Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың 2001 жылғы 13 сәуірдегі кеңесте берген тапсырмаларын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы 2001 жылғы 3 мамыр N 601. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2002.04.24. N 470 ~P020470 қаулысымен.

      Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың 2001 жылғы 13 сәуірде Қазақстан Республикасының Үкіметі мүшелерінің, облыстардың және Астана мен Алматы қалалары әкімдерінің қатысуымен болып өткен жұмыс бабындағы кеңесте берген тапсырмаларын іске асыру мақсатында Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді:
      1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың 2001 жылғы 13 сәуірдегі кеңесте берген тапсырмаларын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары (бұдан әрі - Жоспар) бекітілсін.
      2. Орталық және жергілікті атқарушы органдар Жоспарда көзделген іс-шаралардың орындалуын қамтамасыз етсін.
      3. Орталық және жергілікті атқарушы органдардың басшылары орындаушылық тәртіптің жай-күйін бақылауды күшейтсін.
      4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесіне жүктелсін.
      5. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.
 

     Қазақстан Республикасының

          Премьер-Министрі                                    Қазақстан Республикасы                                    Үкіметінің 2001 жылғы

                                    3 мамырдағы N 601

                                    қаулысымен бекітілген 
 
        Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың

 

       2001 жылғы 13 сәуірдегі кеңесте берген тапсырмаларын

                 іске асыру жөніндегі іс-шаралар

                              Жоспары


     Ескерту. Жоспар өзгерді - ҚР Үкіметінің 2001.10.18. N 1338           

              қаулысымен. 


P011338_
---------------------------------------------------------------------------

Р/с!     Іс-шаралар       ! Орындалу  !   Аяқтау    ! Жауапты орындаушылар

N !                      ! мерзімі   !   нысаны    !

---------------------------------------------------------------------------

                                 Қаржы секторы


1   Даму банкінің жарғылық  2001 жылғы Бағдарламаның  Қаржымині, Мемкіріс.

    капиталын қалыптасты.   7 мамыр    жобасы         мині, Экономсауда.

    руды ескере отырып,                               мині, облыстардың

    Жоспардан тыс түскен                              және Астана мен Алма.

    бюджет қаражаттарын                               ты қалаларының әкім.

    пайдалану жөніндегі                               дері

    бағдарламаның жобасын

    әзірлеу    


2   Облыстардың, Астана     Есепті     Президент      Қаржымині (шақыру),

    және Алматы қалалары.   тоқсаннан  Әкімшілігіне   облыстардың және

    ның бюджет қаражат.     кейінгі    ақпарат,       Астана мен Алматы

    тарының мақсаттан тыс   айдың      Үкіметке       қалаларының әкімдері

    пайдалануына жол        7 күніне   есеп

    бермей, оларды қарызға

    алу мен жұмсалуын

    бақылауды күшейту


3   "Қазақстан Республи.    2001 жылғы Жоспардың      Экономсаудамині

    касы азаматтарының      27 сәуір   жобасы         (шақыру), Энергетика.

    ақшаны жария етуіне                               мині, Көліккоммині,

    байланысты оларға                                 Ауылшармині, Қаржы.

    рақымшылық жасау                                  мині

    туралы" 


Z010173_    Қазақстан Республикасы

    Заңының қолданысқа

    енгізілуіне байланысты

    Бюджетке болжанған

    қаражат түсімдерін

    пайдаланудың жоспарын

    әзірлеу жөнінде

    ұсыныстар енгізу    


4   Оралмандар алдындағы    2001 жылғы  Заң жобасы    Еңбекәлеуметмині,

    берешектерді және       тамыз                     Көші-қон жөніндегі

    әлеуметтік төлемдер                               агенттік, Қаржы.

    бойынша басқа да                                  мині

    несиелік берешектерді

    өтеу үшін қаражат

    іздестіру мүмкіндігін

    қарау


5   Акцизделетін өнімдер    2001 жылғы  Үкіметке      Мемкірісмині, Қаржы

    өндіретін және          8 мамыр     ұсыныстар     полициясы агенттігі,

    сататын кәсіпорындар.                             Қаржымині, Эконом.

