Қазақстан Республикасы Статистика жөніндегі агенттігінің 2000 жылға арналған статистикалық жұмыстарының жоспарын бекіту туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің ҚАУЛЫСЫ 2000 жылғы 11 қаңтар N 40. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 29 қаңтардағы № 37 Қаулысымен.

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2010.01.29 № 37 Қаулысымен.

      "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасының Заңына Z970098_ сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: 1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасы Статистика жөніндегі агенттігінің 2000 жылға арналған статистикалық жұмыстарының жоспары бекітілсін. 2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді. Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000 жылғы 11 қаңтардағы N 40 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Статистика жөніндегі агенттігінің 2000 жылға арналған статистикалық жұмыстарының жоспары --------------------------------------------------------------------------- N !Статистикалық жұмыстардың !Кезеңділігі!Топтастыру!Пайдалану.!Ұсынудың р/с! атауы ! ! түрлері !шылар үшін! нысаны ! ! !(жіктегіш.! ұсынудың ! ! ! !тер бойын.!мерзімдері! ! ! !ша, басқа ! ! ! ! !да ! ! --------------------------------------------------------------------------- Ұлттық есеп жүргізу статистикасы, кәсіпорындар мен ұйымдардың салааралық балансы мен қаржы қызметі 1 !Жедел деректер бойынша ! тоқсандық ! ЭҚОЖ !10 ақпан !экспресс !ағымдағы және тұрақты баға.! ! !10 мамыр !ақпарат. !лармен жалпы ішкі өнім ! ! !10 тамыз !тар !(ЖІӨ) ! ! !10 қараша ! --------------------------------------------------------------------------- 2 !Есепті ақпараттың негізінде! тоқсандық !ЭҚОЖ, МНЖ,!30 маусым !экспресс !ЖІӨ өндірістік әдіспен ! жарты ! ӘАОБЖ !30 қыркүй.!ақпарат. !ағымдағы және тұрақты ! жылдық ! !ек !тар !бағалармен ! ! !30 қазан ! ! ! ! !27 желтоқ.! ! ! ! !сан ! --------------------------------------------------------------------------- 3 !Есепті ақпараттың негізінде! жылдық !ЭҚОЖ, МНЖ,!16 қыркүй.!экспресс !ағымдағы және тұрақты баға.! ! ӘАОБЖ, !ек !ақпарат. !лармен өндірістік әдіспен ! ! ЭҚОЖ, !21 қазан !тар !1999 жылғы ЖІӨ ! !МНЖ,ӘАОБЖ !18 қараша ! ! ! ! !21 қараша !статбюл. ! ! ! ! !летень --------------------------------------------------------------------------- 4 !Есепті деректердің негізін.! тоқсандық !Экономика !30 маусым !экспресс !де түпкі пайдалану әдісімен! жылдық !секторлары!30 қыркүй.!ақпарат. !ағымдағы тұрақты бағалармен! ! бойынша !ек !тар !ЖІӨ ! ! !27 желтоқ.! ! ! ! !сан ! --------------------------------------------------------------------------- 5 !Табыс әдісімен 1999 жылғы ! жылдық !Экономика !25 қазан !экспресс !ЖІӨ ! !секторлары! !ақпарат ! ! ! бойынша ! ! --------------------------------------------------------------------------- 6 !Ішкі экономиканың 1998 жыл.! жылдық !ЭҚОЖ, эко.!20 желтоқ.!статбюл. !ғы (түпкілікті есеп) және ! !номика !сан !летень !1999 жылғы (нақтыланған ! !секторлары! ! !есептер) ұлттық шоттары ! ! бойынша ! ! --------------------------------------------------------------------------- 7 !1998 жылғы қаржы шотының ! жылдық !Экономика !20 желтоқ.!экспресс !эксперименттік есебі ! !секторлары!сан !ақпарат ! ! ! бойынша ! ! --------------------------------------------------------------------------- 8 !Қазақстан Республикасының ! жылдық !Экономика !25 қараша !экспресс !1999 жылғы ұлттық байлығы ! !секторлары! !ақпарат ! ! ! бойынша ! ! --------------------------------------------------------------------------- 9 !Кәсіпорындардың (ұйымдар. ! жылдық ! ӘАОБЖ, !26 мамыр !статбюл. !дың) өндірістік-қаржы қыз. ! !ЭҚОЖ, МНЖ ! !летень !метінің негізгі көрсеткіш. ! ! КМЖ ! ! !тері ! ! ! ! --------------------------------------------------------------------------- 10 !Кәсіпорындардың (ұйымдар. ! айлық ! ӘАОБЖ, !36-күнге !статбюл. !дың) өндірістік-қаржы қыз. ! тоқсандық !ЭҚОЖ, МНЖ !70-күнге !летень !метінің негізгі көрсеткіш. ! ! КМЖ ! ! !тері ! ! ! ! --------------------------------------------------------------------------- 11 !Сенімді басқаруға тапсырыл.! жылдық !ӘАОБЖ, !30 мамыр !статбюл. !ған кәсіпорындар мен ұйым. ! !ЭҚОЖ, ! !летень !дардың өндірістік-қаржы ! !ҚҮЖЖ ! ! !қызметінің негізгі көрсет. ! ! ! ! !кіштері ! ! ! ! --------------------------------------------------------------------------- 12 !Сенімді басқаруға тапсырыл.! тоқсандық !ӘАОБЖ, !77-күнге !статбюл. !ған кәсіпорындар мен ұйым. ! !ЭҚОЖ, ! !летень !дардың өндірістік-қаржы ! !ҮҚНЖ ! ! !қызметінің негізгі көрсет. ! ! ! ! !кіштері ! ! ! ! --------------------------------------------------------------------------- 13 !Табиғи монополияшылар-кәсі.! тоқсандық ! ӘАОБЖ, !79-күнге !статбюл. !порындардың өндірістік-қар.! жылдық ! ЭҚОЖ, !30 мамыр !летень !жылық қызметінің негізгі ! ! ҚҮЖЖ ! ! !көрсеткіштері ! ! ! ! --------------------------------------------------------------------------- 14 !Бағалы қағаздарды шығару, ! жылдық ! ӘАОБЖ, !20 сәуір !статбюл. !орналастыру және айналымы ! ! ЭҚОЖ, ! !летень ! ! ! ҮҚНЖ ! ! --------------------------------------------------------------------------- 15 !Бағалы қағаздары шығару, !тоқсандық ! ӘАОБЖ, !60-күнге !статбюл. !орналастыру және айналымы ! ! ЭҚОЖ, ! !летень ! ! ! ҮҚНЖ ! ! --------------------------------------------------------------------------- 16 !Зиян шеккен кәсіпорындардың! жарты ! ӘАОБЖ, !14 тамыз !статбюл. !тізбесі ! жылдық, ! ЭҚОЖ, !30 мамыр !летень ! ! жылдық ! КМЖ ! ! --------------------------------------------------------------------------- 17 !Өнеркәсіптің аса ірі кәсі. ! тоқсандық ! ӘАОБЖ, !70-күнге !статбюл. !порындарының мониторингі* ! ! ЭҚОЖ, ! !летеньнің ! ! ! КМЖ ! !тарауы --------------------------------------------------------------------------- 18 !Өнеркәсіптің аса ірі кәсі. ! тоқсандық ! ӘАОБЖ, !70-күнге !статбюл. !порындары өндірістік-қаржы.! ! ЭҚОЖ, ! !летень !лық қызметінің негізгі көр.! ! КМЖ ! ! !сеткіштері ! ! ! ! --------------------------------------------------------------------------- 19 !Негізгі қаржы мен материал.! жылдық ! !16 маусым !кестедегі !дық емес активтердің болуы ! ! ! !материал !мен қозғаласы ! ! ! ! --------------------------------------------------------------------------- 20 !Негізгі қаражаттан ! жылдық ! ӘАОБЖ, !3 шілде !статбюл. !материалдық емес активтер. ! ! ЭҚОЖ, ! !летень !дің болуы мен қозғалысының ! !МНЖ, КМЖ, ! ! !жиынтық есебі ! !ҮҚНЖ, қор ! ! ! ! !түрлері ! ! ! ! !бойынша ! ! --------------------------------------------------------------------------- 21 !Қызметінің негізгі көрсет. ! тоқсандық ! ӘАОБЖ, !65-күнге !статбюл. !кіштері: ! жылдық ! ЭҚОЖ, !29 мамыр !летень !а) шағын кәсіпорындар** ! тоқсандық !МНЖ, КМЖ, !75-күнге ! !б) шағын бизнес кәсіпорын. ! жылдық !ҮҚНЖ, қор !9 маусым !статбюл. ! дары ! !түрлері ! !летень ! ! !бойынша ! ! --------------------------------------------------------------------------- 22 !Негізгі қорлардың балансы ! жылдық ! ӘАОБЖ, !14 шілде !статбюл. ! ! ! ЭҚОЖ, ! !летень ! ! !МНЖ, ҮҚНЖ,! ! ! ! !қорлардың ! ! ! ! ! түрлері ! ! ! ! ! бойынша ! ! --------------------------------------------------------------------------- 23 !Өнімдерді (тауарларды, !1999 ж. !ӘАОБЖ, !6 наурыз !статбюл. !қызмет көрсетулерді) өндіру!ІV-тоқсан !ЭҚОЖ, МНЖ,!5 маусым !летень !мен сатуға арналған !жылдық !КМЖ, ҮҚНЖ ! ! !шығындар ! ! ! ! --------------------------------------------------------------------------- 24 !Өнімдерді (тауарды, ! жылдық !ӘАОБЖ, !20 шілде !статбюл. !қызмет көрсетулерді) өндіру! !ЭҚОЖ, МНЖ,! !летень !мен сатуға арналған ! !КМЖ, ҮҚНЖ ! ! !шығындар туралы жиынтық ! ! ! ! !есеп ! ! ! ! --------------------------------------------------------------------------- 25 !Өнімдерді (тауарды, ! !қызмет көрсетулерді) өндіру! !мен сатуға арналған ! !шығындары ! ! ! ! !а) табиғи монополистік кә. !1999 ж. !ӘАОБЖ, !9 наурыз !статбюл. ! сіпорындар !ІV-тоқсан !ЭҚОЖ !7 маусым !летень ! ! жылдық ! ! ! !б) сенімді басқаруға беріл.!1999 ж. !ӘАОБЖ, !9 наурыз !статбюл. !ген !ІV-тоқсан !ЭҚОЖ !7 маусым !летень ! ! жылдық ! ! ! --------------------------------------------------------------------------- 26 !ҮШЖ САБ-ының қысқа сызбасы !жылдық ! ЭҚОЖ !1 қараша !статбюл. !бойынша 1999 жылғы өнімдер ! ! ! !летень !ді (жұмыстарды, қызмет көр.! !сетулерді) өндіру мен пай. ! !даланудың салааралық ! !балансы ! --------------------------------------------------------------------------- Біржолғы зерттеулер 27 !ҮЕЖ САБ-ының кеңейтілген ! дайындық жұмыстары !сызбасы бойынша 2002 жылғы ! !өнімдерді (жұмыстарды, ! !қызмет көрсетулерді) ! !өндіру мен пайдаланудың ! ! салааралық балансы ! *) Қызметтік пайдалану үшін. **) Кәсіпорындардың мөлшерлілігін жіктегішке сәйкес (қызметкерлерінің саны 50 адамнан аз). Ауыл, орман және балық шаруашылығы статистикасы 1 !2000 жылдың астығын егудің !жылына !ӘАОБЖ, ЭҚОЖ,! !қорытындылары туралы !1 рет, (егіс!МНЖ, КМЖ, ! !а) алдын ала деректер !