Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000 жылғы 16 ақпандағы N 255 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы 2001 жылғы 8 ақпан N 210. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2002.07.25. N 832 қаулысымен. ~P020832

      Қазақстан Республикасының Үкiметi қаулы етеді:
      1. "Мемлекеттік бюджеттің есебiнен ұсталатын мемлекеттiк мекемелерге арналған бюджеттiң атқарылуы және есептiлiк нысандарын (мерзiмдi және жылдық) жүргiзу жөнiндегi қаржылық рәсiмдердiң ережесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 16 ақпандағы N 255 P000255_ қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2000 ж., N 8, 96-құжат) мынадай өзгерiстер мен толықтырулар енгiзiлсiн:
      көрсетілген қаулымен бекiтілген Мемлекеттік бюджеттің есебiнен ұсталатын мемлекеттiк мекемелерге арналған бюджеттің атқарылуы және есептiлiк нысандарын (мерзiмдi және жылдық) жүргiзу жөнiндегi қаржылық рәсiмдердiң ережесiнде:
      8-тармақта:
      "және әрбiр ай бойынша" деген сөздер алынып тасталсын;
      "кірiстердiң көлемiмен тең болуы тиiс" деген сөздерден кейiн ", бұл ретте әрбiр айда жыл басынан бергi кезең үшiн оның шығыс бөлiгiнiң сомасы осы кезең үшiн кiрiс бөлiктiң сомасынан аспауы тиiс." деген сөздермен толықтырылсын;
      15-тармақта:
      бiрінші абзацта:
      "Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлеген мерзiмдерде, бiрақ жоспарланатын жылдың 1 қаңтарынан кешiктiрмей" деген сөздер "өзі белгiлеген мерзiмдерде" деген сөздермен ауыстырылсын;
      екiнші сөйлем мынадай редакцияда жазылсын:
      "Республикалық бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiлерi Қаржы министрлiгiне өзi белгiлеген мерзiмдерде берiлген айлық лимиттердiң шегiнде шығыстардың жиынтық сметаларын ұсынады.";
      екiншi абзацтағы "жоспарланған жылдың 5 қаңтарынан кешiктiрмей" және "жоспарланған жылдың 10 қаңтарынан кешiктiрмей" деген сөздер "Қаржы министрлiгi белгілеген мерзiмдерде" деген сөздермен ауыстырылсын;
      17-тармақтың бiрiншi және екiншi абзацтарындағы үшiншi сөйлем алынып тасталсын;
      18-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "18. Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiлерi Қаржы министрлiгi белгiлеген мерзiмдерде өздерiнiң ведомстволық бағыныстағы мемлекеттiк мекемелерiне 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша шығыстардың жеке сметаларын, сондай-ақ оларға есептемелердiң көрсеткіштерiн бекiтедi және қоса бередi.
      Республикалық бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiлерi ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерге 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша шығыстардың жеке сметаларын, сондай-ақ оларға есептемелердiң көрсеткiштерiн бекiтудi және берудi өздерiнiң ведомстволары мен аумақтық органдарына табыстауға құқылы.";
      33-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "33. Мемлекеттiк мекемелерге бюджеттік қаражатты жұмсауға арналған

рұқсат шығыстардың бекiтiлген сметалары болған кезде ғана берiледi.";
   42-тармақтың екiншi абзацында:
   "кредиторлық берешектердiң" деген сөздерден кейiн "болуына немесе" 
деген сөздермен толықтырылсын;
   "кемiтiлетiн ерекшелiктер" деген сөздер "бағдарлама (кiшi 
бағдарлама)" деген сөздермен ауыстырылсын; 
   43-тармақта:
   "кредиторлық берешектердiң" деген сөздерден кейiн "болуын немесе" 
деген сөздермен толықтырылсын;
   "кемiтiлетiн ерекшелiктер" деген сөздер "бағдарлама (кiшi 
бағдарлама)" деген сөздермен ауыстырылсын;
   көрсетiлген ережеге 2-қосымшада:
   жоғарғы оң бұрышындағы "бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiсi" деген
сөздерден кейiн "/ведомство немесе аумақтық орган" деген сөздермен 
толықтырылсын;
   "Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi" деген жол "/ведомство немесе 
аумақтық орган" деген сөздермен толықтырылсын;
   "Қаржы қызметінiң басшысы __________" деген жол мынадай редакцияда 
жазылсын:
   "Мемлекеттік мекеменiң басшысы ____________________________
   Мемлекеттік мекеменiң
   қаржы қызметінiң басшысы 
   (ол болмаған кезде бас бухгалтер) _________________________".
   2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшiне енедi.
   
