Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың 2001 жылғы 13 сәуірдегі кеңесте берген тапсырмаларын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы 2001 жылғы 3 мамыр N 601. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2002.04.24. N 470 ~P020470 қаулысымен.

      Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың 2001 жылғы 13 сәуірде Қазақстан Республикасының Үкіметі мүшелерінің, облыстардың және Астана мен Алматы қалалары әкімдерінің қатысуымен болып өткен жұмыс бабындағы кеңесте берген тапсырмаларын іске асыру мақсатында Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді:
      1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың 2001 жылғы 13 сәуірдегі кеңесте берген тапсырмаларын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары (бұдан әрі - Жоспар) бекітілсін.
      2. Орталық және жергілікті атқарушы органдар Жоспарда көзделген іс-шаралардың орындалуын қамтамасыз етсін.
      3. Орталық және жергілікті атқарушы органдардың басшылары орындаушылық тәртіптің жай-күйін бақылауды күшейтсін.
      4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесіне жүктелсін.
      5. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.
 

     Қазақстан Республикасының

          Премьер-Министрі                                    Қазақстан Республикасы                                    Үкіметінің 2001 жылғы

                                    3 мамырдағы N 601

                                    қаулысымен бекітілген 
 
        Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың

 

       2001 жылғы 13 сәуірдегі кеңесте берген тапсырмаларын

                 іске асыру жөніндегі іс-шаралар

                              Жоспары


     Ескерту. Жоспар өзгерді - ҚР Үкіметінің 2001.10.18. N 1338           

              қаулысымен. 


P011338_
---------------------------------------------------------------------------

Р/с!     Іс-шаралар       ! Орындалу  !   Аяқтау    ! Жауапты орындаушылар

N !                      ! мерзімі   !   нысаны    !

---------------------------------------------------------------------------

                                 Қаржы секторы


1   Даму банкінің жарғылық  2001 жылғы Бағдарламаның  Қаржымині, Мемкіріс.

    капиталын қалыптасты.   7 мамыр    жобасы         мині, Экономсауда.

    руды ескере отырып,                               мині, облыстардың

    Жоспардан тыс түскен                              және Астана мен Алма.

    бюджет қаражаттарын                               ты қалаларының әкім.

    пайдалану жөніндегі                               дері

    бағдарламаның жобасын

    әзірлеу    


2   Облыстардың, Астана     Есепті     Президент      Қаржымині (шақыру),

    және Алматы қалалары.   тоқсаннан  Әкімшілігіне   облыстардың және

    ның бюджет қаражат.     кейінгі    ақпарат,       Астана мен Алматы

    тарының мақсаттан тыс   айдың      Үкіметке       қалаларының әкімдері

    пайдалануына жол        7 күніне   есеп

    бермей, оларды қарызға

    алу мен жұмсалуын

    бақылауды күшейту


3   "Қазақстан Республи.    2001 жылғы Жоспардың      Экономсаудамині

    касы азаматтарының      27 сәуір   жобасы         (шақыру), Энергетика.

    ақшаны жария етуіне                               мині, Көліккоммині,

    байланысты оларға                                 Ауылшармині, Қаржы.

    рақымшылық жасау                                  мині

    туралы" 


Z010173_    Қазақстан Республикасы

    Заңының қолданысқа

    енгізілуіне байланысты

    Бюджетке болжанған

    қаражат түсімдерін

    пайдаланудың жоспарын

    әзірлеу жөнінде

    ұсыныстар енгізу    


4   Оралмандар алдындағы    2001 жылғы  Заң жобасы    Еңбекәлеуметмині,

    берешектерді және       тамыз                     Көші-қон жөніндегі

    әлеуметтік төлемдер                               агенттік, Қаржы.

    бойынша басқа да                                  мині

    несиелік берешектерді

    өтеу үшін қаражат

    іздестіру мүмкіндігін

    қарау


5   Акцизделетін өнімдер    2001 жылғы  Үкіметке      Мемкірісмині, Қаржы

    өндіретін және          8 мамыр     ұсыныстар     полициясы агенттігі,

    сататын кәсіпорындар.                             Қаржымині, Эконом.

    дан алынатын салықтар                             саудамині

    мен алымдарды

    көбейтудің экономика.

    лық негіздерін

    жетілдіру жөнінде

    ұсыныстар әзірлеу    


6   Мұнай өнімдері ішкі     2001 жылғы  Үкіметке      Энергетикамині,

    рыногын реттеу жөнінде  14 мамыр    ұсыныстар     Экономсаудамині,

    ұсыныстар әзірлеу                                 Табиғи монополияларды

                                                      реттеу, бәсекелестік.