аяқталғаннан!ҮҚНЖ !10 шілде!статбюл. !б) түпкілікті деректер !кейін) ! !1 тамыз !летень --------------------------------------------------------------------------- 2 !Барлық жерлерден жиналған !жылына 1 рет! !ауыл шаруашылығы дақылдары !(1-қараша) ! !туралы: ! -//- ! а) 1999 жылғы түпкілікті ! !ӘАОБЖ, ҮҚНЖ,!1 ақпан !статбюл. есеп ! !МНЖ, ЭҚОЖ, ! !летень ! -//- !КМЖ, ӘАОБЖ, ! ! ! !ЭҚОЖ, ! ! б) 2000 жылғы алдын ала ! !МНЖ, КМЖ, !26 жел. !статбюл. ! есеп ! !ҮҚНЖ !тоқсан !летень --------------------------------------------------------------------------- 3 !1999 жылы мал өнімдерін ! жылдық !ӘАОБЖ, ЭҚОЖ,!1 наурыз!статбюл. !өндірудің түпкілікті есебі ! !МНЖ,КМЖ, ! !летень ! ! !ҮҚНЖ ! ! --------------------------------------------------------------------------- 4 !Шаруашылықтардың барлық ! айлық !ӘАОБЖ, ҮҚНЖ !9-күні !статбюл. !санаттарындағы мал шаруашы.! ! ! !летень !лығының жағдайы туралы ! --------------------------------------------------------------------------- 5 !2000 жылдың 1.01 арналған ! жылдық !ӘАОБЖ, ЭҚОЖ,!28 ақпан!статбюл. !шаруашылықтардың барлық ! !ҮҚЖЖ, КМЖ, ! !летень !санаттарындағы мал шаруашы.! !кәсіпорындар! ! !лығының жағдайы туралы ! !(ұйымдар) ! ! ! ! !бойынша ! ! --------------------------------------------------------------------------- 6 !Терісі бағалы аң шарушылы. ! жылдық !ӘАОБЖ, МНЖ, !28 ақпан!статбюл. !ғының жағдайы туралы ! !КМЖ, ҮҚНЖ ! !летень --------------------------------------------------------------------------- 7 !1999 жылы халықтың негізгі ! !тағам өнімдерін тұтынуы ! а) алдын ала есеп ! жылдық ! Республика !15 ақпан!экс. ! ! ! !пресс- ! ! ! !ақпарат !б) түпкілікті есеп ! жылдық ! ӘАОБЖ !1 тамыз !статбюл. ! ! ! ! !летень --------------------------------------------------------------------------- 8 !Балық және басқа да теңіз !тоқсандық !ӘАОБЖ, ҮҚНЖ,!10-күнге!статбюл. !өнімдерін аулау туралы ! !МНЖ, КМЖ ! !летень --------------------------------------------------------------------------- 9 !Балық өсіру туралы ! жылдық !ӘАОБЖ, ҮҚНЖ,!28 !статбюл. ! ! !МНЖ, КМЖ !наурыз !летень --------------------------------------------------------------------------- 10 !1999 жылғы өсімдік және мал! жылдық ! ӘАОБЖ !10 тамыз!статбюл. !шаруашылығы өнімдерінің ! !летень !заттай баланстары ! --------------------------------------------------------------------------- 11 !1999 жылғы ауыл, орман және! !балық шаруашылығы жалпы ! !өнімінің есебі (салыстырма.! ӘАОБЖ, МНЖ !лы және ағымдағы ! !бағалармен): ! а) алдын ала есеп ! жылдық ! !31 қаңтар!статбюл. !летень б) түпкілікті есеп ! жылдық ! !30 маусым! --------------------------------------------------------------------------- 12 !Ауыл шаруашылық тауарларын ! жылдық !ӘАОБЖ, ҮҚНЖ,!15 мамыр !статбюл. !өндірушілерінің 1999 жылғы ! !МНЖ,ЭҚОЖ, ! !летень !қаржылық шаруашылықтық қыз.! !КМЖ ! ! !метінің негізгі көрсеткіш. ! !тері ! --------------------------------------------------------------------------- 13 !Ауыл шаруашылығы қызметте. ! жылдық !ӘАОБЖ, ҮҚНЖ,!20 сәуір !статбюл. !рін көрсететін кәсіпорын. ! !МНЖ, КМЖ ! !летень !дардың (ұйымдардың) негізгі! !көрсеткіштері ! --------------------------------------------------------------------------- 14 !Ағаш дайындау туралы !тоқсандық !ӘАОБЖ, ҮҚНЖ,!15-күнге !статбюл. ! ! !МНЖ, КМЖ ! !летень --------------------------------------------------------------------------- 15 !Орман дақылдары мен орман ! жылдық !ӘАОБЖ, ҮҚНЖ,!21 ақпан !статбюл. !шаруашsлығы жұмыстары туралы! !МНЖ, КМЖ, ! !летень --------------------------------------------------------------------------- 16 !Мемлекеттік қорықтар мен ! жылдық ! ӘАОБЖ !15 наурыз!статбюл. !ұлттық табиғат парктері ! ! ! !летень !туралы ! ! ! --------------------------------------------------------------------------- 17 !Аңшылық шаруашылықтары ! жылдық !ӘАОБЖ, ҮҚНЖ,!16 наурыз!статбюл. !туралы ! !МНЖ, КМЖ ! !летень --------------------------------------------------------------------------- 18 !Тракторлардың ауыл шаруашы.! жылдық !ӘАОБЖ, ҮҚНЖ,!1 наурыз !статбюл. !лығы машиналары мен жабдық.! !МНЖ, КМЖ ! !летень !тарының нақты бары ! ! ! ! --------------------------------------------------------------------------- 19 !Ауыл шаруашылығының регис. ! ұдайы !ӘАОБЖ, ҮҚНЖ,!жеке кес.!статбюл. !стрін жандандыру ! !МНЖ, ЭҚОЖ !те бойын.!летень ! ! ! !ша ! --------------------------------------------------------------------------- Біржолғы зерттеулер 20 !Шаруа (фермерлік) қожалық. ! жылдық ! ӘАОБЖ ! сәуір !статбюл. !тарының қызметі туралы ! ! ! !летень --------------------------------------------------------------------------- 21 !Шаруа (фермерлік) қожалық. ! жылдық ! ӘАОБЖ ! - ! - !тарындағы ауыл шаруашылығы ! ! ! ! !дақылдарының егістік көле. ! !мі** ! --------------------------------------------------------------------------- 22 !Халықтың қожалықтарындағы ! жылдық ! ӘАОБЖ ! - ! - !ауыл шаруашылық дақылдары. ! ! ! ! !ның егістік көлемі** ! --------------------------------------------------------------------------- 23 !Бақша және саяжай учаскеле.! жылдық ! ӘАОБЖ ! - ! - !рін зерттеу ! ! ! ! --------------------------------------------------------------------------- 24 !Шаруа (фермерлік) қожалық. ! жылдық ! ӘАОБЖ ! - ! - !тарындағы ауыл шаруашылығы ! !өнімдерін жалпы жинау** ! --------------------------------------------------------------------------- 25 !Халықтың қожалықтарындағы ! жылдық ! ӘАОБЖ ! - ! - !және бақша саяжай учаскіле.! !ріндегі ауыл шаруашылығы ! !өнімдерін жалпы жинау** ! --------------------------------------------------------------------------- 26 !Қалалық және оған жақын ! жылдық ! ӘАОБЖ ! ! !жерлердегі құс пен мал ! !иелеріне сауап қою** ! --------------------------------------------------------------------------- 27 !2001 жылғы ауыл шаруашылығы! дайындық жұмыстары !санағы ! *) Қызметтік пайдалану үшін. **) Зерттеулердің деректері статбюллетеньдер әзірлеу үшін, сондай-ақ статрегистрді жандандыру үшін пайдаланылады. ***) Ауыл шаруашылығы регистрлерін жандандыру және мал өнімдерін өндірудегі түпкілікті есептер үшін. Өнеркәсіптік өндіріс статистикасы 1 !Қазақстан Республикасының ! жылдық !ӘАОБЖ, ЭҚОЖ,!30 сәуір !деректер !өнеркәсібі жұмысының 1999 ! !МНЖ, КМЖ, ! !базасы !жылғы негізгі көрсеткіште.! !ЕҚӨЖ !30 мамыр !статистика. !рі ! ! ! !лық жинақ --------------------------------------------------------------------------- 2 !Өнеркәсіп өнімдерінің ор. ! жылдық !ӘАОБЖ, ЕҚӨК !сәуір !кестедегі !таша көтерме бағалары* ! ! ! !материал --------------------------------------------------------------------------- 3 !Өнеркәсіптегі шағын кәсі. ! жылдық !ӘАОБЖ, ЭҚОЖ,!15 сәуір !статбюлле. !порындар жұмысының негізгі! !МНЖ, КМЖ, ! !тень !көрсеткіштері ! !ЭҚӨЖ ! ! --------------------------------------------------------------------------- 4 !Өнеркәсіп кәсіпорындарының! жылдық !ӘАОБЖ, ЕҚӨЖ !10 мамыр !статбюлле. !өндірістік куаттарының ! ! ! !тень !балансы ! ! ! ! --------------------------------------------------------------------------- 5 !Электр куатын өндіру, ! жылдық ! ӘАОБЖ !15 мамыр !статанықтама !тарату және тұтыну, энер. ! !гетикалық жабдықтардың ! !құрамы туралы ! --------------------------------------------------------------------------- 6 !Электр станциялары, жылу ! жылдық ! ӘАОБЖ !17 мамыр !статанықтама !суэлектр станциялары және ! !қазандықтар жұмысының тех.! !никалық-экономикалық көр. ! !сеткіштері ! --------------------------------------------------------------------------- 7 !Су құбырының (жеке су құ. ! жылдық ! ӘАОБЖ !31 мамыр !статбюлле. !бырының желісінің) жұмысы ! !тень !туралы ! --------------------------------------------------------------------------- 8 !Желілік (сұйытылған) газ ! жылдық ! ӘАОБЖ !12 маусым!статбюлле. !босататын кәсіпорындардың ! ! ! !тень !жұмысы туралы ! ! ! ! --------------------------------------------------------------------------- 9 !Жылу энергиясын босататын ! жылдық ! ӘАОБЖ !20 маусым!статбюлле. !кәсіпорындардың жұмысы ! !тень !туралы ! --------------------------------------------------------------------------- 10 !Жедел деректер бойынша !қаңтар- !ӘАОБЖ, ЕҚӨЖ !26 қаңтар!кестедегі !өнеркәсіп өнімдерінің !желтоқ. ! ! !материал !орташа жылдық көтерме !сан ! ! ! !бағалары ! --------------------------------------------------------------------------- 11 !Қазақстан Республикасының !айлық !ӘАОБЖ, ЭҚОЖ,!8-күнге !статбюлле. !өнеркәсібі жұмысының ! !КМЖ, ЕҚӨЖ ! !тень !негізгі көрсеткіштері ! --------------------------------------------------------------------------- 12 !Қазақстан Республикасының !айлық !ӘАОБЖ, ЭҚОЖ,!20-күнге !экспресс- !өнеркәсібі жұмысының күті.! !КМЖ, ЕҚӨЖ ! !ақпарат !летін қорытындысы ! --------------------------------------------------------------------------- 13 !Тұтыну тауарларын өндіру !айлық !ӘАОБЖ, ЭҚОЖ,!11-күнге !статбюлле. ! ! !КМЖ ! !тень --------------------------------------------------------------------------- 14 !Өнім түрлері бойынша !тоқсан. !ӘАОБЖ, ЭҚОЖ,!10-күнге !статбюлле. !жөнелту және сақтау орын. !дық !ЕҚӨЖ, МНЖ ! !тень !дарындағы өнімнің қалдық. ! !тары ! --------------------------------------------------------------------------- 15 !Аса ірі өнеркәсіп кәсіпо. !айлық !ӘАОБЖ, ЭҚОЖ,! !статбюлле. !рындарының мониторингі*: ! !ЕҚӨЖ, МНЖ, ! !тень а) өнеркәсіп өндірісінің ! !кәсіпорын. !20-күнге ! көрсеткіштері бойынша ! !дардың (ұй. ! !статбюлле. !ымдардың) ! !тень !тізімі ! ! !бойынша ! б) қаржылық инвестициялық!тоқсан. !ӘАОБЖ, ЭҚОЖ,!25-күнге ! қызметтің және еңбек. !дық !ЕҚӨЖ, МНЖ, ! ! тің көрсеткіштері бой.! !кәсіпорын. ! ! ынша ! !дардың (ұй. ! ! ! !дардың) ті. ! ! ! !зімі бойынша! ! --------------------------------------------------------------------------- 16 !Этил спирті мен алкогольді!тоқсан. !ӘАОБЖ, ЕҚӨЖ,!11-күнге !статбюлле. !өнімдерді өндіру мен сату !дық !кәсіпорын. ! !тень ! ! !дар (ұйым. ! ! ! ! !дар) бойынша! --------------------------------------------------------------------------- 17 !Қазақстан Республикасы !тоқсан. !ӘАОБЖ, ЭҚОЖ,!20-күнге !статбюлле. !кәсіпорындарының меншік !дық !КМЖ, МНЖ ! !тень !нысандары бойынша жұмысы. ! !ның негізгі көрсеткіштері ! --------------------------------------------------------------------------- 18 !Ірі, орта және шағын !тоқсан. !ӘАОБЖ, ЭҚОЖ,!27-күнге !статбюлле. !өнеркәсіптік кәсіпорындар !дық !КМЖ, МНЖ, ! !тень !жұмысының негізгі көрсет. ! !ЕҚӨЖ ! ! !кіштері ! --------------------------------------------------------------------------- 19 !Өнеркәсіптік кәсіпорындар !тоқсан. !ӘАОБЖ, ЭҚОЖ,!18-күнге !кестедегі !жұмысының негізгі көрсет. !дық !КМЖ, МНЖ, ! !материал !кіштері ! !ЕҚӨЖ ! ! --------------------------------------------------------------------------- 20 !Жұмыстың негізгі көрсет. !тоқсан. !ӘАОБЖ, ЭҚОЖ,!25-күнге !статбюлле. !кіштері: !дық !КМЖ, МНЖ, ! !тень !а)шағын кәсіпорындар ! !б)шағын бизнес кәсіпорын. ! !ЕҚӨЖ ! !дары ! ! ! --------------------------------------------------------------------------- 21 !Әскери-өнеркәсіптік !тоқсан. !ӘАОБЖ, әске.!18-күнге !статбюлле. !өнімдер* !дық !ри-өнеркә. ! !тень ! !сіптік өнім.! ! ! !дерді өнді. ! ! !ретін кәсі. ! ! !порындар ! ! !(ұйымдар) ! ! !бойынша ! --------------------------------------------------------------------------- 22 !Отандық және шетелдік !тоқсан. !ӘАОБЖ, ЭҚОЖ,!25-күнге !статбюлле. !компанияларға басқаруға !дық !ЕҚӨЖ, басқа.! !тень !берілген кәсіпорындардың ! !руға беріл. ! !мониторингі** ! !ген кәсіпо. ! ! ! !рындар ! ! ! !(ұйымдар) ! ! ! !бойынша ! --------------------------------------------------------------------------- 23 !Өнеркәсіптік өнімдердің !тоқсан. !ӘАОБЖ, ЕҚӨЖ !25-күнге !деректер !орташа жылдық көтерме !дық !базасы !бағалары*** ! --------------------------------------------------------------------------- Біржолғы зерттеулер 24 !Электр энергиясымен жылу !жылына !ӘАОБЖ !шілде !анықтамалық !энергиясымен өзін-өзі !1 рет !материал !қамтамасыз етумен айналы. ! !сатын кәсіпорындардың, ұй.! !ымдардың және жеке тұлға. ! !лардың жұмысы туралы ! --------------------------------------------------------------------------- 25 !Кәсіпкерлік қызметпен !жылына !ӘАОБЖ !тамыз !анықтамалық !айналысатын жеке тұлғалар.!1 рет !материал !дың қызметі туралы ! *) Қызметтік пайдалану үшін. **) Физикалық көлемнің индексін есептеу үшін. ***) Ұлттық шоттар жүйесінің көрсеткіштерін есептеу үшін. Инвестициялар мен құрылыс өндірісі статистикасы 1 !Объектілерді, негізгі ! жылдық !МНЖ, ЭҚОЖ, !12 мамыр !статбюлле. !қорларды іске қосу және ! !ҮҚНЖ, КМЖ ! !тень !инвестицияларды игеру ! --------------------------------------------------------------------------- 2 !Объектілерді, негізгі !айлық !МНЖ, ЭҚОЖ, !7-күнге !статбюлле. !қорларды іске қосу және !тоқсан. !ҮҚНЖ, КМЖ !15-күнге !тень !күрделі салымдарды пайда.!дық ! ! ! !лану ! --------------------------------------------------------------------------- 3 !Объектілерді салу және ! !қуаттарды іске қосу !туралы: а) ағымдағы жылы және !айлық !куаттардың !7-күнге !статбюлле. одан кейінгі жылдары іс.! !құрылыстар. ! !тень ке қосу көзделген* ! !дың және ! ! !объектілер. ! ! !дің тізбесі ! б) бақылау сандарының ! жылдық !бойынша !20-күнге ! номенклатурасына енгі. ! !статбюлле. зілгендер* ! !тень в) шетелдік инвестиция. !тоқсан. !куаттардың !9-күнге ! лардың есебінен қаржы. !дық !құрылыстар. ! !статбюлле. ландырылатын* ! !дың және ! !тень !объектілер. ! !дің тізбесі ! !бойынша ! --------------------------------------------------------------------------- 4 !Мөрдігерлік (келісім !тоқсан. !МНЖ, КМЖ !12-күнге !статбюлле. !шарттық) жұмыстардың !дық ! !24-ақпан !тень !көлемі туралы: ! жылдық ! а) ірі құрылыс ұйымдары !тоқсан. !МНЖ, КМЖ !45-күнге !статбюлле. бойынша* !дық ! !тень б) шағын құрылыс !тоқсан. !МНЖ, КМЖ !28 ақпан !статбюлле. ұйымдары бойынша !дық ! ! !тень ! жылдық ! --------------------------------------------------------------------------- 5 !Инвестициялар туралы !тоқсан. !ЭҚОЖ, МНЖ, !55-күнге !статбюлле. !мәліметтер: !дық !КМЖ, ҰҚНЖ !18 наурыз!тень ! жылдық ! !а) жер қойнауын пайдала. !тоқсан. !МНЖ, КМЖ, !55-күнге !статбюлле. !нушы кәсіпорындар мен !дық !ЭҚОЖ ! !тень !ұйымдар бойынша ! ! !б) экономиканың басым !тоқсан. !ЭҚОЖ, МНЖ, !55-күнге !статбюлле. !сект орларында келісімшарт!дық !КМЖ ! !тень !жасаған кәсіпорындар мен ! !ұйымдар бойынша ! --------------------------------------------------------------------------- 6 !Ірі өнеркәсіп кәсіпорын. !тоқсан. !ЭҚОЖ, МНЖ, !55-күнге !Статбюлле. !дарының мониторингі* !дық !КМЖ, ҰҚНЖ !теньнің !тарауы --------------------------------------------------------------------------- 7 !Шетелдерден Қазақстанға !тоқсан. !ЭҚОЖ, МНЖ, !65-күнге !статбюлле. !инвестициялар және Қазақ.!дық !КМЖ, ҰҚНЖ ! !тень !станннан шетелдерге ин. ! !вестициялар туралы мәлі. ! !меттер ! --------------------------------------------------------------------------- 8 !Күрделі құрылыс үшін ! жылдық !МНЖ, КМЖ, !24 ақпан !статбюлле. !жобалау мен инженерлік ! !ҰҚНЖ ! !тень !іздестірудің іске асырушы! !ұйымдар қызметінің негіз.! !гі көрсеткіштері туралы ! !мәліметтер ! --------------------------------------------------------------------------- 9 !Қоршаған ортаны қорғауға ! жылдық !ЭҚОЖ, МНЖ, !14 наурыз!статбюлле. !және табиғи ресурстарды ! !КМЖ, ҰҚНЖ ! !тень !тиімді пайдалануға арнал.! !ған объектілер мен инвес.! !тицияларды қолдануға қосу! --------------------------------------------------------------------------- 10 !Өндірістік құрылыстың ! !29 мамыр !статбюлле. !нәтижелері мен жәй-күйі ! !тень !туралы. Өндірістік мақса.! !ттағы құрылыстың регистрі! --------------------------------------------------------------------------- 11 !Есеп беретін ұйымдардың ! ! - !статбюлле. !балансындағы бар екендігі! !тень !мен олардың құрылыс маши.! !наларын пайдаланылуы ту. ! !ралы мәліметтер ! --------------------------------------------------------------------------- Біржолғы зерттеулер 12 !Тұрғын үй құрылысын ! жылына !КМЖ, МНЖ, !10 қазан !статбюлле. !зерттеу ! 1 рет !ҰҚНЖ, ЭҚОЖ ! !тень --------------------------------------------------------------------------- *) Қызметтік пайдалану үшін Ішкі сауда, көлік, байланыс және басқа да қызмет көрсетулер статистикасы 1 !Бөлшек, көтерме тауар ! айлық !ӘАОБЖ, МНЖ,!9-күнге !статбюлле. !айналымының, мейрамхана.! !КМЖ, ЭҚОЖ ! !тень !лардың қызмет көрсетуле.! !рінің, автомобильдерді, ! !жеке пайдалану заттарын ! !және тұрмыстық тауарлар.! !ды жөндеу және техника. ! !лық қызмет көрсету жө. ! !ніндегі қызметтің көлемі! --------------------------------------------------------------------------- 2 !Қалалық және аудандық !тоқсан.!ӘАОБЖ, тауар!7-күнге !статбюлле. !базарларда ауыл шаруашы.!дық !топтары ! !тень !лығы өнімдерін сатудың ! !көлемі мен индексі ! --------------------------------------------------------------------------- 3 !Бөлшек тауар айналымының!тоқсан.!ӘАОБЖ, МНЖ, !69-күнге !статбюлле. !көлемі мен құрылымы !дық !КМЖ, ЭҚОЖ, ! !тень !жылдық !ЕҚӨЖ !25 мамыр ! --------------------------------------------------------------------------- 4 !Көтерме тауар айналымы. !тоқсан.!ӘАОБЖ, МНЖ, !69-күнге !статбюлле. !ның құрылымы мен көлемі !дық !КМЖ, ЭҚОЖ, !25 мамыр !тень !жылдық !ЕҚӨЖ ! --------------------------------------------------------------------------- 5 !Мейрамханалардың, қонақ.!тоқсан.!ӘАОБЖ, МНЖ, !69-күнге !статбюлле. !үйлердің қызмет көрсету.!дық !КМЖ, ЭҚОЖ, ! !тень !лерінің, автомобильдерге!жылдық !ЕҚӨЖ !25 мамыр ! !жеке пайдалану заттарына! !және тұрмыстық тауарлар.! !ға техникалық қызмет ! !көрсету жөніндегі қыз. ! !меттердің көлемі құрылы.! !мы ! --------------------------------------------------------------------------- 6 !Зат, аралас базарлардың ! жылдық!ӘАОБЖ, МНЖ, !15 сәуір !экспресс- !және ауыл шаруашылығы ! !ЭҚОЖ ! !ақпарат !өнімдері мен малдарды ! !сату жөніндегі базарлар.! !дың қызметі туралы ! --------------------------------------------------------------------------- 7 !Шағын кәсіпорындардың !тоқсан.!ӘАОБЖ, МНЖ, !69-күнге !Статбюлле. !тауарларын, қызмет көр. !дық !КМЖ, ЭҚОЖ, !25 мамыр !теньнің !сетулерін сатудың көлемі!жылдық !ЕҚӨЖ ! !тарауы !Статбюлле. !теньнің тарауы --------------------------------------------------------------------------- 8 !Тауар биржаларының !жарты !ӘАОБЖ, МНЖ, !25-күнге !статбюллетень !қызметі туралы !жылдық !ЕҚӨЖ --------------------------------------------------------------------------- 9 !Сауда кәсіпорындарының !тоқсан.!ӘАОБЖ, ЭҚОЖ,!78-күнге !статбюллетень !мониторингі !дық !ЕҚӨЖ ! --------------------------------------------------------------------------- 10 !Канализация желісінің !жылдық !ӘАОБЖ, МНЖ, !30 наурыз!статбюллетень !жұмысы туралы ! КМЖ --------------------------------------------------------------------------- 11 !Шикізаттар мен материал.!жылдық !ӘАОБЖ, МНЖ, !28 сәуір !статбюллетень !дардың аса маңызды түр. ! !КМЖ, ЕҚӨЖ ! !лерін тұтыну ! --------------------------------------------------------------------------- 12 !Отын энергетикалық !жылдық !ӘАОБЖ, ЭҚОЖ,!22 маусым!статбюллетень ! баланс ! ЕҚӨЖ --------------------------------------------------------------------------- 13 !Отынның запасы туралы !тоқсан.!ӘАОБЖ, ЭҚОЖ,!8-күнге !статбюллетень !дық ! --------------------------------------------------------------------------- 14 !Нарықтық қызмет көрсету.!1999 ж.!ӘАОБЖ, МНЖ, !71-күнге !статбюллетень !лердің құрылымы !ІV-тоқ.!КМЖ, ӘҚЖЖ, ! !сан, !ЕҚӨЖ !12 маусым! !жылдық ! --------------------------------------------------------------------------- 15 !Денсаулық сақтау мекеме.!1999 ж.!ӘАОБЖ, МНЖ, !67-күнге !статбюллетень !лері мен әлеуметтік қыз.!ІV-тоқ.!КМЖ, ЭҚОЖ, ! !меттердің нарықтық қыз. !сан, !ҰҚНЖ, ЕҚӨЖ !29 мамыр ! !мет көрсетулерінің көле.!жылдық ! !мі ! --------------------------------------------------------------------------- 16 !Білім жүйесі мекемеле. !1999 ж.!ӘАОБЖ, МНЖ, !68-күнге !статбюллетень !рінің нарықтық қызмет !ІV-тоқ.!КМЖ, ЭҚОЖ, ! !көрсетулерінің көлемі !сан, !ҰҚНЖ, ЕҚӨЖ !31 мамыр ! !жылдық ! --------------------------------------------------------------------------- 17 !Кәсіпорындарға көрсеті. !1999 ж.!ӘАОБЖ, МНЖ, !69-күнге !статбюллетень !летін коммуналдық, әлеу.!ІV-тоқ.!КМЖ, ЭҚОЖ, ! !меттік, дербес, жалға !сан, !ҰҚНЖ, ЕҚӨЖ ! 5 маусым! !беру қызмет көрсетулері.!жылдық ! !нің, қызметтердің көлемі! --------------------------------------------------------------------------- 18 !Мемлекеттік басқару !жылдық !ӘАОБЖ, МНЖ, !31 мамыр !статбюллетень !мекемелеріне көрсетілген! !КМЖ, ЭҚОЖ, ! !нарықтық қызмет көрсету.! !ЕҚӨЖ ! !лердің көлемі ! --------------------------------------------------------------------------- 19 !Коммерциялық қызмет көр.!тоқсан.!ӘАОБЖ, ЭҚОЖ,!78-күнге !статбюллетень !сетулер секторы кәсіпо. !дық !ЕҚӨЖ ! !рындарының мониторингі ! --------------------------------------------------------------------------- 20 !Нарықтық және нарықтық !тоқсан.!ӘАОБЖ, МНЖ, !71-күнге !статбюллетень !емес қызмет көрсетулер. !дық !КМЖ, ЭҚОЖ, ! !дің құрылымы ! !ЕҚӨЖ ! --------------------------------------------------------------------------- 21 !Денсаулық сақтау мекеме.!тоқсан.!ӘАОБЖ, МНЖ, ! !статбюллетень !лері мен әлеуметтік қыз.!дық !КМЖ, ЭҚОЖ, ! !меттердің қызмет көрсе. ! !тулерінің көлемі: ! !а) тұтас зерттеу !І-ІІ- !ЕҚӨЖ !67-күнге ! !тоқсан ! !б) іріктеп зерттеу !ІІІ- ! !67-күнге ! !тоқсан ! --------------------------------------------------------------------------- 22 !Білім жүйесі мекемелері.! !ӘАОБЖ, МНЖ, ! ! !нің қызмет көрсетуінің ! !КМЖ, ЭҚОЖ, ! !көлемі: ! ! ! !а) тұтас зерттеу !І-ІІ- !ЕҚӨЖ !68-күнге !статбюллетень !тоқсан ! !б) іріктеп зерттеу !ІІІ- ! !68-күнге !статбюллетень !тоқсан ! --------------------------------------------------------------------------- 23 !Кәсіпорындарға көрсеті. ! !летін коммуналдық, әлеу.! !меттік, дербес, жалға ! !беру қызмет көрсетулері.! !нің көлемі: ! !а) тұтас зерттеу !І-ІІ- ! !69-күнге !статбюллетень !тоқсан ! !б) іріктеп зерттеу !ІІІ- ! !69-күнге !статбюллетень !тоқсан ! --------------------------------------------------------------------------- 24 !Туристерге қызмет !тоқсан.!ӘАОБЖ, МНЖ, !86-күнге !статбюллетень !көрсету туралы !дық !КМЖ ! --------------------------------------------------------------------------- 25 !Көліктің түрлері мен !айлық !ӘАОБЖ, МНЖ, !9-күнге !статбюллетень !қызмет көрсетулері тура.! !КМЖ, ЭҚОЖ ! !лы ! --------------------------------------------------------------------------- 26 !Қалалық және жол көлігі !тоқсан.!ӘАОБЖ, МНЖ, !9-күнге !статбюллетень !туралы !дық !ЭҚОЖ, ЕҚӨЖ ! --------------------------------------------------------------------------- 27 !Теміржол көлігі туралы !тоқсан.!ӘАОБЖ, МНЖ, !9-күнге !статбюллетень !дық !ЭҚОЖ, ЕҚӨЖ ! --------------------------------------------------------------------------- 28 !Құбыр желісі көлігі !тоқсан.!ӘАОБЖ, МНЖ, !9-күнге !статбюллетень !туралы !дық !ЭҚОЖ, ЕҚӨЖ ! --------------------------------------------------------------------------- 29 !Авиацияның жұмыстары !тоқсан.!ӘАОБЖ, МНЖ, !9-күнге !статбюллетень !туралы !дық !ЭҚОЖ, ЕҚӨЖ ! --------------------------------------------------------------------------- 30 !Өзен көлігі туралы !тоқсан.!ӘАОБЖ, МНЖ, !9-күнге !статбюллетень ! !дық !ЭҚОЖ, ЕҚӨЖ ! --------------------------------------------------------------------------- 31 !Теңіз көлігі туралы !тоқсан.!ӘАОБЖ, МНЖ, !9-күнге !статбюллетень ! !дық !ЭҚОЖ, ЕҚӨЖ ! --------------------------------------------------------------------------- 32 !Байланыстың кірістері !айлық !ӘАОБЖ, МНЖ, !9-күнге !статбюллетень !туралы ! !ЭҚОЖ, ЕҚӨЖ ! --------------------------------------------------------------------------- 33 !Байланыстың қызмет көр. !тоқсан.!ӘАОБЖ, МНЖ, !9-күнге !статбюллетень !сетулері туралы !дық !ЭҚОЖ, ЕҚӨЖ ! --------------------------------------------------------------------------- 34 !Телекоммуникацияның !тоқсан.!ӘАОБЖ, МНЖ, !9-күнге !статбюллетень !кірістері, жұмысының !дық !ЭҚОЖ, ЕҚӨЖ ! !сапасы және құралдары ! !туралы ! --------------------------------------------------------------------------- 35 !Қатынас түрлері бойынша !тоқсан.!ӘАОБЖ, МНЖ, !50-күнге !статбюллетень !көлік өнімдері мен қыз. !дық !ЭҚОЖ, ЕҚӨЖ !60-күнге ! !мет көрсетулері туралы !жылдық ! --------------------------------------------------------------------------- 36 !Темір жол көлігінің !жылдық !ӘАОБЖ, ЭҚОЖ,!27 наурыз!статбюллетень !қызметі туралы ! !ЕҚӨЖ ! --------------------------------------------------------------------------- 37 !Автокөліктің қанша екен.!жылдық !ӘАОБЖ, МНЖ, !30 мамыр !статбюллетень !дігі мен жұмысы туралы ! !ЭҚОЖ ! --------------------------------------------------------------------------- 38 !Жалпы пайдаланудағы ав. !жылдық !ӘАОБЖ, жол. !1 наурыз !статбюллетень !томобиль жолдары туралы ! !дардың маңы.! !зы бойынша ! --------------------------------------------------------------------------- 39 !Ішкі кеме жолдарының !жылдық !ӘАОБЖ, МНЖ, !29 наруыз!статбюллетень !болуы мен жалпы пайдала.! !ЭҚОЖ, ЕҚӨЖ ! !нудағы су көлігінің жұ. ! !мысы туралы ! --------------------------------------------------------------------------- 40 !Жалпы пайдаланудағы !жылдық !ӘАОБЖ, МНЖ, !1 наурыз !статбюллетень !көліктің жылжымалы құра.! !ЭҚОЖ ! !мымен болған оқиғалар ! !туралы ! --------------------------------------------------------------------------- 41 !Көлік секторы кәсіпорын.!тоқсан.!ӘАОБЖ, ЭҚОЖ,!30-күнге !статбюллетень !дарының мониторингі !дық !КМЖ --------------------------------------------------------------------------- 42 !Теңіз портындағы тиеу- !жылдық !ӘАОБЖ, МНЖ, !21 ақпан !экспресс- !түсіру жұмыстары туралы ! !ЭҚОЖ !25 тамыз !ақпарат --------------------------------------------------------------------------- 43 !Тұрғын үй қорлары туралы!жылдық !ӘАОБЖ, МНЖ, !30 маусым!статбюллетень !облыс орта. ! !лықтары, қа.! !лалық және ! !ауылдық жер.! !лер бойынша ! --------------------------------------------------------------------------- Біржолғы зерттеулер 44 !Базарлар мен сауда кә. !тоқсан. !ӘАОБЖ, ЕҚӨЖ !15-күні !деректердің !сіпорындарының заңды !дық (ақ.! !базасы !тұлға құрмастан сауда !параттық! !қызметін жүзеге асыра. !базаны ! !тын бөлшек тауар айна. !ай сайын! !лымының көлемі мен !нақтылай! !құрылымы !отырып) ! --------------------------------------------------------------------------- 45 !Сауда нүктелерінің, !жылдық !ӘАОБЖ, ЭҚОЖ,!2001 ! - !жалпы тамақтандыру нүк.! !КМЖ, МНЖ !жылы ! !телерінің, қонақ үйлер.! !дің санағын алу ! --------------------------------------------------------------------------- 46 !Өз қызметін заңды тұлға!тоқсан. !ӘАОБЖ, ЭҚОЖ !69-күнге!деректердің !құрмастан жүзеге асыра.!дық ! !базасы !тын кәсіпкерлердің көр.! !сететін қызметтерінің ! !көлемі ! --------------------------------------------------------------------------- Сыртқы экономикалық қызмет статистикасы 1 !Жүктік кедендік декла. !айлық !ӘАОБЖ тауар.!29-күнге !статбюллетень !рациялардың негізінде ! !лар номен. ! !сыртқы сауданың негізгі! !клатурасы, ! !көрсеткіштері ! !дүние жүзі. ! !нің елдері, ! !негізгі ке. ! !дендік ре. ! !жимдер, мәм.! !лелердің си.! !паты, көлік.! !тің түрлері ! !бойынша ! --------------------------------------------------------------------------- 2 !Қазақстан Республика. !айлық !ӘАОБЖ, жеке.!36-күнге !экспресс-ақпа. !сының негізгі сауда ! !леген тауар.! !рат !әріптестері - елдер ! !лар, негізгі! !бойынша жекелеген тау. ! !елдер бойынша !арларының экспорты ! --------------------------------------------------------------------------- 3 !Қазақстан Республикасы.! - !ӘАОБЖ, жеке.!43-күнге !экспресс-ақпа. !ның негізгі сауда әріп.! !леген тауар.! !рат !тестері - елдер бойынша! !лар, негізгі! !жекелеген тауарларының ! !елдер бойынша !импорты ! --------------------------------------------------------------------------- 4 !Ізгілік көмек туралы !айлық !ӘАОБЖ, жеке.!29-күнге !статбюллетень !есеп !леген тауар.! !лар, негізгі! !елдер бойынша --------------------------------------------------------------------------- 5 !Кәсіпорындардың шотта. !жылдық !ӘАОБЖ, МНЖ !15 ақпан !статбюллетень !рындағы валюта қаража. !тоқсан. ! !32-күнге ! !тының қозғалысы ! --------------------------------------------------------------------------- 6 !Бірлескен және шетелдік!жылдық !ӘАОБЖ, МНЖ, !6 наурыз !статбюллетень !кәсіпорындардың қызметі!тоқсан. !ЭҚОЖ, тауар !61-күнге ! !дық !топтары, ! !әріптес елдер !бойынша --------------------------------------------------------------------------- 7 !Қазақстан Республикасы.!тоқсан. !республика !100-күнге!статбюллетень !ның сауда балансы !дық !бойынша !10 сәуір ! !жылдық ! --------------------------------------------------------------------------- 8 !Шетелдік тікелей инвес.!тоқсан. !республика !104-күнге!статбюллетень !тицияларды игеру !дық !бойынша !14 сәуір ! !жылдық ! --------------------------------------------------------------------------- 9 !Қазақстан Республикасы.!тоқсан. !республика !115 күнге!статбюллетень !ның халықаралық қызмет !дық !бойынша !24 сәуір !көрсетулері !жылдық --------------------------------------------------------------------------- 10 !Қазақстан Республикасы.!тоқсан. !республика !108-күнге!статбюллетень !ның басқа да халықара. !дық !бойынша !17 сәуір ! !лық қызмет көрсетулері !жылдық --------------------------------------------------------------------------- 11 !Қазақстан Республикасы.!тоқсан. !республика !101-күнге!статбюллетень !ның халықаралық көлік. !дық !бойынша !10 сәуір ! !тік қызмет көрсетулері !жылдық --------------------------------------------------------------------------- 12 !Қазақстан Республикасы.!тоқсан. !республика !94 -күнге!статбюллетень !ның халықаралық туризмі!дық !бойынша !3 сәуір ! !(сапарлар) !жылдық --------------------------------------------------------------------------- 13 !Көшіп-қонушылардың Қа. !1-жарты !республика !96-күнге !статбюллетень !зақстан Республикасынан!жылдық !бойынша !5 сәуір ! !жететін капиталы сала. !2-жарты ! !сындағы зерттеудің нә. !жылдық ! !тижелері ! --------------------------------------------------------------------------- 14 !Жүк пен жолаушылар та. !тоқсан. !республика !51-күнге !жиынтық есеп !сымалы және басқа да !дық !бойынша ! !көліктік операциялар ! !үшін түсімдер мен тө. ! !лемдер туралы*) ! --------------------------------------------------------------------------- 15 !Темір жол бойынша жүк !тоқсан. !республика !51-күнге !жиынтық есеп !және жолаушылар тасыма.!дық !бойынша !лы үшін резидент емес. ! !терден түскен төлемдер ! !мен түсімдер туралы*) ! --------------------------------------------------------------------------- 16 !Көлік кәсіпорындары - !тоқсан. !республика !54-күнге !жиынтық есеп !резидент еместерден !дық !бойынша !(өкілдер-резидент емес.! !тер) атынан жүзеге асы.! !рылған операциялар ту. ! !ралы*) ! --------------------------------------------------------------------------- 17 !Көлік кәсіпорындары - !тоқсан. !республика !44-күнге !жиынтық есеп !резидент еместерден !дық !бойынша !алынған пайда туралы*) ! --------------------------------------------------------------------------- 18 !Коммуникация кәсіпорын.!тоқсан. !республика !57-күнге !жиынтық есеп !дарынан алынған (беріл.!дық !бойынша !ген) тауарлар мен қыз. ! !мет көрсетулер бойынша*) --------------------------------------------------------------------------- 19 !Резидент еместерден !тоқсан. !республика !40-күнге !жиынтық есеп !олардан алынған қызмет !дық !бойынша !көрсетулер мен субси. ! !диялар туралы*) ! --------------------------------------------------------------------------- 20 !Резидент еместермен !тоқсан. !республика !57-күнге !жиынтық есеп !халықаралық операциялар!дық !бойынша !туралы*) ! --------------------------------------------------------------------------- 21 !Халықаралық сақтандыру !тоқсан. !республика !30-күнге !жиынтық есеп !операциялары мен қайта !дық !бойынша !сақтандыру туралы ! --------------------------------------------------------------------------- 22 !Елшіліктер, консулдық. !тоқсан. !республика !36-күнге !жиынтық есеп !тар, өкілдіктер және !дық !бойынша ! !халықаралық ұйымдар ! !Қазақстанның резидент. ! !терімен жүргізген опе. ! !рациялар туралы ! --------------------------------------------------------------------------- 23 !Валюталардың орташа !айлық, !республика !6-күнге !статбюллетень !байыпты бағамдары !тоқсан. !бойынша !6-күнге ! !дық ! --------------------------------------------------------------------------- Біржолғы зерттеулер 24 !Елімізге келушілерді !жылына !республика !(туристерді)** !1 рет !бойынша --------------------------------------------------------------------------- 25 !Авиациялық көліктік !жылына !республика !компанияларын - жолау. !1 рет !бойынша !шыларды тасымалдаушы. ! !ларды** ! --------------------------------------------------------------------------- 26 !Автокөлік кәсіпорында. !жылына !республика !рын - жолаушыларды та. !1 рет !бойынша !сымалдаушыларды** ! --------------------------------------------------------------------------- 27 !Темір жол көлік компа. !жылына !республика !нияларын - жолаушыларды!1 рет !бойынша !тасымалдаушыларды** ! --------------------------------------------------------------------------- 28 !Қазақстанда жұмыс !жылына !республика !істейтін немесе уақытша!1 рет !бойынша !тұрып жатқан шетелдік ! !азаматтардың (резидент ! !еместердің) болуына ! !арналған халықтың ! !құрамын (зерттеулік)** ! --------------------------------------------------------------------------- 29 !Сыртқы экономикалық !жылына !республика !қызметтер бойынша !1 рет !бойынша !статистикалық зерттеу. ! !лерге енгізу үшін кәсі.! !порындарды (тіркеулік)** *) Ақпарат төлем балансын қалыптастыру үшін мемлекеттік статистика бекіткен нысан бойынша жиынтық есеп түрінде Ұлттық Банкке ұсынылады. **) Сыртқы экономикалық қызметпен айналысатын институционалдық бірліктің реестрін қолдау үшін. Бағалар статистикасы 1 !Сауда және халыққа ! айлық !Облыс орталығы, !ақылы қызмет көрсетудің! !облыстық бағы. !базалық объектілерінде.! !ныстағы қалалар !гі тауарлардың және ! !мен аудан орта. !өкілдер қызметінің ! !лықтары !іріктелген тізбесі ! !бойынша бағалар мен ! !тарифтерді тіркеу ! --------------------------------------------------------------------------- 2 !Тұтыну бағаларының !1999 ж. !ӘАОБЖ ! !индексі !желтоқса ! ! !а) "барлық халық" кате.!нына ! 2-күні !статбюллетень ! гориясы бойынша !айлық, ! !тоқсандық! !жарты жыл. !дық, 9 ай. !лық !б) жан басына шаққанда.!жылдық, !ӘАОБЖ !15-күні !статбюллетень !ғы орташа ақшалай табы.!жыл басы.! !сы әртүрлі деңгейдегі !нан бастап !халық санаттары бойынша!өспелі қо. !рытындымен !в) тауарлар мен қызмет !апталық !ӘАОБЖ !Айдың әр.!экспресс- !көрсетудің шектеулі ! !бір сәр. !ақпарат !түрлерінің бағалары ! !сенбісін.! !мониторингінің матери. ! !де !алдары бойынша ! --------------------------------------------------------------------------- 3 !Халыққа көрсетілетін !1999 ж. !ӘАОБЖ !5-күні !статбюллетень !ақылы қызметтер бағала.!желтоқса. !рының индексі !нына ай. лық, тоқ. сандық, жарты жыл. дық, 9 ай. лық, жылдық, жыл басы. нан бастап өспелі қо. рытындымен --------------------------------------------------------------------------- 4 !Бөлшек бағалар индексі !1999 ж. !ӘАОБЖ !5-күні !статбюллетень !желтоқса. ! нына ай. лық, тоқ. сандық, !7-күні ! жарты жыл. дық, 9 ай. лық, жылдық, жыл басы. нан үдемелі қорытынды. мен --------------------------------------------------------------------------- 5 !Бөлшек саудадағы және !айлық !ӘАОБЖ !есепті !статбюллетень !қала базарларындағы не.! !айдың ! !гізгі азық-түлік тауар.! !20-күні ! !ларының бағалары ! !айына 2 !Астана қа.! - ! сызба !рет** !ласы ! !тоқсандық ! аудан !21 наурыз!статбюллетень !орталықта.!21 маусым! !ры мен об.!21 қыр. ! !лыстық ба.!күйек ! !ғыныстағы !21 жел. ! !қалалар !тоқсан ! !бойынша ! --------------------------------------------------------------------------- 6 !Жекелеген азық-түлік !айлық !ӘАОБЖ !есепті !статбюллетень !емес тауарлардың баға. ! !айдың ! !лары ! !28-күні ! ! ! !айына 2 !Астана қа.! - ! сызба !рет** !ласы ! !тоқсандық !аудан !21 наурыз!статбюллетень !орталықта.!21 маусым! !ры мен об.!21 қыр. ! !лыстық ба.!күйек ! !ғыныстағы !21 жел. ! !қалалар !тоқсан ! !бойынша ! --------------------------------------------------------------------------- 7 !Мұнайды қайта өңдеу !айлық !ӘАОБЖ !3-күні !экспресс- !өнімдерінің бағалары ! !ақпарат --------------------------------------------------------------------------- 8 !Халыққа көрсетілетін !айлық !ӘАОБЖ !есепті !статбюллетень !қызметтердің әлеуметтік! !айдың 25-! !елеулі түрлерінің баға.! !күні ! !лары мен тарифтері ! --------------------------------------------------------------------------- 9 !Ең аз күнкөріс мөлшері !айлық !ӘАОБЖ !есепті !статбюллетень !а)жан басына шаққанда ! !айдың 28-! !орташа ! !күні ! !б)халықтың жынысына жә.! !не жасына қарай топтары! !бойынша ! --------------------------------------------------------------------------- 10 !Өнеркәсіп өнімін өнді. !1999 ж. !ӘАОБЖ !1 және !статбюллет. !руші кәсіпорындардың !желтоқса. !ЭҚЖЖ !2-күні !дер !бағалары мен бағалар !нына ай. !индексі !лық, тоқ. сандық, жарты жыл. дық, 9 ай. лық, жылдық, жыл басы. нан үдемелі қорытынды. мен --------------------------------------------------------------------------- 11 !Өндіруші кәсіпорындар.!айлық !ӘАОБЖ !25-күні !экспресс- !дың энергия ресурста.! !ақпарат !рына бағалары ! --------------------------------------------------------------------------- 12 !Өндірістік-техникалық !1999 ж. !ӘАОБЖ !29 және !статбюллет. !мақсаттағы сатып алын.!желтоқса. !ЭҚОЖ !30-күні !дер !ған өнімнің бағалары !нына ай. !мен бағалар индексі !лық, тоқ. сандық, жарты жыл. дық, 9 ай. лық, жылдық, жыл басы. нан үдемелі қорытынды. мен --------------------------------------------------------------------------- 13 !Экспорт өнімдерінің !1999 ж. !ЭҚТ ТН !35-күнге !статбюллетень !бағалар индексі !желтоқса. ! !нына ай. !лық, тоқ. сандық, жарты жыл. дық, 9 ай. лық, жылдық, жыл басы. нан үдемелі қорытынды. мен --------------------------------------------------------------------------- 14 !Импорт өнімдерінің !1999 ж. !ЭҚТ ТН !35-күнге !статбюллетень !бағалар индексі !желтоқса. !нына ай. !лық, тоқ. сандық, жарты жыл. дық, 9 ай. лық, жылдық, жыл басы. нан үдемелі қорытынды. мен --------------------------------------------------------------------------- 15 !Өндірістік сала үшін !1999 ж. !ЕҚӨЖ !30-күні !статбюллетень !байланыс қызметіне !нына ай. !арналған бағалар ин. !лық, тоқ. !дексі !сандық, жарты жыл. дық, 9 ай. лық, жылдық, жыл басы. нан үдемелі қорытынды. мен --------------------------------------------------------------------------- 16 !Күрделі салымдар бой. !1999 ж. !ӘАОБЖ !4-күнге !статбюллетень !ынша бағалар индексі: !нына ай. !-құрылыс-монтаждау жұ.!лық, тоқ. !мыстарының бағалар ин.!сандық, !дексі; !жарты жыл. !-жабдықтарға арналған !дық, 9 ай. !бағалар индексі; !лық, жылдық, !өзге де күрделі жұмыс.!жыл басы. !стар мен !нан үдемелі !-шығындардың бағалар !қорытынды. !индексі !мен 1991 !жылдың ба. !засына --------------------------------------------------------------------------- 17 !Құрылыс материалдары. !айлық, !республика!6-күнге !статбюллетень !ның, бөлшектері мен !1999 ж. !бойынша ! !конструкцияларының !желтоқса. ! !бағалар индексі !нына, 1999! !ж. тиісті ! !айына,1991! !ж. базасына --------------------------------------------------------------------------- 18 !Құрылыс өндірісіне ар.!тоқсандық !ӘАОБЖ !10-күнге !статбюллетень !налып сатып алынатын ! !жекелеген құрылыс ма. ! !териалдары, бөлшектері! !мен конструкциялары ! !түрлерінің орташа ба. ! !ғалары ! --------------------------------------------------------------------------- 19 !"Құрамдас бөліктерді ! !құрайтын" әдістемелік ! !құрылыстағы бағалар ! !индексі: ! !-негізгі құрылыс жұ. !тоқсандық !ӘАОБЖ, ЕҚӨЖ!тоқсан. !статбюллетень !мыстары бойынша ! !технология.!ның үшін.! !-тұрғын үй өндірістік ! !лық моделді!ші айының! !және автомобиль жолда.! !ғимараттар !10-күні ! !рына арналған ғимарат.! ! !тоқсан. ! !тардың жекелеген тип. ! ! !ның үшін.! !тері бойынша ! ! !ші айының! ! ! ! !8-күні ! --------------------------------------------------------------------------- 20 !Ауыл шаруашылығының !1999 ж. !ӘАОБЖ, ЕҚӨЖ!3-күні !статбюллетень !өткізілген өнімінің !желтоқса. !бағалар индексі !нына ай. !лық,1999 ж. !тиісті ай. !ына тоқ. сандық, жарты жыл. дық, 9 ай. лық, жылдық, жыл басы. нан үдемелі қорытынды. мен --------------------------------------------------------------------------- 21 !Ауыл шаруашылық !айлық !ӘАОБЖ, ЕҚӨЖ!6-күні !статбюллетень !өнімінің негізгі ! !түрлерінің орташа ! !бағалары ! --------------------------------------------------------------------------- 22 !Ауыл шаруашылық кәсі. !жылдық, !ӘАОБЖ !28 ақпан !статбюллетень !порындары сатып алған !жарты ! !28 тамыз ! !өнеркәсіп өнімі мен !жылдық ! !оларға көрсетілген ! !қызметтердің бағалар ! !индексі ! --------------------------------------------------------------------------- 23 !Өнеркәсіп өніміне, !жылдық, !ӘАОБЖ !28 ақпан !статбюллетень !ауылға көрсетілген !жарты ! !28 тамыз ! !қызметке және түрлі !жылдық ! ! !жолдармен өткізілген ! !ауыл шаруашылық өнімі.! !не арналған бағалардың! !паритеттік ара қатысы ! --------------------------------------------------------------------------- 24 !Жүк тасымалдау тариф. !1999 ж. !ӘАОБЖ, ЕҚӨЖ!есепті !статбюллетень !терінің индексі !желтоқса. !айдың ! !нына ай. !25-күні ! !лық, тоқ. сандық, жарты жыл. дық, 9 ай. лық, жылдық, жыл басы. нан үдемелі қорытынды. мен --------------------------------------------------------------------------- 25 !Орташа бағалар** !а)тұтыну тауарлары !айлық !ӘАОБЖ !30-күні !сызба !мен көрсетілген ! !қызметтерге ! !б)инвестициялық !тоқсандық !ӘАОБЖ !30-күні !сызба !тауарларға ! --------------------------------------------------------------------------- 26 !Қызметкерлердің жеке. !жылдық !Алматы қала. !28 мамыр ! - !леген санаттарының ! !сы ! !еңбегіне ақы төлеу ! --------------------------------------------------------------------------- 27 !Мемлекеттердің астана.!айлық !Астана, облыс!10-күнге !экспресс- !ларында және Қазақ. ! !орталықтары, ! !ақпарат !станмен шекаралас ай. ! !қалалар ! !мақтарда негізгі азық-! !бойынша ! !түліктердің бөлшек ! !сауда бағалары ! --------------------------------------------------------------------------- Біржолғы зерттеулер 28 !Денсаулық сақтау меке.!жылына !ӘАОБЖ !шілде !кестелі !мелерінің халыққа қыз.!1 рет ! !материал !мет көрсетудегі төлем ! !ақысы ! *) Тұтыну бағаларының индексін есептеу үшін. **) ТМД Статкомитетіне деректер беруге арналған сызбалар. Үй шаруашылығы статистикасы 1 !Үй шаруашылығының !айлық, !ӘАОБЖ, !33-күнге !статбюллетень !кірістері мен шығыста.!тоқсандық, !қала, ауыл!40-күнге ! !рының негізгі көрсет. !жарты жылдық! !45-күнге ! !кіштері !9 айдағысы, ! !45-күнге ! !жылдық ! !22 ақпан ! --------------------------------------------------------------------------- 2 !Үй шаруашылықтарындағы!тоқсандық, !ӘАОБЖ, !50-күнге !статбюллетень !тағам өнімдері мен !жылдық !қала, ауыл!60-күнге ! !азық-түлік емес тауар.! !лардың түсу және ! !пайдаланылу балансы ! --------------------------------------------------------------------------- 3 !Үй шаруашылықтарындағы!тоқсандық !ӘАОБЖ, !55-күнге !статбюллетень !мал мен құстың саны ! !қала, ауыл! !мен қозғалысы туралы ! --------------------------------------------------------------------------- 4 !Үй шаруашылықтарындағы! !ӘАОБЖ, !32-күнге !статбюллетень !тауарлар өндірісі мен !тоқсандық, !қала, ауыл!10 тамыз ! !қызмет көрсету !жарты жылдық! !10 қараша! !9 айдағысы, ! !24 ақпан ! !жылдық ! ! ! --------------------------------------------------------------------------- 5 !Үй шаруашылықтарында !жылдық !ӘАОБЖ, !15 ақпан !статбюллетень !ауыл шаруашылық дақыл.! !қала, ауыл! !дарынан алынған жалпы ! !өнім мен шығымдылығы ! !туралы ! --------------------------------------------------------------------------- 6 !Үй шаруашылықтарында !жылдық !ӘАОБЖ, !10 наурыз!статбюллетень !тұрғын жайдың көркей. ! !қала, ауыл! !тілуі мен мәдени-тұр. ! !мыстық заттармен қам. ! !тамасыз етілуі туралы ! --------------------------------------------------------------------------- 7 !Үй шаруашылығы мүшеле.!жылдық !ӘАОБЖ, !3 сәуір !статбюллетень !рінің жұмыспен қамты. ! !қала, ауыл! !луы және күн көрісінің! !негізгі көздері ! --------------------------------------------------------------------------- 8 !Кедейліктің жағдайы !жарты жылдық!ӘАОБЖ, !40-күнге !статбюллетень !мен себебінің монито. !жылдық !қала, ауыл!40-күнге ! !рингі ! --------------------------------------------------------------------------- 9 !Кедейлікті білдіретін !тоқсандық !республика!58-күнге ! кестелі !және белгіленген ке. !жылдық !қала, ауыл!68-күнге ! материал !дейлік деңгейінен тө. ! !мен өмір сүретін ха. ! !лықтың бөлігін анық. ! !тауға арналған көрсет.! !кіштерді әзірлеу ! --------------------------------------------------------------------------- 10 !Децильдігі бойынша !тоқсандық, !республика!60-күнге !статбюллетень !топтарға: !жылдық !қала, ауыл!70-күнге ! !а) халық кірістерін ! !б) тұтыну шығындарын ! !в) тамақ өнімдерін тұ.! !тынуды бөлу ! Біржолғы зерттеулер 11 !Кедей отбасыларының !жылына 1 рет!ӘАОБЖ, !тамыз ! кестелі !материалдық күнкөріс ! !қала, ауыл! ! материал !жағдайы --------------------------------------------------------------------------- 12 !Жас отбасыларының өмір!жылына 1 рет!ӘАОБЖ, !қараша ! кестелі !сүру деңгейі ! !қала, ауыл! ! материал --------------------------------------------------------------------------- 13 !Зерттелетін үй шаруа. !жылына 1 рет!ӘАОБЖ, !маусым ! кестелі !шылықтарындағы уақыт ! !қала, ауыл! ! материал !бюджетін пайдалану ! --------------------------------------------------------------------------- 14 !Республика халқының !жылына 1 рет!ӘАОБЖ, !желтоқсан! кестелі !құндылықтар бағдары ! !қала, ауыл! ! материал !туралы --------------------------------------------------------------------------- 15 !Жаңа сұрақнамалар !жылына 1 рет!ӘАОБЖ, !қыркүйек ! кестелі !бойынша үй шаруашылық.! !қала, ауыл! ! материал !тарын пилоттық зерттеу! --------------------------------------------------------------------------- Еңбек және халықты жұмыспен қамту статистикасы 1 !Экономикалық қызмет !айлық, !ӘАОБЖ, ЭҚОЖ !35-күнге !статбюллетень !түрлері бойынша қыз. !тоқсандық !37-күнге ! !меткерлердің саны мен ! !жалақысы туралы ! --------------------------------------------------------------------------- 2 !Өнеркәсіп салалары !жарты !ӘАОБЖ, ЭҚОЖ !37-күнге !статбюллетень !бойынша қызметкерлер. !жылдық ! !дің саны мен жалақысы ! !туралы ! --------------------------------------------------------------------------- 3 !Келісім-шартпен және !тоқсандық !ӘАОБЖ, ЭҚОЖ !37-күнге !статбюллетень !толық емес жұмыс күні ! ! тарауы !бойынша жұмыс істейтін! !қосымша іс атқарушы ! !қызметкерлер саны ! !туралы ! --------------------------------------------------------------------------- 4 !Экономикалық қызмет ! !ӘАОБЖ, ЭҚОЖ,!41-күнге !статбюллетень !түрлері мен меншік ны.!жылдық !МНЖ !сандары бойынша қыз. ! !меткерлердің саны мен ! !жалақысы туралы ! --------------------------------------------------------------------------- 5 !Өнеркәсіп салалары ! !ӘАОБЖ, ЭҚОЖ,!41-күнге !статбюллетень !мен меншік нысандары !жылдық !МНЖ !бойынша қызметкерлер ! !саны мен жалақысы ту. ! !ралы ! --------------------------------------------------------------------------- 6 !Экономикалық қызмет !тоқсандық !ӘАОБЖ, ЭҚОЖ !38-күнге !статбюллетень !түрлері бойынша жұмыс.! ! !шы күшінің нақты бары ! !мен қозғалысы туралы ! --------------------------------------------------------------------------- 7 !Орташа жалақы мөлшері !жылына !ӘАОБЖ, ЭҚОЖ !14 қыр. !статбюллетень !бойынша толық ай жұмыс!1 рет ! !күйек ! !істеген қызметкерлер. !(маусым) ! !дің санын бөлу ! --------------------------------------------------------------------------- 8 !"1999 жылғы Халық са. !жылына 1 !ӘАОБЖ, ЭҚОЖ,!24 қараша! деректер !нағы" қортындысы бой. !рет !қалалық және! ! базасы !ынша халық санының өз.! !селолық ме. ! !геруіне байланысты ! !кендер бой. ! !(қайта есептемегенде) ! !ынша ! !1994-1998 жылдардағы ! !еңбек ресурстарын қай.! !та есептеу балансы ! --------------------------------------------------------------------------- 9 !Халықтың жұмысқа орна.! айлық, !ӘАОБЖ !7-күнге !экспресс- !ласуы мен қамтылуы, !тоқсандық !ӘАОБЖ !35-күнге !ақпарат !жұмыссыздар саны ! !статбюллетень !туралы ! --------------------------------------------------------------------------- 10 !Қазақстан Республика. !тоқсандық !ӘАОБЖ !35-күнге !экспресс- !сына шетел жұмысшы кү.! !ақпарат !шін жұмысқа тарту және! !Қазақстан Республика. ! !сының жұмысшы күшін ! !шетке жіберу туралы ! --------------------------------------------------------------------------- 11 !Экономикалық қызмет ! жылдық !ӘАОБЖ, ЭҚОЖ !31 мамыр !статбюллетень !түрлері бойынша қыз. ! !меткерлердің саны мен ! !жалақысы туралы ! --------------------------------------------------------------------------- 12 !Экономикалық қызмет ! жылдық !ӘАОБЖ, ЭҚОЖ !31 мамыр !статбюллетень !түрлері бойынша әйел ! ! тарауы !жұмысшылар мен қызмет.! !керлер саны туралы ! --------------------------------------------------------------------------- 13 !Қалалық және ауылдық ! жылдық !ӘАОБЖ, ЭҚОЖ !31 мамыр !статбюллетень !елді мекендерде орна. ! !қалалық және! ! тарауы !ласқан кәсіпорындарда,! !ауылдық жер.! !мекемелер мен ұйымдар.! !лерге бөліп ! !да жұмыс істейтін қыз.! !меткерлердің 1999 жыл.! !ғы саны мен жалақысы ! !туралы ! --------------------------------------------------------------------------- 14 !Экономикалық қызмет ! жылдық !ӘАОБЖ, ЭҚОЖ !31 мамыр !статбюллетень !түрлері бойынша қыз. ! ! тарауы !меткерлер санаттарына ! !қарай қызметкерлердің ! !саны туралы --------------------------------------------------------------------------- 15 !Экономикалық қызмет ! жылдық !ӘАОБЖ, ЭҚОЖ !31 мамыр !статбюллетень !түрлері бойынша жұмыс ! ! тарауы !істейтіндердің және ! !толық емес жұмыс күні ! !жұмыс істейтіндердің ! !саны мен құрамы туралы! --------------------------------------------------------------------------- 16 !Экономикалық қызмет ! жылдық !ӘАОБЖ, ЭҚОЖ !31 мамыр !статбюллетень !түрлері бойынша жалақы! ! тарауы !қорының құрамы туралы ! --------------------------------------------------------------------------- 17 !Экономикалық қызмет ! жылдық !ӘАОБЖ, ЭҚОЖ !31 мамыр !статбюллетень !түрлері бойынша жұмыс.! ! !шы күшінің құны туралы! --------------------------------------------------------------------------- 18 !Экономикалық қызмет ! жылдық !ӘАОБЖ, ЭҚОЖ !12 маусым!статбюллетень !түрлері бойынша қызмет! ! !керлердің күнтізбелік ! !уақыт қорын пайдалану ! !туралы ! --------------------------------------------------------------------------- 19 !Өнеркәсіптегі еңбек !жылдық !ӘАОБЖ, ЭҚОЖ !8 маусым !статбюллетень !жөнінде есеп беру ! --------------------------------------------------------------------------- 20 !Еңбек ресурстарының !жылдық !ӘАОБЖ, ЭҚОЖ !16 маусым!статбюллетень !1999 жылғы орташа ! !қалалық және! !балансы ! !ауылдық жер.! !лер бойынша ! --------------------------------------------------------------------------- 21 !Еңбек жайының ахуалы, !жылдық !ӘАОБЖ, ЭҚОЖ !24 сәуір !статбюллетень !зиянды және қауіпті ! !еңбек жағдайларындағы ! !жұмыс үшін жеңілдіктер! !мен өтемдер туралы ! --------------------------------------------------------------------------- 22 !Ірі өнеркәсіп кәсіпо. !тоқсандық !ӘАОБЖ, ҚҮЖЖ !40-күнге !статбюллетень !рындарының мониторин. ! ! тарауы !гі* ! --------------------------------------------------------------------------- Біржолғы зерттеулер 23 !1999 жылғы экономика. !пилоттық !ӘАОБЖ, ЭҚОЖ,! - !статбюллетень !лық қызметтің (Герма. !іріктеп ! КМН ! !нияның GТZ-мен бірге) !зерттеу !жекелеген түрлеріндегі! !негізгі лауазымдар мен! !мамандықтар бойынша ! !еңбекақы туралы ! --------------------------------------------------------------------------- 24 !Үй шаруашылығы арқылы !пилоттық !ӘАОБЖ ! 2001 ! - !(TACIS жобасы) жұмыс. !іріктеп ! ! жылға ! !сыздық пен жұмыс күшін!зерттеу ! !ауыспалы ! !зерттеу (ЖКЗ) ! --------------------------------------------------------------------------- * Қызметтік пайдалану үшін. Әлеуметтік статистика 1 !2000/2001 оқу жылы !жылына !ӘАОБЖ, МНЖ, !25 желтоқ.!статбюллетень !басында күндізгі жалпы!1 рет !МБОБЖ !сан !білім беретін мектеп. ! !тер ! ! а) 2000/2001 оқу жылы!жылына !ӘАОБЖ, МНЖ, !18 қаңтар !статбюллетень !басында оқыту тілі !1 рет !МБОБЖ ! !бойынша оқушылар мен ! !мектептерді бөлу ! ! б) 2000/2001 оқу жылы!жылына !ӘАОБЖ, МНЖ, !8 ақпан !статбюллетень !басындағы әр түрлі !1 рет !МБОБЖ ! !пәндерді тереңдетіп ! !оқыту мен шет тілдерін! !оқыту туралы мәлімет. ! !тер ! ! в) 2000/2001 оқу жылы!жылына !ӘАОБЖ, МНЖ, !24 ақпан !статбюллетень !басындағы күндізгі !1 рет !МБОБЖ ! !жалпы оқу орындарының ! !материалдық базасы ту.! !ралы мәліметтер ! --------------------------------------------------------------------------- 2 !2000/2001 оқу жылы !жылдық !ӘАОБЖ, МНЖ, !25 желтоқ.!статбюллетень !басындағы жоғары оқу ! !МБОБЖ !сан !орындарының қызметі ! !туралы ! --------------------------------------------------------------------------- 3 !2000/2001 оқу жылы !жылдық !ӘАОБЖ, МНЖ, !25 желтоқ.!статбюллетень !басындағы колледждер. ! !МБОБЖ !сан !дің қызметі туралы ! --------------------------------------------------------------------------- 4 !Бастапқы кәсіптік !жылдық !ӘАОБЖ, МНЖ !20 наурыз !статбюллетень !білім беретін оқу ! !орнының есебі ! --------------------------------------------------------------------------- 5 !Тұрақты мектепке !жылдық !ӘАОБЖ, МНЖ !15 мамыр !статбюллетень !дейінгі ұйымның есебі ! --------------------------------------------------------------------------- 6 !Кәсіпорындардың (ұйым.!жылдық !ӘАОБЖ, МНЖ, !24 сәуір !статбюллетень !дардың) ғылыми-техни. ! !