Орталық және жергілікті мемлекеттік органдарда, холдингтерде, ұлттық компанияларда, әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорацияларда әкімшілік шығыстарды қысқарту жөніндегі шаралар туралы

Қазақстан Республикасы Президентінің 2008 жылғы 30 желтоқсандағы N 289 Өкімі

      Бюджеттік қаражатты үнемдеу режимін күшейту және әлемдік қаржылық дағдарыстың Қазақстан Республикасы экономикасына әсерін жұмсарту мақсатында:

      1. Барлық орталық және жергілікті мемлекеттік органдарға 2009 жылы:

      1) көлік құралдарын сатып алуға;

      2) қызметтік ғимараттар мен үй-жайларға күрделі жөндеу жүргізуге;

      3) Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімдерімен айқындалған іс-шараларды қоспағанда, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен іс-шаралар (мерейтойлар мен салтанатты жиындар) өткізуге;

      4) қымбат тұратын кеңселік жиһаздар сатып алуға;

      5) Қазақстан Республикасы Үкіметінің бастамасы бойынша өткізілетіндерден басқа, Астана қаласында кеңестер, семинарлар өткізуге;

      6) Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімдерімен айқындалған іссапарларды қоспағанда, лауазымды адамдардың мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен шетелге іссапарға шығуына тыйым салынсын.

      2. Әкімшілік шығыстарды қысқарту үшін Қазақстан Республикасы Үкіметі белгіленген тәртіппен іс-шараларды жүзеге асырсын және мынадай сипатта шаралар қабылдасын:

      1) холдингтерге, ұлттық компаниялар мен әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорацияларға 2009 жылы осы өкімнің 1-тармағында көзделген іс-шараларды жүзеге асыруға тыйым салсын;

      2) мемлекеттік органдар мен ұлттық компаниялар белгіленген нормаларға сәйкес алып отырған алаңдарға түгендеу жүргізіп, басы артық қызметтік алаңдарды қысқарту жөнінде шаралар қабылдасын;

      3) босаған автокөлікті одан әрі сатып, тапқан қаражатты мемлекеттік бюджеттің кірісіне аудара отырып, қызметтік автомобилдердің лимитін қайта қарасын;

      4) мемлекеттік органдар мен ұлттық компаниялардың кеңселік жиһаздар, жанар-жағар май материалдарын сатып алуына және автокөлікті күтіп ұстауына кететін шығыстарға арналған нормалар әзірлеп, белгілесін;

      5) бұрын шығарылған актілерді осы өкімге сәйкестендірсін;

      6) осы өкімнен туындайтын өзге де шаралар қабылдасын.

Қазақстан Республикасының


Президенті

Н. Назарбаев


О мерах по сокращению административных расходов в центральных и местных государственных органах, холдингах, национальных компаниях, социально-предпринимательских корпорациях

Распоряжение Президента Республики Казахстан от 30 декабря 2008 года № 289

      В целях усиления режима экономии бюджетных средств и смягчения влияния на экономику Республики Казахстан мирового финансового кризиса:

      1. Запретить всем центральным и местным государственным органам в 2009 году:

      1) приобретение транспортных средств;

      2) проведение капитального ремонта служебных зданий и помещений;

      3) проведение мероприятий (юбилеев и торжеств) за счет средств государственного бюджета, за исключением мероприятий, определяемых решениями Правительства Республики Казахстан;

      4) приобретение дорогостоящей офисной мебели;

      5) проведение совещаний, семинаров в городе Астане, кроме проводимых по инициативе Правительства Республики Казахстан;

      6) командирование за границу должностных лиц за счет средств государственного бюджета, за исключением командировок, определяемых решениями Правительства Республики Казахстан.

      2. Для сокращения административных расходов Правительству Республики Казахстан осуществить в установленном порядке мероприятия и принять меры следующего характера:

      1) установить запрет холдингам, национальным компаниям, социально-предпринимательским корпорациям в 2009 году на осуществление мероприятий, предусмотренных пунктом 1 настоящего распоряжения;

      2) провести инвентаризацию площади, занимаемой государственными органами и национальными компаниями в соответствии с установленными нормами, и принять меры по сокращению излишков служебных площадей;

      3) пересмотреть лимиты служебных легковых автомобилей с последующей реализацией высвободившегося автотранспорта и зачислением вырученных средств в доход государственного бюджета;

      4) разработать и установить нормативы на приобретение государственными органами и национальными компаниями офисной мебели , горюче-смазочных материалов и расходов на содержание автотранспорта ;

      5) привести ранее изданные акты в соответствии с настоящим распоряжением;

      6) принять иные меры, вытекающие из настоящего распоряжения.

Президент


Республики Казахстан

Н. Назарбаев