                                                      ті қорғау және шағын

                                                      бизнесті қолдау     

                                                      жөніндегі агенттік, 

                                                      Мемкірісмині,       

                                                      "Қазақойл" ҰМК


        "Астананың гүлденуі - Қазақстанның гүлденуі" бағдарламасы


1   Жаңа құрылыс салынатын  2001 жылғы  Заң жобасы    Әділетмині, Астана

    жерлердегі ескі және    1 шілдеге                 қаласының әкімі

    тозған тұрғын үйлерді,  дейін

    саяжай учаскелерін

    бұзу процесінде

    тараптар арасындағы

    қатынастарды реттейтін

    заң жобасын әзірлеу    


2   Астана қаласының сол    2001 жылғы  Нормативтік   Мемкірісмині,

    жағалауы - жаңа         1 шілде     -құқықтық     Экономсаудамині,

    орталығында құрылыс     дейін       кесімнің      Қаржымині, СІМ,

    салуды жүзеге асыратын              жобасы        Табиғи монополияларды

    инвесторлар үшін                                  реттеу, бәсекелестік.

    преференциялар жүйесін                            ті қорғау және шағын

    әзірлеу                                           бизнесті қолдау

                                                      жөніндегі агенттік,

                                                      Әділетмині


3   "Астананың гүлденуі     Бағдарлама. Президент     Астана қаласының

    - Қазақстанның          да белгі.   Әкімшілігіне  жаңа орталығының

    гүлденуі" Астана        ленген      және Үкіметке құрылысын салудың

    қаласын әлеуметтік      мерзімдерге ақпарат       барысын бақылау

    -экономикалық           сәйкес                    жөніндегі мемлекеттік

    дамытудың 2005                                    комиссия, Орталық

    жылға дейінгі                                     атқарушы органдар,

    кезеңге арналған                                  облыстардың, Астана

    мемлекеттік                                       және Алматы қалала.

    бағдарламасының                                   рының әкімдеріU010574_


  іске асыру

    жөніндегі

    іс-шаралар

    жоспарының

    уақытылы

    орындалуын

    қамтамасыз ету    


4   Мынадай:                2001 жыл    Президент     Астана қаласының

    - бас қаланың сол       бойы        Әкімшілігіне  жаңа орталығының

    жағалауында құрылыс                 және          құрылысын салудың

    салу;                               Үкіметке      барысын бақылау

    - бас қаланың көне                  ақпарат       жөніндегі мемлекеттік

    бөлігін дамыту және                               комиссия, Астана

    қайта жаңарту                                     қаласының әкімі

    мәселелеріне баса

    назар аудару;


5   Әзірленетін салалық     2001 жыл    Тиісті        Орталық және

    және аймақтық           бойы        бағдарлама.   жергілікті

    бағдарламаларда                     лардағы жеке  атқарушы

    Астана қаласын                      бөлімдер      органдар

    дамытуға бағытталған

    нақты шаралар мен

    тетіктер көздеу    


6   Елді мекендер мен       2001 жыл    Президент     Орталық және

    бекітілген аумақтарды   бойы        Әкімшілігіне  жергілікті атқарушы

    көркейту, санитарлық                және          органдар

    тазалау және                        Үкіметке

    көгалдандыру                        ақпарат

    жөніндегі жұмысты

    жандандыру    


7   Облыстар мен Алматы     2001 жылғы  Президент     Облыстардың және

    қаласының әкімдері      14 мамыр    Әкімшілігі    Алматы мен Астана

    Астана қаласының                    мен Үкіметке  қалаларының әкімдері

    әкімімен бас қаланы                 есеп     

    дамытудағы және

    құрылысын салудағы

    ынтымақтастық жөнінде

    шарт жасасуды

    жеделдетсін


8   Астана қаласының        Жыл бойы    Президент     Астана қаласының

    әкімі бас қалада                    Әкімшілігі    әкімі

    сауда үйлері мен                    мен Үкіметке

    басқа да объектілер.                есеп

    дің құрылысын салу

    және ашу үшін

    үй-жайлар мен жер

    учаскелерін бөлу

    туралы мәселені жедел

    тәртіппен шешсін


                   Көктемгі дала жұмыстарын ұйымдастыру


1   Облыстарды ЖЖМ-мен     2001 жылғы  Қазақстан       Ауылшармині, Қаржы.

    және тұқымдық          14 мамыр    Республикасының мині, Энергетика.

    астықпен толық                     Президентіне    мині

    қамтамасыз ету                     баяндау,

    жөнінде шаралар                    Үкіметке есеп

    қабылдау    


2   Нарын-Сырдария су      2001 жылғы  Қазақстан       Энергетикамині,

    қоймалары              14 мамыр    Республикасының Табиғатмині, Ауыл.

