Передача Права недропользования в залог допускается лишь с целью привлечения финансовых средств для проведения Операций по недропользованию, определенных Контрактом. Полученный под залог Права недропользования кредит (заем) должен быть использован только на цели недропользования, предусмотренные Контрактом.";
      дополнить пунктами 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6 и 2-7 следующего содержания:
      "2-1. Передача Права недропользования в залог осуществляется без предварительного получения разрешения в соответствии со статьей 14 настоящего Указа, а также без переоформления Контракта на Залогодержателя.
      2-2. Договор залога подлежит обязательной регистрации в Компетентном органе (уполномоченный государственный орган) и вступает в силу в момент регистрации, если иной, более поздний, срок вступления в силу не определен таким договором.
      2-3. Регистрация договора залога Права недропользования осуществляется с выдачей свидетельства о регистрации на основании заявления Недропользователя, к которому прилагается технико-экономическое обоснование привлечения, использования и возврата займа, информация об организации, предоставляющей заем и условия предоставления займа в течение 30 дней с момента подачи требуемых в соответствии с действующим законодательством документов.
      2-4. Компетентный орган (уполномоченный государственный орган) вправе отказать в регистрации договора залога Права недропользования только, если лицо, обладающее Правом недропользования, подпадает под действие законодательства Республики Казахстан о банкротстве либо при отсутствии адекватных условий залога Права недропользования для Недропользователя в сравнении с условиями, применяемыми на отечественном или международном рынке при соответствующих условиях залога такого Права недропользования либо, если закладываемое Право недропользования уже является предметом другого договора залога.
      2-5. Компетентный орган (уполномоченный государственный орган) обязан в течение 30 дней письменно уведомить заявителя об отказе в регистрации договора залога Права недропользования, с указанием причин такого отказа.
      2-6. В случае обращения взыскания на Право недропользования как предмет залога к залогодержателю, за исключением случаев, когда залогодержателем является банк, переходят все права и обязанности обладателя Права недропользования, возлагаемые Контрактом и законодательством Республики Казахстан.
      2-7. Порядок обращения взыскания на Право недропользования как предмет залога определяется Правительством Республики Казахстан.";
      13) статью 16 изложить в следующей редакции:
      "В случае реорганизации юридического лица принадлежащее ему Право недропользования переходит к правопреемнику (правопреемникам) в соответствии с нормами гражданского законодательства.";
      14) в статье 17:
      в пункте 1 слова "Лицензии и" исключить;
      пункт 2 исключить;
      15) статью 19 изложить в следующей редакции:
      "Статья 19. Особенности осуществления Строительства и (или)
                  эксплуатации подземных сооружений, не связанных с
                  Разведкой и (или) Добычей
      1. Особенности осуществления Строительства и (или) эксплуатации подземных сооружений, не связанных с Разведкой и (или) Добычей, а также особенности порядка предоставления Права недропользования на Строительство и (или) эксплуатацию подземных сооружений, не связанных с Разведкой и (или) Добычей, определяются Правительством Республики Казахстан.
      2. Условия и порядок проведения Строительства и (или) эксплуатации подземных сооружений, не связанных с Разведкой и (или) Добычей, определяются Контрактом.
      3. К Строительству и (или) эксплуатации подземных сооружений, не связанных с Разведкой и (или) Добычей, применяются нормы настоящего Указа, относящиеся к Добыче, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.";
      16) главу 4 "Лицензирования разведки и добычи" и статьи 21-41 исключить;
      17) дополнить главой 4-1 следующего содержания:
      "Глава 4-1. Порядок предоставления права на проведение Разведки,
                  Добычи и совмещенной Разведки и Добычи

      Статья 41-1. Порядок предоставления права на проведение Разведки,
                   Добычи и совмещенной Разведки и Добычи
      1. Правительство Республики Казахстан ежегодно утверждает перечень Участков недр (Блоков), выставляемых на открытый и закрытый конкурс инвестиционных программ, за исключением Участков недр (Блоков), предоставляемых Национальным компаниям на основе прямых переговоров с Компетентным органом (уполномоченный государственный орган), а также Участков недр, предоставляемых для Добычи общераспространенных полезных ископаемых в коммерческих целях, а также - Строительства и (или) эксплуатации подземных сооружений, не связанных с Разведкой и (или) Добычей. Право на проведение Разведки, Добычи и совмещенной Разведки и Добычи на данные Участки недр предоставляется на основе результатов проведения конкурса в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан.
      2. Государственный орган по использованию и охране недр обязан подготовить геологический или горный отвод по выставляемым Правительством Республики Казахстан Участкам недр (Блокам) не позднее 45 дней со дня принятия решения Правительством Республики Казахстан и предоставления проекта горного отвода о выставлении определенных им Участков недр на конкурс.
      3. Лица, желающие принять участие в конкурсе инвестиционных программ на получение Права недропользования, вправе подать заявку в Компетентный орган (уполномоченный государственный орган) на участие в конкурсе в соответствии с нормами настоящего Указа.
      4. Предоставление Участков недр для Строительства и (или) эксплуатации подземных сооружений, не связанных с Разведкой и (или) Добычей, производится Компетентным органом (уполномоченный государственный орган) на основе прямых переговоров.

      Статья 41-2. Условия проведения конкурса инвестиционных программ на
                   получение Права недропользования на Разведку, Добычу и
                   совмещенную Разведку и Добычу
      1. Конкурс инвестиционных программ на получение Права недропользования на Разведку, Добычу либо совмещенную Разведку и Добычу может быть открытым и закрытым.
      Условия проведения открытого конкурса должны быть опубликованы, а закрытого - доведены до сведения всех потенциальных участников.
      Все лица, желающие принять участие в конкурсе, имеют право на получение информации, связанной с порядком проведения конкурса.
      2. Извещение о проведении конкурса должно содержать:
      1) время и место его проведения, а также срок подачи заявок;
      2) основные условия конкурса;
      3) указание на местонахождение и описание Участков недр (блоков), которые намечается предоставить для проведения Операций по недропользованию.
      В извещении также указываются минимальные размеры подписного бонуса, стоимость пакета геологической информации, платежа за открытие месторождения, взноса на право участия в конкурсе, устанавливаемые Компетентным органом (уполномоченный государственный орган).

      Статья 41-3. Заявка на участие в конкурсе инвестиционных программ
      Заявка на участие в конкурсе должна содержать:
      1) наименование заявителя, его местонахождение, государственную принадлежность (для юридических лиц), гражданство (для физических лиц);
      2) данные о руководителях или владельцах юридического лица и лицах, которые будут представлять заявителя;
      3) данные о технических, управленческих, организационных и финансовых возможностях заявителя.

      Статья 41-4. Порядок и сроки рассмотрения заявок
      1. Заявка принимается к рассмотрению после уплаты заявителем взноса на участие в конкурсе. О принятии заявки к участию в конкурсе заявитель официально уведомляется Компетентным органом (уполномоченный государственный орган) в месячный срок со дня ее поступления. Экспертиза заявок проводится в процессе конкурса.
      2. После принятия заявки на участие в конкурсе заявителю предоставляется Компетентным органом (уполномоченный государственный орган) за плату пакет геологической информации по Участку недр (Блоку) на территории, передаваемой в недропользование. Пакет должен содержать объем геологической, горнотехнической, технологической и иной информации, необходимой заявителю для разработки Рабочей программы и технико-экономических показателей по осуществлению Разведки и (или) Добычи.

      Статья 41-5. Конкурсное предложение на получение Права
                    недропользования
      1. Заявитель в сроки, установленные условиями конкурса, составляет конкурсное предложение с учетом выполнения обязательств в соответствии с пунктом 2 статьи 41-2 на получение Права недропользования на совмещенную Разведку и Добычу или на Добычу. Определение победителя конкурса из числа заявителей, подавших заявки на участие в конкурсе, производится комиссией. Состав комиссии утверждается Правительством Республики Казахстан.
      Результаты конкурса должны быть опубликованы в официальных печатных изданиях.
      2. Конкурсное предложение на получение Права недропользования на Разведку должно содержать:
      1) информацию о предыдущей деятельности заявителя, включая список государств, в которых он осуществлял свою деятельность в последние 5 лет, банковскую справку о финансовых возможностях заявителя;
      2) намерения заявителя об условиях проведения Разведки, включая программу работ и затраты на их осуществление;
      3) намерения заявителя в отношении защиты окружающей среды, включая рекультивацию и восстановление земель Контрактной территории;
      4) источники финансирования Разведки (собственные или заемные средства);
      5) условия приобретения геологической информации;
      6) намерение заявителя о долевом сотрудничестве с Национальными компаниями в реализации прав на недропользование.
      3. Конкурсное предложение на получение Права недропользования на Добычу кроме того должно содержать:
      1) план разработки Месторождений, включающий объем Полезных ископаемых, которые он предполагает добывать;
      2) ожидаемый срок начала Добычи и достижения ее экономически и технически возможного уровня;
      3) расчет прогнозов по расходам, связанным с Добычей, и по доходам от реализации Полезных ископаемых;
      4) предполагаемые денежные поступления Республики Казахстан и капитальные вложения в развитие производственной и социальной инфраструктуры Контрактной территории.
      4. Конкурсное предложение на получение Права на совмещенную Разведку и Добычу должно формироваться в соответствии с пунктами 2-3 настоящей статьи.