    дан алынатын салықтар                             саудамині

    мен алымдарды

    көбейтудің экономика.

    лық негіздерін

    жетілдіру жөнінде

    ұсыныстар әзірлеу    


6   Мұнай өнімдері ішкі     2001 жылғы  Үкіметке      Энергетикамині,

    рыногын реттеу жөнінде  14 мамыр    ұсыныстар     Экономсаудамині,

    ұсыныстар әзірлеу                                 Табиғи монополияларды

                                                      реттеу, бәсекелестік.

                                                      ті қорғау және шағын

                                                      бизнесті қолдау     

                                                      жөніндегі агенттік, 

                                                      Мемкірісмині,       

                                                      "Қазақойл" ҰМК


        "Астананың гүлденуі - Қазақстанның гүлденуі" бағдарламасы


1   Жаңа құрылыс салынатын  2001 жылғы  Заң жобасы    Әділетмині, Астана

    жерлердегі ескі және    1 шілдеге                 қаласының әкімі

    тозған тұрғын үйлерді,  дейін

    саяжай учаскелерін

    бұзу процесінде

    тараптар арасындағы

    қатынастарды реттейтін

    заң жобасын әзірлеу    


2   Астана қаласының сол    2001 жылғы  Нормативтік   Мемкірісмині,

    жағалауы - жаңа         1 шілде     -құқықтық     Экономсаудамині,

    орталығында құрылыс     дейін       кесімнің      Қаржымині, СІМ,

    салуды жүзеге асыратын              жобасы        Табиғи монополияларды

    инвесторлар үшін                                  реттеу, бәсекелестік.

    преференциялар жүйесін                            ті қорғау және шағын

    әзірлеу                                           бизнесті қолдау

                                                      жөніндегі агенттік,

                                                      Әділетмині


3   "Астананың гүлденуі     Бағдарлама. Президент     Астана қаласының

    - Қазақстанның          да белгі.   Әкімшілігіне  жаңа орталығының

    гүлденуі" Астана        ленген      және Үкіметке құрылысын салудың

    қаласын әлеуметтік      мерзімдерге ақпарат       барысын бақылау

    -экономикалық           сәйкес                    жөніндегі мемлекеттік

    дамытудың 2005                                    комиссия, Орталық

    жылға дейінгі                                     атқарушы органдар,

    кезеңге арналған                                  облыстардың, Астана

    мемлекеттік                                       және Алматы қалала.

    бағдарламасының                                   рының әкімдеріU010574_


  іске асыру

    жөніндегі

    іс-шаралар

    жоспарының

    уақытылы

    орындалуын

    қамтамасыз ету    


4   Мынадай:                2001 жыл    Президент     Астана қаласының

    - бас қаланың сол       бойы        Әкімшілігіне  жаңа орталығының

    жағалауында құрылыс                 және          құрылысын салудың

    салу;                               Үкіметке      барысын бақылау

    - бас қаланың көне                  ақпарат       жөніндегі мемлекеттік

    бөлігін дамыту және                               комиссия, Астана

    қайта жаңарту                                     қаласының әкімі

    мәселелеріне баса

    назар аудару;


5   Әзірленетін салалық     2001 жыл    Тиісті        Орталық және

    және аймақтық           бойы        бағдарлама.   жергілікті

    бағдарламаларда                     лардағы жеке  атқарушы

    Астана қаласын                      бөлімдер      органдар

    дамытуға бағытталған

    нақты шаралар мен

    тетіктер көздеу    


6   Елді мекендер мен       2001 жыл    Президент     Орталық және

    бекітілген аумақтарды   бойы        Әкімшілігіне  жергілікті атқарушы

    көркейту, санитарлық                және          органдар

    тазалау және                        Үкіметке

    көгалдандыру                        ақпарат

    жөніндегі жұмысты

    жандандыру    


7   Облыстар мен Алматы     2001 жылғы  Президент     Облыстардың және

    қаласының әкімдері      14 мамыр    Әкімшілігі    Алматы мен Астана

    Астана қаласының                    мен Үкіметке  қалаларының әкімдері

    әкімімен бас қаланы                 есеп     

    дамытудағы және

    құрылысын салудағы

    ынтымақтастық жөнінде

    шарт жасасуды

    жеделдетсін


8   Астана қаласының        Жыл бойы    Президент     Астана қаласының

    әкімі бас қалада                    Әкімшілігі    әкімі

    сауда үйлері мен                    мен Үкіметке

    басқа да объектілер.                есеп

    дің құрылысын салу

    және ашу үшін

    үй-жайлар мен жер

    учаскелерін бөлу

    туралы мәселені жедел

    тәртіппен шешсін


                   Көктемгі дала жұмыстарын ұйымдастыру


1   Облыстарды ЖЖМ-мен     2001 жылғы  Қазақстан       Ауылшармині, Қаржы.

    және тұқымдық          14 мамыр    Республикасының мині, Энергетика.

    астықпен толық                     Президентіне    мині

    қамтамасыз ету                     баяндау,

    жөнінде шаралар                    Үкіметке есеп

    қабылдау    


2   Нарын-Сырдария су      2001 жылғы  Қазақстан       Энергетикамині,

    қоймалары              14 мамыр    Республикасының Табиғатмині, Ауыл.

    құламасының                        Президентіне    шармині, СІМ

    су-энергетикалық                   баяндау,

    ресурстарын                        Үкіметке есеп

    пайдалану жөнінде

    көп жақты

    мемлекетаралық

    келісімге қол қою


3   Облыстардың әкім.      2001 жылғы  Қазақстан        Ауылшармині,

    дерімен ағымдағы       14 мамыр,   Республикасының  облыстардың

    және келесі жылдары                Президентіне     әкімдері

    қант қызылшасының,                 баяндау,

    сондай-ақ майлы және   2001 жылғы 

    басқа да жоғары        10 маусым   Үкіметке есеп

    өнімді дақылдардың

    егіс алаңдарын

    кеңейтуге ауыл

    шаруашылығы тауар

    өндірушілеріне түрткі

    салуды күшейту

    мәселесін пысықтау


4   Негізгі азық-түлік     2001 жылғы  Қазақстан        Ауылшармині,

    тауарларының импортын  14 мамыр,   Республикасының  Экономсаудамині,

    алмастыру жөніндегі                Президентіне     Мемкірісмині

    шаралар жүйесін                    баяндау,

    әзірлеу және жүзеге    2001 жылғы

    асыру                  желтоқсан   Үкіметке есеп


5   Ауыл шаруашылығы       2001-2003   Үкіметке есеп    Экономсаудамині,

    шикізаттарын өңдеу     ж.ж.                         Ауылшармині,

    жөніндегі отандық      маусым,                      облыстардың, Астана

    кәсіпорындардың        желтоқсан                    және Алматы қала.

    өндірістік қуаттары                                 ларының әкімдері

    жүктемесін арттыру

    жөнінде шаралар

    қабылдау    


                      Сайлау комиссиясының мәселелері


1   Алдағы уақыттағы       2002 жылғы  Үкіметке         Қаржымині, Орталық

    ауылдық округтер       1 қыркүйек  ұсыныстар        сайлау комиссиясы

    мен кенттердің        


                          (келісім бойынша)

    әкімдерін сайлауды

    қаржылық қамтамасыз

    ету жөнінде

    ұсыныстар енгізу    


2   Ауылдық округтер       2002 жылғы  Заң жобасы       Қаржымині,

    мен кенттердің         1 қыркүйек                   Экономсаудамині,

    бюджеттерін           


                          Әділетмині,

    қалыптастырудың                                     Стратегияагенттігі

    тетігін әзірлеу                                     (келісім бойынша)


                    Орындаушылық тәртіпті бақылау


1   Қазақстан Республи.    есепті      Президент        Орталық және

    касының Президенті     айдан       Әкімшілігі       жергілікті атқарушы

    қабылдайтын            кейінгі     мен Үкіметке     органдар

    бағдарламалар мен      айдың       ақпарат

    шешімдердің іске       5-күніне,

    асырылуына қатаң       тоқсан

    бақылау орнату         сайын


2   Премьер-Министрдің     2001 жылғы  Президент        Экономсаудамині

    2000 жылғы 2           14 мамыр    Әкімшілігіне     (жинақтау),

    қарашадағы N                       ақпарат          министрліктер мен

    22/001-31 хатындағы                                 агенттіктер

    экономиканы

    реформалау жөніндегі

    іс-шаралардың

    орындалуы туралы

    баяндау    


3   Амангелді газ кен     2001 жылғы  Президент        Энергетикамині

    орнын игеру жөніндегі  14 мамырға  Әкімшілігіне

    көзделген              дейін       ақпарат,

    бағдарламаны іске                  Үкіметке есеп

    асыруды жандандыру    


4   Барлық ықтимал         тоқсан      Президент        Табиғатмині

    нұсқалар мен шектес    сайын       Әкімшілігіне

    мемлекеттердің                     ақпарат,

    мүдделерін ескере                  Үкіметке есеп

    отырып, Көксарай су

    қоймасының құрылысын

    салудың ТЭН-ін

    әзірлеуді

    белгіленген мерзімде

    қамтамасыз ету


5   РМК қызметін тәртіпке  2001 жылғы  Үкіметке         Қаржымині (шақыру),

    келтіру жөнінде        20 мамыр    ақпарат          Әділетмині,

    шаралар кешенін                                     Уәкілетті органдар

    әзірлеу, оларды                                     - министрліктер

    ықтимал

    жекешелендірудің

    сызбасын белгілеу    


6   Үкімет мүшелерінің     Есепті      Үкіметке         Қаржымині (шақыру),

    қызмет бабындағы       айдан       есеп             СІМ, Орталық және

    іссапарларына қатаң    кейінгі                      жергілікті атқарушы

    бақылау орнату және    айдың                        органдар

    олардың тиімділігін    15-күніне,

    арттыру, министрлер    тоқсан

    мен әкімдердің         сайын

    халықаралық

    семинарларға,

    конференциялар мен

    оқу курстарына

    қатысу практикасын

    тәртіпке келтіру,

    олардың өкілдерінің

    тиісті деңгейін

    қамтамасыз ету    


7   Іссапарлар мен өкілдік 2001 жылғы   Президент       Қаржымині, СІМ,

    іс-шараларға арналған  7 мамыр      Әкімшілігі      Республикалық

    бюджет қаражатының                  мен Үкіметке    бюджеттің

    жұмсалуын тексеруді                 ақпарат         атқарылуын бақылау

    жүзеге асыру және                                   жөніндегі есеп

    баяндау                                             комитеті

                                                        (келісім бойынша)


8   Үкімет резервінің      2001 жылғы   Президент       Қаржымині

    қаражатын              15 мамырға   Әкімшілігі

    пайдаланудың ережесін  дейін        мен Үкіметке

    қатаң ұстану және                   есеп

    олардың мақсаттан

    тыс пайдаланылуына

    жол бермеу


9   Орталық және           20 шілде,    Президент       Орталық және

    жергілікті атқарушы    20 желтоқсан Әкімшілігі      жергілікті

    органдардың басшылары  2001 жыл     мен Үкіметке    атқарушы органдар

    ведомстволық                        есеп

    бағыныстағы қызметтік

    автомобиль көлігінің

    мақсатты

    пайдаланылуын

    бақылауды қамтамасыз

    етуі    


10  Орталық және           2001 жылғы   Президент       Қаржымині, Орталық

    жергілікті атқарушы    14 мамыр     Әкімшілігі      және жергілікті

    органдардың басшылары               мен Үкіметке    атқарушы органдар.

    аппараттарды ұстауға                есеп            дың басшылары

    арналған қаражаттың

    жұмсалуына қатаң

    бақылау орнатсын    


11  Мемлекеттік қызмет.    2001 жылғы   Үкіметке        Табиғатмині,

    шілердің, әсіресе      5 шілде      ақпарат         МАКМ

    мемлекеттік құрылымдар 2002 жылғы

    басшыларының тарапынан 5 қаңтар

    браконьерлік

    фактілерін түбірімен

    жою, оларды бұқаралық

    ақпарат құралдарында

    жария ету, бұл туралы

    тиісті органдарға

    уақытылы ақпарат

    беру, лицензиялар

    берілуін бақылауды

    күшейту жөнінде

    қажетті шаралар

    қабылдау    


12  Мемлекеттік қызметші  2002 жылғы    Үкіметке        Орталық және

    этикасының қазіргі    10 қаңтар     ақпарат         жергілікті атқарушы

    нормаларын мүлтіксіз                                органдардың

    сақтау, бағынысты                                   басшылары

    қызметшілерге

    талапты күшейту    


13  Экономика және сауда  2001 жыл     Президент        Экономсаудамині

    министрлігі 2001      бойы         Әкімшілігіне     (шақыру),

    жылға белгілеген      ай сайын     ақпарат,         Энергетикамині,

    Кәсіпорындарды                     Кестенің         Еңбекәлеуметмині,

    қалпына келтіру мен                орындалуы        облыстардың, Астана

    іске қосу және жұмыс               жөнінде          және Алматы

    орындарын құру                     Үкіметке есеп    қалаларының

    кестесінің мүлтіксіз                                әкімдері

    орындалуын қамтамасыз

    ету   


14  Мемлекет басшысының   2001 жылғы   Есеп             Орталық атқарушы

    актілері мен          10 мамыр                      органдар

    тапсырмаларының іске

    асырылуын бақылауды

    күшейту    


15  Мемлекет басшысының,  ай сайын     Үкіметке есеп    Орталық және

    Президент Әкімшілігі,  5-күнге                      жергілікті атқарушы

    Үкімет пен                                          органдар

    Премьер-Министр

    Кеңсесі басшылығының

    актілері мен

    тапсырмаларының іске

    асырылуын бақылауды

    күшейту.

    Орындалу мерзімі

    бұзылған жағдайда

    қызметтік тексерудің

    нәтижелері мен

    қабылданған шаралар

    туралы ақпарат беру    

---------------------------------------------------------------------------Мамандар:

     Багарова Ж.А.,

     Қасымбеков Б.А.

Об утверждении Плана мероприятий по реализации поручений Президента Республики Казахстан Назарбаева Н.А., данных на совещании 13 апреля 2001 года

Постановление Правительства Республики Казахстан от 3 мая 2001 года N 601 Утратило силу постановлением Правительства РК от 24 апреля 2002 г. N 470 ~P020470

      В целях реализации поручений, данных Президентом Республики Казахстан Назарбаевым Н.А. на рабочем совещании с участием членов Правительства Республики Казахстан, акимов областей и городов Астаны и Алматы, состоявшемся 13 апреля 2001 года, Правительство Республики Казахстан постановляет:
      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации поручений Президента Республики Казахстан Назарбаева Н.А., данных на совещании 13 апреля 2001 года (далее - План).
      2. Центральным и местным исполнительным органам обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных Планом.
      3. Руководителям центральных и местных исполнительных органов ужесточить контроль за состоянием исполнительской дисциплины.
      4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Канцелярию Премьер-Министра Республики Казахстан.
      5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
 

     Премьер-Министр

  Республики Казахстан                                                       Утвержден                                             постановлением Правительства

                                                 Республики Казахстан

                                               от 3 мая 2001 года N 601
                                План 
               мероприятий по реализации поручений Президента

 

             Республики Казахстан Назарбаева Н.А., данных

                    на совещании 13 апреля 2001 года     Сноска. Внесены изменения - постановлением Правительства РК от 18

октября 2001 г. N 1338 


P011338_


  .

__________________________________________________________________________

N !       Мероприятие         !  Срок    !   Форма       !Ответственный  

п/п!                           !исполнения! завершения    ! исполнитель   

__________________________________________________________________________

                           Финансовый сектор

1  Разработать проект          7 мая       Проект          Минфин,

    Программы по использованию  2001 г.     Программы       Мингосдоходов,

    сверхплановых поступлений                               Минэкономторг,

    бюджетных средств,                                      акимы областей

    с учетом формирования                                   и г.г. Астаны

    уставного капитала                                      и Алматы

    Банка развития                    


2  Усилить контроль за         К 7 числу,   Информация в   Минфин (созыв),

    заимствованием и            месяца,      Администрацию  акимы областей

    расходованием бюджетных     следующего   Президента,    и г.г. Астаны

    средств областей,           за отчетным  Отчет в        и Алматы

    г.г. Астаны и Алматы, не    кварталом    Правительство

    допуская их нецелевого

    использования

3  Внести предложения          27 апреля    Проект         Минэкономторг

    по разработке Плана           2001 г.    плана          (созыв),

    использования                                           Минэнергетики,

    прогнозируемых                                          Минтранском,

    поступлений средств                                     Минсельхоз,

    в бюджет в связи                                        Минфин

    с введением Закона

    Республики КазахстанZ010173_


  "Об амнистии граждан

    Республики Казахстан

    в связи с легализацией

    ими денег"   


4  Рассмотреть возможность     август      Проект        Минтрудсоцзащиты,

    изыскания средств для       2001 г.     Закона          Агентство по

    погашения задолженности                                 миграции,

    перед оралманами и другой                               Минфин

    кредиторской задолженности

    по социальным выплатам


5  Разработать предложения     8 мая       Предложения в   Мингосдоходов,

    по совершенствованию        2001 г.     Правительство   Агентство

    экономических основ                                     финансовой

    увеличения налогов и                                    полиции,

    сборов с предприятий,                                   Минфин,

    производящих и реализующих                              Минэкономторг

    подакцизную продукцию


6  Разработать предложения     14 мая      Предложения в   Минэнергетики,

    по регулированию            2001 г.     Правительство   Минэкономторг,

    внутреннего рынка                                       Агентство по

    нефтепродуктов                                          регулированию

                                                            естественных

                                                            монополий,

                                                            защите

                                                            конкуренции и

                                                            поддержке

                                                            малого бизнеса,

                                                            Мингосдоходов,

                                                            НКК "Казахойл"

___________________________________________________________________________

           Программа "Расцвет Астаны - Расцвет Казахстан"

___________________________________________________________________________

1  Разработать проект          До 1 июля    Проект         Минюст, 

    Закона, регулирующего         2001 г.    Закона         аким г. Астаны

    отношения между

    сторонами в процессе

    сноса старого и ветхого

    жилья, дачных участков

    в местах нового

    строительства


2  Разработать систему       До 1 июля       Проект        Мингосдоходов,

    преференций для             2001 г.       нормативного  Минэкономторг,

    инвесторов, осуществляющих                правового     Минфин, МИД,

    строительство в новом                     акта          Агентство по

    центре левобережной части                               регулированию

    города Астаны                                           естественных

                                                            монополий,

                                                            защите

                                                            конкуренции и

                                                            поддержке

                                                            малого бизнеса,

                                                            Минюст


3  Обеспечить своевременное  В соответствии  Информация    Государственная

    выполнение плана          с установлен-   в Админист-   комиссия по

    мероприятий по            ными програм-   рацию         контролю за

    реализации                мой сроками     Президента    ходом

    Государственной                           и в           строительства

    программы                                 Правительство нового центра

    социально-экономического                                г. Астаны,

    развития г. Астаны на                                   Центральные

    период до 2005 года                                     исполнительныеU010574_


  "Расцвет Астаны -                                  органы, акимы

    расцвет Казахстан"                                      областей,

                                                            г.г. Астаны

                                                            и Алматы


4  Сосредоточить основное    В течение       Информация в  Государственная

    внимание на решении        2001 г.        Администрацию комиссия по

    вопросов:                                 Президента и  контролю за

    - застройки левобережной                в Правительство ходом

      части столицы;                                        строительства

    - развития и реконструкции                              нового центра

      старой части столицы                                  г. Астаны,

                                                            аким г. Астаны


5  Предусматривать в         В течение       Отдельные     Центральные и

    разрабатываемых            2001 г.        разделы в     местные

    отраслевых                                соответству-  исполнительные

    и региональных программах                 ющих          органы

    конкретные меры и механизмы,              программах

    направленные на развитие

    города Астаны


6  Активизировать работу     В течение       Информация в  Центральные

    по благоустройству,        2001 г.        Администрацию и местные

    санитарной очистке                        Президента    исполнительные

    и озеленению                              и в           органы

    населенных пунктов и                      Правительство

    закрепленных территорий


7  Акимам областей и         14 мая          Отчет в       Акимы областей

    г. Алматы ускорить        2001 г.         Администрацию и г.г. Алматы

    заключение договоров                      Президента    и Астаны

    с акимом г. Астаны                        и в 

    по сотрудничеству                         Правительство

    в развитии и застройке

    столицы 


8  Акиму г. Астаны в         В течение       Отчет в       аким г.Астаны 

    оперативном порядке       года            Администрацию

    решать вопросы о                          Президента

    выделении помещений                       и в

    и земельных участков                      Правительство

    для строительства и

    открытия в столице

    торговых домов и

    других объектов     

___________________________________________________________________________

                     Организация весенне-полевых работ          

___________________________________________________________________________

1  Принять меры по           14 мая          Доклад        Минсельхоз,   

    полному обеспечению       2001 г.         Президенту    Минфин,

    областей ГСМ и                            Республики    Минэнергетики

    семенным зерном                           Казахстан,  

                                              Отчет в

                                              Правительство


2  Подписать                 14 мая          Доклад        Минэнергетики,

    многостороннее             2001 г.        Президенту    Минприроды,

    межгосударственное                        Республики    Минсельхоз,

    соглашение по                             Казахстан,    МИД

    использованию водно-                      Отчет в

    энергетических                            Правительство

    ресурсов Нарын-

    Сырдарьинского каскада

    водохранилищ

3  Проработать с акимами     14 мая          Доклад        Минсельхоз,

    областей вопрос           2001 г.,        Президенту    акимы областей

    усиления мотивации                        Республики

    сельскохозяйственных                      Казахстан,

    товаропроизводителей

    в расширении в текущем    10 июня         Отчет в      

    и последующие годы        2001 г.         Правительство

    посевных площадей

    сахарной свеклы,

    а также масличных

    и других

    высокорентабельных

    культур 


4  Разработать и             14 мая          Доклад        Минсельхоз,

    осуществить систему       2001 г.         Президенту    Минэкономторг,

    мер по замещению                          Республики    Мингосдоходов

    импорта основных                          Казахстан,

    продовольственных         декабрь         Отчет в      

    товаров                   2001 г.         Правительство


5  Принять меры по           июнь,           Отчет в       Минэкономторг,

    увеличению загрузки       декабрь         Правительство Минсельхоз,

    производственных          2001-                         акимы областей,

    мощностей отечественных   2003 г.г.                     г.г.Астана

    предприятий по                                          и Алматы

    переработке

    сельскохозяйственного

    сырья

___________________________________________________________________________

                       Вопросы избирательной комиссии

___________________________________________________________________________

1  Внести предложения по     1 сентября      Предложения   Минфин,

    финансовому обеспечению   2001 г.              в        Центральная

    предстоящих выборов                       Правительство избирательная

    акимов сельских                                         комиссия (по

    округов и поселков                                      согласованию)


2  Разработать механизм      1 сентября         Проект     Минфин,

    формирования бюджетов     2002 г.            Закона     Минэкономторг,

    сельских округов и                                      Минюст, АСП (по

    поселков                                                согласованию)

___________________________________________________________________________

                 Контроль за исполнительской дисциплиной     

___________________________________________________________________________

1  Установить жесткий        Ежеквартально,  Информация в  Центральные  

    контроль за реализацией   к 5 числу       Администрацию и местные

    принимаемых Президентом   месяца,         Президента    исполнительные

    Республики Казахстан      следующего за   и в           органы

    программ и решений        отчетным        Правительство

2  Доложить об исполнении    14 мая          Информация в  Минэкономторг

    мероприятий по            2001 г.         Администрацию (свод),

    реформированию экономики,                 Президента    министерства

    содержащихся в письме                                   и агентства

    Премьер-Министра

    N 22/001-31 от 2 ноября

    2000 года    


3  Активизировать            До 14 мая       Информация в  Минэнергетики

    реализацию намеченной     2001 г.         Администрацию

    программы по освоению                     Президента,

    Амангельдинского                          Отчет в

    газового месторождения                    Правительство

4  Обеспечить в              Ежеквартально   Информация в  Минприроды

    установленные сроки                       Администрацию

    разработку ТЭО                            Президента,

    строительства                             Отчет в

    водохранилища                             Правительство

    Коксарай с учетом

    всех возможных

    вариантов и интересов

    сопредельных

    государств


5  Разработать комплекс      20 мая          Информация в  Минфин (созыв),

    мер по упорядочению       2001 г.         Правительство    Минюст

    деятельности РГП,                                       Министерства -

    определить схему их                                     уполномоченные

    возможной приватизации                                     органы

6  Установить строгий        Ежеквартально   Отчет в      Минфин (созыв),

    контроль и повысить       к 15 числу      Правительство     МИД,

    эффективность служебных   месяца                         Центральные

    командировок членов       следующего                     и местные

    Правительства,            за отчетным                    исполнительные

    упорядочить практику                                     органы

    участия министров и

    акимов в международных

    семинарах, конференциях

    и учебных курсах,

    обеспечивать

    соответствующий уровень

    их представительства

7  Осуществить проверку и    7 мая           Информация в   Минфин, МИД,

    доложить о расходовании   2001 г.         Администрацию  Счетный

    бюджетных средств на                      Президента     комитет по

    командировки и                               и в         контролю за

    представительские                         Правительство  исполнением

    мероприятия                                              республикан-

                                                             ского бюджета

                                                             (по

                                                             согласованию)


8  Строго придерживаться     До 15 мая       Отчет в        Минфин       

    Правил использования      2001 г.         Администрацию  

    средств резерва                           Президента и

    Правительства и не                        в Правительство

    допускать их нецелевого

    использования


9  Руководителям             20 июля,        Отчет в        Центральные

    центральных и местных     20 декабря      Администрацию  и местные  

    исполнительных            2001 г.         Президента     исполнительные

    органов обеспечить                        и в            органы      

    контроль за целевым                       Правительство               

    использованием                                                 

    подведомственного

    служебного

    автотранспорта


10  Руководителям             14 мая          Отчет в        Минфин,

    центральных и местных     2001 г.         Администрацию  руководители

    исполнительных                            Президента и   центральных и

    органов установить                        в Правительство местных

    жесткий контроль за                                      исполнительных

    расходованием средств                                    органов

    на содержание аппаратов


11  Принять необходимые       5 июля          Информация в   Минприроды,

    меры по искоренению       2001 г.         Правительство  МКИОС  

    фактов браконьерства      5 января

    со стороны                2002 г.

    государственных служащих,

    особенно руководителей

    государственных структур,

    освещению их в средствах

    массовой информации,

    своевременному

    информированию об этом

    соответствующих органов,

    усилению контроля за

    выдачей лицензий


12  Неукоснительно           10 января       Информация в   Руководители

    соблюдать существующие    2002 г.         Правительство  центральных и

    нормы этики                                              местных

    государственного                                         исполнительных

    служащего, повысить                                      органов

    требовательность

    к подчиненным


13  Обеспечить                Ежемесячно,     Информация в   Минэкономторг

    безусловное выполнение    в течение       Администрацию, (созыв),

    установленного на 2001    2001 г.         Отчет в        Минэнергетики,

    год Министерством                         Правительство  Минтрудсоц-

    экономики и торговли                      по выполнению  защиты, акимы

    графика восстановления                    Графика        областей,

    и ввода предприятий и                                    г.г. Астана

    создания рабочих мест                                    и Алматы


14  Усилить контроль за       10 мая          Отчет          Центральные

    реализацией актов и       2001 г.                        исполнительные

    поручений Главы                                          органы

    государства


15  Усилить контроль          Ежемесячно      Отчет в        Центральные

    за реализацией актов      к 5 числу       Правительство  и местные

    и поручений Главы                                        исполнительные

    государства,                                             органы

    Руководства Администрации

    Президента, Правительства

    и Канцелярии Премьер-

    Министра. 

      В случае срыва сроков

    исполнения представлять

    информацию о результатах

    служебного расследования

    и принятых мерах

___________________________________________________________________________


(Специалист: Мартина Н.А.,

             Умбетова А.М.)