    құламасының                        Президентіне    шармині, СІМ

    су-энергетикалық                   баяндау,

    ресурстарын                        Үкіметке есеп

    пайдалану жөнінде

    көп жақты

    мемлекетаралық

    келісімге қол қою


3   Облыстардың әкім.      2001 жылғы  Қазақстан        Ауылшармині,

    дерімен ағымдағы       14 мамыр,   Республикасының  облыстардың

    және келесі жылдары                Президентіне     әкімдері

    қант қызылшасының,                 баяндау,

    сондай-ақ майлы және   2001 жылғы 

    басқа да жоғары        10 маусым   Үкіметке есеп

    өнімді дақылдардың

    егіс алаңдарын

    кеңейтуге ауыл

    шаруашылығы тауар

    өндірушілеріне түрткі

    салуды күшейту

    мәселесін пысықтау


4   Негізгі азық-түлік     2001 жылғы  Қазақстан        Ауылшармині,

    тауарларының импортын  14 мамыр,   Республикасының  Экономсаудамині,

    алмастыру жөніндегі                Президентіне     Мемкірісмині

    шаралар жүйесін                    баяндау,

    әзірлеу және жүзеге    2001 жылғы

    асыру                  желтоқсан   Үкіметке есеп


5   Ауыл шаруашылығы       2001-2003   Үкіметке есеп    Экономсаудамині,

    шикізаттарын өңдеу     ж.ж.                         Ауылшармині,

    жөніндегі отандық      маусым,                      облыстардың, Астана

    кәсіпорындардың        желтоқсан                    және Алматы қала.

    өндірістік қуаттары                                 ларының әкімдері

    жүктемесін арттыру

    жөнінде шаралар

    қабылдау    


                      Сайлау комиссиясының мәселелері


1   Алдағы уақыттағы       2002 жылғы  Үкіметке         Қаржымині, Орталық

    ауылдық округтер       1 қыркүйек  ұсыныстар        сайлау комиссиясы

    мен кенттердің        


                          (келісім бойынша)

    әкімдерін сайлауды

    қаржылық қамтамасыз

    ету жөнінде

    ұсыныстар енгізу    


2   Ауылдық округтер       2002 жылғы  Заң жобасы       Қаржымині,

    мен кенттердің         1 қыркүйек                   Экономсаудамині,

    бюджеттерін           


                          Әділетмині,

    қалыптастырудың                                     Стратегияагенттігі

    тетігін әзірлеу                                     (келісім бойынша)


