Қазақстан Республикасы Статистика жөніндегі агенттігінің 2000 жылға арналған статистикалық жұмыстарының жоспарын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің ҚАУЛЫСЫ 2000 жылғы 11 қаңтар N 40. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 29 қаңтардағы № 37 Қаулысымен.

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2010.01.29 № 37 Қаулысымен.

      "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасының Заңына Z970098_ сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: 1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасы Статистика жөніндегі агенттігінің 2000 жылға арналған статистикалық жұмыстарының жоспары бекітілсін. 2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді. Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000 жылғы 11 қаңтардағы N 40 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Статистика жөніндегі агенттігінің 2000 жылға арналған статистикалық жұмыстарының жоспары --------------------------------------------------------------------------- N !Статистикалық жұмыстардың !Кезеңділігі!Топтастыру!Пайдалану.!Ұсынудың р/с! атауы ! ! түрлері !шылар үшін! нысаны ! ! !(жіктегіш.! ұсынудың ! ! ! !тер бойын.!мерзімдері! ! ! !ша, басқа ! ! ! ! !да ! ! --------------------------------------------------------------------------- Ұлттық есеп жүргізу статистикасы, кәсіпорындар мен ұйымдардың салааралық балансы мен қаржы қызметі 1 !Жедел деректер бойынша ! тоқсандық ! ЭҚОЖ !10 ақпан !экспресс !ағымдағы және тұрақты баға.! ! !10 мамыр !ақпарат. !лармен жалпы ішкі өнім ! ! !10 тамыз !тар !(ЖІӨ) ! ! !10 қараша ! --------------------------------------------------------------------------- 2 !Есепті ақпараттың негізінде! тоқсандық !ЭҚОЖ, МНЖ,!30 маусым !экспресс !ЖІӨ өндірістік әдіспен ! жарты ! ӘАОБЖ !30 қыркүй.!ақпарат. !ағымдағы және тұрақты ! жылдық ! !ек !тар !бағалармен ! ! !30 қазан ! ! ! ! !27 желтоқ.! ! ! ! !сан ! --------------------------------------------------------------------------- 3 !Есепті ақпараттың негізінде! жылдық !ЭҚОЖ, МНЖ,!16 қыркүй.!экспресс !ағымдағы және тұрақты баға.! ! ӘАОБЖ, !ек !ақпарат. !лармен өндірістік әдіспен ! ! ЭҚОЖ, !21 қазан !тар !1999 жылғы ЖІӨ ! !МНЖ,ӘАОБЖ !18 қараша ! ! ! ! !21 қараша !статбюл. ! ! ! ! !летень --------------------------------------------------------------------------- 4 !Есепті деректердің негізін.! тоқсандық !Экономика !30 маусым !экспресс !де түпкі пайдалану әдісімен! жылдық !секторлары!30 қыркүй.!ақпарат. !ағымдағы тұрақты бағалармен! ! бойынша !ек !тар !ЖІӨ ! ! !27 желтоқ.! ! ! ! !сан ! --------------------------------------------------------------------------- 5 !Табыс әдісімен 1999 жылғы ! жылдық !Экономика !25 қазан !экспресс !ЖІӨ ! !секторлары! !ақпарат ! ! ! бойынша ! ! --------------------------------------------------------------------------- 6 !Ішкі экономиканың 1998 жыл.! жылдық !ЭҚОЖ, эко.!20 желтоқ.!статбюл. !ғы (түпкілікті есеп) және ! !номика !сан !летень !1999 жылғы (нақтыланған ! !секторлары! ! !есептер) ұлттық шоттары ! ! бойынша ! ! --------------------------------------------------------------------------- 7 !1998 жылғы қаржы шотының ! жылдық !Экономика !20 желтоқ.!экспресс !эксперименттік есебі ! !секторлары!сан !ақпарат ! ! ! бойынша ! ! --------------------------------------------------------------------------- 8 !Қазақстан Республикасының ! жылдық !Экономика !25 қараша !экспресс !1999 жылғы ұлттық байлығы ! !секторлары! !ақпарат ! ! ! бойынша ! ! --------------------------------------------------------------------------- 9 !Кәсіпорындардың (ұйымдар. ! жылдық ! ӘАОБЖ, !26 мамыр !статбюл. !дың) өндірістік-қаржы қыз. ! !ЭҚОЖ, МНЖ ! !летень !метінің негізгі көрсеткіш. ! ! КМЖ ! ! !тері ! ! ! ! --------------------------------------------------------------------------- 10 !Кәсіпорындардың (ұйымдар. ! айлық ! ӘАОБЖ, !36-күнге !статбюл. !дың) өндірістік-қаржы қыз. ! тоқсандық !ЭҚОЖ, МНЖ !70-күнге !летень !метінің негізгі көрсеткіш. ! ! КМЖ ! ! !тері ! ! ! ! --------------------------------------------------------------------------- 11 !Сенімді басқаруға тапсырыл.! жылдық !ӘАОБЖ, !30 мамыр !статбюл. !ған кәсіпорындар мен ұйым. ! !ЭҚОЖ, ! !летень !дардың өндірістік-қаржы ! !ҚҮЖЖ ! ! !қызметінің негізгі көрсет. ! ! ! ! !кіштері ! ! ! ! --------------------------------------------------------------------------- 12 !Сенімді басқаруға тапсырыл.! тоқсандық !ӘАОБЖ, !77-күнге !статбюл. !ған кәсіпорындар мен ұйым. ! !ЭҚОЖ, ! !летень !дардың өндірістік-қаржы ! !ҮҚНЖ ! ! !қызметінің негізгі көрсет. ! ! ! ! !кіштері ! ! ! ! --------------------------------------------------------------------------- 13 !Табиғи монополияшылар-кәсі.! тоқсандық ! ӘАОБЖ, !79-күнге !статбюл. !порындардың өндірістік-қар.! жылдық ! ЭҚОЖ, !30 мамыр !летень !жылық қызметінің негізгі ! ! ҚҮЖЖ ! ! !көрсеткіштері ! ! ! ! --------------------------------------------------------------------------- 14 !Бағалы қағаздарды шығару, ! жылдық ! ӘАОБЖ, !20 сәуір !статбюл. !орналастыру және айналымы ! ! ЭҚОЖ, ! !летень ! ! ! ҮҚНЖ ! ! --------------------------------------------------------------------------- 15 !Бағалы қағаздары шығару, !тоқсандық ! ӘАОБЖ, !60-күнге !статбюл. !орналастыру және айналымы ! ! ЭҚОЖ, ! !летень ! ! ! ҮҚНЖ ! ! --------------------------------------------------------------------------- 16 !Зиян шеккен кәсіпорындардың! жарты ! ӘАОБЖ, !14 тамыз !статбюл. !тізбесі ! жылдық, ! ЭҚОЖ, !30 мамыр !летень ! ! жылдық ! КМЖ ! ! --------------------------------------------------------------------------- 17 !Өнеркәсіптің аса ірі кәсі. ! тоқсандық ! ӘАОБЖ, !70-күнге !статбюл. !порындарының мониторингі* ! ! ЭҚОЖ, ! !летеньнің ! ! ! КМЖ ! !тарауы --------------------------------------------------------------------------- 18 !Өнеркәсіптің аса ірі кәсі. ! тоқсандық ! ӘАОБЖ, !70-күнге !статбюл. !порындары өндірістік-қаржы.! ! ЭҚОЖ, ! !летень !лық қызметінің негізгі көр.! ! КМЖ ! ! !сеткіштері ! ! ! ! --------------------------------------------------------------------------- 19 !Негізгі қаржы мен материал.! жылдық ! !16 маусым !кестедегі !дық емес активтердің болуы ! ! ! !материал !мен қозғаласы ! ! ! ! --------------------------------------------------------------------------- 20 !Негізгі қаражаттан ! жылдық ! ӘАОБЖ, !3 шілде !статбюл. !материалдық емес активтер. ! ! ЭҚОЖ, ! !летень !дің болуы мен қозғалысының ! !МНЖ, КМЖ, ! ! !жиынтық есебі ! !ҮҚНЖ, қор ! ! ! ! !түрлері ! ! ! ! !бойынша ! ! --------------------------------------------------------------------------- 21 !Қызметінің негізгі көрсет. ! тоқсандық ! ӘАОБЖ, !65-күнге !статбюл. !кіштері: ! жылдық ! ЭҚОЖ, !29 мамыр !летень !а) шағын кәсіпорындар** ! тоқсандық !МНЖ, КМЖ, !75-күнге ! !б) шағын бизнес кәсіпорын. ! жылдық !ҮҚНЖ, қор !9 маусым !статбюл. ! дары ! !түрлері ! !летень ! ! !бойынша ! ! --------------------------------------------------------------------------- 22 !Негізгі қорлардың балансы ! жылдық ! ӘАОБЖ, !14 шілде !статбюл. ! ! ! ЭҚОЖ, ! !летень ! ! !МНЖ, ҮҚНЖ,! ! ! ! !қорлардың ! ! ! ! ! түрлері ! ! ! ! ! бойынша ! ! --------------------------------------------------------------------------- 23 !Өнімдерді (тауарларды, !1999 ж. !ӘАОБЖ, !6 наурыз !статбюл. !қызмет көрсетулерді) өндіру!ІV-тоқсан !ЭҚОЖ, МНЖ,!5 маусым !летень !мен сатуға арналған !жылдық !КМЖ, ҮҚНЖ ! ! !шығындар ! ! ! ! --------------------------------------------------------------------------- 24 !Өнімдерді (тауарды, ! жылдық !ӘАОБЖ, !20 шілде !статбюл. !қызмет көрсетулерді) өндіру! !ЭҚОЖ, МНЖ,! !летень !мен сатуға арналған ! !КМЖ, ҮҚНЖ ! ! !шығындар туралы жиынтық ! ! ! ! !есеп ! ! ! ! --------------------------------------------------------------------------- 25 !Өнімдерді (тауарды, ! !қызмет көрсетулерді) өндіру! !мен сатуға арналған ! !шығындары ! ! ! ! !а) табиғи монополистік кә. !1999 ж. !ӘАОБЖ, !9 наурыз !статбюл. ! сіпорындар !ІV-тоқсан !ЭҚОЖ !7 маусым !летень ! ! жылдық ! ! ! !б) сенімді басқаруға беріл.!1999 ж. !ӘАОБЖ, !9 наурыз !статбюл. !ген !ІV-тоқсан !ЭҚОЖ !7 маусым !летень ! ! жылдық ! ! ! --------------------------------------------------------------------------- 26 !ҮШЖ САБ-ының қысқа сызбасы !жылдық ! ЭҚОЖ !1 қараша !статбюл. !бойынша 1999 жылғы өнімдер ! ! ! !летень !ді (жұмыстарды, қызмет көр.! !сетулерді) өндіру мен пай. ! !даланудың салааралық ! !балансы ! --------------------------------------------------------------------------- Біржолғы зерттеулер 27 !ҮЕЖ САБ-ының кеңейтілген ! дайындық жұмыстары !сызбасы бойынша 2002 жылғы ! !өнімдерді (жұмыстарды, ! !қызмет көрсетулерді) ! !өндіру мен пайдаланудың ! ! салааралық балансы ! *) Қызметтік пайдалану үшін. **) Кәсіпорындардың мөлшерлілігін жіктегішке сәйкес (қызметкерлерінің саны 50 адамнан аз). Ауыл, орман және балық шаруашылығы статистикасы 1 !2000 жылдың астығын егудің !жылына !ӘАОБЖ, ЭҚОЖ,! !қорытындылары туралы !1 рет, (егіс!МНЖ, КМЖ, ! !а) алдын ала деректер !аяқталғаннан!ҮҚНЖ !10 шілде!статбюл. !б) түпкілікті деректер !кейін) ! !1 тамыз !летень --------------------------------------------------------------------------- 2 !Барлық жерлерден жиналған !жылына 1 рет! !ауыл шаруашылығы дақылдары !(1-қараша) ! !туралы: ! -//- ! а) 1999 жылғы түпкілікті ! !ӘАОБЖ, ҮҚНЖ,!1 ақпан !статбюл. есеп ! !МНЖ, ЭҚОЖ, ! !летень ! -//- !КМЖ, ӘАОБЖ, ! ! ! !ЭҚОЖ, ! ! б) 2000 жылғы алдын ала ! !МНЖ, КМЖ, !26 жел. !статбюл. ! есеп ! !ҮҚНЖ !тоқсан !летень --------------------------------------------------------------------------- 3 !1999 жылы мал өнімдерін ! жылдық !ӘАОБЖ, ЭҚОЖ,!1 наурыз!статбюл. !өндірудің түпкілікті есебі ! !МНЖ,КМЖ, ! !летень ! ! !ҮҚНЖ ! ! --------------------------------------------------------------------------- 4 !Шаруашылықтардың барлық ! айлық !ӘАОБЖ, ҮҚНЖ !9-күні !статбюл. !санаттарындағы мал шаруашы.! ! ! !летень !лығының жағдайы туралы ! --------------------------------------------------------------------------- 5 !2000 жылдың 1.01 арналған ! жылдық !ӘАОБЖ, ЭҚОЖ,!28 ақпан!статбюл. !шаруашылықтардың барлық ! !ҮҚЖЖ, КМЖ, ! !летень !санаттарындағы мал шаруашы.! !кәсіпорындар! ! !лығының жағдайы туралы ! !(ұйымдар) ! ! ! ! !бойынша ! ! --------------------------------------------------------------------------- 6 !Терісі бағалы аң шарушылы. ! жылдық !ӘАОБЖ, МНЖ, !28 ақпан!статбюл. !ғының жағдайы туралы ! !КМЖ, ҮҚНЖ ! !летень --------------------------------------------------------------------------- 7 !1999 жылы халықтың негізгі ! !тағам өнімдерін тұтынуы ! а) алдын ала есеп ! жылдық ! Республика !15 ақпан!экс. ! ! ! !пресс- ! ! ! !ақпарат !б) түпкілікті есеп ! жылдық ! ӘАОБЖ !1 тамыз !статбюл. ! ! ! ! !летень --------------------------------------------------------------------------- 8 !Балық және басқа да теңіз !тоқсандық !ӘАОБЖ, ҮҚНЖ,!10-күнге!статбюл. !өнімдерін аулау туралы ! !МНЖ, КМЖ ! !летень --------------------------------------------------------------------------- 9 !Балық өсіру туралы ! жылдық !ӘАОБЖ, ҮҚНЖ,!28 !статбюл. ! ! !МНЖ, КМЖ !наурыз !летень --------------------------------------------------------------------------- 10 !1999 жылғы өсімдік және мал! жылдық ! ӘАОБЖ !10 тамыз!статбюл. !шаруашылығы өнімдерінің ! !летень !заттай баланстары ! --------------------------------------------------------------------------- 11 !1999 жылғы ауыл, орман және! !балық шаруашылығы жалпы ! !өнімінің есебі (салыстырма.! ӘАОБЖ, МНЖ !лы және ағымдағы ! !бағалармен): ! а) алдын ала есеп ! жылдық ! !31 қаңтар!статбюл. !летень б) түпкілікті есеп ! жылдық ! !30 маусым! --------------------------------------------------------------------------- 12 !Ауыл шаруашылық тауарларын ! жылдық !ӘАОБЖ, ҮҚНЖ,!15 мамыр !статбюл. !өндірушілерінің 1999 жылғы ! !МНЖ,ЭҚОЖ, ! !летень !қаржылық шаруашылықтық қыз.! !КМЖ ! ! !метінің негізгі көрсеткіш. ! !тері ! --------------------------------------------------------------------------- 13 !Ауыл шаруашылығы қызметте. ! жылдық !ӘАОБЖ, ҮҚНЖ,!20 сәуір !статбюл. !рін көрсететін кәсіпорын. ! !МНЖ, КМЖ ! !летень !дардың (ұйымдардың) негізгі! !көрсеткіштері ! --------------------------------------------------------------------------- 14 !Ағаш дайындау туралы !тоқсандық !ӘАОБЖ, ҮҚНЖ,!15-күнге !статбюл. ! ! !МНЖ, КМЖ ! !летень --------------------------------------------------------------------------- 15 !Орман дақылдары мен орман ! жылдық !ӘАОБЖ, ҮҚНЖ,!21 ақпан !статбюл. !шаруашsлығы жұмыстары туралы! !МНЖ, КМЖ, ! !летень --------------------------------------------------------------------------- 16 !Мемлекеттік қорықтар мен ! жылдық ! ӘАОБЖ !15 наурыз!статбюл. !ұлттық табиғат парктері ! ! ! !летень !туралы ! ! ! --------------------------------------------------------------------------- 17 !Аңшылық шаруашылықтары ! жылдық !ӘАОБЖ, ҮҚНЖ,!16 наурыз!статбюл. !туралы ! !МНЖ, КМЖ ! !летень --------------------------------------------------------------------------- 18 !Тракторлардың ауыл шаруашы.! жылдық !ӘАОБЖ, ҮҚНЖ,!1 наурыз !статбюл. !лығы машиналары мен жабдық.! !МНЖ, КМЖ ! !летень !тарының нақты бары ! ! ! ! --------------------------------------------------------------------------- 19 !Ауыл шаруашылығының регис. ! ұдайы !ӘАОБЖ, ҮҚНЖ,!жеке кес.!статбюл. !стрін жандандыру ! !МНЖ, ЭҚОЖ !те бойын.!летень ! ! ! !ша ! --------------------------------------------------------------------------- Біржолғы зерттеулер 20 !Шаруа (фермерлік) қожалық. ! жылдық ! ӘАОБЖ ! сәуір !статбюл. !тарының қызметі туралы ! ! ! !летень --------------------------------------------------------------------------- 21 !Шаруа (фермерлік) қожалық. ! жылдық ! ӘАОБЖ ! - ! - !тарындағы ауыл шаруашылығы ! ! ! ! !дақылдарының егістік көле. ! !мі** ! --------------------------------------------------------------------------- 22 !Халықтың қожалықтарындағы ! жылдық ! ӘАОБЖ ! - ! - !ауыл шаруашылық дақылдары. ! ! ! ! !ның егістік көлемі** ! --------------------------------------------------------------------------- 23 !Бақша және саяжай учаскеле.! жылдық ! ӘАОБЖ ! - ! - !рін зерттеу ! ! ! ! --------------------------------------------------------------------------- 24 !Шаруа (фермерлік) қожалық. ! жылдық ! ӘАОБЖ ! - ! - !тарындағы ауыл шаруашылығы ! !өнімдерін жалпы жинау** ! --------------------------------------------------------------------------- 25 !Халықтың қожалықтарындағы ! жылдық ! ӘАОБЖ ! - ! - !және бақша саяжай учаскіле.! !ріндегі ауыл шаруашылығы ! !өнімдерін жалпы жинау** ! --------------------------------------------------------------------------- 26 !Қалалық және оған жақын ! жылдық ! ӘАОБЖ ! ! !жерлердегі құс пен мал ! !иелеріне сауап қою** ! --------------------------------------------------------------------------- 27 !2001 жылғы ауыл шаруашылығы! дайындық жұмыстары !санағы ! *) Қызметтік пайдалану үшін. **) Зерттеулердің деректері статбюллетеньдер әзірлеу үшін, сондай-ақ статрегистрді жандандыру үшін пайдаланылады. ***) Ауыл шаруашылығы регистрлерін жандандыру және мал өнімдерін өндірудегі түпкілікті есептер үшін. Өнеркәсіптік өндіріс статистикасы 1 !Қазақстан Республикасының ! жылдық !ӘАОБЖ, ЭҚОЖ,!30 сәуір !деректер !өнеркәсібі жұмысының 1999 ! !МНЖ, КМЖ, ! !базасы !жылғы негізгі көрсеткіште.! !ЕҚӨЖ !30 мамыр !статистика. !рі ! ! ! !лық жинақ --------------------------------------------------------------------------- 2 !Өнеркәсіп өнімдерінің ор. ! жылдық !ӘАОБЖ, ЕҚӨК !сәуір !кестедегі !таша көтерме бағалары* ! ! ! !материал --------------------------------------------------------------------------- 3 !Өнеркәсіптегі шағын кәсі. ! жылдық !ӘАОБЖ, ЭҚОЖ,!15 сәуір !статбюлле. !порындар жұмысының негізгі! !МНЖ, КМЖ, ! !тень !көрсеткіштері ! !ЭҚӨЖ ! ! --------------------------------------------------------------------------- 4 !Өнеркәсіп кәсіпорындарының! жылдық !ӘАОБЖ, ЕҚӨЖ !10 мамыр !статбюлле. !өндірістік куаттарының ! ! ! !тень !балансы ! ! ! ! --------------------------------------------------------------------------- 5 !Электр куатын өндіру, ! жылдық ! ӘАОБЖ !15 мамыр !статанықтама !тарату және тұтыну, энер. ! !гетикалық жабдықтардың ! !құрамы туралы ! --------------------------------------------------------------------------- 6 !Электр станциялары, жылу ! жылдық ! ӘАОБЖ !17 мамыр !статанықтама !суэлектр станциялары және ! !қазандықтар жұмысының тех.! !никалық-экономикалық көр. ! !сеткіштері ! --------------------------------------------------------------------------- 7 !Су құбырының (жеке су құ. ! жылдық ! ӘАОБЖ !31 мамыр !статбюлле. !бырының желісінің) жұмысы ! !тень !туралы ! --------------------------------------------------------------------------- 8 !Желілік (сұйытылған) газ ! жылдық ! ӘАОБЖ !12 маусым!статбюлле. !босататын кәсіпорындардың ! ! ! !тень !жұмысы туралы ! ! ! ! --------------------------------------------------------------------------- 9 !Жылу энергиясын босататын ! жылдық ! ӘАОБЖ !20 маусым!статбюлле. !кәсіпорындардың жұмысы ! !тень !туралы ! --------------------------------------------------------------------------- 10 !Жедел деректер бойынша !қаңтар- !ӘАОБЖ, ЕҚӨЖ !26 қаңтар!кестедегі !өнеркәсіп өнімдерінің !желтоқ. ! ! !материал !орташа жылдық көтерме !сан ! ! ! !бағалары ! --------------------------------------------------------------------------- 11 !Қазақстан Республикасының !айлық !ӘАОБЖ, ЭҚОЖ,!8-күнге !статбюлле. !өнеркәсібі жұмысының ! !КМЖ, ЕҚӨЖ ! !тень !негізгі көрсеткіштері ! --------------------------------------------------------------------------- 12 !Қазақстан Республикасының !айлық !ӘАОБЖ, ЭҚОЖ,!20-күнге !экспресс- !өнеркәсібі жұмысының күті.! !КМЖ, ЕҚӨЖ ! !ақпарат !летін қорытындысы ! --------------------------------------------------------------------------- 13 !Тұтыну тауарларын өндіру !айлық !ӘАОБЖ, ЭҚОЖ,!11-күнге !статбюлле. ! ! !КМЖ ! !тень --------------------------------------------------------------------------- 14 !Өнім түрлері бойынша !тоқсан. !ӘАОБЖ, ЭҚОЖ,!10-күнге !статбюлле. !жөнелту және сақтау орын. !дық !ЕҚӨЖ, МНЖ ! !тень !дарындағы өнімнің қалдық. ! !тары ! --------------------------------------------------------------------------- 15 !Аса ірі өнеркәсіп кәсіпо. !айлық !ӘАОБЖ, ЭҚОЖ,! !статбюлле. !рындарының мониторингі*: ! !ЕҚӨЖ, МНЖ, ! !тень а) өнеркәсіп өндірісінің ! !кәсіпорын. !20-күнге ! көрсеткіштері бойынша ! !дардың (ұй. ! !статбюлле. !ымдардың) ! !тень !тізімі ! ! !бойынша ! б) қаржылық инвестициялық!тоқсан. !ӘАОБЖ, ЭҚОЖ,!25-күнге ! қызметтің және еңбек. !дық !ЕҚӨЖ, МНЖ, ! ! тің көрсеткіштері бой.! !кәсіпорын. ! ! ынша ! !дардың (ұй. ! ! ! !дардың) ті. ! ! ! !зімі бойынша! ! --------------------------------------------------------------------------- 16 !Этил спирті мен алкогольді!тоқсан. !ӘАОБЖ, ЕҚӨЖ,!11-күнге !статбюлле. !өнімдерді өндіру мен сату !дық !кәсіпорын. ! !тень ! ! !дар (ұйым. ! ! ! ! !дар) бойынша! --------------------------------------------------------------------------- 17 !Қазақстан Республикасы !тоқсан. !ӘАОБЖ, ЭҚОЖ,!20-күнге !статбюлле. !кәсіпорындарының меншік !дық !КМЖ, МНЖ ! !тень !нысандары бойынша жұмысы. ! !ның негізгі көрсеткіштері ! --------------------------------------------------------------------------- 18 !Ірі, орта және шағын !тоқсан. !ӘАОБЖ, ЭҚОЖ,!27-күнге !статбюлле. !өнеркәсіптік кәсіпорындар !дық !КМЖ, МНЖ, ! !тень !жұмысының негізгі көрсет. ! !ЕҚӨЖ ! ! !кіштері ! --------------------------------------------------------------------------- 19 !Өнеркәсіптік кәсіпорындар !тоқсан. !ӘАОБЖ, ЭҚОЖ,!18-күнге !кестедегі !жұмысының негізгі көрсет. !дық !КМЖ, МНЖ, ! !материал !кіштері ! !ЕҚӨЖ ! ! --------------------------------------------------------------------------- 20 !Жұмыстың негізгі көрсет. !тоқсан. !ӘАОБЖ, ЭҚОЖ,!25-күнге !статбюлле. !кіштері: !дық !КМЖ, МНЖ, ! !тень !а)шағын кәсіпорындар ! !б)шағын бизнес кәсіпорын. ! !ЕҚӨЖ ! !дары ! ! ! --------------------------------------------------------------------------- 21 !Әскери-өнеркәсіптік !тоқсан. !ӘАОБЖ, әске.!18-күнге !статбюлле. !өнімдер* !дық !ри-өнеркә. ! !тень ! !сіптік өнім.! ! ! !дерді өнді. ! ! !ретін кәсі. ! ! !порындар ! ! !(ұйымдар) ! ! !бойынша ! --------------------------------------------------------------------------- 22 !Отандық және шетелдік !тоқсан. !ӘАОБЖ, ЭҚОЖ,!25-күнге !статбюлле. !компанияларға басқаруға !дық !ЕҚӨЖ, басқа.! !тень !берілген кәсіпорындардың ! !руға беріл. ! !мониторингі** ! !ген кәсіпо. ! ! ! !рындар ! ! ! !(ұйымдар) ! ! ! !бойынша ! --------------------------------------------------------------------------- 23 !Өнеркәсіптік өнімдердің !тоқсан. !ӘАОБЖ, ЕҚӨЖ !25-күнге !деректер !орташа жылдық көтерме !дық !базасы !бағалары*** ! --------------------------------------------------------------------------- Біржолғы зерттеулер 24 !Электр энергиясымен жылу !жылына !ӘАОБЖ !шілде !анықтамалық !энергиясымен өзін-өзі !1 рет !материал !қамтамасыз етумен айналы. ! !сатын кәсіпорындардың, ұй.! !ымдардың және жеке тұлға. ! !лардың жұмысы туралы ! --------------------------------------------------------------------------- 25 !Кәсіпкерлік қызметпен !жылына !ӘАОБЖ !тамыз !анықтамалық !айналысатын жеке тұлғалар.!1 рет !материал !дың қызметі туралы ! *) Қызметтік пайдалану үшін. **) Физикалық көлемнің индексін есептеу үшін. ***) Ұлттық шоттар жүйесінің көрсеткіштерін есептеу үшін. Инвестициялар мен құрылыс өндірісі статистикасы 1 !Объектілерді, негізгі ! жылдық !МНЖ, ЭҚОЖ, !12 мамыр !статбюлле. !қорларды іске қосу және ! !ҮҚНЖ, КМЖ ! !тень !инвестицияларды игеру ! --------------------------------------------------------------------------- 2 !Объектілерді, негізгі !айлық !МНЖ, ЭҚОЖ, !7-күнге !статбюлле. !қорларды іске қосу және !тоқсан. !ҮҚНЖ, КМЖ !15-күнге !тень !күрделі салымдарды пайда.!дық ! ! ! !лану ! --------------------------------------------------------------------------- 3 !Объектілерді салу және ! !қуаттарды іске қосу !туралы: а) ағымдағы жылы және !айлық !куаттардың !7-күнге !статбюлле. одан кейінгі жылдары іс.! !құрылыстар. ! !тень ке қосу көзделген* ! !дың және ! ! !объектілер. ! ! !дің тізбесі ! б) бақылау сандарының ! жылдық !бойынша !20-күнге ! номенклатурасына енгі. ! !статбюлле. зілгендер* ! !тень в) шетелдік инвестиция. !тоқсан. !куаттардың !9-күнге ! лардың есебінен қаржы. !дық !құрылыстар. ! !статбюлле. ландырылатын* ! !дың және ! !тень !объектілер. ! !дің тізбесі ! !бойынша ! --------------------------------------------------------------------------- 4 !Мөрдігерлік (келісім !тоқсан. !МНЖ, КМЖ !12-күнге !статбюлле. !шарттық) жұмыстардың !дық ! !24-ақпан !тень !көлемі туралы: ! жылдық ! а) ірі құрылыс ұйымдары !тоқсан. !МНЖ, КМЖ !45-күнге !статбюлле. бойынша* !дық ! !тень б) шағын құрылыс !тоқсан. !МНЖ, КМЖ !28 ақпан !статбюлле. ұйымдары бойынша !дық ! ! !тень ! жылдық ! --------------------------------------------------------------------------- 5 !Инвестициялар туралы !тоқсан. !ЭҚОЖ, МНЖ, !55-күнге !статбюлле. !мәліметтер: !дық !КМЖ, ҰҚНЖ !18 наурыз!тень ! жылдық ! !а) жер қойнауын пайдала. !тоқсан. !МНЖ, КМЖ, !55-күнге !статбюлле. !нушы кәсіпорындар мен !дық !ЭҚОЖ ! !тень !ұйымдар бойынша ! ! !б) экономиканың басым !тоқсан. !ЭҚОЖ, МНЖ, !55-күнге !статбюлле. !сект орларында келісімшарт!дық !КМЖ ! !тень !жасаған кәсіпорындар мен ! !ұйымдар бойынша ! --------------------------------------------------------------------------- 6 !Ірі өнеркәсіп кәсіпорын. !тоқсан. !ЭҚОЖ, МНЖ, !55-күнге !Статбюлле. !дарының мониторингі* !дық !КМЖ, ҰҚНЖ !теньнің !тарауы --------------------------------------------------------------------------- 7 !Шетелдерден Қазақстанға !тоқсан. !ЭҚОЖ, МНЖ, !65-күнге !статбюлле. !инвестициялар және Қазақ.!дық !КМЖ, ҰҚНЖ ! !тень !станннан шетелдерге ин. ! !вестициялар туралы мәлі. ! !меттер ! --------------------------------------------------------------------------- 8 !Күрделі құрылыс үшін ! жылдық !МНЖ, КМЖ, !24 ақпан !статбюлле. !жобалау мен инженерлік ! !ҰҚНЖ ! !тень !іздестірудің іске асырушы! !ұйымдар қызметінің негіз.! !гі көрсеткіштері туралы ! !мәліметтер ! --------------------------------------------------------------------------- 9 !Қоршаған ортаны қорғауға ! жылдық !ЭҚОЖ, МНЖ, !14 наурыз!статбюлле. !және табиғи ресурстарды ! !КМЖ, ҰҚНЖ ! !тень !тиімді пайдалануға арнал.! !ған объектілер мен инвес.! !тицияларды қолдануға қосу! --------------------------------------------------------------------------- 10 !Өндірістік құрылыстың ! !29 мамыр !статбюлле. !нәтижелері мен жәй-күйі ! !тень !туралы. Өндірістік мақса.! !ттағы құрылыстың регистрі! --------------------------------------------------------------------------- 11 !Есеп беретін ұйымдардың ! ! - !статбюлле. !балансындағы бар екендігі! !тень !мен олардың құрылыс маши.! !наларын пайдаланылуы ту. ! !ралы мәліметтер ! --------------------------------------------------------------------------- Біржолғы зерттеулер 12 !Тұрғын үй құрылысын ! жылына !КМЖ, МНЖ, !10 қазан !статбюлле. !зерттеу ! 1 рет !ҰҚНЖ, ЭҚОЖ ! !тень --------------------------------------------------------------------------- *) Қызметтік пайдалану үшін Ішкі сауда, көлік, байланыс және басқа да қызмет көрсетулер статистикасы 1 !Бөлшек, көтерме тауар ! айлық !ӘАОБЖ, МНЖ,!9-күнге !статбюлле. !айналымының, мейрамхана.! !КМЖ, ЭҚОЖ ! !тень !лардың қызмет көрсетуле.! !рінің, автомобильдерді, ! !жеке пайдалану заттарын ! !және тұрмыстық тауарлар.! !ды жөндеу және техника. ! !лық қызмет көрсету жө. ! !ніндегі қызметтің көлемі! --------------------------------------------------------------------------- 2 !Қалалық және аудандық !тоқсан.!ӘАОБЖ, тауар!7-күнге !статбюлле. !базарларда ауыл шаруашы.!дық !топтары ! !тень !лығы өнімдерін сатудың ! !көлемі мен индексі ! --------------------------------------------------------------------------- 3 !Бөлшек тауар айналымының!тоқсан.!ӘАОБЖ, МНЖ, !69-күнге !статбюлле. !көлемі мен құрылымы !дық !КМЖ, ЭҚОЖ, ! !тень !жылдық !ЕҚӨЖ !25 мамыр ! --------------------------------------------------------------------------- 4 !Көтерме тауар айналымы. !тоқсан.!ӘАОБЖ, МНЖ, !69-күнге !статбюлле. !ның құрылымы мен көлемі !дық !КМЖ, ЭҚОЖ, !25 мамыр !тень !жылдық !ЕҚӨЖ ! --------------------------------------------------------------------------- 5 !Мейрамханалардың, қонақ.!тоқсан.!ӘАОБЖ, МНЖ, !69-күнге !статбюлле. !үйлердің қызмет көрсету.!дық !КМЖ, ЭҚОЖ, ! !тень !лерінің, автомобильдерге!жылдық !ЕҚӨЖ !25 мамыр ! !жеке пайдалану заттарына! !және тұрмыстық тауарлар.! !ға техникалық қызмет ! !көрсету жөніндегі қыз. ! !меттердің көлемі құрылы.! !мы ! --------------------------------------------------------------------------- 6 !Зат, аралас базарлардың ! жылдық!ӘАОБЖ, МНЖ, !15 сәуір !экспресс- !және ауыл шаруашылығы ! !ЭҚОЖ ! !ақпарат !өнімдері мен малдарды ! !сату жөніндегі базарлар.! !дың қызметі туралы ! --------------------------------------------------------------------------- 7 !Шағын кәсіпорындардың !тоқсан.!ӘАОБЖ, МНЖ, !69-күнге !Статбюлле. !тауарларын, қызмет көр. !дық !КМЖ, ЭҚОЖ, !25 мамыр !теньнің !сетулерін сатудың көлемі!жылдық !ЕҚӨЖ ! !тарауы !Статбюлле. !теньнің тарауы --------------------------------------------------------------------------- 8 !Тауар биржаларының !жарты !ӘАОБЖ, МНЖ, !25-күнге !статбюллетень !қызметі туралы !жылдық !ЕҚӨЖ --------------------------------------------------------------------------- 9 !Сауда кәсіпорындарының !тоқсан.!ӘАОБЖ, ЭҚОЖ,!78-күнге !статбюллетень !мониторингі !дық !ЕҚӨЖ ! --------------------------------------------------------------------------- 10 !Канализация желісінің !жылдық !ӘАОБЖ, МНЖ, !30 наурыз!статбюллетень !жұмысы туралы ! КМЖ --------------------------------------------------------------------------- 11 !Шикізаттар мен материал.!жылдық !ӘАОБЖ, МНЖ, !28 сәуір !статбюллетень !дардың аса маңызды түр. ! !КМЖ, ЕҚӨЖ ! !лерін тұтыну ! --------------------------------------------------------------------------- 12 !Отын энергетикалық !жылдық !ӘАОБЖ, ЭҚОЖ,!22 маусым!статбюллетень ! баланс ! ЕҚӨЖ --------------------------------------------------------------------------- 13 !Отынның запасы туралы !тоқсан.!ӘАОБЖ, ЭҚОЖ,!8-күнге !статбюллетень !дық ! --------------------------------------------------------------------------- 14 !Нарықтық қызмет көрсету.!1999 ж.!ӘАОБЖ, МНЖ, !71-күнге !статбюллетень !лердің құрылымы !ІV-тоқ.!КМЖ, ӘҚЖЖ, ! !сан, !ЕҚӨЖ !12 маусым! !жылдық ! --------------------------------------------------------------------------- 15 !Денсаулық сақтау мекеме.!1999 ж.!ӘАОБЖ, МНЖ, !67-күнге !статбюллетень !лері мен әлеуметтік қыз.!ІV-тоқ.!КМЖ, ЭҚОЖ, ! !меттердің нарықтық қыз. !сан, !ҰҚНЖ, ЕҚӨЖ !29 мамыр ! !мет көрсетулерінің көле.!жылдық ! !мі ! --------------------------------------------------------------------------- 16 !Білім жүйесі мекемеле. !1999 ж.!ӘАОБЖ, МНЖ, !68-күнге !статбюллетень !рінің нарықтық қызмет !ІV-тоқ.!КМЖ, ЭҚОЖ, ! !көрсетулерінің көлемі !сан, !ҰҚНЖ, ЕҚӨЖ !31 мамыр ! !жылдық ! --------------------------------------------------------------------------- 17 !Кәсіпорындарға көрсеті. !1999 ж.!ӘАОБЖ, МНЖ, !69-күнге !статбюллетень !летін коммуналдық, әлеу.!ІV-тоқ.!КМЖ, ЭҚОЖ, ! !меттік, дербес, жалға !сан, !ҰҚНЖ, ЕҚӨЖ ! 5 маусым! !беру қызмет көрсетулері.!жылдық ! !нің, қызметтердің көлемі! --------------------------------------------------------------------------- 18 !Мемлекеттік басқару !жылдық !ӘАОБЖ, МНЖ, !31 мамыр !статбюллетень !мекемелеріне көрсетілген! !КМЖ, ЭҚОЖ, ! !нарықтық қызмет көрсету.! !ЕҚӨЖ ! !лердің көлемі ! --------------------------------------------------------------------------- 19 !Коммерциялық қызмет көр.!тоқсан.!ӘАОБЖ, ЭҚОЖ,!78-күнге !статбюллетень !сетулер секторы кәсіпо. !дық !ЕҚӨЖ ! !рындарының мониторингі ! --------------------------------------------------------------------------- 20 !Нарықтық және нарықтық !тоқсан.!ӘАОБЖ, МНЖ, !71-күнге !статбюллетень !емес қызмет көрсетулер. !дық !КМЖ, ЭҚОЖ, ! !дің құрылымы ! !ЕҚӨЖ ! --------------------------------------------------------------------------- 21 !Денсаулық сақтау мекеме.!тоқсан.!ӘАОБЖ, МНЖ, ! !статбюллетень !лері мен әлеуметтік қыз.!дық !КМЖ, ЭҚОЖ, ! !меттердің қызмет көрсе. ! !тулерінің көлемі: ! !а) тұтас зерттеу !І-ІІ- !ЕҚӨЖ !67-күнге ! !тоқсан ! !б) іріктеп зерттеу !ІІІ- ! !67-күнге ! !тоқсан ! --------------------------------------------------------------------------- 22 !Білім жүйесі мекемелері.! !ӘАОБЖ, МНЖ, ! ! !нің қызмет көрсетуінің ! !КМЖ, ЭҚОЖ, ! !көлемі: ! ! ! !а) тұтас зерттеу !І-ІІ- !ЕҚӨЖ !68-күнге !статбюллетень !тоқсан ! !б) іріктеп зерттеу !ІІІ- ! !68-күнге !статбюллетень !тоқсан ! --------------------------------------------------------------------------- 23 !Кәсіпорындарға көрсеті. ! !летін коммуналдық, әлеу.! !меттік, дербес, жалға ! !беру қызмет көрсетулері.! !нің көлемі: ! !а) тұтас зерттеу !І-ІІ- ! !69-күнге !статбюллетень !тоқсан ! !б) іріктеп зерттеу !ІІІ- ! !69-күнге !статбюллетень !тоқсан ! --------------------------------------------------------------------------- 24 !Туристерге қызмет !тоқсан.!ӘАОБЖ, МНЖ, !86-күнге !статбюллетень !көрсету туралы !дық !КМЖ ! --------------------------------------------------------------------------- 25 !Көліктің түрлері мен !айлық !ӘАОБЖ, МНЖ, !9-күнге !статбюллетень !қызмет көрсетулері тура.! !КМЖ, ЭҚОЖ ! !лы ! --------------------------------------------------------------------------- 26 !Қалалық және жол көлігі !тоқсан.!ӘАОБЖ, МНЖ, !9-күнге !статбюллетень !туралы !дық !ЭҚОЖ, ЕҚӨЖ ! --------------------------------------------------------------------------- 27 !Теміржол көлігі туралы !тоқсан.!ӘАОБЖ, МНЖ, !9-күнге !статбюллетень !дық !ЭҚОЖ, ЕҚӨЖ ! --------------------------------------------------------------------------- 28 !Құбыр желісі көлігі !тоқсан.!ӘАОБЖ, МНЖ, !9-күнге !статбюллетень !туралы !дық !ЭҚОЖ, ЕҚӨЖ ! --------------------------------------------------------------------------- 29 !Авиацияның жұмыстары !тоқсан.!ӘАОБЖ, МНЖ, !9-күнге !статбюллетень !туралы !дық !ЭҚОЖ, ЕҚӨЖ ! --------------------------------------------------------------------------- 30 !Өзен көлігі туралы !тоқсан.!ӘАОБЖ, МНЖ, !9-күнге !статбюллетень ! !дық !ЭҚОЖ, ЕҚӨЖ ! --------------------------------------------------------------------------- 31 !Теңіз көлігі туралы !тоқсан.!ӘАОБЖ, МНЖ, !9-күнге !статбюллетень ! !дық !ЭҚОЖ, ЕҚӨЖ ! --------------------------------------------------------------------------- 32 !Байланыстың кірістері !айлық !ӘАОБЖ, МНЖ, !9-күнге !статбюллетень !туралы ! !ЭҚОЖ, ЕҚӨЖ ! --------------------------------------------------------------------------- 33 !Байланыстың қызмет көр. !тоқсан.!ӘАОБЖ, МНЖ, !9-күнге !статбюллетень !сетулері туралы !дық !ЭҚОЖ, ЕҚӨЖ ! --------------------------------------------------------------------------- 34 !Телекоммуникацияның !тоқсан.!ӘАОБЖ, МНЖ, !9-күнге !статбюллетень !кірістері, жұмысының !дық !ЭҚОЖ, ЕҚӨЖ ! !сапасы және құралдары ! !туралы ! --------------------------------------------------------------------------- 35 !Қатынас түрлері бойынша !тоқсан.!ӘАОБЖ, МНЖ, !50-күнге !статбюллетень !көлік өнімдері мен қыз. !дық !ЭҚОЖ, ЕҚӨЖ !60-күнге ! !мет көрсетулері туралы !жылдық ! --------------------------------------------------------------------------- 36 !Темір жол көлігінің !жылдық !ӘАОБЖ, ЭҚОЖ,!27 наурыз!статбюллетень !қызметі туралы ! !ЕҚӨЖ ! --------------------------------------------------------------------------- 37 !Автокөліктің қанша екен.!жылдық !ӘАОБЖ, МНЖ, !30 мамыр !статбюллетень !дігі мен жұмысы туралы ! !ЭҚОЖ ! --------------------------------------------------------------------------- 38 !Жалпы пайдаланудағы ав. !жылдық !ӘАОБЖ, жол. !1 наурыз !статбюллетень !томобиль жолдары туралы ! !дардың маңы.! !зы бойынша ! --------------------------------------------------------------------------- 39 !Ішкі кеме жолдарының !жылдық !ӘАОБЖ, МНЖ, !29 наруыз!статбюллетень !болуы мен жалпы пайдала.! !ЭҚОЖ, ЕҚӨЖ ! !нудағы су көлігінің жұ. ! !мысы туралы ! --------------------------------------------------------------------------- 40 !Жалпы пайдаланудағы !жылдық !ӘАОБЖ, МНЖ, !1 наурыз !статбюллетень !көліктің жылжымалы құра.! !ЭҚОЖ ! !мымен болған оқиғалар ! !туралы ! --------------------------------------------------------------------------- 41 !Көлік секторы кәсіпорын.!тоқсан.!ӘАОБЖ, ЭҚОЖ,!30-күнге !статбюллетень !дарының мониторингі !дық !КМЖ --------------------------------------------------------------------------- 42 !Теңіз портындағы тиеу- !жылдық !ӘАОБЖ, МНЖ, !21 ақпан !экспресс- !түсіру жұмыстары туралы ! !ЭҚОЖ !25 тамыз !ақпарат --------------------------------------------------------------------------- 43 !Тұрғын үй қорлары туралы!жылдық !ӘАОБЖ, МНЖ, !30 маусым!статбюллетень !облыс орта. ! !лықтары, қа.! !лалық және ! !ауылдық жер.! !лер бойынша ! --------------------------------------------------------------------------- Біржолғы зерттеулер 44 !Базарлар мен сауда кә. !тоқсан. !ӘАОБЖ, ЕҚӨЖ !15-күні !деректердің !сіпорындарының заңды !дық (ақ.! !базасы !тұлға құрмастан сауда !параттық! !қызметін жүзеге асыра. !базаны ! !тын бөлшек тауар айна. !ай сайын! !лымының көлемі мен !нақтылай! !құрылымы !отырып) ! --------------------------------------------------------------------------- 45 !Сауда нүктелерінің, !жылдық !ӘАОБЖ, ЭҚОЖ,!2001 ! - !жалпы тамақтандыру нүк.! !КМЖ, МНЖ !жылы ! !телерінің, қонақ үйлер.! !дің санағын алу ! --------------------------------------------------------------------------- 46 !Өз қызметін заңды тұлға!тоқсан. !ӘАОБЖ, ЭҚОЖ !69-күнге!деректердің !құрмастан жүзеге асыра.!дық ! !базасы !тын кәсіпкерлердің көр.! !сететін қызметтерінің ! !көлемі ! --------------------------------------------------------------------------- Сыртқы экономикалық қызмет статистикасы 1 !Жүктік кедендік декла. !айлық !ӘАОБЖ тауар.!29-күнге !статбюллетень !рациялардың негізінде ! !лар номен. ! !сыртқы сауданың негізгі! !клатурасы, ! !көрсеткіштері ! !дүние жүзі. ! !нің елдері, ! !негізгі ке. ! !дендік ре. ! !жимдер, мәм.! !лелердің си.! !паты, көлік.! !тің түрлері ! !бойынша ! --------------------------------------------------------------------------- 2 !Қазақстан Республика. !айлық !ӘАОБЖ, жеке.!36-күнге !экспресс-ақпа. !сының негізгі сауда ! !леген тауар.! !рат !әріптестері - елдер ! !лар, негізгі! !бойынша жекелеген тау. ! !елдер бойынша !арларының экспорты ! --------------------------------------------------------------------------- 3 !Қазақстан Республикасы.! - !ӘАОБЖ, жеке.!43-күнге !экспресс-ақпа. !ның негізгі сауда әріп.! !леген тауар.! !рат !тестері - елдер бойынша! !лар, негізгі! !жекелеген тауарларының ! !елдер бойынша !импорты ! --------------------------------------------------------------------------- 4 !Ізгілік көмек туралы !айлық !ӘАОБЖ, жеке.!29-күнге !статбюллетень !есеп !леген тауар.! !лар, негізгі! !елдер бойынша --------------------------------------------------------------------------- 5 !Кәсіпорындардың шотта. !жылдық !ӘАОБЖ, МНЖ !15 ақпан !статбюллетень !рындағы валюта қаража. !тоқсан. ! !32-күнге ! !тының қозғалысы ! --------------------------------------------------------------------------- 6 !Бірлескен және шетелдік!жылдық !ӘАОБЖ, МНЖ, !6 наурыз !статбюллетень !кәсіпорындардың қызметі!тоқсан. !ЭҚОЖ, тауар !61-күнге ! !дық !топтары, ! !әріптес елдер !бойынша --------------------------------------------------------------------------- 7 !Қазақстан Республикасы.!тоқсан. !республика !100-күнге!статбюллетень !ның сауда балансы !дық !бойынша !10 сәуір ! !жылдық ! --------------------------------------------------------------------------- 8 !Шетелдік тікелей инвес.!тоқсан. !республика !104-күнге!статбюллетень !тицияларды игеру !дық !бойынша !14 сәуір ! !жылдық ! --------------------------------------------------------------------------- 9 !Қазақстан Республикасы.!тоқсан. !республика !115 күнге!статбюллетень !ның халықаралық қызмет !дық !бойынша !24 сәуір !көрсетулері !жылдық --------------------------------------------------------------------------- 10 !Қазақстан Республикасы.!тоқсан. !республика !108-күнге!статбюллетень !ның басқа да халықара. !дық !бойынша !17 сәуір ! !лық қызмет көрсетулері !жылдық --------------------------------------------------------------------------- 11 !Қазақстан Республикасы.!тоқсан. !республика !101-күнге!статбюллетень !ның халықаралық көлік. !дық !бойынша !10 сәуір ! !тік қызмет көрсетулері !жылдық --------------------------------------------------------------------------- 12 !Қазақстан Республикасы.!тоқсан. !республика !94 -күнге!статбюллетень !ның халықаралық туризмі!дық !бойынша !3 сәуір ! !(сапарлар) !жылдық --------------------------------------------------------------------------- 13 !Көшіп-қонушылардың Қа. !1-жарты !республика !96-күнге !статбюллетень !зақстан Республикасынан!жылдық !бойынша !5 сәуір ! !жететін капиталы сала. !2-жарты ! !сындағы зерттеудің нә. !жылдық ! !тижелері ! --------------------------------------------------------------------------- 14 !Жүк пен жолаушылар та. !тоқсан. !республика !51-күнге !жиынтық есеп !сымалы және басқа да !дық !бойынша ! !көліктік операциялар ! !үшін түсімдер мен тө. ! !лемдер туралы*) ! --------------------------------------------------------------------------- 15 !Темір жол бойынша жүк !тоқсан. !республика !51-күнге !жиынтық есеп !және жолаушылар тасыма.!дық !бойынша !лы үшін резидент емес. ! !терден түскен төлемдер ! !мен түсімдер туралы*) ! --------------------------------------------------------------------------- 16 !Көлік кәсіпорындары - !тоқсан. !республика !54-күнге !жиынтық есеп !резидент еместерден !дық !бойынша !(өкілдер-резидент емес.! !тер) атынан жүзеге асы.! !рылған операциялар ту. ! !ралы*) ! --------------------------------------------------------------------------- 17 !Көлік кәсіпорындары - !тоқсан. !республика !44-күнге !жиынтық есеп !резидент еместерден !дық !бойынша !алынған пайда туралы*) ! --------------------------------------------------------------------------- 18 !Коммуникация кәсіпорын.!тоқсан. !республика !57-күнге !жиынтық есеп !дарынан алынған (беріл.!дық !бойынша !ген) тауарлар мен қыз. ! !мет көрсетулер бойынша*) --------------------------------------------------------------------------- 19 !Резидент еместерден !тоқсан. !республика !40-күнге !жиынтық есеп !олардан алынған қызмет !дық !бойынша !көрсетулер мен субси. ! !диялар туралы*) ! --------------------------------------------------------------------------- 20 !Резидент еместермен !тоқсан. !республика !57-күнге !жиынтық есеп !халықаралық операциялар!дық !бойынша !туралы*) ! --------------------------------------------------------------------------- 21 !Халықаралық сақтандыру !тоқсан. !республика !30-күнге !жиынтық есеп !операциялары мен қайта !дық !бойынша !сақтандыру туралы ! --------------------------------------------------------------------------- 22 !Елшіліктер, консулдық. !тоқсан. !республика !36-күнге !жиынтық есеп !тар, өкілдіктер және !дық !бойынша ! !халықаралық ұйымдар ! !Қазақстанның резидент. ! !терімен жүргізген опе. ! !рациялар туралы ! --------------------------------------------------------------------------- 23 !Валюталардың орташа !айлық, !республика !6-күнге !статбюллетень !байыпты бағамдары !тоқсан. !бойынша !6-күнге ! !дық ! --------------------------------------------------------------------------- Біржолғы зерттеулер 24 !Елімізге келушілерді !жылына !республика !(туристерді)** !1 рет !бойынша --------------------------------------------------------------------------- 25 !Авиациялық көліктік !жылына !республика !компанияларын - жолау. !1 рет !бойынша !шыларды тасымалдаушы. ! !ларды** ! --------------------------------------------------------------------------- 26 !Автокөлік кәсіпорында. !жылына !республика !рын - жолаушыларды та. !1 рет !бойынша !сымалдаушыларды** ! --------------------------------------------------------------------------- 27 !Темір жол көлік компа. !жылына !республика !нияларын - жолаушыларды!1 рет !бойынша !тасымалдаушыларды** ! --------------------------------------------------------------------------- 28 !Қазақстанда жұмыс !жылына !республика !істейтін немесе уақытша!1 рет !бойынша !тұрып жатқан шетелдік ! !азаматтардың (резидент ! !еместердің) болуына ! !арналған халықтың ! !құрамын (зерттеулік)** ! --------------------------------------------------------------------------- 29 !Сыртқы экономикалық !жылына !республика !қызметтер бойынша !1 рет !бойынша !статистикалық зерттеу. ! !лерге енгізу үшін кәсі.! !порындарды (тіркеулік)** *) Ақпарат төлем балансын қалыптастыру үшін мемлекеттік статистика бекіткен нысан бойынша жиынтық есеп түрінде Ұлттық Банкке ұсынылады. **) Сыртқы экономикалық қызметпен айналысатын институционалдық бірліктің реестрін қолдау үшін. Бағалар статистикасы 1 !Сауда және халыққа ! айлық !Облыс орталығы, !ақылы қызмет көрсетудің! !облыстық бағы. !базалық объектілерінде.! !ныстағы қалалар !гі тауарлардың және ! !мен аудан орта. !өкілдер қызметінің ! !лықтары !іріктелген тізбесі ! !бойынша бағалар мен ! !тарифтерді тіркеу ! --------------------------------------------------------------------------- 2 !Тұтыну бағаларының !1999 ж. !ӘАОБЖ ! !индексі !желтоқса ! ! !а) "барлық халық" кате.!нына ! 2-күні !статбюллетень ! гориясы бойынша !айлық, ! !тоқсандық! !жарты жыл. !дық, 9 ай. !лық !б) жан басына шаққанда.!жылдық, !ӘАОБЖ !15-күні !статбюллетень !ғы орташа ақшалай табы.!жыл басы.! !сы әртүрлі деңгейдегі !нан бастап !халық санаттары бойынша!өспелі қо. !рытындымен !в) тауарлар мен қызмет !апталық !ӘАОБЖ !Айдың әр.!экспресс- !көрсетудің шектеулі ! !бір сәр. !ақпарат !түрлерінің бағалары ! !сенбісін.! !мониторингінің матери. ! !де !алдары бойынша ! --------------------------------------------------------------------------- 3 !Халыққа көрсетілетін !1999 ж. !ӘАОБЖ !5-күні !статбюллетень !ақылы қызметтер бағала.!желтоқса. !рының индексі !нына ай. лық, тоқ. сандық, жарты жыл. дық, 9 ай. лық, жылдық, жыл басы. нан бастап өспелі қо. рытындымен --------------------------------------------------------------------------- 4 !Бөлшек бағалар индексі !1999 ж. !ӘАОБЖ !5-күні !статбюллетень !желтоқса. ! нына ай. лық, тоқ. сандық, !7-күні ! жарты жыл. дық, 9 ай. лық, жылдық, жыл басы. нан үдемелі қорытынды. мен --------------------------------------------------------------------------- 5 !Бөлшек саудадағы және !айлық !ӘАОБЖ !есепті !статбюллетень !қала базарларындағы не.! !айдың ! !гізгі азық-түлік тауар.! !20-күні ! !ларының бағалары ! !айына 2 !Астана қа.! - ! сызба !рет** !ласы ! !тоқсандық ! аудан !21 наурыз!статбюллетень !орталықта.!21 маусым! !ры мен об.!21 қыр. ! !лыстық ба.!күйек ! !ғыныстағы !21 жел. ! !қалалар !тоқсан ! !бойынша ! --------------------------------------------------------------------------- 6 !Жекелеген азық-түлік !айлық !ӘАОБЖ !есепті !статбюллетень !емес тауарлардың баға. ! !айдың ! !лары ! !28-күні ! ! ! !айына 2 !Астана қа.! - ! сызба !рет** !ласы ! !тоқсандық !аудан !21 наурыз!статбюллетень !орталықта.!21 маусым! !ры мен об.!21 қыр. ! !лыстық ба.!күйек ! !ғыныстағы !21 жел. ! !қалалар !тоқсан ! !бойынша ! --------------------------------------------------------------------------- 7 !Мұнайды қайта өңдеу !айлық !ӘАОБЖ !3-күні !экспресс- !өнімдерінің бағалары ! !ақпарат --------------------------------------------------------------------------- 8 !Халыққа көрсетілетін !айлық !ӘАОБЖ !есепті !статбюллетень !қызметтердің әлеуметтік! !айдың 25-! !елеулі түрлерінің баға.! !күні ! !лары мен тарифтері ! --------------------------------------------------------------------------- 9 !Ең аз күнкөріс мөлшері !айлық !ӘАОБЖ !есепті !статбюллетень !а)жан басына шаққанда ! !айдың 28-! !орташа ! !күні ! !б)халықтың жынысына жә.! !не жасына қарай топтары! !бойынша ! --------------------------------------------------------------------------- 10 !Өнеркәсіп өнімін өнді. !1999 ж. !ӘАОБЖ !1 және !статбюллет. !руші кәсіпорындардың !желтоқса. !ЭҚЖЖ !2-күні !дер !бағалары мен бағалар !нына ай. !индексі !лық, тоқ. сандық, жарты жыл. дық, 9 ай. лық, жылдық, жыл басы. нан үдемелі қорытынды. мен --------------------------------------------------------------------------- 11 !Өндіруші кәсіпорындар.!айлық !ӘАОБЖ !25-күні !экспресс- !дың энергия ресурста.! !ақпарат !рына бағалары ! --------------------------------------------------------------------------- 12 !Өндірістік-техникалық !1999 ж. !ӘАОБЖ !29 және !статбюллет. !мақсаттағы сатып алын.!желтоқса. !ЭҚОЖ !30-күні !дер !ған өнімнің бағалары !нына ай. !мен бағалар индексі !лық, тоқ. сандық, жарты жыл. дық, 9 ай. лық, жылдық, жыл басы. нан үдемелі қорытынды. мен --------------------------------------------------------------------------- 13 !Экспорт өнімдерінің !1999 ж. !ЭҚТ ТН !35-күнге !статбюллетень !бағалар индексі !желтоқса. ! !нына ай. !лық, тоқ. сандық, жарты жыл. дық, 9 ай. лық, жылдық, жыл басы. нан үдемелі қорытынды. мен --------------------------------------------------------------------------- 14 !Импорт өнімдерінің !1999 ж. !ЭҚТ ТН !35-күнге !статбюллетень !бағалар индексі !желтоқса. !нына ай. !лық, тоқ. сандық, жарты жыл. дық, 9 ай. лық, жылдық, жыл басы. нан үдемелі қорытынды. мен --------------------------------------------------------------------------- 15 !Өндірістік сала үшін !1999 ж. !ЕҚӨЖ !30-күні !статбюллетень !байланыс қызметіне !нына ай. !арналған бағалар ин. !лық, тоқ. !дексі !сандық, жарты жыл. дық, 9 ай. лық, жылдық, жыл басы. нан үдемелі қорытынды. мен --------------------------------------------------------------------------- 16 !Күрделі салымдар бой. !1999 ж. !ӘАОБЖ !4-күнге !статбюллетень !ынша бағалар индексі: !нына ай. !-құрылыс-монтаждау жұ.!лық, тоқ. !мыстарының бағалар ин.!сандық, !дексі; !жарты жыл. !-жабдықтарға арналған !дық, 9 ай. !бағалар индексі; !лық, жылдық, !өзге де күрделі жұмыс.!жыл басы. !стар мен !нан үдемелі !-шығындардың бағалар !қорытынды. !индексі !мен 1991 !жылдың ба. !засына --------------------------------------------------------------------------- 17 !Құрылыс материалдары. !айлық, !республика!6-күнге !статбюллетень !ның, бөлшектері мен !1999 ж. !бойынша ! !конструкцияларының !желтоқса. ! !бағалар индексі !нына, 1999! !ж. тиісті ! !айына,1991! !ж. базасына --------------------------------------------------------------------------- 18 !Құрылыс өндірісіне ар.!тоқсандық !ӘАОБЖ !10-күнге !статбюллетень !налып сатып алынатын ! !жекелеген құрылыс ма. ! !териалдары, бөлшектері! !мен конструкциялары ! !түрлерінің орташа ба. ! !ғалары ! --------------------------------------------------------------------------- 19 !"Құрамдас бөліктерді ! !құрайтын" әдістемелік ! !құрылыстағы бағалар ! !индексі: ! !-негізгі құрылыс жұ. !тоқсандық !ӘАОБЖ, ЕҚӨЖ!тоқсан. !статбюллетень !мыстары бойынша ! !технология.!ның үшін.! !-тұрғын үй өндірістік ! !лық моделді!ші айының! !және автомобиль жолда.! !ғимараттар !10-күні ! !рына арналған ғимарат.! ! !тоқсан. ! !тардың жекелеген тип. ! ! !ның үшін.! !тері бойынша ! ! !ші айының! ! ! ! !8-күні ! --------------------------------------------------------------------------- 20 !Ауыл шаруашылығының !1999 ж. !ӘАОБЖ, ЕҚӨЖ!3-күні !статбюллетень !өткізілген өнімінің !желтоқса. !бағалар индексі !нына ай. !лық,1999 ж. !тиісті ай. !ына тоқ. сандық, жарты жыл. дық, 9 ай. лық, жылдық, жыл басы. нан үдемелі қорытынды. мен --------------------------------------------------------------------------- 21 !Ауыл шаруашылық !айлық !ӘАОБЖ, ЕҚӨЖ!6-күні !статбюллетень !өнімінің негізгі ! !түрлерінің орташа ! !бағалары ! --------------------------------------------------------------------------- 22 !Ауыл шаруашылық кәсі. !жылдық, !ӘАОБЖ !28 ақпан !статбюллетень !порындары сатып алған !жарты ! !28 тамыз ! !өнеркәсіп өнімі мен !жылдық ! !оларға көрсетілген ! !қызметтердің бағалар ! !индексі ! --------------------------------------------------------------------------- 23 !Өнеркәсіп өніміне, !жылдық, !ӘАОБЖ !28 ақпан !статбюллетень !ауылға көрсетілген !жарты ! !28 тамыз ! !қызметке және түрлі !жылдық ! ! !жолдармен өткізілген ! !ауыл шаруашылық өнімі.! !не арналған бағалардың! !паритеттік ара қатысы ! --------------------------------------------------------------------------- 24 !Жүк тасымалдау тариф. !1999 ж. !ӘАОБЖ, ЕҚӨЖ!есепті !статбюллетень !терінің индексі !желтоқса. !айдың ! !нына ай. !25-күні ! !лық, тоқ. сандық, жарты жыл. дық, 9 ай. лық, жылдық, жыл басы. нан үдемелі қорытынды. мен --------------------------------------------------------------------------- 25 !Орташа бағалар** !а)тұтыну тауарлары !айлық !ӘАОБЖ !30-күні !сызба !мен көрсетілген ! !қызметтерге ! !б)инвестициялық !тоқсандық !ӘАОБЖ !30-күні !сызба !тауарларға ! --------------------------------------------------------------------------- 26 !Қызметкерлердің жеке. !жылдық !Алматы қала. !28 мамыр ! - !леген санаттарының ! !сы ! !еңбегіне ақы төлеу ! --------------------------------------------------------------------------- 27 !Мемлекеттердің астана.!айлық !Астана, облыс!10-күнге !экспресс- !ларында және Қазақ. ! !орталықтары, ! !ақпарат !станмен шекаралас ай. ! !қалалар ! !мақтарда негізгі азық-! !бойынша ! !түліктердің бөлшек ! !сауда бағалары ! --------------------------------------------------------------------------- Біржолғы зерттеулер 28 !Денсаулық сақтау меке.!жылына !ӘАОБЖ !шілде !кестелі !мелерінің халыққа қыз.!1 рет ! !материал !мет көрсетудегі төлем ! !ақысы ! *) Тұтыну бағаларының индексін есептеу үшін. **) ТМД Статкомитетіне деректер беруге арналған сызбалар. Үй шаруашылығы статистикасы 1 !Үй шаруашылығының !айлық, !ӘАОБЖ, !33-күнге !статбюллетень !кірістері мен шығыста.!тоқсандық, !қала, ауыл!40-күнге ! !рының негізгі көрсет. !жарты жылдық! !45-күнге ! !кіштері !9 айдағысы, ! !45-күнге ! !жылдық ! !22 ақпан ! --------------------------------------------------------------------------- 2 !Үй шаруашылықтарындағы!тоқсандық, !ӘАОБЖ, !50-күнге !статбюллетень !тағам өнімдері мен !жылдық !қала, ауыл!60-күнге ! !азық-түлік емес тауар.! !лардың түсу және ! !пайдаланылу балансы ! --------------------------------------------------------------------------- 3 !Үй шаруашылықтарындағы!тоқсандық !ӘАОБЖ, !55-күнге !статбюллетень !мал мен құстың саны ! !қала, ауыл! !мен қозғалысы туралы ! --------------------------------------------------------------------------- 4 !Үй шаруашылықтарындағы! !ӘАОБЖ, !32-күнге !статбюллетень !тауарлар өндірісі мен !тоқсандық, !қала, ауыл!10 тамыз ! !қызмет көрсету !жарты жылдық! !10 қараша! !9 айдағысы, ! !24 ақпан ! !жылдық ! ! ! --------------------------------------------------------------------------- 5 !Үй шаруашылықтарында !жылдық !ӘАОБЖ, !15 ақпан !статбюллетень !ауыл шаруашылық дақыл.! !қала, ауыл! !дарынан алынған жалпы ! !өнім мен шығымдылығы ! !туралы ! --------------------------------------------------------------------------- 6 !Үй шаруашылықтарында !жылдық !ӘАОБЖ, !10 наурыз!статбюллетень !тұрғын жайдың көркей. ! !қала, ауыл! !тілуі мен мәдени-тұр. ! !мыстық заттармен қам. ! !тамасыз етілуі туралы ! --------------------------------------------------------------------------- 7 !Үй шаруашылығы мүшеле.!жылдық !ӘАОБЖ, !3 сәуір !статбюллетень !рінің жұмыспен қамты. ! !қала, ауыл! !луы және күн көрісінің! !негізгі көздері ! --------------------------------------------------------------------------- 8 !Кедейліктің жағдайы !жарты жылдық!ӘАОБЖ, !40-күнге !статбюллетень !мен себебінің монито. !жылдық !қала, ауыл!40-күнге ! !рингі ! --------------------------------------------------------------------------- 9 !Кедейлікті білдіретін !тоқсандық !республика!58-күнге ! кестелі !және белгіленген ке. !жылдық !қала, ауыл!68-күнге ! материал !дейлік деңгейінен тө. ! !мен өмір сүретін ха. ! !лықтың бөлігін анық. ! !тауға арналған көрсет.! !кіштерді әзірлеу ! --------------------------------------------------------------------------- 10 !Децильдігі бойынша !тоқсандық, !республика!60-күнге !статбюллетень !топтарға: !жылдық !қала, ауыл!70-күнге ! !а) халық кірістерін ! !б) тұтыну шығындарын ! !в) тамақ өнімдерін тұ.! !тынуды бөлу ! Біржолғы зерттеулер 11 !Кедей отбасыларының !жылына 1 рет!ӘАОБЖ, !тамыз ! кестелі !материалдық күнкөріс ! !қала, ауыл! ! материал !жағдайы --------------------------------------------------------------------------- 12 !Жас отбасыларының өмір!жылына 1 рет!ӘАОБЖ, !қараша ! кестелі !сүру деңгейі ! !қала, ауыл! ! материал --------------------------------------------------------------------------- 13 !Зерттелетін үй шаруа. !жылына 1 рет!ӘАОБЖ, !маусым ! кестелі !шылықтарындағы уақыт ! !қала, ауыл! ! материал !бюджетін пайдалану ! --------------------------------------------------------------------------- 14 !Республика халқының !жылына 1 рет!ӘАОБЖ, !желтоқсан! кестелі !құндылықтар бағдары ! !қала, ауыл! ! материал !туралы --------------------------------------------------------------------------- 15 !Жаңа сұрақнамалар !жылына 1 рет!ӘАОБЖ, !қыркүйек ! кестелі !бойынша үй шаруашылық.! !қала, ауыл! ! материал !тарын пилоттық зерттеу! --------------------------------------------------------------------------- Еңбек және халықты жұмыспен қамту статистикасы 1 !Экономикалық қызмет !айлық, !ӘАОБЖ, ЭҚОЖ !35-күнге !статбюллетень !түрлері бойынша қыз. !тоқсандық !37-күнге ! !меткерлердің саны мен ! !жалақысы туралы ! --------------------------------------------------------------------------- 2 !Өнеркәсіп салалары !жарты !ӘАОБЖ, ЭҚОЖ !37-күнге !статбюллетень !бойынша қызметкерлер. !жылдық ! !дің саны мен жалақысы ! !туралы ! --------------------------------------------------------------------------- 3 !Келісім-шартпен және !тоқсандық !ӘАОБЖ, ЭҚОЖ !37-күнге !статбюллетень !толық емес жұмыс күні ! ! тарауы !бойынша жұмыс істейтін! !қосымша іс атқарушы ! !қызметкерлер саны ! !туралы ! --------------------------------------------------------------------------- 4 !Экономикалық қызмет ! !ӘАОБЖ, ЭҚОЖ,!41-күнге !статбюллетень !түрлері мен меншік ны.!жылдық !МНЖ !сандары бойынша қыз. ! !меткерлердің саны мен ! !жалақысы туралы ! --------------------------------------------------------------------------- 5 !Өнеркәсіп салалары ! !ӘАОБЖ, ЭҚОЖ,!41-күнге !статбюллетень !мен меншік нысандары !жылдық !МНЖ !бойынша қызметкерлер ! !саны мен жалақысы ту. ! !ралы ! --------------------------------------------------------------------------- 6 !Экономикалық қызмет !тоқсандық !ӘАОБЖ, ЭҚОЖ !38-күнге !статбюллетень !түрлері бойынша жұмыс.! ! !шы күшінің нақты бары ! !мен қозғалысы туралы ! --------------------------------------------------------------------------- 7 !Орташа жалақы мөлшері !жылына !ӘАОБЖ, ЭҚОЖ !14 қыр. !статбюллетень !бойынша толық ай жұмыс!1 рет ! !күйек ! !істеген қызметкерлер. !(маусым) ! !дің санын бөлу ! --------------------------------------------------------------------------- 8 !"1999 жылғы Халық са. !жылына 1 !ӘАОБЖ, ЭҚОЖ,!24 қараша! деректер !нағы" қортындысы бой. !рет !қалалық және! ! базасы !ынша халық санының өз.! !селолық ме. ! !геруіне байланысты ! !кендер бой. ! !(қайта есептемегенде) ! !ынша ! !1994-1998 жылдардағы ! !еңбек ресурстарын қай.! !та есептеу балансы ! --------------------------------------------------------------------------- 9 !Халықтың жұмысқа орна.! айлық, !ӘАОБЖ !7-күнге !экспресс- !ласуы мен қамтылуы, !тоқсандық !ӘАОБЖ !35-күнге !ақпарат !жұмыссыздар саны ! !статбюллетень !туралы ! --------------------------------------------------------------------------- 10 !Қазақстан Республика. !тоқсандық !ӘАОБЖ !35-күнге !экспресс- !сына шетел жұмысшы кү.! !ақпарат !шін жұмысқа тарту және! !Қазақстан Республика. ! !сының жұмысшы күшін ! !шетке жіберу туралы ! --------------------------------------------------------------------------- 11 !Экономикалық қызмет ! жылдық !ӘАОБЖ, ЭҚОЖ !31 мамыр !статбюллетень !түрлері бойынша қыз. ! !меткерлердің саны мен ! !жалақысы туралы ! --------------------------------------------------------------------------- 12 !Экономикалық қызмет ! жылдық !ӘАОБЖ, ЭҚОЖ !31 мамыр !статбюллетень !түрлері бойынша әйел ! ! тарауы !жұмысшылар мен қызмет.! !керлер саны туралы ! --------------------------------------------------------------------------- 13 !Қалалық және ауылдық ! жылдық !ӘАОБЖ, ЭҚОЖ !31 мамыр !статбюллетень !елді мекендерде орна. ! !қалалық және! ! тарауы !ласқан кәсіпорындарда,! !ауылдық жер.! !мекемелер мен ұйымдар.! !лерге бөліп ! !да жұмыс істейтін қыз.! !меткерлердің 1999 жыл.! !ғы саны мен жалақысы ! !туралы ! --------------------------------------------------------------------------- 14 !Экономикалық қызмет ! жылдық !ӘАОБЖ, ЭҚОЖ !31 мамыр !статбюллетень !түрлері бойынша қыз. ! ! тарауы !меткерлер санаттарына ! !қарай қызметкерлердің ! !саны туралы --------------------------------------------------------------------------- 15 !Экономикалық қызмет ! жылдық !ӘАОБЖ, ЭҚОЖ !31 мамыр !статбюллетень !түрлері бойынша жұмыс ! ! тарауы !істейтіндердің және ! !толық емес жұмыс күні ! !жұмыс істейтіндердің ! !саны мен құрамы туралы! --------------------------------------------------------------------------- 16 !Экономикалық қызмет ! жылдық !ӘАОБЖ, ЭҚОЖ !31 мамыр !статбюллетень !түрлері бойынша жалақы! ! тарауы !қорының құрамы туралы ! --------------------------------------------------------------------------- 17 !Экономикалық қызмет ! жылдық !ӘАОБЖ, ЭҚОЖ !31 мамыр !статбюллетень !түрлері бойынша жұмыс.! ! !шы күшінің құны туралы! --------------------------------------------------------------------------- 18 !Экономикалық қызмет ! жылдық !ӘАОБЖ, ЭҚОЖ !12 маусым!статбюллетень !түрлері бойынша қызмет! ! !керлердің күнтізбелік ! !уақыт қорын пайдалану ! !туралы ! --------------------------------------------------------------------------- 19 !Өнеркәсіптегі еңбек !жылдық !ӘАОБЖ, ЭҚОЖ !8 маусым !статбюллетень !жөнінде есеп беру ! --------------------------------------------------------------------------- 20 !Еңбек ресурстарының !жылдық !ӘАОБЖ, ЭҚОЖ !16 маусым!статбюллетень !1999 жылғы орташа ! !қалалық және! !балансы ! !ауылдық жер.! !лер бойынша ! --------------------------------------------------------------------------- 21 !Еңбек жайының ахуалы, !жылдық !ӘАОБЖ, ЭҚОЖ !24 сәуір !статбюллетень !зиянды және қауіпті ! !еңбек жағдайларындағы ! !жұмыс үшін жеңілдіктер! !мен өтемдер туралы ! --------------------------------------------------------------------------- 22 !Ірі өнеркәсіп кәсіпо. !тоқсандық !ӘАОБЖ, ҚҮЖЖ !40-күнге !статбюллетень !рындарының мониторин. ! ! тарауы !гі* ! --------------------------------------------------------------------------- Біржолғы зерттеулер 23 !1999 жылғы экономика. !пилоттық !ӘАОБЖ, ЭҚОЖ,! - !статбюллетень !лық қызметтің (Герма. !іріктеп ! КМН ! !нияның GТZ-мен бірге) !зерттеу !жекелеген түрлеріндегі! !негізгі лауазымдар мен! !мамандықтар бойынша ! !еңбекақы туралы ! --------------------------------------------------------------------------- 24 !Үй шаруашылығы арқылы !пилоттық !ӘАОБЖ ! 2001 ! - !(TACIS жобасы) жұмыс. !іріктеп ! ! жылға ! !сыздық пен жұмыс күшін!зерттеу ! !ауыспалы ! !зерттеу (ЖКЗ) ! --------------------------------------------------------------------------- * Қызметтік пайдалану үшін. Әлеуметтік статистика 1 !2000/2001 оқу жылы !жылына !ӘАОБЖ, МНЖ, !25 желтоқ.!статбюллетень !басында күндізгі жалпы!1 рет !МБОБЖ !сан !білім беретін мектеп. ! !тер ! ! а) 2000/2001 оқу жылы!жылына !ӘАОБЖ, МНЖ, !18 қаңтар !статбюллетень !басында оқыту тілі !1 рет !МБОБЖ ! !бойынша оқушылар мен ! !мектептерді бөлу ! ! б) 2000/2001 оқу жылы!жылына !ӘАОБЖ, МНЖ, !8 ақпан !статбюллетень !басындағы әр түрлі !1 рет !МБОБЖ ! !пәндерді тереңдетіп ! !оқыту мен шет тілдерін! !оқыту туралы мәлімет. ! !тер ! ! в) 2000/2001 оқу жылы!жылына !ӘАОБЖ, МНЖ, !24 ақпан !статбюллетень !басындағы күндізгі !1 рет !МБОБЖ ! !жалпы оқу орындарының ! !материалдық базасы ту.! !ралы мәліметтер ! --------------------------------------------------------------------------- 2 !2000/2001 оқу жылы !жылдық !ӘАОБЖ, МНЖ, !25 желтоқ.!статбюллетень !басындағы жоғары оқу ! !МБОБЖ !сан !орындарының қызметі ! !туралы ! --------------------------------------------------------------------------- 3 !2000/2001 оқу жылы !жылдық !ӘАОБЖ, МНЖ, !25 желтоқ.!статбюллетень !басындағы колледждер. ! !МБОБЖ !сан !дің қызметі туралы ! --------------------------------------------------------------------------- 4 !Бастапқы кәсіптік !жылдық !ӘАОБЖ, МНЖ !20 наурыз !статбюллетень !білім беретін оқу ! !орнының есебі ! --------------------------------------------------------------------------- 5 !Тұрақты мектепке !жылдық !ӘАОБЖ, МНЖ !15 мамыр !статбюллетень !дейінгі ұйымның есебі ! --------------------------------------------------------------------------- 6 !Кәсіпорындардың (ұйым.!жылдық !ӘАОБЖ, МНЖ, !24 сәуір !статбюллетень !дардың) ғылыми-техни. ! !ЭҚОЖ ! !калық қызметі туралы ! --------------------------------------------------------------------------- 7 !Аспирантура мен докто.!жылдық !ӘАОБЖ !15 наурыз !статбюллетень !рантураның қызметі ! !туралы ! --------------------------------------------------------------------------- 8 !Денсаулық сақтау меке.!жылдық !ӘАОБЖ, МНЖ !17 сәуір !статбюллетень !мелерінің қызметі ! !туралы ! --------------------------------------------------------------------------- 9 !Өндірістегі жарақат. !жылдық !ӘАОБЖ, МНЖ !28 сәуір !статбюллетень !тану және кәсіптік ! !ЭҚЖЖ ! !аурулар туралы ! --------------------------------------------------------------------------- 10 !Атмосфералық ауаны !жарты !ӘАОБЖ !31 шілде !экспресс- !қорғау туралы !жылдық ! !ақпарат --------------------------------------------------------------------------- 11 !Атмосфералық ауаны ! !ӘАОБЖ !26 сәуір !статбюллетень !қорғау туралы !жылдық ! ! --------------------------------------------------------------------------- 12 !Экологиялық апаттар, !жылдық, !ӘАОБЖ !15 ақпан !статбюллетень !тоқтатылған объектілер!жарты ! !31 шілде ! !және табиғат қорғау !жылдық !заңдарын бұзушылықтар ! !туралы ! --------------------------------------------------------------------------- 13 !Табиғат қорғаудың ! !ӘАОБЖ, МНЖ, !22 мамыр !статбюллетень !ағымдағы шығындары, !жылдық !ЭҚОЖ ! !экологиялық төлемдер ! !және табиғи ресурстар ! !үшін ақы ! --------------------------------------------------------------------------- 14 !Уытты қалдықтардың ! !ӘАОБЖ, МНЖ, !22 мамыр !статбюллетень !пайда болуы және олар.!жылдық !ЭҚОЖ ! !ды құрту туралы ! --------------------------------------------------------------------------- 15 !Аз мөлшердегі зейнета.!тоқсандық !республика !15-күні !сызба !қы, шәкіртақы туралы ! !бойынша ! !мәліметтер* ! --------------------------------------------------------------------------- 16 !Тіркелген қылмыстар !айлық !ӘАОБЖ !8-күнге !экспресс- !туралы ! ! !ақпарат !тоқсандық !ӘАОБЖ !20-күнге !статбюллетень --------------------------------------------------------------------------- *) ТМД Статкомитетіне деректер беруге арналған сызба. Демографиялық статистика 1 !Халықтың табиғи !айлық !ӘАОЖ !30-күніне ! кестелі !қозғалысы ! !дейін ! материал !тоқсандық ! !34-күнге !статбюллетень а) алдын ала алынған !жылдық !ӘАОЖ !34-күні !статбюллетень деректер б) ақырғы деректер !жылдық !ӘАОЖ !5 сәуір ! кестелі ! материал --------------------------------------------------------------------------- 2 !Халықтың көші-қоны !айлық, !ӘАОЖ,ұлттық !30-күніне !статбюллетень !тоқсандық,!білімі, от. !дейін ! !жылдық !басылық жағ.!34-күнге ! !дайы, жынысы!1 наурыз ! !жасы, миг. ! !раннтық ста.! !тусы бойынша! --------------------------------------------------------------------------- 3 !Халықтың саны !айлық !ӘАОЖ !38-күнге !экспресс- !жылдық !ӘАОЖ !26 сәуір !ақпараттар !жылдық !жынысы, жасы!27 сәуір !статбюллетень !бойынша ! !жылдық !ӘАОЖ, жеке. !15 мамыр !экспресс- !леген ұлттар!29 мамыр !ақпарат !бойынша ӘАОЖ! !статбюллетень --------------------------------------------------------------------------- 4 !Кәрілік және өмірдің !жылдық !ӘАОЖ жынысы,!12 маусым !экспресс- !ұзақтығы кестесін ! !жасы бойынша! !ақпарат !жасау ! --------------------------------------------------------------------------- 5 !Туу кестесін жасау !жылдық !Жасы бойынша!19 маусым !экспресс- !ақпарат --------------------------------------------------------------------------- 6 !Әкімшілік-аумақтық !жылдық, !ӘАОЖ !18 ақпан !статбюллетень !жаңа құрулар !жарты !4 тамыз ! !жылдық, ! !ұдайы ! --------------------------------------------------------------------------- 7 !ӘАОЖ жіктегіштерін ! ұдайы ! !4 ақпан !деректер !актуальдендіру ! ! базасы --------------------------------------------------------------------------- 8 !Халық регистрін жасау ! ұдайы !ӘАОЖ !5 шілде !регистр !және жүргізу ! Біржолғы зерттеулер 9 !Халықтың 1990-1999 !жылына !ӘАОЖ !қазан - !деректер !жылдардағы және орташа!1 рет !қараша ! базасы !1990-1998 жылдардағы ! !жасы, жынысы, қоныста.! !ну түрі бойынша жалпы ! !санын, сондай-ақ туу. ! !дың, өлудің, үйлену. ! !дің және қоныстану тү.! !рі бойынша ажырасудың ! !коэффициентін қайта ! !есептеу ! Конъюктуралық зерттеулер 1 !Қазақстан Республика. !айлық !ӘАОБЖ, МНЖ,!12-күні ! баспасөз !сының өнеркәсіп кәсі. !тоқсандық !ЭҚОЖ, КМЖ !15-күні ! шығарылымы !порындарының қаржылық-! !экономикалық жағдайы ! !туралы ! --------------------------------------------------------------------------- 2 !Қазақстан Республика. !тоқсандық !ӘАОБЖ, МНЖ,!15-күні ! баспасөз !сының ауыл шаруашылық ! !ЭҚОЖ, КМЖ ! ! шығарылымы !кәсіпорындарының қар. ! !жылық-экономикалық ! !жағдайы туралы ! --------------------------------------------------------------------------- 3 !Республиканың сауда !айлық, !ӘАОБЖ, МНЖ,!15-күні ! баспасөз !кәсіпорындарының қар. !тоқсандық !ЭҚОЖ, КМЖ !15-күні ! шығарылымы !жылық-экономикалық ! !жағдайы туралы ! --------------------------------------------------------------------------- 4 !Республиканың құрылыс !тоқсандық !ӘАОБЖ, МНЖ,!15-күні ! баспасөз !ұйымдарының қаржылық- ! !ЭҚОЖ, КМЖ ! ! шығарылымы !экономикалық жағдайы ! !туралы ! --------------------------------------------------------------------------- 5 !Тұтынушыларды конъюк. !айлық !ӘАОБЖ, МНЖ,!15-күні ! баспасөз !туралық зерттеу ("Тұ. ! !ЭҚОЖ, КМЖ ! ! шығарылымы !тынушылар сезімдерінің! !индексі") ! Статистикалық регистрлер 1 !Заңды тұлғаларды !тұрақты ! - !жеке жос. ! регистр !есепті тіркеу ! !пар бойынша! --------------------------------------------------------------------------- 2 !Әкімшілік регистрді ! !жүргізу: ! а) барлық заңды тұл. !айлық !ӘҚОЖ, МНЖ, !10-күні !статбюллетень ғалар бойынша ! !КМЖ ! б) шағын кәсіпорындар!айлық !ӘҚОЖ, МНЖ, !15-күні !статбюллетень бойынша ! !КМЖ ! --------------------------------------------------------------------------- 3 !Статистикалық регистр.!тоқсандық !ӘҚОЖ, МНЖ, !жеке жоспар! каталогтар !ді жүргізу ! !КМЖ !бойынша ! --------------------------------------------------------------------------- 4 !Жеке кәсіпкерлердің !тоқсандық !ЭҚӨЖ !15 сәуір !статбюллетень !реестрін жүргізу ! ! !15 шілде ! !15 қазан ! --------------------------------------------------------------------------- 5 !Тұрғын үй-жайлар реги.!тоқсандық !ӘАОБЖ !жеке жоспар! регистр !стрін қалыптастыру мен! !бойынша ! !жүргізу ! --------------------------------------------------------------------------- 6 !Қаржылық емес корпора.!айлық !ЭҚӨЖ !жеке жоспар! каталог !ция секторынан басқа ! !бойынша ! !жергілікті бірліктегі ! !журналдарды жүргізу ! --------------------------------------------------------------------------- 7 !Жыл басында регистр. !жылына ! - !жеке жоспар! регистр !лердегі жіктегіштердің!1 рет ! !бойынша ! !кодтарын тапсыру ! --------------------------------------------------------------------------- 8 !Регистрді сыртқы көз. !тоқсандық ! - !жеке жоспар! регистр !дерден актуальдендіру ! ! !бойынша ! --------------------------------------------------------------------------- 9 !Регистрлер сапасына !жылдық ! - !жеке жоспар! экспресс- !баға беру ! ! !бойынша ! ақпарат --------------------------------------------------------------------------- 10 !Статистикалық және !жылдық ! - !20 қаңтар ! регистр !әкімшілік регистрлерді! ! ! ! !кәсіпорындарға арнал. ! !ған сауалнама негізін.! !де актуальдендіру ! --------------------------------------------------------------------------- Жиынтық жұмыстар 1 !"Қазақстан Республика.!айлық !ӘАОБЖ, ЭҚӨЖ,!15-күні ! баяндама !сының әлеуметтік-эко. ! !МНЖ ! !номикалық жағдайы" ! !баяндама ! --------------------------------------------------------------------------- 2 !Заңды және жеке тұлға.! !жыл ішінде! !ларды 2000 жылға ар. ! !налған мемлекеттік ! !статистикалық есеп ны.! !сандарының бланкілері.! !мен және оларды толты.! !ру жөніндегі нұсқау. ! !лықтармен қамтамасыз ! !ету жөніндегі жұмыс. ! !тарды ұйымдастыру ! --------------------------------------------------------------------------- 3 !Статистикалық жылнама.! !жыл ішінде! !ларды, анықтамалықтар ! !мен журналдары әзірлеу! --------------------------------------------------------------------------- 4 !Кешендерді ақпараттық-! !жыл ішінде! !бағдарламалық қамтама.! !сыз ету ! --------------------------------------------------------------------------- Ескерту: ЭҚОЖ - Экономикалық қызметтің барлық түрлерінің ортақ жіктегіші МНЖ - Меншік нысанының жіктегіші ӘАОБЖ - Әкімшілік-аумақтық объектілерді белгілеулер жүйесі КМЖ - Кәсіпорындардың мөлшерлік жіктегіші ҰҚНЖ - Шаруашылық жүргізудің ұйымдық-құқықтық нысандарының жіктегіші ЕҚӨЖ - Еуропалық Қоғамдастықтың қызмет түрлері өнімдерінің жіктегіші МБОБЖ - Мемлекеттік және шаруашылық басқару органдарын белгілеулер жүйесі ӘАОЖ - Әкімшілік-аумақтық объектілердің жіктегіші ЕҚ - Еуропалық Қоғамдастық Оқығандар: Қобдалиева Н.М. Орынбекова Д.К.
 

Об утверждении Плана статистических работ Агентства Республики Казахстан по статистике на 2000 год

Постановление Правительства Республики Казахстан от 11 января 2000 года N 40. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 января 2010 года N 37

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 29.01.2010 N 37.

      В соответствии с Законом Республики Казахстан Z970098_ "О государственной статистике" Правительство Республики Казахстан постановляет:
      1. Утвердить прилагаемый План статистических работ Агентства Республики Казахстан по статистике на 2000 год.
      2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
Премьер-Министр Республики Казахстан
Утвержден
постановлением Правительства Республики Казахстан от 11 января 2000 г. N 40
 
 
                          План статистических работ Агентства Республики Казахстан по статистике на 2000 год ___________________________________________________________________________ N !Наименование!Периодичность!Виды груп-!Сроки представления!Форма пред- п/п!статистичес-! !пировок !для пользователей !ставления !ких работ ! !(по клас- ! ! ! ! !сификато- ! ! ! ! !рам, дру- ! ! ! ! !гое) ! ! -------------------------------------------------------------------------- Статистика национального счетоводства, межотраслевой баланс и финансовая деятельность предприятий и организаций 1 Валовой внут- квартальная ОКЭД 10 февраля экспресс- ренний продукт 10 мая информации (ВВП) в теку - 10 августа щих и постоян- 10 ноября ных ценах, по оперативным данным 2 ВВП производ- квартальная ОКЭД, КФС, 30 июня экспресс- ственным мето- полугодовая СОАТО 30 сентября информации дом в текущих 30 октября и постоянных 27 декабря ценах на осно- ве отчетной информации 3 ВВП за 1999 годовая ОКЭД, 16 сентября экспресс- год производ- ОКЭД, КФС 21 октября информации ственным мето- СОАТО 18 ноября дом в текущих ОКЭД, СОАТО 21 ноября статбюллетень и постоянных ценах на осно- ве отчетной информации 4 ВВП методом квартальная по секторам 30 июня экспресс- конечного ис- экономики 30 сентября информации пользования в 25 октября текущих и годовая 27 декабря постоянных ценах на ос- нове отчетных данных 5 ВВП за 1999 годовая по секторам 25 октября экспресс- год методом экономики информация дохода 6 Национальные годовая ОКЭД, по 20 декабря статбюллетень счета внутрен- секторам ней экономики экономики за 1998 год (окончательный расчет) и за 1999 год (уточ- ненный расчет) 7 Эксперимен- годовая по секторам 20 декабря экспресс- тальный расчет экономики информация финансового счета за 1998 год 8 Национальное годовая по секторам 25 ноября экспресс- богатство экономики информация Республики Казахстан за 1999 год 9 Основные годовая СОАТО, ОКЭД 26 мая статбюллетень показатели КРП, КФС производст- венно-фи- нансовой деятельнос- ти предприя- тий (органи- заций) 10 Основные по- месячная СОАТО, ОКЭД на 36-й день статбюллетень казатели квартальная КРП, КФС на 70-й день производст- венно-финан- совой деятель- ности пред- приятий (организа- ций) 11 Основные по- годовая СОАТО, ОКЭД 30 мая статбюллетень казатели КРП, КФС производст- венно-финан- совой дея- тельности предприятий (организа- ций), пере- данных в доверитель- ное управ- ление 12 Основные по- квартальная СОАТО, ОКЭД на 77-й день статбюллетень казатели ОКПО производст- венно-финан- совой дея- тельности предприятий (организа- ций), пере- данных в доверитель- ное управ- ление 13 Основные по- квартальная СОАТО, ОКЭД на 79-й день статбюллетень казатели годовая ОКПО 30 мая производст- венно-финан- совой дея- тельности предприятий- естественных монополистов 14 Выпуск, раз- годовая СОАТО, ОКЭД 20 апреля статбюллетень мещение и КОПФ обращение ценных бумаг 15 Выпуск, раз- квартальная СОАТО, ОКЭД на 60-й день статбюллетень мещение и КОПФ обращение ценных бумаг 16 Перечень полугодовая СОАТО, ОКЭД, 14 августа статбюллетень убыточных годовая ОКПО 30 мая предприятий 17 Мониторинг квартальная СОАТО, ОКЭД, на 70-й день раздел крупнейших ОКПО статбюллетеня предприятий промышлен- ности* 18 Основные квартальная СОАТО, ОКЭД, на 70-й день статбюллетень показатели ОКПО производст- венно-финан- совой дея- тельности крупнейших предприятий промышлен- ности 19 Наличие и годовая СОАТО, ОКЭД 16 июня табличный движение КФС, КРП, КОПФ, материал основных по видам фондов средств и нематериаль- ных активов 20 Сводный отчет годовая СОАТО, ОКЭД 3 июля статбюллетень о наличии и КФС, КРП, КОПФ, движении ос- по видам фондов новных средств и нематериаль- ных активов 21 Основные СОАТО, ОКЭД показатели КФС, КРП, КОПФ, деятельности: а) малых квартальная по видам фондов на 65-й день статбюллетень предприятий** годовая 29 мая б) предприятий квартальная на 75-й день малого бизнеса годовая 9 июня 22 Баланс основ- годовая СОАТО, ОКЭД, 14 июля статбюллетень ных фондов по видам фондов, КОПФ, КФС 23 Затраты на IV квартал СОАТО, ОКЭД, 6 марта статбюллетень производство 1999 г. КФС, КРП, 5 июня и реализацию годовая КОПФ продукции (товаров, услуг) 24 Сводный отчет годовая СОАТО, ОКЭД, 20 июля статбюллетень о затратах на КФС, КРП, КОПФ производство и реализацию продукции (товаров, услуг) 25 Затраты на производство и реализацию продукции (товаров, услуг): а) предприя- IV квартал СОАТО, ОКЭД 9 марта статбюллетень тий естест- 1999 г. венных годовая 7 июня монополис- тов б) передан- IV квартал СОАТО, ОКЭД 9 марта статбюллетень ных в до- 1999 г. верительное годовая 7 июня управление 26 Межотрасле- годовая ОКЭД 1 ноября статбюллетень вой баланс производства и использо- вания продук- ции (работ, услуг) за 1999 год по краткой схеме МОБ СНС Единовременные обследования 27 Для разработки Подготовительные работы межотраслевого баланса произ- водства и ис- пользования продукции (работ, услуг) за 2002 год по расширенной схеме МОБ СНС (*) Для служебного пользования (**) Согласно классификатору размерности предприятий (с численностью работающих менее 50 человек). ___________________________________________________________________________ N !Наименование!Периодичность!Виды груп-!Сроки представления!Форма пред- п/п!статистичес-! !пировок !для пользователей !ставления !ких работ ! !(по клас- ! ! ! ! !сификато- ! ! ! ! !рам, дру- ! ! ! ! !гое) ! ! -------------------------------------------------------------------------- Статистика сельского, лесного и рыбного хозяйства 1 Об итогах сева под урожай 2000 года: а) предвари- 1 раз в год СОАТО, КОПФ 10 июля статбюллетень тельные данные (по заверше- нии сева) б) окончатель- -//- СОАТО, КОПФ, 1 августа статбюллетень ные данные КФС, КРП, ОКЭД 2 О сборе урожая 1 раз в год сельхозкультур (на 1 ноября) со всех земель: а)окончательные -//- СОАТО, КОПФ 1 февраля статбюллетень расчеты за 1999 год б) предваритель- -//- СОАТО, КОПФ, 26 декабря статбюллетень ные расчеты за КФС, КРП, ОКЭД 2000 год 3 Окончательный годовая СОАТО, КОПФ, 1 марта статбюллетень расчет произ- КФС, КРП, ОКЭД водства продуктов животноводства за 1999 год 4 О состоянии месячная СОАТО, КОПФ на 9-й день статбюллетень животноводства во всех категориях хозяйств 5 О состоянии годовая СОАТО, КОПФ, 28 февраля статбюллетень животноводства КФС, КРП, ОКЭД, во всех по предприятиям* категориях (организациям) хозяйств на 1.01.2000 года 6 О состоянии годовая СОАТО, КОПФ, 28 февраля статбюллетень пушного зверо- КФС, КРП водства 7 Потребление населением основных продуктов питания за 1999 год: а) предвари- годовая по республике 15 февраля экспресс- тельный информация расчет б) окончатель- годовая СОАТО 1 августа статбюллетень ный расчет 8 О добыче рыбы квартальная СОАТО, КОПФ, на 10-й день статбюллетень и других КФС, КРП морепродуктов 9 О рыбоводстве годовая СОАТО, КОПФ, 28 марта статбюллетень КФС, КРП 10 Балансы годовая СОАТО 10 августа статбюллетень продуктов растениеводства и животноводства в натуральном выражении за 1999 год 11 Расчет валовой продукции сельского, лесного и рыбного хозяйства за 1999 год ( в сопоставимых и текущих ценах): а) предвари- годовая СОАТО, КОПФ 31 января статбюллетень тельный расчет б)окончатель- годовая СОАТО, КОПФ 30 июня статбюллетень ный расчет 12 Основные годовая СОАТО, КОПФ, 15 мая статбюллетень показатели КФС, ОКЭД, финансово- КРП хозяйственной деятельности сельскохозяйст- венных товаро- производителей за 1999 год 13 Основные годовая СОАТО, КОПФ, 20 апреля статбюллетень показатели КФС, КРП предприятий (организаций), оказывающих сельскохозяйст- венные услуги 14 О заготовке квартальная СОАТО, КОПФ, на 15-й день статбюллетень леса КФС, КРП 15 О лесокультур- годовая СОАТО, КОПФ, 21 февраля статбюллетень ных и лесо- КФС, КРП хозяйственных работах 16 О государст- годовая СОАТО 15 марта статбюллетень венных запо- ведниках и национальных природных парках 17 Об охотничьих годовая СОАТО, КОПФ, 16 марта статбюллетень хозяйствах КФС, КРП 18 Наличие годовая СОАТО, КОПФ, 1 марта статбюллетень тракторов, КФС, КРП сельскохо- зяйственных машин и оборудования 19 Актуализация постоянно СОАТО, КОПФ, по отдельному статбюллетень сельскохозяй- КФС, ОКЭД графику ственного регистра Единовременные обследования 20 О деятельнос- годовая СОАТО апрель статбюллетень ти крестьянс- ких (фермерс- ких) хозяйств 21 Посевные пло- годовая СОАТО - - щади сельхоз- культур в крестьянских (фермерских) хозяйствах ** 22 Посевные годовая СОАТО - - площади сельхозкуль- тур в хозяйст- вах населения ** 23 Обследование годовая СОАТО - - садовых и дачных участков ** 24 Валовой сбор годовая СОАТО - - сельхозпро- дукции в крестьянских (фермерских) хозяйствах ** 25 Валовой сбор годовая СОАТО - - сельхозпро- дукции в хозяйствах населения, садовых и дачных участках ** 26 Опрос годовая СОАТО - - владельцев скота и птицы в городской и приближен- ной к ней местности *** 27 Сельскохозяй- подготовительные ственная пере- работы пись в 2001 году ________________________ *) Для служебного пользования. **) Данные обследования используются для подготовки статбюллетеней, а также для актуализации статрегистра. ***) Для актуализации сельскохозяйственных регистров и окончательных расчетов производства продукции животноводства. ___________________________________________________________________________ N !Наименование!Периодичность!Виды груп-!Сроки представления!Форма пред- п/п!статистичес-! !пировок !для пользователей !ставления !ких работ ! !(по клас- ! ! ! ! !сификато- ! ! ! ! !рам, дру- ! ! ! ! !гое) ! ! -------------------------------------------------------------------------- Статистика промышленного производства 1 Основные пока- годовая СОАТО, ОКЭД, 30 апреля база данных затели работы КФС, КРП, КПЕС 30 мая статсборник промышленности Республики Казахстан в 1999 году 2 Средние оптовые годовая СОАТО, КПЕС апрель табличный цены продукции материал промышленности ** 3 Основные пока- годовая СОАТО, ОКЭД, 15 апреля статбюллетень затели работы КФС, КРП, КПЕС малых предприя- тий в промышлен- ности 4 Баланс произ- годовая СОАТО, КПЕС 10 мая статбюллетень водственных мощностей промышленных предприятий 5 О производстве, годовая СОАТО 15 мая статсправочник распределении и потреблении электрической энергии, составе энергетического оборудования 6 Технико-экономи- годовая СОАТО 17 мая статсправочник ческие показа- тели работы теплоэлектро- станций, гидро- электростанций и котельных станций 7 О работе водо- годовая СОАТО 31 мая статбюллетень провода (от- дельной водо- проводной сети) 8 О работе пред- годовая СОАТО 12 июня статбюллетень приятий, отпус- кающих сетевой (сжиженный) газ 9 О работе пред- годовая СОАТО 20 июня статбюллетень приятий, отпус- кающих тепло- энергию 10 Среднегодовые за январь- СОАТО, КПЕС 26 января табличный оптовые цены декабрь материал промышленной продукции по оперативным данным ** 11 Основные пока- месячная СОАТО, ОКЭД, на 8-й день статбюллетень затели работы КРП, КПЕС промышленности Республики Казахстан 12 Ожидаемые итоги месячная СОАТО, ОКЭД, на 20-й день экспресс- работы промыш- КРП, КПЕС информация ленности Республики Казахстан 13 Производство месячная СОАТО, ОКЭД, на 11-й день статбюллетень потребительских КФС товаров 14 Отгрузка по месячная СОАТО, ОКЭД, на 10-й день статбюллетень видам продук- КПЕС, КФС ции и остатки продукции в местах хранения 15 Мониторинг крупнейших предприятий промышленности *: а) по показа- месячная СОАТО, ОКЭД, на 20-й день статбюллетень телям промыш- КПЕС, КФС ленного произ- по списку водства предприятий (организаций) б) по показа- квартальная СОАТО, ОКЭД, на 25-й день статбюллетень телям финан- КПЕС, КФС совой, инвес- по списку тиционной предприятий деятельности (организаций) и труда 16 Производство квартальная СОАТО, КПЕС, на 16-й день статбюллетень и реализация по предприятиям этилового (организациям) спирта и алкогольной продукции * 17 Основные пока- квартальная СОАТО, ОКЭД, на 20-й день статбюллетень затели работы КРП, КФС предприятий Республики Казахстан по формам собственности 18 Основные пока- квартальная СОАТО, ОКЭД, на 27-й день статбюллетень затели работы КФС, КРП, КПЕС крупных, сред- них и малых промышленных предприятий 19 Основные пока- квартальная СОАТО, ОКЭД, на 18-й день табличный затели работы КФС, КРП, КПЕС материал промышленных предприятий 20 Основные пока- квартальная СОАТО, ОКЭД, на 25-й день статбюллетень затели работы: КФС, КРП, КПЕС а) малых предприятий б) предприятий малого бизнеса 21 Военно-промыш- квартальная СОАТО, по на 18-й день статбюллетень ленная продук- предприятиям ция * (организациям), производящим военно-промыш- ленную продук- цию 22 Мониторинг квартальная СОАТО, ОКЭД, на 25-й день статбюллетень предприятий, КПЕС, по переданных в предприятиям управление (организациям), отечественным переданным в и иностранным управление компаниям * 23 Среднегодовые квартальная СОАТО, КПЕС на 25-день база данных оптовые цены промышленной продукции *** Единовременные обследования 24 О работе 1 раз в СОАТО июль справочный предприятий, год материал организаций и частных лиц, занимающихся самообеспечением электроэнергии, теплоэнергии 25 О деятельности 1 раз в СОАТО август справочный физических лиц, год материал занимающихся предпринима- тельской деятельностью _____________________ *) Для служебного пользования. **) Для расчета индекса физического объема. ***) Для расчета показателей СНС. ___________________________________________________________________________ N !Наименование!Периодичность!Виды груп-!Сроки представления!Форма пред- п/п!статистичес-! !пировок !для пользователей !ставления !ких работ ! !(по клас- ! ! ! ! !сификато- ! ! ! ! !рам, дру- ! ! ! ! !гое) ! ! -------------------------------------------------------------------------- Статистика инвестиций и строительного производства 1 Ввод в дейст- годовая КФС, ОКЭД, 12 мая статбюллетень вие объектов, КОПФ, КРП основных фон- дов и освоение инвестиций 2 Ввод в дейст- месячная КФС, ОКЭД, на 7-й день статбюллетень вие объектов, квартальная КОПФ, КРП на 15-й день основных фон- дов и использо- вание капиталь- ных вложений 3 О строительст- ве объектов и вводе мощнос- тей: а) предусмот- месячная по перечню на 7-й день статбюллетень ренных к вво- мощностей, ду в текущем строек и году и после- объектов дующие годы * б) включенных годовая по мощностям, на 20-й день статбюллетень в номенклатуру стройкам и контрольных объектам цифр * в) финансиру- квартальная на 9-й день статбюллетень емых за счет иностранных инвестиций * 4 Об объемах квартальная КРП, КФС на 12-й день статбюллетень подрядных годовая 24 февраля (контрактных) работ: а) по крупным квартальная КФС, КРП на 45-й день статбюллетень строительным организациям * б) по малым квартальная КФС, КРП, на 15-й день, статбюллетень строительным годовая КОПФ 28 февраля организациям 5 Сведения об квартальная ОКЭД, КФС, на 55-й день статбюллетень инвестициях: годовая КРП, КОПФ 18 марта а) по пред- квартальная ОКЭД, КФС, на 55-й день статбюллетень приятиям и КРП организациям- недропользо- вателям б) по пред- квартальная ОКЭД, КФС, на 55-й день статбюллетень приятиям и КРП организациям, заключившим контракты в приоритетных секторах экономики 6 Мониторинг квартальная ОКЭД, КФС, на 55-й день раздел крупнейших КРП, КОПФ статбюллетеня предприятий промышлен- ности * 7 Сведения об квартальная ОКЭД, КФС, на 65-й день статбюллетень инвестициях КРП, КОПФ в Казахстан из-за рубежа и инвестициях из Казахстана за рубеж 8 Сведения об годовая КФС, КРП, 24 февраля статбюллетень основных по- КОПФ казателях деятельности организации, осуществляющей проектирова- ние и инженерные изыскания для капиталь- ного строитель- ства 9 Ввод в годовая КФС, КРП, 14 марта статбюллетень действие КОПФ, ОКЭД объектов и инвестиций на охрану окружа- ющей среды и рациональное использование природных ресурсов 10 О результа- годовая КФС, КРП, 29 мая статбюллетень тах и состоя- КОПФ, ОКЭД нии производ- ственного строительства Регистр строек производствен- ного назначе- ния 11 Сведения о годовая КФС, КРП, 3 марта статбюллетень наличии и КОПФ, ОКЭД использовании строительных машин, числя- щихся на балансе отчитывающейся организации Единовременные обследования 12 Обследование 1 раз в КФС, КРП, 10 октября статбюллетень жилищного год КОПФ, ОКЭД строительства _______________________ *) Для служебного пользования. ___________________________________________________________________________ N !Наименование!Периодичность!Виды груп-!Сроки представления!Форма пред- п/п!статистичес-! !пировок !для пользователей !ставления !ких работ ! !(по клас- ! ! ! ! !сификато- ! ! ! ! !рам, дру- ! ! ! ! !гое) ! ! -------------------------------------------------------------------------- Статистика внутренней торговли, транспорта, связи и других услуг 1 Объем рознич- месячная СОАТО, КФС, на 9-й день статбюллетень ного, оптово- КРП, ОКЭД го товарообо- рота, услуг ресторанов, услуг по тех- ническому обслуживанию и ремонту автомобилей, предметов личного пользования и бытовых товаров 2 Объем и квартальная СОАТО, по на 7-й день статбюллетень индекс продаж товарным сельхозпродук- группам тов на городс- ких и районных рынках 3 Объем и струк- квартальная СОАТО, КФС, на 69-й день статбюллетень тура рознич- годовая КРП, КПЕС 25 мая ного товаро- оборота 4 Объем и струк- квартальная СОАТО, КФС, на 69-й день статбюллетень тура оптово- годовая КРП, КПЕС 25 мая го товаро- оборота 5 Объем и струк- квартальная СОАТО, КФС, на 69-й день статбюллетень тура услуг годовая КРП, ОКЭД, 25 мая ресторанов, КПЕС гостиниц, услуг по тех- ническому об- служиванию и ремонту авто- мобилей, пред- метов личного пользования и бытовых това- ров 6 О деятельности годовая СОАТО, КФС, 15 апреля экспресс- вещевых, сме- ОКЭД информация шанных рынков и рынков по продаже сельхозпродук- тов и скота 7 Объем реализа- квартальная СОАТО, КФС, на 69-й день раздел ции товаров, годовая КРП, ОКЭД, 25 мая статбюллетеня услуг малого КПЕС предприятия 8 О деятельности полугодовая СОАТО, КФС, 25 числа статбюллетень товарных КПЕС бирж 9 Мониторинг квартальная СОАТО, ОКЭД на 78-й день статбюллетень предприятий КПЕС торговли 10 О работе годовая СОАТО, КФС, 30 марта статбюллетень канализацион- КРП ной сети 11 Потребление годовая СОАТО, КФС, 28 апреля статбюллетень важнейших ви- КРП, КПЕС, дов сырья и ОКЭД материалов 12 Топливно- годовая СОАТО, ОКЭД, 22 июня статбюллетень энергетичес- КРП кий баланс 13 О запасах квартальная СОАТО, ОКЭД на 8-й день статбюллетень топлива 14 Структура IV квартал СОАТО, КФС, на 71-й день статбюллетень рыночных 1999 года КРП, ОКЭД, 12 июня услуг годовая КПЕС 15 Объем рыноч- IV квартал СОАТО, КФС, на 67-день статбюллетень ных услуг 1999 года КРП, ОКЭД, 29 мая учреждений годовая КПЕС, КОПФ здравоохране- ния и социаль- ных служб 16 Объем рыноч- IV квартал СОАТО, КФС, на 68-день статбюллетень ных услуг 1999 года КРП, ОКЭД, учреждений годовая КПЕС, КОПФ системы образования 17 Объем комму- IV квартал СОАТО, КФС, 31 мая статбюллетень нальных, со- 1999 года КРП, ОКЭД, на 69-й день циальных, годовая КПЕС, КОПФ персональных, арендных услуг и услуг, оказываемых предприятиям 18 Объем рыноч- годовая СОАТО, КФС, 31 мая статбюллетень ных услуг, КРП, ОКЭД, оказанных КПЕС учреждениями государствен- ного управле- ния 19 Мониторинг квартальная СОАТО, ОКЭД, на 78-й день статбюллетень предприятий КПЕС сектора коммерческих услуг 20 Структура квартальная СОАТО, КФС, на 71-й день статбюллетень рыночных и КРП, ОКЭД, нерыночных КПЕС услуг 21 Объем услуг квартальная СОАТО, КФС, статбюллетень учреждений КРП, ОКЭД, здравоохра- нения и со- циальных служб: а) сплошное I,II квартал КПЕС, КОПФ на 67-й день обследование б) выборочное III квартал на 67-й день обследование 22 Объем услуг СОАТО, КФС, статбюллетень учреждений КРП, ОКЭД системы образования: а) сплошное I,II квартал КПЕС, КОПФ на 68-й день обследование б) выборочное III квартал на 68-й день обследование 23 Объем комму- СОАТО, КФС, статбюллетень нальных, со- КРП, ОКЭД, циальных, КПЕС, КОПФ персональных, арендных услуг и услуг, ока- зываемых пред- приятиям а) сплошное I,II квартал на 69-й день обследование б) выборочное III квартал на 69-й день обследование 24 Об обслужива- квартальные СОАТО, КФС, на 86-й день статбюллетень нии туристов КРП 25 О продукции месячная СОАТО, КФС, на 9-й день статбюллетень и услугах КРП, ОКЭД транспорта 26 О городском квартальная СОАТО, КФС, на 9-й день статбюллетень и дорожном ОКЭД, КПЕС транспорте 27 О железно- квартальная СОАТО, КФС, на 9-й день статбюллетень дорожном ОКЭД, КПЕС транспорте 28 О трубопро- квартальная СОАТО, КФС, на 9-й день статбюллетень водном ОКЭД, КПЕС транспорте 29 Об авиарабо- квартальная СОАТО, КФС, на 9-й день статбюллетень тах ОКЭД, КПЕС 30 О речном квартальная СОАТО, КФС, на 9-й день статбюллетень транспорте ОКЭД, КПЕС 31 О морском квартальная СОАТО, КФС, на 9-й день статбюллетень транспорте ОКЭД, КПЕС 32 О доходах месячная СОАТО, КФС, на 9-й день статбюллетень связи ОКЭД, КПЕС 33 Об услугах квартальная СОАТО, КФС, на 9-й день статбюллетень связи ОКЭД, КПЕС 34 О доходах, квартальная СОАТО, КФС, на 9-й день статбюллетень качестве ОКЭД, КПЕС работы и средствах телекомму- никаций 35 О продукции квартальная СОАТО, КФС, на 50-й день статбюллетень и услугах годовая ОКЭД, КПЕС на 60-й день транспорта по видам сообщений 36 О деятельнос- годовая СОАТО, ОКЭД, 27 марта статбюллетень ти железнодо- КПЕС рожного тран- спорта 37 О наличии и годовая СОАТО, КФС, 30 мая статбюллетень работе авто- ОКЭД транспорта 38 Об автомобиль- годовая СОАТО, по 1 марта статбюллетень ных дорогах значению общего поль- дорог зования 39 О наличии годовая СОАТО, КФС, 29 марта статбюллетень внутренних ОКЭД, КПЕС судоходных путей и ра- боте водного транспорта общего пользования 40 О происшест- годовая СОАТО, КФС, 1 марта статбюллетень виях с под - ОКЭД вижным соста- вом транспор- та общего пользования 41 Мониторинг квартальная СОАТО, ОКЭД, на 30-й день статбюллетень предприятий КРП сектора транспорта 42 О погрузочно- годовая СОАТО, КФС, 21 февраля экспресс- разгрузочных полугодо- ОКЭД 25 августа информация работах в вая морских портах 43 О жилищном годовая СОАТО, КФС 30 июня статбюллетень фонде по областным центрам, городской и сельской местности Единовременные обследования 44 Объем и квартальная СОАТО, КПЕС 15 числа база данных структура (с ежеме- розничного сячным товарообо- уточнением рота рынков информа- и торговых ционной предприятий,базы) осуществля- ющих торго- вую деятель- ность без образования юридического лица 45 Перепись годовая СОАТО, КФС, 2001 год торговых точек, КРП, ОКЭД точек массового питания, гостиниц 46 Объем услуг, квартальная СОАТО, ОКЭД на 69-й день база данных оказываемых предпринимателями, осуществляющими свою деятельность без образования юридического лица ___________________________________________________________________________ N !Наименование!Периодичность!Виды груп-!Сроки представления!Форма пред- п/п!статистичес-! !пировок !для пользователей !ставления !ких работ ! !(по клас- ! ! ! ! !сификато- ! ! ! ! !рам, дру- ! ! ! ! !гое) ! ! -------------------------------------------------------------------------- Статистика внешнеэкономической деятельности 1 Основные месячная СОАТО, по на 29-й день статбюллетень показатели номенклатуре внешней товаров, торговли на странам мира, основе грузовых основным таможенных таможенным деклараций режимам, характерам сделки, видам транспорта 2 Экспорт месячная СОАТО, по на 36-й день экспресс- Республикой отдельным информация Казахстан товарам, отдельных основным товаров по странам основным странам- торговым партнерам 3 Импорт месячная СОАТО, по на 43-й день экспресс- Республикой отдельным информация Казахстан товарам, отдельных основным товаров по странам основным странам- торговым партнерам 4 Отчет о месячная СОАТО, по на 29-й день статбюллетень гуманитарной укрупненной помощи номенклатуре товаров, странам мира 5 Движение годовая СОАТО, КФС 15 февраля статбюллетень валютных квартальная СОАТО, КФС на 32-й день статбюллетень средств на счетах предприятий 6 Деятельность годовая СОАТО, КФС 6 марта статбюллетень совместных квартальная ОКЭД, по на 61-й день и иностранных группам предприятий товаров, странам- партнерам 7 Торговый квартальная по республике на 100-й день статбюллетень баланс годовая по республике 10 апреля Республики Казахстан 8 Освоение квартальная по республике на 104-й день статбюллетень иностранных годовая по республике 14 апреля прямых инвестиций 9 Международные квартальная по республике на 115-й день статбюллетень услуги годовая по республике 24 апреля Республики Казахстан 10 Прочие квартальная по республике на 108-й день статбюллетень международные годовая по республике 17 апреля услуги Республики Казахстан 11 Международные квартальная по республике на 101-й день статбюллетень транспортные годовая по республике 10 апреля услуги Республики Казахстан 12 Международный квартальная по республике на 94-й день статбюллетень туризм годовая по республике 3 апреля (поездки) Республики Казахстан 13 Результаты 1 полугодие по республике на 96-й день статбюллетень обследования 2 полугодие по республике 5 апреля в области вывозимого мигрантами капитала из Республики Казахстан 14 О поступлениях квартальная по республике на 51-й день сводный отчет и платежах за грузовые и пассажирские перевозки и другие транспортные операции* 15 О платежах квартальная по республике на 51-й день сводный отчет и поступлениях от нерезидентов за грузовые и пассажирские перевозки по железным дорогам* 16 Об операциях, квартальная по республике на 54-й день сводный отчет осуществленных от имени транспортных предприятий- нерезидентов (представителей- нерезидентов)* 17 О выручке, квартальная по республике на 44-й день сводный отчет полученной от транспортных предприятий- нерезидентов* 18 По товарам и квартальная по республике на 57-й день сводный отчет услугам, полученным (предоставленным) от предприятий коммуникации* 19 Об услугах и квартальная по республике на 40-й день сводный отчет субсидиях, полученных от нерезидентов* 20 О международных операциях квартальная по республике на 57-й день сводный отчет с нерезидентами* 21 О международных страховых квартальная по республике на 30-й день сводный отчет операциях и перестраховании 22 Об операциях, квартальная по республике на 36-й день сводный отчет произведенных посольствами, консульствами, представительствами и международными организациями с резидентами Казахстана 23 Средневзвешенные месячная по республике на 6-й день статбюллетень курсы валют квартальная на 6-й день Единовременные обследования 24 Приезжих 1 раз в год по республике (туристов)- посетителей страны** 25 Авиационных 1 раз в год по республике транспортных компаний- перевозчиков пассажиров** 26 Автотранспортных предприятий 1 раз в год по республике перевозчиков пассажиров** 27 Железнодорожных 1 раз в год по республике транспортных компаний- перевозчиков пассажиров** 28 Состава 1 раз в год по республике населения на наличие иностранных лиц (нерезидентов), работающих или временно проживающих в Казахстане (исследовательское)** 29 Предприятий 1 раз в год по республике для включения в статистическое обследование по внешнеэкономической деятельности (регистрационное)** *) Для формирования платежного баланса информация предоставляется в Нацбанк в виде сводного отчета по утвержденной государственной статистической форме. **) Для поддержания реестра институциональных единиц занимающихся внешнеэкономической деятельностью. ___________________________________________________________________________ N !Наименование !Периодичность!Виды груп- !Сроки !Форма пред- п/п!статистических! !пировок !представления!ставления !работ ! !(по класси- !для ! ! ! !фикаторам !пользователей! ! ! !рам, другое)! ! ! ! ! ! ! -------------------------------------------------------------------------- Статистика цен 1 Регистрация цен месячная областной и тарифов по центр, города отобранному областного перечню товаров подчинения и и услуг райцентры представителей в базовых объектах торговли и платных услуг для населения* 2 Индекс месячная, СОАТО 2 числа статбюллетень потребительских к декабрю цен 1999 г., квартальная, а) по категории полугодовая, "все население" 9 месячная, б) по категориям годовая, СОАТО 15 числа статбюллетень населения с нарастающим различным итогом с уровнем начала года среднедушевого денежного дохода в) по материалам еженедельная СОАТО каждую экспресс- мониторинга цен среду информация ограниченного месяца круга товаров и услуг 3 Индекс цен на месячная, СОАТО 5 числа статбюллетень платные услуги к декабрю населению 1999 г., квартальная, полугодовая, 9 месячная, годовая, нарастающим итогом с начала года 4 Индекс месячная, СОАТО 5 числа статбюллетень розничных цен к декабрю 1999 г., квартальная, 7 числа полугодовая, 9 месячная, годовая, нарастающим итогом с начала года 5 Цены на основные месячная СОАТО 20 числа статбюллетень продовольственные отчетного товары в розничной месяца торговле и на городских рынках два раза в г. Астана схема месяц** квартальная по районным 21 марта статбюллетень центрам и 21 июня городам областного 21 сентября подчинения 21 декабря 6 Цены на отдельные месячная СОАТО 28 числа статбюллетень непродовольственные отчетного товары месяца два раза в г. Астана схема месяц** квартальная по районным 21 марта статбюллетень центрам и 21 июня городам областного 21 сентября подчинения 21 декабря 7 Цены на месячная СОАТО 3 числа экспресс- продукты информация нефтепереработки 8 Цены и тарифы месячная СОАТО 25 числа статбюллетень на социально отчетного значимые виды месяца услуг для населения 9 Величина месячная СОАТО 28 числа статбюллетень прожиточного отчетного минимума месяца а) в среднем на душу населения б) по половозрастным группам населения 10 Цены и индекс месячная, СОАТО, 1 и 2 статбюллетени цен предприятий к декабрю ОКЭД числа производителей 1999 г., промышленной квартальная, продукции полугодовая, 9 месячная, годовая, нарастающим итогом с начала года 11 Цены месячная СОАТО 25 числа экспресс- предприятий- информация производителей на энергоресурсы 12 Цены и индекс месячная, СОАТО, 29 и 30 статбюллетени цен на к декабрю ОКЭД числа приобретенную 1999 г., продукцию квартальная, производственно- полугодовая, технического 9 месячная, назначения годовая, нарастающим итогом с начала года 13 Индекс цен на месячная, ТН ВЭД на 35-й день статбюллетень экспортную к декабрю продукцию 1999 г., квартальная, полугодовая, 9 месячная, годовая, нарастающим итогом с начала года 14 Индекс цен на месячная, ТН ВЭД на 35-й день статбюллетень импортируемую к декабрю продукцию 1999 г., квартальная, полугодовая, 9 месячная, годовая, нарастающим итогом с начала года 15 Индекс цен на месячная, КПЕС 30 числа статбюллетень услуги связи к декабрю для 1999 г., производственной квартальная, сферы полугодовая, 9 месячная, годовая, нарастающим итогом с начала года 16 Индекс цен по месячная, СОАТО 4 числа статбюллетень капитальным к декабрю вложениям: 1999 г., -индекс цен квартальная, на строительно- полугодовая, монтажные 9 месячная, работы годовая, -индекс цен нарастающим на оборудование итогом с - индекс цен начала года, на прочие к базе капитальные 1991 г. работы и затраты 17 Индексы цен на месячная, по 6 числа статбюллетень строительные к декабрю республике материалы, 1999 г., к детали и соответствующему конструкции месяцу 1999 г., к базе 1991 года 18 Средние цены на квартальная СОАТО 10 числа статбюллетень отдельные виды материалов, деталей и конструкций, приобретаемых для строительного производства 19 Индекс цен в строительстве методом "составляющих компонентов": - на основные квартальная СОАТО 10 числа статбюллетень виды строительных КПЕС третьего работ; месяца квартала - по отдельным квартальная техноло- 8 числа статбюллетень типам сооружений гические третьего жилищного, модели месяца производственного сооружений квартала и автодорожного назначения 20 Индекс цен на месячная, СОАТО, 5 числа статбюллетень реализованную к декабрю КПЕС продукцию 1999 г., к сельского соответствующему хозяйства месяцу 1999 г., квартальная, полугодовая, 9 месячная, годовая, нарастающим итогом с начала года 21 Средние цены месячная СОАТО, 6 числа статбюллетень на основные КПЕС виды сельскохозяйственной продукции 22 Индекс цен годовая, СОАТО 28 февраля статбюллетень на приобретенную полугодовая 28 августа сельскохозяйственными предприятиями промышленную продукцию и оказанные им услуги 23 Паритетное годовая СОАТО 28 февраля статбюллетень соотношение полугодовая 28 августа цен на промышленную продукцию, услуги для села и реализованную по разным каналам сельскохозяйственную продукцию 24 Индекс тарифов месячная, СОАТО, 25 числа статбюллетень на перевозку к декабрю КПЕС отчетного грузов 1999 г., месяца квартальная, полугодовая, 9 месячная, годовая, нарастающим итогом с начала года 25 Средние цены на ** а) потребительские месячная СОАТО 30 числа схема товары и услуги б) инвестиционные квартальная СОАТО 30 числа схема товары 26 Оплата труда годовая г.Алматы 28 мая - отдельных категорий работников** 27 Розничные цены месячная по столице на 10-й экспресс- на основные областным день информация продукты питания центрам, в столицах городам государства и регионах, граничащих с Казахстаном Единовременные обследования 28 Оплата населением 1 раз СОАТО июль табличный услуг в в год материал учреждениях здравоохранения *) Для расчета индекса потребительских цен. **) Схемы для передачи данных в Статкомитет СНГ. ___________________________________________________________________________ N !Наименование !Периодичность!Виды груп- !Сроки !Форма пред- п/п!статистических! !пировок !представления!ставления !работ ! !(по класси- !для ! ! ! !фикаторам !пользователей! ! ! !рам, другое)! ! ! ! ! ! ! -------------------------------------------------------------------------- Статистика домашнего хозяйства 1 Основные месячная, СОАТО, на 33-й день статбюллетень показатели квартальная, город, село на 40-й день доходов и полугодовая, на 45-й день расходов за 9 месяцев, на 45-й день домашних годовая 22 февраля хозяйств 2 Баланс квартальная, СОАТО, на 50-й день статбюллетень поступления и годовая город, село на 60-й день использования продуктов питания и других непродовольственных товаров в домашних хозяйствах 3 Численность и квартальная СОАТО, на 55-й день статбюллетень движение скота город, село и птицы в домашних хозяйствах 4 Производство квартальная, СОАТО, на 32-й день статбюллетень товаров и полугодовая, город, село 10 августа услуг в за 9 месяцев, 10 ноября домашних годовая 24 февраля хозяйствах 5 Валовой сбор и годовая СОАТО, 15 февраля статбюллетень урожайность город, село сельско- хозяйственных культур в домашних хозяйствах 6 Благоустройство годовая СОАТО, 10 марта статбюллетень жилья и город, село обеспеченность предметами культурно- бытового назначения домашних хозяйств 7 Занятость и годовая СОАТО, 3 апреля статбюллетень основные город, село источники существования домашних хозяйств 8 Мониторинг полугодовая СОАТО, на 40-й день статбюллетень причин и годовая город, село на 40-й день условий бедности 9 Разработка квартальная республика, на 58-й день табличный показателей годовая город, село на 68-й день материал для определения доли населения, проживающего ниже установленного порога бедности и характеризующих бедность 10 Распределение квартальная республика, на 60-й день статбюллетени по децильным годовая город, село на 70-й день группам: а) доходов населения б) потребительских расходов в) потребления продуктов питания Единовременные обследования 11 Материальные 1 раз в год СОАТО, август табличный условия жизни город, село материал бедных семей 12 Уровень жизни 1 раз в год СОАТО, ноябрь табличный молодых семей город, село материал 13 Использование 1 раз в год СОАТО, июнь табличный бюджета город, село материал времени в обследуемых домашних хозяйствах 14 О ценности 1 раз в год СОАТО, декабрь табличный ориентации город, село материал населения республики 15 Проведение 1 раз в год СОАТО, сентябрь табличный пилотного город, село материал обследования домашних хозяйств по новым вопросникам ___________________________________________________________________________ N !Наименование !Периодичность!Виды груп- !Сроки !Форма пред- п/п!статистических! !пировок !представления!ставления !работ ! !(по класси- !для ! ! ! !фикаторам !пользователей! ! ! !рам, другое)! ! ! ! ! ! ! -------------------------------------------------------------------------- Статистика труда и занятости населения 1 О численности месячная СОАТО, на 35-й день статбюллетень и заработной квартальная ОКЭД на 37-й день плате работников по видам экономической деятельности 2 О численности полугодовая СОАТО, на 37-й день статбюллетень и заработной ОКЭД плате работников по отраслям промышленности 3 О численности квартальная СОАТО, на 37-й день раздел совместителей, ОКЭД статбюллетеня работающих по договорам и неполное рабочее время 4 О численности годовая СОАТО, на 41-й день статбюллетень и заработной ОКЭД, КФС плате работников по видам экономической деятельности и формам собственности 5 О численности годовая СОАТО, на 41-й день раздел и заработной ОКЭД, КФС статбюллетеня плате работников по отрасли промышленности и формам собственности 6 О наличии и квартальная СОАТО, на 38-й день статбюллетень движении рабочей ОКЭД силы по видам экономической деятельности 7 Распределение 1 раз в год СОАТО, 14 сентября статбюллетень численности (июнь) ОКЭД работников, проработавших полностью месяц, по размерам средней заработной платы 8 Пересчет баланса годовая СОАТО, 24 ноября база данных трудовых ресурсов ОКЭД по за 1994-1998 годы, городской в связи с изменением и сельской (пересчетами) местности численности населения по итогам Переписи населения 1999 года 9 О трудоустройстве месячная СОАТО на 7-й день экспресс- и занятости квартальная СОАТО на 35-й день информация населения, статбюллетень численности безработных 10 О привлечении на квартальная СОАТО на 35-й день экспресс- работу в Республику информация Казахстан иностранной рабочей силы и вывоз рабочей силы из Республики Казахстан 11 О численности и годовая СОАТО, 31 мая статбюллетень заработной плате ОКЭД работников по видам экономической деятельности 12 О численности годовая СОАТО, 31 мая раздел женщин-рабочих ОКЭД статбюллетеня и служащих по видам экономической деятельности 13 О численности годовая СОАТО, 31 мая раздел и заработной ОКЭД с статбюллетеня плате работников распределением с распределением на городскую работающих на и сельскую предприятиях, местности в учреждениях и организациях, расположенных в городских поселениях и сельской местности за 1999 год 14 О численности годовая СОАТО, 31 мая раздел работников по ОКЭД статбюллетеня категориям персонала по видам экономической деятельности 15 О численности годовая СОАТО, 31 мая раздел и составе ОКЭД статбюллетеня работающих и работающих неполное рабочее время по видам экономической деятельности 16 О составе фонда годовая СОАТО, 31 мая раздел заработной платы ОКЭД статбюллетеня по видам экономической деятельности 17 О стоимости рабочей годовая СОАТО, 31 мая статбюллетень силы по видам ОКЭД экономической деятельности 18 Об использовании годовая СОАТО, 12 июня статбюллетень календарного фонда ОКЭД времени работников по видам экономической деятельности 19 Отчет по труду в годовая СОАТО, 8 июня статбюллетень промышленности ОКЭД 20 Баланс трудовых годовая СОАТО, 16 июня статбюллетень ресурсов в среднем ОКЭД, за 1999 год по городской и сельской местности 21 О состоянии годовая СОАТО, 24 апреля статбюллетень условий труда, ОКЭД льготах и компенсациях за работу во вредных и опасных условиях труда 22 Мониторинг квартальная СОАТО, на 40-й день раздел крупнейших ОКПО статбюллетеня предприятий промышленности* Единовременные обследования 20 О заработной плате выборочное СОАТО, - статбюллетень по основным пилотное ОКЭД, КРП профессиям и обследование должностям в отдельных видах экономической деятельности за 1999 год (совместно с GTZ Германии) 21 Обследование выборочное СОАТО 2001 год рабочей силы пилотное и безработицы обследование (ОРС) через домашние хозяйства проект (TACIS) *) Для служебного пользования ___________________________________________________________________________ N !Наименование !Периодичность!Виды груп- !Сроки !Форма пред- п/п!статистических! !пировок !представления!ставления !работ ! !(по класси- !для ! ! ! !фикаторам !пользователей! ! ! !рам, другое)! ! ! ! ! ! ! -------------------------------------------------------------------------- Социальная статистика 1 Дневные 1 раз СОАТО, 25 декабря статбюллетень общеобразовательные в год СООГУ, КФС школы на начало 2000/2001 учебного года а) распределение 1 раз СОАТО, 18 января статбюллетень школ и учащихся по в год СООГУ, КФС языку обучения на начало 2000/2001 учебного года б) сведения о 1 раз СОАТО, 8 февраля статбюллетень преподавании в год СООГУ, КФС иностранных языков и углубленном изучении различных предметов на начало 2000/2001 учебного года в) сведения о 1 раз СОАТО, 24 февраля статбюллетень материальной базе в год СООГУ, КФС дневных общеобразовательных школ на начало 2000/2001 учебного года 2 О деятельности годовая СОАТО, 25 декабря статбюллетень высших учебных КФС, СООГУ заведений на начало 2000/2001 учебного года 3 О деятельности годовая СОАТО, 29 декабря статбюллетень колледжей на начало КФС, СООГУ 2000/2001 учебного года 4 Отчет учебного годовая СОАТО, 20 марта статбюллетень заведения начального КФС профессионального образования 5 Отчет постоянной годовая СОАТО, 15 мая статбюллетень дошкольной КФС организации 6 О научно-технической годовая СОАТО, 24 апреля статбюллетень деятельности КФС, ОКЭД предприятий (организаций) 7 О деятельности годовая СОАТО 15 марта статбюллетень аспирантуры и докторантуры 8 О деятельности годовая СОАТО, 17 апреля статбюллетень учреждений КФС здравоохранения 9 О травматизме годовая СОАТО, 28 апреля статбюллетень на производстве КФС, ОКЭД и профессиональных заболеваниях 10 Об охране полугодовая СОАТО 31 июля экспресс- атмосферно го информация воздуха 11 Об охране годовая СОАТО 26 апреля статбюллетень атмосферного воздуха 12 Об экологических годовая СОАТО 15 февраля статбюллетень авариях, полугодовая 31 июля приостановленных объектах и нарушениях природоохранного законодательства 13 Текущие затраты годовая СОАТО, 22 мая статбюллетень на охрану природы, КФС, ОКЭД экологические платежи и плата за природные ресурсы 14 Об образовании и годовая СОАТО, КФС, 22 мая статбюллетень удалении токсичных ОКЭД отходов 15 Сведения о квартальная по республике 15 числа схема минимальном размере пенсий, стипендий* 16 О зарегистрированных месячная СОАТО на 8-й день экспресс- преступлениях квартальная СОАТО на 20-й день информация статбюллетень *) Схема для передачи данных в Статкомитет СНГ. ___________________________________________________________________________ N !Наименование !Периодичность!Виды груп- !Сроки !Форма пред- п/п!статистических! !пировок !представления!ставления !работ ! !(по класси- !для ! ! ! !фикаторам !пользователей! ! ! !рам, другое)! ! ! ! ! ! ! -------------------------------------------------------------------------- Демографическая статистика 1 Естественное месячная КАТО до 30 числа табличный движение квартальная КАТО на 34-й день материал населения: статбюллетень а) предварительные годовая КАТО на 34-й день статбюллетень данные б) окончательные годовая КАТО 5 апреля данные 2 Миграция месячная КАТО, по до 30 числа табличный населения квартальная национальностям, на 34-й материал годовая образованию, 1 марта статбюллетень семейному статбюллетень положению, полу, возрасту, статусу мигрантов 3 Численность месячная КАТО на 38-й день экспресс- населения годовая КАТО 26 апреля информация годовая по полу, 27 апреля возрасту статбюллетень годовая КАТО, по 15 мая экспресс- отдельным 29 мая информация национальностям статбюллетень КАТО 4 Построение годовая КАТО, по полу 12 июня экспресс- таблицы возрасту информация дожития и продолжительности жизни 5 Построение годовая по возрасту 19 июня экспресс- таблицы информация рождаемости 6 Административно- годовая КАТО 18 февраля статбюллетень территориальные полугодовая 4 августа преобразования 7 Актуализация постоянно 4 февраля база данных классификатора 5 июля КАТО 8 Создание и постоянно КАТО регистр ведение регистра населения Единовременные обследования 9 Пересчеты общей 1 раз в год КАТО октябрь- база данных численности ноябрь населения по возрасту, полу, виду поселений на начало 1990- 1999 гг. и в среднем на 1990- 1998 гг., а также общих коэффициентов рождаемости, смертности, брачности и разводимости по видам поселений ___________________________________________________________________________ N !Наименование !Периодичность!Виды груп- !Сроки !Форма пред- п/п!статистических! !пировок !представления!ставления !работ ! !(по класси- !для ! ! ! !фикаторам !пользователей! ! ! !рам, другое)! ! ! ! ! ! ! -------------------------------------------------------------------------- Конъюнктурные обследования 1 О финансово- месячная СОАТО, КФС, 12 числа пресс-выпуск экономическом квартальная ОКЭД, КТП 15 числа состоянии промышленных предприятий Республики Казахстан 2 О финансово- квартальная СОАТО, КФС 15 числа пресс-выпуск экономическом ОКЭД, КТП состоянии сельско- хозяйственных предприятий Республики Казахстан 3 О финансово- месячная СОАТО, КФС, 15 числа пресс-выпуск экономическом квартальная ОКЭД, КТП 15 числа состоянии предприятий торговли Республики Казахстан 4 О финансово- квартальная СОАТО, КФС, 15 числа пресс-выпуск экономическом ОКЭД, КТП состоянии строительных организаций Республики Казахстан 5 Конъюнктурные месячная СОАТО, КФС, 15 числа пресс-выпуск обследования ОКЭД, КТП потребителей ("Индекс ощущений потребителей") ___________________________________________________________________________ N !Наименование !Периодичность!Виды груп- !Сроки !Форма пред- п/п!статистических! !пировок !представления!ставления !работ ! !(по класси- !для ! ! ! !фикаторам !пользователей! ! ! !рам, другое)! ! ! ! ! ! ! -------------------------------------------------------------------------- Статистические регистры 1 Учетная постоянно - по отдельному регистр регистрация плану юридических лиц 2 Ведение Административного регистра: а) по всем месячная ОКЭД, КФС, 10 числа статбюллетень юридическим лицам КРП б) по малым месячная ОКЭД, КФС, 15 числа статбюллетень предприятиям КРП 3 Ведение квартальная ОКЭД, КФС, по отдельному каталоги статистического КРП плану регистра 4 Ведение реестра квартальная ОКЭД 15 апреля статбюллетень индивидуальных 15 июля предпринимателей 15 октября 5 Формирование квартальная СОАТО по отдельному регистр и ведение плану регистра жилых помещений 6 Ведение журнала месячная ОКЭД по отдельному каталог местных плану единиц кроме сектора нефинансовых корпораций 7 Присвоение в 1 раз в год - по отдельному регистр регистрах кодов плану классификаторов на начало года 8 Актуализация квартальная - по отдельному регистр регистров из плану внешних источников 9 Оценка качества годовая - по отдельному экспресс- регистров плану информация 10 Актуализация годовая - 20 января регистр статистического и административного регистра на основе анкеты для предприятий ___________________________________________________________________________ N !Наименование !Периодичность!Виды груп- !Сроки !Форма пред- п/п!статистических! !пировок !представления!ставления !работ ! !(по класси- !для ! ! ! !фикаторам !пользователей! ! ! !рам, другое)! ! ! ! ! ! ! -------------------------------------------------------------------------- Сводные работы 1 Доклад "Социально- месячная СОАТО, ОКЭД, 15 числа доклад экономическое КФС положение Республики Казахстан" 2 Организация в течение года работ по обеспечению юридических и физических лиц бланками форм государственной статистической отчетности и инструкциями по их заполнению на 2000 год 3 Подготовка статежегодников, в течение года справочников и журналов 4 Программно- в течение года информационное обеспечение комплексов Примечание: ОКЭД - Общий классификатор всех видов экономической деятельности. КФС - Классификатор форм собственности. СОАТО - Система обозначений административно-территориальных объектов. КРП - Классификатор размерности предприятий. КОПФ - Классификатор организационно-правовых форм хозяйствования. КПЕС - Классификатор продукции по видам деятельности в Европейском Сообществе. СООГУ - Система обозначений государственного и хозяйственного управления КАТО - Классификатор административно-территориальных объектов. ЕС - Европейское Сообщество. (Специалисты: Умбетова А.М., Склярова И.В.)