   Қазақстан Республикасының
    Премьер-Министрі
  
  
Мамандар:
   Багарова Ж.А.
   Қасымбеков Б.А.
 
   
   


О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 16 февраля 2000 года N 255

Постановление Правительства Республики Казахстан от 8 февраля 2001 года N 210. Утратило силу - постановлением Правительства РК от 25 июля 2002 года № 832 ~P020832 .

      Правительство Республики Казахстан постановляет:
      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 16 февраля 2000 года N 255 P000255_ "Об утверждении Правил финансовых процедур по исполнению бюджета и ведению форм отчетности (периодической и годовой) для государственных учреждений, содержащихся за счет государственного бюджета" (САПП Республики Казахстан, 2000 г., N 8, ст.
96) следующие изменения и дополнения:
      в Правилах финансовых процедур по исполнению бюджета и ведению форм отчетности (периодической и годовой) для государственных учреждений, содержащихся за счет государственного бюджета, утвержденных указанным постановлением:
      в пункте 8:
      слова "и по каждому месяцу" исключить;
      после слов "объему доходов" дополнить словами ", при этом в каждом месяце сумма ее расходной части за период с начала года не должна превышать сумму доходной части за этот же период";
      в пункте 15:
      в абзаце первом:
      слова "в сроки, устанавливаемые Правительством Республики Казахстан, но не позднее 1 января планируемого года" заменить словами "в устанавливаемые им сроки ";
      второе предложение изложить в следующей редакции:
      "Администраторы республиканских бюджетных программ представляют в Министерство финансов, в устанавливаемые им сроки, сводные сметы расходов в пределах доведенных месячных лимитов.";
      в абзаце втором слова "но не позднее 5 января планируемого года" и "не позднее 10 января планируемого года" заменить словами "в сроки, устанавливаемые Министерством финансов";
      в абзацах первом и втором пункта 17 третье предложение исключить;
      пункт 18 изложить в следующей редакции:
      "18. Администраторы бюджетных программ в устанавливаемые Министерством финансов сроки утверждают и доводят до подведомственных им государственных учреждений индивидуальные сметы расходов по форме согласно приложению 2, а также показатели расчетов к ним.

   Администраторы республиканских бюджетных программ вправе делегировать 
своим ведомствам или территориальным органам утверждение и доведение до 
подведомственных им государственных учреждений индивидуальных смет 
расходов по форме согласно приложению 2, а также показатели расчетов к 
ним.";
   пункт 33 изложить в следующей редакции:
   "33. Разрешение на расходование бюджетных средств государственным 
учреждениям выдается только при наличии утвержденных индивидуальных смет 
расходов.";
   в абзаце втором пункта 42:
   после слова "подтверждение" дополнить словами "наличия или";
   слова "уменьшаемым спецификам" заменить словами "программе 
(подпрограмме)";
   в пункте 43:
   после слов "по вносимым изменениям," дополнить словами "наличие или";
   слова "уменьшаемым спецификам" заменить словами "программе 
(подпрограмме)";
   в приложении 2 к указанным правилам:
   в правом верхнем углу после слов "бюджетных программ" дополнить 
словами "/ведомства или территориального органа";
   строку "Администратор бюджетных программ" дополнить словами "/ 
ведомство или территориальный орган";
   строку "Руководитель финансовой службы _________" изложить в 
следующей редакции:
   "Руководитель государственного учреждения _________________________
   Руководитель финансовой службы 
   государственного учреждения (при отсутствии главный 
бухгалтер)______________________________________________________________".
   
   2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
 
   Премьер-Министр 
 Республики Казахстан
 
   
   (Специалисты: Мартина Н.А.,
          Склярова И.В.)