                    Орындаушылық тәртіпті бақылау


1   Қазақстан Республи.    есепті      Президент        Орталық және

    касының Президенті     айдан       Әкімшілігі       жергілікті атқарушы

    қабылдайтын            кейінгі     мен Үкіметке     органдар

    бағдарламалар мен      айдың       ақпарат

    шешімдердің іске       5-күніне,

    асырылуына қатаң       тоқсан

    бақылау орнату         сайын


2   Премьер-Министрдің     2001 жылғы  Президент        Экономсаудамині

    2000 жылғы 2           14 мамыр    Әкімшілігіне     (жинақтау),

    қарашадағы N                       ақпарат          министрліктер мен

    22/001-31 хатындағы                                 агенттіктер

    экономиканы

    реформалау жөніндегі

    іс-шаралардың

    орындалуы туралы

    баяндау    


3   Амангелді газ кен     2001 жылғы  Президент        Энергетикамині

    орнын игеру жөніндегі  14 мамырға  Әкімшілігіне

    көзделген              дейін       ақпарат,

    бағдарламаны іске                  Үкіметке есеп

    асыруды жандандыру    


4   Барлық ықтимал         тоқсан      Президент        Табиғатмині

    нұсқалар мен шектес    сайын       Әкімшілігіне

    мемлекеттердің                     ақпарат,

    мүдделерін ескере                  Үкіметке есеп

    отырып, Көксарай су

    қоймасының құрылысын

    салудың ТЭН-ін

    әзірлеуді

    белгіленген мерзімде

    қамтамасыз ету


5   РМК қызметін тәртіпке  2001 жылғы  Үкіметке         Қаржымині (шақыру),

    келтіру жөнінде        20 мамыр    ақпарат          Әділетмині,

    шаралар кешенін                                     Уәкілетті органдар

    әзірлеу, оларды                                     - министрліктер

    ықтимал

    жекешелендірудің

    сызбасын белгілеу    


6   Үкімет мүшелерінің     Есепті      Үкіметке         Қаржымині (шақыру),

    қызмет бабындағы       айдан       есеп             СІМ, Орталық және

    іссапарларына қатаң    кейінгі                      жергілікті атқарушы

    бақылау орнату және    айдың                        органдар

    олардың тиімділігін    15-күніне,

    арттыру, министрлер    тоқсан

    мен әкімдердің         сайын

    халықаралық

    семинарларға,

    конференциялар мен

    оқу курстарына

    қатысу практикасын

    тәртіпке келтіру,

    олардың өкілдерінің

    тиісті деңгейін

    қамтамасыз ету    


7   Іссапарлар мен өкілдік 2001 жылғы   Президент       Қаржымині, СІМ,

    іс-шараларға арналған  7 мамыр      Әкімшілігі      Республикалық

    бюджет қаражатының                  мен Үкіметке    бюджеттің

    жұмсалуын тексеруді                 ақпарат         атқарылуын бақылау

    жүзеге асыру және                                   жөніндегі есеп

    баяндау                                             комитеті

                                                        (келісім бойынша)


8   Үкімет резервінің      2001 жылғы   Президент       Қаржымині

    қаражатын              15 мамырға   Әкімшілігі

    пайдаланудың ережесін  дейін        мен Үкіметке

    қатаң ұстану және                   есеп

    олардың мақсаттан

    тыс пайдаланылуына

    жол бермеу


9   Орталық және           20 шілде,    Президент       Орталық және

    жергілікті атқарушы    20 желтоқсан Әкімшілігі      жергілікті

    органдардың басшылары  2001 жыл     мен Үкіметке    атқарушы органдар

    ведомстволық                        есеп

    бағыныстағы қызметтік

    автомобиль көлігінің

    мақсатты

    пайдаланылуын

    бақылауды қамтамасыз

    етуі    


10  Орталық және           2001 жылғы   Президент       Қаржымині, Орталық

    жергілікті атқарушы    14 мамыр     Әкімшілігі      және жергілікті

    органдардың басшылары               мен Үкіметке    атқарушы органдар.

    аппараттарды ұстауға                есеп            дың басшылары

    арналған қаражаттың

    жұмсалуына қатаң

    бақылау орнатсын    


11  Мемлекеттік қызмет.    2001 жылғы   Үкіметке        Табиғатмині,

    шілердің, әсіресе      5 шілде      ақпарат         МАКМ

    мемлекеттік құрылымдар 2002 жылғы

    басшыларының тарапынан 5 қаңтар

    браконьерлік

    фактілерін түбірімен

    жою, оларды бұқаралық

    ақпарат құралдарында

    жария ету, бұл туралы

    тиісті органдарға

    уақытылы ақпарат

    беру, лицензиялар

    берілуін бақылауды

    күшейту жөнінде

    қажетті шаралар

    қабылдау    


12  Мемлекеттік қызметші  2002 жылғы    Үкіметке        Орталық және

    этикасының қазіргі    10 қаңтар     ақпарат         жергілікті атқарушы

    нормаларын мүлтіксіз                                органдардың

    сақтау, бағынысты                                   басшылары

    қызметшілерге

    талапты күшейту    


13  Экономика және сауда  2001 жыл     Президент        Экономсаудамині

    министрлігі 2001      бойы         Әкімшілігіне     (шақыру),

    жылға белгілеген      ай сайын     ақпарат,         Энергетикамині,

    Кәсіпорындарды                     Кестенің         Еңбекәлеуметмині,

    қалпына келтіру мен                орындалуы        облыстардың, Астана

    іске қосу және жұмыс               жөнінде          және Алматы

    орындарын құру                     Үкіметке есеп    қалаларының

    кестесінің мүлтіксіз                                әкімдері

    орындалуын қамтамасыз

    ету   


14  Мемлекет басшысының   2001 жылғы   Есеп             Орталық атқарушы

    актілері мен          10 мамыр                      органдар

    тапсырмаларының іске

    асырылуын бақылауды

    күшейту    


15  Мемлекет басшысының,  ай сайын     Үкіметке есеп    Орталық және

    Президент Әкімшілігі,  5-күнге                      жергілікті атқарушы

    Үкімет пен                                          органдар

    Премьер-Министр

    Кеңсесі басшылығының

    актілері мен

    тапсырмаларының іске

    асырылуын бақылауды

    күшейту.

    Орындалу мерзімі

    бұзылған жағдайда

    қызметтік тексерудің

    нәтижелері мен

    қабылданған шаралар

    туралы ақпарат беру    

---------------------------------------------------------------------------Мамандар:

     Багарова Ж.А.,

     Қасымбеков Б.А.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады