Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы 25 қаңтардағы N 140 қаулысына өзгеріс пен толықтыру енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы 2001 жылғы 15 маусым N 822

 


     Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді:

     1. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылға арналған Заң жобалау

жұмыстарының жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы

25 қаңтардағы N 140 


P010140_


  қаулысына мынадай өзгеріс пен толықтыру

енгізілсін:

     көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің

2001 жылға арналған Заң жобалау жұмыстарының жоспарында:

     реттік нөмірі 10-жол алынып тасталсын;

     мынадай мазмұндағы, реттік нөмірі 35-1-жолмен толықтырылсын:


"35-1.  Қазақстан Республика-  ЭМРМ, шілде  тамыз  қыркүйек

        сының жер қойнауын     СІМ

        пайдалану және мұнай

        операцияларын жүргізу

        мәселелері жөніндегі

        кейбір заң кесімдеріне

        өзгерістер мен

        толықтырулар енгізу

        туралы                                                  ".


     2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.


     Қазақстан Республикасының

        Премьер-МинистріМамандар:

     Багарова Ж.А.,

     Икебаева А.Ж.О внесении изменения и дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 25 января 2001 года N 140

Постановление Правительства Республики Казахстан от 15 июня 2001 года N 822

 


     Правительство Республики Казахстан постановляет:

     1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 25

января 2001 года N 140 


P010140_


  "О Плане законопроектных работ

Правительства Республики Казахстан на 2001 год" следующее изменение и

дополнение:

     в Плане законопроектных работ Правительства Республики Казахстан на

2001 год, утвержденном указанным постановлением:

     строку, порядковый номер 10, исключить;

     дополнить строкой, порядковый номер 35-1, следующего содержания:

     "35-1 О внесении изменений и  МЭМР, июль, август, сентябрь

           дополнений в некоторые  МИД

           законодательные акты

           Республики Казахстан

           по вопросам

           недропользования и

           проведения нефтяных

           операций                                          ".

     2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.


     Премьер-Министр

     Республики Казахстан     (Специалисты: Мартина Н.А.,

                   Цай Л.Г.)