      Статья 41-6. Отказ в праве на участие в конкурсе инвестиционных
                   программ
      Отказ в праве на участие в конкурсе инвестиционных программ может иметь место в следующих случаях:
      1) подачи заявки на участие в конкурсе с нарушением требований статьи 41-3 или подачи конкурсного предложения с нарушением требований статьи 41-5 настоящего Указа;
      2) представления заявителем неверных сведений;
      3) отсутствия в заявке документальных свидетельств, что заявитель обладает или будет обладать техническими, организационными, управленческими и финансовыми возможностями, необходимыми для Разведки и (или) Добычи, указанных в заявке на участие в конкурсе и (или) в конкурсном предложении.

      Статья 41-7. Подведение итогов конкурса
      1. Победитель конкурса определяется на основе совокупности следующих основных критериев:
      1) срока начала и интенсивности проведения Разведки;
      2) срока начала Добычи и достижения ее экономически и технически возможного уровня, а также максимального коэффициента извлечения Полезных ископаемых;
      3) предполагаемых размеров начальных, а также последующих платежей в бюджет;
      4) размера инвестиций, сроков и условий финансирования проекта и капитальных вложений в развитие производственной и социальной инфраструктуры Контрактной территории;
      5) соблюдения требований по охране Недр и окружающей среды, безопасному ведению работ.
      2. Оценка соответствия разработанных заявителем технико-экономических показателей условиям конкурса производится экспертной комиссией, создаваемой Компетентным органом (уполномоченный государственный орган) и оформляется протоколом.

      Статья 41-8. Геологический и Горный отвод
      1. Обладатель Права недропользования на Разведку, Добычу, совмещенную Разведку и Добычу, а также на Строительство и (или) эксплуатацию подземных сооружений, не связанных с Разведкой и (или) Добычей, вправе проводить соответствующие Операции по недропользованию только в пределах Участка недр, определенного соответственно Геологическим или Горным отводом.
      2. Обладатель Права недропользования на Добычу вправе проводить

операции по Разведке в пределах Участка недр, определенного Горным 
отводом, по своему усмотрению и без заключения Контракта на Разведку и 
оформления Геологического отвода. 
   3. Геологические отводы, оформляемые в связи с возвратом Контрактной 
территории, выдаются государственным органом по использованию и охране 
недр.";
   18) в статье 42:
   в пункте 1:
   слова "операций по Разведке и Добыче" заменить словами "Операций по 
недропользованию";
   подпункты 1), 2), 3), 4) и 5) исключить;
   дополнить подпунктами 1-1), 1-2), 1-3) и 1-4) следующего содержания:
   "1-1) Контракт на проведение работ по Разведке;
   1-2) Контракт на проведение работ по совмещенной Разведке и Добыче;
   1-3) Контракт на проведение работ по Добыче;


      1-4) Контракт на строительство и (или) эксплуатацию подземных сооружений, не связанных с Разведкой и (или) Добычей.";
      дополнить пунктами 2-1, 2-2 и 2-3 следующего содержания:
      "2-1. Условия Контракта определяются по взаимному согласию сторон, с учетом положений Модельного контракта.
      2-2. Условия Контракта должны соответствовать законодательству Республики Казахстан. Условия Контракта, противоречащие законодательству, действующему на момент заключения Контракта, считаются недействительными с момента заключения Контракта.
      2-3. Условия и порядок проведения Добычи по Контракту на совмещенную Разведку и Добычу, включая рабочую программу, подлежат дополнительному оформлению в качестве приложения к заключенному Контракту в порядке, определяемом Контрактом.";
      19) статью 43 изложить в следующей редакции:
      "Статья 43. Срок действия Контракта
      1. Контракт на Разведку заключается сроком на шесть лет. Подрядчик имеет право на продление срока действия Контракта при условии исполнения Подрядчиком обязательств, определенных Контрактом и соответствующими программами работ. Срок действия Контракта может быть продлен дважды продолжительностью каждого периода до двух лет. Срок Контракта на Разведку может быть продлен, если Подрядчик обратился за продлением срока не позднее 12 месяцев до окончания срока действия Контракта.
      2. Контракт на Добычу заключается сроком до 25 лет, а по месторождениям с крупными и уникальными запасами полезных ископаемых - до 45 лет.
      3. Контракт на совмещенную Разведку и Добычу заключается на срок, включающий срок Разведки и Добычи с учетом возможных сроков продления. При этом к продлению сроков применяются правила, установленные пунктом 1 настоящей статьи.
      4. При обнаружении Полезного ископаемого Подрядчик имеет право на продление срока действия Контракта на период, необходимый для оценки Коммерческого обнаружения.
      5. Заявка о продлении срока действия Контракта должна быть рассмотрена не позднее трех месяцев со дня ее поступления в Компетентный орган (уполномоченный государственный орган).";
      20) дополнить статьей 43-1 следующего содержания:
      "Статья 43-1. Территориальная сфера действия Контракта
                    (Контрактная территория)
      1. В пределах Контрактной территории может находиться один Участок недр или несколько Участков недр как смежных между собой, так и раздельных. Выделяемый в пределах Контрактной территории Участок недр (участки недр) может (могут) ограничиваться определенной глубиной.
      2. Если при проведении Разведки и (или) Добычи Полезных ископаемых обнаружится, что географические границы Месторождения выходят за пределы Контрактной территории, указанной в Геологическом или Горном отводе, то вопрос о ее расширении должен решаться путем изменения условий Контракта без проведения конкурса.
      3. Условия и порядок возврата Контрактной территории определяются в Контракте.
      4. Возврат частей Контрактной территории осуществляется путем переоформления Геологического отвода, с исключением возвращаемых частей Контрактной территории из такого Геологического отвода в соответствии со статьей 41-8 настоящего Указа.";
      21) в статье 44:
      пункт 2 изложить в следующей редакции:
      "2. Контракт до его подписания подлежит обязательному согласованию с соответствующими государственными органами, в том числе по вопросам налогообложения, в соответствии с порядком, установленным Правительством Республики Казахстан. Срок согласования не должен превышать 30 дней со дня предоставления контрактных документов. Компетентный орган (уполномоченный государственный орган) вправе по своему усмотрению назначить проведение независимой экспертизы Контракта до его подписания. При этом срок проведения такой экспертизы не должен превышать 30 дней с момента подачи контрактных документов.";
      в пункте 3 слова "Контракт регистрируется в уполномоченном Правительством Республики Казахстан органе" заменить словами "Контракт, за исключением контракта на Добычу общераспространенных полезных ископаемых в коммерческих целях, регистрируется Компетентным органом (уполномоченный государственный орган) с обязательной выдачей сертификата о регистрации Контракта и вступает в силу с момента его подписания.";
      дополнить пунктами 4-1 и 4-2 следующего содержания:
      "4-1. Заключение Контракта является основанием для незамедлительного оформления земельного участка местными исполнительными органами. При этом пространственные границы оформляемого земельного участка ограничиваются территорией, фактически используемой Недропользователем с нарушением земной поверхности в пределах сроков фактического использования земельного участка.
      4-2. Копия контракта в недельный срок после его регистрации Компетентным органом (уполномоченный государственный орган) в обязательном порядке направляется в государственный орган по использованию и охране недр.";
      22) статью 45 изложить в следующей редакции:
      "Статья 45. Признание Контракта недействительным
      1. Контракт признается недействительным в следующих случаях:
      1) при установлении в судебном порядке факта предоставления Компетентному органу (уполномоченный государственный орган) заведомо неверной информации, оказавшей влияние на его решение заключить Контракт с данным лицом;
      2) при установлении в судебном порядке факта сговора между должностными лицами, участвующими в проведении конкурса либо в заключении Контракта, с выигравшим претендентом на получение Права недропользования, с целью предоставления ему незаконных преимуществ перед другими претендентами, либерализации условий и снижения размера платежей в бюджет;
      3) при отмене в судебном порядке договора, действие которого прямо повлияло на заключение Контракта.
      2. Основанием для признания Контракта недействительным является вступление в законную силу решения или приговора суда, подтверждающего наличие фактов, указанных в пункте 1 настоящей статьи. Контракт считается недействительным с момента его заключения.
      3. Отмена в судебном порядке либо расторжение договора, на основе которого была осуществлена передача и переоформление Права недропользования, влечет недействительность изменений и дополнений в Контракт, принятых в связи с такой передачей Права недропользования, но не самого Контракта.";
      23) дополнить статьями 45-1 и 45-2 следующего содержания:
      "Статья 45-1. Приостановление действия Контракта
      1. Компетентный орган (уполномоченный государственный орган) либо государственный орган по использованию и охране недр вправе потребовать приостановления Разведки, Добычи, совмещенной Разведки и Добычи либо Строительства и (или) эксплуатации подземных сооружений, не связанных с Разведкой и (или) Добычей, на срок до шести месяцев в случаях, когда Подрядчик:
      1) осуществляет деятельность, не предусмотренную Контрактом или с нарушением условий Контракта;
      2) осуществляет деятельность по программе, не предусмотренной Контрактом;
      3) в процессе осуществления своей деятельности систематически нарушает законодательство в части охраны недр и окружающей среды, безопасного ведения работ.
      2. В случае приостановления проведения Разведки, Добычи, совмещенной Разведки и Добычи либо Строительства и (или) эксплуатации подземных сооружений, не связанных с Разведкой и (или) Добычей, Компетентный орган (уполномоченный государственный орган) либо государственный орган по использованию и охране недр уведомляет Недропользователя в письменной форме о причинах такого приостановления и устанавливает разумный срок для их устранения.
      3. По устранении причин, вызвавших приостановление Разведки, Добычи, совмещенной Разведки и Добычи либо Строительства и (или) эксплуатации подземных сооружений, не связанных с Разведкой и (или) Добычей, Подрядчик уведомляется в письменной форме Компетентным органом (уполномоченный государственный орган) либо государственным органом по использованию и охране недр о возможности продолжения проведения Разведки, Добычи, совмещенной Разведки и Добычи либо Строительства и (или) эксплуатации подземных сооружений, не связанных с Разведкой и (или) Добычей.
      4. Компетентный орган (уполномоченный государственный орган) и (или) государственный орган по использованию и охране недр вправе приостановить проведение Разведки, Добычи или совмещенной Разведки и Добычи также в случае, если продолжение Операций по недропользованию, в соответствии с заключенным Контрактом, в силу определенных обстоятельств, не зависящих от Недропользователя, представляет опасность или угрозу жизни людей либо окружающей среде. В этом случае Компетентный орган (уполномоченный государственный орган) или государственный орган по использованию и охране недр вправе дать Недропользователю обязательные для исполнения указания по принятию мер, предотвращающих либо снижающих риск неблагоприятных последствий, вызванных такими обстоятельствами. При этом Республика Казахстан освобождается от какой-либо ответственности за возникновение обстоятельств, служащих основанием для приостановления Операций по недропользованию.

      Статья 45-2. Изменение и прекращение Контракта
      1. Компетентный орган (уполномоченный государственный орган) вправе расторгнуть Контракт в одностороннем порядке в следующих случаях:
      1) при отказе Подрядчика устранить причины, вызвавшие принятие решения о приостановлении проведения Разведки, Добычи, совмещенной Разведки и Добычи либо Строительства и (или) эксплуатации подземных сооружений, не связанных с Разведкой и (или) Добычей, либо при неустранении этих причин в срок, достаточный для их устранения;
      2) при непринятии Недропользователями мер, предусмотренных статьей 70 настоящего Указа;
      3) в случае невозможности устранения причин, вызвавших приостановление Операций по недропользованию, в соответствии с пунктом 4 статьи 45-1 настоящего Указа;
      4) в случае существенного нарушения Подрядчиком обязательств, установленных Контрактом либо программой работ;
      5) в случае признания Подрядчика банкротом в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, за исключением случая, когда Право недропользования является предметом залога в соответствии с настоящим Указом.
      2. Компетентный орган (уполномоченный государственный орган) вправе до принятия соответствующего решения о расторжении Контракта потребовать незамедлительного прекращения проведения Операций по недропользованию путем направления уведомления Подрядчику, а Подрядчик обязан незамедлительно исполнить такое требование.";
      24) в статье 46:
      в пункте 1 слова ", если вносимые изменения не противоречат требованиям Лицензии" исключить;
      в пункте 2 второе предложение исключить;
      25) дополнить статьей 48-1 следующего содержания:
      "Статья 48-1. Проведение Операций по недропользованию в пределах
                    Предохранительной зоны
      1. Недропользователь, осуществляющий Операции по недропользованию в пределах Предохранительной зоны, обязан проводить данные Операции по недропользованию таким образом, чтобы исключить либо максимально снизить Загрязнение моря в случае подъема уровня вод.
      2. Недропользователь, осуществляющий Операции по недропользованию в пределах Предохранительной зоны, несет ответственность за ущерб и убытки, нанесенные окружающей среде либо физическим или юридическим лицам в случае Загрязнения моря в результате проводимых Операций по недропользованию и подъему уровня вод, вне зависимости от наличия вины такого Недропользователя.";
      26) в подпункте 5) пункта 1 статьи 49 после слов "не связанных с" дополнить словами "Разведкой и (или)";
      27) в пункте 1 статьи 53 слова "уполномоченных органов по

использованию и охране недр" заменить словами "государственного органа 
по использованию и охране недр";
   28) в статье 57:
   в пункте 2:
   первое предложение изложить в следующей редакции: "Подрядчик, 
обладающий Правом недропользования на Добычу, вправе начать Добычу только 
после проведения государственной экспертизы запасов Полезных ископаемых.";
   в пункте 4 после слов "не связанных с" дополнить словами "Разведкой и 
(или)";
   29) в пункте 1 статьи 58, пункте 1 статьи 59, пункте 1 статьи 60 
слова "уполномоченным органом по использованию и охране Недр" заменить 
словами "государственным органом по использованию и охране недр";
   30) в статье 62:
   в подпункте 1) слова "Лицензии и" исключить;
   в подпункте 8) слова ", Лицензией и (или)" заменить союзом "и";
   31) в статье 63:
   в пункте 1:
   в подпункте 2) слова "Лицензией и" исключить;
   в подпункте 3): 
   слова "не позднее двух лет со дня получения Лицензии" заменить 
словами "с даты заключения Контракта";
   слова "в Лицензии" заменить словами "в Контракте";
   в подпункте 5) после слова "обеспечивающие" включить слова 
"рациональное использование Недр";
   подпункт 7) изложить в следующей редакции:
   "7) обязательно использовать оборудование, материалы и готовые 

продукции, произведенные в Республике Казахстан, при их соответствии стандартам и другим требованиям с проведением Конкурса на территории Республики Казахстан в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан;";
      подпункт 8) изложить в следующей редакции:
      "8) обязательно привлекать казахстанские предприятия и организации для выполнения работ и услуг при проведении операций по недропользованию, включая использование воздушного, железнодорожного, водного и других видов транспорта, если эти услуги соответствуют стандартам и другим требованиям, с проведением конкурса на территории Республики Казахстан в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан;";
      дополнить подпунктом 8-1) следующего содержания:
      "8-1) в случае отсутствия какого-либо вида услуг в Республике Казахстан использовать услуги иностранных организаций по разрешению государственного органа;";
      в подпункте 12) слова "уполномоченный орган по использованию и охране Недр" заменить словами "государственный орган по использованию и охране недр";
      в подпункте 13) после слова "налоги" включить слова ", штрафы за нерациональное использование Недр";
      в пункте 2 слова "Лицензии и" исключить;
      32) в статье 64:
      в пункте 1:
      слова "обязательная программа работ" заменить словами "минимальная или рабочая программы работ, а также порядок утверждения годовой программы работ";
      слова "Лицензией и" исключить;
      дополнить пункт словами:
      "В процессе проведения Операций по недропользованию, Недропользователь обязан соблюдать законодательство Республики Казахстан. Подрядчик, проводивший Разведку на основе Контракта на Разведку и сделавший коммерческое обнаружение, имеет исключительное право на получение Права на Добычу на основе прямых переговоров.";
      часть первую пункта 3 дополнить словами:
      "При этом не допускается возмещение расходов, носящих необоснованно завышенный характер или не согласующихся с Положительной практикой разработки Месторождений или понесенных Недропользователем в связи с нарушением правил и норм, установленных государством в области безопасности проведения работ, охраны Недр и окружающей среды, либо в связи с нарушением им иных обязанностей, возлагаемых законодательством Республики Казахстан или Контрактом.";
      дополнить пунктами 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5 и 3-6 следующего содержания:
      "3-1. Подрядчик, осуществляющий Разведку, имеет право на проведение пробной эксплуатации запасов Месторождения только в случае, если она предусмотрена проектом или годовой программой работ, согласованной с государственным органом по использованию и охране недр.
      3-2. Недропользователь, проводящий Разведку, Добычу либо совмещенную Разведку и Добычу, обязан ежегодно согласовывать с территориальным подразделением государственного органа по использованию и охране недр годовую программу работ не позднее 30 числа месяца, следующего за месяцем заключения Контракта, если Контрактом не установлен иной срок для такого согласования.
      3-3. Годовая программа может быть пересмотрена Недропользователем по согласованию с государственным органом по использованию и охране недр.
      3-4. Недропользователь обязан представлять отчеты в государственный орган по использованию и охране недр по проведению Операций по недропользованию на условиях и в порядке, определяемых нормативными правовыми актами Республики Казахстан.
      3-5. Государственный орган по использованию и охране недр представляет Компетентному органу (уполномоченный государственный орган) копии утвержденных годовых программ работ и отчетов Недропользователя по их выполнению, включая проекты по пробной эксплуатации запасов месторождения, в двухнедельный срок с момента утверждения таких программ и отчетов.
      3-6. В случае прекращения действия Контракта в соответствии с настоящим Указом Недропользователь обязан осуществить консервацию объектов Разведки или Добычи, демонтаж и удаление оборудования и иного имущества с Контрактной территории в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами.";
      33) в статье 66:
      в пункте 2:
      после слова "приостановлении" дополнить словами "Разведки и (или)";
      после слов "не связанных с" дополнить словами "Разведкой и (или)";
      пункт 3 исключить;
      34) в пункте 2 статьи 69 слова "уполномоченный орган по использованию и охране Недр" заменить словами "государственный орган по использованию и охране недр";
      35) в статье 70:
      в названии статьи слова "и Лицензий" исключить;
      в части первой слово "Лицензионный" заменить словами "Компетентный орган (уполномоченный государственный орган)", слова "положительной практикой" заменить словами "Положительной практикой";
      в части второй:
      слова "Лицензионный орган" заменить словами "Компетентный орган (уполномоченный государственный орган)";
      слова "отозвать Лицензию в соответствии со статьей 40" заменить словами "расторгнуть Контракт в соответствии со статьей 45-2";
      36) в статье 71:
      слова "к Лицензиям и" исключить;
      дополнить абзацем следующего содержания:
      "Гарантии, установленные настоящей статьей, не распространяются на изменения законодательства Республики Казахстан в области обеспечения обороноспособности, национальной безопасности, в сфере экологической безопасности и здравоохранения.".
      2. В Указ Президента Республики Казахстан, имеющий силу закона, от 28 июня 1995 г. № 2350 U952350_ "О нефти" (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1995 г., № 11, ст.76; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., № 11, ст.150):
      1) в статье 1:
      абзац восьмой дополнить словами ", а также утилизация и сжижение Природного и Нефтяного газа";
      абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
      "Контрактная территория" - означает территорию, определяемую Геологическим и (или) Горным отводом, на которой Подрядчик вправе проводить Нефтяные операции, соответствующие Контракту.";
      абзацы тринадцатый и четырнадцатый исключить;
      абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:
      "Море" - означает поверхность и толщу воды, а также дно Каспийского и Аральского морей в пределах Казахстанской части Каспийского и Аральского морей.";
      абзац девятнадцатый исключить;
      в абзаце двадцатом после слов "означает Сырую нефть" дополнить словами ", газовый конденсат";
      абзац двадцать первый изложить в следующей редакции:
      "Нефтяные операции" - означает работы по Разведке, Добыче, Строительству и эксплуатации подземных хранилищ и резервуаров Нефти, Строительству и эксплуатации Нефтегазопроводов, проводимые на суше в пределах рек, озер и иных внутренних водоемов, а также Нефтяные операции на Море.";
      абзац двадцать второй изложить в следующей редакции:
      "Подрядчик" - физическое или юридическое лицо, заключившее с Компетентным органом (уполномоченный государственный орган) Контракт на проведение Нефтяных операций";
      абзац двадцать третий изложить в следующей редакции:
      "Положительная практика разработки Месторождений" - означает общепринятую мировую практику проведения Нефтяных операций, которая классифицируется как рациональная, безопасная, эффективная и необходимая при проведении Нефтяных операций.";
      абзац двадцать шестой исключить;
      в абзаце двадцать девятом слово "полевые" исключить;
      дополнить статью следующими понятиями:
      "Береговая линия" - линия берега водоема, образующаяся в результате максимального прилива (полной воды). Порядок определения фактического местоположения береговой линии определяется Правительством Республики Казахстан.
      "Загрязнение моря" - поступление в морскую среду материалов, веществ, энергии, шума, вибраций, а также образование различных типов излучений и полей, приводящих либо способных нанести вред здоровью людей, живым ресурсам моря и морской экосистеме либо создающих помехи или приносящих либо способных принести ущерб или убытки физическим или юридическим лицам, осуществляющим законную деятельность в море либо на его побережье.
      "Морские сооружения" - любые искусственно созданные сооружения, находящиеся в море, включая искусственные острова, дамбы, установки, неподвижное и плавучее оборудование для проведения нефтяных операций на море.
      "Морские охранные зоны" или "зоны безопасности" - зоны, определяемые актами Правительства Республики Казахстан, устанавливаемые вокруг Морских сооружений с целью обеспечения безопасности людей, живых ресурсов моря, окружающей среды, а также судоходства, рыболовства и другой правомерной деятельности, осуществляемой в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан на Море.
      "Наилучшая практика по охране окружающей среды на море" - означает общепринятую международную практику проведения Нефтяных операций на море, создающая максимально низкий уровень Загрязнения моря либо полностью исключающая Загрязнение моря.
      "Нефтегазопроводы" - трубопроводы, предназначенные для транспортировки Нефти, в том числе Магистральные трубопроводы, трубопроводы, работающие в режиме сборного коллектора, а также оборудование и механизмы по очистке, сепарации и сжижению веществ, транспортируемых через систему трубопроводов либо ее отдельных частей, системы контроля и изоляции, системы электрохимической защиты и иное оборудование, предназначенное для обслуживания таких трубопроводов.
      "Нефтяные операции на Море" - Разведка, Добыча, а также Строительство и эксплуатация Нефтегазопроводов, осуществляемые на Море.
      "Приграничное месторождение" - Месторождение, расположенное в пределах территории Республики Казахстан или Моря, часть которого также расположена на территории, находящейся на территории либо в юрисдикции другого смежного или противолежащего государства.
      "Предохранительная зона" - зона, простирающаяся от Береговой линии моря на 5 километров в сторону суши на территории Республики Казахстан.
      "Строительство и эксплуатация Нефтегазопроводов" - любые работы (операции), проводимые с целью строительства, прокладки и эксплуатации Нефтегазопроводов на суше, реках, озерах, на море и иных внутренних водоемах.
      "Строительство и эксплуатация подземных хранилищ и резервуаров Нефти" - любые работы, связанные со строительством и эксплуатацией подземных нефтяных и газовых хранилищ и резервуаров.
      "Национальная компания" - закрытое акционерное общество, сто процентов акций которого принадлежат государству, созданное Указом Президента Республики Казахстан для управления Нефтяными операциями в Республике Казахстан непосредственно, а также посредством долевого участия в Контрактах.";
      2) в статье 2:
      в пункте 2:
      слова "Кодексом о недрах и переработке минерального сырья" заменить словами "Указом Президента Республики Казахстан, имеющим силу закона, от 27 января 1996 г. "О недрах и недропользовании";
      дополнить пунктом 5-1 следующего содержания:
      "5-1. К отношениям по проведению Нефтяных операций применяются принципы законодательства о Недрах и недропользовании, а также термины и определения, установленные Указом Президента Республики Казахстан, имеющим силу закона, от 27 января 1996 г. "О недрах и недропользовании.";
      3) в статье 5:
      подпункты 7) и 8) исключить;
      дополнить подпунктом 9-1) следующего содержания:
      "9-1) ежегодно утверждает перечень Участков недр (Блоков), подлежащих выставлению на конкурс Компетентным органом (уполномоченный государственный орган).";
      4) в пункте 1 статьи 6:
      подпункты 4) и 5) исключить;
      дополнить подпунктами 7-1), 7-2) и 7-3) следующего содержания:
      "7-1) осуществляет подготовку и организацию конкурса инвестиционных программ и проводит переговоры на предоставление Права недропользования на Разведку, Добычу и совмещенную Разведку и Добычу;
      7-2) дает разрешение на передачу права на проведение Нефтяных операций в соответствии с настоящим Указом и статьями 14 и 15 Указа Президента Республики Казахстан, имеющего силу закона, от 27 января 1996 года "О недрах и недропользовании";
      7-3) совместно с государственным органом по использованию и охране недр и Национальной компанией осуществляет мониторинг и контроль за соблюдением условий Контрактов на проведение Нефтяных операций.";
      5) в подпункте 1) статьи 7 слова "выдачи Лицензии" заменить словами "заключения Контракта";
      6) дополнить статьей 7-1 следующего содержания:
      "Статья 7-1. Функции Национальной компании
      Функциями Национальной компании являются:
      1) участие в разработке стратегии использования темпов воспроизводства и дальнейшего увеличения ресурсов нефти;
      2) представление государственных интересов в Контрактах с Подрядчиками, осуществляющими Нефтяные операции посредством обязательного долевого участия в Контрактах в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан;
      3) участие в организации конкурсов на Нефтяные операции на территории Республики Казахстан, включая секторы Каспийского и Аральского морей;
      4) подготовка и реализация новых проектов, связанных с Нефтяными операциями.";
      7) главу 3 "Конкурс инвестиционных программ на право осуществления нефтяных операций" и статьи 8-14 исключить;
      8) дополнить главой 3-1 следующего содержания:
      "Глава 3-1. Право на проведение Нефтяных операций
      Статья 8-1. Возникновение права на проведение Нефтяных операций
      1. Право на проведение Нефтяных операций возникает путем:
      1) предоставления права на проведение Нефтяных операций в соответствии с настоящим Указом;
      2) передачи права на проведение Нефтяных операций в пределах, установленных настоящим Указом;
      3) перехода права на проведение Нефтяных операций в порядке универсального правопреемства.
      2. Нормы законодательства, установленные для возникновения Права недропользования, в равной степени применяются к возникновению права на проведение Нефтяных операций, за исключением случаев, когда настоящим Указом установлено иное.

        Статья 8-2. Предоставление права на проведение Нефтяных операций
      1. Право на проведение Нефтяных операций предоставляется Национальной компании на безконкурсной основе в приоритетном порядке, а иным недропользователям на основе результатов проведения конкурса путем заключения Контракта в порядке, установленном Указом Президента Республики Казахстан, имеющим силу закона, от 27 января 1996 года "О недрах и недропользовании".
      2. Право на Строительство и эксплуатацию подземных хранилищ и резервуаров Нефти предоставляется на основе прямых переговоров с Компетентным органом (уполномоченный государственный орган).
      3. Право на Строительство Нефтегазопроводов на Море предоставляется путем выдачи разрешения соответствующим государственным органом.
      4. Право на эксплуатацию Нефтегазопроводов на море предоставляется путем выдачи соответствующего разрешения Компетентным органом (уполномоченный государственный орган).

      Статья 8-3. Передача прав на проведение Нефтяных операций
      1. Передача права на проведение Разведки, Добычи, совмещенной Разведки и Добычи, а также на Строительство и эксплуатацию подземных хранилищ и резервуаров Нефти допускается в порядке, определенном Указом Президента Республики Казахстан, имеющим силу закона, от 27 января 1996 года "О недрах и недропользовании" путем внесения соответствующих

изменений в Контракт.
   2. Передача права на Строительство и эксплуатацию Нефтегазопроводов 
на море не допускается.";
   9) главу 4 "Лицензирование разведки и добычи" и статьи 15-24 
исключить;
   10) пункт 1 статьи 25 изложить в следующей редакции:
   "1. Для проведения Нефтяных операций применяются следующие виды 
Контрактов:
   1) Контракт на проведение работ по Разведке;
   2) Контракт на проведение работ по совмещенной Разведке и Добыче;
   3) Контракт о разделе продукции;
   4) Контракт на проведение работ по Добыче;
   5) Контракт на Строительство и (или) эксплуатацию подземных хранилищ и
 резервуаров Нефти";
   11) статью 26 изложить в следующей редакции:
   "Статья 26. Условия и срок действия Контракта 


      1. Контракт на Разведку заключается сроком на шесть лет. Подрядчик имеет право на продление срока действия Контракта при условии исполнения Подрядчиком обязательств, определенных Контрактом и соответствующими программами работ. Срок действия Контракта может быть продлен дважды с продолжительностью каждого периода до двух лет. В случае обнаружения Нефти Подрядчик имеет право на продление срока действия Контракта на период, необходимый для оценки Коммерческого обнаружения.
      2. Контракт на Добычу заключается на срок до 25 лет. На Месторождениях с извлекаемыми запасами свыше 100 миллионов тонн Сырой нефти и (или) свыше 100 миллиардов кубических метров Природного газа Контракт на Добычу может быть заключен на срок до 40 лет. Срок Контракта на Добычу может быть продлен по взаимному согласию Подрядчика и Компетентного органа (уполномоченный государственный орган), если Подрядчик обратился за продлением срока не позднее 12 месяцев до окончания срока действия Контракта.
      3. Контракт на совмещенную Разведку и Добычу заключается на срок, включающий срок Разведки и Добычи, с учетом возможных сроков продления. При этом к продлению сроков применяются правила, установленные пунктом 1 настоящей статьи.
      4. Заявка о продлении срока действия Контракта должна быть рассмотрена не позднее 3 месяцев со дня ее поступления в Компетентный орган (уполномоченный государственный орган). При принятии положительного решения Компетентным органом (уполномоченный государственный орган) в Контракт вносятся соответствующие изменения.
      5. Условия Контракта должны соответствовать законодательству Республики Казахстан. Условия Контракта, противоречащие законодательству, действующему на момент заключения Контракта, считаются недействительными с момента заключения Контракта.
      6. Условия Контракта определяются по взаимному согласию сторон, с учетом положений Модельного контракта.
      7. Условия Контракта, подлежащие обязательному согласованию между сторонами Контракта, определяются Правительством Республики Казахстан.";
      12) дополнить статьей 26-1 следующего содержания:
      "Статья 26-1. Территориальная сфера действия Контракта
      1. Территория Республики Казахстан делится на Блоки прямоугольной формы, за исключением случаев, когда граница Блока совпадает с государственной границей Республики Казахстан. Карта Блоков, где каждый Блок имеет свой порядковый номер и географические координаты, утверждается Правительством Республики Казахстан.
      2. Контрактная территория может включать в себя один Блок или систему Блоков, как смежных между собой так и раздельных. Выделяемый в качестве Контрактной территории Блок (Блоки) может (могут) ограничиваться определенной глубиной. При предоставлении права на проведение Нефтяных операций на Море, Контрактная территория определяется площадью морского дна с указанием географических координат ее границ, в пределах которых разрешается деятельность, указанная в Контракте.
      3. Если в процессе Нефтяных операций обнаружится, что географические границы залежей Месторождения выходят за пределы Контрактной территории, то вопрос о ее расширении должен решаться Компетентным органом (уполномоченный государственный орган) дополнительно.
      4. Условия возврата Контрактной территории определяются в Контракте.
      5. Возврат частей Контрактной территории осуществляется путем

переоформления Геологического отвода, с исключением возвращаемых частей из 
Контрактной территории. Геологический отвод, оформляемый в связи с 
возвратом территорий, подготавливается и выдается государственным органом 
по использованию и охране Недр.";
   13) в статье 27:
   в пункте 1 исключить слова "и санитарии";
   пункт 3 исключить;
   14) статью 28 исключить;
   15) дополнить статьей 28-1 следующего содержания:
   "Статья 28-1. Приостановление Нефтяных операций, прекращение
          и признание недействительным Контракта
   К Контрактам на проведение Нефтяных операций применяются правила и 
порядок приостановления Операций по недропользованию, прекращения и 
признания недействительным Контракта, установленные Указом Президента 
Республики Казахстан, имеющим силу закона, от 27 января 1996 г. "О недрах 
и недропользовании."; 
   16) в статье 29:
   в пункте 1 слова ", если они соответствуют требованиям Лицензии" 
исключить;
   в пункте 2 слова "Отзыв Лицензии влечет прекращение Контракта." 
исключить;
   пункт 4 исключить;
   17) статью 30 изложить в следующей редакции:
   "Статья 30. Условия проведения Нефтяных операций


      1. Подрядчик, осуществляющий Нефтяные операции, обязан проводить Нефтяные операции в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также в порядке и на условиях, определенных Контрактом. Подрядчик, осуществляющий Нефтяные операции, обязан соблюдать и исполнять требования государственных органов, данные в пределах их компетенции, в соответствии с настоящим Указом и иным законодательством Республики Казахстан.
      2. Подрядчик, осуществляющий Разведку и Добычу, обязан проводить операции по Разведке и Добыче в соответствии с программами работ.
      3. Подрядчик обязан руководствоваться Положительной практикой разработки Месторождений при разработке программ и проектов Разведки и Добычи, а также в процессе проводимой Разведки и Добычи.
      4. Подрядчик, осуществляющий Разведку, имеет право на проведение пробной эксплуатации запасов Месторождения только в случае, если она предусмотрена проектом или годовой программой работ, согласованной с государственным органом по использованию и охране недр.
      5. Запасы Нефти на Месторождении, а также уровень извлекаемости Нефти подлежат государственной экспертизе и утверждению, проводимой соответствующим государственным органом Республики Казахстан.";
      18) дополнить статьями 30-1, 30-2, 30-3, 30-4, 30-5, 30-6, 30-7, 30-8 и 30-9 следующего содержания:
      "Статья 30-1. Минимальная программа работ, рабочая программа
                    и годовая программа работ
      1. Минимальная программа работ по Разведке определяет обязательства Подрядчика по проведению Разведки на Контрактной территории в течение всего периода Разведки. Минимальная программа работ содержит обязательства Подрядчика по бурению определенного минимального количества поисковых и разведочных скважин, а также минимальные расходы Подрядчика по проводимой Разведке, устанавливаемые для всей Контрактной территории либо на единицу площади, осуществляемых в результате проводимой Разведки. Минимальная программа работ может также определять обязанности Подрядчика по проведению геофизических и сейсмических исследований в пределах Контрактной территории.
      2. Компетентный орган (уполномоченный государственный орган) вправе освободить Подрядчика от выполнения любой части минимальной программы работ в случае, если Подрядчик докажет, что ее выполнение не представляется разумным в силу наличия определенных обстоятельств, не зависящих от Подрядчика, за исключением условий, принятых на конкурс.
      3. Рабочая программа является приложением к Контракту и определяет условия проведения Разведки и (или) Добычи в течение всего срока действия Контракта.
      4. Годовая программа работ на осуществление Разведки или Добычи подлежит обязательному согласованию с государственным органом по использованию и охране недр в порядке и сроки, определяемые Контрактом. В случае, если Контрактом не установлено иное, годовая программа работ подлежит утверждению не позднее 30 числа месяца следующего за месяцем, в котором был заключен Контракт, каждого календарного года. Годовая программа работ включает в себя программы Разведки и Добычи, детально определяет проводимые мероприятия и работы, расходы, связанные с покупкой необходимого оборудования и выполнения таких работ, осуществляемых Подрядчиком в процессе Разведки и Добычи, а также устанавливает минимальный и максимальные уровни Добычи в течение календарного года, в котором утверждается такая программа работ.
      5. Государственный орган по использованию и охране недр предоставляет Компетентному органу (уполномоченный государственный орган) копии утвержденных годовых программ работ и отчетов, представленных Подрядчиком, в двухнедельный срок со дня утверждения таких программ и отчетов.
      6. Компетентный орган (уполномоченный государственный орган) вправе потребовать от Подрядчика изменения проекта годовой программы работ, по собственной инициативе либо на основе заключения государственного органа по использованию и охране недр, при условии, что проект годовой программы работ не соответствует Положительной практике разработки Месторождений либо влечет нарушение принципов недропользования либо связан с необоснованным увеличением риска неблагоприятных последствий для человеческой жизни и здоровья либо природной среде. В случае, если Подрядчик не согласен с требованиями Компетентного органа (уполномоченный государственный орган), а Компетентный орган (уполномоченный государственный орган) не согласен отозвать свои требования, Подрядчик вправе требовать разрешения спора в соответствии со статьей 58 настоящего Указа.
      7. Любые изменения, предложенные Подрядчиком в годовую программу работ, подлежат обязательному согласованию с государственным органом по использованию и охране недр.

       Статья 30-2. Мероприятия по предотвращению аварий и иных
                    опасных ситуаций в процессе проведения Нефтяных
                    операций
      1. Подрядчик, осуществляющий Нефтяные операции в соответствии с настоящим Указом, обязан предпринимать все необходимые меры по предотвращению аварий и иных опасных ситуаций, создающих угрозу жизни и здоровью людей и окружающей среде, а также угрозу уничтожения собственности в процессе проведения Нефтяных операций, руководствуясь Положительной практикой разработки Месторождений и действующим законодательством Республики Казахстан.
      2. Подрядчик, осуществляющий Нефтяные операции, обязан разрабатывать программы мероприятий по предотвращению аварий и иных опасных ситуаций при проведении Нефтяных операций и утверждать их вместе с годовой программой работ, в случае проведения Разведки и Добычи либо ежегодно, при Строительстве и эксплуатации Нефтегазопроводов, а также Строительстве и эксплуатации подземных хранилищ и резервуаров Нефти в государственном органе по использованию и охране недр.

      Статья 30-3. Оценка Месторождения
      1. В случае, если Подрядчиком, проводящим Разведку, открыто Месторождение, данный Подрядчик обязан уведомить об этом Компетентный орган (уполномоченный государственный орган) и государственный орган по использованию и охране недр, произвести оценку Месторождения и подготовить заключение о его коммерческом или некоммерческом значении в порядке и на условиях, установленных Контрактом.
      2. Если Контрактом не установлено иное, Подрядчик обязан уведомить Компетентный орган (уполномоченный государственный орган) и государственный орган по использованию и охране недр об открытии Месторождения в течение 30 дней с момента такого открытия и приступить к предварительной оценке Месторождения.

      Статья 30-4. Разведка и Добыча Природного газа
      1. В случае Коммерческого обнаружения Природного газа Подрядчик обязан незамедлительно приступить и осуществить Разведку месторождения в такой мере, в какой этого требует начало Добычи при условии, что иное не установлено Контрактом.
      2. Компетентный орган (уполномоченный государственный орган) не вправе требовать, а Подрядчик не обязан начинать Добычу Природного газа до заключения сделок по поставке Природного газа с обнаруженного Месторождения. При этом срок действия Контракта прерывается до момента заключения соответствующих сделок по поставке Природного газа с обнаруженного месторождения Природного газа, если Контрактом не предусмотрено иное.
      3. В случае, если Подрядчик не заключил сделок по поставкам Природного газа в течение одного года, Компетентный орган (уполномоченный государственный орган) вправе потребовать заключение договора на поставку газа Подрядчиком с третьим лицом на разумных условиях, в том числе с целью последующей перепродажи поставляемого газа отечественным либо зарубежным потребителям, при условии согласия третьего лица на совершение сделки с Подрядчиком. В случае, если Подрядчик и такое третье лицо, определенное Компетентным органом (уполномоченный компетентный орган), не могут прийти к соглашению по данному вопросу, они вправе требовать разрешения данного спора в судебном порядке.

      Статья 30-5. Сжигание попутного и (или) Природного газа при
                   Разведке и Добыче
      1. Сжигание попутного и (или) Природного газа в факелах и иным способом без наличия письменного разрешения государственного органа по использованию и охране недр запрещается, за исключением случаев, когда такое сжигание необходимо для начала Разведки и Добычи, монтажа оборудования либо в целях безопасности проведения работ по Разведке и Добыче.
      2. В случае сжигания попутного или Природного газа без разрешения государственного органа по использованию и охране недр, в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, Подрядчик обязан в течение 10 дней письменно уведомить государственный орган по использованию и охране недр о таком сжигании. Такое уведомление должно содержать причины, по которым произошло сжигание попутного или Природного газа и сведения по объемам сожженного газа.
      3. Государственный орган по использованию и охране недр вправе выдать письменное разрешение на основе заявления Подрядчика и соответствующего экспертного заключения на сжигание попутного или Природного газа сверх объемов, сжигаемых в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, при условии, что утилизация либо сжижение с последующей транспортировкой попутного или Природного газа невозможны либо экономически нецелесообразны, при наличии соответствующего заключения государственного органа по охране окружающей среды.
      4. Государственный орган по использованию и охране недр на основании заключения государственного органа по охране окружающей среды вправе отказать в выдаче разрешения на сжигание попутного или Природного газа в любом случае, если такое сжигание представляет опасность для человеческой жизни и здоровью или окружающей среде.

      Статья 30-6. Возмещение расходов Подрядчика, образовавшихся в
                   результате проводимой Разведки и Добычи
      1. Затраты, понесенные Подрядчиком в процессе Разведки и Добычи, подлежат возмещению в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.
      2. Если иное не установлено Контрактом, возмещение затрат, понесенных Подрядчиком в процессе Разведки, производится только после начала Добычи за счет предоставления Подрядчику в собственность доли добываемой Нефти, предназначенной для возмещения затрат.
      3. В случае, если Контрактом не установлено иное, Подрядчик не вправе требовать возмещения его затрат в календарном году в объеме, превышающем стоимость 50% добытой Нефти. При этом стоимость, выделяемой для возмещения затрат Нефти, не может превышать ставку амортизационных отчислений, установленных налоговым законодательством. Не возмещенные в календарном году затраты переносятся для возмещения в следующий календарный год.

      Статья 30-7. Собственность на оборудование и иное имущество
                   Подрядчика
      1. Вопросы перехода прав собственности, а также компенсации такого перехода на оборудование и иное имущество, исключая деньги, ценные бумаги и прочее непроизводственное имущество, используемое Подрядчиком для проведения Разведки и Добычи, определяются в Контракте.
      2. Вне зависимости от перехода права собственности на оборудование и имущество к Республике Казахстан за Подрядчиком сохраняется обязанность демонтажа либо удаления с Контрактной территории такого оборудования и имущества за его счет по требованию государственного органа по использованию и охране недр или Компетентного органа (уполномоченный государственный орган) в течение срока действия Контракта, а также в течение одного года с момента истечения срока действия Контракта, за исключением случаев передачи такого оборудования или имущества другому недропользователю в соответствии с указаниями Компетентного органа (уполномоченный государственный орган), либо когда Контрактом установлено иное.
      3. Демонтаж и удаление оборудования и иного имущества с Контрактной территории вне зависимости от принадлежности такого оборудования и имущества должно осуществляться Подрядчиком безопасным для человеческой жизни, здоровья и окружающей среды способом, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и указаниями Компетентного органа (уполномоченный государственный орган).

      Статья 30-8. Особенности Разведки и Добычи на Приграничных
                   месторождениях
      1. В случае, если в результате проводимой Разведки или Добычи Подрядчик обнаружит, что Месторождение является Приграничным, такой Подрядчик обязан незамедлительно уведомить об этом Компетентный орган (уполномоченный государственный орган).
      2. В случае отсутствия соответствующих международных соглашений Республики Казахстан с государством, на территории либо в юрисдикции которого находится часть данного Приграничного месторождения, Компетентный орган (уполномоченный государственный орган) вправе потребовать приостановления Разведки и Добычи на Приграничном месторождении до достижения соответствующего соглашения с таким государством. При этом Контракт считается прервавшим свое действие до дачи разрешения Компетентным органом (уполномоченный государственный орган) на возобновление проводимых Разведки и Добычи.
      3. Нормы настоящего Указа и законодательства Республики Казахстан о недрах применяются к отношениям по Разведке и Добыче на Приграничном месторождении в части, не противоречащей международным договорам, участником которых является Республика Казахстан.

        Статья 30-9. Проведение Нефтяных операций в пределах
                     Предохранительной зоны
      1. Подрядчик, осуществляющий Нефтяные операции в пределах Предохранительной зоны, обязан проводить данные Нефтяные операции таким образом, чтобы исключить либо максимально снизить Загрязнение моря в случае подъема морского уровня вод.
      2. Подрядчик, осуществляющий Нефтяные операции в пределах Предохранительной зоны несет ответственность за убытки, нанесенные окружающей среде либо другим физическим или юридическим лицам в случае Загрязнения моря в результате проводимых Нефтяных операций и подъема морского уровня вод.
      3. Подрядчик, осуществляющий Нефтяные операции в пределах Предохранительной зоны, обязан разрабатывать специальные программы по предотвращению Загрязнения моря и утверждать такие программы в порядке, определенном статьей 30-2 настоящего Указа. Такие программы должны включать программы срочной консервации объектов Разведки и Добычи с должной степенью защиты от морской среды, удаление из зоны затопления хранящейся Нефти, материалов, буровых растворов и иных веществ, способных нанести вред окружающей среде, правомерному использованию моря и иной хозяйственной деятельности, а также программы по локализации и очистке вод в случае Загрязнения моря.
      4. В случае Загрязнения моря, несмотря на предварительные меры, предпринятые Подрядчиком, осуществляющим Нефтяные операции, в соответствии с настоящей статьей, такой Подрядчик обязан предпринять все возможные меры для устранения либо снижения опасности последствий Загрязнения моря всеми доступными для него средствами.";
      19) статью 31 изложить в следующей редакции:
      "Статья 31. Разведка и Добыча на Месторождении в качестве
                  единого объекта
      1. В случае, если Подрядчик, осуществляющий Разведку, Добычу или совмещенную Разведку и Добычу, обнаружит, что Месторождение, находящееся на Контрактной территории, расположено также на прилегающей территории, лежащей вне пределов Контрактной территории, данный Подрядчик обязан незамедлительно обратиться в Компетентный орган (уполномоченный государственный орган) с заявлением, с целью расширения Контрактной территории в пределах возможных границ обнаруженного Месторождения для проведения дальнейшей Разведки и Добычи.
      2. Пересмотр Контрактной территории осуществляется путем переоформления Геологического либо также Горного отвода путем внесения соответствующих изменений в Контракт, а также при необходимости в годовую программу работ.
      3. В случае, если какая-либо часть Месторождения, определенного в пункте 1 настоящей статьи, находится в пределах Контрактной территории другого Подрядчика, данные Подрядчики обязаны по своему выбору:
      1) передать свои права на проведение Разведки и (или) Добычи с соблюдением процедур передачи, установленных при передаче Права недропользования таким образом, чтобы остался только один Подрядчик, обладающий правом на проведение Разведки и (или) Добычи на данном Месторождении или несколько Подрядчиков, обладающих Правом недропользования частично на основе одного Контракта;
      2) заключить договор о проведении совместной Разведки и Добычи Месторождения, как единого целого, предварительно согласовав такой договор с Компетентным органом (уполномоченный государственный орган).
      4. В случае несоблюдения Подрядчиками пункта 3 настоящей статьи Компетентный орган (уполномоченный государственный орган) вправе принудить Подрядчиков к заключению договора о совместной Разведке и Добыче на Месторождении в качестве единого объекта в судебном порядке. При заключения договора о совместной Разведке и Добыче либо Добыче разрабатывается единая минимальная, при необходимости проведения Разведки, рабочая и годовая программы работ для всего Месторождения, которые подлежат обязательному согласованию с государственным органом по использованию и охране недр.
      5. Подрядчики, осуществляющие совместную Разведку и Добычу, несут солидарную ответственность по выполнению обязательств, возложенных на них Контрактом, а также минимальной, обязательной и годовой программами работ.";
      20) статьи 32, 33 и 34 исключить;
      21) дополнить главой 6-1 следующего содержания:
      "Глава 6-1. Проведение Нефтяных операций на море и внутренних
                  водоемах
      Статья 36-1. Общие условия проведения Нефтяных операций на
                   море и внутренних водоемах
      1. Подрядчик, осуществляющий Нефтяные операции на море, должен осуществлять данные операции таким образом, чтобы не препятствовать и не наносить вреда морскому судоходству, рыбной ловле и иной правомерной деятельности, обычно осуществляемой на конкретном участке моря. При этом подрядчики, осуществляющие такое правомерное использование Моря, в свою очередь, должны соблюдать режим Морских охранных зон или зон безопасности.
      2. Подрядчики, осуществляющие Нефтяные операции на море, обязаны руководствоваться Наилучшей практикой по охране окружающей среды на море.
      3. Подрядчик, осуществляющий Нефтяные операции на море, несет ответственность за ущерб и убытки, нанесенные окружающей среде и физическим или юридическим лицам в случае Загрязнения моря, образовавшемся в результате проводимых Нефтяных операций на море, вне зависимости от наличия вины такого лица.
      4. Подрядчик, осуществляющий Нефтяные операции на море, обязан разрабатывать специальные программы по предотвращению Загрязнения моря и утверждать такие программы в порядке, определенном статьей 30-2 настоящего Указа. Такие программы должны включать внутренний контроль за проводимыми Нефтяными операциями, обучение персонала, мероприятия по взятию скважины под контроль, обеспечение оборудованием и материалами, необходимыми в случае возникновения аварийных и иных опасных ситуаций и Загрязнения моря либо также привлечение иных организаций, специализирующихся на устранении аварий на море и их последствий.
      5. В случае Загрязнения моря, несмотря на предварительные меры, предпринятые Подрядчиком, осуществляющим Нефтяные операции на море, в соответствии со специальной программой по предотвращению аварий и иных опасных ситуаций, такой подрядчик обязан предпринять все возможные меры для устранения либо снижения уровня Загрязнения моря всеми доступными для этого средствами.
      6. Подрядчик, осуществляющий Нефтяные операции на море, обязан организовывать за свой счет транспортировку представителей государственных органов для проведения инспекций на Морских сооружениях, находящихся в собственности либо пользовании такого лица, при условии, что такие представители государственных органов полномочны на проведение данных инспекций в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. Проведение инспекций представителями государственных органов на Морских сооружениях осуществляется в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан, и не должно препятствовать нормальной деятельности Подрядчика, осуществляющего Нефтяные операции на море.
      7. Подрядчик, осуществляющий Нефтяные операции на море, не вправе начать строительство или размещение Морского сооружения без получения письменного разрешения государственного органа. Для получения разрешения такой Подрядчик обязан обратиться с заявлением в государственный орган не позднее 4 месяцев до начала планируемого размещения либо строительства Морского сооружения. Заявление должно содержать описание, сроки и местоположение планируемого Морского сооружения либо проводимых работ по строительству такого Морского сооружения. Государственный орган обязан рассмотреть заявление Подрядчика, осуществляющего Нефтяные операции на море и принять соответствующее решение не позднее 30 дней с момента подачи заявления.
      8. К Нефтяным операциям на Внутренних водоемах применяются положения настоящего Указа, установленные для Нефтяных операций на море.

      Статья 36-2. Условия проведения Разведки и Добычи на море
      1. Подрядчик, осуществляющий Разведку на Море, вправе приступить к бурению поисковых и разведочных скважин только в случае, когда проведены все необходимые геофизические и сейсмические исследования Контрактной территории.
      2. Подрядчик не вправе начать бурение поисковой, разведочной, эксплуатационной скважины или иной скважины без наличия письменного разрешения Компетентного органа (уполномоченный государственный орган), за исключением бурения глушащей скважины для сброса давления, при выходе ранее пробуренной скважины из под контроля, при условии, что применение иных методов взятия такой скважины под контроль невозможно либо является неэффективным в сложившихся обстоятельствах. При этом Подрядчик обязан письменно уведомить Компетентный орган (уполномоченный государственный орган) о начале бурения такой глушащей скважины в разумный срок, с указанием конкретных обстоятельств и причин, повлиявших на принятие решения о бурении такой глушащей скважины.
      3. Компетентный орган (уполномоченный государственный орган) выдает разрешение на бурение скважины при наличии у Подрядчика либо у привлекаемого им субподрядчика соответствующей лицензии на проведение буровых работ, наличии заключения соответствующей инспекции по Морскому сооружению, устанавливающей факт выполнения работ, возложенных на Подрядчика годовой программой работ и специальной программы по предотвращению аварий и иных опасных ситуаций, наличии факта соблюдения обязательств Подрядчика по обязательному страхованию рисков, возникающих при бурении данной скважины, наличии соответствующего заключения государственного органа по использованию и охране недр по проекту бурения такой скважины и наличии разрешения на строительство либо размещение Морского сооружения государственным органом. К заявлению должны прилагаться соответствующие документы, подтверждающие факты, указанные в таком заявлении.
      4. Нагнетание попутного и Природного газа для поддержания внутрипластового давления без наличия письменного разрешения Компетентного органа (уполномоченный государственный орган), запрещается. Компетентный орган (уполномоченный государственный орган) вправе выдать такое разрешение при условии, что иные методы поддержания внутрипластового давления нецелесообразны и такое нагнетание обладает достаточным уровнем безопасности для окружающей среды и человеческой жизни при наличии соответствующего заключения по проекту, описывающего такое нагнетание, выданного государственным органом по использованию и охране недр.
      5. Подрядчик, осуществляющий Разведку и Добычу на Море, обязан иметь в наличии на Морском сооружении либо в пределах 30 минутной досягаемости соответствующее оборудование, материалы и вещества в количестве, необходимом для проведения работ по очистке Моря.
      6. Программы предотвращения аварийных и иных опасных ситуаций на Море, утверждаемые в соответствии с настоящим Указом, при проведении Разведки и Добычи должны включать меры по незамедлительной локализации и очистке Моря вследствие Загрязнения моря.

      Статья 36-3. Строительство и эксплуатация Нефтегазопроводов на море
      1. Подрядчик, осуществляющий Строительство и эксплуатацию Нефтегазопроводов на море, не вправе начать работы по строительству, монтажу или прокладке Нефтегазопроводов без письменного разрешения государственного органа. Такое разрешение выдается в общем порядке, установленном пунктом 7 статьи 36-1 настоящего Указа.
      2. Подрядчик, осуществляющий Строительство и эксплуатацию Нефтегазопроводов на море не вправе начать эксплуатацию Нефтегазопровода без письменного разрешения Компетентного органа (уполномоченный государственный орган). Компетентный орган (уполномоченный государственный орган) принимает решение о выдаче разрешения на основе заявления данного Подрядчика не позднее 30 дней с момента подачи заявления, при наличии заключения соответствующей инспекции по Нефтегазопроводу, факта соблюдения обязанностей такого лица по обязательному страхованию рисков, а также наличия программы по предотвращению аварий и иных опасных ситуаций на Нефтяном или газопроводе, утвержденной государственным органом по защите окружающей среды.

      Статья 36-4. Строительство и эксплуатация хранилищ и резервуаров
                   Нефти на море
      1. Строительство и эксплуатация хранилищ и резервуаров Нефти на Море запрещается.
      2. Запрещается хранение и складирование Нефти на Морских сооружениях, за исключением временного (не более 20 дней) хранения Нефти, при транспортировке такой Нефти танкерами непосредственно с Морских сооружений.

      Статья 36-5. Искусственные острова, дамбы, сооружения и установки
      1. Правительство Республики Казахстан имеет исключительное право разрешать и регулировать создание, эксплуатацию и использование искусственных островов, дамб, сооружений и установок, предназначенных для проведения Нефтяных операций на Море, научных исследований и других целей, при условии защиты и сохранения окружающей среды и биоресурсов.
      2. Вокруг таких искусственных островов, дамб, сооружений и установок устанавливаются зоны безопасности, которые простираются на расстояние 500 метров от каждой точки их наружного края. Острова, дамбы, сооружения и установки, а также окружающие их зоны безопасности размещаются в местах, где они не могут стать помехой на обычных морских путях, имеющих существенное значение для международного судоходства и рыболовства.
      3. Организации, ответственные за содержание и эксплуатацию искусственных островов, дамб, сооружений и установок должны обеспечивать их охрану, а также наличие соответствующих средств по предупреждению об их местонахождении.
      4. Искусственные острова, дамбы, сооружения и установки, если они не могут быть использованы в хозяйственных или иных целях, должны быть демонтированы до такой степени, чтобы не создавать угрозы безопасности людей, помех судоходству или рыболовству.
      5. Создание, эксплуатация и использование искусственных островов, дамб, сооружений и установок производятся в соответствии с Положением о порядке и условиях выдачи разрешения на монтаж, эксплуатацию и использование искусственных островов, дамб, сооружений и установок при проведении Нефтяных операций, утверждаемым Правительством Республики Казахстан.

      Статья 36-6. Сброс и захоронение отходов, связанных с проведением
                   Нефтяных операций на Море
      1. Сброс и захоронение отходов при проведении Нефтяных операций на Море запрещается.
      2. Сброс технических вод в Море осуществляется только с разрешения и под контролем государственных контролирующих органов при условии их очистки до установленных нормативов.

      Статья 36-7. Морские научные исследования
      1. Морские научные исследования могут проводиться только с разрешения Правительства Республики Казахстан. Порядок проведения Морских научных исследований утверждается Правительством Республики Казахстан.
      2. Морские научные исследования могут осуществляться как казахстанскими, так и иностранными юридическими и физическими лицами, иностранными государственными и компетентными международными организациями.
      3. При проведении Морских научных исследований должны соблюдаться следующие принципы:
      1) Морские научные исследования не должны создавать неоправданных помех другим лицам, осуществляющим правомерное использование Моря;
      2) Морские научные исследования проводятся надлежащими научными методами и средствами с соблюдением природоохранных мероприятий;
      3) все данные, собранные в процессе Морских научных исследований, после их обработки и анализа должны быть переданы Республике Казахстан и не должны свободно распространяться или публиковаться без предварительного разрешения Правительства Республики Казахстан.";
      22) в статье 38:

   слова "Лицензионный орган" заменить словами "Компетентный орган 
(уполномоченный государственный орган)";
   слова "может отозвать Лицензию в соответствии со статьей 24" заменить 
словами "вправе расторгнуть Контракт в соответствии со статьей 28-1";
   23) в статье 40:
   в подпункте 1) слова "Лицензией и" исключить;
   подпункт 3) изложить в следующей редакции:
   "3) привлекать субподрядчиков преимущественно из числа организаций 
Республики Казахстан для выполнения отдельных видов работ, связанных с 
проведением Нефтяных операций;";
   в подпункте 5) цифру "19" заменить цифрой "26";
   24) в статье 41:
   в подпункте 2) слова "Лицензией и" исключить;
   в подпункте 3) слова "Применимым правом" заменить словами 
"законодательством Республики Казахстан"; 
   в подпункте 4) вместо слова "лицам" включить "подрядчикам";
   подпункт 6) изложить в следующей редакции:


      "6) обязательно использовать материалы и готовые продукции, произведенные в Республике Казахстан, при их соответствии стандартам и другим требованиям с проведением конкурса на территории Республики Казахстан в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан;";
      подпункт 7) изложить в следующей редакции:
      "7) обязательно привлекать казахстанские предприятия и организации для выполнения работ и услуг при проведении Нефтяных операций, включая использование воздушного, железнодорожного, водного и других видов транспорта, если эти услуги соответствуют стандартам и другим требованиям с проведением конкурсов на территории Республики Казахстан в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан;";
      в подпункте 12) слова "Лицензионный орган" заменить словами "государственный орган по использованию и охране недр";
      25) дополнить статьей 53-1 следующего содержания:
      "Статья 53-1. Применимое право
      1. К отношениям по проведению Нефтяных операций, осуществляемых на территории Республики Казахстан, а также Нефтяным операциям на море применяется исключительное право Республики Казахстан.
      2. В Контрактах, заключаемых с Компетентным органом (уполномоченный государственный орган), не могут устанавливаться условия о применении иностранного права.
      3. К отношениям по проведению Нефтяных операций на море по Разведке и Добыче, совмещенной Разведке и Добыче, проводимым на Приграничных месторождениях может применяться право противолежащего или смежного Республике Казахстан государства, если это прямо предусмотрено международным договором Республики Казахстан.";
      26) в статье 54:
      слова "Кодексом Республики Казахстан о недрах и переработке минерального сырья" заменить словами "Указом Президента Республики Казахстан, имеющим силу закона, от 27 января 1996 г. "О недрах и недропользовании";
      27) в статье 55:

   в пункте 1 после слова "Подрядчики" дополнить словами 
", осуществляющие Нефтяные операции";
   дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:
   "3-1. Подрядчики, осуществляющие Разведку и Добычу на море, обязаны 
застраховать имущественные риски и риски ответственности таким образом, 
чтобы обеспечить страховое покрытие по:
   1) расходам по взятию скважины под контроль;
   2) расходам по операциям повторного бурения в случае выхода скважины 
из под контроля;
   3) расходам по очистке и локализации в случае Загрязнения моря; 
   4) расходам по привлечению специализированных компаний по устранению 
аварийных ситуаций и их последствий на море.";
   28) в статье 57:
   слова "лицензиям и", "выданным и" исключить;
   дополнить абзацем следующего содержания:


      "Гарантии, установленные настоящей статьей, не распространяются на изменения законодательства Республики Казахстан в области обеспечения обороноспособности, национальной безопасности в сфере экологической безопасности, а также здравоохранения.";
      29) в пункте 1 статьи 58 слова "выдачей, отказом в продлении, приостановлении действия Лицензии и ее отзыва" исключить.
      3. В Указ Президента Республики Казахстан, имеющий силу закона, от 17 апреля 1995 г. № 2200 Z952200_ "О лицензировании" (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1995 г., № 3-4, ст.37; № 12, ст.88; № 14, ст. 93; № 15-16, ст.109; № 24, ст.162; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., № 8-9, ст.236; 1997 г., № 1-2, ст.8; № 7, ст.80; № 11, ст.144, 149; № 12, ст.184; № 13-14, ст.195, 205; № 22, ст.333; 1998 г., № 14, ст.201; № 16, ст.219; № 17-18, ст.222, 225; № 23, ст.416; № 24, ст.452):
      подпункт 11) пункта 1 статьи 9 дополнить словами "и буровые работы на нефть и газ".
      Статья 2. Переходные и заключительные положения
      1. Настоящий Закон вводится в действие со дня его опубликования.
      2. Пункт 3-1 статьи 55 вводится в действие с 1 января 2000 года.
      3. Все лицензии по недропользованию, выданные до момента вступления в силу настоящего Закона, сохраняют свое действие до момента истечения их срока действия, включая периоды продления, в соответствии с законодательством Республики Казахстан, действовавшим на момент выдачи таких лицензий. В отношении приостановления, отзыва, прекращения действия, а также признания недействительными лицензий по недропользованию применяются нормы Указа Президента Республики Казахстан, имеющего силу закона, от 27 января 1996 г. "О недрах и недропользовании" без учета изменений и дополнений, принятых в соответствии с настоящим Законом.
      В случае, если заявитель на участие в конкурсе инвестиционных

программ на получение Права недропользования ранее проводил Разведку в 
соответствии с выданной Лицензией, такой заявитель обязан указать в 
конкурсном предложении данные Лицензии на Разведку и результаты ее 
использования, если таковая у заявителя имеется.


    Президент
 Республики Казахстан