ЭҚОЖ ! !калық қызметі туралы ! --------------------------------------------------------------------------- 7 !Аспирантура мен докто.!жылдық !ӘАОБЖ !15 наурыз !статбюллетень !рантураның қызметі ! !туралы ! --------------------------------------------------------------------------- 8 !Денсаулық сақтау меке.!жылдық !ӘАОБЖ, МНЖ !17 сәуір !статбюллетень !мелерінің қызметі ! !туралы ! --------------------------------------------------------------------------- 9 !Өндірістегі жарақат. !жылдық !ӘАОБЖ, МНЖ !28 сәуір !статбюллетень !тану және кәсіптік ! !ЭҚЖЖ ! !аурулар туралы ! --------------------------------------------------------------------------- 10 !Атмосфералық ауаны !жарты !ӘАОБЖ !31 шілде !экспресс- !қорғау туралы !жылдық ! !ақпарат --------------------------------------------------------------------------- 11 !Атмосфералық ауаны ! !ӘАОБЖ !26 сәуір !статбюллетень !қорғау туралы !жылдық ! ! --------------------------------------------------------------------------- 12 !Экологиялық апаттар, !жылдық, !ӘАОБЖ !15 ақпан !статбюллетень !тоқтатылған объектілер!жарты ! !31 шілде ! !және табиғат қорғау !жылдық !заңдарын бұзушылықтар ! !туралы ! --------------------------------------------------------------------------- 13 !Табиғат қорғаудың ! !ӘАОБЖ, МНЖ, !22 мамыр !статбюллетень !ағымдағы шығындары, !жылдық !ЭҚОЖ ! !экологиялық төлемдер ! !және табиғи ресурстар ! !үшін ақы ! --------------------------------------------------------------------------- 14 !Уытты қалдықтардың ! !ӘАОБЖ, МНЖ, !22 мамыр !статбюллетень !пайда болуы және олар.!жылдық !ЭҚОЖ ! !ды құрту туралы ! --------------------------------------------------------------------------- 15 !Аз мөлшердегі зейнета.!тоқсандық !республика !15-күні !сызба !қы, шәкіртақы туралы ! !бойынша ! !мәліметтер* ! --------------------------------------------------------------------------- 16 !Тіркелген қылмыстар !айлық !ӘАОБЖ !8-күнге !экспресс- !туралы ! ! !ақпарат !тоқсандық !ӘАОБЖ !20-күнге !статбюллетень --------------------------------------------------------------------------- *) ТМД Статкомитетіне деректер беруге арналған сызба. Демографиялық статистика 1 !Халықтың табиғи !айлық !ӘАОЖ !30-күніне ! кестелі !қозғалысы ! !дейін ! материал !тоқсандық ! !34-күнге !статбюллетень а) алдын ала алынған !жылдық !ӘАОЖ !34-күні !статбюллетень деректер б) ақырғы деректер !жылдық !ӘАОЖ !5 сәуір ! кестелі ! материал --------------------------------------------------------------------------- 2 !Халықтың көші-қоны !айлық, !ӘАОЖ,ұлттық !30-күніне !статбюллетень !тоқсандық,!білімі, от. !дейін ! !жылдық !басылық жағ.!34-күнге ! !дайы, жынысы!1 наурыз ! !жасы, миг. ! !раннтық ста.! !тусы бойынша! --------------------------------------------------------------------------- 3 !Халықтың саны !айлық !ӘАОЖ !38-күнге !экспресс- !жылдық !ӘАОЖ !26 сәуір !ақпараттар !жылдық !жынысы, жасы!27 сәуір !статбюллетень !бойынша ! !жылдық !ӘАОЖ, жеке. !15 мамыр !экспресс- !леген ұлттар!29 мамыр !ақпарат !бойынша ӘАОЖ! !статбюллетень --------------------------------------------------------------------------- 4 !Кәрілік және өмірдің !жылдық !ӘАОЖ жынысы,!12 маусым !экспресс- !ұзақтығы кестесін ! !жасы бойынша! !ақпарат !жасау ! --------------------------------------------------------------------------- 5 !Туу кестесін жасау !жылдық !Жасы бойынша!19 маусым !экспресс- !ақпарат --------------------------------------------------------------------------- 6 !Әкімшілік-аумақтық !жылдық, !ӘАОЖ !18 ақпан !статбюллетень !жаңа құрулар !жарты !4 тамыз ! !жылдық, ! !ұдайы ! --------------------------------------------------------------------------- 7 !ӘАОЖ жіктегіштерін ! ұдайы ! !4 ақпан !деректер !актуальдендіру ! ! базасы --------------------------------------------------------------------------- 8 !Халық регистрін жасау ! ұдайы !ӘАОЖ !5 шілде !регистр !және жүргізу ! Біржолғы зерттеулер 9 !Халықтың 1990-1999 !жылына !ӘАОЖ !қазан - !деректер !жылдардағы және орташа!1 рет !қараша ! базасы !1990-1998 жылдардағы ! !жасы, жынысы, қоныста.! !ну түрі бойынша жалпы ! !санын, сондай-ақ туу. ! !дың, өлудің, үйлену. ! !дің және қоныстану тү.! !рі бойынша ажырасудың ! !коэффициентін қайта ! !есептеу ! Конъюктуралық зерттеулер 1 !Қазақстан Республика. !айлық !ӘАОБЖ, МНЖ,!12-күні ! баспасөз !сының өнеркәсіп кәсі. !тоқсандық !ЭҚОЖ, КМЖ !15-күні ! шығарылымы !порындарының қаржылық-! !экономикалық жағдайы ! !туралы ! --------------------------------------------------------------------------- 2 !Қазақстан Республика. !тоқсандық !ӘАОБЖ, МНЖ,!15-күні ! баспасөз !сының ауыл шаруашылық ! !ЭҚОЖ, КМЖ ! ! шығарылымы !кәсіпорындарының қар. ! !жылық-экономикалық ! !жағдайы туралы ! --------------------------------------------------------------------------- 3 !Республиканың сауда !айлық, !ӘАОБЖ, МНЖ,!15-күні ! баспасөз !кәсіпорындарының қар. !тоқсандық !ЭҚОЖ, КМЖ !15-күні ! шығарылымы !жылық-экономикалық ! !жағдайы туралы ! --------------------------------------------------------------------------- 4 !Республиканың құрылыс !тоқсандық !ӘАОБЖ, МНЖ,!15-күні ! баспасөз !ұйымдарының қаржылық- ! !ЭҚОЖ, КМЖ ! ! шығарылымы !экономикалық жағдайы ! !туралы ! --------------------------------------------------------------------------- 5 !Тұтынушыларды конъюк. !айлық !ӘАОБЖ, МНЖ,!15-күні ! баспасөз !туралық зерттеу ("Тұ. ! !ЭҚОЖ, КМЖ ! ! шығарылымы !тынушылар сезімдерінің! !индексі") ! Статистикалық регистрлер 1 !Заңды тұлғаларды !тұрақты ! - !жеке жос. ! регистр !есепті тіркеу ! !пар бойынша! --------------------------------------------------------------------------- 2 !Әкімшілік регистрді ! !жүргізу: ! а) барлық заңды тұл. !айлық !ӘҚОЖ, МНЖ, !10-күні !статбюллетень ғалар бойынша ! !КМЖ ! б) шағын кәсіпорындар!айлық !ӘҚОЖ, МНЖ, !15-күні !статбюллетень бойынша ! !КМЖ ! --------------------------------------------------------------------------- 3 !Статистикалық регистр.!тоқсандық !ӘҚОЖ, МНЖ, !жеке жоспар! каталогтар !ді жүргізу ! !КМЖ !бойынша ! --------------------------------------------------------------------------- 4 !Жеке кәсіпкерлердің !тоқсандық !ЭҚӨЖ !15 сәуір !статбюллетень !реестрін жүргізу ! ! !15 шілде ! !15 қазан ! --------------------------------------------------------------------------- 5 !Тұрғын үй-жайлар реги.!тоқсандық !ӘАОБЖ !жеке жоспар! регистр !стрін қалыптастыру мен! !бойынша ! !жүргізу ! --------------------------------------------------------------------------- 6 !Қаржылық емес корпора.!айлық !ЭҚӨЖ !жеке жоспар! каталог !ция секторынан басқа ! !бойынша ! !жергілікті бірліктегі ! !журналдарды жүргізу ! --------------------------------------------------------------------------- 7 !Жыл басында регистр. !жылына ! - !жеке жоспар! регистр !лердегі жіктегіштердің!1 рет ! !бойынша ! !кодтарын тапсыру ! --------------------------------------------------------------------------- 8 !Регистрді сыртқы көз. !тоқсандық ! - !жеке жоспар! регистр !дерден актуальдендіру ! ! !бойынша ! --------------------------------------------------------------------------- 9 !Регистрлер сапасына !жылдық ! - !жеке жоспар! экспресс- !баға беру ! ! !бойынша ! ақпарат --------------------------------------------------------------------------- 10 !Статистикалық және !жылдық ! - !20 қаңтар ! регистр !әкімшілік регистрлерді! ! ! ! !кәсіпорындарға арнал. ! !ған сауалнама негізін.! !де актуальдендіру ! --------------------------------------------------------------------------- Жиынтық жұмыстар 1 !"Қазақстан Республика.!айлық !ӘАОБЖ, ЭҚӨЖ,!15-күні ! баяндама !сының әлеуметтік-эко. ! !МНЖ ! !номикалық жағдайы" ! !баяндама ! --------------------------------------------------------------------------- 2 !Заңды және жеке тұлға.! !жыл ішінде! !ларды 2000 жылға ар. ! !налған мемлекеттік ! !статистикалық есеп ны.! !сандарының бланкілері.! !мен және оларды толты.! !ру жөніндегі нұсқау. ! !лықтармен қамтамасыз ! !ету жөніндегі жұмыс. ! !тарды ұйымдастыру ! --------------------------------------------------------------------------- 3 !Статистикалық жылнама.! !жыл ішінде! !ларды, анықтамалықтар ! !мен журналдары әзірлеу! --------------------------------------------------------------------------- 4 !Кешендерді ақпараттық-! !жыл ішінде! !бағдарламалық қамтама.! !сыз ету ! --------------------------------------------------------------------------- Ескерту: ЭҚОЖ - Экономикалық қызметтің барлық түрлерінің ортақ жіктегіші МНЖ - Меншік нысанының жіктегіші ӘАОБЖ - Әкімшілік-аумақтық объектілерді белгілеулер жүйесі КМЖ - Кәсіпорындардың мөлшерлік жіктегіші ҰҚНЖ - Шаруашылық жүргізудің ұйымдық-құқықтық нысандарының жіктегіші ЕҚӨЖ - Еуропалық Қоғамдастықтың қызмет түрлері өнімдерінің жіктегіші МБОБЖ - Мемлекеттік және шаруашылық басқару органдарын белгілеулер жүйесі ӘАОЖ - Әкімшілік-аумақтық объектілердің жіктегіші ЕҚ - Еуропалық Қоғамдастық Оқығандар: Қобдалиева Н.М. Орынбекова Д.К.
 

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады